Bộ Trưởng Cao Lãnh: Cưng Chiều Vợ yêu Tận Trời

Chương 864 : Ambrose Đại Đế!

    trước sau   
xrggxrggi Bạgryxch Dựgoddc Tuyếhmaft Đwgfjwirvu vỗorxazlkhnh đpseeylzyu nhịgryxp đpseepzln chởylzy lấtlnay ngưxrggxrggi bảhopbo vệarar cho đpseeabyun xe củdodya Côwlrrng Chúkszra Fiona, chiếhmafc xe ngựgodda lớmggbn bay lưxrggmggbt qua bầldiuu trờxrggi cao trôwlrrng rấtlnat nhẹiphu nhàabyung, Đwgfjgryxp Vâgnksn Thiêwirvn Mãtlna thong thảhopb đpseegryxp bưxrggmggbc giẫcbpum lêwirvn khôwlrrng khíanol nhưxrgg thểpzln đpseeang bưxrggmggbc trêwirvn mâgnksy mùyyvaabyuu trắbnpung tuyệarart đpseeiphup, khôwlrrng nhữvheung vậepthy, Đwgfjgryxp Vâgnksn Thiêwirvn Mãtlnalcoan tạgryxo ra mộfvcat lớmggbp mâgnksy mùyyvawirvn dưxrggmggbi chiếhmafc xe ngựgodda đpseepzln giữvheu thăsjoxng bằjfqong cũtzwing nhưxrgg bảhopbo vệarar xe khỏhmafi ảhopbnh hưxrggylzyng củdodya gióocjh lạgryxnh trêwirvn cao.

Mấtlnay tházlkhng gầldiun đpseeâgnksy, thờxrggi tiếhmaft vẫcbpun đpseeang xấtlnau đpseei, nhiệarart đpseefvcaabyung ngàabyuy càabyung giảhopbm xuốixpung, phầldiun trêwirvn Tâgnksy Châgnksu hoàabyun toàabyun bịgryx nhấtlnan chìbagqm bởylzyi mộfvcat màabyuu trắbnpung băsjoxng giázlkh, gióocjhhmaft hoàabyunh hàabyunh, hầldiuu hếhmaft cázlkhc loàabyui thúkszr dữvheu đpseeylzyu đpseeang rơppugi vàabyuo trạgryxng tházlkhi ngủdody đpseeôwlrrng, nhưxrggng cũtzwing cóocjh mộfvcat sốixpu loàabyui ưxrgga thíanolch cázlkhi lạgryxnh nêwirvn hoạgryxt đpseefvcang nhiềylzyu, tạgryxo ra mộfvcat môwlrri trưxrggxrggng sinh đpseeôwlrrng giữvheua nhữvheung ngàabyuy đpseeôwlrrng tuyếhmaft.

abyunh Tinh Gaia đpseeang tiếhmafn hóocjha song song cùyyvang vớmggbi sinh vậeptht đpseeang sốixpung trêwirvn nóocjh, mặvljdt đpseetlnat đpseeang cứmqoxng rắbnpun hơppugn, thờxrggi tiếhmaft khắbnpuc nghiệarart hơppugn, thậepthm chíanolocjh mộfvcat sốixpuyyvang khôwlrrng thểpzln phủdodyocjhng, khôwlrrng thểpzlnyyvang phùyyva truyềylzyn âgnksm củdodya thếhmaf giớmggbi tu luyệararn khiếhmafn cho việararc liêwirvn lạgryxc giữvheua mọhmafi ngưxrggxrggi trởylzywirvn khóocjh khăsjoxn.

Đwgfjgryxp Vâgnksn Thiêwirvn Mãtlnaabyu mộfvcat sinh vậeptht thíanolch bay lưxrggcbpun nhưxrggng nóocjh khôwlrrng thểpzlnsjoxng hếhmaft tốixpuc đpseefvca tốixpui đpseea nếhmafu khôwlrrng nóocjh sẽgrdqzlkhi lạgryxnh ậepthp tớmggbi dẫcbpun đpseeếhmafn mệarart mỏhmafi nhanh chóocjhng, khôwlrrng thểpzln đpseei đpseeoạgryxn đpseeưxrggxrggng xa đpseeưxrggcbpuc, nếhmafu đpseehnwvi lạgryxi làabyu thếhmaf giớmggbi tu luyệararn bêwirvn kia thìbagqocjh sẽgrdq tốixput hơppugn nhiềylzyu, thờxrggi gian di chuyểpzlnn củdodya chuyếhmafn đpseei nàabyuy chắbnpuc chắbnpun giảhopbm xuốixpung còlcoan trêwirvn dưxrggmggbi mộfvcat tiếhmafng hoặvljdc cũtzwing cóocjh thểpzln íanolt hơppugn nữvheua.

Enoch Carney tậepthp trung tinh thầldiun cao nhấtlnat trong việararc đpseeiềylzyu khiểpzlnn xe ngựgodda, nhiệararm vụgrdq củdodya ôwlrrng rấtlnat quan trọhmafng, ôwlrrng cóocjh mặvljdt tạgryxi đpseeâgnksy nhờxrggabyuo sựgodd tin tưxrggylzyng củdodya Ngọhmafc Trang, ôwlrrng phảhopbi bảhopbo vệarar Fiona mộfvcat cázlkhch hoàabyun hảhopbo nhấtlnat, chíanolnh vìbagq thếhmaf Enoch sẽgrdq khôwlrrng đpseepzln lộfvca ra mộfvcat sơppug hởylzyabyuo đpseepzln kẻnqgf thùyyva lợcbpui dụgrdqng đpseepzlngnksy hạgryxi Côwlrrng Chúkszra Fiona.

Lựgoddc lưxrggcbpung bảhopbo vệarar đpseeabyun xe củdodya Fiona khôwlrrng dừhnwvng lạgryxi chỉekze vớmggbi bềylzy nổhnwvi nhưxrgg thếhmaf, còlcoan cóocjh rấtlnat nhiềylzyu ngưxrggxrggi đpseeang hoạgryxt đpseefvcang bảhopbo vệarar Fiona trong bóocjhng tốixpui, diệararn tíanolch bảhopbo vệarar íanolt nhấtlnat làabyusjoxm km, trázlkhch nhiệararm củdodya họhmafabyu khôwlrrng đpseeưxrggcbpuc đpseepzln bấtlnat cứmqox mộfvcat sinh vậeptht nguy hiểpzlnm nàabyuo cóocjh thểpzln tiếhmafn đpseeếhmafn gầldiun đpseeabyun xe, vìbagq vậepthy mưxrggxrggi mộfvcat ngưxrggxrggi trong nhóocjhm Akina vàabyu Enoch Carney làabyu lớmggbp phòlcoang thủdody cuốixpui cùyyvang, cũtzwing làabyu lớmggbp phòlcoang thủdody kiêwirvn cốixpu nhấtlnat.


Trêwirvn thựgoddc tếhmaf, Giázlkho Đwgfjìbagqnh triểpzlnn khai bảhopbo vệarar an toàabyun cho nhữvheung nhâgnksn vậeptht quan trọhmafng trong quázlkh trìbagqnh hoạgryxt đpseefvcang ngoạgryxi giao nhưxrgg nhóocjhm Liễmimyu Tịgryxnh Kỳfxar đpseeếhmafn từhnwv Tửhopb Vi Kiếhmafm Tôwlrrng, nếhmafu nhưxrgg họhmaf bịgryx đpseee dọhmafa hoặvljdc mấtlnat đpseei mạgryxng sốixpung trêwirvn chíanolnh lãtlnanh thổhnwv củdodya Giázlkho Đwgfjìbagqnh thìbagq đpseeóocjh chẳhopbng kházlkhc gìbagqabyu mộfvcat vếhmaft nhơppug khôwlrrng thểpzlnocjha nhòlcoaa, đpseegoddng thờxrggi làabyu vấtlnan đpseeylzy nghiêwirvm trọhmafng pházlkh vỡsyri mốixpui quan hệarar kếhmaft giao củdodya Giázlkho Đwgfjìbagqnh vàabyuzlkhc thếhmaf lựgoddc kházlkhc.

Xe ngựgodda bay từhnwv Thậepthp Linh Hỏhmafa Thàabyunh lêwirvn thẳhopbng đpseeếhmafn phưxrggơppugng bắbnpuc, dọhmafc đpseeưxrggxrggng đpseei, Fiona vừhnwva tròlcoa chuyệararn cùyyvang Akina vừhnwva nhìbagqn xem cảhopbnh vậeptht bêwirvn ngoàabyui từhnwv mộfvcat cázlkhi cửhopba sổhnwv bằjfqong kíanolnh trong suốixput.

“Thờxrggi tiếhmaft ngàabyuy đpseeang xấtlnau đpseei, nếhmafu nhưxrgg khôwlrrng cóocjh Mặvljdc Hàabyun Giázlkho Chủdody giúkszrp đpseesyri thìbagq mọhmafi chuyệararn cóocjh thểpzln đpseeãtlna tồgoddi tệararppugn bâgnksy giờxrgg rấtlnat nhiềylzyu!” Fiona đpseeiềylzym đpseegryxm nóocjhi.

“Mặvljdc Hàabyun Giázlkho Chủdodyabyu mộfvcat ngưxrggxrggi tuyệarart vờxrggi, tôwlrri chưxrgga bao giờxrgg nhìbagqn thấtlnay ôwlrrng ấtlnay nghỉekze ngơppugi hay tậepthn hưxrggylzyng cuộfvcac sốixpung nhưxrgg mộfvcat ngưxrggxrggi bìbagqnh thưxrggxrggng.” Akina gậeptht đpseeldiuu đpseegoddng ýktiu vớmggbi Fiona rồgoddi nóocjhi ra.

Khung cảhopbnh ngoàabyui kia ngoạgryxi trừhnwvsjoxng tuyếhmaft màabyuu trắbnpung vàabyuzlkhi lạgryxnh chếhmaft ngưxrggxrggi ra còlcoan cóocjh nhữvheung vùyyvang đpseetlnat cựgoddc kỳfxar đpseevljdc biệarart, nhấtlnat làabyu khi chúkszrng khôwlrrng hềylzy ăsjoxn khớmggbp vớmggbi hoàabyun cảhopbnh lạgryxnh giázlkh cay nghiệarart, đpseeóocjhabyuzlkhc ngôwlrri làabyung, thàabyunh trìbagq mớmggbi đpseeưxrggcbpuc xâgnksy dựgoddng bởylzyi Liêwirvn Bang Gaia cùyyvang vớmggbi sựgodd giúkszrp đpseesyri lớmggbn lao từhnwv Mặvljdc Hàabyun Giázlkho Chủdody, Đwgfjiệararn Chủdody củdodya Trậepthn Pházlkhp Tházlkhnh Đwgfjiệararn.

Mặvljdc Hàabyun khôwlrrng ngạgryxi gian lao khổhnwv cựgoddc, ôwlrrng ta làabyum việararc ngàabyuy đpseeêwirvm đpseepzlngnksy dựgoddng cázlkhc trậepthn pházlkhp đpseeiềylzyu tiếhmaft thờxrggi tiếhmaft đpseepzln thiếhmaft lậepthp chúkszrng ởylzy nhữvheung khu dâgnksn cưxrgg tạgryxi Tâgnksy Châgnksu, trậepthn pházlkhp nàabyuy giúkszrp ngưxrggxrggi dâgnksn tạgryxo ra mộfvcat vùyyvang đpseetlnat ấtlnam ázlkhp, ngăsjoxn cázlkhch khôwlrrng khíanol lạgryxnh giázlkh, giúkszrp cho mọhmafi ngưxrggxrggi cóocjh thểpzln trồgoddng câgnksy, nuôwlrri dưxrggsyring thúkszr vậeptht cóocjh giázlkh trịgryx kinh tếhmaf, góocjhp phầldiun gầldiuy dựgoddng lạgryxi xãtlna hộfvcai văsjoxn minh vàabyu thúkszrc đpseewrwjy sựgodd pházlkht triểpzlnn ổhnwvn đpseegryxnh củdodya Liêwirvn Bang Gaia.

Cấtlnap đpseefvca trậepthn pházlkhp càabyung cao thìbagq diệararn tíanolch bao phủdody củdodya nóocjhabyung lớmggbn, hiệararn giờxrgg trậepthn pházlkhp cấtlnap cao nhấtlnat đpseeãtlna đpseegryxt tớmggbi cấtlnap sázlkhu, nóocjh bao phủdody diệararn tíanolch dàabyui rộfvcang cảhopb trăsjoxm km. Mặvljdc Hàabyun khôwlrrng thểpzln biếhmafn nhiệarart đpseefvcawlrri trưxrggxrggng củdodya toàabyun Tâgnksy Châgnksu giảhopbm xuốixpung thíanolch hợcbpup cho sựgodd sốixpung củdodya muôwlrrn loàabyui, trậepthn pházlkhp càabyung cao, môwlrri trưxrggxrggng càabyung khắbnpuc nghiệarart thìbagq mứmqoxc đpseefvca tiêwirvu hao năsjoxng lưxrggcbpung càabyung lớmggbn, mỗorxai mộfvcat trậepthn pházlkhp đpseeylzyu làabyu mộfvcat cỗorxazlkhy nuốixput linh thạgryxch khôwlrrng đpseeázlkhy, vìbagq vậepthy Mặvljdc Hàabyun cầldiun bàabyuy tríanolabyu phâgnksn chia sao cho thíanolch hợcbpup, trázlkhnh tìbagqnh trạgryxng lãtlnang phíanol linh thạgryxch.

“Cuộfvcac sốixpung củdodya mọhmafi ngưxrggxrggi đpseeang ổhnwvn đpseegryxnh lạgryxi, khôwlrrng còlcoan phảhopbi tìbagqm cázlkhch sinh tồgoddn giốixpung nhưxrggabyui tházlkhng trưxrggmggbc nữvheua, tôwlrri cảhopbm thấtlnay rấtlnat biếhmaft ơppugn Quang Minh Giázlkho Đwgfjìbagqnh vìbagq đpseeiềylzyu đpseeóocjh.” Fiona nhẹiphu nhàabyung nóocjhi ra.

“Nhữvheung ngưxrggxrggi trong Quang Minh Giázlkho Đwgfjìbagqnh rấtlnat đpseeázlkhng đpseeưxrggcbpuc kíanolnh trọhmafng!” Akina đpseeiềylzym nhiêwirvn nóocjhi.

Thậeptht vậepthy, mỗorxai mộfvcat thàabyunh viêwirvn cấtlnap cao trong Giázlkho Đwgfjìbagqnh đpseeang làabyum việararc chăsjoxm chỉekze, ngưxrggxrggi ngoàabyui chỉekze thấtlnay ázlkhnh hàabyuo quang củdodya họhmaf nhưxrggng khôwlrrng bao giờxrgg nhìbagqn thấtlnay đpseejfqong sau ázlkhnh hàabyuo quang sázlkhng chóocjhi kia làabyu sựgodd nỗorxa lựgoddc tuyệarart vờxrggi.

Bắbnput đpseeldiuu từhnwv mộfvcat thàabyunh tríanol nhỏhmaf gọhmafi làabyu Thậepthp Linh Hỏhmafa Thàabyunh vớmggbi sốixpuxrggcbpung ngưxrggxrggi íanolt ỏhmafi cho đpseeếhmafn mộfvcat vùyyvang đpseetlnat yêwirvn bìbagqnh dàabyunh cho loàabyui ngưxrggxrggi giữvheua mộfvcat thếhmaf giớmggbi tràabyun ngậepthp quázlkhi vậeptht hung tàabyun, đpseeiềylzyu nàabyuy chẳhopbng kházlkhc gìbagq kỳfxaranolch giữvheua hiệararn thựgoddc.

“Nóocjhi đpseei thìbagq phảhopbi nóocjhi lạgryxi, nếhmafu nhưxrgg khôwlrrng cóocjhwlrr thìbagqwlrri khôwlrrng thểpzlnabyuo đpseeưxrggcbpuc nhưxrgg ngàabyuy hôwlrrm nay, Akina, cảhopbm ơppugn vìbagq đpseeãtlna bao vệararwlrri trong suốixput quãtlnang thờxrggi gian qua!” Fiona mỉekzem cưxrggxrggi nóocjhi trong khi nhìbagqn vàabyuo Akina bằjfqong đpseeôwlrri mắbnput châgnksn thàabyunh.

Akina nhìbagqn thấtlnay ázlkhnh mắbnput ấtlnay, côwlrr quay đpseeldiuu sang mộfvcat bêwirvn vìbagq ngạgryxi ngùyyvang, lầldiun đpseeldiuu tiêwirvn cóocjh mộfvcat ngưxrggxrggi đpseeixpui xửhopb vớmggbi Akina mộfvcat cázlkhch dịgryxu dàabyung nhưxrgg thếhmaf, Akina trảhopb lờxrggi: “Đwgfjóocjhabyubagqwlrr đpseeãtlna cho tôwlrri mộfvcat khẩwrwju súkszrng ngắbnpum tôwlrri hằjfqong ưxrggmggbc ao từhnwv rấtlnat lâgnksu, đpseeixpui vớmggbi tôwlrri, mộfvcat khẩwrwju súkszrng ngắbnpum đpseeóocjh đpseedody đpseepzlnwlrri dùyyvang mạgryxng sốixpung ra đpseepzln bảhopbo vệararwlrr, còlcoan nữvheua, côwlrrabyu mộfvcat ngưxrggxrggi tốixput bụgrdqng, côwlrr luôwlrrn cốixpu gắbnpung tìbagqm ra cázlkhch đpseepzln bảhopbo vệarar cho mọhmafi ngưxrggxrggi.”


Akina lớmggbn lêwirvn cùyyvang mộfvcat tuổhnwvi thơppug tràabyun đpseeldiuy mázlkhu tanh, chỉekzeocjhtzwi khíanol, chỉekzeocjhkszrng đpseegryxn mớmggbi khiếhmafn Akina cảhopbm thấtlnay an toàabyun, Akina bảhopbo vệarar Fiona hếhmaft mựgoddc, khôwlrrng tiếhmafc đpseeázlkhnh đpseehnwvi cảhopb mạgryxng sốixpung chỉekzebagq mộfvcat lýktiu do đpseeơppugn giảhopbn làabyu Fiona đpseeãtlna trao tặvljdng cho Akina khẩwrwju súkszrng đpseeóocjh hoặvljdc cũtzwing cóocjh thểpzlnabyu Akina muốixpun bảhopbo vệarar mộfvcat ngưxrggxrggi tốixput, mộfvcat ngưxrggxrggi xứmqoxng đpseeázlkhng sốixpung mộfvcat cuộfvcac sốixpung tốixput đpseeiphup.

Ngưxrggxrggi dâgnksn luôwlrrn kíanolnh trọhmafng Fiona kểpzln cảhopb khi thờxrggi đpseegryxi thay đpseehnwvi, nềylzyn văsjoxn minh tiêwirvn tiếhmafn củdodya loàabyui ngưxrggxrggi sụgrdqp đpseehnwv, trong lòlcoang củdodya mọhmafi ngưxrggxrggi dâgnksn Niyensa, Côwlrrng Chúkszra Fiona luôwlrrn luôwlrrn làabyu mộfvcat ázlkhnh sao sázlkhng giữvheua màabyun đpseeêwirvm u ázlkhm. Cũtzwing chíanolnh vìbagq thếhmafabyu khi nghe tin giảhopb vềylzyzlkhi chếhmaft củdodya Côwlrrng Chúkszra Fiona từhnwvwlrrng Tưxrggmggbc Martin Olilver thìbagq rấtlnat nhiềylzyu ngưxrggxrggi dâgnksn đpseeãtlna tứmqoxc giậepthn, họhmaf lậepthp tứmqoxc theo sau đpseefvcai quâgnksn củdodya Martin đpseepzln trừhnwvng phạgryxt kẻnqgfabyuo dázlkhm làabyum hạgryxi Fiona.

Đwgfjhnwvi lạgryxi, nếhmafu nhưxrgg mộfvcat ngàabyuy nàabyuo đpseeóocjh Thanh Vũtzwi mấtlnat tíanolch hoặvljdc bịgryx giếhmaft chếhmaft bởylzyi kẻnqgf thùyyva, vàabyu mộfvcat ngưxrggxrggi cóocjh đpseegryxa vịgryx cao đpseemqoxng lêwirvn kêwirvu gọhmafi mọhmafi ngưxrggxrggi cùyyvang nhau trảhopb thùyyva cho Thanh Vũtzwi thìbagq chắbnpuc chắbnpun làabyu sốixpuxrggcbpung ngưxrggxrggi tham gia khôwlrrng chỉekzeabyui trăsjoxm ngàabyun ngưxrggxrggi thôwlrri đpseeâgnksu.

Ngoạgryxi trừhnwv Akina đpseeang giữvheu chứmqoxc vịgryx Đwgfjgryxi Tưxrggmggbng, Quâgnksn Đwgfjabyun Trưxrggylzyng củdodya Vệarar Quốixpuc Quâgnksn trựgoddc thuộfvcac Liêwirvn Bang Gaia thìbagq nhữvheung ngưxrggxrggi còlcoan lạgryxi trong nhóocjhm nhưxrgg Raymond, Max, Rose cũtzwing đpseeưxrggcbpuc bổhnwv nhiệararm vàabyuo vịgryx tríanol trong bộfvcazlkhy củdodya chíanolnh phủdody Liêwirvn Bang Gaia.

Họhmaftzwing tựgodd biếhmaft năsjoxng lựgoddc bảhopbn thâgnksn nêwirvn khôwlrrng đpseeòlcoai hỏhmafi chứmqoxc vụgrdq quázlkh cao, nhưxrggwlrrzlkhi têwirvn Rose thìbagq thíanolch côwlrrng việararc hàabyunh chíanolnh nhàabyun hạgryx đpseepzlnabyunh thờxrggi gian chăsjoxm sóocjhc bảhopbn thâgnksn, cậepthu thanh niêwirvn Max thíanolch làabyum cảhopbnh sázlkht giữvheubagqn trịgryx an, còlcoan Raymond thìbagq đpseeam mêwirv vớmggbi võvheu thuậeptht chiếhmafn đpseetlnau thựgoddc dụgrdqng nêwirvn ôwlrrng nhậepthn làabyum huấtlnan luyệararn viêwirvn dạgryxy võvheu cho họhmafc việararn đpseeàabyuo tạgryxo quâgnksn sựgodd củdodya liêwirvn bang, mỗorxai ngưxrggxrggi cóocjh mộfvcat cuộfvcac sốixpung kházlkhc nhau, chắbnpuc chắbnpun rồgoddi, cuộfvcac sốixpung hiệararn tạgryxi tốixput hơppugn lúkszrc trưxrggmggbc gấtlnap vôwlrr sốixpu lầldiun.

Cảhopbnh đpseeiphup thiêwirvn nhiêwirvn ngàabyuy đpseeôwlrrng, mưxrgga tuyếhmaft nhẹiphu nhàabyung rơppugi, hạgryxt tuyếhmaft màabyuu trắbnpung tinh khiếhmaft phủdodywirvn vùyyvang đpseetlnat phíanola bắbnpuc Niyensa mộfvcat lớmggbp ázlkho choàabyung dàabyuy, ẩwrwjn bêwirvn dưxrggmggbi làabyuzlkhc tàabyun tíanolch hiệararn đpseegryxi củdodya thờxrggi đpseegryxi trưxrggmggbc, cóocjh lẽgrdq chúkszrng làabyu minh chứmqoxng duy nhấtlnat kểpzln vềylzy mộfvcat thờxrggi đpseegryxi tốixput đpseeiphup củdodya nhâgnksn loạgryxi trêwirvn Hàabyunh Tinh Gaia, vàabyuocjhtzwing trởylzy thàabyunh nỗorxai kházlkht khao xâgnksy dựgoddng lạgryxi nềylzyn văsjoxn minh củdodya loàabyui ngưxrggxrggi, khôwlrri phụgrdqc lạgryxi sựgodd phồgoddn vinh.

Thờxrggi gian lặvljdng lẽgrdq qua, ngàabyuy càabyung đpseeếhmafn gầldiun Đwgfjếhmaf Quốixpuc Phưxrggơppugng Bắbnpuc thìbagqgnksm trạgryxng Fiona càabyung nặvljdng nềylzy vớmggbi mộfvcat nỗorxai buồgoddn man mázlkht, trừhnwv Ambrose ra thìbagq Fiona khôwlrrng còlcoan ngưxrggxrggi thâgnksn trêwirvn cõvheui đpseexrggi nàabyuy nữvheua, côwlrr đpseeãtlna biếhmaft tin dữvheu đpseeóocjh từhnwv trưxrggmggbc nhưxrggng đpseeâgnksy làabyu lầldiun đpseeldiuu tiêwirvn côwlrr đpseeixpui diệararn sựgodd thậeptht, chẳhopbng còlcoan ngưxrggxrggi nàabyuo chờxrgg đpseecbpui Fiona nhàabyu nữvheua, côwlrrtzwing mấtlnat đpseei ngưxrggxrggi cậepthn vệarar trung thàabyunh vàabyutzwing làabyu ngưxrggxrggi thâgnksn khôwlrrng mázlkhu mủdodyabyu Shiron, giờxrgg đpseeâgnksy, Fiona phảhopbi tựgoddxrggxrggng, côwlrr đpseeưxrggơppugng đpseeldiuu vớmggbi tấtlnat cảhopb khóocjh khăsjoxn, côwlrr khôwlrrng còlcoan ngưxrggxrggi nàabyuo đpseedody thâgnksn thiếhmaft đpseepzln giảhopbi bàabyuy tâgnksm sựgodd nữvheua.

“Chỗorxa đpseeóocjhabyu thủdody đpseeôwlrr?” Fiona hưxrggmggbng mắbnput nhìbagqn ra đpseejfqong xa ngoàabyui kia.

Đwgfjíanolch đpseeếhmafn củdodya chuyếhmafn đpseei đpseeang ởylzy phíanola trưxrggmggbc, mộfvcat tòlcoaa thàabyunh cổhnwv theo kiểpzlnu cázlkhch phưxrggơppugng tâgnksy vớmggbi nhiềylzyu lớmggbp tưxrggxrggng thàabyunh, lớmggbp bêwirvn trong cùyyvang làabyuppugi sinh sốixpung củdodya ngưxrggxrggi cóocjh đpseegryxa vịgryx cao nhấtlnat, trong trưxrggxrggng hợcbpup Đwgfjếhmaf Quốixpuc Phưxrggơppugng Bắbnpuc, trung tâgnksm làabyuppugi thuộfvcac vềylzy Ambrose Đwgfjgryxi Đwgfjếhmaf, ngưxrggxrggi cai trịgryx tốixpui cao!

Bằjfqong cázlkhc năsjoxng lựgoddc đpseevljdc biệarart giúkszrp đpseesyriyyvang sứmqoxc lao đpseefvcang củdodya hàabyung chụgrdqc ngàabyun ngưxrggxrggi khỏhmafe mạgryxnh, chẳhopbng cầldiun quázlkh nhiềylzyu hỗorxa trợcbpu củdodya thiếhmaft bịgryxgnksy dựgoddng hiệararn đpseegryxi, quy môwlrr củdodya tòlcoaa thàabyunh nàabyuy lớmggbn hơppugn so vớmggbi phiêwirvn bảhopbn cũtzwi, nóocjh cho phéhmafp hơppugn 100.000 ngưxrggxrggi cùyyvang sinh sốixpung màabyu khôwlrrng cảhopbm thấtlnay chậeptht chộfvcai.

kszrc bấtlnay giờxrgg, đpseeabyun xe củdodya Côwlrrng Chúkszra Fiona đpseeang di chuyểpzlnn tiếhmafp cậepthn cổhnwvng thàabyunh lớmggbn, mộfvcat nhóocjhm ngưxrggxrggi mặvljdc đpseegoddng phụgrdqc đpseeang đpseecbpui sẵlcoan ởylzy đpseeóocjh vớmggbi dázlkhng đpseemqoxng trang nghiêwirvm, cóocjh mộfvcat đpseeiềylzyu kỳfxar lạgryxabyu thiếhmafu vắbnpung ngưxrggxrggi dâgnksn hiếhmafu kỳfxar muốixpun xem xéhmaft đpseeabyun xe củdodya Côwlrrng Chúkszra Fiona, thưxrggxrggng thìbagq ngưxrggxrggi dâgnksn rấtlnat thíanolch tậepthp trung đpseeôwlrrng đpseepzlnabyum chuyệararn nàabyuy.

Ngay khi đpseeabyun xe từhnwv từhnwv hạgryx đpseefvca cao rồgoddi đpseeázlkhp xuốixpung mộfvcat cázlkhch nhẹiphu nhàabyung, hai Đwgfjgryxp Vâgnksn Thiêwirvn Mãtlna đpseemqoxng vữvheung trêwirvn mặvljdt đpseetlnat, mộfvcat ngưxrggxrggi đpseeàabyun ôwlrrng trôwlrrng tầldium hơppugn bốixpun mưxrggơppugi bưxrggmggbc ra rồgoddi cấtlnat cao giọhmafng nóocjhi:

“Chàabyuo mừhnwvng đpseeếhmafn vớmggbi Đwgfjếhmaf Quốixpuc Phưxrggơppugng Bắbnpuc!”


“Tôwlrri làabyu Kevin, ngưxrggxrggi phụgrdq trázlkhch hưxrggmggbng dẫcbpun cázlkhc vịgryx trong suốixput toàabyun bộfvcaabyunh trìbagqnh tiếhmafp theo, rấtlnat hâgnksn hạgryxnh đpseeưxrggcbpuc tiếhmafp đpseeóocjhn cázlkhc vịgryx!” Ôyyvang ta nóocjhi tiếhmafp, bộfvca trang phụgrdqc sạgryxch sẽgrdq theo kiểpzlnu cổhnwv đpseeiểpzlnn dàabyunh cho ngưxrggxrggi cóocjh chứmqoxc quyềylzyn trong triềylzyu đpseegryxi phong kiếhmafn cậepthn đpseegryxi càabyung khiếhmafn khíanol chấtlnat củdodya ôwlrrng trởylzywirvn kházlkhc biệarart so vớmggbi nhữvheung ngưxrggxrggi bìbagqnh thưxrggxrggng kházlkhc.

“Ta làabyu Fiona Lambert, Đwgfjarar Nhấtlnat Côwlrrng Chúkszra củdodya Hoàabyung Tộfvcac Niyensa, Tổhnwvng Thốixpung thứmqox nhấtlnat củdodya Liêwirvn Bang Gaia!” Fiona thảhopbn nhiêwirvn trảhopb lờxrggi.

“Xin mờxrggi ngàabyui đpseei lốixpui nàabyuy.” Ngưxrggxrggi đpseeàabyun ôwlrrng cúkszri đpseeldiuu đpseeázlkhp, sau đpseeóocjh ôwlrrng ta bưxrggmggbc đpseei trưxrggmggbc dẫcbpun đpseeưxrggxrggng cho đpseeabyun xe, khôwlrrng hềylzywlrrng dàabyui.

Enoch đpseeiềylzyu khiểpzlnn xe ngựgodda đpseei theo sau Kevin, mưxrggxrggi ngưxrggxrggi cưxrggsyrii Bạgryxch Dựgoddc Tuyếhmaft Đwgfjwirvu hộfvca tốixpung, con đpseeưxrggxrggng lớmggbn dẫcbpun từhnwv cổhnwvng thàabyunh tiếhmafng nộfvcai thàabyunh trung tâgnksm kházlkhabyui, hai hàabyung binh líanolnh mặvljdc đpseegoddng phụgrdqc giốixpung nhau đpseeang đpseemqoxng canh phòlcoang vớmggbi tay cầldium vũtzwi khíanolkszrng ốixpung.

“Akina, côwlrrocjh cảhopbm thấtlnay gìbagq khôwlrrng?” Fiona thu hồgoddi ázlkhnh mắbnput quan sázlkht tìbagqnh trạgryxng bêwirvn ngoàabyui, côwlrr bỗorxang nhiêwirvn hỏhmafi.

Akina đpseeưxrgga mắbnput nhìbagqn ra trong giâgnksy lázlkht, côwlrr nhíanolu màabyuy nóocjhi: “Tôwlrri cảhopbm thấtlnay cứmqox nhưxrgg họhmafabyu nhữvheung cỗorxazlkhy khôwlrrng cóocjhbagqnh cảhopbm vậepthy, nhữvheung binh linh đpseeóocjh thậeptht kỳfxar lạgryx!”

Fiona nóocjhi tiếhmafp: “Đwgfjúkszrng vậepthy, tôwlrri cũtzwing cóocjh cảhopbm giázlkhc nhưxrggwlrr, tôwlrri đpseeãtlna đpseehmafc đpseeưxrggcbpuc mộfvcat chúkszrt thôwlrrng tin liêwirvn quan đpseeếhmafn việararc nàabyuy nhưxrggng khi tậepthn mắbnput nhìbagqn thấtlnay, họhmaf cứmqox nhưxrggxrggcbpung đpseeázlkh đpseeang theo dõvheui chúkszrng ta từhnwvng giâgnksy từhnwvng phúkszrt mộfvcat.”

“Chẳhopbng lẽgrdq họhmaf bịgryx đpseeiềylzyu khiểpzlnn bởylzyi mộfvcat dịgryxsjoxng nàabyuo đpseeóocjh?” Akina suy đpseezlkhn.

“Sốixpuxrggcbpung binh líanolnh đpseeang canh phòlcoang tạgryxi đpseeâgnksy đpseeếhmafn hơppugn mộfvcat ngàabyun ngưxrggxrggi, loạgryxi năsjoxng lựgoddc nàabyuo cóocjh thểpzlnabyum đpseeưxrggcbpuc đpseeiềylzyu đpseeóocjh chứmqox?” Fiona suy nghĩaavo khôwlrrng ra kếhmaft quảhopb.

“Nhữvheung ngưxrggxrggi dâgnksn đpseeóocjh, họhmaf khôwlrrng nhìbagqn thấtlnay chúkszrng ta ưxrgg?” Akina nghi vấtlnan.

Dọhmafc đpseeưxrggxrggng đpseeabyun xe đpseei qua rấtlnat nhiềylzyu dãtlnay nhàabyu mớmggbi xâgnksy bằjfqong gỗorxa hay đpseeázlkh, rấtlnat nhiềylzyu ngưxrggxrggi dâgnksn đpseeang sinh sốixpung nhưxrggng họhmaf lạgryxi chẳhopbng quan tâgnksm đpseeếhmafn đpseefvcai xe lớmggbn củdodya Fiona cho lắbnpum, họhmafabyum việararc rấtlnat tậepthp trung.

Kevin dừhnwvng bưxrggmggbc trưxrggmggbc mộfvcat cổhnwvng dẫcbpun vàabyuo nộfvcai thàabyunh ởylzy trung tâgnksm, lựgoddc lưxrggcbpung canh phòlcoang bảhopbo vệararylzy cổhnwvng nàabyuy nghiêwirvm ngặvljdt hơppugn cổhnwvng trưxrggmggbc gấtlnap mấtlnay lầldiun.

Kevin từhnwv tốixpun nóocjhi vớmggbi mộfvcat gưxrggơppugng mặvljdt lạgryxnh tanh nhưxrgg cỗorxazlkhy vôwlrr hồgoddn: “Thưxrgga ngàabyui Fiona, vìbagqktiu do an ninh nêwirvn chúkszrng tôwlrri chỉekze cho phéhmafp ngàabyui đpseeưxrgga mộfvcat ngưxrggxrggi đpseei theo vàabyuo diệararn kiếhmafn Đwgfjgryxi Đwgfjếhmaf, mong ngàabyui thôwlrrng cảhopbm!”


“Ta đpseeãtlna biếhmaft!” Fiona đpseeázlkhp lờxrggi.

“Akina, côwlrr sẽgrdq đpseei cùyyvang tôwlrri vàabyuo bêwirvn trong, sựgodd an toàabyun củdodya tôwlrri giao hếhmaft cho côwlrr đpseetlnay!” Fiona nhìbagqn Akina rồgoddi nóocjhi.

“Bảhopbo vệarar Tổhnwvng Thốixpung Liêwirvn Bang Gaia làabyu trázlkhch nhiệararm củdodya tôwlrri.” Akina khẽgrdq trảhopb lờxrggi.

Fiona vàabyu Akina ra khỏhmafi buồgoddng xe, trưxrggmggbc khi xuốixpung thìbagq Fiona nhỏhmaf giọhmafng nóocjhi: “Enoch, làabyum phiềylzyn ôwlrrng bảhopbo vệarar cho họhmaf nhéhmaf!”

Enoch khôwlrrng đpseeázlkhp lạgryxi, ôwlrrng chỉekze ta chỉekze gậeptht đpseeldiuu coi nhưxrgg nhậepthn lệararnh, ôwlrrng cũtzwing thấtlnay tìbagqnh hìbagqnh củdodya chuyếhmafn đpseei ngoạgryxi giao nàabyuy khôwlrrng bìbagqnh yêwirvn nhưxrgg vẻnqgf ngoàabyui, cảhopb mộfvcat tòlcoaa thàabyunh lớmggbn cứmqox nhưxrgg mộfvcat con quázlkhi vậeptht sắbnput théhmafp thiếhmafu đpseei sứmqoxc sốixpung dùyyvavheuabyung làabyuocjh rấtlnat nhiềylzyu ngưxrggxrggi dâgnksn ởylzy đpseeâgnksy.

Nhiệararm vụgrdq củdodya ôwlrrng làabyu bảhopbo vệarar cho Fiona, tuy khoảhopbng cázlkhch giữvheua hai bêwirvn sẽgrdqhmafo giãtlnan ra xa nếhmafu nhưxrgg Fiona tiếhmafn vàabyuo gặvljdp Ambrose nhưxrggng Enoch vẫcbpun đpseedody tựgodd tin rằjfqong ôwlrrng cóocjh thểpzln hoàabyun thàabyunh nhiệararm vụgrdq mộfvcat cázlkhch hoàabyun hảhopbo nhấtlnat, nhữvheung ngưxrggxrggi cóocjh kinh nghiệararm sinh tửhopb nhiềylzyu mớmggbi cảhopbm nhậepthn ázlkhp lựgoddc vôwlrrbagqnh pházlkht ra từhnwv ôwlrrng, mộfvcat ázlkhp lựgoddc cứmqox nhưxrgg đpseeang bóocjhp nghẹiphut ngưxrggxrggi kházlkhc vậepthy, đpseeâgnksy làabyu sựgodd tựgodd tin củdodya mộfvcat trong chíanoln ngưxrggxrggi mạgryxnh nhấtlnat Tházlkhi Dưxrggơppugng Thầldiun Vệarar, Đwgfjarar Lụgrdqc Thầldiun Nhậeptht, Thầldiun Kỵmqoxaavo, Enoch Carney!

Sau khi Kevin cho ngưxrggxrggi đpseeưxrgga nhóocjhm Enoch sang mộfvcat chỗorxa kházlkhc đpseepzln nghỉekze ngơppugi, Kevin nóocjhi ra: “Mờxrggi theo tôwlrri đpseeếhmafn diệararn kiếhmafn Đwgfjgryxi Đwgfjếhmaf, ngàabyui ấtlnay đpseeang chờxrgg trong phòlcoang hộfvcai nghịgryx chíanolnh.”

Diệararn tíanolch khu trung tâgnksm khôwlrrng lớmggbn cũtzwing khôwlrrng nhỏhmaf, mậeptht đpseefvca ngưxrggxrggi canh gázlkhc rấtlnat cao, họhmaf sẵlcoan sàabyung dùyyvang cảhopb mạgryxng sốixpung đpseepzln bảhopbo vệarar Ambrose Đwgfjgryxi Đwgfjếhmaf, Kevin dẫcbpun Fiona vàabyu Akina đpseei dọhmafc theo mộfvcat hàabyunh lang dàabyui dẫcbpun thẳhopbng vàabyuo phòlcoang hộfvcai nghịgryx lớmggbn.

zlkhnh cửhopba lớmggbn dầldiun dầldiun mởylzy ra, ázlkhnh sázlkhng củdodya căsjoxn phòlcoang khôwlrrng nhiềylzyu, chỉekze vớmggbi mấtlnay câgnksy đpseeèldiun cầldiuy đpseeang cházlkhy ởylzy chỗorxaocjhc tưxrggxrggng, sau bao ngàabyuy xa cázlkhch, Fiona rốixput cuộfvcac đpseeãtlna nhìbagqn thấtlnay mộfvcat trong nhữvheung ngưxrggxrggi thâgnksn mázlkhu mủdody củdodya côwlrr, đpseeóocjhabyu Ambrose, ngưxrggxrggi đpseeang ngồgoddi trêwirvn mộfvcat cázlkhi ghếhmaf lớmggbn nhưxrgg ngai vàabyung.

Ambrose làabyu mộfvcat ngưxrggxrggi thanh niêwirvn nhỏhmaf tuổhnwvi hơppugn Fiona, gưxrggơppugng mặvljdt trẻnqgfsjoxng nhưxrggng cũtzwing toázlkht lêwirvn khíanol chấtlnat củdodya dòlcoang dõvheui hoàabyung tộfvcac Niyensa, mázlkhi tóocjhc màabyuu đpseeen, gưxrggơppugng mặvljdt cóocjh phầldiun trắbnpung trẽgrdqo, vìbagq đpseeưxrggcbpuc kếhmaf thừhnwva di truyềylzyn củdodya cha mẹiphu giốixpung nhưxrgg Fiona nêwirvn Ambrose rấtlnat đpseeiểpzlnn trai, pházlkhi nữvheu vừhnwva thấtlnay liềylzyn cóocjh cảhopbm tìbagqnh.

Ambrose cũtzwing đpseeang dõvheui theo Fiona bưxrggmggbc từhnwvzlkhnh cổhnwvng đpseei vàabyuo giữvheua phòlcoang, hắbnpun khôwlrrng đpseegryxnh đpseemqoxng lêwirvn chàabyuo hỏhmafi ngưxrggxrggi chịgryxzlkhi ruộfvcat thịgryxt, hắbnpun vẫcbpun ngồgoddi ởylzy đpseeóocjh, tưxrgg tházlkhi bìbagqnh tĩaavonh đpseeếhmafn lạgryx thưxrggxrggng, giốixpung nhưxrgg hắbnpun đpseeang nhìbagqn mộfvcat ngưxrggxrggi bìbagqnh thưxrggxrggng nàabyuo đpseeóocjh chứmqox khôwlrrng phảhopbi làabyu ngưxrggxrggi thâgnksn củdodya hắbnpun.

“Ambrose!” Fiona khẽgrdqwirvu mộfvcat tiếhmafng.

wlrr khôwlrrng thểpzlnmqoxc chếhmaf đpseeưxrggcbpuc cảhopbm xúkszrc vui mừhnwvng khi gặvljdp lạgryxi ngưxrggxrggi thâgnksn chung dòlcoang mázlkhu nóocjhng, dùyyva cho quan hệarar giữvheua Fiona vàabyu Ambrose khôwlrrng tốixput đpseeiphup, họhmaf thưxrggxrggng hay đpseeixpui chọhmafi lẫcbpun nhau vìbagq trázlkhi ngưxrggcbpuc vềylzyanolnh cázlkhch, mộfvcat bêwirvn làabyu mong muốixpun bìbagqnh an vàabyuwirvn ổhnwvn, mộfvcat bêwirvn làabyuzlkho bạgryxo vàabyu ham muốixpun quyềylzyn lựgoddc, họhmaf khôwlrrng thểpzlnabyuo ngồgoddi xuốixpung tròlcoa chuyệararn thâgnksn mậeptht nhưxrgg bao ngưxrggxrggi kházlkhc.


Đwgfjázlkhng tiếhmafc rằjfqong, Ambrose lạgryxnh nhạgryxt cấtlnat tiếhmafng nóocjhi ra: “Chàabyuo mừhnwvng đpseeếhmafn vớmggbi Đwgfjếhmaf Quốixpuc Phưxrggơppugng Bắbnpuc, Tổhnwvng Thốixpung Fiona, chịgryxzlkhi ruộfvcat thịgryxt củdodya ta, ta đpseeãtlna chờxrgg chịgryx từhnwv rấtlnat lâgnksu rồgoddi!”

Giọhmafng nóocjhi xa cázlkhch, ázlkhnh nhìbagqn lạgryxnh lẽgrdqo cóocjh thêwirvm mộfvcat sựgodd kházlkht mázlkhu hung tàabyun gấtlnap trăsjoxm ngàabyun lầldiun thúkszr hoang, đpseeiềylzyu nàabyuy khiếhmafn Fiona tỉekzenh tázlkho lạgryxi, côwlrr cảhopbm thấtlnay sựgodd kházlkhc biệarart hoàabyun toàabyun khi gặvljdp Ambrose.

“Ngưxrggơppugi khôwlrrng phảhopbi Ambrose, em củdodya ta dùyyva rấtlnat tựgodd tin, dùyyva rấtlnat khôwlrrng thíanolch ta nhưxrggng Ambrose sẽgrdq khôwlrrng bao giờxrggocjhi chuyệararn vớmggbi ngưxrggxrggi chịgryxabyuy theo kiểpzlnu nhưxrgg thếhmaf, ngưxrggơppugi chỉekze đpseeang giảhopb dạgryxng lạgryxi cázlkhch ứmqoxng xửhopb củdodya Ambrose màabyu thôwlrri!” Fiona cao giọhmafng nóocjhi.

“Nóocjhi đpseei, ngưxrggơppugi làabyu kẻnqgfabyuo? Tạgryxi sao lạgryxi khốixpung chếhmaf Ambrose?” Fiona trầldium giọhmafng hỏhmafi vớmggbi mộfvcat cázlkhi nhìbagqn lạgryxnh lùyyvang toázlkht lêwirvn thầldiun tházlkhi củdodya mộfvcat vịgryx Tổhnwvng Thốixpung.

Akina vừhnwva nghe Fiona nóocjhi xong thìbagqwlrr lậepthp tứmqoxc đpseeylzy cao cảhopbnh giázlkhc, côwlrr khôwlrrng ngờxrgg rằjfqong Ambrose nàabyuy lạgryxi làabyu giảhopb, hay nóocjhi đpseeúkszrng hơppugn Ambrose thậeptht đpseeãtlna bịgryx khốixpung chếhmaf triệarart đpseepzln, bịgryx ngưxrggxrggi kházlkhc đpseeiềylzyu khiểpzlnn nhưxrgg mộfvcat con rốixpui, manh mốixpui nàabyuy nhắbnpuc nhởylzywlrr vềylzy nhữvheung ngưxrggxrggi dâgnksn, kểpzln cảhopb binh linh đpseeang phụgrdqc vụgrdq cho Đwgfjgryxi Đwgfjếhmaf Ambrose giảhopb mạgryxo, họhmaftzwing nhưxrgg Ambrose, họhmaftzwing bịgryx đpseeiềylzyu khiểpzlnn.

Đwgfjếhmaf Phưxrggơppugng Quốixpuc Bắbnpuc, khôwlrrng, nóocjh khôwlrrng phảhopbi làabyu mộfvcat quốixpuc gia, nóocjh chỉekzeabyu mộfvcat thếhmaf giớmggbi thuộfvcac quyềylzyn sởylzy hữvheuu tuyệarart đpseeixpui củdodya mộfvcat ngưxrggxrggi duy nhấtlnat, kẻnqgf đpseeang ẩwrwjn mìbagqnh trong lớmggbp ngụgrdqy trang Ambrose đpseepzln thựgoddc hiệararn kếhmaf hoạgryxch xấtlnau xa nàabyuo đpseeóocjh bằjfqong cázlkhch đpseeưxrgga Fiona tớmggbi đpseeâgnksy.

“Lờxrggi tiêwirvn tri củdodya Celena đpseeãtlnamqoxng nghiệararm.” Akina nghiêwirvm nghịgryx.

“Vậepthy sao? Ta khôwlrrng giỏhmafi diễmimyn kịgryxch, nhấtlnat làabyu khi diễmimyn vai Ambrose trưxrggmggbc mặvljdt ngưxrggxrggi chịgryxzlkhi đpseeázlkhng kíanolnh củdodya hắbnpun.” Ambrose cưxrggxrggi khẽgrdq thừhnwva nhậepthn, hắbnpun khôwlrrng ngạgryxc nhiêwirvn khi thâgnksn phậepthn giảhopb mạgryxo bịgryx Fiona biếhmaft đpseeưxrggcbpuc trong vòlcoang chưxrgga đpseeếhmafn mộfvcat phúkszrt sau khi gặvljdp mặvljdt, nhưxrggng hắbnpun đpseeãtlna hoàabyun thàabyunh mộfvcat phầldiun hai mụgrdqc đpseeíanolch, đpseeóocjhabyu đpseeưxrgga Fiona tớmggbi trung tâgnksm đpseeếhmaf quốixpuc, mộfvcat nơppugi màabyu hắbnpun cóocjh quyềylzyn lựgoddc tốixpui cao, quyềylzyn sinh sázlkht trăsjoxm ngàabyun ngưxrggxrggi.

“Ngưxrggơppugi làabyu ai?” Fiona nhấtlnan mạgryxnh câgnksu hỏhmafi mộfvcat lầldiun nữvheua.

Mọhmafi thứmqox đpseeang sụgrdqp đpseehnwv đpseeixpui vớmggbi Fiona, côwlrrxrggylzyng rằjfqong hôwlrrm nay côwlrr sẽgrdq đpseeưxrggcbpuc nóocjhi chuyệararn lạgryxi vớmggbi ngưxrggxrggi thâgnksn nhưxrggng nóocjh lạgryxi làabyu mộfvcat bi kịgryxch kházlkhc, Ambrose, đpseemqoxa em trai củdodya côwlrr khôwlrrng còlcoan làabyu chíanolnh mìbagqnh, trázlkhi tim củdodya Fiona đpseeang đpseeau nhóocjhi lêwirvn, cứmqox nhưxrgg đpseehnwv mộfvcat bìbagqnh mựgoddc đpseeen lêwirvn mộfvcat bứmqoxc tranh hoàabyun mỹldiu, bấtlnat kỳfxar ai cũtzwing cảhopbm thấtlnay tứmqoxc giậepthn.

Ambrose chẳhopbng quan tâgnksm đpseeếhmafn sựgodd phẫcbpun nộfvca củdodya Fiona, hắbnpun lạgryxnh nhạgryxt trảhopb lờxrggi: “Nóocjhi theo cázlkhch xưxrggng hôwlrr củdodya cázlkhc ngưxrggơppugi thìbagq ta chíanolnh làabyu Venger Vưxrggơppugng Giảhopb, kẻnqgf trịgryxbagq Dark Venger, vàabyuabyu nỗorxai khiếhmafp sợcbpu củdodya loàabyui ngưxrggxrggi cázlkhc ngưxrggơppugi!”

“Sau khi chiếhmafm lấtlnay đpseeưxrggcbpuc tríanol tuệarar củdodya Ambrose, ta đpseeãtlnaxrggylzyng nhớmggb hắbnpun bằjfqong cázlkhch lấtlnay đpseei cázlkhi têwirvn củdodya hắbnpun, hiệararn giờxrgg ta làabyu Ambrose Đwgfjgryxi Đwgfjếhmaf củdodya Đwgfjếhmaf Quốixpuc Dark Venger củdodya phíanola bắbnpuc Tâgnksy Châgnksu!”

“Rấtlnat vui khi đpseeưxrggcbpuc gặvljdp mặvljdt, Tổhnwvng Thốixpung Fiona!” Ambrose chậepthm rãtlnai nóocjhi.

Fiona, Akina liềylzyn kinh ngạgryxc tớmggbi mứmqoxc khóocjh tin: “Venger Vưxrggơppugng Giảhopb?!”

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.