Bạch Cốt Đạo Cung

Quyển 2-Chương 22 : Hồn vụt kiếm quang

    trước sau   
euwvn trong Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Cung.

vjpac Thanh Dưlyxbơjduzng mởdgno mắdqbot ra, ávndpnh mắdqbot củaeiea y lộtuwjasww vẻbrwj nghiêeuwvm túvjpac, thậagjzn trọxyhqng. Thôumsrng qua mắdqbot củaeiea Túvjpa Sắdqboc vàlyxb Thủaeiey Nguyêeuwvn Tửfepa, y đqdxeãumsr trôumsrng thấequwy mấequwy vịevcrlyxb thúvjpac củaeiea mìiwzanh, còevcrn nóurdqi chuyệkumcn đqdxeôumsri câdnptu cùhoksng họxyhq.

iwza rờouchi đqdxei từfoqh hai mưlyxbơjduzi nătjbfm trưlyxbjduzc, y đqdxeãumsr khôumsrng biếkygzt đqdxeưlyxbpjwrc rấequwt nhiềwgzsu bísdek mậagjzt liêeuwvn quan đqdxeếkygzn Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Phávndpi, vísdek nhưlyxb chuyệkumcn màlyxb hai vịevcrlyxb thúvjpac củaeiea y đqdxeãumsrurdqi:

“Kểtoop từfoqh đqdxeouchi tổbvvalyxbvndpng lậagjzp Thiêeuwvn Diễczdmn, khôumsrng mộtuwjt vịevcr chưlyxbdgnong môumsrn nàlyxbo cóurdq đqdxeưlyxbpjwrc kếkygzt cụhoksc tốftwqt đqdxefqsnp: Nếkygzu khôumsrng chếkygzt trong cõaswwi thiêeuwvn đqdxeevcra nàlyxby, thìiwzaiuxnng chếkygzt vìiwza đqdxetuwj kiếkygzp, hoặiwzac đqdxetuwjt ngộtuwjt biếkygzn mấequwt khôumsrng đqdxetoop lạczdmi dấequwu vếkygzt. Thếkygz nhưlyxbng đqdxeequwy đqdxeãumsrlyxbiwza, Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Phávndpi còevcrn cóurdq mộtuwjt bísdek mậagjzt to távndpt hơjduzn:

Mỗjqgpi đqdxekumc tửfepa củaeiea Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Phávndpi đqdxewgzsu cóurdq khảjduztjbfng trởdgno thàlyxbnh đqdxeftwqi tưlyxbpjwrng đqdxetoop mộtuwjt nhâdnptn vậagjzt đqdxeávndpng sợpjwrlyxbo đqdxeóurdq đqdxeoạczdmt xávndpc trùhoksng sinh.”

iwza sao lạczdmi nhưlyxb thếkygz?


Thanh Dưlyxbơjduzng cũiuxnng khôumsrng rõasww. Mốftwqi nghi hoặiwzac trong lòevcrng y càlyxbng thêeuwvm nặiwzang trĩczdmu.

Y đqdxeưlyxba mắdqbot nhìiwzan vềwgzs khoảjduzng khôumsrng gian bao la phísdeka trưlyxbjduzc.

Chỉbhep thấequwy thiêeuwvn đqdxeevcra mêeuwvnh mang.

Theo hiểtoopu biếkygzt củaeiea y vềwgzs thiêeuwvn đqdxeevcra nàlyxby, nếkygzu cóurdq kẻbrwj tu hàlyxbnh phạczdmm phảjduzi mộtuwjt đqdxeiềwgzsu cấequwm kịevcrlyxbo đqdxeóurdq củaeiea thiêeuwvn đqdxeevcra, thìiwzavndpt ýezat từfoqh trong cõaswwi vôumsriwzanh sẽsdek cuộtuwjn tràlyxbo, thìiwzanh lìiwzanh vùhoksi chôumsrn thầlyqbn thứczdmc lẫbvvan nhụhoksc thâdnptn củaeiea kẻbrwj đqdxeóurdq.

Muốftwqn biếkygzt việkumcc thiêeuwvn đqdxeevcra, vẫbvvan nêeuwvn trựaxprc tiếkygzp hỏjokki thiêeuwvn đqdxeevcra thìiwzajduzn.

Thanh Dưlyxbơjduzng lạczdmi mộtuwjt lầlyqbn nữtjbfa bếkygz quan. Y nóurdqng lòevcrng muốftwqn biếkygzt sựaxpr thậagjzt ẩbsodn giấequwu bêeuwvn trong cõaswwi thiêeuwvn đqdxeevcra nàlyxby. Lúvjpac lâdnptm chung, Linh Thôumsrng Tửfepa đqdxeãumsr khôumsrng nóurdqi cho y nghe nhữtjbfng chuyệkumcn đqdxeóurdq, cóurdq lẽsdek ôumsrng khôumsrng còevcrn thờouchi gian, hoặiwzac cũiuxnng cóurdq lẽsdek ôumsrng cho rằjudgng khôumsrng cầlyqbn thiếkygzt.

tjbfn cứczdm theo lờouchi củaeiea hai vịevcrlyxb thúvjpac kia, ngưlyxbouchi đqdxeãumsrlyxbjduzc vàlyxbo cảjduznh giớjduzi Thiêeuwvn Nhâdnptn Đwgqvczdmo cóurdq thểtoop sẽsdek ngătjbfn đqdxeưlyxbpjwrc nhâdnptn vậagjzt đqdxeczdmi thầlyqbn thôumsrng bísdekbsodn kia mưlyxbpjwrn xávndpc trùhoksng sinh. Vảjduz chătjbfng, lúvjpac đqdxeczdmt đqdxeếkygzn Thiêeuwvn Nhâdnptn Đwgqvczdmo, Thanh Dưlyxbơjduzng Tửfepa đqdxeãumsr khôumsrng cóurdq mặiwzat ởdgno Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Phávndpi; bằjudgng khôumsrng, chísdeknh vàlyxbo lúvjpac bưlyxbjduzc châdnptn vàlyxbo cảjduznh giớjduzi nàlyxby, y đqdxeãumsr bịevcr đqdxeoạczdmt xávndpc trùhoksng sinh rồoldwi.

Thanh Dưlyxbơjduzng nghĩczdm thầlyqbm, cóurdq lẽsdek khôumsrng phảjduzi mỗjqgpi Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Phávndpi phávndpt sinh chuyệkumcn nhưlyxb thếkygzlyxby – trựaxprc giávndpc đqdxeãumsrvndpch bảjduzo y nhưlyxb vậagjzy.

Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxeèbrwjggrqn nhữtjbfng tạczdmp niệkumcm lătjbfng xătjbfng vềwgzs thiêeuwvn đqdxeevcra trong lòevcrng mìiwzanh lạczdmi. Mộtuwjt lầlyqbn nữtjbfa, y chìiwzam sâdnptu vàlyxbo vùhoksng phávndpp ýezat khôumsrng gian bêeuwvn trong phávndpp châdnptu.

Kẻbrwj tu hàlyxbnh cóurdq lẽsdek sẽsdek xem nhẹfqsn âdnptn oávndpn tìiwzanh thùhoks. Nhưlyxbng phàlyxbm còevcrn mộtuwjt hơjduzi thởdgno, còevcrn tồoldwn tạczdmi, còevcrn cóurdq thểtoop suy nghĩczdm, thìiwza khi đqdxeftwqi diệkumcn vớjduzi việkumcc cóurdq liêeuwvn quan đqdxeếkygzn bảjduzn thâdnptn mìiwzanh, ngưlyxbouchi ta đqdxeâdnptu thểtoop ngoảjduznh mặiwzat làlyxbm ngơjduz. Nếkygzu thậagjzt sựaxprurdq thểtoop khôumsrng đqdxetoopdnptm đqdxeếkygzn hếkygzt thảjduzy mọxyhqi chuyệkumcn, âdnptu chỉbhepurdqdnpty cỏjokk, đqdxeequwt đqdxeávndplyxb thôumsri.

Nhưlyxbng kẻbrwj tu hàlyxbnh khávndpc vớjduzi ngưlyxbouchi thưlyxbouchng ởdgno chỗjqgp, kẻbrwj tu hàlyxbnh cóurdq thểtoop khốftwqng chếkygz tạczdmp niệkumcm cùhoksng cảjduzm xúvjpac củaeiea bảjduzn thâdnptn mìiwzanh, lạczdmi lợpjwri dụhoksng nhữtjbfng cảjduzm xúvjpac nảjduzy sinh trong lòevcrng đqdxetoop thúvjpac đqdxebsody chísdeknh mìiwzanh trởdgnoeuwvn mạczdmnh mẽsdekjduzn. Ngưlyxbouchi thưlyxbouchng khôumsrng thểtooplyxbm đqdxeưlyxbpjwrc nhưlyxb vậagjzy – họxyhq luôumsrn bịevcr chísdeknh nhữtjbfng tạczdmp niệkumcm trong lòevcrng dẫbvvan dắdqbot. Nóurdqi cávndpch khávndpc, đqdxeâdnpty cũiuxnng làlyxb mộtuwjt hìiwzanh thứczdmc biếkygzn hóurdqa củaeiea củaeiea tâdnptm ma, cóurdq đqdxeiềwgzsu ởdgno mứczdmc đqdxetuwj yếkygzu ớjduzt, mờouch nhạczdmt hơjduzn màlyxb thôumsri.

Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxeãumsr cảjduzm nhậagjzn đqdxeưlyxbpjwrc phávndpp ýezat khôumsrng gian bêeuwvn trong oávndpn ma phávndpp châdnptu. Cảjduzm giávndpc “huyềwgzsn rồoldwi lạczdmi huyềwgzsn” (*) ấequwy khiếkygzn y cứczdm thếkygz chìiwzam đqdxedqbom trong lòevcrng móurdqn linh bảjduzo.

(*) "Huyềwgzsn rồoldwi lạczdmi huyềwgzsn", nguyêeuwvn vătjbfn "huyềwgzsn chi hựaxpru huyềwgzsn", đqdxeczdmi khávndpi chỉbhep sựaxpr huyềwgzsn diệkumcu phi thưlyxbouchng, xin xem lạczdmi chúvjpa thísdekch đqdxelyqby đqdxeaeiedgno chưlyxbơjduzng


dnptm ma do tâdnptm màlyxb sinh.

Mộtuwjt khi tâdnptm ma đqdxeãumsr ngưlyxbng kếkygzt thàlyxbnh hìiwzanh, thìiwza đqdxeóurdq chísdeknh làlyxb thiêeuwvn ma. Tuy thiêeuwvn ma cóurdq thểtoop tựaxpr do ra vàlyxbo thếkygz giớjduzi tâdnptm linh củaeiea con ngưlyxbouchi, song nhữtjbfng thiêeuwvn ma do Thanh Dưlyxbơjduzng tu luyệkumcn thàlyxbnh đqdxewgzsu bịevcr y kìiwzam giữtjbf. Thếkygzeuwvn, chúvjpang vẫbvvan ởdgnoeuwvn bêeuwvn trong ýezat niệkumcm củaeiea y; tựaxpra nhưlyxb diềwgzsu giấequwy chẳaswwng khávndpc, cho dùhoks bay cao đqdxeếkygzn đqdxeâdnptu đqdxei chătjbfng nữtjbfa, thìiwza mộtuwjt đqdxelyqbu dâdnpty vẫbvvan nằjudgm trong tay ngưlyxbouchi thảjduz.

Từfoqh sau khi Thanh Dưlyxbơjduzng bưlyxbjduzc vàlyxbo Thiêeuwvn Nhâdnptn Đwgqvczdmo, sựaxprjduznh hưlyxbdgnong củaeiea nhữtjbfng phávndpp tưlyxbjduzng thiêeuwvn ma hãumsry còevcrn chưlyxba hiểtoopn hóurdqa thàlyxbnh hìiwzanh lêeuwvn bảjduzn tâdnptm củaeiea y chỉbhepevcrn rấequwt mong manh.

Chỉbhep khi đqdxeczdmng trêeuwvn bờouch vựaxprc sinh tửfepa, ýezat chísdek củaeiea mộtuwjt ngưlyxbouchi mớjduzi đqdxeưlyxbpjwrc rèbrwjn luyệkumcn đqdxetoop trởdgnoeuwvn mạczdmnh mẽsdekjduzn. Mỗjqgpi lầlyqbn đqdxeftwqi mặiwzat vớjduzi sinh tửfepa đqdxewgzsu làlyxb tu hàlyxbnh.

Tuy nhiêeuwvn, trong khi tinh thầlyqbn củaeiea Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxeang đqdxedqbom chìiwzam vàlyxbo vùhoksng phávndpp ýezatbsodn chứczdma bêeuwvn trong phávndpp châdnptu, ởdgno mộtuwjt góurdqc sâdnptu thẳaswwm trong thầlyqbn hồoldwn củaeiea y, cóurdq mộtuwjt tia ýezat niệkumcm đqdxeang bừfoqhng tỉbhepnh. Ýxyhq niệkumcm ấequwy tựaxpra nhưlyxb hạczdmt mầlyqbm bịevcr chôumsrn vùhoksi sâdnptu dưlyxbjduzi lòevcrng đqdxeequwt, đqdxepjwri đqdxeếkygzn lúvjpac khísdek hậagjzu thísdekch hợpjwrp liềwgzsn nảjduzy mầlyqbm. Bấequwy giờouch bảjduzn ngãumsr ýezat chísdek củaeiea Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxeang đqdxedqbom chìiwzam bêeuwvn trong phávndpp ýezat, nêeuwvn mọxyhqi sựaxpr khốftwqng chếkygz đqdxeftwqi vớjduzi chísdeknh mìiwzanh đqdxeãumsr giảjduzm đqdxeếkygzn mứczdmc thấequwp nhấequwt.

Đwgqvtuwjt nhiêeuwvn, y cảjduzm thấequwy cảjduz ngưlyxbouchi mìiwzanh cứczdmng đqdxeouch lạczdmi giávndp buốftwqt. Ýxyhq niệkumcm kia vừfoqha xuấequwt hiệkumcn đqdxeãumsr muốftwqn đqdxeoạczdmt ngay lấequwy bảjduzn ngãumsr củaeiea y.

Song, Thanh Dưlyxbơjduzng hávndp lạczdmi yếkygzu ớjduzt nhưlyxb thếkygz? Biếkygzt đqdxeưlyxbpjwrc cóurdq kẻbrwj khôumsrng rõasww lai lịevcrch lătjbfm le chựaxprc chiếkygzm thâdnptn xávndpc củaeiea mìiwzanh, y hávndp lạczdmi chẳaswwng phòevcrng bịevcr?

Ngay khi ýezat niệkumcm kia xuấequwt hiệkumcn, bêeuwvn trong thếkygz giớjduzi nộtuwji tâdnptm củaeiea Thanh Dưlyxbơjduzng, bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng củaeiea y đqdxetuwjt nhiêeuwvn nhanh chóurdqng trưlyxbơjduzng phìiwzanh bụhoksng, nhưlyxb thểtoop nữtjbf tửfepa hoàlyxbi thai. Cóurdq khávndpc chătjbfng làlyxb ngưlyxbouchi ta mang thai cầlyqbn chísdekn thávndpng mưlyxbouchi ngàlyxby, còevcrn cávndpi bụhoksng củaeiea bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng lạczdmi phìiwzanh to vớjduzi tốftwqc đqdxetuwjurdq thểtoop trôumsrng thấequwy bằjudgng mắdqbot thưlyxbouchng.

Chỉbhep trong chớjduzp mắdqbot, cávndpi bụhoksng ấequwy đqdxeãumsr to ra vừfoqha bằjudgng mộtuwjt thùhoksng nưlyxbjduzc. Nhữtjbfng tưlyxbdgnong cávndpi bụhoksng sẽsdek phávndpt nổbvva, bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng củaeiea y cũiuxnng sẽsdekiwza thếkygzlyxb nổbvva tung rồoldwi mấequwt húvjpat, thìiwza bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng lạczdmi đqdxetuwjt nhiêeuwvn mởdgno trừfoqhng hai mắdqbot. Thầlyqbn thứczdmc củaeiea Thanh Dưlyxbơjduzng bấequwy giờouch đqdxeãumsr hoàlyxbn toàlyxbn đqdxedqbom chìiwzam bêeuwvn trong thếkygz giớjduzi tâdnptm linh củaeiea chísdeknh y, vứczdmt bỏjokk hếkygzt thảjduzy sựaxpr cảjduzm nhậagjzn đqdxeftwqi vớjduzi bêeuwvn ngoàlyxbi.

Chísdeknh vàlyxbo lúvjpac bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng mởdgno trừfoqhng mắdqbot, tiếkygzng củaeiea nóurdq lạczdmnh lẽsdeko cấequwt lêeuwvn:

“Ta tếkygz luyệkumcn phávndpp bảjduzo, đqdxeftwqn ngộtuwj đqdxeczdmo phávndpp, cũiuxnng làlyxb đqdxetoop đqdxepjwri ngưlyxbơjduzi xuấequwt hiệkumcn.”

Lờouchi vừfoqha dứczdmt, mộtuwjt khúvjpac ngóurdqn tay đqdxeãumsr xuấequwt hiệkumcn từfoqh trong hưlyxb khôumsrng - ngóurdqn tay tựaxpra ngọxyhqc. Đwgqvoạczdmn ngóurdqn tay nàlyxby đqdxeãumsr bịevcr Thanh Dưlyxbơjduzng tếkygz luyệkumcn thàlyxbnh phávndpp bảjduzo từfoqhdnptu, lạczdmi bởdgnoi nóurdqiuxnng làlyxb mộtuwjt phầlyqbn thâdnptn thểtoop củaeiea y, nêeuwvn cóurdq thểtooplyxbơjduzng thôumsrng cùhoksng tâdnptm linh củaeiea y. Lúvjpac nàlyxby, xuấequwt hiệkumcn ngay tạczdmi đqdxeâdnpty, mang theo ýezat chísdek củaeiea oávndpn ma, đqdxeoạczdmn ngóurdqn tay ấequwy đqdxeiểtoopm thẳaswwng vềwgzs phísdeka bụhoksng củaeiea bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng.

Chísdeknh vàlyxbo lúvjpac đqdxeóurdq, Thanh Dưlyxbơjduzng nghe thấequwy mộtuwjt giọxyhqng nóurdqi cấequwt lêeuwvn:


“Ta vốftwqn làlyxb ngưlyxbơjduzi…”

Lờouchi ấequwy kỳbrwj thựaxprc khôumsrng vang bêeuwvn tai Thanh Dưlyxbơjduzng, màlyxb lạczdmi nhưlyxbtjbfng vẳaswwng trong tâdnptm khảjduzm y. Song, y tuyệkumct nhiêeuwvn khôumsrng đqdxetoopdnptm đqdxeếkygzn nóurdq, chỉbhep lạczdmnh lùhoksng đqdxeávndpp:

“Ta làlyxb ta, ngưlyxbơjduzi làlyxb ngưlyxbơjduzi. Ngưlyxbơjduzi sao cóurdq thểtooplyxb ta, cho dùhoks ta chísdeknh làlyxb ngưlyxbơjduzi chuyểtoopn kiếkygzp màlyxb thàlyxbnh, thìiwza ta vẫbvvan chísdeknh làlyxb ta.”

Chưlyxba đqdxeoạczdmt đqdxeưlyxbpjwrc xávndpc ngưlyxbouchi, thìiwza ýezat niệkumcm vẫbvvan còevcrn rấequwt yếkygzu ớjduzt. Nếkygzu nhỡjhew Thanh Dưlyxbơjduzng khôumsrng chúvjpa ýezat, đqdxetoop tia ýezat niệkumcm tiềwgzsm tàlyxbng trong bảjduzn ngãumsr kia cóurdqjduz hộtuwji thứczdmc tỉbhepnh, tiếkygzn hàlyxbnh đqdxeoạczdmt xávndpc, thìiwza y sẽsdek phảjduzi tranh đqdxeoạczdmt thâdnptn xávndpc vớjduzi ti ýezat niệkumcm nàlyxby. Thếkygz nhưlyxbng, y hávndp lạczdmi cóurdq thểtoopjduz suấequwt nhưlyxb thếkygz? Y vẫbvvan luôumsrn phòevcrng bịevcr đqdxeiềwgzsu nàlyxby.

Sợpjwri ýezat niệkumcm kia vừfoqha thứczdmc tỉbhepnh đqdxeãumsr bịevcr đqdxeávndpnh tan. Trong lòevcrng Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxetuwjt nhiêeuwvn lạczdmi cóurdq mộtuwjt câdnptu nóurdqi khávndpc vang vang:

“Đwgqvávndpnh vàlyxbo luâdnptn hồoldwi vạczdmn vạczdmn nătjbfm.”

Lờouchi đqdxeóurdq vừfoqha cấequwt lêeuwvn, mộtuwjt vệkumct kiếkygzm quang liềwgzsn âdnptm thầlyqbm vụhokst qua. Vệkumct kiếkygzm quang nhưlyxb thểtoop vạczdmch qua tầlyqbng tầlyqbng sưlyxbơjduzng mùhoks, từfoqhng lớjduzp từfoqhng lớjduzp khôumsrng gian cứczdm thếkygz bịevcr kiếkygzm quang chéggrqm vỡjhew. Hếkygzt thảjduzy đqdxewgzsu nhưlyxbjduzo cảjduznh.

Song, Thanh Dưlyxbơjduzng lạczdmi cảjduzm thấequwy cảjduznh tưlyxbpjwrng ấequwy sốftwqng đqdxetuwjng nhưlyxb thậagjzt, nhưlyxb thểtoop vệkumct kiếkygzm quang kia đqdxeãumsr chéggrqm xuốftwqng từfoqh ngàlyxbn vạczdmn nătjbfm vềwgzs trưlyxbjduzc. Kiếkygzm quang đqdxeãumsrlyxbpjwrt qua hưlyxb khôumsrng vôumsr tậagjzn, đqdxetoop rồoldwi khắdqboc mộtuwjt vếkygzt hằjudgn thậagjzt sâdnptu trong linh hồoldwn y.

Vệkumct kiếkygzm quang cứczdm thếkygz, khôumsrng ngừfoqhng chặiwzat cho kỳbrwj phătjbfng ýezat thứczdmc củaeiea y.

Chỉbhep trong phúvjpat chốftwqc, bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng củaeiea Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxeãumsr trởdgnoeuwvn mơjduz hồoldw khôumsrng rõasww. Đwgqvang đqdxejduz tọxyhqa bêeuwvn trong Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Cung, y phun ra mộtuwjt ngụhoksm mávndpu tưlyxbơjduzi. Trong tâdnptm y bấequwy giờouch vẫbvvan còevcrn vang vang tiếkygzng kiếkygzm – âdnptm thanh ấequwy lạczdmnh lẽsdeko lạczdmi kéggrqo dàlyxbi miêeuwvn man. Bảjduzn ngãumsrlyxbjduzng củaeiea Thanh Dưlyxbơjduzng gắdqbong gưlyxbpjwrng bắdqbot phávndpp quyếkygzt. Thứczdm phávndpp quyếkygzt nàlyxby cóurdqvndpc dụhoksng phong ấequwn – cóurdq đqdxeưlyxbpjwrc từfoqhequwn phùhoks chưlyxbdgnong môumsrn củaeiea Thiêeuwvn Diễczdmn Đwgqvczdmo Phávndpi.

Trong mắdqbot y bấequwy giờouch chỉbhepurdq vệkumct kiếkygzm quang ấequwy, nhưlyxb thểtoop trờouchi đqdxeequwt lúvjpac nàlyxby chỉbhepevcrn mỗjqgpi vệkumct kiếkygzm quang. Tuy cóurdqlyxb khôumsrng vôumsr tậagjzn ngătjbfn cávndpch Thanh Dưlyxbơjduzng vớjduzi vệkumct kiếkygzm quang, song y vẫbvvan cảjduzm thấequwy ýezat thứczdmc củaeiea bảjduzn thâdnptn đqdxeang bịevcr hủaeiey diệkumct. Thầlyqbn thứczdmc đqdxeau đqdxejduzn, hồoldwn phávndpch dầlyqbn tảjduzn mávndpc.

Y gắdqbong gưlyxbpjwrng cấequwt tay, đqdxetoop cho ấequwn phùhoks chưlyxbdgnong môumsrn trong lòevcrng bàlyxbn tay hưlyxbjduzng lêeuwvn trờouchi, hòevcrng phong ấequwn vệkumct kiếkygzm quang kia.

oooOoOoOooo


iuxnng khôumsrng rõasww đqdxeãumsr bao lâdnptu trôumsri qua. Vệkumct kiếkygzm quang chóurdqi mắdqbot kia rốftwqt cuộtuwjc đqdxeãumsr bịevcr bao phủaeie. Thanh Dưlyxbơjduzng chầlyqbm chậagjzm phong ấequwn chắdqboc vệkumct kiếkygzm quang ấequwy. Nhữtjbfng tia sávndpng lạczdmnh lùhoksng cũiuxnng đqdxeãumsr đqdxeưlyxbpjwrc gom lạczdmi, bọxyhqc kísdekn trong lớjduzp phong ấequwn.

Thứczdm cấequwu thàlyxbnh nêeuwvn lớjduzp phong ấequwn nàlyxby chísdeknh làlyxb thầlyqbn thứczdmc củaeiea y. Lớjduzp thầlyqbn thứczdmc trong cùhoksng, nơjduzi tiếkygzp xúvjpac gầlyqbn nhấequwt vớjduzi vệkumct kiếkygzm quang, đqdxeang khôumsrng ngừfoqhng tảjduzn mávndpc; còevcrn kiếkygzm quang hìiwzanh nhưlyxbiuxnng đqdxeang tiếkygzn gầlyqbn đqdxeếkygzn Thanh Dưlyxbơjduzng, cóurdq đqdxeiềwgzsu tốftwqc đqdxetuwj đqdxeãumsr trởdgnoeuwvn chậagjzm hơjduzn rấequwt nhiềwgzsu.

Khi Thanh Dưlyxbơjduzng mởdgno mắdqbot, y trôumsrng thấequwy ávndpnh mắdqbot quan tâdnptm củaeiea Dung Dưlyxbơjduzng, Mộtuwjc Dưlyxbơjduzng, Tung Dưlyxbơjduzng cùhoksng Trầlyqbm Dưlyxbơjduzng, lòevcrng y khôumsrng khỏjokki cảjduzm thấequwy ấequwm ávndpp. Y cấequwt tiếkygzng:

"Ta khôumsrng sao.”

“Sưlyxb huynh, bảjduzy ngàlyxby trưlyxbjduzc huynh đqdxetuwjt nhiêeuwvn phun ra mộtuwjt ngụhoksm mávndpu tưlyxbơjduzi, huynh bịevcrlyxbm sao vậagjzy?” Dung Dưlyxbơjduzng nóurdqng lòevcrng hỏjokki ngay.

Thanh Dưlyxbơjduzng chậagjzm rãumsri đqdxeávndpp lờouchi:

“Lúvjpac sưlyxb huynh đqdxeang tếkygz phávndpp bảjduzo, lĩczdmnh hộtuwji phávndpp ýezat thìiwzaurdq kẻbrwj muốftwqn đqdxeoạczdmt thầlyqbn xávndpc củaeiea ta. Kẻbrwj đqdxeóurdq đqdxeãumsr bịevcr ta diệkumct trừfoqh rồoldwi.”

“Hảjduz… Làlyxb kẻbrwjlyxbo vậagjzy???” Dung Dưlyxbơjduzng mau miệkumcng hỏjokki.

“Nếkygzu ta đqdxevndpn khôumsrng lầlyqbm, ngưlyxbouchi nàlyxby cóurdq thểtoop chísdeknh làlyxb kiếkygzp trưlyxbjduzc củaeiea ta.” Thanh Dưlyxbơjduzng lạczdmnh lùhoksng nóurdqi.

“Kiếkygzp trưlyxbjduzc?!…”

Khôumsrng chỉbhep mỗjqgpi mìiwzanh Dung Dưlyxbơjduzng kinh ngạczdmc, cảjduz Tung Dưlyxbơjduzng trưlyxbjduzc nay đqdxewgzsu trầlyqbm tĩczdmnh cũiuxnng khôumsrng nhịevcrn đqdxeưlyxbpjwrc, buộtuwjt miệkumcng hỏjokki: “Sưlyxb huynh, vậagjzy… huynh…”

“Yêeuwvn tâdnptm. Sưlyxb huynh vẫbvvan làlyxblyxb huynh. ‘Ta’ củaeiea kiếkygzp trưlyxbjduzc đqdxeãumsrlyxb mộtuwjt ngưlyxbouchi khávndpc, sưlyxb huynh sao cóurdq thểtoop đqdxetoop y chiếkygzm đqdxeoạczdmt thâdnptn xávndpc củaeiea mìiwzanh?” Thanh Dưlyxbơjduzng đqdxeávndpp, “Tia ýezat niệkumcm ấequwy đqdxeãumsr gieo mầlyqbm sâdnptu trong linh hồoldwn ta, nay lạczdmi đqdxetuwjt nhiêeuwvn tỉbhepnh giấequwc; nếkygzu khôumsrng phảjduzi sưlyxb huynh từfoqh sớjduzm cóurdq sựaxpr chuẩbsodn bịevcr, chỉbhep e đqdxeãumsr khôumsrng kịevcrp trởdgno tay. Bảjduzn lĩczdmnh nhưlyxb thếkygz, sưlyxb huynh củaeiea hiệkumcn tạczdmi vẫbvvan chưlyxba thểtoop đqdxeczdmt đqdxeưlyxbpjwrc.”

Thanh Dưlyxbơjduzng im lặiwzang mộtuwjt lúvjpac, lạczdmi nóurdqi tiếkygzp:


“Chuyệkumcn nàlyxby kỳbrwj thựaxprc chẳaswwng đqdxeávndpng làlyxbiwza. Thứczdm thựaxprc sựaxpr đqdxeávndpng sợpjwr chísdeknh làlyxb ávndpnh kiếkygzm quang đqdxeếkygzn cùhoksng vớjduzi tia ýezat niệkumcm ẩbsodn kísdekn trong thầlyqbn hồoldwn kia. Sưlyxb huynh suýezatt nữtjbfa đqdxeãumsr bịevcr bịevcr kiếkygzm quang đqdxeóurdq chéggrqm návndpt thầlyqbn thứczdmc.”

Y khôumsrng hềwgzs kiêeuwvng kịevcr, cứczdm thếkygzurdqi hếkygzt ra; bởdgnoi y cho rằjudgng, bảjduzn thâdnptn cóurdq trávndpch nhiệkumcm phảjduzi nóurdqi cho cávndpc sưlyxb đqdxekumc, sưlyxb muộtuwji nhữtjbfng gìiwzaiwzanh biếkygzt. Sưlyxb phụhoks đqdxeãumsr khôumsrng còevcrn, y thâdnptn làlyxb kẻbrwj dẫbvvan dắdqbot, cầlyqbn phảjduzi gắdqbong sứczdmc truyềwgzsn đqdxeczdmt hếkygzt nhữtjbfng gìiwzaiwzanh lĩczdmnh hộtuwji đqdxeưlyxbpjwrc.

“Kiếkygzm quang, kiếkygzm quang gìiwza?”

“Kiếkygzm quang đqdxeóurdq đqdxeếkygzn từfoqh phầlyqbn kýezatczdmc đqdxeãumsr khắdqboc ghi sâdnptu trong thầlyqbn niệkumcm củaeiea sưlyxb huynh. Đwgqvouchi trưlyxbjduzc hẳaswwn ta đqdxeãumsr chếkygzt dưlyxbjduzi kiếkygzm quang, hoặiwzac cũiuxnng cóurdq thểtoop đqdxeouchi đqdxeouchi kiếkygzp kiếkygzp trưlyxbjduzc ta đqdxewgzsu chếkygzt dưlyxbjduzi kiếkygzm ấequwy. Bảjduzn thâdnptn ta, cũiuxnng chẳaswwng biếkygzt đqdxeãumsr chếkygzt bao nhiêeuwvu lầlyqbn rồoldwi…”

Thanh Dưlyxbơjduzng nhủaeie thầlyqbm, y chẳaswwng biếkygzt đqdxeãumsr chếkygzt bao nhiêeuwvu lầlyqbn, hẳaswwn nhữtjbfng lầlyqbn trưlyxbjduzc đqdxeâdnpty đqdxewgzsu trùhoksng sinh cảjduz. Song lầlyqbn nàlyxby, “Thanh Dưlyxbơjduzng” củaeiea đqdxeouchi trưlyxbjduzc đqdxeãumsr chẳaswwng thểtoop trùhoksng sinh đqdxeưlyxbpjwrc, ýezat niệkumcm đqdxeoạczdmt xávndpc trùhoksng sinh cũiuxnng bịevcr “chísdeknh mìiwzanh” củaeiea đqdxeouchi nàlyxby diệkumct trừfoqh mộtuwjt cávndpch dễczdmlyxbng. Cóurdq thểtoop thấequwy, qua mỗjqgpi kiếkygzp nhưlyxb thếkygz, khảjduztjbfng trùhoksng sinh lạczdmi càlyxbng yếkygzu đqdxei.

Vềwgzs phầlyqbn “mìiwzanh” rốftwqt cuộtuwjc làlyxb ai, Thanh Dưlyxbơjduzng khôumsrng hềwgzs đqdxetoopdnptm đqdxeếkygzn, cũiuxnng chẳaswwng muốftwqn biếkygzt “mìiwzanh” ởdgno đqdxeouchi trưlyxbjduzc làlyxb ngưlyxbouchi ra sao, lạczdmi càlyxbng khôumsrng cóurdqevcrng dạczdmiwzam hiểtoopu ởdgno kiếkygzp thứczdm nhấequwt "mìiwzanh" làlyxb nhâdnptn vậagjzt thếkygzlyxbo. Y chỉbhep muốftwqn biếkygzt vệkumct kiếkygzm quang kia từfoqh đqdxeâdnptu đqdxeếkygzn, vàlyxbdnptu nóurdqi “đqdxeávndpnh vàlyxbo luâdnptn hồoldwi vạczdmn vạczdmn nătjbfm” vătjbfng vẳaswwng bêeuwvn tai kia rốftwqt cuộtuwjc cóurdq nghĩczdma làlyxbiwza.

“Câdnptu nóurdqi nàlyxby do chísdeknh vịevcr chủaeie nhâdnptn củaeiea vệkumct kiếkygzm quang kia nóurdqi sao? Nếkygzu quảjduzlyxb vậagjzy, chẳaswwng lẽsdek ta đqdxeang trong luâdnptn hồoldwi?” Thanh Dưlyxbơjduzng nghĩczdm thầlyqbm, song lạczdmi khôumsrng cóurdqvndpch nàlyxbo chứczdmng thựaxprc nhữtjbfng ýezat nghĩczdmequwy. Song càlyxbng nghĩczdm, y càlyxbng nhậagjzn thấequwy rõasww mộtuwjt khảjduztjbfng:

Rấequwt nhiềwgzsu bậagjzc tu sĩczdm tu hàlyxbnh đqdxeếkygzn bựaxprc thâdnptm hậagjzu đqdxeãumsr đqdxetuwjt nhiêeuwvn tạczdm thếkygz.

Nếkygzu vừfoqha nãumsry y chẳaswwng thểtoop phong ấequwn đqdxeưlyxbpjwrc vệkumct kiếkygzm quang kia, thìiwzavjpac nàlyxby y cũiuxnng đqdxeãumsr vong mạczdmng rồoldwi, cávndpc vịevcrlyxb muộtuwji sưlyxb đqdxekumc củaeiea y sẽsdek chẳaswwng thểtoop biếkygzt đqdxeưlyxbpjwrc y vìiwza đqdxeâdnptu màlyxb chếkygzt.

Nghĩczdm đqdxeếkygzn đqdxeóurdq, y khôumsrng khỏjokki cảjduzm khávndpi:

“Đwgqvóurdq phảjduzi làlyxb mộtuwjt nhâdnptn vậagjzt lợpjwri hạczdmi đqdxeếkygzn đqdxetuwjlyxbo?

Chẳaswwng hay nhávndpt kiếkygzm đqdxeóurdq đqdxeãumsr trảjduzi qua bao nhiêeuwvu nătjbfm thávndpng, đqdxeãumsr diệkumct mấequwt bao nhiêeuwvu kiếkygzp ngưlyxbouchi, đqdxeãumsr bao lầlyqbn bịevcr phong ấequwn, màlyxbi mòevcrn, màlyxb vẫbvvan còevcrn vẹfqsnn nguyêeuwvn, vẫbvvan còevcrn lợpjwri hạczdmi nhưlyxb thếkygz?

“Ngưlyxbouchi sốftwqng trong cõaswwi trờouchi đqdxeequwt nàlyxby, lẽsdeklyxbo cứczdm nhưlyxb thếkygz khôumsrng ngừfoqhng vong mạczdmng dưlyxbjduzi kiếkygzm quang kia?” Thanh Dưlyxbơjduzng nhủaeie thầlyqbm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.