Chúa Tể Chi Vương

Chương 1581 : Nguy cơ của Gia tộc

    trước sau   
Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf, trong mộqqiet tòfwfma phủlnsf đykdjxhcdrdltn ázdfbm, Triệxhcdu Bázdfb Long đykdjqqiet nhiêrltln mởttjf mắrxmat ra:

- Đhtgfãjdcg chếjondt rồsjrdi?

jdcg thíjhazch kházdfbch hắrxman pházdfbi đykdji ázdfbm sázdfbt Triệxhcdu Phong khôrdltng ngờcetx đykdjãjdcg chếjondt. Cho dùriwbjdcg thíjhazch kházdfbch nànkeqy khôrdltng cẩykdjn thậllekn bạwnrvi lộqqie tung tíjhazch, bêrltln cạwnrvnh Triệxhcdu Phong cũgsbkng chỉllekjmwu mộqqiet Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc mànkeq thôrdlti, nójmwui thếjondnkeqo đykdji nữbfpya cũgsbkng khôrdltng đykdjếjondn mứkcuwc chếjondt a? Nhưbrdgng hiệxhcdn tạwnrvi gãjdcg thíjhazch kházdfbch kia đykdjãjdcg chếjondt, Triệxhcdu Bázdfb Long cũgsbkng rấrltlt khójmwu đykdjiềferou tra rõroqijdcg thíjhazch kházdfbch nànkeqy đykdjếjondn cùriwbng lànkeq chếjondt nhưbrdg thếjondnkeqo.

- Đhtgfázdfbng tiếjondc! Mộqqiet quâeiuan cờcetx tốlxgjt nhưbrdg vậlleky!

Sắrxmac mặrltlt Triệxhcdu Bázdfb Long cójmwu chúrltlt lạwnrvnh lẽxvvto. Mộqqiet gãjdcgbrdgcetxng giảlqlj Thầrnesn Biếjondn Đhtgflleknh phong đykdjlxgji vớlxgji Triệxhcdu thịelzu vẫeclvn vôrdltriwbng quan trọxlkgng. Mànkeq Triệxhcdu Bázdfb Long cũgsbkng đykdjem phầrnesn tộqqiei lỗhhcpi nànkeqy tíjhaznh lêrltln trêrltln ngưbrdgcetxi Triệxhcdu Phong, hắrxman sớlxgjm muộqqien gìbfpygsbkng sẽxvvt đykdjòfwfmi lạwnrvi mójmwun nợkyyfnkeqy.

Sau mộqqiet lúrltlc, trêrltln mặrltlt hắrxman lộqqie ra mộqqiet nụrrwkbrdgcetxi dữbfpy tợkyyfn:
- Khôrdltng bao lâeiuau nữbfpya, toànkeqn thểqztt Triệxhcdu thịelzu chíjhaznh lànkeq do Triệxhcdu Bázdfb Long ta đykdjelzunh đykdjoạwnrvt!

o0o

Thoázdfbng chốlxgjc, lạwnrvi thêrltlm mộqqiet năhhizm nữbfpya trôrdlti qua. Mộqqiet ngànkeqy nànkeqy, Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc đykdji tớlxgji Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf, cùriwbng Triệxhcdu Phong rờcetxi khỏmwhei phủlnsf đykdjxhcd.

- Xem ra Phong nhi quảlqlj thậllekt khôrdltng ưbrdga thíjhazch nhữbfpyng lãjdcgo sưbrdg trưbrdglxgjc đykdjâeiuay, hiệxhcdn tạwnrvi Phong nhi đykdjãjdcg chịelzuu khójmwu tu luyệxhcdn hơvtetn nhiềferou rồsjrdi a!

Triệxhcdu Thiêrltln Long âeiuam thầrnesm nhìbfpyn thấrltly rõroqinkeqng mọxlkgi chuyệxhcdn, trêrltln mặrltlt lộqqie ra nụrrwkbrdgcetxi khuâeiuay khỏmwhea. Trưbrdglxgjc đykdjâeiuay Triệxhcdu Phong rấrltlt hiếjondm khi chuyêrltln tâeiuam tu luyệxhcdn, mànkeq từrlve sau khi Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc tớlxgji, Triệxhcdu Phong rấrltlt thưbrdgcetxng xuyêrltln theo nànkeqng ra ngoànkeqi tu luyệxhcdn. Nhưbrdgng Triệxhcdu Thiêrltln Long lạwnrvi khôrdltng biếjondt lànkeq Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc đykdjãjdcg bịelzu Triệxhcdu Phong thu lànkeqm đykdjsjrd đykdjxhcd, hếjondt thảlqljy chuyệxhcdn nànkeqy đykdjferou lànkeq do hai ngưbrdgcetxi đykdjang diễuyscn tròfwfmnkeq thôrdlti.

o0o

- Ngưbrdgơvteti đykdjếjondn cùriwbng lànkeq ai?

Sau khi rờcetxi khỏmwhei Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf, Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc dòfwfm hỏmwhei. Triệxhcdu Phong tuyệxhcdt đykdjlxgji khôrdltng phảlqlji lànkeq mộqqiet tiểqzttu hànkeqi tửlxgjbfpynh thưbrdgcetxng, hơvtetn nữbfpya hếjondt thảlqljy mọxlkgi hànkeqnh đykdjqqieng củlnsfa hắrxman cũgsbkng đykdjferou che giấrltlu cảlqlj phụrrwk mẫeclvu chíjhaznh mìbfpynh, ngay cảlqlj Thànkeqnh chủlnsf Triệxhcdu Thiêrltln Long cũgsbkng khôrdltng pházdfbt giázdfbc.

- Ta lànkeqbrdg phụrrwk củlnsfa ngưbrdgơvteti!

Triệxhcdu Phong bìbfpynh thảlqljn nójmwui.

Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc nhấrltlt thờcetxi nghiếjondn răhhizng nghiếjondn lợkyyfi. Mộqqiet năhhizm nay, nànkeqng quảlqlj thậllekt khôrdltng lànkeqm gìbfpy đykdjưbrdgkyyfc Triệxhcdu Phong, ngưbrdgkyyfc lạwnrvi chíjhaznh mìbfpynh rấrltlt nhiềferou lầrnesn bịelzu thiệxhcdt thòfwfmi, bịelzu Triệxhcdu Phong đykdjlqljjhazch khôrdltng nhỏmwhe. Đhtgfưbrdgơvtetng nhiêrltln, Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc cũgsbkng nguyệxhcdn ýrdlt đykdji theo Triệxhcdu Phong lăhhizn lộqqien. Chíjhaz íjhazt gầrnesn đykdjâeiuay thu nhậllekp củlnsfa nànkeqng rấrltlt khôrdltng tệxhcd. Hơvtetn nữbfpya, Triệxhcdu Phong cũgsbkng đykdjelzunh mởttjf thêrltlm chi nházdfbnh rồsjrdi, mắrxmat thấrltly sinh ýrdltnkeqng lànkeqm cànkeqng lớlxgjn hơvtetn, Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc lànkeqm sao cójmwu thểqztt tạwnrvi thờcetxi đykdjiểqzttm nànkeqy đykdjrxmac tộqqiei Triệxhcdu Phong?

Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong, hiệxhcdn tạwnrvi đykdjang cójmwu mộqqiet buổaiiqi Đhtgfrltlu giázdfb hộqqiei đykdjang tiếjondn hànkeqnh ngay ngắrxman trậllekt tựiawo. Sau khi cójmwu đykdjưbrdgkyyfc tànkeqi chíjhaznh dồsjrdi dànkeqo, Triệxhcdu Phong đykdjãjdcg thuêrltl thêrltlm mộqqiet đykdjázdfbm cưbrdgcetxng giảlqlj, đykdjykdjy mạwnrvnh việxhcdc vậllekn hànkeqnh toànkeqn thểqztt Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng, mànkeq hắrxman thìbfpy chỉllek phụrrwk trázdfbch thu tiềferon. Bấrltlt quázdfb, bởttjfi vìbfpy đykdjlqljm bảlqljo sinh ýrdlt củlnsfa Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong cànkeqng lànkeqm cànkeqng lớlxgjn, Triệxhcdu Phong cứkcuwzdfbch mộqqiet đykdjoạwnrvn thờcetxi gian cũgsbkng sẽxvvt lấrltly ra tinh phẩykdjm do chíjhaznh mìbfpynh luyệxhcdn chếjond đykdji tiếjondn hànkeqnh đykdjrltlu giázdfb, nhằjdcgm đykdjqztt bảlqljo chứkcuwng nhâeiuan khíjhaz.

Rấrltlt nhanh, Đhtgfrltlu giázdfb hộqqiei đykdjãjdcg kếjondt thúrltlc, sójmwung ngưbrdgcetxi chen chúrltlc chậllekm rãjdcgi tảlqljn đykdji.
o0o

Trong đykdjiệxhcdn nghịelzu sựiawo củlnsfa Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong, mấrltly vịelzu cao tầrnesng tềfero tụrrwk mộqqiet đykdjưbrdgcetxng. Ởbfpy ngoànkeqi mặrltlt, kẻaiiq nắrxmam quyềferon cao nhấrltlt củlnsfa Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong lànkeq Hoắrxmac Thanh Phong, mànkeq Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc lànkeq kẻaiiq nắrxmam quyềferon thứkcuw hai. Mấrltly vịelzujdcgo giảlqljfwfmn lạwnrvi đykdjferou lànkeq nhữbfpyng cao tầrnesng phụrrwk trázdfbch nhữbfpyng phưbrdgơvtetng diệxhcdn kházdfbc.

- Hiệxhcdn tạwnrvi, danh tiếjondng Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng chúrltlng ta đykdjãjdcg vang dộqqiei, nếjondu muốlxgjn tiếjondp tụrrwkc pházdfbt triểqzttn nữbfpya, nhấrltlt đykdjelzunh lànkeq phảlqlji mởttjf thêrltlm chi nházdfbnh. Cázdfbc vịelzujmwu kiếjondn nghịelzubfpy khôrdltng?

Hoắrxmac Thanh Phong mởttjf đykdjrnesu hỏmwhei. Nhữbfpyng cao tầrnesng nànkeqy đykdjferou lànkeq đykdjázdfbm ngưbrdgcetxi kinh nghiệxhcdm phong phúrltl, trong đykdjójmwufwfmn cójmwu ngưbrdgcetxi chuyêrltln môrdltn phụrrwk trázdfbch thu thậllekp tin tứkcuwc tìbfpynh bázdfbo.

- Lãjdcgo phu cho rằjdcgng, nếjondu Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong muốlxgjn mởttjf thêrltlm chi nházdfbnh, lựiawoa chọxlkgn đykdjrltlt tạwnrvi Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh chíjhaznh lànkeq tốlxgjt nhấrltlt!

Mộqqiet lãjdcgo giảlqlj đykdjkcuwng lêrltln nójmwui. Hắrxman thâeiuan mặrltlc tửlxgj y, trêrltln y phụrrwkc cójmwu hoa văhhizn đykdjwnrvm kim sắrxmac. Thầrnesn sắrxmac hắrxman bìbfpynh thảlqljn, trong mắrxmat mang theo mộqqiet cỗhhcp tựiawo tin cùriwbng kiêrltlu ngạwnrvo.

- Lýrdlt huynh, cójmwu thểqzttjmwui rõroqirdlt do khôrdltng? Ta nghe nójmwui Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh nànkeqy cũgsbkng chỉlleknkeq mộqqiet đykdjwnrvi thànkeqnh tưbrdgơvtetng đykdjlxgji bìbfpynh thưbrdgcetxng. Gia tộqqiec nắrxmam quyềferon Lưbrdgu gia cũgsbkng xa xa khôrdltng thểqztt so sázdfbnh vớlxgji Triệxhcdu gia củlnsfa Nam Vậllekn Thànkeqnh a?

Mộqqiet lãjdcgo giảlqljjmwuc dázdfbng thấrltlp béueat kházdfbc lậllekp tứkcuwc hỏmwhei. Thịelzunh suy củlnsfa toànkeqn thểqztt Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong liêrltln quan tớlxgji íjhazch lợkyyfi củlnsfa bọxlkgn họxlkg, cho nêrltln bọxlkgn họxlkggsbkng hếjondt sứkcuwc quan tâeiuam.

Nhữbfpyng ngưbrdgcetxi còfwfmn lạwnrvi cũgsbkng nhìbfpyn vềfero phíjhaza lãjdcgo giảlqlj tửlxgj y kia. Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh nànkeqy quảlqlj thậllekt khôrdltng tíjhaznh lànkeq phồsjrdn hoa, hơvtetn nữbfpya cựiawo ly cázdfbch Nam Vậllekn Thànkeqnh nànkeqy cũgsbkng rấrltlt xa.

- Vậlleky lànkeqzdfbc ngưbrdgơvteti khôrdltng hiểqzttu rõroqibfpynh hìbfpynh rồsjrdi! Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh nànkeqy mặrltlc dùriwb khôrdltng tíjhaznh lànkeq phồsjrdn hoa, Lưbrdgu gia nắrxmam quyềferon cũgsbkng khôrdltng quázdfbbrdgcetxng đykdjwnrvi, nhưbrdgng mộqqiet Gia tộqqiec kházdfbc củlnsfa Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh, gầrnesn đykdjâeiuay thanh danh chíjhaznh lànkeqrdltriwbng vang dộqqiei…

jdcgo giảlqlj họxlkgrdlt khẽxvvt mỉllekm cưbrdgcetxi, thoázdfbng mang theo mộqqiet tia đykdjrxmac ýrdlt.

- Nguyệxhcdn nghe tin tứkcuwc!

Lạwnrvi mộqqiet vịelzu cao tầrnesng nójmwui.
- Mộqqiet cázdfbi đykdjwnrvi thànkeqnh, ngoạwnrvi trừrlve thếjond lựiawoc nắrxmam quyềferon ra, vẫeclvn còfwfmn cójmwu thểqzttjmwuzdfbc thếjond lựiawoc kházdfbc. Mànkeq Lụrrwkc gia trong Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh nànkeqy chíjhaznh lànkeq thếjond lựiawoc tiếjondp cậllekn vớlxgji Lưbrdgu gia nhấrltlt. Cànkeqng quan trọxlkgng hơvtetn chíjhaznh lànkeq, Lụrrwkc gia đykdjcetxi nànkeqy sinh ra hai nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpy, khôrdltng chỉllek mỹrgmy mạwnrvo vôrdlt song, thiêrltln phúrltl tu luyệxhcdn lạwnrvi cànkeqng cójmwu mộqqiet khôrdltng hai. Hai nànkeqng nànkeqy khiếjondn cho rấrltlt nhiềferou thếjond lựiawoc Đhtgfwnrvi Gia tộqqiec phụrrwk cậllekn nhao nhao tớlxgji Lụrrwkc gia cầrnesu hôrdltn!

jdcgo giảlqlj họxlkgrdlt mộqqiet hơvteti nójmwui rõroqi.

- Việxhcdc nànkeqy, lãjdcgo hủlnsf ngưbrdgkyyfc lạwnrvi cũgsbkng từrlveng nghe nójmwui qua!

- Nghe nójmwui ngay cảlqlj Hoànkeqng tộqqiec củlnsfa Thanh La Quốlxgjc gầrnesn đykdjâeiuay cũgsbkng cójmwu chúrltlt đykdjqqieng tĩfoulnh!

Mọxlkgi ngưbrdgcetxi bắrxmat đykdjrnesu nhao nhao nghịelzu luậllekn. Ngay cảlqlj Hoànkeqng tộqqiec cũgsbkng đykdjferou chúrltl ýrdlt tớlxgji, hiểqzttn nhiêrltln hai nữbfpy nhâeiuan Lụrrwkc gia nànkeqy cũgsbkng khôrdltng phảlqlji ưbrdgu túrltlbfpynh thưbrdgcetxng a.

Triệxhcdu Phong ngồsjrdi ởttjf mộqqiet bêrltln, cũgsbkng khôrdltng quan tâeiuam tớlxgji cázdfbi gìbfpy, chỉllek chờcetx đykdjkyyfi kếjondt quảlqlj củlnsfa hộqqiei nghịelzunkeq thôrdlti. Vềfero phầrnesn hai nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpy củlnsfa Lụrrwkc gia mànkeq bọxlkgn họxlkg đykdjang nójmwui, Triệxhcdu Phong mộqqiet chúrltlt hứkcuwng thúrltlgsbkng khôrdltng cójmwu.

- Bởttjfi vìbfpy hai nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpynkeqy, hiệxhcdn tạwnrvi sốlxgj ngưbrdgcetxi ra vànkeqo Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh tuyệxhcdt đykdjlxgji khôrdltng tầrnesm thưbrdgcetxng. Đhtgfwnrvi đykdja sốlxgj mọxlkgi ngưbrdgcetxi đykdjferou lànkeq nhâeiuan sĩfoul quyềferon quýrdlt! Nơvteti nànkeqy tuyệxhcdt đykdjlxgji lànkeq đykdjelzua phưbrdgơvtetng đykdjrltlt chi nházdfbnh Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong tuyệxhcdt hảlqljo!

- Chậllekc chậllekc… khôrdltng ngờcetx hai tiểqzttu côrdltbrdgơvtetng lạwnrvi đykdjãjdcg thay đykdjaiiqi vậllekn mệxhcdnh củlnsfa cảlqljbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh a!

- Nghe nójmwui mộqqiet nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpy trong đykdjójmwu rấrltlt cójmwu thiêrltln phúrltl đykdjlxgji vớlxgji Mệxhcdnh đykdjwnrvo! Nếjondu đykdjqztt cho nànkeqng trưbrdgttjfng thànkeqnh lêrltln, ngànkeqy sau tuyệxhcdt đykdjlxgji lànkeq khôrdltng tầrnesm thưbrdgcetxng!

Hộqqiei nghịelzu vẫeclvn tiếjondp tụrrwkc đykdjànkeqm luậllekn, mànkeq đykdjelzua đykdjiểqzttm củlnsfa chi nházdfbnh tựiawoa hồsjrd đykdjãjdcg đykdjưbrdgkyyfc xázdfbc đykdjelzunh. Nhưbrdgng đykdjúrltlng lúrltlc nànkeqy, Triệxhcdu Phong chợkyyft mởttjf mắrxmat ra:

- Mệxhcdnh đykdjwnrvo?

Đhtgfelzua đykdjiểqzttm mànkeq Triệxhcdu Vũgsbk Phỉlleknkeq Liễuyscu Cầrnesm Hâeiuam đykdjrnesu thai tựiawoa hồsjrdgsbkng phụrrwk cậllekn nơvteti nànkeqy, mànkeq thờcetxi đykdjiểqzttm nànkeqy lạwnrvi xuấrltlt hiệxhcdn hai nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpy, mộqqiet ngưbrdgcetxi trong đykdjójmwufwfmn sởttjf trưbrdgcetxng Mệxhcdnh đykdjwnrvo. Đhtgflnsfzdfbc loạwnrvi đykdjrnesu mốlxgji kếjondt hợkyyfp lạwnrvi, Triệxhcdu Phong trêrltln cơvtet bảlqljn đykdjãjdcgzdfbc đykdjelzunh.

- Đhtgfưbrdgkyyfc rồsjrdi! Vậlleky cứkcuw quyếjondt đykdjelzunh Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh đykdji!
Triệxhcdu Phong khôrdltng khỏmwhei cưbrdgcetxi mộqqiet tiếjondng.

rltln kia, cặrltlp mànkeqy lãjdcgo giảlqlj họxlkgrdlt khẽxvvt nhíjhazu lạwnrvi, liếjondc nhìbfpyn Triệxhcdu Phong mộqqiet cázdfbi. Đhtgfâeiuay lànkeq hộqqiei nghịelzu củlnsfa cao tầrnesng Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng Tinh Phong, nhưbrdgng lầrnesn nànkeqo têrltln tiểqzttu hànkeqi tửlxgjnkeqy cũgsbkng đykdjferou xuấrltlt hiệxhcdn ởttjf trong nànkeqy. Bấrltlt quázdfb, Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc lànkeq mộqqiet trong nhữbfpyng đykdjwnrvi cổaiiq đykdjôrdltng lớlxgjn nhấrltlt củlnsfa Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng, nànkeqng muốlxgjn dẫeclvn đykdjsjrd đykdjxhcdnkeqo đykdjâeiuay, mọxlkgi ngưbrdgcetxi cũgsbkng khôrdltng tiệxhcdn cójmwu ýrdlt kiếjondn. Hơvtetn nữbfpya Hoắrxmac Thanh Phong cũgsbkng đykdjãjdcg cho phéueatp.

- Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc, lầrnesn sau đykdjqztt đykdjsjrd nhi củlnsfa ngưbrdgơvteti ởttjfrltln ngoànkeqi đykdji! Đhtgfâeiuay lànkeq hộqqiei nghịelzuvtet mậllekt củlnsfa Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng, khôrdltng đykdjếjondn phiêrltln mộqqiet tiểqzttu hànkeqi tửlxgj nhưbrdg hắrxman tham gia vànkeqo!

jdcgo giảlqlj họxlkgrdlt hừrlve lạwnrvnh mộqqiet tiếjondng, nhànkeqn nhạwnrvt nójmwui. Hắrxman ởttjf trong mấrltly vịelzu cao tầrnesng còfwfmn lạwnrvi xung xem nhưbrdgjmwu đykdjelzua vịelzu kházdfb cao. Hơvtetn nữbfpya hiệxhcdn tạwnrvi lạwnrvi cốlxgjng hiếjondn ra tin tứkcuwc quan trọxlkgng nhưbrdg vậlleky, đykdjiềferou nànkeqy khiếjondn cho lòfwfmng tin củlnsfa hắrxman tăhhizng vọxlkgt, nghĩfoul muốlxgjn thịelzu uy vớlxgji Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc, tìbfpym cázdfbch hạwnrv uy thếjond củlnsfa nànkeqng ta.

Nhưbrdgng lãjdcgo giảlqlj họxlkgrdlt vừrlvea mớlxgji dứkcuwt lờcetxi, trong toànkeqn thểqztt đykdjwnrvi đykdjiệxhcdn nhấrltlt thờcetxi tuôrdltn trànkeqo ra mộqqiet cỗhhcp khíjhaz tứkcuwc kinh ngưbrdgcetxi, khiếjondn cho tấrltlt cảlqlj mọxlkgi ngưbrdgcetxi cảlqljm thấrltly vôrdltriwbng ázdfbp lựiawoc, linh hồsjrdn cùriwbng thâeiuan thểqztt đykdjau đykdjlxgjn mộqqiet trậllekn.

- Cázdfbi nànkeqy…

jdcgo giảlqlj họxlkgrdlt nhìbfpyn vềfero phíjhaza Hoắrxmac Thanh Phong, trêrltln mặrltlt lộqqie ra thầrnesn sắrxmac kinh nghi. Cỗhhcp khíjhaz tứkcuwc uy ázdfbp nànkeqy chíjhaznh lànkeq do Hoắrxmac Thanh Phong phójmwung xuấrltlt ra. Hiệxhcdn tạwnrvi Hoắrxmac Thanh Phong đykdjãjdcg mộqqiet lầrnesn nữbfpya bưbrdglxgjc vànkeqo Bấrltlt Diệxhcdt Cảlqljnh, tu vi cưbrdgcetxng hãjdcgn, viễuyscn siêrltlu tấrltlt cảlqlj mọxlkgi ngưbrdgcetxi ởttjf đykdjâeiuay.

- Việxhcdc nànkeqy, khôrdltng đykdjưbrdgkyyfc phéueatp nhắrxmac lạwnrvi lầrnesn nữbfpya!

Hoắrxmac Thanh Phong lãjdcgnh đykdjwnrvm nójmwui, ázdfbnh mắrxmat sắrxmac béueatn đykdjlqljo qua lãjdcgo giảlqlj họxlkgrdlt, phảlqljng phấrltlt nhưbrdgjmwu mộqqiet thanh kiếjondm vôrdltbfpynh đykdjâeiuam thẳebjnng vànkeqo tâeiuam thầrnesn lãjdcgo giảlqlj họxlkgrdlt vậlleky.

- Vâeiuang!

Sốlxgjng lưbrdgng lãjdcgo giảlqlj họxlkgrdlt toázdfbt ra mồsjrdrdlti lạwnrvnh, vộqqiei vànkeqng gậllekt đykdjrnesu đykdjázdfbp ứkcuwng. Hắrxman khôrdltng ngờcetx mộqqiet câeiuau nójmwui củlnsfa chíjhaznh mìbfpynh lạwnrvi khiếjondn cho Hoắrxmac Thanh Phong khójmwu chịelzuu nhưbrdg vậlleky. Hơvtetn nữbfpya, Tốlxgjng Đhtgfìbfpynh Ngọxlkgc ởttjf mộqqiet bêrltln ngưbrdgkyyfc lạwnrvi lànkeq bộqqiezdfbng khôrdltng chúrltlt quan tâeiuam. Nhìbfpyn gưbrdgơvtetng mặrltlt nànkeqng ta vẫeclvn nhưbrdggsbkbfpynh thảlqljn nhưbrdg thưbrdgcetxng, tựiawoa hồsjrd khôrdltng hềfero quan tâeiuam tớlxgji chuyệxhcdn củlnsfa Triệxhcdu Phong. Trong lòfwfmng hắrxman cànkeqng thêrltlm nghi hoặrltlc, nhưbrdgng cũgsbkng khôrdltng dázdfbm hỏmwhei nhiềferou. Mànkeq trong lòfwfmng nhữbfpyng ngưbrdgcetxi còfwfmn lạwnrvi cũgsbkng cójmwu thêrltlm vànkeqi phầrnesn suy đykdjzdfbn cùriwbng thậllekn trọxlkgng đykdjlxgji vớlxgji Triệxhcdu Phong kia.

gsbkng khôrdltng lâeiuau sau hộqqiei nghịelzu đykdjãjdcg kếjondt thúrltlc, đykdjelzua đykdjiểqzttm củlnsfa chi nházdfbnh xázdfbc đykdjelzunh lànkeqbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh. Sau khi hộqqiei nghịelzu kếjondt thúrltlc, mọxlkgi ngưbrdgcetxi đykdjferou giảlqlji tázdfbn.

- Thanh Phong, ta muốlxgjn đykdjíjhazch thâeiuan đykdji Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh mộqqiet chuyếjondn!
Triệxhcdu Phong nghiêrltlm túrltlc nójmwui. Mặrltlc kệxhcd hai nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpy gầrnesn đykdjâeiuay thanh danh đykdjwnrvi phójmwung trong Cưbrdgbrdgơvtetng Thànkeqnh kia cójmwu phảlqlji lànkeq Triệxhcdu Vũgsbk Phỉllekriwbng Liễuyscu Cầrnesm Hâeiuam hay khôrdltng, hắrxman cũgsbkng phảlqlji đykdji nhìbfpyn mộqqiet chúrltlt mớlxgji cójmwu thểqzttzdfbc đykdjelzunh. Giờcetx phúrltlt nànkeqy hai nữbfpy nhâeiuan vẫeclvn còfwfmn chưbrdga khôrdlti phụrrwkc lạwnrvi kýrdltkcuwc, nếjondu bịelzu nhữbfpyng cưbrdgcetxng giảlqlj, quyềferon quýrdlt, Hoànkeqng tộqqiec kházdfbc nhanh châeiuan đykdjếjondn trưbrdglxgjc, nhưbrdg vậlleky sẽxvvt khôrdltng tốlxgjt.

- Chủlnsf nhâeiuan, ngànkeqi dựiawo đykdjelzunh…

Hoắrxmac Thanh Phong thửlxgj thăhhizm dòfwfm hỏmwhei.

- Đhtgfi xem mộqqiet chúrltlt a! Nójmwui khôrdltng chừrlveng còfwfmn cójmwu thểqztt cầrnesu hôrdltn nữbfpya!

Triệxhcdu Phong thởttjfnkeqi mộqqiet tiếjondng. May mànkeq hắrxman mởttjf Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng, buôrdltn bázdfbn cójmwu lờcetxi khôrdltng íjhazt, bằjdcgng khôrdltng ngay cảlqljjhaznh lễuyscgsbkng khôrdltng thểqztt chuẩykdjn bịelzu nổaiiqi.

- Cázdfbi gìbfpy?

Hoắrxmac Thanh Phong nhấrltlt thờcetxi ngẩykdjn ngơvtet tạwnrvi chỗhhcp, trừrlveng mắrxmat házdfb miệxhcdng. Trong suy nghĩfoul củlnsfa hắrxman, Triệxhcdu Phong vẫeclvn lànkeqykdjn thếjond cao nhâeiuan sâeiuau khôrdltng thểqzttbrdgcetxng, thâeiuam tànkeqng bấrltlt lộqqie, khôrdltng ngờcetx hắrxman lạwnrvi cảlqljm thấrltly hứkcuwng thúrltl vớlxgji hai nànkeqng thiêrltln kiêrltlu chi nữbfpy kia, lạwnrvi còfwfmn muốlxgjn cầrnesu hôrdltn nữbfpya…

o0o

Rờcetxi khỏmwhei Đhtgfrltlu giázdfb trưbrdgcetxng, Triệxhcdu Phong quay trởttjf vềfero Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf.

- Hửlxgjm?

Vừrlvea vànkeqo tớlxgji cửlxgja, Triệxhcdu Phong lậllekp tứkcuwc pházdfbt hiệxhcdn ra cójmwu chúrltlt khôrdltng thíjhazch hợkyyfp. Khíjhaz tứkcuwc cưbrdgcetxng giảlqlj trong Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf so vớlxgji dĩfouljdcgng đykdjãjdcg íjhazt đykdji rấrltlt nhiềferou, mànkeq phụrrwk thâeiuan củlnsfa hắrxman cũgsbkng khôrdltng cójmwu trong phủlnsf.

Sau khi tiếjondn vànkeqo Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf, Triệxhcdu Phong rấrltlt nhanh đykdjãjdcgbfpym đykdjưbrdgkyyfc lãjdcgo quảlqljn gia, đykdjójmwunkeq mộqqiet lãjdcgo giảlqljeiuau dêrltl sắrxmac mặrltlt hòfwfma ázdfbi.

- Quảlqljn gia, cha ta đykdjâeiuau rồsjrdi?

Triệxhcdu Phong hỏmwhei.

- Lãjdcgo gia đykdjãjdcg đykdji Huyếjondt Sázdfbt Tôrdltng rồsjrdi! Nghe nójmwui Huyếjondt Sázdfbt Tôrdltng dựiawo đykdjelzunh nghịelzufwfma vớlxgji Nam Vậllekn Thànkeqnh!

jdcgo quảlqljn gia lậllekp tứkcuwc trảlqlj lờcetxi.

Huyếjondt Sázdfbt Tôrdltng lànkeq mộqqiet thếjond lựiawoc Tànkeq đykdjwnrvo phụrrwk cậllekn Nam Vậllekn Thànkeqnh, thựiawoc lựiawoc khôrdltng kéueatm Nam Vậllekn Thànkeqnh chúrltlt nànkeqo. Thùriwbzdfbn giữbfpya hai phe đykdjãjdcgueato dànkeqi cảlqlj ngànkeqn năhhizm đykdjjdcgng đykdjebjnng. Nếjondu khôrdltng phảlqlji hai phe vẫeclvn luôrdltn tiêrltlu hao lẫeclvn nhau, sợkyyf rằjdcgng hiệxhcdn tạwnrvi thựiawoc lựiawoc củlnsfa cảlqlj hai cũgsbkng sẽxvvtnkeqng cưbrdgcetxng đykdjwnrvi hơvtetn.

- Trưbrdglxgjc khi lãjdcgo gia rờcetxi đykdji cójmwu lệxhcdnh cho ta căhhizn dặrltln thiếjondu gia mộqqiet việxhcdc!

jdcgo quảlqljn gia tiếjondn sázdfbt Triệxhcdu Phong, nójmwui nhỏmwherltln tai hắrxman.

- Lãjdcgo gia nójmwui…

Nhưbrdgng lãjdcgo quảlqljn gia vừrlvea mớlxgji nójmwui đykdjưbrdgkyyfc mấrltly chữbfpy, khójmwue miệxhcdng đykdjãjdcg nhếjondch lêrltln mộqqiet tia cưbrdgcetxi lạwnrvnh nhưbrdg gian kếjond đykdjãjdcg đykdjưbrdgkyyfc nhưbrdg ýrdlt. Hắrxman vưbrdgơvtetn tay phảlqlji ra, ngưbrdgng tụrrwk châeiuan nguyêrltln, hìbfpynh thànkeqnh nêrltln mộqqiet thanh đykdjao phong, đykdjqqiet nhiêrltln đykdjâeiuam thẳebjnng vànkeqo ngựiawoc Triệxhcdu Phong.

Nhưbrdgng thâeiuan hìbfpynh hắrxman đykdjqqiet nhiêrltln chấrltln đykdjqqieng mộqqiet cázdfbi, toànkeqn thâeiuan nhấrltlt thờcetxi cứkcuwng ngắrxmac. Chỉllek thấrltly chẳebjnng biếjondt từrlverltlc nànkeqo, trong tay Triệxhcdu Phong đykdjãjdcg xuấrltlt hiệxhcdn mộqqiet thanh tiểqzttu kiếjondm. Mànkeq hiệxhcdn tạwnrvi thanh tiểqzttu kiếjondm nànkeqy đykdjãjdcg đykdjâeiuam thẳebjnng vànkeqo lồsjrdng ngựiawoc lãjdcgo quảlqljn gia.

- Thầrnesn binh Thiêrltln giai Đhtgflleknh cấrltlp…

Thâeiuan thểqzttjdcgo quảlqljn gia bắrxmat đykdjrnesu run rẩykdjy, trong nházdfby mắrxmat đykdjãjdcgueato rúrltlt lạwnrvi, huyếjondt nhụrrwkc tinh nguyêrltln biếjondn mấrltlt, hójmwua thànkeqnh mộqqiet đykdjlxgjng xưbrdgơvtetng khôrdlt. Lãjdcgo quảlqljn gia chỉllekjmwu tu vi Thầrnesn Biếjondn Sơvtet kỳaiiq, mànkeq Thầrnesn binh Thiêrltln giai Đhtgflleknh cấrltlp, cho dùriwbnkeqbrdgcetxng giảlqlj Bấrltlt Diệxhcdt Cảlqljnh bìbfpynh thưbrdgcetxng cũgsbkng chưbrdga chắrxmac đykdjãjdcgjmwu. Cho dùriwb Triệxhcdu Phong khôrdltng thểqztt pházdfbt huy ra lựiawoc lưbrdgkyyfng củlnsfa thanh Thầrnesn binh nànkeqy, bằjdcgng vànkeqo đykdjrltlc tíjhaznh cùriwbng sựiawo sắrxmac béueatn củlnsfa bảlqljn thâeiuan thanh kiếjondm cũgsbkng đykdjãjdcgjmwu thểqztt trong nházdfby mắrxmat giếjondt chếjondt lãjdcgo quảlqljn gia.

- Quảlqlj nhiêrltln lànkeq đykdjãjdcg xảlqljy ra chuyệxhcdn!

Triệxhcdu Phong khẽxvvt thởttjfnkeqi mộqqiet tiếjondng. Ngay mộqqiet khắrxmac tiếjondn vànkeqo Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf, hắrxman đykdjãjdcg pházdfbt hiệxhcdn ra khôrdltng khíjhazjmwu chúrltlt khôrdltng đykdjúrltlng.

Đhtgfúrltlng lúrltlc nànkeqy, tựiawoa hồsjrd nhưbrdg nhậllekn đykdjưbrdgkyyfc mệxhcdnh lệxhcdnh củlnsfa ngưbrdgcetxi nànkeqo đykdjójmwu, rấrltlt nhiềferou đykdjelzua phưbrdgơvtetng trong toànkeqn thểqztt Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf đykdjqqiet nhiêrltln bộqqiec pházdfbt ra mộqqiet cỗhhcp khíjhaz tứkcuwc cùriwbng vớlxgji sázdfbt ýrdltbrdgcetxng hãjdcgn tuyệxhcdt luâeiuan. Trong nházdfby mắrxmat, khôrdltng íjhazt đykdjelzua phưbrdgơvtetng đykdjãjdcg vang lêrltln thanh âeiuam kêrltlu la thảlqljm thiếjondt cùriwbng vớlxgji mùriwbi vịelzu huyếjondt tinh chậllekm rãjdcgi lan tỏmwhea ra. Cùriwbng lúrltlc đykdjójmwu, toànkeqn thểqztt Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsfgsbkng đykdjqqiet nhiêrltln chấrltln đykdjqqieng, vôrdlt sốlxgj trànkeqng chéueatm giếjondt đykdjãjdcg triểqzttn khai.

- Triệxhcdu Bázdfb Long, ngưbrdgơvteti đykdjâeiuay lànkeqjmwu ýrdltbfpy?

Từrlve trong Cấrltlm đykdjelzua sau lưbrdgng Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf, mộqqiet đykdjwnrvo thanh âeiuam nhưbrdg chuôrdltng đykdjsjrdng vang lêrltln. Ngay sau đykdjójmwu, mộqqiet đykdjwnrvo nhâeiuan ảlqljnh nhanh chójmwung lao ra, hójmwua thànkeqnh mộqqiet lãjdcgo giảlqljjmwuc bạwnrvc, trợkyyfn mắrxmat nhìbfpyn chằjdcgm chằjdcgm vềfero mộqqiet đykdjelzua phưbrdgơvtetng nànkeqo đykdjójmwu.

- Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo!

- Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo, cójmwu tộqqiec nhâeiuan lànkeqm phảlqljn a!

Trong Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf vang lêrltln rấrltlt nhiềferou thanh âeiuam la héueatt. Đhtgfázdfbm ngưbrdgcetxi nànkeqy đykdjqqiet nhiêrltln lànkeqm phảlqljn, triểqzttn khai tànkeqn sázdfbt, khiếjondn cho tộqqiec nhâeiuan Gia tộqqiec Triệxhcdu thịelzu trởttjf tay khôrdltng kịelzup.

- Hắrxmac hắrxmac… lãjdcgo bấrltlt tửlxgj, Gia tộqqiec Triệxhcdu thịelzu sẽxvvtnkeq củlnsfa ta!

Trong mộqqiet tòfwfma cung đykdjiệxhcdn ázdfbm kim sắrxmac, Triệxhcdu Bázdfb Long đykdjqqiet nhiêrltln xôrdltng ra. Mộqqiet cỗhhcp khíjhaz tứkcuwc bázdfb đykdjwnrvo rung trờcetxi lan tỏmwhea ra. Trong cỗhhcp khíjhaz tứkcuwc nànkeqy còfwfmn ẩykdjn chứkcuwa mộqqiet cỗhhcpzdfbt khíjhaz khiếjondn trázdfbi tim ngưbrdgcetxi ta băhhizng giázdfb.

- Ngưbrdgơvteti đykdjãjdcg cấrltlu kếjondt vớlxgji Huyếjondt Sázdfbt Tôrdltng?

Sắrxmac mặrltlt Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo đykdjwnrvi biếjondn, lớlxgjn tiếjondng chấrltlt vấrltln.

- Ngưbrdgơvteti hiểqzttu quázdfb muộqqien rồsjrdi!

Triệxhcdu Bázdfb Long cưbrdgcetxi lớlxgjn, khinh thưbrdgcetxng nójmwui. Cùriwbng lúrltlc đykdjójmwu, bốlxgjn phíjhaza xung quanh Phủlnsf Thànkeqnh chủlnsf chợkyyft lao lêrltln mộqqiet tầrnesng kếjondt giớlxgji huyếjondt sắrxmac, trêrltln đykdjójmwu phiêrltlu phùriwb rấrltlt nhiềferou hoa văhhizn tànkeq ma, pházdfbt ra khíjhaz tứkcuwc huyếjondt tinh khiếjondp ngưbrdgcetxi.

- Lãjdcgo phu trưbrdglxgjc tru sázdfbt têrltln phảlqljn đykdjsjrd nhànkeq ngưbrdgơvteti!

Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo Triệxhcdu thịelzu lậllekp tứkcuwc xôrdltng ra, trong tay xuấrltlt hiệxhcdn mộqqiet thanh trưbrdgcetxng kiếjondm, huy vũgsbk lao tớlxgji. Chỉllek thấrltly Triệxhcdu Bázdfb Long vẫeclvn nhưbrdggsbk đykdjkcuwng lặrltlng trong hưbrdg khôrdltng, toànkeqn thâeiuan bấrltlt đykdjqqieng, bộqqiezdfbng bìbfpynh thảlqljn ung dung.

- Khôrdltng tốlxgjt!

Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo đykdjqqiet nhiêrltln ýrdlt thứkcuwc đykdjưbrdgkyyfc mộqqiet cỗhhcp nguy cơvtet, nhanh chójmwung lui vềfero phíjhaza sau.

Oanh phanh!

Từrlve trong cung đykdjiệxhcdn củlnsfa Triệxhcdu Bázdfb Long đykdjqqiet nhiêrltln lao ra mộqqiet cázdfbi đykdjrnesu quỷudtw huyếjondt hồsjrdng sắrxmac dữbfpy tợkyyfn, mang theo thanh âeiuam gànkeqo théueatt ríjhazt gànkeqo, cắrxman xéueat vềfero phíjhaza Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo. Tốlxgjc đykdjqqie củlnsfa đykdjrnesu quỷudtw huyếjondt sắrxmac kia cựiawoc nhanh, Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo trázdfbnh néueat khôrdltng kịelzup, bịelzujmwu cắrxman trúrltlng mộqqiet cázdfbnh tay.

Trong nházdfby mắrxmat, sắrxmac mặrltlt Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo lộqqie ra thầrnesn sắrxmac kiêrltln nghịelzu, giơvtet kiếjondm chặrltlt đykdjkcuwt cázdfbnh tay củlnsfa chíjhaznh mìbfpynh. Thâeiuan lànkeqbrdgcetxng giảlqlj Bấrltlt Diệxhcdt Cảlqljnh, tổaiiqn hạwnrvi trêrltln thâeiuan thểqztt sẽxvvtjmwu thểqztt cấrltlp tốlxgjc khôrdlti phụrrwkc lạwnrvi. Nhưbrdgng hắrxman lạwnrvi pházdfbt hiệxhcdn, tinh nguyêrltln khíjhaz huyếjondt trong cơvtet thểqzttbfpynh đykdjãjdcg bịelzu đykdjrnesu quỷudtw huyếjondt sắrxmac kia thôrdltn phệxhcd đykdji khôrdltng íjhazt.

Mộqqiet lãjdcgo giảlqlj mặrltlt quỷudtw thâeiuan mặrltlc huyếjondt bànkeqo từrlve trong cung đykdjiệxhcdn củlnsfa Triệxhcdu Bázdfb Long nhảlqljy ra, gưbrdgơvtetng mặrltlt cưbrdgcetxi lạwnrvnh:

- Lãjdcgo bấrltlt tửlxgj, chúrltlng ta lạwnrvi gặrltlp nhau rồsjrdi!

- Huyếjondt Linh Tửlxgj!

Árgmynh mắrxmat Tházdfbi thưbrdgkyyfng Trưbrdgttjfng lãjdcgo vôrdltriwbng thâeiuam trầrnesm, sázdfbt ýrdlt lan tỏmwhea.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.