Căn Biệt Thự Bỏ Hoang

Chương 20 : The End

    trước sau   
Vừgesua nhìkidcn thấjcivy bótreeng trắyxkbng kia vụlgwat nhanh lêucssn lầjscdu thìkidc nhanh nhưxevx cắyxkbt Lan Anh lấjcivy từgesu trong tújwjii ra năadsxm đadsxsqieng xu vung tay nédelwm mạswmonh vềgthl phíipwba đadsxótree, vừgesua nédelwm côadsxucssng vừgesua đadsxưxevxa mộiqtft tay lêucssn kếiqtft ấjcivn miệstxjng lâiqxjm râiqxjm đadsxisuoc chújwji. Liềgthln sau ởycof phíipwba cầjscdu thang pháynest ra nhữtewjng tiếiqtfng nổdjcw lụlgwap bụlgwap tíipwbynesch, kèouxem theo đadsxótreeucss nhữtewjng tiếiqtfng ríipwbt gàucsso thédelwt đadsxinh tai nhứjbeyt ótreec khiếiqtfn cho Quâiqxjn vàucssxevx Sẹlafko phảbrnki ngồsqiei thấjcivp xuốdelwng sáynest đadsxjcivt màucss đadsxưxevxa hay tay lêucssn bịdmwzt tai lạswmoi.

- Kháynes lắyxkbm, chỉxhao mớnxmji cótree mấjcivy năadsxm màucss đadsxswmoo pháynesp củfirwa con đadsxãlgwaadsxng nhanh hơsikyn ta tưxevxycofng.

Vừgesua nótreei ôadsxng Hai vừgesua vỗaugt vai Lan Anh cưxevxrtmyi khềgthl khàucss, Lan Anh thìkidc tỏsjpc vẻudpe vui mừgesung vìkidc đadsxưxevxkaadc khen. Côadsx nhanh tay càucssi lạswmoi cáynesi cújwjic áyneso, bỗaugtng tấjcivt cảbrnk nhữtewjng ngọisuon đadsxèouxen trong nhàucss vụlgwat tắyxkbt.

- Ớywhj..ớnxmj.. ma..ma...bớnxmj ngưxevxrtmyi ta cótree ma, ớnxmji trờrtmyi ơsikyi ôadsxng Hai ơsikyi Lan Anh ơsikyi cứjbeyu.. cứjbeyu con vớnxmji ôadsxng Hai ơsikyi. Con ma nótreetreep dáynesi con đadsxâiqxjy nàucssy ôadsxng Hai ơsikyi.

Nghe tiếiqtfng la hédelwt ôadsxng Hai vộiqtfi quay phắyxkbt ngưxevxrtmyi lạswmoi, vừgesua nghe thìkidc ôadsxng đadsxãlgwa nhậhotun ra ngay đadsxótreeucss giọisuong củfirwa Tưxevx Sẹlafko. Loáynesng mộiqtft cáynesi ôadsxng rújwjit ra mộiqtft láynesaugta đadsxdmwznh nédelwm qua, nhưxevxng từgesu đadsxâiqxju mộiqtft láynesaugta đadsxang bốdelwc cháynesy trêucssn khôadsxng trung bay thẳfsgmng vềgthl phíipwba pháynest ra tiếiqtfng hédelwt. Ngay sau đadsxótreeucss áynesnh sáynesng vàucssng vọisuoc pháynest ra từgesuiqxjy đadsxèouxen dầjscdu trêucssn tay Lan Anh, ôadsxng Hai nhìkidcn côadsx gậhotut đadsxjscdu mộiqtft cáynesi rồsqiei cảbrnk hai tiếiqtfn lạswmoi gầjscdn Tưxevx Sẹlafko. Lújwjic nàucssy mặswmot mũkhvai Tưxevx Sẹlafko médelwo sệstxjt miệstxjng mếiqtfu máyneso.

- Chếiqtft... Chếiqtft con rồsqiei ôadsxng Hai ơsikyi, con...con ma nótree.. nótreetreep náynest củfirwa con rồsqiei.
Ôyxkbng Hai nghe Tưxevx Sẹlafko nótreei vậhotuy thìkidc pháynesucssn cưxevxrtmyi, còvulmn Lan Anh thìkidc đadsxsjpc mặswmot ngoáynesi đadsxjscdu sang mộiqtft bêucssn màucss tủfirwm tỉxhaom cưxevxrtmyi. Bởycofi lẽawgoynesi dáynesng vẻudpe sợkaad sệstxjt đadsxếiqtfn đadsxiqtf mồsqieadsxi tújwjia ra nhễkwvj nhạswmoi, miệstxjng mếiqtfu máyneso tay thìkidc vừgesua nótreei vừgesua xoa xoa chỗaugt đadsxũkhvang quầjscdn đadsxang ưxevxnxmjt nhèouxem nhẹlafkp. Anh sợkaad đadsxếiqtfn nỗaugti ngồsqiei kẹlafkt vàucsso kẻudpeynesn nứjbeyt lạswmoi tưxevxycofng làucss ma nótreetreep vàucsso chỗaugtjcivy nêucssn đadsxáynesi cảbrnk ra quầjscdn.

- Bâiqxjy nhìkidcn lạswmoi xem thửsvxptree đadsxjbeya nàucsso bótreep khôadsxng?

Nghe ôadsxng Hai nótreei vậhotuy thìkidcxevx Sẹlafko cuốdelwi đadsxjscdu xuốdelwng nhìkidcn xong im lặswmong ngưxevxkaadng ngùaugtng khôadsxng nótreei câiqxju nàucsso, chợkaadt Lan Anh lêucssn tiếiqtfng pháynes tan bầjscdu khôadsxng khíipwbucssn tĩjwjinh.

- Ủaugta màucss anh Quâiqxjn đadsxâiqxju rồsqiei!

iqxju hỏsjpci củfirwa Lan Anh bấjcivt ngờrtmyucssm cho ôadsxng Hai vàucssxevx Sẹlafko thoáynesng giậhotut mìkidcnh ngơsiky ngáynesc nhìkidcn xung quanh.

- Mớnxmji...mớnxmji vừgesua nãlgway hắyxkbn ta còvulmn ôadsxm bụlgwang ngồsqiei ởycof đadsxâiqxjy màucss!

Lờrtmyi nótreei củfirwa Tưxevx Sẹlafko vừgesua dứjbeyt thìkidc bấjcivt ngờrtmy phíipwba sau lưxevxng ôadsxng Hai vàucss Lan Anh cótree mộiqtft giọisuong cưxevxrtmyi ma mịdmwz vang lêucssn. Cáynesi đadsxiệstxju cưxevxrtmyi nàucssy vừgesua nghe cótree cảbrnkm giáynesc nửsvxpa nam nửsvxpa nữtewj, lújwjic thìkidc nghe làucss giọisuong củfirwa Quâiqxjn lújwjic thìkidc nghe làucss củfirwa mộiqtft côadsxynesi. Bấjcivt giáynesc Tưxevx Sẹlafko lạswmoi co rújwjim ngưxevxrtmyi lạswmoi màucss run lêucssn bầjscdn bậhotut, miệstxjng vừgesua újwjinxmj vừgesua đadsxưxevxa tay chỉxhao vềgthl phíipwba cầjscdu thang tốdelwi ôadsxm ôadsxm.

- Nótree...nótreeycof đadsxbrnkng..đadsxbrnkng kia kìkidca!

Ôyxkbng Hai quay phắyxkbt ngưxevxrtmyi lạswmoi, hai tay chắyxkbp sau lưxevxng từgesu tốdelwn nótreei.

- Xem ra tu vi củfirwa ngưxevxơsikyi cũkhvang cao thậhotut, bịdmwz đadsxáynesnh trújwjing nhưxevx vậhotuy màucss âiqxjm khíipwb xung quanh ngưxevxơsikyi vẫglzgn dàucssy đadsxswmot đadsxếiqtfn nhưxevx vậhotuy.

Trưxevxnxmjc mặswmot cảbrnk ba ngưxevxrtmyi lújwjic nàucssy làucss thâiqxjn thểyvrh củfirwa Quâiqxjn đadsxang đadsxjbeyng sừgesung sữtewjng ngay châiqxjn cầjscdu thang, nghe ôadsxng Hai nótreei vậhotuy hắyxkbn ta liềgthln ngồsqiei xuốdelwng co mộiqtft châiqxjn gáynesc lêucssn đadsxùaugti châiqxjn kia, tay thìkidc cứjbeyiqxjn mêucss vạswmot áyneso nhoẻudpen miệstxjng cưxevxrtmyi đadsxújwjing kiểyvrhu con gáynesi hay ngồsqiei. Màucss kểyvrhkhvang phảbrnki thôadsxi hắyxkbn ta bâiqxjy giờrtmy đadsxâiqxju còvulmn làucss hắyxkbn mộiqtft têucssn côadsxng tửsvxp con nhàucss giàucssu hốdelwng háynesch nữtewja, màucssiqxjy giờrtmy thâiqxjn xáynesc làucss củfirwa hắyxkbn nhưxevxng bêucssn trong lạswmoi làucss âiqxjm hồsqien củfirwa mộiqtft côadsxynesi.

- Thếiqtfucssy nghĩjwji chỉxhao nhưxevx vậhotuy làucss đadsxãlgwa đadsxáynesnh đadsxưxevxkaadc tao sao? Vừgesua nãlgway chỉxhaoucss đadsxáynesnh trújwjing mộiqtft vong hồsqien dưxevxnxmji chưxevxnxmjng tao thôadsxi. Muốdelwn đadsxáynesnh tao hảbrnk, khôadsxng cótree dễkwvj nhưxevx vậhotuy đadsxâiqxju!

treei rồsqiei ảbrnk ta pháynesucssn cưxevxrtmyi mộiqtft tràucssng cưxevxrtmyi quỷtewj dịdmwz, ngay sau đadsxótree bỗaugtng từgesu đadsxâiqxju xuấjcivt hiệstxjn nhữtewjng cơsikyn giótree lạswmonh kèouxem theo mộiqtft thứjbeyaugti hôadsxi thốdelwi xộiqtfc thẳfsgmng vềgthl phíipwba ba ngưxevxrtmyi. Ôyxkbng Hai quay sang bêucssn cạswmonh đadsxdmwznh nótreei gìkidc đadsxótree thìkidc bấjcivt giáynesc ôadsxng nhìkidcn lạswmoi chẳfsgmng thấjcivy ai đadsxâiqxju. Tưxevx Sẹlafko thìkidc sợkaad quáynesucss chui xuốdelwng gầjscdm giưxevxrtmyng, còvulmn Lan Anh thìkidckhvang biếiqtfn đadsxi đadsxâiqxju mấjcivt. Chợkaadt
" Ákwvj "

Mộiqtft tiếiqtfng hédelwt thấjcivt thanh củfirwa phụlgwa nữtewj pháynest ra từgesu phíipwba Quâiqxjn, ôadsxng Hai liềgthln quay sang thìkidc thấjcivy Lan Anh đadsxang cầjscdm trêucssn tay mộiqtft cáynesi quầjscdn lótreet màucss trùaugtm hẳfsgmn lêucssn đadsxjscdu Quâiqxjn. Nhìkidcn thấjcivy Quâiqxjn đadsxang từgesu từgesu khụlgway xuốdelwng rồsqiei ngãlgwaadsxn ra đadsxjcivt ôadsxng liềgthln hiểyvrhu ra tiếiqtfng hédelwt vừgesua rồsqiei khôadsxng phảbrnki củfirwa ai kháynesc màucss chíipwbnh làucss củfirwa mua nữtewj đadsxãlgwa nhậhotup vàucsso Quâiqxjn. Ôyxkbng thầjscdm nghĩjwji

- Con bédelwucssy thấjcivy vậhotuy màucsskhvang lanh thậhotut, mìkidcnh còvulmn chưxevxa kịdmwzp ra tay thìkidctree đadsxãlgwa xung phong ra trậhotun trưxevxnxmjc rồsqiei.

Rồsqiei ôadsxng nhìkidcn Lan Anh cấjcivt giọisuong nótreei

- Kháynes lắyxkbm con gáynesi, thôadsxi con mau đadsxưxevxa nótree lạswmoi đadsxbrnkng kia nằbrnkm vớnxmji thằbrnkng Tưxevx đadsxi. Còvulmn lạswmoi thìkidc đadsxyvrh cha!

Vừgesua dứjbeyt lờrtmyi thìkidc ôadsxng vung tay mộiqtft cáynesi, ngay lậhotup tứjbeyc năadsxm láynesaugta đadsxưxevxkaadc ôadsxng phótreeng lêucssn khôadsxng trung. Chỉxhao trong cáynesi nháynesy mắyxkbt tấjcivt cảbrnkadsxm láynesaugta đadsxãlgwa tụlgwa lạswmoi mộiqtft chỗaugt cạswmonh châiqxjn cầjscdu thang màucss tạswmoo thàucssnh mộiqtft hìkidcnh lụlgwac giáynesc xoay vòvulmng tròvulmn trêucssn khôadsxng. Tiếiqtfp theo sau đadsxótreeucss nhữtewjng đadsxsqieng đadsxàucssi cũkhvang đadsxưxevxkaadc ôadsxng nédelwm vềgthl phíipwba đadsxótree, nhữtewjng tiếiqtfng nổdjcw lụlgwap bụlgwap lộiqtfp bộiqtfp hoàucssucsso tiếiqtfng la hédelwt gàucsso khótreec thảbrnkm thiếiqtft.

- Làucssm ơsikyn tha cho tui, xin ôadsxng hãlgway tha cho tui!

Ôyxkbng Hai hừgesu lạswmonh mộiqtft tiếiqtfng rồsqiei nótreei

- Nótreei mau, ngưxevxơsikyi làucss ai. Cớnxmjucssm sao màucss chếiqtft rồsqiei khôadsxng đadsxi trìkidcnh báyneso DIÊtreeM VƯhotuƠisuoNG GIA màucssvulmn ởycof đadsxâiqxjy hạswmoi ngưxevxrtmyi. Hôadsxm nay nếiqtfu nhưxevx khôadsxng cótree ta ởycof đadsxâiqxjy thìkidctree phảbrnki ngưxevxơsikyi đadsxãlgwa bắyxkbt hếiqtft hồsqien víipwba củfirwa ngưxevxrtmyi nàucssy rồsqiei khôadsxng?

- Đgckbújwjing vậhotuy, nótree đadsxáynesng phảbrnki chếiqtft. Nótree phảbrnki đadsxgthln mạswmong lạswmoi cho tao, làucsstree chíipwbnh làucsstree!

Nghe vong nữtewj kia nótreei màucssipwbt lêucssn từgesung câiqxju từgesung chữtewj nhưxevx vậhotuy thìkidc ôadsxng cảbrnkm thấjcivy trong chuyệstxjn nàucssy cótreekidc đadsxótree bấjcivt thưxevxrtmyng liềgthln nhẹlafk giọisuong nótreei.

- Hàucss cớnxmjucssm sao màucssadsx lạswmoi muốdelwn giếiqtft nótree, nótree đadsxãlgwaucssm gìkidcucssn tộiqtfi đadsxâiqxju.

- Khôadsxng làucssm gìkidcucssn tộiqtfi ưxevx! Chíipwbnh nótree đadsxãlgwa ra tay giếiqtft tui, đadsxãlgwa vậhotuy còvulmn cắyxkbt lấjcivy đadsxjscdu đadsxưxevxa cho mộiqtft têucssn thầjscdy tàucss đadsxyvrh luyệstxjn bùaugta. Nhưxevxng may mắyxkbn làucss hắyxkbn ta đadsxãlgwa quáynes giàucss yếiqtfu nêucssn tui mớnxmji cótreesiky hộiqtfi màucss thoáynest thâiqxjn!
treei đadsxếiqtfn đadsxâiqxjy thìkidcadsx ta oàucss khótreec nứjbeyc nởycof, tiếiqtfng khótreec ấjcivy nghe cứjbey ai oáynesn đadsxếiqtfn nãlgwao lòvulmng làucssm sao. Lújwjic nàucssy Lan Anh nhậhotun thấjcivy vong hồsqien kia cótree vẻudpe đadsxãlgwakidcnh tĩjwjinh lạswmoi nêucssn côadsx nhanh châiqxjn đadsxi mộiqtft vòvulmng châiqxjm lửsvxpa thắyxkbp sáynesng tấjcivt cảbrnkynesc ngọisuon đadsxèouxen trong nhàucssucssn. Cùaugtng lújwjic ấjcivy ôadsxng Hai cũkhvang cẩkhvan thậhotun nhâiqxjn lújwjic vong hồsqien kia còvulmn đadsxang bụlgwam mặswmot khótreec nỉxhao non thìkidc ôadsxng liềgthln dùaugtng mộiqtft cuộiqtfn chỉxhao ngũkhva sắyxkbc giăadsxng quanh côadsx ta đadsxyvrh tạswmoo kếiqtft giớnxmji tráynesnh việstxjc côadsx ta thoáynest ra. Sau khi tấjcivt cảbrnkynesc câiqxjy đadsxèouxen đadsxgthlu đadsxưxevxkaadc thắyxkbp sáynesng thìkidc cảbrnk ôadsxng Hai vàucss Lan Anh đadsxgthlu bấjcivt ngờrtmy, trưxevxnxmjc mắyxkbt họisuoucss mộiqtft côadsxynesi. Chíipwbnh xáynesc hơsikyn làucss thâiqxjn ảbrnknh củfirwa côadsx ta, thoạswmot nhìkidcn dưxevxnxmji áynesnh sáynesng lậhotup loèouxeucssng vọisuoc pháynest ra từgesu nhữtewjng câiqxjy đadsxèouxen dầjscdu, cảbrnk hai ngưxevxrtmyi đadsxgthlu nhậhotun thấjcivy từgesu thâiqxjn ảbrnknh củfirwa cổdjcw pháynest ra mộiqtft luồsqieng oáynesn khíipwb. Tuy đadsxãlgwa bịdmwz nhữtewjng láynesaugta củfirwa ôadsxng Hai vàucssvulmng kếiqtft giớnxmji khốdelwng chếiqtf nhưxevxng hai ngưxevxrtmyi vẫglzgn nhậhotun thấjcivy luồsqieng oáynesn khíipwbjcivy rấjcivt dàucssy.

- Bâiqxjy giờrtmy thìkidcadsxlgway nótreei cho ta nghe cớnxmjucssm sao màucssadsx lạswmoi thàucssnh ra thếiqtfucssy, vìkidc sao màucssynesn khíipwb lạswmoi tíipwbch tụlgwa nhiềgthlu đadsxếiqtfn nhưxevx vậhotuy.

- Ma... Ma... Nótree... Nótreeucss ma đadsxjcivy! Mau... Mau giếiqtft nótree đadsxi ôadsxng ơsikyi. Nótreeucss ma đadsxjcivy!

Quâiqxjn từgesulgway đadsxếiqtfn giờrtmy đadsxãlgwa ngấjcivt thìkidc đadsxiqtft nhiêucssn tỉxhaonh lạswmoi, vừgesua tỉxhaonh làucss anh ta đadsxãlgwa lao đadsxếiqtfn ôadsxm lấjcivy tay ôadsxng Hai màucss run lẫglzgy bẫglzgy lắyxkbp bắyxkbp. Côadsxynesi kia vừgesua nhìkidcn thấjcivy Quâiqxjn thìkidc đadsxôadsxi mắyxkbt trắyxkbng dãlgwa bỗaugtng đadsxsjpc ngầjscdu long lêucssn sòvulmng sòvulmng, côadsxucsso thédelwt cốdelw gắyxkbng muốdelwn lao ra ngoàucssi. Côadsx nhìkidcn Quâiqxjn vớnxmji áynesnh mắyxkbt căadsxm thùaugtucss vừgesua cốdelw nhoàucssi ngưxevxrtmyi ra khỏsjpci kếiqtft giớnxmji vừgesua ríipwbt lêucssn từgesung tiếiqtfng.

- Tao giếiqtft màucssy, trảbrnk mạswmong lạswmoi cho tao thằbrnkng chótree. Tao sẽawgo giếiqtft màucssy, tao sẽawgo giếiqtft màucssy!

Nhưxevxng màucssadsx ta càucssng cốdelw gắyxkbng lao ra càucssng làucssm hao tổdjcwn sứjbeyc lựadsxc, cứjbey vừgesua chạswmom vàucsso nhữtewjng sợkaadi chỉxhao thìkidc thâiqxjn ảbrnknh côadsx ta liềgthln pháynest ra nhữtewjng tiếiqtfng xìkidcouxeo rồsqiei bịdmwz đadsxáynesnh bậhotut lạswmoi vàucsso trong.

- Đgckbgesung phíipwbadsxng vôadsx íipwbch, côadsxucssm nhưxevx vậhotuy chỉxhao khiếiqtfn côadsxucssng nhanh bịdmwz đadsxáynesnh đadsxếiqtfn hồsqien siêucssu pháynesch táynesn màucss thôadsxi!

Lan Anh thấjcivy côadsxynesi kia nhưxevx vậhotuy thìkidc tiếiqtfn lạswmoi gầjscdn nhìkidcn cổdjcwtreei vàucssi câiqxju, nótreei xong côadsx lạswmoi quay mặswmot vềgthl phíipwba Quâiqxjn.

- Anh Quâiqxjn! Chuyệstxjn nàucssy làucss nhưxevx thếiqtfucsso, phảbrnki cótreeipwb do gìkidc đadsxótree mớnxmji khiếiqtfn cho cổdjcw thàucssnh ma rồsqiei vẫglzgn muốdelwn giếiqtft anh?

Quâiqxjn nghe Lan Anh hỏsjpci thìkidc chỉxhaohotum ừgesu rồsqiei quỳiqtf rạswmop xuốdelwng đadsxjcivt, anh bòvulm bằbrnkng hai đadsxjscdu gốdelwi đadsxếiqtfn gầjscdn kếiqtft giớnxmji. Sau đadsxótree thìkidc vừgesua khótreec vừgesua dậhotup đadsxjscdu bìkidcnh bịdmwzch xuốdelwng đadsxjcivt đadsxếiqtfn nổdjcwi chảbrnky máynesu.

- Kiềgthlu My! Anh xin lỗaugti, hãlgway tha lỗaugti cho anh. Cũkhvang chỉxhaokidcynesm lợkaadi màucss u mêucss nghe lờrtmyi lãlgwao thầjscdy tàucss kia màucss đadsxãlgwa hạswmoi chếiqtft em. Tộiqtfi anh đadsxáynesng chếiqtft, anh khôadsxng dáynesm yêucssu cầjscdu gìkidc chỉxhao mong em tha thứjbey cho anh, anh xin nguyệstxjn lấjcivy cáynesi chếiqtft đadsxyvrh tạswmo lỗaugti vớnxmji em.

treei vừgesua dứjbeyt câiqxju, Quâiqxjn liềgthln đadsxjbeyng bậhotut dậhotuy lao nhanh vềgthl phíipwba gótreec tưxevxrtmyng đadsxdmwznh đadsxhotup đadsxjscdu vàucsso đadsxótree thìkidc liềgthln bịdmwz ôadsxng Hai tung cưxevxnxmjc đadsxáynesadsxng ra ngoàucssi. Đgckbjbeyng bêucssn cạswmonh đadsxynesn đadsxưxevxkaadc ýsvqb đadsxdmwznh củfirwa Quâiqxjn, nêucssn ngay khi anh vừgesua đadsxjbeyng dậhotuy lao nhanh vềgthl phíipwba gótreec tưxevxrtmyng thìkidc ôadsxng Hai đadsxãlgwa nhanh châiqxjn chạswmoy tớnxmji đadsxótreen đadsxjscdu. Nhìkidcn thấjcivy Quâiqxjn đadsxãlgwa lao đadsxếiqtfn vừgesua đadsxfirw khoảbrnkng cáynesch, thếiqtfucss ôadsxng liềgthln co châiqxjn tung cưxevxnxmjc đadsxswmop thẳfsgmng vàucsso ngưxevxrtmyi Quâiqxjn mưxevxkaadn lựadsxc tạswmoo thàucssnh đadsxòvulmn bẩkhvay đadsxáynes Quâiqxjn lùaugti vềgthl sau ngãlgwapbukng soàucssi. Lújwjic nàucssy thâiqxjn ảbrnknh Kiềgthlu My mớnxmji lêucssn tiếiqtfng.

- Cảbrnkm phiềgthln hai ngưxevxrtmyi trótreei anh ta lạswmoi giújwjip tui đadsxyvrh tráynesnh việstxjc anh ta lạswmoi đadsxâiqxjm đadsxjscdu tựadsx tửsvxp, tui khôadsxng muốdelwn anh ta chếiqtft vàucsso lújwjic nàucssy.
Thấjcivy sắyxkbc mặswmot củfirwa ôadsxng Hai vàucss Lan Anh cótree vẻudpe ngờrtmy vựadsxc Kiềgthlu My liềgthln nótreei tiếiqtfp.

- Hai ngưxevxrtmyi khôadsxng phảbrnki lo, tui khôadsxng giếiqtft anh ta đadsxâiqxju vảbrnk lạswmoi bịdmwz giam lỏsjpcng thếiqtfucssy âiqxjm khíipwb đadsxang dầjscdn tiêucssu tan tui cũkhvang khôadsxng thểyvrhucssm gìkidc đadsxưxevxkaadc anh ta. Tui chỉxhao muốdelwn cùaugtng anh ta nótreei rõpbukucssng mọisuoi chuyệstxjn, giảbrnki quyếiqtft mốdelwi âiqxjn oáynesn nàucssy thôadsxi.

Nghe vậhotuy Quâiqxjn cũkhvang lêucssn tiếiqtfng.

- Hai ngưxevxrtmyi cứjbeyucssm theo lờrtmyi cổdjcw đadsxi.

Ôyxkbng Hai thấjcivy vậhotuy thìkidc nhìkidcn Quâiqxjn gậhotut đadsxjscdu rồsqiei ra hiệstxju cho Lan Anh lấjcivy dâiqxjy trótreei anh lạswmoi. Còvulmn ôadsxng thìkidc cẩkhvan thậhotun hơsikyn, ôadsxng lấjcivy ra vàucssi láynesaugta vàucss cuộiqtfn chỉxhao ngũkhva sắyxkbc tạswmoo mộiqtft kếiqtft giớnxmji xung quanh Quâiqxjn đadsxgthl phòvulmng Kiềgthlu My liềgthlu mìkidcnh pháynes vỡvllq kếiqtft giớnxmji kia màucssucssm hạswmoi anh. Xong đadsxâiqxju đadsxótree ôadsxng nhìkidcn cảbrnk hai rồsqiei nótreei.

- Xong rồsqiei, bâiqxjy giờrtmy thìkidc hai ngưxevxrtmyi nótreei rõpbuk giảbrnki quyếiqtft âiqxjn oáynesn vớnxmji nhau đadsxi.

treei rồsqiei ôadsxng cùaugtng Lan Anh bưxevxnxmjc chậhotum rãlgwai vềgthl phíipwba Tưxevx Sẹlafko vẫglzgn còvulmn đadsxang run bầjscdn bậhotut dưxevxnxmji gầjscdm giưxevxrtmyng.

Mộiqtft lújwjic lâiqxju sau thìkidc Quâiqxjn lêucssn tiếiqtfng gọisuoi, nghe Quâiqxjn gọisuoi hai ngưxevxrtmyi nhanh chótreeng lạswmoi gầjscdn. Vừgesua nhìkidcn thấjcivy ôadsxng vàucss Lan Anh thìkidc Kiềgthlu My liềgthln nótreei.

- Mọisuoi việstxjc đadsxãlgwa xong rồsqiei, âiqxjn oáynesn cũkhvang đadsxãlgwa giảbrnki quyếiqtft rồsqiei. Cũkhvang đadsxếiqtfn lújwjic tui phảbrnki xuốdelwng âiqxjm ti màucss trìkidcnh báyneso DIÊtreeM VƯhotuƠisuoNG GIA đadsxyvrh nhậhotun tộiqtfi rồsqiei.

jwjic nàucssy ôadsxng Hai nhìkidcn kỹycof thìkidc thấjcivy âiqxjm khíipwb xung quanh côadsx đadsxãlgwasikyi dầjscdn rồsqiei từgesu từgesu thâiqxjn ảbrnknh côadsx khôadsxng còvulmn cáynesi dáynesng vẻudpe đadsxáynesng sợkaad nữtewja, côadsx vừgesua nótreei vừgesua đadsxưxevxa tay nhặswmot cáynesi đadsxjscdu dưxevxnxmji đadsxjcivt đadsxswmot lêucssn cổdjcw rồsqiei nhìkidcn cảbrnk ba ngưxevxrtmyi nởycof mộiqtft nụlgwaxevxrtmyi tưxevxơsikyi mãlgwan nguyệstxjn. Trưxevxnxmjc mắyxkbt ôadsxng bâiqxjy giờrtmyucss vong hồsqien củfirwa mộiqtft côadsxynesi xinh đadsxlafkp, côadsx khoáynesc lêucssn mìkidcnh bộiqtfynesy trắyxkbng tinh xảbrnko. Máynesi tótreec dàucssi cũkhvang khôadsxng còvulmn rốdelwi bùaugt nữtewja.

- Đgckbswmoo nhâiqxjn tiêucssn sinh, tui biếiqtft ôadsxng làucss ngưxevxrtmyi họisuoc đadsxswmoo vàucsstree tấjcivm lòvulmng từgesu bi. Tui chỉxhao xin ôadsxng giújwjip tui mộiqtft việstxjc cuốdelwi cùaugtng.

Đgckbang thẫglzgn thờrtmy suy nghĩjwji, chợkaadt nghe Kiềgthlu My nótreei thìkidc ôadsxng liềgthln đadsxáynesp

- Cótree việstxjc gìkidcadsx cứjbeytreei, giújwjip đadsxưxevxkaadc thìkidc Hai ta sẽawgo giújwjip hếiqtft sứjbeyc.

- Vậhotuy thìkidc phiềgthln ôadsxng ngàucssy mai hãlgway cùaugtng anh Quâiqxjn đadsxếiqtfn nơsikyi chôadsxn xáynesc tui màucssucssm lễkwvjucss giújwjip tui đadsxưxevxkaadc mồsqieucssn mảbrnk đadsxlafkp. Giờrtmy thìkidc ôadsxng giújwjip tui xuốdelwng đadsxótree nhậhotun tộiqtfi vớnxmji DIÊtreeM VƯhotuƠisuoNG GIA.

- Đgckbưxevxkaadc rồsqiei ta hứjbeya sẽawgo giújwjip côadsx hoàucssn thàucssnh tâiqxjm nguyệstxjn nàucssy.

treei rồsqiei ôadsxng lấjcivy ra mộiqtft đadsxswmoo bùaugta đadsxdelwt lêucssn đadsxsqieng thờrtmyi gỡvllq bỏsjpc kếiqtft giớnxmji rồsqiei nótreei.

- Đgckbâiqxjy sẽawgo giấjcivy thôadsxng hàucssnh cho côadsx xuốdelwng đadsxótree đadsxyvrh trìkidcnh tộiqtfi.

Thấjcivy vậhotuy Kiềgthlu My liềgthln cuốdelwi đadsxjscdu cảbrnkm tạswmo rồsqiei hoáynes thàucssnh mộiqtft làucssn khótreei báynesm vàucsso láynesaugta đadsxang cháynesy. Trưxevxnxmjc khi láynesaugta bốdelwc cháynesy hếiqtft cảbrnk ba ngưxevxrtmyi còvulmn nghe giọisuong nótreei lảbrnknh lótreet củfirwa cổdjcw vọisuong lạswmoi.

- Anh Quâiqxjn, em mong anh sẽawgo nuôadsxi dưxevxvllqng con củfirwa chújwjing ta nêucssn ngưxevxrtmyi. Em đadsxi đadsxâiqxjy!

Kểyvrh từgesu đadsxótree vềgthl sau khôadsxng còvulmn ai ởycof xứjbeyaugt lao nàucssy thấjcivy ôadsxng Hai, Lan Anh vàucss Quâiqxjn đadsxâiqxju nữtewja. Sau đadsxêucssm đadsxótree cảbrnk ba ngưxevxrtmyi đadsxgthlu bỏsjpc đadsxi khỏsjpci căadsxn nhàucss. Vàucss từgesu đadsxótreeadsxn nhàucss lạswmoi đadsxưxevxkaadc bỏsjpc hoang mộiqtft lầjscdn nữtewja!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.