Chúa Tể Chi Vương

Chương 1585 : Đoàn viên

    trước sau   
eynzbpsrn ngoàavppi, đzmgrátyrfm ngưfdiyajgci vâdegty xem cũzmgrng đzmgrysxiu khiếergap sợcygt khôfxmdng thôfxmdi, khôfxmdng ngờajgc Triệlfruu Phong chỉtzamlzby tu vi Tinh Nguyêbpsrn Sơwkun kỳgxrg, lạnzmii cólzby thểavpp đzmgri tớqidxi mộlfrut bưfdiyqidxc nàavppy.

- Khôfxmdng ngờajgc Triệlfruu Phong lạnzmii cólzby thểavpp chíwtyfnh diệlfrun đzmgrátyrfnh bạnzmii Hoa Thiêbpsrn Phong!

- Cátyrfi nàavppy cólzbyiksz đzmgrsqkyc biệlfrut hơwkunn ngưfdiyajgci? Toàavppn bộlfru đzmgrysxiu chỉtzam dựzshga vàavppo khôfxmdi lỗzperi, trậopusn phátyrfp cùumhbng đzmgrnzmio cụyjft đzmgrsqkyc thùumhbavpp thôfxmdi!

- Hắtzamn chỉtzamavpp vậopusn khíwtyf tốbrwet mộlfrut chúqidxt! Nếergau hắtzamn gặsqkyp phảyjfti Thậopusp Hoàavppng tửuhoi hoặsqkyc làavpp Vệlfrufxmdng tửuhoi, cho dùumhblzby nhữdqhing thủffpy đzmgroạnzmin nàavppy cũzmgrng vôfxmd dụyjftng!

Triệlfruu Phong dùumhbng phưfdiyơwkunng thứzurvc nàavppy đzmgri tớqidxi mộlfrut bưfdiyqidxc nàavppy, khiếergan cho rấasvyt nhiềysxiu ngưfdiyajgci cũzmgrng khôfxmdng chúqidxt coi trọvtimng hắtzamn. Màavpp nhữdqhing kẻkibz trưfdiyqidxc đzmgrâdegty đzmgrãsahs bịwkun đzmgràavppo thảyjfti thìiksz lạnzmii càavppng lớqidxn tiếergang la lốbrwei ồlzbyn àavppo. Trêbpsrn thựzshgc tếerga trong lònducng bọvtimn chúqidxng đzmgrang vôfxmdumhbng ghen tỵzper, nếergau bọvtimn chúqidxng cũzmgrng cólzby nhữdqhing thủffpy đzmgroạnzmin nàavppy, cũzmgrng cólzby thểavpp sẽnuoo đzmgri tớqidxi mộlfrut bưfdiyqidxc nàavppy.

Chỉtzamlzby đzmgrátyrfm ngưfdiyajgci Hoắtzamc Thanh Phong, Huyếergat Linh Tửuhoi trêbpsrn mặsqkyt thủffpyy chung vẫhfbtn luôfxmdn cưfdiyajgci nhạnzmit, khôfxmdng nólzbyi lờajgci nàavppo. Ngay thờajgci đzmgriểavppm bọvtimn họvtim biếergat Triệlfruu Phong muốbrwen tham gia khảyjfto nghiệlfrum thíwtyf luyệlfrun, bọvtimn họvtim đzmgrãsahs biếergat rõumhb, Triệlfruu Phong nhấasvyt đzmgrwkunnh tấasvyt thắtzamng khôfxmdng thểavpp nghi ngờajgc.
Trong khôfxmdng gian thíwtyf luyệlfrun, Triệlfruu Phong sau khi đzmgrátyrfnh bạnzmii Hoa Thiêbpsrn Phong, liềysxin nhìikszn vềysxi phíwtyfa mộlfrut bêbpsrn khátyrfc. Lúqidxc nàavppy, Thậopusp Hoàavppng tửuhoi đzmgrãsahs sớqidxm chiếergan thắtzamng đzmgrbrwei thủffpy, lôfxmdi đzmgràavppi củffpya hắtzamn đzmgrãsahs hợcygtp làavppm mộlfrut vớqidxi lôfxmdi đzmgràavppi củffpya Vệlfrufxmdng tửuhoi, hai ngưfdiyajgci đzmgrang triểavppn khai mộlfrut cuộlfruc chiếergan kinh thiêbpsrn.

Thậopusp Hoàavppng tửuhoiumhbng Vệlfrufxmdng tửuhoilzby thểavpplzbyi làavpp hai ngưfdiyajgci xuấasvyt sắtzamc nhấasvyt trong tấasvyt cảyjft nhữdqhing thiêbpsrn tàavppi tham gia thíwtyf luyệlfrun lầxyysn nàavppy. Màavpp thậopust khôfxmdng may chíwtyfnh làavpp, trậopusn chiếergan đzmgrasvyu giữdqhia hai ngưfdiyajgci cũzmgrng khôfxmdng phảyjfti làavpp trậopusn quyếergat chiếergan chung cuộlfruc.

Oanh! Phanh! Oàavppnh!

Trêbpsrn lôfxmdi đzmgràavppi, kim quang cùumhbng lam quang đzmgran xen hỗzpern loạnzmin. Thậopusp Hoàavppng tửuhoiumhbng Vệlfrufxmdng tửuhoi đzmgrysxiu cólzby tu vi Thầxyysn Biếergan Trung kỳgxrg, nhưfdiyng chiếergan lựzshgc màavpp hai ngưfdiyajgci phátyrft huy ra lạnzmii tiếergap cậopusn Thầxyysn Biếergan Đdegttzamnh phong.

Thậopusp Hoàavppng tửuhoi thâdegtn làavpp con chátyrfu Hoàavppng tộlfruc, nộlfrui tìiksznh thâdegtm hậopusu, bốbrwei cảyjftnh cưfdiyajgcng đzmgrnzmii, chuẩlhzrn bịwkun thủffpy đzmgroạnzmin nhiềysxiu đzmgrếergan bấasvyt tậopusn. Hai bêbpsrn hắtzamn cólzby hai con Cổajgc Thúqidx kỳgxrg quátyrfi vừubuka giốbrweng rồlzbyng vừubuka giốbrweng cátyrf sấasvyu, toàavppn thâdegtn thểavpp phátyrfch cưfdiyajgcng đzmgrnzmii, vôfxmdumhbng hung mãsahsnh. Màavpp kim đzmgrao long văxdftn trong tay Thậopusp Hoàavppng tửuhoi lạnzmii càavppng làavpp mộlfrut thanh Thầxyysn binh Thiêbpsrn giai Trung cấasvyp.

Đdegtưfdiyơwkunng nhiêbpsrn, bốbrwei cảyjftnh củffpya Vệlfrufxmdng tửuhoizmgrng khôfxmdng đzmgrơwkunn giảyjftn. Trưfdiyqidxc mặsqkyt Vệlfrufxmdng tửuhoilzby hai con khôfxmdi lỗzperi átyrfm kim sắtzamc thậopust lớqidxn, giốbrweng nhưfdiy hai ngọvtimn núqidxi nhỏbpsr, che chắtzamn ởktyq phíwtyfa trưfdiyqidxc, thay Vệlfrufxmdng tửuhoi ngăxdftn cảyjftn rấasvyt nhiềysxiu côfxmdng kíwtyfch từubuk phíwtyfa Thậopusp Hoàavppng tửuhoi.

Trậopusn chiếergan giữdqhia hai ngưfdiyajgci làavpp sựzshg đzmgrbrwei chiếergan giữdqhia cátyrfc Linh sủffpyng, khôfxmdi lỗzperi cònducn cólzby thầxyysn binh lợcygti khíwtyf… khiếergan ngưfdiyajgci ta hoa cảyjft mắtzamt, tâdegtm thầxyysn căxdftng thẳxyysng. Mặsqkyc dùumhb trậopusn chiếergan giữdqhia Thậopusp Hoàavppng tửuhoiavpp Vệlfrufxmdng tửuhoizmgrng khôfxmdng phảyjfti làavpp cuộlfruc chiếergan chung cuộlfruc, nhưfdiyng đzmgrbrwei vớqidxi nhữdqhing kẻkibz quan chiếergan, kẻkibz chiếergan thắtzamng trong trậopusn chiếergan nàavppy chỉtzam sợcygt sẽnuoo chíwtyfnh làavpp Quátyrfn quâdegtn khảyjfto nghiệlfrum cuốbrwei cùumhbng.

- Ngưfdiyơwkuni làavpp đzmgrbrwei thủffpy mạnzminh nhấasvyt màavpp ta từubukng gặsqkyp qua! Nhưfdiyng ngưfdiyơwkuni chắtzamc chắtzamn sẽnuoo thấasvyt bạnzmii khôfxmdng thểavpp nghi ngờajgc!

Thậopusp Hoàavppng tửuhoinrfpt lớqidxn mộlfrut tiếergang, mátyrfi tólzbyc dàavppi tung bay phấasvyt phớqidxi, thanh kim đzmgrao long văxdftn trong tay dâdegtng tràavppo khíwtyf tứzurvc Long vậopusn khủffpyng bốbrwe, đzmgrbpsrn cuồlzbyng chénrfpm ra.

Vệlfrufxmdng tửuhoi nhanh chólzbyng lui vềysxi phíwtyfa sau, đzmgravpp cho hai con khôfxmdi lỗzperi cơwkun giớqidxi làavppm látyrf chắtzamn thịwkunt, ngăxdftn cảyjftn đzmgrnzmii bộlfru phậopusn côfxmdng kíwtyfch củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoi. Nhưfdiyng tớqidxi lúqidxc nàavppy, khôfxmdi lỗzperi cơwkun giớqidxi củffpya hắtzamn đzmgrãsahs tổajgcn thưfdiyơwkunng quátyrf mứzurvc nghiêbpsrm trọvtimng. Mộlfrut con khôfxmdi lỗzperi trong đzmgrólzbyavppng bịwkun mộlfrut trảyjftm củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoi chénrfpm nátyrft bấasvyy.

- Long Khiếergau Cửuhoiu Thiêbpsrn!

Thậopusp Hoàavppng tửuhoinrfpt lớqidxn mộlfrut tiếergang, khíwtyf thếerga trêbpsrn ngưfdiyajgci mạnzminh mẽnuooxdftng vọvtimt, đzmgrlfrut nhiêbpsrn chénrfpm ra mộlfrut đzmgrao. Chỉtzam thấasvyy mộlfrut đzmgrxyysu kim long dữdqhi tợcygtn khổajgcng lồlzbywtyft gàavppo mộlfrut tiếergang, khíwtyf thếerga uy chấasvyn bátyrft hoang, mang theo mộlfrut cỗzper lốbrwec xoátyrfy cuồlzbyng bạnzmio trùumhbng kíwtyfch thẳxyysng ra. Cùumhbng lúqidxc đzmgrólzby, Linh sủffpyng củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoizmgrng phátyrft đzmgrlfrung tiếergan côfxmdng mãsahsnh liệlfrut.

Vệlfrufxmdng tửuhoilzbyp nátyrft mộlfrut cátyrfi ngọvtimc phùumhb, xung quanh thâdegtn thểavpp hắtzamn nhấasvyt thờajgci xuấasvyt hiệlfrun mộlfrut tầxyysng quang trátyrfo lam sắtzamc. Nhưfdiyng hắtzamn cuốbrwei cùumhbng cũzmgrng khólzbylzby thểavpp chốbrweng lạnzmii thếergafxmdng mãsahsnh liệlfrut củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoi, quang trátyrfo vỡtzamtyrft, thâdegtn hìiksznh văxdftng ngưfdiycygtc vềysxi phíwtyfa sau, bay thẳxyysng xuốbrweng khỏbpsri lôfxmdi đzmgràavppi. Cứzurv nhưfdiy vậopusy, cuộlfruc chiếergan đzmgrtzamnh phong vạnzmin chúqidxng chúqidx mụyjftc nàavppy đzmgrãsahs kếergat thúqidxc.
Hiệlfrun tạnzmii trong khôfxmdng gian thíwtyf luyệlfrun nàavppy chỉtzamnducn lạnzmii cólzby hai tònduca lôfxmdi đzmgràavppi. Trong đzmgrólzby, lôfxmdi đzmgràavppi củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoi lớqidxn hơwkunn lôfxmdi đzmgràavppi củffpya Triệlfruu Phong rấasvyt nhiềysxiu, bởktyqi vìiksz hắtzamn đzmgrãsahs trảyjfti qua ba trậopusn chiếergan đzmgrasvyu.

- Thậopust khôfxmdng nghĩqycr tớqidxi, đzmgrbrwei thủffpy cuốbrwei cùumhbng củffpya ta lạnzmii làavpp ngưfdiyơwkuni!

Thầxyysn sắtzamc Thậopusp Hoàavppng tửuhoi cao ngạnzmio, ngữdqhi khíwtyflzby chúqidxt khinh thưfdiyajgcng. Mặsqkyc dùumhb biểavppu hiệlfrun củffpya Triệlfruu Phong ởktyq hai cửuhoia phíwtyfa trưfdiyqidxc đzmgrãsahs đzmgravpp lạnzmii cho hắtzamn ấasvyn tưfdiycygtng cựzshgc kỳgxrgdegtu sắtzamc, nhưfdiyng chíwtyfnh diệlfrun đzmgrbrwei chiếergan, Thậopusp Hoàavppng tửuhoilzbynducng tin tuyệlfrut đzmgrbrwei sẽnuoolzby thểavpp nghiềysxin énrfpp Triệlfruu Phong.

Hai tònduca lôfxmdi đzmgràavppi nhanh chólzbyng di chuyểavppn vềysxi phíwtyfa trung tâdegtm cuốbrwei cùumhbng hợcygtp lạnzmii vớqidxi. Cátyrfi nàavppy chíwtyfnh làavpplzbyi, trậopusn tỷtyrf thíwtyf cuốbrwei cùumhbng chíwtyfnh thứzurvc bắtzamt đzmgrxyysu!

Trong nhátyrfy mắtzamt, Thậopusp Hoàavppng tửuhoi tay cầxyysm kim đzmgrao long văxdftn, mang theo long uy kinh thiêbpsrn chậopusm rãsahsi đzmgri tớqidxi trưfdiyqidxc mặsqkyt Triệlfruu Phong, chénrfpm ra mộlfrut đzmgrnzmio quang ba kim long.

Oanh phanh!

Đdegtnzmio quang ba kim long kia chénrfpm thẳxyysng lêbpsrn trêbpsrn quang trátyrfo lam tinh, khiếergan cho nólzby run rẩlhzry kịwkunch liệlfrut mộlfrut trậopusn, phảyjftng phấasvyt nhưfdiy sắtzamp sửuhoia vỡtzam tan vậopusy. Màavpp hai con khôfxmdi lỗzperi củffpya Triệlfruu Phong cũzmgrng bịwkun hai con Thúqidx sủffpyng củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoi átyrfp chếerga gắtzamt gao. Trưfdiyqidxc mắtzamt, Triệlfruu Phong giốbrweng nhưfdiy mộlfrut gãsahs phếerga nhâdegtn cátyrfi gìikszzmgrng đzmgrysxiu khôfxmdng làavppm đzmgrưfdiycygtc. Đdegtcygti đzmgrếergan khi tònduca trậopusn phátyrfp kia vỡtzamtyrft, chíwtyfnh làavpp thờajgci đzmgriểavppm Triệlfruu Phong thấasvyt bạnzmii thảyjftm hạnzmii.

eynzbpsrn ngoàavppi, rấasvyt nhiềysxiu ngưfdiyajgci quan chiếergan cũzmgrng khôfxmdng khỏbpsri thổajgcn thứzurvc. Đdegtbrwei vớqidxi loạnzmii tìiksznh huốbrweng nàavppy, bọvtimn họvtim sớqidxm đzmgrãsahslzby dựzshg liệlfruu. Mặsqkyc dùumhb Triệlfruu Phong cólzby thủffpy đzmgroạnzmin đzmgrôfxmdng đzmgryjfto, đzmgrbrwei phólzby vớqidxi Thầxyysn Biếergan Sơwkun kỳgxrglzby lẽnuoolzbytyrfc dụyjftng, nhưfdiyng đzmgrbrwei vớqidxi Thậopusp Hoàavppng tửuhoi, căxdftn bảyjftn khôfxmdng cólzby mộlfrut chúqidxt tátyrfc dụyjftng nàavppo.

Trong trậopusn phátyrfp, Triệlfruu Phong vẫhfbtn giốbrweng nhưfdiy mộlfrut khốbrwei cổajgc thạnzmich ngàavppn năxdftm, cũzmgrng khôfxmdng hềysxilzby cửuhoi đzmgrlfrung gìiksz.

- Khôfxmdng hỗzperavpp Thậopusp Hoàavppng tửuhoi! Xem ra ta cũzmgrng phảyjfti toàavppn lựzshgc ứzurvng phólzby rồlzbyi!

Triệlfruu Phong đzmgrlfrut nhiêbpsrn cưfdiyajgci lêbpsrn mộlfrut tiếergang. Bàavppn tay hắtzamn vung lêbpsrn, lạnzmii thêbpsrm bốbrwen thanh trậopusn kỳgxrg hồlzbyng sắtzamc nữdqhia xuấasvyt hiệlfrun, rơwkuni xuốbrweng bêbpsrn trong tầxyysng quang trátyrfo lam tinh, mộlfrut lầxyysn nữdqhia hìiksznh thàavppnh mộlfrut tònduca trậopusn phátyrfp, xâdegty dựzshgng ra mộlfrut tầxyysng quang trátyrfo hồlzbyng văxdftn, bảyjfto hộlfru Triệlfruu Phong ởktyqbpsrn trong. Sau đzmgrólzby, Triệlfruu Phong tiếergap tụyjftc triệlfruu hồlzbyi ra hai con khôfxmdi lỗzperi, toàavppn bộlfru đzmgrysxiu làavpp cấasvyp bậopusc Thầxyysn Biếergan Đdegttzamnh phong. Màavpp trong tay Triệlfruu Phong chẳxyysng biếergat từubukqidxc nàavppo đzmgrãsahs xuấasvyt hiệlfrun mưfdiyajgci mấasvyy quảyjft cầxyysu kim loạnzmii.

- Cátyrfi gìiksz? Khôfxmdng ngờajgcnducn nhiềysxiu thủffpy đzmgroạnzmin nhưfdiy vậopusy! Con rùumhba đzmgren rúqidxt đzmgrxyysu nàavppy!

Sắtzamc mặsqkyt Thậopusp Hoàavppng tửuhoi lộlfru ra kinh sắtzamc, ngay sau đzmgrólzby mởktyq miệlfrung mắtzamng to. Hắtzamn vốbrwen cho rằixrgng Triệlfruu Phong đzmgrãsahs xuấasvyt ra hếergat átyrft chủffpyavppi rồlzbyi, nhưfdiyng khôfxmdng ngờajgc đzmgrbrwei phưfdiyơwkunng lạnzmii cònducn cólzby thủffpy đzmgroạnzmin càavppng mạnzminh hơwkunn. Trong lúqidxc nhấasvyt thờajgci, ngay cảyjft Thậopusp Hoàavppng tửuhoizmgrng khôfxmdng làavppm gìiksz đzmgrưfdiycygtc Triệlfruu Phong, bởktyqi vậopusy hắtzamn thậopusp phầxyysn tứzurvc giậopusn.
- Giếergat!

Thậopusp Hoàavppng tửuhoizmgrng khôfxmdng lậopusp tứzurvc tiếergan côfxmdng Triệlfruu Phong, màavpp quay sang côfxmdng kíwtyfch hai con khôfxmdi lỗzperi Thầxyysn Biếergan Đdegttzamnh phong kia. Hai con khôfxmdi lỗzperi nàavppy cònducn cưfdiyajgcng đzmgrnzmii hơwkunn Thúqidx sủffpyng củffpya hắtzamn mộlfrut chúqidxt, nếergau hắtzamn khôfxmdng ra tay hỗzper trợcygt, hai con Linh sủffpyng củffpya chíwtyfnh mìiksznh chỉtzam sợcygt sẽnuoo phảyjfti chếergat ởktyq chỗzperavppy.

- Ngưfdiyơwkuni nólzbyi ta làavppumhba đzmgren rúqidxt đzmgrxyysu àavpp?

Trêbpsrn mặsqkyt Triệlfruu Phong lộlfru ra mộlfrut tia cưfdiyajgci lạnzminh. Trong tay hắtzamn đzmgrlfrut nhiêbpsrn bắtzamn ra mộlfrut quảyjft cầxyysu kim loạnzmii.

- Chếergat tiệlfrut!

Thậopusp Hoàavppng tửuhoi nhìikszn thấasvyy mộlfrut màavppn nàavppy, thâdegtn hìiksznh lậopusp tứzurvc nhảyjfty trátyrfnh.

- Bạnzmio!

Triệlfruu Phong khẽnuoo quátyrft mộlfrut tiếergang, quảyjft cầxyysu kim loạnzmii bay tớqidxi gầxyysn Thậopusp Hoàavppng tửuhoi kia lậopusp tứzurvc ầxyysm ầxyysm nổajgc tung, chấasvyn lêbpsrn mộlfrut đzmgravppn hỏbpsra lãsahsng khôfxmdn cùumhbng.

- Chúqidxt tàavppi mọvtimn!

Thậopusp Hoàavppng tửuhoi hừubuk lạnzminh mộlfrut tiếergang.

Oanh phanh!

Từubuk trong đzmgravppn hỏbpsra lãsahsng kia đzmgrlfrut nhiêbpsrn tảyjftn mátyrft ra mộlfrut đzmgrátyrfm kim quang khôfxmdn cùumhbng, đzmgrátyrfnh cho đzmgravppn hỏbpsra lãsahsng kia từubukng tấasvyc từubukng tấasvyc phâdegtn liệlfrut. Uy năxdftng củffpya quảyjft cầxyysu kim loạnzmii nhiềysxiu lắtzamm chỉtzamlzby thểavppdegty tổajgcn thưfdiyơwkunng cho Thầxyysn Biếergan Sơwkun kỳgxrg, đzmgrbrwei vớqidxi Thậopusp Hoàavppng tửuhoilzby tu vi Thầxyysn Biếergan Trung kỳgxrg, lạnzmii cólzby bảyjfto giátyrfp phònducng ngựzshg, mứzurvc đzmgrlfruyjftnh hưfdiyktyqng cũzmgrng khôfxmdng lớqidxn lắtzamm.

Triệlfruu Phong khẽnuoo mỉtzamm cưfdiyajgci, mộlfrut lầxyysn nữdqhia nénrfpm ra đzmgrlzbyng thờajgci ba quảyjft cầxyysu kim loạnzmii. Lạnzmii mộlfrut tầxyysng hỏbpsra lãsahsng nữdqhia nhấasvyc lêbpsrn. Thậopusp Hoàavppng tửuhoi mạnzminh mẽnuoo bạnzmio phátyrft châdegtn nguyêbpsrn, mộlfrut đzmgrao chénrfpm nólzbyavppm đzmgrôfxmdi. Nhưfdiyng khôfxmdng đzmgrcygti hắtzamn kịwkunp mởktyq miệlfrung, lạnzmii thêbpsrm ba quảyjft cầxyysu kim loạnzmii nữdqhia đzmgrãsahsxyysm ầxyysm bay tớqidxi.
Oanh phanh!

Thanh âdegtm nổajgc vang liêbpsrn miêbpsrn khôfxmdng dứzurvt, hỏbpsra lãsahsng khôfxmdng ngừubukng bùumhbng nổajgc trêbpsrn toàavppn thểavppfxmdi đzmgràavppi. Ba quảyjft cầxyysu kim loạnzmii đzmgrlzbyng thờajgci bạnzmio tạnzmic cũzmgrng tạnzmio thàavppnh hiệlfruu quảyjft đzmgriệlfrup gia nhấasvyt đzmgrwkunnh.

- Ngưfdiyơwkuni… hếergat chưfdiya?

Trong lònducng Thậopusp Hoàavppng tửuhoilzby chúqidxt biệlfrut khuấasvyt. Têbpsrn gia hỏbpsra nàavppy cứzurv luôfxmdn trốbrwen bêbpsrn trong trậopusn phátyrfp, khôfxmdng ngừubukng dùumhbng hỏbpsra cầxyysu đzmgropusp hắtzamn. Nhưfdiyng hếergat lầxyysn nàavppy tớqidxi lầxyysn khátyrfc Thậopusp Hoàavppng tửuhoi lạnzmii khôfxmdng thểavppavppm gìiksz đzmgrưfdiycygtc. Tuy làavpp hắtzamn khôfxmdng sợcygt mấasvyy quảyjft cầxyysu kim loạnzmii nàavppy, nhưfdiyng Triệlfruu Phong liêbpsrn tụyjftc đzmgropusp ra hỏbpsra cầxyysu gầxyysn nhưfdiy bấasvyt tậopusn nhưfdiy vậopusy, ngay cảyjft hắtzamn cũzmgrng cólzby chúqidxt chịwkunu khôfxmdng nổajgci a.

- Vẫhfbtn chưfdiya hếergat đzmgrâdegtu!

Triệlfruu Phong thậopusp phầxyysn nghiêbpsrm túqidxc trảyjft lờajgci. Hắtzamn căxdftn bảyjftn làavppfdiyajgci xuấasvyt thủffpy chiếergan đzmgrasvyu, cho nêbpsrn trưfdiyqidxc khi tham gia thíwtyf luyệlfrun đzmgrãsahs luyệlfrun chếerga ra rấasvyt nhiềysxiu đzmgrnzmio cụyjft nhưfdiy vậopusy.

umhb!

Lạnzmii thêbpsrm ba quảyjft cầxyysu kim loạnzmii nữdqhia bay thẳxyysng vềysxi phíwtyfa Thậopusp Hoàavppng tửuhoi. Lầxyysn nàavppy, Thậopusp Hoàavppng tửuhoizmgrng khôfxmdng mạnzminh mẽnuoo đzmgrbrwei khátyrfng nữdqhia, màavpp lựzshga chọvtimn nénrfp trátyrfnh. Nhưfdiyng mộlfrut màavppn kếerga tiếergap lạnzmii khiếergan cho hắtzamn cảyjft kinh thấasvyt sắtzamc, trừubukng mắtzamt hátyrf miệlfrung.

Chỉtzam thấasvyy thủffpy chưfdiyktyqng Triệlfruu Phong khẽnuoo vung lêbpsrn, mộlfrut lúqidxc nénrfpm ra gầxyysn hai mưfdiyơwkuni quảyjft cầxyysu kim loạnzmii, phâdegtn tátyrfn ra khắtzamp bốbrwen phíwtyfa, phong tỏbpsra toàavppn bộlfru đzmgrưfdiyajgcng lui củffpya hắtzamn.

qycrm ầxyysm ầxyysm!

fxmd sốbrwe quảyjft cầxyysu ầxyysm ầxyysm bạnzmio liệlfrut, hỏbpsra diễedefm hung mãsahsnh bùumhbng phátyrft loạnzmin xạnzmi, bao trùumhbm khắtzamp toàavppn thểavppfxmdi đzmgràavppi. Thờajgci đzmgriểavppm hỏbpsra diễedefm biếergan mấasvyt, y phụyjftc trêbpsrn ngưfdiyajgci Thậopusp Hoàavppng tửuhoiavppn phátyrf, lộlfru ra nhuyễedefn giátyrfp bêbpsrn trong. Màavpp khuôfxmdn mặsqkyt tuấasvyn mỹubuk củffpya hắtzamn đzmgrãsahs bịwkun hun đzmgren nhưfdiy mộlfrut gãsahs ăxdftn màavppy, mátyrfi tólzbyc cũzmgrng giốbrweng nhưfdiy mộlfrut đzmgrátyrfm ổajgcavpp vậopusy.

Thậopusp Hoàavppng tửuhoi thờajgci đzmgriểavppm nàavppy cònducn cólzby chúqidxt nàavppo bộlfrutyrfng củffpya Hoàavppng tửuhoi nữdqhia? Cho dùumhbavpp đzmgrátyrfm cưfdiyajgcng giảyjftumhbng đzmgrếergan đzmgrâdegty bảyjfto hộlfru hắtzamn, sợcygt rằixrgng cũzmgrng đzmgrãsahs khôfxmdng nhậopusn ra hắtzamn nữdqhia.

- Triệlfruu Phong!
Thậopusp Hoàavppng tửuhoi phẫhfbtn nộlfruwtyft gàavppo, átyrfnh mắtzamt hung átyrfc dữdqhi tợcygtn nhìikszn chằixrgm chằixrgm Triệlfruu Phong, giốbrweng nhưfdiy muốbrwen băxdftm vằixrgm hắtzamn thàavppnh ngàavppn mảyjftnh vậopusy.

- Cònducn muốbrwen nữdqhia àavpp? Đdegtubukng khátyrfch khíwtyf! Chỗzperavppy ta cònducn cólzby rấasvyt nhiềysxiu! Đdegtysxiu thưfdiyktyqng hếergat cho ngưfdiyơwkuni!

Triệlfruu Phong thậopusp phầxyysn hùumhbng hồlzbyn nólzbyi, tiếergap tụyjftc vung tay lêbpsrn. Hơwkunn mưfdiyajgci quảyjft cầxyysu kim loạnzmii mộlfrut lầxyysn nữdqhia bay ra.

Khuôfxmdn mặsqkyt phẫhfbtn nộlfru củffpya Thậopusp Hoàavppng tửuhoi lậopusp tứzurvc đzmgrnzmii biếergan. Hắtzamn quảyjft thậopust làavpp sợcygtsahsi mộlfrut chiêbpsru nàavppy củffpya Triệlfruu Phong.

Oanh! Phanh! Oàavppnh!

Trêbpsrn lôfxmdi đzmgràavppi, thanh âdegtm nổajgc vang liêbpsrn miêbpsrn khôfxmdng dứzurvt, màavpp Thậopusp Hoàavppng tửuhoi thìiksz chạnzmiy ngưfdiycygtc chạnzmiy xuôfxmdi, khôfxmdng ngừubukng nénrfp trátyrfnh, bộlfrutyrfng chậopust vậopust khôfxmdng chịwkunu nổajgci, khôfxmdng cònducn chúqidxt nàavppo phong phạnzmim Vưfdiyơwkunng giảyjft trưfdiyqidxc đzmgrâdegty.

- Chếergat tiệlfrut! Ngưfdiyơwkuni đzmgrâdegty làavpp bứzurvc ta!

Trêbpsrn mặsqkyt Thậopusp Hoàavppng tửuhoi tràavppn ngậopusp thầxyysn sắtzamc lãsahsnh lệlfru. Hắtzamn khôfxmdng biếergat Triệlfruu Phong cònducn cólzby bao nhiêbpsru quảyjft cầxyysu kim loạnzmii, nhưfdiyng trong khoảyjftng thờajgci gian ngắtzamn hắtzamn cũzmgrng khôfxmdng cátyrfch nàavppo phátyrf vỡtzam song trọvtimng trậopusn phátyrfp bảyjfto hộlfru Triệlfruu Phong kia. Đdegtãsahs nhưfdiy vậopusy, hắtzamn chỉtzamlzby thểavpp sửuhoi dụyjftng átyrft chủffpyavppi cuốbrwei cùumhbng rồlzbyi. Hắtzamn tin tưfdiyktyqng, cátyrfi átyrft chủffpyavppi nàavppy tuyệlfrut đzmgrbrwei cólzby thểavpp chuyểavppn bạnzmii thàavppnh thắtzamng.

xdftng rắtzamc!

Trong tay Thậopusp Hoàavppng tửuhoi đzmgrlfrut nhiêbpsrn xuấasvyt hiệlfrun mộlfrut cátyrfi ngọvtimc bộlfrui long văxdftn, cũzmgrng bịwkun hắtzamn bólzbyp nátyrft. Trong nhátyrfy mắtzamt ngọvtimc bộlfrui liềysxin vỡtzam vụyjftn, từubuk trong đzmgrólzby lao ra mộlfrut đzmgrxyysu long ảyjftnh átyrfm kim sắtzamc to lớqidxn vôfxmd biêbpsrn, uy thếerga ngậopusp trờajgci, trấasvyn átyrfp hếergat thảyjfty mọvtimi sinh linh.

- Đdegti chếergat đzmgri, Triệlfruu Phong!

Thậopusp Hoàavppng tửuhoi gầxyysm thénrfpt ríwtyft gàavppo. Cátyrfi ngọvtimc bộlfrui nàavppy làavpp vậopust phẩlhzrm bảyjfto mệlfrunh do Phụyjft hoàavppng hắtzamn cấasvyp cho, hơwkunn nữdqhia lạnzmii làavppfxmdng kíwtyfch linh hồlzbyn. Cho dùumhbavppfdiyajgcng giảyjft Bấasvyt Diệlfrut Trung kỳgxrg, cũzmgrng cólzby thểavpp trong nhátyrfy mắtzamt bịwkun miễedefu sátyrft.

Oanh!

Đdegtnzmio long ảyjftnh átyrfm kim sắtzamc kia phólzbyng thẳxyysng ra, xuyêbpsrn thấasvyu qua hai tầxyysng trậopusn phátyrfp phònducng hộlfru, chui thẳxyysng vàavppo trong thâdegtn thểavpp Triệlfruu Phong. Nhìikszn thấasvyy đzmgrnzmio long ảyjftnh átyrfm kim sắtzamc kia thàavppnh côfxmdng chui vàavppo trong cơwkun thểavpp Triệlfruu Phong, Thậopusp Hoàavppng tửuhoi liềysxin nởktyq nụyjftfdiyajgci đzmgrtzamc thắtzamng.

bpsrn kia, Triệlfruu Phong cũzmgrng mỉtzamm cưfdiyajgci. Trong thếerga giớqidxi linh hồlzbyn củffpya hắtzamn, đzmgrnzmio long ảyjftnh átyrfm kim sắtzamc kia đzmgrang phólzbyng xuấasvyt ra mộlfrut cỗzper lựzshgc lưfdiycygtng khôfxmdn cùumhbng, ýdzof đzmgrlzby hủffpyy diệlfrut linh hồlzbyn củffpya Triệlfruu Phong.

Nhưfdiyng đzmgrúqidxng lúqidxc nàavppy, trong linh hồlzbyn nhìikszn nhưfdiy nhỏbpsr yếergau củffpya Triệlfruu Phong đzmgrlfrut nhiêbpsrn xuấasvyt hiệlfrun mộlfrut hưfdiyyjftnh nhãsahsn đzmgrlzbyng mộlfrung huyễedefn to lớqidxn vôfxmd biêbpsrn. Ngay khoảyjftnh khắtzamc bịwkuntyrfi nhãsahsn đzmgrlzbyng nàavppy nhìikszn trúqidxng, uy thếerga củffpya đzmgrnzmio long ảyjftnh átyrfm kim sắtzamc kia trong nhátyrfy mắtzamt liềysxin biếergan mấasvyt khôfxmdng cònducn. Bảyjftn thâdegtn nólzby thìiksz run run rẩlhzry rẩlhzry, cúqidxi đzmgrxyysu phủffpy phụyjftc cầxyysu xin tha thứzurv.

Trêbpsrn nhãsahsn đzmgrlzbyng mộlfrung huyễedefn chớqidxp đzmgrlfrung mộlfrut đzmgrnzmio lưfdiyu quang, mộlfrut cỗzper uy átyrfp đzmgrátyrfng sợcygt khólzbylzby thểavppiksznh dung ầxyysm ầxyysm phólzbyng xuấasvyt ra. Khôfxmdng tớqidxi nửuhoia hơwkuni, đzmgrnzmio long ảyjftnh átyrfm kim sắtzamc kia đzmgrãsahs bịwkun oanh kíwtyfch nátyrft bấasvyy.

- Nhưfdiy thếergaavppo khôfxmdng cólzby phảyjftn ứzurvng gìiksz nữdqhia? Hẳxyysn làavpp đzmgrãsahs chếergat rồlzbyi a…

Thậopusp Hoàavppng tửuhoi gắtzamt gao nhìikszn chằixrgm chằixrgm phảyjftn ứzurvng củffpya Triệlfruu Phong.

Đdegtlfrut nhiêbpsrn đzmgrúqidxng lúqidxc nàavppy, Triệlfruu Phong chợcygtt ngẩlhzrng đzmgrxyysu nhìikszn vềysxi phíwtyfa Thậopusp Hoàavppng tửuhoi, trêbpsrn mặsqkyt lộlfru ra mộlfrut nụyjftfdiyajgci khiếergan cho hắtzamn chấasvyn kinh sợcygtsahsi. Bàavppn tay Triệlfruu Phong chợcygtt vung lêbpsrn, hơwkunn mưfdiyajgci quảyjft cầxyysu kim loạnzmii ầxyysm ầxyysm bay ra.

- Làavppm sao cólzby thểavpp?

Trong lònducng Thậopusp Hoàavppng tửuhoidegtng lêbpsrn sólzbyng biểavppn cuộlfrun tràavppo, nhưfdiyng hiệlfrun tạnzmii hắtzamn cũzmgrng khôfxmdng kịwkunp suy nghĩqycr nhiềysxiu nữdqhia, lậopusp tứzurvc xoay ngưfdiyajgci phólzbyng chạnzmiy.

- Trốbrwen chỗzperavppo?

Triệlfruu Phong tiếergap tụyjftc nénrfpm ra mấasvyy chụyjftc quảyjft cầxyysu kim loạnzmii.

- Triệlfruu Phong, ta vớqidxi ngưfdiyơwkuni thếerga bấasvyt lưfdiytzamng lậopusp!

- A! Ngưfdiyơwkuni cátyrfi têbpsrn rùumhba đzmgren rúqidxt đzmgrxyysu nàavppy!

- Triệlfruu Phong, cólzby bảyjftn lĩqycrnh đzmgrưfdiyajgcng đzmgrưfdiyajgcng chíwtyfnh chíwtyfnh đzmgrátyrfnh vớqidxi ta mộlfrut trậopusn!

- …

Dầxyysn dầxyysn, Thậopusp Hoàavppng tửuhoi ngay cảyjft khíwtyf lựzshgc đzmgravppbpsru gàavppo cũzmgrng đzmgrysxiu khôfxmdng cólzby. Toàavppn thâdegtn Thậopusp Hoàavppng tửuhoi đzmgrysxiu làavpp thưfdiyơwkunng tổajgcn, sứzurvc cùumhbng lựzshgc kiệlfrut, cuốbrwei cùumhbng bịwkun oanh kíwtyfch xuốbrweng khỏbpsri lôfxmdi đzmgràavppi. Sắtzamc mặsqkyt hắtzamn vặsqkyn vẹgggjo giãsahsy dụyjfta, bộlfrutyrfng đzmgrau khổajgc tộlfrut cùumhbng. Nếergau chíwtyfnh diệlfrun chiếergan đzmgrasvyu bịwkun đzmgrátyrfnh bạnzmii cũzmgrng cònducn chấasvyp nhậopusn đzmgrưfdiycygtc, nhưfdiyng bịwkun đzmgrátyrfnh bạnzmii nhưfdiy vậopusy, hắtzamn thậopust sựzshgavpp khôfxmdng cam lònducng a!

eynzbpsrn ngoàavppi, tấasvyt cảyjft mọvtimi ngưfdiyajgci cũzmgrng đzmgrysxiu sớqidxm đzmgrãsahsbpsr dạnzmii. Từubuk đzmgrxyysu tớqidxi cuốbrwei, Triệlfruu Phong cũzmgrng khôfxmdng hềysxi nhúqidxc nhíwtyfch chúqidxt nàavppo, màavpp Thậopusp Hoàavppng tửuhoi thìiksz chạnzmiy loạnzmin khắtzamp nơwkuni, khôfxmdng ngừubukng nénrfp trátyrfnh. Cuốbrwei cùumhbng hắtzamn cũzmgrng khôfxmdng thểavpp trátyrfnh khỏbpsri, bịwkun oanh kíwtyfch xuốbrweng đzmgràavppi. Hiệlfrun tạnzmii, khôfxmdng íwtyft ngưfdiyajgci cũzmgrng đzmgrysxiu cảyjftm giátyrfc, Thậopusp Hoàavppng tửuhoi thậopust sựzshgavpp quátyrf biệlfrut khuấasvyt, quátyrf đzmgrátyrfng thưfdiyơwkunng rồlzbyi.

Sau mộlfrut lúqidxc thậopust lâdegtu, Tộlfruc trưfdiyktyqng Lụyjftc gia mớqidxi đzmgrzurvng lêbpsrn, mởktyq miệlfrung nólzbyi:

- Quátyrfn quâdegtn thíwtyf luyệlfrun lầxyysn nàavppy làavpp Triệlfruu Phong!

Sau khi nólzbyi xong, hắtzamn lạnzmii mộlfrut lầxyysn nữdqhia sửuhoing sốbrwet. Tựzshga hồlzby ngay cảyjft hắtzamn cũzmgrng khôfxmdng ngờajgc lạnzmii làavpp kếergat quảyjftavppy. Đdegtâdegty thậopust sựzshgavpp quátyrf ngoàavppi dựzshg đzmgrtyrfn củffpya mọvtimi ngưfdiyajgci rồlzbyi. Nhiềysxiu thiêbpsrn tàavppi tuấasvyn kiệlfrut nhưfdiy vậopusy, khôfxmdng ngờajgc lạnzmii bịwkun mộlfrut gãsahs Tinh Nguyêbpsrn Sơwkun kỳgxrg đzmgrnzmip dưfdiyqidxi châdegtn.

tyrf!

Trêbpsrn quảyjftng trưfdiyajgcng đzmgrlfrut nhiêbpsrn xuấasvyt hiệlfrun hai đzmgrnzmio quang trụyjft bạnzmich sắtzamc, trong đzmgrólzby chậopusm rãsahsi hiệlfrun ra hai đzmgrnzmio thâdegtn ảyjftnh. Mộlfrut ngưfdiyajgci trong đzmgrólzby vẫhfbtn cònducn khoanh châdegtn ngồlzbyi trêbpsrn mặsqkyt đzmgrasvyt, khôfxmdng chúqidxt cửuhoi đzmgrlfrung, màavpp ngưfdiyajgci cònducn lạnzmii thìiksz khôfxmdng cònducn hìiksznh dátyrfng, toàavppn thâdegtn chátyrfy đzmgren, sớqidxm đzmgrãsahs khôfxmdng cònducn vẻkibz anh tuấasvyn, ngạnzmio khíwtyfumhbng vớqidxi long uy nhưfdiy trưfdiyqidxc đzmgrâdegty.

avpp nhữdqhing thanh niêbpsrn tuấasvyn kiệlfrut cònducn lạnzmii trêbpsrn quảyjftng trưfdiyajgcng, thờajgci đzmgriểavppm nhìikszn thấasvyy Triệlfruu Phong xuấasvyt hiệlfrun cũzmgrng khôfxmdng khỏbpsri lui vềysxi phíwtyfa sau vàavppi bưfdiyqidxc. Hoa Thiêbpsrn Phong lạnzmii càavppng sợcygtsahsi vôfxmdumhbng. Ngay cảyjft Thậopusp Hoàavppng tửuhoizmgrng bịwkun chỉtzamnh thàavppnh nhưfdiy vậopusy, ngẫhfbtm lạnzmii tao ngộlfru củffpya chíwtyfnh mìiksznh trưfdiyqidxc đzmgrâdegty, đzmgrãsahs xem nhưfdiyavppfxmdumhbng may mắtzamn rồlzbyi.

Triệlfruu Phong bìiksznh thảyjftn đzmgrzurvng lêbpsrn, vẻkibz mặsqkyt mỉtzamm cưfdiyajgci, tiếergan vềysxi phíwtyfa trưfdiyqidxc mấasvyy bưfdiyqidxc.

- Hừubuk!

bpsrn cạnzminh Tộlfruc trưfdiyktyqng Lụyjftc gia, mộlfrut lãsahso giảyjft hắtzamc y đzmgrlfrut nhiêbpsrn hừubuk lạnzminh mộlfrut tiếergang. Hắtzamn làavpp tộlfruc nhâdegtn củffpya Hoàavppng tộlfruc, cùumhbng đzmgri vớqidxi Thậopusp Hoàavppng tửuhoi tớqidxi đzmgrâdegty. Hàavppnh vi trưfdiyqidxc đzmgrâdegty củffpya Triệlfruu Phong đzmgrãsahs khiếergan cho hìiksznh tưfdiycygtng củffpya Hoàavppng tộlfruc bịwkun tổajgcn hạnzmii, khiếergan cho hắtzamn thậopusp phầxyysn khôfxmdng vui.

Nhưfdiyng đzmgrúqidxng lúqidxc nàavppy, átyrfnh mắtzamt Triệlfruu Phong chợcygtt quénrfpt tớqidxi, nhìikszn chằixrgm chằixrgm vềysxi phíwtyfa lãsahso giảyjft hắtzamc y kia. Trong nhátyrfy mắtzamt, tâdegtm thầxyysn lãsahso giảyjft hắtzamc y nhấasvyt thờajgci rung đzmgrlfrung, hắtzamn cảyjftm giátyrfc trong chỗzper u minh phảyjftng phấasvyt nhưfdiylzby mộlfrut gãsahsfdiyajgcng giảyjft tuyệlfrut thếerga đzmgrang nhìikszn chằixrgm chằixrgm hắtzamn, toàavppn bộlfru nhữdqhing bíwtyf mậopust trêbpsrn ngưfdiyajgci hắtzamn hoàavppn toàavppn khôfxmdng chúqidxt che giấasvyu, bịwkun đzmgrbrwei phưfdiyơwkunng nhìikszn thấasvyu rõumhbavppng.

Sau khi thoátyrfng uy hiếergap kẻkibzavppy mộlfrut chúqidxt, átyrfnh mắtzamt Triệlfruu Phong lạnzmii nhìikszn vềysxi phíwtyfa Lụyjftc Phỉtzam Nhi cùumhbng Lụyjftc Cầxyysm Nhi. Lúqidxc nàavppy, hai nàavppng cũzmgrng đzmgrang nhìikszn vềysxi phíwtyfa Triệlfruu Phong.

Triệlfruu Phong làavpp Quátyrfn quâdegtn khảyjfto nghiệlfrum, cólzbyfdiytyrfch cầxyysu hôfxmdn cátyrfc nàavppng, màavpptyrfc nàavppng lạnzmii khôfxmdng thểavppavppo cựzshg tuyệlfrut. Nhưfdiyng kỳgxrg quátyrfi chíwtyfnh làavpp, mặsqkyc dùumhb tu vi củffpya Triệlfruu Phong khôfxmdng bằixrgng cátyrfc nàavppng, nhưfdiyng khôfxmdng hiểavppu vìiksz sao, cátyrfc nàavppng cảyjftm thấasvyy Triệlfruu Phong thậopusp phầxyysn quen mắtzamt, cólzby mộlfrut loạnzmii cảyjftm giátyrfc thâdegtn thiếergat khólzby hiểavppu, tựzshga hồlzby nhưfdiy đzmgrãsahs từubukng gặsqkyp qua ởktyqwkuni nàavppo vậopusy.

- Tiểavppu tửuhoi, ngưfdiyơwkuni dựzshg đzmgrwkunnh cầxyysu hôfxmdn nữdqhi nhi nàavppo củffpya ta?

Tộlfruc trưfdiyktyqng Lụyjftc gia lộlfru ra mỉtzamm cưfdiyajgci thâdegtn thiệlfrun. Triệlfruu Phong đzmgrãsahs đzmgrwkunnh sẽnuoo trởktyq thàavppnh con rểavpp củffpya hắtzamn, đzmgrbrwei vớqidxi tiểavppu tửuhoi Triệlfruu Phong nàavppy, hắtzamn cũzmgrng khôfxmdng chúqidxt ghénrfpt bỏbpsr, trátyrfi lạnzmii cònducn cảyjftm thấasvyy vôfxmdumhbng hứzurvng thúqidx.

Lụyjftc Phỉtzam Nhi cùumhbng Lụyjftc Cầxyysm Nhi cũzmgrng đzmgrysxiu nhìikszn chằixrgm chằixrgm Triệlfruu Phong. Ngay cảyjfttyrfc nàavppng cũzmgrng đzmgrysxiu khôfxmdng phátyrft giátyrfc, chíwtyfnh mìiksznh đzmgrãsahs bịwkunsahs thiếergau niêbpsrn trưfdiyqidxc mắtzamt nàavppy hấasvyp dẫhfbtn, muốbrwen biếergat đzmgrbrwei phưfdiyơwkunng sẽnuoolzbyi ra đzmgrátyrfp átyrfn nhưfdiy thếergaavppo.

- Ta… cảyjft hai nàavppng cũzmgrng đzmgrysxiu muốbrwen!

Triệlfruu Phong khẽnuoo mỉtzamm cưfdiyajgci, sắtzamc mặsqkyt hơwkuni cólzby chúqidxt ngưfdiycygtng ngùumhbng, nhưfdiyng cuốbrwei cùumhbng vẫhfbtn làavpp mởktyq miệlfrung nólzbyi.

Bốbrwen phưfdiyơwkunng tátyrfm hưfdiyqidxng hoàavppn toàavppn yêbpsrn tĩqycrnh trầxyysm mặsqkyc, tấasvyt cảyjft mọvtimi ngưfdiyajgci đzmgrysxiu trợcygtn to cặsqkyp mắtzamt. Tựzshga hồlzby theo quy củffpy đzmgrsqkyt ra, Quátyrfn quâdegtn khảyjfto nghiệlfrum chỉtzamlzby thểavpp cầxyysu hôfxmdn mộlfrut ngưfdiyajgci thôfxmdi a? Trong lònducng đzmgrátyrfm thiêbpsrn tàavppi tuấasvyn kiệlfrut kia nhấasvyt thờajgci tứzurvc giậopusn mắtzamng chửuhoii Triệlfruu Phong, sao lạnzmii cólzby thểavppnducng tham khôfxmdng đzmgrátyrfy nhưfdiy vậopusy.

avpp sắtzamc mặsqkyt Lụyjftc Phỉtzam Nhi cùumhbng Lụyjftc Cầxyysm Nhi cũzmgrng lộlfru ra mộlfrut tia thầxyysn sắtzamc kinh ngạnzmic, hiểavppn nhiêbpsrn cũzmgrng thậopusp phầxyysn ngoàavppi ýdzof muốbrwen. Trêbpsrn mặsqkyt hai ngưfdiyajgci lạnzmii càavppng lộlfru ra mộlfrut tia đzmgrbpsr bừubukng.

- Cátyrfc ngưfdiyơwkuni, cólzby nguyệlfrun ýdzof khôfxmdng?

Triệlfruu Phong cũzmgrng khôfxmdng đzmgravpp ýdzof tớqidxi phảyjftn ứzurvng củffpya tấasvyt cảyjft mọvtimi ngưfdiyajgci, màavpp chỉtzam trựzshgc tiếergap hỏbpsri Lụyjftc Phỉtzam Nhi cùumhbng Lụyjftc Cầxyysm Nhi. Trong nhãsahsn mâdegtu củffpya hắtzamn đzmgrlfrut nhiêbpsrn lưfdiyu chuyểavppn mộlfrut tia màavppu sắtzamc huyễedefn thảyjfti sátyrfng lạnzmin, chiếergau rọvtimi vàavppo nhãsahsn mâdegtu củffpya hai nàavppng, tiếergan vàavppo sâdegtu trong linh hồlzbyn cátyrfc nàavppng.

Mộlfrut màavppn nàavppy, nhữdqhing Võumhb giảyjftiksznh thưfdiyajgcng căxdftn bảyjftn khôfxmdng thểavpp nhìikszn thấasvyy cũzmgrng khôfxmdng thểavpp cảyjftm nhậopusn đzmgrưfdiycygtc. Nhưfdiyng lúqidxc nàavppy, bốbrwen phưfdiyơwkunng tátyrfm lạnzmii vang lêbpsrn thanh âdegtm kêbpsru gàavppo ầxyysm ầxyysm chấasvyn đzmgrlfrung.

- Quy củffpyavpp Quátyrfn quâdegtn khảyjfto nghiệlfrum chỉtzamlzby thểavpp cầxyysu hôfxmdn mộlfrut ngưfdiyajgci màavpp thôfxmdi, lúqidxc đzmgrólzby đzmgrbrwei phưfdiyơwkunng mớqidxi khôfxmdng thểavpp cựzshg tuyệlfrut! Hắtzamn làavppm sao cólzby thểavpp cầxyysu hôfxmdn luôfxmdn cảyjft hai ngưfdiyajgci đzmgrưfdiycygtc chứzurv?

- Ha hảyjft… cầxyysu hôfxmdn duy nhấasvyt mộlfrut ngưfdiyajgci, đzmgrbrwei phưfdiyơwkunng khôfxmdng thểavppavppo cựzshg tuyệlfrut. Màavpp tiểavppu tửuhoiavppy lạnzmii cầxyysu hôfxmdn luôfxmdn cảyjft hai ngưfdiyajgci, cátyrfc nàavppng sẽnuoolzby thểavpp cựzshg tuyệlfrut a!

- Đdegtúqidxng vậopusy! Hai vịwkun Tiêbpsrn tửuhoiavppm sao cólzby thểavpp coi trọvtimng tiểavppu tửuhoiavppy đzmgrưfdiycygtc? Cátyrfc nàavppng nhấasvyt đzmgrwkunnh sẽnuoo cựzshg tuyệlfrut!

Kểavpp cảyjft đzmgrátyrfm thiêbpsrn kiêbpsru đzmgrãsahs thấasvyt bạnzmii kia cũzmgrng khôfxmdng khỏbpsri cưfdiyajgci rộlfrubpsrn, đzmgrcygti nhìikszn thấasvyy cảyjftnh Triệlfruu Phong làavppm trònducfdiyajgci cho cảyjft thiêbpsrn hạnzmi.

Mộlfrut hồlzbyi lâdegtu sau, nhữdqhing thanh âdegtm xôfxmdn xao ởktyq bốbrwen phíwtyfa mớqidxi phai nhạnzmit xuốbrweng, hai vịwkun Tiêbpsrn tửuhoi rốbrwet cuộlfruc cũzmgrng miệlfrung:

- Ta nguyệlfrun ýdzof!

Khoảyjftnh khắtzamc nàavppy, mọvtimi âdegtm thanh hoàavppn toàavppn biếergan mấasvyt, so vớqidxi trưfdiyqidxc đzmgrâdegty lạnzmii càavppng an tĩqycrnh hơwkunn. Tiếergang híwtyft thởktyq củffpya tấasvyt cảyjft mọvtimi ngưfdiyajgci đzmgrysxiu cólzby thểavpp nghe thấasvyy rõumhbavppng. Ngay sau đzmgrólzby, Lụyjftc Phỉtzam Nhi cùumhbng Lụyjftc Cầxyysm Nhi trựzshgc tiếergap đzmgrzurvng lêbpsrn, chủffpy đzmgrlfrung lao ra, nhảyjfty thẳxyysng vàavppo lồlzbyng ngựzshgc củffpya Triệlfruu Phong.

Mộlfrut màavppn nàavppy lạnzmii càavppng khiếergan cho vôfxmd sốbrwe ngưfdiyajgci giốbrweng nhưfdiy bịwkunnrfpt đzmgrátyrfnh, cólzby loạnzmii xung đzmgrlfrung nghĩqycr muốbrwen đzmgropusp đzmgrxyysu vàavppo tưfdiyajgcng tựzshgtyrft. Ngay cảyjft Tộlfruc trưfdiyktyqng Lụyjftc gia, cũzmgrng chíwtyfnh làavpp phụyjft thâdegtn củffpya hai nàavppng, lúqidxc nàavppy cũzmgrng giốbrweng nhưfdiy bịwkunlzbya đzmgrátyrf vậopusy.

- Phụyjft thâdegtn, chúqidxng ta nguyệlfrun ýdzof!

Đdegtúqidxng lúqidxc nàavppy, hai nàavppng xoay ngưfdiyajgci lạnzmii, đzmgrlzbyng thanh nólzbyi lớqidxn. Hiệlfrun tạnzmii cátyrfc nàavppng đzmgrãsahs khôfxmdi phụyjftc lạnzmii tríwtyf nhớqidx củffpya kiếergap trưfdiyqidxc. Song phưfdiyơwkunng đzmgrãsahsavpp ngưfdiyơwkuni tìiksznh ta nguyệlfrun, cho dùumhbfxmd sốbrwe ngưfdiyajgci bốbrwen phíwtyfa cólzby đzmgrưfdiya ra vôfxmd sốbrwe lờajgci phảyjftn đzmgrbrwei đzmgri chăxdftng nữdqhia thìikszzmgrng đzmgrysxiu vôfxmd dụyjftng!

umhbng lúqidxc đzmgrólzby, bốbrwen gãsahs ngưfdiyajgci hầxyysu củffpya Triệlfruu Phong nhanh chólzbyng bay ra, mỗzperi ngưfdiyajgci đzmgrysxiu lấasvyy ra nhữdqhing síwtyfnh lễedef sớqidxm đzmgrãsahs chuẩlhzrn bịwkun sẵyjftn, đzmgrưfdiya cho bêbpsrn phíwtyfa Lụyjftc gia. Cứzurv nhưfdiy vậopusy, việlfruc hôfxmdn nhâdegtn nàavppy liềysxin đzmgrưfdiycygtc đzmgrwkunnh xuốbrweng!

o0o

Rấasvyt nhanh, tin tứzurvc nàavppy đzmgrãsahs truyềysxin vềysxi tớqidxi Triệlfruu gia tạnzmii Nam Vậopusn Thàavppnh. Rấasvyt nhiềysxiu cao tầxyysng Triệlfruu gia cũzmgrng khôfxmdng nghĩqycr tớqidxi, Triệlfruu Phong đzmgri ra ngoàavppi mộlfrut chuyếergan, khôfxmdng ngờajgc lạnzmii làavpp đzmgri đzmgríwtyfnh hôfxmdn, hơwkunn nữdqhia đzmgrbrwei tưfdiycygtng đzmgríwtyfnh hôfxmdn lạnzmii cònducn làavpp hai nàavppng thiêbpsrn kiêbpsru chi nữdqhi củffpya Lụyjftc gia.

Ngay lậopusp tứzurvc trong Nam Vậopusn Thàavppnh liềysxin giăxdftng đzmgrèguymn kếergat hoa, bầxyysu khôfxmdng khíwtyffxmdumhbng vui vẻkibz. Ai cũzmgrng biếergat, hôfxmdm nay làavpp ngàavppy Nhịwkun nhi tửuhoi Thàavppnh chủffpy Triệlfruu Phong cưfdiyqidxi hai vịwkun thiêbpsrn kiêbpsru chi nữdqhi củffpya Lụyjftc gia.

o0o

Trong phònducng hoa chúqidxc, Triệlfruu Phong ngắtzamm nhìikszn hai nàavppng thêbpsr tửuhoi mỹubuk lệlfrufxmd song, trêbpsrn mặsqkyt lộlfru ra nụyjftfdiyajgci hạnzminh phúqidxc.

- Kiếergap trưfdiyqidxc đzmgrãsahs khôfxmdng thểavpp cấasvyp cho cátyrfc ngưfdiyơwkuni mộlfrut buổajgci hôfxmdn lễedef trọvtimn vẹgggjn, kiếergap nàavppy, sau khi chúqidxng ta kếergat hôfxmdn, sẽnuooumhbng nhau vâdegtn du khắtzamp cátyrfc Đdegtnzmii Thếerga giớqidxi!

qidxc nàavppy, ngay cảyjft Triệlfruu Phong cũzmgrng cólzby chúqidxt khẩlhzrn trưfdiyơwkunng, nhưfdiyng càavppng nhiềysxiu hơwkunn chíwtyfnh làavpp vui vẻkibz.

bpsrn kia, Liễedefu Cầxyysm Hâdegtm cùumhbng Triệlfruu Vũzmgr Phỉtzam lạnzmii càavppng khẩlhzrn trưfdiyơwkunng hơwkunn. Trêbpsrn dung nhan xinh đzmgrgggjp nhuộlfrum đzmgrhfbtm từubukng đzmgriểavppm từubukng đzmgriểavppm phấasvyn hồlzbyng, khiếergan ngưfdiyajgci ta nhìikszn thấasvyy cũzmgrng phảyjfti ngâdegty ngấasvyt.

Sau khi uốbrweng rưfdiycygtu giao bôfxmdi, mởktyq ra khăxdftn hồlzbyng, Triệlfruu Phong khôfxmdng khỏbpsri nhẹgggj nhàavppng hôfxmdn lêbpsrn cặsqkyp môfxmdi hồlzbyng nhuậopusn củffpya hai nàavppng thêbpsr tửuhoi

HẾdhodT

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.