Cô Vợ Ngốc

Chương 3 : Em Đi Đâu Rồi (3)

    trước sau   
vkwang sớgnlgm hôqxhqm sau, mẹwrqh chồrnqgng đmpmzếjfvyn nhànhfl, nhấyudhn chuôqxhqng gõdkzy cửivdfa mấyudhy lầdaezn vẫwkgon khôqxhqng thấyudhy ai ra mởmirs cửivdfa.. Bànhfl ta đmpmzgjegng ngoànhfli gọqophi con trai nhưoqgdng bêtnvmn trong vẫwkgon im lặrbemng mộzljwt cávkwach lạrcse thưoqgdrvgong... Gọqophi con trai khôqxhqng đmpmzưoqgdnbquc, bànhfl gọqophi chávkwau trai mìzljwnh ra mởmirs cửivdfa.. Lávkwat sau, cávkwanh cửivdfa đmpmzưoqgdnbquc mởmirs ra.. Mộzljwt cậznlku nhóqtpwc mơoqgdnhflng tỉyudhnh giấyudhc, đmpmzưoqgda tay lêtnvmn dụylsgi đmpmzôqxhqi mắaaupt mìzljwnh, vừdkwxa đmpmzi vừdkwxa ngávkwap ngắaaupn, ngávkwap dànhfli.. Bànhfl thơoqgdm mávkwa Tiểbgvdu Bảxexwo mộzljwt cávkwai rồrnqgi bưoqgdgnlgc vànhflo nhànhfl

- Tiểbgvdu Bảxexwo.. Ba mẹwrqh con đmpmzi đmpmzdaezu rồrnqgi.. Sao chỉyudhqtpw mỗmelzi con mởmirs cửivdfa cho bànhfl..

Tiểbgvdu Bảxexwo chỉyudh tay lêtnvmn phòpjoong ba

- Mẹwrqh con đmpmzang ngủyyxg trêtnvmn đmpmzóqtpw.. Còpjoon ba, hìzljwnh nhưoqgdqxhqm qua ba khôqxhqng vềrvgo nhànhfl...

Mẹwrqh anh nghe tớgnlgi đmpmzâdlmcy, mặrbemt mànhfly hầdaezm hựnxmjc tứgjegc giậznlkn đmpmzi lêtnvmn phòpjoong " Cávkwai thằznlkng con trai vôqxhq dụylsgng nànhfly, cảxexw đmpmzêtnvmm hôqxhqm qua khôqxhqng vềrvgo.. Dùxphtzljwqxhqm qua cũgsgmng lànhfl đmpmzêtnvmm tâdlmcn hôqxhqn củyyxga hai chújgzzng nóqtpw, nóqtpw phảxexwi vềrvgo vớgnlgi vợnbqu chứgjeg.. Đsdxvznlkng nànhfly, nóqtpw khôqxhqng vềrvgo nhànhfl ngủyyxgnhfl ngủyyxgmirsqxhqng ty.. Tívkwa vềrvgo, bànhfl phảxexwi hỏznlki ra lẽdkwx mớgnlgi đmpmzưoqgdnbquc"..

Mẹwrqh anh gõdkzy cửivdfa
- Con dâdlmcu, con dậznlky chưoqgda?

Mộzljwt giâdlmcy, hai giâdlmcy vẫwkgon khôqxhqng thấyudhy ai trảxexw lờrvgoi.. Tứgjegc quávkwa, bànhfl ta hémelzt lớgnlgn lêtnvmn " Chávkway nhànhfl, chávkway nhànhfl rồrnqgi"

qxhq đmpmzang ngủyyxg ngon lànhflnh, nghe tiếjfvyng chávkway nhànhfl thìzljw hoảxexwng hốcpqct bậznlkt dậznlky.. Tay châdlmcn luốcpqcng cuốcpqcng, tìzljwm dâdlmcy cộzljwt tóqtpwc rồrnqgi chạrcsey thoávkwat thâdlmcn... Côqxhqpjoo trong chăqtpwn, cóqtpwvkwai gìzljw đmpmzóqtpwoqgdng cứgjegng, rấyudht săqtpwn chắaaupc. đmpmzưoqgda ávkwanh mắaaupt nhìzljwn sang thìzljw thấyudhy mộzljwt ngưoqgdrvgoi đmpmzànhfln ôqxhqng đmpmzang nằznlkm bêtnvmn cạrcsenh mìzljwnh.. Côqxhq sợnbqu quávkwa la toávkwang lêtnvmn

- A...a..a... Cóqtpwtnvmn biếjfvyn thávkwai....

Anh bịktqhqxhqnhflm giậznlkt mìzljwnh mànhfl tỉyudhnh giấyudhc..

Mẹwrqh anh từdkwxtnvmn ngoànhfli nghe thấyudhy tiếjfvyng hémelzt củyyxga côqxhq.. Trong lòpjoong cóqtpw chújgzzt lo lắaaupng, hỏznlki côqxhq

- Con dâdlmcu... Con sao vậznlky?.. Con mau mởmirs cửivdfa cho mẹwrqh..

Anh nghe giọqophng nóqtpwi nànhfly, hoảxexwng sợnbqu, đmpmzưoqgda tay bịktqht miệykging côqxhq lạrcsei

- Suỵdkwxt..côqxhqqtpwi nhỏznlk thôqxhqi.. Mẹwrqh chồrnqgng côqxhq đmpmzang bêtnvmn ngoànhfli.. Đsdxvdkwxng đmpmzbgvdnhflyudhy nghe thấyudhy..

Tay anh từdkwx từdkwx buôqxhqng xuốcpqcng khỏznlki miệykging côqxhq, côqxhq thẫwkgon thờrvgo nhìzljwn anh

- Anh lànhfl ai? Sao anh vànhflo phòpjoong tôqxhqi...

Anh bìzljwnh tĩpuhsnh trảxexw lờrvgoi côqxhq

- Thứgjeg nhấyudht, tôqxhqi lànhfl chồrnqgng côqxhq - Thẩhrlpm Hànhfln Vũgsgm.. Thứgjeg hai, côqxhq nhìzljwn lạrcsei đmpmzâdlmcy cóqtpw phảxexwi phòpjoong côqxhq khôqxhqng?
qxhq đmpmzưoqgda mắaaupt nhìzljwn xung quanh phòpjoong.. Quảxexw thậznlkt đmpmzâdlmcy khôqxhqng phảxexwi phòpjoong côqxhq..

- Tôqxhqi nhớgnlg tốcpqci hôqxhqm qua, côqxhq giújgzzp việykgic dẫwkgon tôqxhqi lêtnvmn phòpjoong bêtnvmn cạrcsenh...Sao sávkwang dậznlky, tôqxhqi lạrcsei ởmirs phòpjoong anh..

Anh xoa hai bêtnvmn thávkwai dưoqgdơoqgdng, thởmirsnhfli nhìzljwn côqxhq

- Haizzz... Chắaaupc hôqxhqm qua, dìzljw đmpmzãjfvy bỏznlk thuốcpqcc mêtnvmqxhq rồrnqgi..

- Anh đmpmzau đmpmzdaezu ànhfl.. Đsdxvbgvdqxhqi lấyudhy thuốcpqcc cho anh..

Anh đmpmzưoqgda tay ngăqtpwn côqxhq lạrcsei..

- Khôqxhqng cầdaezn đmpmzâdlmcu...Bâdlmcy giờrvgo phảxexwi tìzljwm cávkwach đmpmzcpqci phóqtpwnhfl mẹwrqhtnvmn ngoànhfli đmpmzãjfvy.. Còpjoon chuyệykgin khávkwac, cóqtpwzljwvkwa nữdekka tôqxhqi bànhfln vớgnlgi côqxhq sau

qxhq gậznlkt đmpmzdaezu đmpmzrnqgng ýtnvm.. Nghĩpuhs ra cávkwach đmpmzcpqci phóqtpw mẹwrqh anh.. Côqxhq nghĩpuhs ra cávkwach, cưoqgdrvgoi cưoqgdrvgoi nhìzljwn anh mànhflqtpwi

-Dễnhflnhfl.. Tôqxhqi vớgnlgi anh đmpmzóqtpwng giảxexw vợnbqu chồrnqgng lànhfl đmpmzưoqgdnbquc.. Mẹwrqh anh khôqxhqng phávkwat hiệykgin đmpmzưoqgdnbquc đmpmzâdlmcu..

- Diễnhfln xuấyudht củyyxga côqxhq khôqxhqng tệykgi chứgjeg.. Tôqxhqi sợnbqu mẹwrqhqxhqi phávkwat hiệykgin ra, sẽdkwx trávkwach mắaaupng côqxhq..

qxhq mỉyudhm cưoqgdrvgoi

- Lànhflm thửivdf mớgnlgi biếjfvyt đmpmzưoqgdnbquc chứgjeg..

qxhqoqgdgnlgc xuốcpqcng giưoqgdrvgong, chạrcsey ra ngoànhfli mởmirs cửivdfa phòpjoong, ôqxhqm lấyudhy mẹwrqh chồrnqgng vànhflo lòpjoong..
- Mẹwrqh.. Sao sávkwang sớgnlgm, mẹwrqh đmpmzãjfvy đmpmzếjfvyn đmpmzâdlmcy rồrnqgi..

nhfl ta hànhfli lòpjoong, mỉyudhm cưoqgdrvgoi nhìzljwn con dâdlmcu mìzljwnh vànhfl thằznlkng chồrnqgng đmpmzang trêtnvmn gưoqgdrvgong..

- Mẹwrqh đmpmzếjfvyn đmpmzâdlmcy thăqtpwm hai bọqophn con.. Lújgzzc nãjfvyy, ởmirstnvmn ngoànhfli mẹwrqh nghe tiếjfvyng con hémelzt... Con bịktqh sao vậznlky?..

- Àthqe.. Tạrcsei lújgzzc nãjfvyy con nghe tiếjfvyng chávkway nhànhfl, hoảxexwng sợnbqunhflmelzt toávkwang lêtnvmn đmpmzyudhy mànhfl..

Mẹwrqh anh cưoqgdrvgoi phìzljwtnvmn

- Hôqxhqm nay lànhfl chủyyxg nhậznlkt, con hỏznlki chồrnqgng con xem nóqtpwqtpw rảxexwnh khôqxhqng?

qxhq gậznlkt đmpmzdaezu, đmpmzi vềrvgo ôqxhqm lấyudhy côqxhq anh

- Chồrnqgng ànhfl.. Hôqxhqm nay, anh cóqtpw rảxexwnh khôqxhqng?

Anh đmpmzưoqgda mắaaupt nhìzljwn côqxhq, lạrcsenh nhạrcset trảxexw lờrvgoi cho qua loa

- Rảxexwnh..

qxhq đmpmzưoqgda ávkwanh mắaaupt ávkwam hiệykgiu cho anh biếjfvyt mẹwrqh anh vẫwkgon ởmirs đmpmzâdlmcy đmpmzóqtpw.. Anh gưoqgdnbqung cưoqgdrvgoi, nhẹwrqh nhànhflng vémelzo mávkwaqxhq

- Hôqxhqm nay, anh rảxexwnh..

Mẹwrqh anh vui mừdkwxng bưoqgdgnlgc vànhflo phòpjoong
- Vậznlky con dẫwkgon Tiểbgvdu Bảxexwo vànhfl vợnbqu....

nhfl ta khôqxhqng biếjfvyt têtnvmn côqxhqnhflzljw. Chăqtpwm chăqtpwm nhìzljwn côqxhq

- Con têtnvmn Mộzljwc Ly, sau nànhfly mẹwrqh cứgjeg gọqophi con lànhfl Tiểbgvdu Ly cũgsgmng đmpmzưoqgdnbquc..

- Àthqenhfl..

Khôqxhqng khívkwa nặrbemng nềrvgo bao trùxphtm khắaaupp căqtpwn phòpjoong, tay anh sờrvgotnvmn khuôqxhqn mặrbemt côqxhq, vẻaocm mặrbemt cóqtpw chújgzzt buồrnqgn buồrnqgn

- Quảxexw thậznlkt, cóqtpwmelzt giốcpqcng giốcpqcng..

qxhq ngâdlmcy thơoqgd hỏznlki anh

- Giốcpqcng gìzljwoqgd..

Mẹwrqh anh thấyudhy vậznlky, ngăqtpwn cảxexwn lạrcsei

- Tiểbgvdu Ly, con xuốcpqcng xem Tiểbgvdu Bảxexwo đmpmzãjfvy dậznlky chưoqgda.. Mẹwrqhqtpw chuyệykgin muốcpqcn nóqtpwi vớgnlgi chồrnqgng con...

Mẹwrqh anh ngồrnqgi lêtnvmn giưoqgdrvgong.. Nhìzljwn vẻaocm mặrbemt xanh xao, ốcpqcm yếjfvyu củyyxga anh.. bànhfl nhìzljwn mànhfl đmpmzau lòpjoong.... Mớgnlgi cóqtpw mộzljwt năqtpwm khôqxhqng gặrbemp.. Anh đmpmzãjfvy tiềrvgou tụylsgy đmpmzi nhiềrvgou... Gávkwanh nặrbemng ngànhfly mộzljwt nặrbemng lêtnvmn vai anh.. Anh vừdkwxa quảxexwn chuyệykgin côqxhqng ty, vừdkwxa quảxexwn chuyệykgin chăqtpwm con, đmpmzyyxg thứgjeg...vìzljw khôqxhqng muốcpqcn con mìzljwnh chịktqhu ávkwap lựnxmjc nêtnvmn bànhflzljwm vợnbqu cho anh.. Bànhfl chỉyudh mong con dâdlmcu cóqtpw thểbgvd giújgzzp anh việykgic nhànhfl, chăqtpwm con.. Đsdxvbgvd anh yêtnvmn tâdlmcm mànhfl đmpmzi lànhflm...

Mẹwrqh anh bưoqgdgnlgc tớgnlgi ôqxhqm lấyudhy anh vànhflo lòpjoong vànhflqtpwi

- Tiểbgvdu Vũgsgm, quávkwa khứgjeg đmpmzãjfvy qua rồrnqgi.. Con khôqxhqng nêtnvmn nhớgnlg lạrcsei. Con xem con dâdlmcu mẹwrqh chọqophn cóqtpw đmpmzưoqgdnbquc khôqxhqng?. Mẹwrqh thấyudhy Tiểbgvdu Ly rấyudht tốcpqct, lạrcsei còpjoon chu đmpmzávkwao nữdekka.. Con thửivdf....
Anh cắaaupt ngang lờrvgoi mẹwrqh

- Mẹwrqh ànhfl.. Con biếjfvyt mấyudhy năqtpwm nay, mẹwrqh vấyudht vảxexw, khổqfta sởmirszljw con.. Nhưoqgdng trong lòpjoong con sớgnlgm chỉyudhqtpw A Ly thôqxhqi.. Con tin côqxhqyudhy sẽdkwx vềrvgo vớgnlgi hai cha con..

- Từdkwxjgzzc A Ly đmpmzi cho đmpmzếjfvyn bâdlmcy giờrvgogsgmng đmpmzãjfvyoqgdn năqtpwm rồrnqgi..côqxhq ta khôqxhqng vềrvgo thăqtpwm lấyudhy con trai mìzljwnh mộzljwt lầdaezn.. Loạrcsei ngưoqgdrvgoi nhưoqgdqxhq ta, con lưoqgdu luyếjfvyn lànhflm gìzljw?

Anh ra sứgjegc phảxexwn đmpmzcpqci câdlmcu nóqtpwi củyyxga mẹwrqh

- Dùxpht sao đmpmzi nữdekka con vẫwkgon đmpmznbqui A Ly vềrvgo...

Mẹwrqh anh tứgjegc giậznlkn, quávkwat mắaaupng anh đmpmzếjfvyn mứgjegc côqxhqmirsoqgdgnlgi nhànhfl nghe rấyudht rõdkzy...

- Chờrvgozljwnhfl chờrvgo.. Con nhìzljwn lạrcsei mìzljwnh đmpmzi, từdkwx ngànhfly côqxhq ta đmpmzi, sứgjegc khỏznlke con ngànhfly cànhflng yếjfvyu đmpmzi, con khôqxhqng nghĩpuhs cho mìzljwnh thìzljwgsgmng phảxexwi nghĩpuhs cho mẹwrqhnhfl con trai con nữdekka chứgjeg...

- ........

Thấyudhy anh im lặrbemng, khôqxhqng nóqtpwi gìzljw, mẹwrqh anh cànhflng tứgjegc.. Bànhfl đmpmzi tớgnlgi bànhfln đmpmzqophc sávkwach cầdaezm bứgjegc ảxexwnh củyyxga hai ngưoqgdrvgoi, đmpmzznlkp vỡzmwo xuốcpqcng đmpmzyudht.. Tiếjfvyng mảxexwnh vỡzmwo va mạrcsenh vànhflo tưoqgdrvgong , từdkwxng mảxexwnh vỡzmwo nhỏznlkoqgdi khắaaupp sànhfln nhànhfl..

Anh hoảxexwng hốcpqct chạrcsey lạrcsei nhặrbemt tấyudhm ảxexwnh lêtnvmn, tứgjegc giậznlkn trávkwach mắaaupng mẹwrqh

- Sao mẹwrqhqtpw thểbgvdnhflm nhưoqgd vậznlky.. Mẹwrqhqtpw biếjfvyt đmpmzâdlmcy lànhfl tấyudhm cuốcpqci cùxphtng trong tay con khôqxhqng?

Mẹwrqh anh ấyudhm ứgjegc .. Lầdaezn đmpmzdaezu tiêtnvmn, anh vìzljw mộzljwt côqxhqvkwai mànhfl lớgnlgn tiếjfvyng vớgnlgi mẹwrqh..

- Côqxhq ta đmpmzi rồrnqgi.. Con giữdekk tấyudhm hìzljwnh đmpmzóqtpwnhflm gìzljw? Đsdxvưoqgda cho mẹwrqh, mẹwrqh sẽdkwx đmpmzcpqct nóqtpw đmpmzi..

- Con khôqxhqng đmpmzưoqgda cho mẹwrqh đmpmzâdlmcu..

Anh khăqtpwng khăqtpwng cầdaezm tấyudhm hìzljwnh trong tay mìzljwnh lạrcsei ... Cóqtpw đmpmzếjfvyn chếjfvyt anh cũgsgmng khôqxhqng đmpmzưoqgda nóqtpw cho mẹwrqh

- Con.....

Tiếjfvyng gõdkzy cửivdfa cắaaupt ngang cuộzljwc nóqtpwi chuyệykgin đmpmzang còpjoon dang dởmirs củyyxga hai mẹwrqh con.. Côqxhq mởmirs cửivdfa, bưoqgdgnlgc vànhflo phòpjoong

- Con mờrvgoi mẹwrqhnhfl anh xuốcpqcng nhànhfl ăqtpwn sávkwang ạrcse

Mẹwrqh anh mỉyudhm cưoqgdrvgoi, nắaaupm lấyudhy tay côqxhq rồrnqgi bưoqgdgnlgc xuốcpqcng nhànhfl... Anh thẫwkgon thờrvgo nhìzljwn hai ngưoqgdrvgoi họqoph rồrnqgi thờrvgonhfli

- Haizz.. Khôqxhqng biếjfvyt con cóqtpw phảxexwi lànhfl con củyyxga mẹwrqh khôqxhqng?

Sau khi mẹwrqh anh vềrvgo, côqxhq nằznlkm trêtnvmn ghếjfvy sofa thởmirsnhfli xem ti vi... Anh vànhflo bếjfvyp pha hai ly trànhflpjoon nóqtpwng hổqftai đmpmzi tớgnlgi đmpmzưoqgda cho côqxhq. Côqxhq ngồrnqgi dậznlky nhậznlkn lấyudhy ly trànhfl trong tay anh...

- Cảxexwm ơoqgdn côqxhq, nếjfvyu khôqxhqng cóqtpwqxhq, chắaaupc hôqxhqm nay tôqxhqi khôqxhqng biếjfvyt đmpmzcpqci phóqtpw vớgnlgi bànhfl ta sao nữdekka

qxhq mỉyudhm cưoqgdrvgoi nhìzljwn anh mànhflqtpwi

- Khôqxhqng cóqtpwzljw.. Thậznlkt ngạrcsei khi phảxexwi hỏznlki anh câdlmcu nànhfly..

Anh lạrcsenh nhạrcset trảxexw lờrvgoi lờrvgoi côqxhq

- Côqxhq hỏznlki đmpmzi..

Mộzljwc Ly tòpjoopjoo vềrvgoqxhqvkwai mànhfl khi nãjfvyy mẹwrqh anh nóqtpwi.. Côqxhq khôqxhqng cóqtpw nhiềrvgou chuyệykgin đmpmzếjfvyn mứgjegc phảxexwi lêtnvmn phòpjoong nghe lémelzn.. do mẹwrqh anh nóqtpwi to quávkwatnvmn côqxhqmirsoqgdgnlgi nhànhfl nghe đmpmzưoqgdnbquc...

- Côqxhqvkwai têtnvmn A Ly đmpmzóqtpwnhfl vợnbqu trưoqgdgnlgc củyyxga anh ànhfl.. Tạrcsei sao côqxhqyudhy khôqxhqng quay vềrvgo? Anh cóqtpw vợnbqu rồrnqgi sao mẹwrqh anh còpjoon émelzp anh kếjfvyt hôqxhqn vớgnlgi côqxhqvkwai khávkwac..

Anh nhìzljwn ly trànhfl trong tay mìzljwnh, vẻaocm mặrbemt buồrnqgn buồrnqgn khi nhắaaupc đmpmzếjfvyn côqxhqyudhy

- A Ly lànhfl vợnbqu sắaaupp cưoqgdgnlgi củyyxga tôqxhqi.. Hai chújgzzng tôqxhqi quen nhau đmpmzưoqgdnbquc ba năqtpwm, ngànhfly tôqxhqi đmpmzưoqgda côqxhqyudhy vềrvgo ra mắaaupt ba mẹwrqh.. Ba mẹwrqhqxhqi khôqxhqng thívkwach côqxhqyudhy cho lắaaupm.. Họqoph khôqxhqng đmpmzrnqgng ýtnvm cho tôqxhqi kếjfvyt hôqxhqn vớgnlgi côqxhqyudhy.. Sau đmpmzóqtpw, tôqxhqi bívkwa mậznlkt giấyudhu ba mẹwrqh tổqfta chứgjegc đmpmzávkwam cưoqgdgnlgi.. Mộzljwt năqtpwm sau, côqxhqyudhy sinh Tiểbgvdu Bảxexwo.. Sốcpqcng vớgnlgi nhau đmpmzưoqgdnbquc ba năqtpwm thìzljwqxhqyudhy quyếjfvyt đmpmzktqhnh ly hôqxhqn vớgnlgi tôqxhqi.. Tôqxhqi nhiềrvgou lầdaezn ra sứgjegc ngăqtpwn cảxexwn chuyệykgin nànhfly.. Mớgnlgi đmpmzdaezu, côqxhqyudhy vìzljwqxhqi vìzljw Tiểbgvdu Bảxexwo mànhfl chung sốcpqcng vớgnlgi nhau đmpmzưoqgdnbquc sávkwau thávkwang.. Tốcpqci hôqxhqm đmpmzóqtpw, tôqxhqi bịktqhqxhqyudhy bỏznlk thuốcpqcc mêtnvm, tôqxhqi đmpmzãjfvy ngủyyxg li bìzljw suốcpqct mộzljwt ngànhfly.. Lújgzzc tỉyudhnh dậznlky thìzljw khôqxhqng thấyudhy côqxhqyudhy đmpmzâdlmcu nữdekka.. Côqxhqyudhy chỉyudh đmpmzbgvd lạrcsei cho tôqxhqi mộzljwt bứgjegc thưoqgdnhfl tờrvgo giấyudhy li hôqxhqn cóqtpw chữdekkvkwa củyyxga côqxhq.. Sau khi mẹwrqhqxhqi biếjfvyt chuyệykgin, mẹwrqhqxhqxphtng tứgjegc giậznlkn.. Ngànhfly đmpmzdaezu gặrbemp Tiểbgvdu Bảxexwo, bànhfl tỏznlk thávkwai đmpmzzljw khinh thưoqgdrvgong, hay mắaaupng chửivdfi nóqtpw.. Nhưoqgdng Tiểbgvdu Bảxexwo khôqxhqng hềrvgo trávkwach bànhfl .. Nóqtpw luôqxhqn quan tâdlmcm, lo lắaaupng cho bànhfl.. Ởhpjz vớgnlgi nhau mộzljwt thờrvgoi gian, mẹwrqhqxhqi cũgsgmng cóqtpwzljwnh cảxexwm vớgnlgi Tiểbgvdu Bảxexwo.. Mộzljwt năqtpwm sau, tôqxhqi quyếjfvyt đmpmzktqhnh vềrvgooqgdgnlgc xâdlmcy dựnxmjng sựnxmj nghiệykgip. Tôqxhqi tívkwanh dẫwkgon Tiểbgvdu Bảxexwo đmpmzi, nhưoqgdng bànhfl nhấyudht quyếjfvyt khôqxhqng chịktqhu.. Khôqxhqng còpjoon cávkwach khávkwac, tôqxhqi phảxexwi cho bànhfl ta đmpmzi theo... Sau đmpmzóqtpw, khôqxhqng hiểbgvdu tạrcsei sao, mẹwrqhqxhqi chọqophn côqxhqnhflm con dâdlmcu củyyxga bànhfl...

- Chắaaupc anh yêtnvmu côqxhqyudhy lắaaupm.. Nêtnvmn trong đmpmzávkwam cưoqgdgnlgi anh khôqxhqng đmpmzếjfvyn mànhfl nhờrvgo con trai mìzljwnh đmpmzi thay...

Nghe tớgnlgi đmpmzâdlmcy, anh đmpmzrbemt ly trànhfl xuốcpqcng bànhfln, chau mànhfly lạrcsei

- Khôqxhqng phảxexwi tôqxhqi khôqxhqng đmpmzếjfvyn.. Mànhfl trong lújgzzc đmpmzóqtpw, côqxhqng ty tôqxhqi xảxexwy ra chuyệykgin nêtnvmn tôqxhqi phảxexwi vềrvgoqxhqng ty xửivdfvkwa gấyudhp.. Đsdxvávkwam cưoqgdgnlgi ấyudhy tôqxhqi thựnxmjc sựnxmjqtpw lỗmelzi vớgnlgi côqxhq.. Tôqxhqi xin lỗmelzi..

qxhq ngỡzmwo ngànhflng nhìzljwn anh

-Tin đmpmzrnqgn quảxexw thựnxmjc lànhfl giảxexw.. Tôqxhqi thấyudhy anh đmpmzâdlmcu cóqtpw bịktqh đmpmztnvmn, bịktqhxphtzljw đmpmzâdlmcu. .. Vậznlky mànhfl họqoph đmpmzrnqgn anh....

- Họqoph đmpmzrnqgn tôqxhqi giốcpqcng quávkwai thújgzz đmpmzújgzzng khôqxhqng? Tôqxhqi nghe ngưoqgdrvgoi ta đmpmzrnqgn tôqxhqi lànhfl mộzljwt thằznlkng đmpmztnvmn, lạrcsei còpjoon mùxpht nữdekka.. Tívkwanh khívkwa rấyudht thấyudht thưoqgdrvgong, rấyudht đmpmzávkwang sợnbqu...

qxhq bậznlkt cưoqgdrvgoi lêtnvmn

- Tạrcsei họqoph chưoqgda tậznlkn mắaaupt nhìzljwn thấyudhy anh nêtnvmn chưoqgda biếjfvyt..tôqxhqi thấyudhy anh đmpmzwrqhp trai, ưoqgdu tújgzz, lạrcsei còpjoon tốcpqct bụylsgng nữdekka..

Anh thẫwkgon thờrvgo nhìzljwn côqxhqoqgdrvgoi, khôqxhqng kìzljwm chếjfvy trong lòpjoong, nóqtpwi thẳmpmzng ra ngoànhfli

- Côqxhqoqgdrvgoi đmpmzwrqhp lắaaupm... Tôqxhqi muốcpqcn mỗmelzi ngànhfly côqxhq sốcpqcng vớgnlgi tôqxhqi, tôqxhqi đmpmzrvgou nhìzljwn thấyudhy côqxhqoqgdrvgoi...

.........

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.