Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấqqrcy trong cặynakp xácmgrch ra mộynakt bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng đainbưwqbva cho côbwgo

- Đnkqaâewypy làvhfl bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng hôbwgon nhâewypn, thờedysi hạbwgon mộynakt năgofwm. Côbwgo xem cóhyedvosi khôbwgong hàvhfli lòyynmng thìvosihyedi tôbwgoi, tôbwgoi sẽavcx sửnkqaa lạbwgoi..

bwgo cầowhom lấqqrcy bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng anh đainbưwqbva cho côbwgo, lầowhon lưwqbvcmgrt dởatsb từokubng trang

- Thứgaol nhấqqrct: sau khi li hôbwgon bêwqbvn A sẽavcx bồhyedi thưwqbvedysng 5 tỷqqfb cho bêwqbvn B xem nhưwqbv quàvhfl li hôbwgon

- Thứgaol hai: mọafyui chi phíokub hằcjkqng ngàvhfly, bêwqbvn A sẽavcx chi trảokzv, bêwqbvn B chỉedys cầowhon chăgofwm sóhyedc tốcmgrt cho Tiểmrmuu Bảokzvo..

- Thứgaol ba: bêwqbvn A, bêwqbvn B đainbưwqbvcmgrc sựyrkt tựyrkt do, khôbwgong ràvhflng buộynakc cuộynakc sốcmgrng củvuyja nhau...
- Thưwqbvwqbv: bêwqbvn B giúdkibp bêwqbvn A đainbcmgri phóhyed mẹqpyuwqbvn. Mỗkxrti thácmgrng bêwqbvn A sẽavcx chuyểmrmun khoảokzvn tiềyynmn cho bêwqbvn B...

..............

Sau khi đainbafyuc xong, côbwgovhfli lòyynmng vớqqrci đainbiềyynmu kiệxgfon anh đainbưwqbva ra.. Vui vẻosvl lấqqrcy câewypy búdkibt trêwqbvn bàvhfln kíokubwqbvn mìvosinh lêwqbvn bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng

Anh ngạbwgoc nhiêwqbvn nhìvosin côbwgo

- Côbwgo nghĩgiiagiia chưwqbva màvhfl đainbãwqbvokubwqbvn rồhyedi..

bwgo gậnvrqt đainbowhou đainbưwqbva bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng cho anh

- Tôbwgoi nghĩgiiagiia rồhyedi.. Tôbwgoi chỉedys cầowhon chăgofwm sóhyedc Tiểmrmuu Bảokzvo, đainbcmgri phóhyed tốcmgrt vớqqrci mẹqpyu anh, còyynmn lạbwgoi anh lo hếgaolt.. Tôbwgoi chỉedysatsb nhàvhfl chơffugi thôbwgoi màvhflkzchng cóhyedwqbvơffugng.. Đnkqaiềyynmu kiệxgfon tốcmgrt nhưwqbv vậnvrqy, tôbwgoi ngu gìvosi khôbwgong kíokub...

........

bwgo mỉedysm cưwqbvedysi giậnvrqt nhẹqpyu tay ácmgro anh

- Đnkqagaolng đainbơffug ra đainbóhyedvhflm gìvosi? Anh tíokubnh khôbwgong đainbi làvhflm àvhfl..

Anh giậnvrqt mìvosinh, chăgofwm chăgofwm nhìvosin chiếgaolc nhẫavcxn trêwqbvn tay côbwgo

- Hôbwgom nay tôbwgoi đainbưwqbvcmgrc nghỉedys.. Tôbwgoi sẽavcx dẫavcxn côbwgo đainbếgaoln mộynakt nơffugi

- Anh tíokubnh đainbưwqbva tôbwgoi đainbi đainbâewypu?
Anh lạbwgonh nhạbwgot trảokzv lờedysi qua loa

- Côbwgowqbvn thay đainbhyed đainbi... Tôbwgoi ởatsbwqbvqqrci nhàvhfl đainbcmgri côbwgo..

Tiểmrmuu Bảokzvo từokub trong phòyynmng bưwqbvqqrcc ra, đainbôbwgoi mắxgfot long lanh nhìvosin côbwgo, ra hiệxgfou " Cho Tiểmrmuu Bảokzvo đainbi vớqqrci"

- Vậnvrqy cóhyed cho Tiểmrmuu Bảokzvo đainbi khôbwgong?

- Cóhyed...

Tiểmrmuu Bảokzvo vui mừokubng chạbwgoy lạbwgoi, nũkzchng nịcjkqu ôbwgom lấqqrcy cổowho ba

- Con muốcmgrn đainbi côbwgong viêwqbvn.. Ba vớqqrci dìvosi đainbưwqbva con đainbi đainbi...

Anh chau màvhfly lạbwgoi

- Từokub giờedys trởatsb đainbi, con sẽavcx gọafyui dìvosi Ly làvhfl mẹqpyu

..........

Anh cho ngưwqbvedysi dừokubng xe tạbwgoi cửnkqaa hàvhflng sang trọafyung.. Côbwgo nhìvosin anh, ngâewypy thơffug hỏbrlsi

- Anh tíokubnh mua dâewypy chuyềyynmn, vòyynmng bạbwgoc gìvosi đainbóhyed cho mẹqpyu anh àvhfl..

Anh vẫavcxn lạbwgonh nhạbwgot trảokzv lờedysi côbwgo
- Tôbwgoi mua nhẫavcxn cho em..

bwgo ngâewypy ngưwqbvedysi, vộynaki đainbưwqbva tay từokub chốcmgri anh

- Khôbwgong cầowhon phảokzvi vậnvrqy đainbâewypu.. Tôbwgoi vớqqrci anh chỉedysvhfl vợcmgr chồhyedng trêwqbvn hợcmgrp đainbhyedng hôbwgon nhâewypn thôbwgoi.. Anh khôbwgong cầowhon phảokzvi cầowhou kìvosi nhưwqbv thếgaol....

Anh thìvosi thầowhom bêwqbvn tai, trêwqbvu ghẹqpyuo côbwgo

- Đnkqaãwqbv diễmrmun phảokzvi diễmrmun cho thậnvrqt chứgaol .. Lỡainb mẹqpyubwgoi phácmgrt hiệxgfon ra, em nóhyedi xem bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng đainbóhyed em bồhyedi thưwqbvedysng nhưwqbv thếgaolvhflo?

- Bồhyedi thưwqbvedysng??? Bồhyedi thưwqbvedysng gìvosiffug..

Anh thởatsbvhfli, tiếgaolp tụavcxc ghẹqpyuo côbwgo lầowhon nữoniha..

- Haizz.. Em chưwqbva đainbafyuc kĩgiia bảokzvn hợcmgrp đainbhyedng àvhfl.. Đnkqamrmubwgoi nhắxgfoc lạbwgoi cho em nhớqqrc vậnvrqy.. "Nếgaolu bêwqbvn B khôbwgong nghe lờedysi hay phốcmgri hợcmgrp vớqqrci bêwqbvn A. Bêwqbvn B phảokzvi bồhyedi thưwqbvedysng bêwqbvn A mộynakt khoảokzvn tiềyynmn rấqqrct lớqqrcn 3 tỷqqfb..

bwgo hoảokzvng hốcmgrt la lêwqbvn

- Cácmgri gìvosi? 3 tỷqqfb.. Anh nóhyedi tôbwgoi đainbi cưwqbvqqrcp ngâewypn hàvhflng đainbi.. Tôbwgoi làvhflm gìvosihyed sốcmgr tiềyynmn lớqqrcn nhưwqbv vậnvrqy đainbmrmu trảokzv cho anh..

Anh cưwqbvedysi thầowhom trong lòyynmng, sau đainbóhyed cao giọafyung hỏbrlsi côbwgo

- Vậnvrqy bâewypy giờedys em cóhyed đainbi cùrmzsng tôbwgoi vàvhflo đainbóhyed khôbwgong?

bwgo ngồhyedi trêwqbvn xe, trong lòyynmng cóhyed chúdkibt bấqqrct an, đainbgaolng ngồhyedi khôbwgong yêwqbvn.. Linh cảokzvm cho côbwgo thấqqrcy, hôbwgom nay làvhfl ngàvhfly tồhyedi tệxgfo sắxgfop xảokzvy ra vớqqrci côbwgo.. Anh ởatsbwqbvn ngoàvhfli cửnkqaa, cứgaol hốcmgri thúdkibc côbwgo.. Vộynaki quácmgr, côbwgo chưwqbva nghĩgiia đainbưwqbvcmgrc gìvosi thìvosi anh đainbãwqbvavcxo côbwgo ra xe..
bwgo tiếgaolp tâewypn từokub trong sảokzvnh đainbi ra, mỉedysm cưwqbvedysi, cúdkibi đainbowhou chàvhflo hai ngưwqbvedysi..

- Xin chàvhflo ôbwgong chủvuyj, tôbwgoi cóhyed thểmrmu giúdkibp gìvosi cho anh. Xin anh cứgaolhyedi ra ạbwgo...

- Côbwgo giúdkibp tôbwgoi chọafyun nhẫavcxn cưwqbvqqrci cho vợcmgrbwgoi..

bwgo tiếgaolp tâewypn ngạbwgoc nhiêwqbvn, trácmgrch mắxgfong anh

- Vợcmgr?? Anh cóhyed vợcmgr rồhyedi màvhfl chảokzvhyedi cho chúdkibng tôbwgoi biếgaolt gìvosi hếgaolt... Anh xem chúdkibng tôbwgoi làvhflvosi?

bwgo tiếgaolp tâewypn bưwqbvqqrcc gầowhon phíokuba côbwgo, vui vẻosvl nắxgfom bàvhfln tay côbwgo

- Bàvhfl chủvuyj xinh thậnvrqt đainbqqrcy.. Nhìvosin nưwqbvqqrcc da côbwgoqqrcy màvhfl xem, rấqqrct trắxgfong trẻosvlo, khuôbwgon mặynakt lạbwgoi rấqqrct sắxgfoc xảokzvo nữoniha... Nóhyedi cho côbwgo biếgaolt, ôbwgong chủvuyjbwgoi rấqqrct đainbqpyup trai, đainbcmgri xửnkqa vớqqrci mọafyui ngưwqbvedysi rấqqrct tốcmgrt, côbwgohyed phúdkibc lắxgfom mớqqrci lấqqrcy đainbưwqbvcmgrc ôbwgong chồhyedng tốcmgrt đainbóhyed nha.. Màvhflbwgoi côbwgong nhậnvrqn, nhìvosin hai ngưwqbvedysi đainbqpyup đainbôbwgoi ghêwqbv, trôbwgong giốcmgrng hai vợcmgr chồhyedng uyêwqbvn ưwqbvơffugng mớqqrci cưwqbvqqrci vậnvrqy...

.........

.......

Anh cho côbwgo hếgaolt bấqqrct ngờedysvhfly đainbếgaoln bấqqrct ngờedys khácmgrc, côbwgo khôbwgong thểmrmu tin vàvhflo mắxgfot mìvosinh..Ngưwqbvedysi nhưwqbv anh lạbwgoi làvhfl ôbwgong chủvuyj củvuyja mộynakt cửnkqaa hàvhflng sang trọafyung, to lớqqrcn đainbếgaoln nhưwqbv vậnvrqy.. Cửnkqaa hàvhflng nàvhfly rấqqrct nổowhoi tiếgaolng vớqqrci cácmgrc móhyedn đainbhyed trang sứgaolc củvuyja chịcjkq em phụavcx nữonih.. Côbwgoffug ưwqbvqqrcc đainbưwqbvcmgrc mộynakt lầowhon đainbynakt châewypn vàvhflo cácmgri nơffugi nhưwqbv thếgaolvhfly... Nhưwqbvng vìvosi gia cảokzvnh nhàvhflvosinh nêwqbvn mãwqbvi đainbếgaoln giờedysbwgo vẫavcxn chưwqbva đainbưwqbvcmgrc bưwqbvqqrcc châewypn vàvhflo đainbâewypy.. Côbwgo đainbi dạbwgoo xung quanh, vôbwgovosinh nhìvosin thấqqrcy cặynakp nhẫavcxn côbwgo dừokubng châewypn lạbwgoi xem

bwgo nhâewypn viêwqbvn đainbi tớqqrci cúdkibi đainbowhou chàvhflo côbwgo..

- Bàvhfl chủvuyj....mắxgfot côbwgo rấqqrct cóhyed thẫavcxm mĩgiia.. Chiếgaolc nhẫavcxn nàvhfly làvhflvhflng mớqqrci nhấqqrct củvuyja cửnkqaa hàvhflng nàvhfly ạbwgo.. Chiếgaolc nhẫavcxn tưwqbvcmgrng trưwqbvng cho tìvosinh yêwqbvu vĩgiianh cửnkqau củvuyja hai ngưwqbvedysi, dùrmzshyed xa cácmgrch đainbếgaoln đainbâewypu, họafyu vẫavcxn tìvosim đainbưwqbvcmgrc nhau.. Đnkqaâewypy làvhfl ýonih nghĩgiiaa củvuyja chiếgaolc nhẫavcxn nàvhfly.. Côbwgo xem da côbwgo trắxgfong nhưwqbv vậnvrqy, đainbeo chiếgaolc nhẫavcxn nàvhfly lêwqbvn tay, khôbwgong chỉedysbwgowqbvn làvhfln da trắxgfong sácmgrng củvuyja côbwgovhflyynmn tôbwgowqbvn vẻosvl đainbqpyup bêwqbvn ngoàvhfli nữoniha.. Hai ngưwqbvedysi đainbeo nhẫavcxn cặynakp nàvhfly chắxgfoc chắxgfon sẽavcx hạbwgonh phúdkibc trọafyun đainbedysi...

Hụavcx hụavcx hụavcx...
bwgo nghe câewypu " tìvosinh yêwqbvu vĩgiianh cửnkqau" " hạbwgonh phúdkibc trọafyun đainbedysi" màvhfl sặynakc sụavcxa.. Trong lòyynmng thầowhom chửnkqai cácmgri têwqbvn Thẩvwlim Hàvhfln Vũkzch kia " nếgaolu khôbwgong phảokzvi vìvosicmgri hợcmgrp đainbhyedng hôbwgon nhâewypn gìvosi đainbóhyed, còyynmn lâewypu côbwgo mớqqrci đainbi mua nhẫavcxn cùrmzsng anh"

Thấqqrcy côbwgo trừokubng mắxgfot mìvosinh, anh đainbi tớqqrci khoácmgrc vai côbwgo, mỉedysm cưwqbvedysi nóhyedi vớqqrci nhâewypn viêwqbvn mìvosinh.

- Vậnvrqy lấqqrcy cho tôbwgoi cặynakp nhẫavcxn nàvhfly đainbi..

bwgo tứgaolc giậnvrqn kéavcxo anh sang mộynakt bêwqbvn

- Anh bịcjkq đainbwqbvn àvhfl.. Cặynakp nhẫavcxn đainbóhyed đainbxgfot lắxgfom, anh mua cácmgri tầowhom thưwqbvedysng cho tôbwgoi đainbeo làvhfl đainbưwqbvcmgrc rồhyedi. Anh khôbwgong cầowhon phảokzvi phíokub nhiềyynmu tiềyynmn vàvhflo cácmgri đainbóhyed đainbâewypu..

- Côbwgowqbvn tâewypm, đainbâewypy làvhfl cửnkqaa hàvhflng củvuyja tôbwgoi. Côbwgo thíokubch cácmgri nàvhflo thìvosi lấqqrcy, tôbwgoi tặynakng hếgaolt cho côbwgo..

.............

bwgo nhâewypn viêwqbvn ngậnvrqp ngừokubng thấqqrcp giọafyung đainbi tớqqrci hỏbrlsi anh

- Ôenncng chủvuyj... Ôenncng muốcmgrn đainbeo nhẫavcxn cho bàvhfl chủvuyjatsb đainbâewypy hay sao ạbwgo..

- Côbwgo đainbưwqbva hộynakp nhẫavcxn đainbóhyed cho tôbwgoi.. Chuyệxgfon còyynmn lạbwgoi tựyrktbwgoi giảokzvi quyếgaolt..

.............

Sau khi mua nhẫavcxn xong, anh đainbưwqbva côbwgovhfl Tiểmrmuu Bảokzvo đainbếgaoln khu vui chơffugi.. Tiểmrmuu Bảokzvo thấqqrcy vậnvrqy, cưwqbvedysi tíokubt mắxgfot ôbwgom chầowhom lấqqrcy ba.. Anh dẫavcxn hai ngưwqbvedysi họafyu đainbi chơffugi cầowhou trưwqbvcmgrt, cưwqbvainbi ngựyrkta, chơffugi xíokubch đainbu,..

Nửnkqaa tiếgaolng sau, anh dẫavcxn côbwgo đainbếgaoln mộynakt nơffugi, nơffugi nàvhfly chứgaola rấqqrct nhiềyynmu kỉedys niệxgfom củvuyja anh vớqqrci côbwgoqqrcy.. Khôbwgong khíokubffugi đainbâewypy rấqqrct trong làvhflnh, mácmgrt mẻosvl, ởatsb đainbâewypy cóhyed cảokzv nhữonihng bôbwgong hoa thơffugm, nhữonihng đainbhyedng cỏbrls xanh ngácmgrt.. Côbwgo bấqqrct ngờedys hỏbrlsi anh

- Anh dẫavcxn tôbwgoi đainbếgaoln nơffugi nàvhfly làvhflm gìvosi vậnvrqy?

Anh bưwqbvqqrcc tớqqrci gầowhon côbwgo, nhìvosin mọafyui thứgaol xung quanh

- Nơffugi đainbâewypy vẫavcxn khôbwgong thay đainbowhoi.. Trưwqbvqqrcc đainbâewypy, nơffugi đainbâewypy rấqqrct khôbwgo cằcjkqn, sơffugcmgrc.. Sau đainbóhyed, tôbwgoi vàvhfl...

Anh dừokubng lạbwgoi khôbwgong nóhyedi nữoniha...Làvhflm côbwgoyynmyynm muốcmgrn hỏbrlsi anh.. Nhưwqbvng côbwgo lạbwgoi sợcmgr anh tứgaolc giậnvrqn mắxgfong côbwgowqbvn côbwgo im lặynakng... Anh lấqqrcy trong túdkibi ácmgro ra mộynakt chiếgaolc hộynakp màvhflu đainbbrls, đainbưwqbva ra trưwqbvqqrcc mắxgfot côbwgo.. Côbwgo vui vẻosvl đainbưwqbva tay cho anh.. Sau khi trao nhẫavcxn xong, anh liếgaolc nhìvosin chiếgaolc nhẫavcxn bêwqbvn cạbwgonh tay côbwgo

- Côbwgohyed vịcjkqbwgon thêwqbv rồhyedi..

Bịcjkq anh phácmgrt hiệxgfon, côbwgo cốcmgr lảokzvng trácmgrnh câewypu hỏbrlsi củvuyja anh

- Àdkib.. Chiếgaolc nhẫavcxn nàvhfly mẹqpyu mua tặynakng tôbwgoi..

bwgo nhìvosin mọafyui thứgaolffugi đainbâewypy, trôbwgong nóhyed rấqqrct quen thuộynakc vớqqrci côbwgo, hìvosinh nhưwqbvbwgo đainbãwqbv đainbếgaoln đainbâewypy rồhyedi, nhưwqbvng côbwgo khôbwgong nhớqqrc ra..đainbowhou côbwgo đainbau nhứgaolc, chóhyedng mặynakt, côbwgo đainbgaolng khôbwgong vữonihng, ngãwqbv xuốcmgrng

A..a..a

Anh thấqqrcy vậnvrqy, ôbwgom eo đainbainbbwgo dậnvrqy, côbwgo nhìvosin anh lạbwgoi nhớqqrc đainbếgaoln cácmgri gìvosi đainbóhyed

- A Ly, em xem nơffugi nàvhfly, em cóhyed thíokubch khôbwgong.. Anh tựyrkt tay trồhyedng nhữonihng bôbwgong hoa em thíokubch nhấqqrct.. Em xem chúdkibng cóhyed đainbqpyup khôbwgong?

- A Ly, em đainbhyedng ýonih lấqqrcy anh nha..

- Sợcmgri dâewypy chuyềyynmn nàvhfly ai tặynakng cho em vậnvrqy..

- Mẹqpyu..mẹqpyu.. Mẹqpyu đainbokubng đainbi...mẹqpyu...

- Anh làvhfl ai? Sao lạbwgoi xuấqqrct hiệxgfon trong kíokubgaolc tôbwgoi?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.