Chúa Tể Chi Vương

Chương 1582 : Sư phụ thần bí

    trước sau   
Huyếgumdt Linh Tửfxbz, Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo củdjqja Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng, tu vi Bấkdsxt Diệowtrt Đjvkereavnh phong, chívqimnh làsoxo kẻzdcs giúvrdip cho Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng xánmsxc lậejjdp đpjbupjbua vịpjbunmsx chủdjqj tạkjqti khu vựvqimc phụwxsc cậejjdn.

jvken phívqima Phủdjqj Thàsoxonh chủdjqj, đpjbuánmsxm tộobpsc nhâaxefn Triệowtru thịpjbu ýowtr thứkdsxc đpjbuưyxfvyarfc tìgancnh thếgumd cựvqimc kỳrehu khôbhnhng ổayxqn. Đjvkecwyiu tiêjvken, phe cánmsxnh bêjvken phívqima Triệowtru Bánmsx Long đpjbuobpst nhiêjvken tậejjdp kívqimch đpjbuãjpyf tạkjqto thàsoxonh tổayxqn thưyxfvơndxjng khôbhnhng nhỏaxmf cho bọsrton họsrto. Kếgumd tiếgumdp, Huyếgumdt Linh Tửfxbzkjqtn thâaxefn trong cung đpjbuiệowtrn củdjqja Triệowtru Bánmsx Long, phánmsxt đpjbuobpsng tậejjdp kívqimch vớhpgmi Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo củdjqja bọsrton họsrto, khiếgumdn cho hắwdywn bịpjbu trọsrtong thưyxfvơndxjng.

Vốczxmn dĩyarf chiếgumdn lựvqimc củdjqja Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo hẳytsvn làsoxo khôbhnhng phâaxefn cao thấkdsxp vớhpgmi Huyếgumdt Linh Tửfxbz, nhưyxfvng hiệowtrn tạkjqti đpjbuãjpyf xuấkdsxt hiệowtrn chêjvkenh lệowtrch. Sựvqim chêjvkenh lệowtrch nàsoxoy đpjbudjqj đpjbuqdxygumdnh hưyxfvmpzyng tớhpgmi thắwdywng bạkjqti trong đpjbuczxmi chiếgumdn giữtgcna cánmsxc cưyxfvfcyang giảgumd.

- Triệowtru Bánmsx Long, ngưyxfvơndxji vậejjdy màsoxo

Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo tứkdsxc giậejjdn khôbhnhng nóooboi nêjvken lờfcyai, đpjbuưyxfva tay chỉreav vềmpzy phívqima Triệowtru Bánmsx Long, thâaxefn thểqdxy khôbhnhng ngừqlhxng run nhẹdjqj. Khôbhnhng ngờfcya Gia tộobpsc Triệowtru thịpjbu cuốczxmi cùtgobng lạkjqti bịpjbu hủdjqjy trong tay củdjqja họsrto Triệowtru.

- Thàsoxonh chủdjqj gặytsvp nguy hiểqdxym…
Mộobpst gãjpyf Trưyxfvmpzyng lãjpyfo sắwdywc mặytsvt khẽqzwj biếgumdn, trong lòjpyfng lo lắwdywng. Lầcwyin nàsoxoy Thàsoxonh chủdjqj Triệowtru Thiêjvken Long đpjbuánmsxi lĩyarfnh khôbhnhng ívqimt cưyxfvfcyang giảgumd củdjqja Triệowtru thịpjbu đpjbui tớhpgmi Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng bàsoxon chuyệowtrn nghịpjbujpyfa, nhưyxfvng hếgumdt thảgumdy chuyệowtrn nàsoxoy đpjbumpzyu làsoxo mộobpst cánmsxi bẫnwwuy. Màsoxo bởmpzyi vìganc đpjbukjqti trậejjdn huyếgumdt văkogun kia, bọsrton họsrto khóoobooobo thểqdxy đpjbuobpst phánmsx ra đpjbuưyxfvyarfc, cũblabng khôbhnhng cánmsxch nàsoxoo truyềmpzyn tin tứkdsxc ra ngoàsoxoi.

- Yêjvken tâaxefm đpjbui! Hiệowtrn tạkjqti Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng vẫnwwun khôbhnhng đpjbuczxmi phóoobo nổayxqi Triệowtru Thiêjvken Long. Bấkdsxt quánmsx, đpjbuyarfi sau khi cánmsxc ngưyxfvơndxji đpjbuãjpyf chếgumdt, hắwdywn rấkdsxt nhanh sẽqzwj xuốczxmng dưyxfvhpgmi đpjbusoxon tụwxsc vớhpgmi cánmsxc ngưyxfvơndxji!

Triệowtru Bánmsx Long cấkdsxt tiếgumdng cưyxfvfcyai lớhpgmn. Chỉreav cầcwyin cóoobo Triệowtru Phong trong tay, hắwdywn khôbhnhng sợyarf Triệowtru Thiêjvken Long khôbhnhng quay lạkjqti nộobpsp mạkjqtng. Cho nêjvken kếgumd hoạkjqtch phảgumdn loạkjqtn cũblabng phảgumdi đpjbuyarfi sau khi Triệowtru Phong trởmpzy vềmpzy mớhpgmi tiếgumdn hàsoxonh.

Trong Phủdjqj Thàsoxonh chủdjqj, rấkdsxt nhiềmpzyu tộobpsc nhâaxefn Triệowtru thịpjbu tụwxsc tậejjdp vềmpzy phívqima hậejjdu phưyxfvơndxjng. Mặytsvc dùtgob bọsrton họsrto đpjbuãjpyf bịpjbu đpjbukjqti trậejjdn vâaxefy khốczxmn, khôbhnhng thểqdxysoxoo truyềmpzyn tin tứkdsxc ra ngoàsoxoi, nhưyxfvng nhữtgcnng ngưyxfvfcyai khánmsxc trong Nam Vậejjdn Thàsoxonh chắwdywc chắwdywn sẽqzwj phánmsxt hiệowtrn ra tìgancnh huốczxmng bấkdsxt thưyxfvfcyang, Triệowtru Thiêjvken Long rấkdsxt nhanh sẽqzwj nhậejjdn đpjbuưyxfvyarfc tin tứkdsxc. Hiệowtrn tạkjqti bọsrton họsrto chỉreavoobo thểqdxy tậejjdn lựvqimc phòjpyfng thủdjqj, kézdcso dàsoxoi thờfcyai gian, đpjbuyarfi đpjbuếgumdn lúvrdic Triệowtru Thiêjvken Long trởmpzy vềmpzy, chỉreav nhưyxfv vậejjdy mớhpgmi cóoobo mộobpst đpjbuưyxfvfcyang sinh cơndxj.

- Đjvkeobpsng thủdjqj đpjbui, Huyếgumdt Linh Tửfxbz!

Triệowtru Bánmsx Long cưyxfvfcyai lạkjqtnh mộobpst tiếgumdng, quánmsxt lêjvken.

- Hắwdywc hắwdywc… khôbhnhng cầcwyin ngưyxfvơndxji nóooboi!

Huyếgumdt Linh Tửfxbz liếgumdm liếgumdm đpjbuôbhnhi môbhnhi huyếgumdt hồfebgng sắwdywc yêjvkeu dịpjbu, ánmsxnh mắwdywt đpjbuaxmf bừqlhxng nhìgancn chằmpzym chằmpzym Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo, sánmsxt ýowtr khôbhnhng ngừqlhxng lan tỏaxmfa. Đjvkeobpst nhiêjvken, toàsoxon thâaxefn Huyếgumdt Linh Tửfxbz chợyarft dâaxefng lêjvken huyếgumdt vụwxsc khôbhnhn cùtgobng, trong lúvrdic cuộobpsn tràsoxoo đpjbuãjpyfgancnh thàsoxonh nêjvken mộobpst cánmsxi miệowtrng rộobpsng dữtgcn tợyarfn. Hai hàsoxom răkogung huyếgumdt hồfebgng sắwdywc kia lạkjqti càsoxong phánmsxt ra hàsoxon quang hung lệowtr.

- Giếgumdt!

Huyếgumdt Linh Tửfxbz nhanh chóoobong lao ra, bàsoxon tay vung lêjvken, cánmsxi miệowtrng rộobpsng huyếgumdt hồfebgng sắwdywc kia lậejjdp tứkdsxc cắwdywn xézdcs vềmpzy phívqima Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo.

Sắwdywc mặytsvt Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo trầcwyim xuốczxmng, thanh trưyxfvfcyang kiếgumdm trong tay bộobpsc phánmsxt ra mộobpst đpjbukjqto kim quang chóooboi mắwdywt, chézdcsm ra mộobpst đpjbukjqto kiếgumdm quang bánmsx đpjbukjqto.

Oanh! Phanh! Oàsoxonh!

oobong xung kívqimch Bấkdsxt Diệowtrt Đjvkereavnh phong đpjbuánmsxng sợyarfcwyim ầcwyim lao lêjvken, khiếgumdn cho đpjbua sốczxmnmsxc thàsoxonh viêjvken ởmpzy phụwxsc cậejjdn đpjbumpzyu phảgumdi nhao nhao lui lạkjqti.
jvken kia, Triệowtru Bánmsx Long mộobpst mìgancnh đpjbuczxmi chiếgumdn vớhpgmi mấkdsxy vịpjbu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo Triệowtru thịpjbu.

- Hiệowtrn tạkjqti chấkdsxp nhậejjdn quy thuậejjdn, ta còjpyfn cóoobo thểqdxy tha cho cánmsxc ngưyxfvơndxji mộobpst mạkjqtng!

Triệowtru Bánmsx Long cưyxfvfcyai lạkjqtnh mộobpst tiếgumdng, ngữtgcn khívqim cựvqimc kỳrehu đpjbuwdywc ýowtr.

- Đjvkeqlhxng mơndxjyxfvmpzyng!

Mộobpst lãjpyfo bàsoxoooboc bạkjqtc hézdcst lêjvken mộobpst tiếgumdng cuồfebgng nộobps, thanh mộobpsc trưyxfvyarfng trong tay vung lêjvken, oanh kívqimch ra mộobpst đpjbusoxon bạkjqtch quang chóooboi mắwdywt.

- Cúvrdit!

Triệowtru Bánmsx Long tứkdsxc giậejjdn hừqlhx lạkjqtnh mộobpst tiếgumdng, đpjbuánmsxnh ra mộobpst đpjbukjqto cựvqim chưyxfvmpzyng kim hồfebgng sắwdywc, trong chưyxfvmpzyng quang kinh ngưyxfvfcyai kia còjpyfn tảgumdn ra mộobpst cỗpjbunmsxt khívqim khiếgumdp ngưyxfvfcyai.

- Thựvqimc lựvqimc bảgumdn thâaxefn Triệowtru Bánmsx Long nàsoxoy vốczxmn đpjbuãjpyf cựvqimc mạkjqtnh, lạkjqti còjpyfn tu luyệowtrn Bívqim thuậejjdt củdjqja Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng, thựvqimc lựvqimc càsoxong tăkogung cao mộobpst bưyxfvhpgmc. Ngoạkjqti trừqlhx Triệowtru Thiêjvken Long cùtgobng Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo ra, sợyarf rằmpzyng khôbhnhng ai cóoobo thểqdxysoxo đpjbuczxmi thủdjqj củdjqja hắwdywn!

Sắwdywc mặytsvt lãjpyfo bàsoxoooboc bạkjqtc ngưyxfvng đpjbusrtong, trong lòjpyfng thầcwyim than. Chỉreav thấkdsxy cựvqim chưyxfvmpzyng ẩkjqtn chứkdsxa sánmsxt khívqim kim hồfebgng sắwdywc trong nhánmsxy mắwdywt đpjbuãjpyf đpjbuánmsxnh tan đpjbukjqto bạkjqtch quang củdjqja lãjpyfo bàsoxo, sau đpjbuóoobo oanh phánmsxbhnhng kívqimch củdjqja cánmsxc vịpjbu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo còjpyfn lạkjqti, gàsoxoo thézdcst lao tớhpgmi.

Mấkdsxy vịpjbu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo liêjvken thủdjqj vớhpgmi nhau cũblabng khôbhnhng phảgumdi làsoxo đpjbuczxmi thủdjqj củdjqja Triệowtru Bánmsx Long. Thiêjvken phúvrdi củdjqja hắwdywn vốczxmn khôbhnhng thua kézdcsm Triệowtru Thiêjvken Long bao nhiêjvkeu, chỉreavsoxo thánmsxi đpjbuobpssoxom ngưyxfvfcyai cùtgobng tánmsxc phong làsoxom việowtrc quánmsx mứkdsxc bánmsx đpjbukjqto, cho nêjvken vịpjbu trívqim Tộobpsc trưyxfvmpzyng mớhpgmi truyềmpzyn cho Triệowtru Thiêjvken Long. Hiệowtrn tạkjqti hắwdywn còjpyfn tu luyệowtrn Bívqim thuậejjdt củdjqja Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng, cóoobo thểqdxy hấkdsxp thu khívqim huyếgumdt củdjqja ngưyxfvfcyai khánmsxc, sởmpzy trưyxfvfcyang quầcwyin chiếgumdn cùtgobng hỗpjbun chiếgumdn, đpjbufebgng thờfcyai càsoxong đpjbuánmsxnh càsoxong mạkjqtnh.

jvken kia, mộobpst gãjpyf nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp phóoobong thẳytsvng vềmpzy phívqima Triệowtru Phong.

- Ha hảgumd… chỉreavsoxo mộobpst tiểqdxyu hàsoxoi tửfxbz, khôbhnhng ngờfcya lạkjqti đpjbuqdxy cho ta tựvqimgancnh đpjbuobpsng thủdjqj! Triệowtru Bánmsx Long khôbhnhng khỏaxmfi quánmsx xem trọsrtong tiểqdxyu tửfxbzsoxoy rồfebgi!

Nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp kia ưyxfvuwnwn cánmsxi bụwxscng bựvqim, mang theo khívqim thếgumd nhưyxfvvrdii ánmsxp bánmsxch thẳytsvng vềmpzy phívqima Triệowtru Phong. Thâaxefn làsoxoyxfvfcyang giảgumd Thầcwyin Biếgumdn Đjvkereavnh phong, chỉreavsoxo mộobpst têjvken Tửfxbz Khívqim Cảgumdnh, hắwdywn chỉreav cầcwyin thổayxqi mộobpst hơndxji cũblabng cóoobo thểqdxy giếgumdt chếgumdt rồfebgi.
- Ngoan ngoãjpyfn thúvrdic thủdjqj chịpjbuu tróooboi đpjbui!

Nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp lộobps ra nụwxscyxfvfcyai ánmsxc đpjbuobpsc.

- Khôbhnhng biếgumdt sốczxmng chếgumdt!

Sắwdywc mặytsvt Triệowtru Phong bìgancnh thảgumdn, lấkdsxy từqlhx trong Khôbhnhng gian Trữtgcn vậejjdt ra ba con khôbhnhi lỗpjbui. Hai con trong đpjbuóoobosoxo khôbhnhi lỗpjbui kim loạkjqti màsoxo đpjbuen, mộobpst con làsoxo khôbhnhi lỗpjbui bằmpzyng gỗpjbu. Khoảgumdnh khắwdywc vừqlhxa xuấkdsxt hiệowtrn, mộobpst đpjbupjbua phưyxfvơndxjng nàsoxoo đpjbuóoobo trêjvken ngưyxfvfcyai ba con khôbhnhi lỗpjbui đpjbuobpst nhiêjvken lóooboe lêjvken quang mang, bay thẳytsvng vềmpzy phívqima gãjpyf nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp kia.

- Đjvkeâaxefy làsoxo… khôbhnhi lỗpjbui Thầcwyin Biếgumdn Cảgumdnh! Còjpyfn cóoobo… khôbhnhi lỗpjbui Bấkdsxt Diệowtrt Cảgumdnh!

Sắwdywc mặytsvt nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp kia đpjbukjqti biếgumdn, ngưyxfvyarfc lạkjqti hívqimt mạkjqtnh mộobpst hơndxji lãjpyfnh khívqim, thịpjbut mỡuwnw toàsoxon thâaxefn liêjvken tụwxscc rung đpjbuobpsng, kinh hãjpyfi đpjbuếgumdn mứkdsxc da thịpjbut run rẩkjqty. Hắwdywn nhưyxfv thếgumdsoxoo cũblabng khôbhnhng nghĩyarf tớhpgmi, chỉreavsoxo mộobpst têjvken Tửfxbz Khívqim Cảgumdnh, khôbhnhng ngờfcya lạkjqti cóoobo nhiềmpzyu khôbhnhi lỗpjbui cưyxfvfcyang hãjpyfn nhưyxfv vậejjdy.

- Chạkjqty!

Trong lòjpyfng nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp chỉreavjpyfn lạkjqti ýowtr niệowtrm nàsoxoy. Khôbhnhi lỗpjbui Thầcwyin Biếgumdn Cảgumdnh, hắwdywn ngưyxfvyarfc lạkjqti còjpyfn cóoobo thểqdxy chốczxmng cựvqim mộobpst lúvrdic, nhưyxfvng khôbhnhi lỗpjbui Bấkdsxt Diệowtrt Cảgumdnh, hắwdywn tuyệowtrt đpjbuczxmi khôbhnhng thểqdxy chốczxmng đpjbuuwnw nổayxqi!

tgob!

Con khôbhnhi lỗpjbui bằmpzyng gỗpjbugancnh ngưyxfvfcyai kia bay tớhpgmi trưyxfvhpgmc mặytsvt trung niêjvken mậejjdp mạkjqtp, khẽqzwjyxfvơndxjn cánmsxnh tay ra. Trong lòjpyfng bàsoxon tay củdjqja nóoobo chợyarft mởmpzy ra mộobpst cánmsxi lỗpjbu tròjpyfn, từqlhx trong đpjbuóoobo bộobpsc phánmsxt ra mộobpst đpjbusoxon quang tuyếgumdn bạkjqtch tinh.

- Khôbhnhng!

Trêjvken mặytsvt nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp lộobps ra thầcwyin sắwdywc sợyarfjpyfi, thézdcst lêjvken mộobpst tiếgumdng chóooboi tai. Hắwdywn đpjbuãjpyf đpjbuánmsxnh giánmsx thấkdsxp khôbhnhi lỗpjbui Bấkdsxt Diệowtrt Cảgumdnh do Triệowtru Phong luyệowtrn chếgumd ra!

ulsjm ầcwyim ầcwyim!
Mấkdsxy đpjbukjqto quang tuyếgumdn bạkjqtch tinh nhanh chóoobong xỏaxmf xuyêjvken qua thâaxefn thểqdxy nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp, hìgancnh thàsoxonh nêjvken mộobpst quang đpjbusoxon bạkjqtch tinh, dầcwyin dầcwyin thôbhnhn phệowtr thâaxefn thểqdxy đpjbuczxmi phưyxfvơndxjng. Sau đpjbuóoobo, hai con khôbhnhi lỗpjbui kim chúvrdic còjpyfn lạkjqti đpjbuãjpyf đpjbuánmsxnh tớhpgmi. Khôbhnhng tớhpgmi mộobpst khắwdywc, nam tửfxbz mậejjdp mạkjqtp ngay cảgumd cặytsvn bãjpyfblabng khôbhnhng lưyxfvu lạkjqti!

Trêjvken khôbhnhng trung, rấkdsxt nhiềmpzyu cưyxfvfcyang giảgumd đpjbuang giao chiếgumdn đpjbumpzyu chúvrdi ýowtr tớhpgmi mộobpst màsoxon nàsoxoy.

- Đjvkeóoobosoxo… Triệowtru Phong!

Khôbhnhng ívqimt Trưyxfvmpzyng lãjpyfo Triệowtru thịpjbuvrdic nàsoxoy mớhpgmi chúvrdi ýowtr tớhpgmi Triệowtru Phong. Vốczxmn dĩyarf mộobpst gãjpyf Tửfxbz Khívqim Cảgumdnh ởmpzy trong cuộobpsc chiếgumdn tạkjqto phảgumdn nàsoxoy thậejjdt sựvqimsoxozdcs nhỏaxmf khôbhnhng đpjbuánmsxng kểqdxy chúvrdit nàsoxoo, khôbhnhng đpjbudjqj đpjbuqdxy khiếgumdn cho bọsrton họsrto chúvrdi ýowtr. Nhưyxfvng cuốczxmi cùtgobng lạkjqti cóoobo mộobpst gãjpyfyxfvfcyang giảgumd Thầcwyin Biếgumdn Đjvkereavnh phong bởmpzyi vìganc Triệowtru Phong màsoxo chếgumdt!

- Nhiềmpzyu khôbhnhi lỗpjbui cưyxfvfcyang đpjbukjqti nhưyxfv vậejjdy!

Ánmsxnh mắwdywt Triệowtru Bánmsx Long lóooboe lêjvken lãjpyfnh mang. Hiệowtrn tạkjqti hắwdywn rốczxmt cuộobpsc cũblabng biếgumdt đpjbuưyxfvyarfc tạkjqti sao gãjpyf thívqimch khánmsxch kia lạkjqti chếgumdt. Bịpjbu ba con khôbhnhi lỗpjbui nàsoxoy vâaxefy khốczxmn, bấkdsxt luậejjdn mộobpst gãjpyfyxfvfcyang giảgumd Thầcwyin Biếgumdn Cảgumdnh nàsoxoo cũblabng hẳytsvn phảgumdi chếgumdt khôbhnhng thểqdxy nghi ngờfcya.

- Đjvkeãjpyf nhưyxfv vậejjdy, liềmpzyn đpjbuqdxy ta tựvqimgancnh xuấkdsxt thủdjqj!

Triệowtru Bánmsx Long tứkdsxc giậejjdn hừqlhx lạkjqtnh mộobpst tiếgumdng, toàsoxon lựvqimc bạkjqto phánmsxt, đpjbukjqty lui mấkdsxy vịpjbu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo Triệowtru thịpjbu, đpjbuánmsxnh thẳytsvng vềmpzy phívqima Triệowtru Phong.

- Phong nhi, cẩkjqtn thậejjdn!

- Triệowtru Bánmsx Long, khôbhnhng ngờfcya ngưyxfvơndxji lạkjqti xuấkdsxt thủdjqj vớhpgmi mộobpst tiểqdxyu hàsoxoi tửfxbz! Ngưyxfvơndxji khôbhnhng phảgumdi làsoxo ngưyxfvfcyai!

Mấkdsxy vịpjbu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo phẫnwwun nộobps quánmsxt lớhpgmn, nhưyxfvng cũblabng đpjbumpzyu vôbhnh lựvqimc ngăkogun cảgumdn Triệowtru Bánmsx Long.

Mắwdywt thấkdsxy Triệowtru Bánmsx Long phóoobong tớhpgmi, sắwdywc mặytsvt Triệowtru Phong khôbhnhng chúvrdit hoang mang, mộobpst lầcwyin nữtgcna lấkdsxy từqlhx trong Khôbhnhng gian Trữtgcn vậejjdt ra ba con khôbhnhi lỗpjbui, hai con trong đpjbuóoobosoxo khôbhnhi lỗpjbui Thầcwyin Biếgumdn Đjvkereavnh phong, mộobpst con làsoxo khôbhnhi lỗpjbui Bấkdsxt Diệowtrt Trung kỳrehu.

- Vẫnwwun còjpyfn nữtgcna sao? Vậejjdy thìganc đpjbuưyxfva hếgumdt cho ta đpjbui!
Triệowtru Bánmsx Long đpjbuobpst nhiêjvken cưyxfvfcyai lớhpgmn. Hắwdywn làsoxoyxfvfcyang giảgumd Bấkdsxt Diệowtrt Đjvkereavnh phong, thựvqimc lựvqimc cựvqimc mạkjqtnh, trong sánmsxu con khôbhnhi lỗpjbui chỉreavoobo hai con làsoxo Bấkdsxt Diệowtrt Cảgumdnh, hắwdywn hoàsoxon toàsoxon cóoobo thểqdxy dễnfzysoxong giảgumdi quyếgumdt. Mặytsvt khánmsxc, hắwdywn cũblabng cảgumdm thấkdsxy cựvqimc kỳrehu hứkdsxng thúvrdi đpjbuczxmi vớhpgmi mấkdsxy con khôbhnhi lỗpjbui nàsoxoy, cho nêjvken dựvqim đpjbupjbunh sẽqzwjyxfvhpgmp lấkdsxy đpjbuánmsxm khôbhnhi lỗpjbui kia, từqlhx từqlhx nghiêjvken cứkdsxu sau.

Mắwdywt thấkdsxy Triệowtru Bánmsx Long đpjbuãjpyf sắwdywp sửfxbza tiếgumdp cậejjdn Triệowtru Phong, thâaxefn hìgancnh Triệowtru Phong lộobpsoxql vẻzdcs yếgumdu ớhpgmt khôbhnhng chịpjbuu nổayxqi, tựvqima hồfebg chỉreav cầcwyin mộobpst hơndxji thởmpzy củdjqja Triệowtru Bánmsx Long cũblabng đpjbuãjpyfoobo thểqdxy giếgumdt chếgumdt đpjbuưyxfvyarfc hắwdywn. Nhưyxfvng đpjbuúvrding lúvrdic nàsoxoy…

- Ngưyxfvơndxji dánmsxm cưyxfvhpgmp đpjbufebg củdjqja ta?

Mộobpst đpjbukjqto thanh âaxefm linh hồfebgn hưyxfvbhnh mờfcya mịpjbut, phảgumdng phấkdsxt từqlhxyxfv khôbhnhng vôbhnh tậejjdn truyềmpzyn đpjbuếgumdn, đpjbuobpst nhiêjvken nổayxq vang trong nãjpyfo hảgumdi Triệowtru Bánmsx Long. Ývqim chívqim linh hồfebgn đpjbuánmsxng sợyarf kia khiếgumdn cho linh hồfebgn Triệowtru Bánmsx Long kinh hãjpyfi tộobpst đpjbuobps, cảgumdm thụwxsc đpjbuưyxfvyarfc mộobpst cỗpjbu khívqim tứkdsxc khôbhnhng thểqdxy tránmsxi nghịpjbuch. Hắwdywn gầcwyin nhưyxfv ngay lậejjdp tứkdsxc quỳrehu gốczxmi giữtgcna khôbhnhng trung.

- Tiềmpzyn… bốczxmi… tha…

Triệowtru Bánmsx Long gắwdywt gao chốczxmng đpjbuuwnw cỗpjbu uy ánmsxp đpjbuánmsxng sợyarf kia, khóooboe miệowtrng nặytsvn ra mấkdsxy chữtgcn.

- Ngưyxfvơndxji muốczxmn giếgumdt ta, sao ta cóoobo thểqdxy tha cho ngưyxfvơndxji?

Đjvkekjqto thanh âaxefm linh hồfebgn kia vang lêjvken mộobpst lầcwyin nữtgcna, khiếgumdn cho sắwdywc mặytsvt Triệowtru Bánmsx Long vôbhnhtgobng khiếgumdp sợyarf, nhìgancn chằmpzym chằmpzym Triệowtru Phong, tròjpyfng mắwdywt trừqlhxng lớhpgmn. Sau mộobpst khắwdywc, ýowtr chívqim linh hồfebgn đpjbuánmsxng sợyarf kia đpjbuobpst nhiêjvken chấkdsxn đpjbuobpsng trong linh hồfebgn hắwdywn, khiếgumdn cho linh hồfebgn hắwdywn gặytsvp phảgumdi đpjbugumdvqimch hủdjqjy diệowtrt, ýowtr thứkdsxc nhấkdsxt thờfcyai mấkdsxt sạkjqtch, thâaxefn thểqdxy đpjbukdsxng ngẩkjqtn ngơndxj tạkjqti chỗpjbu.

yxfvu sưyxfvu sưyxfvu!

nmsxu con khôbhnhi lỗpjbui lao tớhpgmi, khôbhnhng chúvrdit cốczxm kỵoobobhnhng kívqimch. Cứkdsx nhưyxfv vậejjdy, Triệowtru Bánmsx Long đpjbuãjpyf bịpjbunmsxu con khôbhnhi lỗpjbui mộobpst hơndxji giếgumdt chếgumdt. Đjvkeưyxfvơndxjng nhiêjvken, chủdjqj yếgumdu làsoxo do linh hồfebgn củdjqja Triệowtru Bánmsx Long đpjbuãjpyf bịpjbu Triệowtru Phong hủdjqjy diệowtrt mấkdsxt rồfebgi, cho nêjvken sánmsxu con khôbhnhi lỗpjbui mớhpgmi cóoobo thểqdxy dễnfzysoxong đpjbuánmsxnh chếgumdt hắwdywn nhưyxfv vậejjdy. Nhưyxfvng nhữtgcnng ngưyxfvfcyai khánmsxc lạkjqti nhìgancn khôbhnhng ra đpjbuiểqdxym nàsoxoy!

- Đjvkeâaxefy… làsoxo chuyệowtrn gìganc xảgumdy ra?

- Vừqlhxa rồfebgi đpjbuãjpyf xảgumdy ra chuyệowtrn gìganc?

axefm thầcwyin mọsrtoi ngưyxfvfcyai ởmpzy đpjbuâaxefy nhấkdsxt thờfcyai chấkdsxn đpjbuobpsng, ai nấkdsxy đpjbumpzyu mạkjqtnh mẽqzwjvqimt mộobpst hơndxji lãjpyfnh khívqim, lộobps ra vẻzdcs khóoobooobo thểqdxy tin nổayxqi. Bọsrton họsrto chỉreav nhìgancn thấkdsxy Triệowtru Bánmsx Long kia chẳytsvng biếgumdt tạkjqti sao lạkjqti đpjbuobpst nhiêjvken đpjbukdsxng bấkdsxt đpjbuobpsng giữtgcna khôbhnhng trung, sau đpjbuóoobonmsxu con khôbhnhi lỗpjbui nhấkdsxt tềmpzy tiếgumdn lêjvken, liêjvken tụwxscc oanh kívqimch, cuốczxmi cùtgobng mạkjqtnh mẽqzwj giếgumdt chếgumdt hắwdywn. Đjvkeiềmpzyu nàsoxoy thậejjdt sựvqimsoxo khôbhnhng thểqdxyyxfvmpzyng tưyxfvyarfng nổayxqi, khiếgumdn cho ngưyxfvfcyai ta khôbhnhng thểqdxysoxoo lýowtr giảgumdi.

- Đjvkeâaxefy làsoxo… Đjvkeãjpyf xảgumdy ra chuyệowtrn gìganc?

Huyếgumdt Linh Tửfxbz đpjbuang chiếgumdn đpjbukdsxu vớhpgmi Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo đpjbufebgng dạkjqtng cũblabng vôbhnhtgobng chấkdsxn đpjbuobpsng. Mộobpst gãjpyfyxfvfcyang giảgumd Bấkdsxt Diệowtrt Đjvkereavnh phong cảgumdnh giớhpgmi tưyxfvơndxjng đpjbuưyxfvơndxjng vớhpgmi hắwdywn, khôbhnhng ngờfcya lạkjqti dùtgobng mộobpst loạkjqti phưyxfvơndxjng thứkdsxc quỷejjd dịpjbu nhưyxfv vậejjdy bịpjbu giếgumdt chếgumdt, đpjbuiềmpzyu nàsoxoy khiếgumdn cho toàsoxon thâaxefn hắwdywn phánmsxt lạkjqtnh, rợyarfn cảgumdooboc gánmsxy. Đjvkeãjpyf tổayxqn thấkdsxt mộobpst gãjpyfyxfvfcyang giảgumd Bấkdsxt Diệowtrt Đjvkereavnh phong, bọsrton chúvrding khôbhnhng chỉreavsoxondxji vàsoxoo thếgumd yếgumdu, màsoxo khiếgumdn cho Huyếgumdt Linh Tửfxbzsoxong sợyarfjpyfi hơndxjn chívqimnh làsoxo, bảgumdn thâaxefn mìgancnh cóoobo khi nàsoxoo cũblabng sẽqzwj chếgumdt đpjbui mộobpst cánmsxch quỷejjd dịpjbu nhưyxfv vậejjdy hay khôbhnhng.

- Kếgumd tiếgumdp làsoxo đpjbuếgumdn phiêjvken ngưyxfvơndxji!

Đjvkeúvrding lúvrdic nàsoxoy, mộobpst đpjbukjqto thanh âaxefm linh hồfebgn đpjbuobpst nhiêjvken nổayxq vang trong nãjpyfo hảgumdi Huyếgumdt Linh Tửfxbz, khiếgumdn cho đpjbucwyiu óooboc hắwdywn ôbhnhng ôbhnhng chấkdsxn đpjbuobpsng, thâaxefn thểqdxy nghiêjvkeng ngãjpyf đpjbukdsxng khôbhnhng vữtgcnng.

- Tiềmpzyn bốczxmi… tha mạkjqtng…

Sau mộobpst khắwdywc, sắwdywc mặytsvt Huyếgumdt Linh Tửfxbzjpyfi hùtgobng khiếgumdp vívqima, hai châaxefn cong xuốczxmng, quỳrehu gốczxmi giữtgcna khôbhnhng trung. Hắwdywn cóoobo thểqdxy cảgumdm giánmsxc đpjbuưyxfvyarfc đpjbuczxmi phưyxfvơndxjng muốczxmn giếgumdt chếgumdt chívqimnh mìgancnh căkogun bảgumdn làsoxo dễnfzy nhưyxfv trởmpzysoxon tay, chỉreav giốczxmng nhưyxfvoobop chếgumdt mộobpst con kiếgumdn hôbhnhi vậejjdy.

- Cánmsxi nàsoxoy…

soxo nhữtgcnng ngưyxfvfcyai còjpyfn lạkjqti ởmpzy bốczxmn phívqima ai nấkdsxy cũblabng đpjbumpzyu ngẩkjqtn ngơndxj tạkjqti chỗpjbu, sắwdywc mặytsvt cứkdsxng ngắwdywc, nhìgancn chằmpzym chằmpzym Huyếgumdt Linh Tửfxbz, khôbhnhng biếgumdt đpjbuãjpyf xảgumdy ra chuyệowtrn gìganc.

- Đjvkea tạkjqt tiềmpzyn bốczxmi xuấkdsxt thủdjqjyxfvơndxjng trợyarf!

Tròjpyfng mắwdywt Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo chuyểqdxyn đpjbuobpsng, lớhpgmn tiếgumdng hézdcst lêjvken mộobpst câaxefu. Hắwdywn suy đpjbunmsxn, nhấkdsxt đpjbupjbunh làsoxo đpjbuãjpyfooboyxfvfcyang giảgumd trong âaxefm thầcwyim tưyxfvơndxjng trợyarf. Cánmsxi chếgumdt củdjqja Triệowtru Bánmsx Long cóoobo lẽqzwjblabng làsoxo do vịpjbu tiềmpzyn bốczxmi nàsoxoy xuấkdsxt thủdjqj.

- Tha cho ngưyxfvơndxji?

Trong đpjbucwyiu Huyếgumdt Linh Tửfxbz vang lêjvken mộobpst đpjbukjqto thanh âaxefm lãjpyfnh đpjbukjqtm khinh thưyxfvfcyang. Đjvkekjqto thanh âaxefm nàsoxoy khiếgumdn cho lôbhnhng tóooboc toàsoxon thâaxefn Huyếgumdt Linh Tửfxbz đpjbumpzyu dựvqimng đpjbukdsxng lêjvken. Mộobpst cỗpjbu nguy cơndxj tửfxbz vong băkogung hàsoxon lan tràsoxon ra khắwdywp toàsoxon thâaxefn, hắwdywn phảgumdng phấkdsxt nhưyxfv đpjbuãjpyf nhìgancn thấkdsxy Quỷejjdbhnhn quan vậejjdy. Toàsoxon thâaxefn Huyếgumdt Linh Tửfxbz run rẩkjqty, khôbhnhng biếgumdt phảgumdi nóooboi cánmsxi gìganc, hắwdywn đpjbuãjpyf sợyarfjpyfi đpjbuếgumdn mứkdsxc cùtgobng cựvqimc.

- Màsoxo thôbhnhi! Tha cho ngưyxfvơndxji mộobpst mạkjqtng cũblabng đpjbuưyxfvyarfc! Ngưyxfvơndxji lậejjdp tứkdsxc rờfcyai khỏaxmfi nơndxji nàsoxoy, đpjbuyarfi ta tạkjqti ba vạkjqtn dặytsvm phívqima Đjvkeôbhnhng Nam Vậejjdn Thàsoxonh!

Triệowtru Phong hừqlhx lạkjqtnh mộobpst tiếgumdng.

- Đjvkea tạkjqt âaxefn khôbhnhng giếgumdt củdjqja tiềmpzyn bốczxmi!

Trong nhánmsxy mắwdywt, tấkdsxt cảgumd uy ánmsxp, nguy cơndxjsoxo Huyếgumdt Linh Tửfxbz đpjbuang phảgumdi gánmsxnh chịpjbuu nhấkdsxt thờfcyai bịpjbu quézdcst sạkjqtch sẽqzwj. Hắwdywn khôbhnhng nóooboi hai lờfcyai, mang theo thầcwyin sắwdywc kinh hoảgumdng sợyarfjpyfi, phóoobong thẳytsvng vềmpzy phívqima Đjvkeôbhnhng, rấkdsxt nhanh đpjbuãjpyf rờfcyai khỏaxmfi Nam Vậejjdn Thàsoxonh.

kogung rắwdywc!

vrdic nàsoxoy, đpjbukjqti trậejjdn huyếgumdt văkogun bốczxmn phívqima xung quanh Phủdjqj Thàsoxonh chủdjqjblabng ầcwyim ầcwyim vỡuwnwnmsxt.

- Tru diệowtrt nhữtgcnng kẻzdcs phảgumdn bộobpsi! Giếgumdt sạkjqtch đpjbuánmsxm ngưyxfvfcyai Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng!

Sắwdywc mặytsvt Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo nhấkdsxt thờfcyai băkogung lãjpyfnh, quánmsxt lớhpgmn mộobpst tiếgumdng. Hắwdywn cùtgobng vớhpgmi rấkdsxt nhiềmpzyu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo, tộobpsc nhâaxefn Triệowtru thịpjbu lậejjdp tứkdsxc triểqdxyn khai phảgumdn kívqimch. Khôbhnhng bao lâaxefu sau, toàsoxon bộobps nhữtgcnng kẻzdcs phảgumdn bộobpsi củdjqja Triệowtru thịpjbutgobng vớhpgmi đpjbuánmsxm ngưyxfvfcyai Huyếgumdt Sánmsxt Tôbhnhng đpjbumpzyu bịpjbu giếgumdt sạkjqtch.

Cứkdsx nhưyxfv vậejjdy, nguy cơndxj sinh tửfxbz củdjqja Gia tộobpsc đpjbuãjpyf đpjbuưyxfvyarfc giảgumdi quyếgumdt!

Khôbhnhng bao lâaxefu sau, Triệowtru Thiêjvken Long suấkdsxt lĩyarfnh theo mộobpst đpjbuánmsxm tộobpsc nhâaxefn cấkdsxp tốczxmc chạkjqty vềmpzy. Nhưyxfvng sau khi nhìgancn thấkdsxy kếgumdt quảgumd, ngay cảgumd hắwdywn cũblabng khẽqzwj sữtgcnng sờfcya mộobpst trậejjdn.

o0o

- Phong nhi, đpjbuánmsxm khôbhnhi lỗpjbui nàsoxoy củdjqja ngưyxfvơndxji làsoxo từqlhx đpjbuâaxefu màsoxooobo?

Trong đpjbukjqti đpjbuiệowtrn nghịpjbu sựvqim, sắwdywc mặytsvt Triệowtru Thiêjvken Long trầcwyim xuốczxmng. Bốczxmn phívqima còjpyfn cóoobo mấkdsxy vịpjbu Trưyxfvmpzyng lãjpyfo cao tầcwying khánmsxc cùtgobng vớhpgmi Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo củdjqja Triệowtru thịpjbu, toàsoxon bộobps đpjbumpzyu nhìgancn chằmpzym chằmpzym vềmpzy phívqima Triệowtru Phong ởmpzy trung tâaxefm đpjbukjqti đpjbuiệowtrn.

- Khoảgumdng nửfxbza năkogum trưyxfvhpgmc, ta vôbhnhgancnh gặytsvp đpjbuưyxfvyarfc mộobpst lãjpyfo giảgumd thầcwyin bívqim. Hắwdywn đpjbuãjpyf thu ta làsoxom đpjbufebg đpjbuowtr, cũblabng thỉreavnh thoảgumdng đpjbuếgumdn tìgancm ta, dạkjqty cho ta mộobpst vàsoxoi thứkdsx. Cánmsxch đpjbuâaxefy khôbhnhng lâaxefu, hắwdywn dựvqim đpjbunmsxn đpjbuưyxfvyarfc Gia tộobpsc ta sẽqzwj gặytsvp phảgumdi mộobpst chúvrdit nguy cơndxj, nêjvken cấkdsxp cho ta mộobpst đpjbuánmsxm khôbhnhi lỗpjbui bảgumdo mệowtrnh…

Triệowtru Phong lậejjdp tứkdsxc đpjbuưyxfva mộobpst lờfcyai nóooboi dốczxmi, đpjbuem hếgumdt thảgumdy mọsrtoi thứkdsx đpjbuayxqjvken mộobpst ngưyxfvfcyai căkogun bảgumdn khôbhnhng tồfebgn tạkjqti.

- Xem ra, làsoxo vịpjbuyxfv phụwxsc thầcwyin bívqim kia củdjqja ngưyxfvơndxji đpjbuãjpyf trong âaxefm thầcwyim tưyxfvơndxjng trợyarf a!

Triệowtru Thiêjvken Long khẽqzwj gậejjdt đpjbucwyiu mộobpst cánmsxi, trong lòjpyfng vôbhnhtgobng cao hứkdsxng. Khôbhnhng ngờfcya con trai củdjqja mìgancnh lạkjqti đpjbukjqtt đpjbuưyxfvyarfc đpjbukjqti kỳrehu ngộobps nhưyxfv vậejjdy.

- Trờfcyai cũblabng giúvrdip Triệowtru gia ta! Ha ha ha…

Thánmsxi thưyxfvyarfng Trưyxfvmpzyng lãjpyfo Triệowtru thịpjbublabng đpjbuobpst nhiêjvken cưyxfvfcyai to, nhìgancn vềmpzy phívqima Triệowtru Phong, trong mắwdywt lộobps ra vẻzdcsnmsxn thưyxfvmpzyng khôbhnhng chúvrdit che giấkdsxu. Khôbhnhng mộobpst ai hoàsoxoi nghi mộobpst tiểqdxyu hàsoxoi tửfxbzyxfvfcyai lăkogum tuổayxqi, tu vi chỉreavoobo Tửfxbz Khívqim Đjvkereavnh phong nàsoxoy.

o0o

Mộobpst thánmsxng sau, Triệowtru Phong từqlhx biệowtrt phụwxsc mẫnwwuu, nóooboi làsoxo vịpjbuyxfv phụwxsc thầcwyin bívqim kia mệowtrnh lệowtrnh cho hắwdywn ra ngoàsoxoi làsoxom mộobpst chuyệowtrn. Gia tộobpsc Triệowtru thịpjbu khôbhnhng nóooboi hai lờfcyai, lậejjdp tứkdsxc đpjbufebgng ýowtr.

Nhưyxfv vậejjdy, Triệowtru Phong cùtgobng vớhpgmi Hoắwdywc Thanh Phong rờfcyai khỏaxmfi Nam Vậejjdn Thàsoxonh, đpjbui tớhpgmi Cưyxfvyxfvơndxjng Thàsoxonh!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.