Cô Vợ Ngốc

Chương 4 : Em Đi Đâu Rồi (4)

    trước sau   
Anh lấpervy trong cặxyhkp xánsggch ra mộtcfwt bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng đpzodưlqxza cho côuiyc

- Đgrmmâbfbxy làcaie bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng hôuiycn nhâbfbxn, thờowbwi hạntpgn mộtcfwt năfiebm. Côuiyc xem cóejyttrjv khôuiycng hàcaiei lòhsuhng thìtrjvejyti tôuiyci, tôuiyci sẽtcfw sửuzlna lạntpgi..

uiyc cầokgzm lấpervy bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng anh đpzodưlqxza cho côuiyc, lầokgzn lưlqxzwkcjt dởwxbj từjhudng trang

- Thứhsuh nhấpervt: sau khi li hôuiycn bêbnjtn A sẽtcfw bồdshvi thưlqxzowbwng 5 tỷjhud cho bêbnjtn B xem nhưlqxz quàcaie li hôuiycn

- Thứhsuh hai: mọfltyi chi phísphh hằxxwfng ngàcaiey, bêbnjtn A sẽtcfw chi trảwubp, bêbnjtn B chỉeodn cầokgzn chăfiebm sóejytc tốnfytt cho Tiểupaiu Bảwubpo..

- Thứhsuh ba: bêbnjtn A, bêbnjtn B đpzodưlqxzwkcjc sựvivy tựvivy do, khôuiycng ràcaieng buộtcfwc cuộtcfwc sốnfytng củcpora nhau...
- Thưlqxzlqxz: bêbnjtn B giúejytp bêbnjtn A đpzodnfyti phóejyt mẹjhudbnjtn. Mỗnanmi thánsggng bêbnjtn A sẽtcfw chuyểupain khoảwubpn tiềhsuhn cho bêbnjtn B...

..............

Sau khi đpzodfltyc xong, côuiyccaiei lòhsuhng vớnaaxi đpzodiềhsuhu kiệhxixn anh đpzodưlqxza ra.. Vui vẻivhy lấpervy câbfbxy búejytt trêbnjtn bàcaien kísphhbnjtn mìtrjvnh lêbnjtn bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng

Anh ngạntpgc nhiêbnjtn nhìtrjvn côuiyc

- Côuiyc nghĩnanmnanm chưlqxza màcaie đpzodãpfvwsphhbnjtn rồdshvi..

uiyc gậoneat đpzodokgzu đpzodưlqxza bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng cho anh

- Tôuiyci nghĩnanmnanm rồdshvi.. Tôuiyci chỉeodn cầokgzn chăfiebm sóejytc Tiểupaiu Bảwubpo, đpzodnfyti phóejyt tốnfytt vớnaaxi mẹjhud anh, còhsuhn lạntpgi anh lo hếuyvdt.. Tôuiyci chỉeodnwxbj nhàcaie chơlklsi thôuiyci màcaiejwlfng cóejytlqxzơlklsng.. Đgrmmiềhsuhu kiệhxixn tốnfytt nhưlqxz vậoneay, tôuiyci ngu gìtrjv khôuiycng kísphh...

........

uiyc mỉeodnm cưlqxzowbwi giậoneat nhẹjhud tay ánsggo anh

- Đgrmmhsuhng đpzodơlkls ra đpzodóejytcaiem gìtrjv? Anh tísphhnh khôuiycng đpzodi làcaiem àcaie..

Anh giậoneat mìtrjvnh, chăfiebm chăfiebm nhìtrjvn chiếuyvdc nhẫhoyyn trêbnjtn tay côuiyc

- Hôuiycm nay tôuiyci đpzodưlqxzwkcjc nghỉeodn.. Tôuiyci sẽtcfw dẫhoyyn côuiyc đpzodếuyvdn mộtcfwt nơlklsi

- Anh tísphhnh đpzodưlqxza tôuiyci đpzodi đpzodâbfbxu?
Anh lạntpgnh nhạntpgt trảwubp lờowbwi qua loa

- Côuiycbnjtn thay đpzoddshv đpzodi... Tôuiyci ởwxbjlqxznaaxi nhàcaie đpzodwkcji côuiyc..

Tiểupaiu Bảwubpo từjhud trong phòhsuhng bưlqxznaaxc ra, đpzodôuiyci mắuyynt long lanh nhìtrjvn côuiyc, ra hiệhxixu " Cho Tiểupaiu Bảwubpo đpzodi vớnaaxi"

- Vậoneay cóejyt cho Tiểupaiu Bảwubpo đpzodi khôuiycng?

- Cóejyt...

Tiểupaiu Bảwubpo vui mừjhudng chạntpgy lạntpgi, nũjwlfng nịluhlu ôuiycm lấpervy cổoydl ba

- Con muốnfytn đpzodi côuiycng viêbnjtn.. Ba vớnaaxi dìtrjv đpzodưlqxza con đpzodi đpzodi...

Anh chau màcaiey lạntpgi

- Từjhud giờowbw trởwxbj đpzodi, con sẽtcfw gọfltyi dìtrjv Ly làcaie mẹjhud

..........

Anh cho ngưlqxzowbwi dừjhudng xe tạntpgi cửuzlna hàcaieng sang trọfltyng.. Côuiyc nhìtrjvn anh, ngâbfbxy thơlkls hỏnfyti

- Anh tísphhnh mua dâbfbxy chuyềhsuhn, vòhsuhng bạntpgc gìtrjv đpzodóejyt cho mẹjhud anh àcaie..

Anh vẫhoyyn lạntpgnh nhạntpgt trảwubp lờowbwi côuiyc
- Tôuiyci mua nhẫhoyyn cho em..

uiyc ngâbfbxy ngưlqxzowbwi, vộtcfwi đpzodưlqxza tay từjhud chốnfyti anh

- Khôuiycng cầokgzn phảwubpi vậoneay đpzodâbfbxu.. Tôuiyci vớnaaxi anh chỉeodncaie vợwkcj chồdshvng trêbnjtn hợwkcjp đpzoddshvng hôuiycn nhâbfbxn thôuiyci.. Anh khôuiycng cầokgzn phảwubpi cầokgzu kìtrjv nhưlqxz thếuyvd....

Anh thìtrjv thầokgzm bêbnjtn tai, trêbnjtu ghẹjhudo côuiyc

- Đgrmmãpfvw diễticnn phảwubpi diễticnn cho thậoneat chứhsuh .. Lỡhsuh mẹjhuduiyci phánsggt hiệhxixn ra, em nóejyti xem bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng đpzodóejyt em bồdshvi thưlqxzowbwng nhưlqxz thếuyvdcaieo?

- Bồdshvi thưlqxzowbwng??? Bồdshvi thưlqxzowbwng gìtrjvlkls..

Anh thởwxbjcaiei, tiếuyvdp tụtcfwc ghẹjhudo côuiyc lầokgzn nữnanma..

- Haizz.. Em chưlqxza đpzodfltyc kĩnanm bảwubpn hợwkcjp đpzoddshvng àcaie.. Đgrmmupaiuiyci nhắuyync lạntpgi cho em nhớnaax vậoneay.. "Nếuyvdu bêbnjtn B khôuiycng nghe lờowbwi hay phốnfyti hợwkcjp vớnaaxi bêbnjtn A. Bêbnjtn B phảwubpi bồdshvi thưlqxzowbwng bêbnjtn A mộtcfwt khoảwubpn tiềhsuhn rấpervt lớnaaxn 3 tỷjhud..

uiyc hoảwubpng hốnfytt la lêbnjtn

- Cánsggi gìtrjv? 3 tỷjhud.. Anh nóejyti tôuiyci đpzodi cưlqxznaaxp ngâbfbxn hàcaieng đpzodi.. Tôuiyci làcaiem gìtrjvejyt sốnfyt tiềhsuhn lớnaaxn nhưlqxz vậoneay đpzodupai trảwubp cho anh..

Anh cưlqxzowbwi thầokgzm trong lòhsuhng, sau đpzodóejyt cao giọfltyng hỏnfyti côuiyc

- Vậoneay bâbfbxy giờowbw em cóejyt đpzodi cùntpgng tôuiyci vàcaieo đpzodóejyt khôuiycng?

uiyc ngồdshvi trêbnjtn xe, trong lòhsuhng cóejyt chúejytt bấpervt an, đpzodhsuhng ngồdshvi khôuiycng yêbnjtn.. Linh cảwubpm cho côuiyc thấpervy, hôuiycm nay làcaie ngàcaiey tồdshvi tệhxix sắuyynp xảwubpy ra vớnaaxi côuiyc.. Anh ởwxbjbnjtn ngoàcaiei cửuzlna, cứhsuh hốnfyti thúejytc côuiyc.. Vộtcfwi quánsgg, côuiyc chưlqxza nghĩnanm đpzodưlqxzwkcjc gìtrjv thìtrjv anh đpzodãpfvwuyyno côuiyc ra xe..
uiyc tiếuyvdp tâbfbxn từjhud trong sảwubpnh đpzodi ra, mỉeodnm cưlqxzowbwi, cúejyti đpzodokgzu chàcaieo hai ngưlqxzowbwi..

- Xin chàcaieo ôuiycng chủcpor, tôuiyci cóejyt thểupai giúejytp gìtrjv cho anh. Xin anh cứhsuhejyti ra ạntpg...

- Côuiyc giúejytp tôuiyci chọfltyn nhẫhoyyn cưlqxznaaxi cho vợwkcjuiyci..

uiyc tiếuyvdp tâbfbxn ngạntpgc nhiêbnjtn, tránsggch mắuyynng anh

- Vợwkcj?? Anh cóejyt vợwkcj rồdshvi màcaie chảwubpejyti cho chúejytng tôuiyci biếuyvdt gìtrjv hếuyvdt... Anh xem chúejytng tôuiyci làcaietrjv?

uiyc tiếuyvdp tâbfbxn bưlqxznaaxc gầokgzn phísphha côuiyc, vui vẻivhy nắuyynm bàcaien tay côuiyc

- Bàcaie chủcpor xinh thậoneat đpzodpervy.. Nhìtrjvn nưlqxznaaxc da côuiycpervy màcaie xem, rấpervt trắuyynng trẻivhyo, khuôuiycn mặxyhkt lạntpgi rấpervt sắuyync xảwubpo nữnanma... Nóejyti cho côuiyc biếuyvdt, ôuiycng chủcporuiyci rấpervt đpzodjhudp trai, đpzodnfyti xửuzln vớnaaxi mọfltyi ngưlqxzowbwi rấpervt tốnfytt, côuiycejyt phúejytc lắuyynm mớnaaxi lấpervy đpzodưlqxzwkcjc ôuiycng chồdshvng tốnfytt đpzodóejyt nha.. Màcaieuiyci côuiycng nhậonean, nhìtrjvn hai ngưlqxzowbwi đpzodjhudp đpzodôuiyci ghêbnjt, trôuiycng giốnfytng hai vợwkcj chồdshvng uyêbnjtn ưlqxzơlklsng mớnaaxi cưlqxznaaxi vậoneay...

.........

.......

Anh cho côuiyc hếuyvdt bấpervt ngờowbwcaiey đpzodếuyvdn bấpervt ngờowbw khánsggc, côuiyc khôuiycng thểupai tin vàcaieo mắuyynt mìtrjvnh..Ngưlqxzowbwi nhưlqxz anh lạntpgi làcaie ôuiycng chủcpor củcpora mộtcfwt cửuzlna hàcaieng sang trọfltyng, to lớnaaxn đpzodếuyvdn nhưlqxz vậoneay.. Cửuzlna hàcaieng nàcaiey rấpervt nổoydli tiếuyvdng vớnaaxi cánsggc móejytn đpzoddshv trang sứhsuhc củcpora chịluhl em phụtcfw nữnanm.. Côuiyclkls ưlqxznaaxc đpzodưlqxzwkcjc mộtcfwt lầokgzn đpzodxyhkt châbfbxn vàcaieo cánsggi nơlklsi nhưlqxz thếuyvdcaiey... Nhưlqxzng vìtrjv gia cảwubpnh nhàcaietrjvnh nêbnjtn mãpfvwi đpzodếuyvdn giờowbwuiyc vẫhoyyn chưlqxza đpzodưlqxzwkcjc bưlqxznaaxc châbfbxn vàcaieo đpzodâbfbxy.. Côuiyc đpzodi dạntpgo xung quanh, vôuiyctrjvnh nhìtrjvn thấpervy cặxyhkp nhẫhoyyn côuiyc dừjhudng châbfbxn lạntpgi xem

uiyc nhâbfbxn viêbnjtn đpzodi tớnaaxi cúejyti đpzodokgzu chàcaieo côuiyc..

- Bàcaie chủcpor....mắuyynt côuiyc rấpervt cóejyt thẫhoyym mĩnanm.. Chiếuyvdc nhẫhoyyn nàcaiey làcaiecaieng mớnaaxi nhấpervt củcpora cửuzlna hàcaieng nàcaiey ạntpg.. Chiếuyvdc nhẫhoyyn tưlqxzwkcjng trưlqxzng cho tìtrjvnh yêbnjtu vĩnanmnh cửuzlnu củcpora hai ngưlqxzowbwi, dùntpgejyt xa cánsggch đpzodếuyvdn đpzodâbfbxu, họflty vẫhoyyn tìtrjvm đpzodưlqxzwkcjc nhau.. Đgrmmâbfbxy làcaie ýluhl nghĩnanma củcpora chiếuyvdc nhẫhoyyn nàcaiey.. Côuiyc xem da côuiyc trắuyynng nhưlqxz vậoneay, đpzodeo chiếuyvdc nhẫhoyyn nàcaiey lêbnjtn tay, khôuiycng chỉeodnuiycbnjtn làcaien da trắuyynng sánsggng củcpora côuiyccaiehsuhn tôuiycbnjtn vẻivhy đpzodjhudp bêbnjtn ngoàcaiei nữnanma.. Hai ngưlqxzowbwi đpzodeo nhẫhoyyn cặxyhkp nàcaiey chắuyync chắuyynn sẽtcfw hạntpgnh phúejytc trọfltyn đpzodowbwi...

Hụtcfw hụtcfw hụtcfw...
uiyc nghe câbfbxu " tìtrjvnh yêbnjtu vĩnanmnh cửuzlnu" " hạntpgnh phúejytc trọfltyn đpzodowbwi" màcaie sặxyhkc sụtcfwa.. Trong lòhsuhng thầokgzm chửuzlni cánsggi têbnjtn Thẩhoyym Hàcaien Vũjwlf kia " nếuyvdu khôuiycng phảwubpi vìtrjvnsggi hợwkcjp đpzoddshvng hôuiycn nhâbfbxn gìtrjv đpzodóejyt, còhsuhn lâbfbxu côuiyc mớnaaxi đpzodi mua nhẫhoyyn cùntpgng anh"

Thấpervy côuiyc trừjhudng mắuyynt mìtrjvnh, anh đpzodi tớnaaxi khoánsggc vai côuiyc, mỉeodnm cưlqxzowbwi nóejyti vớnaaxi nhâbfbxn viêbnjtn mìtrjvnh.

- Vậoneay lấpervy cho tôuiyci cặxyhkp nhẫhoyyn nàcaiey đpzodi..

uiyc tứhsuhc giậonean kéuyyno anh sang mộtcfwt bêbnjtn

- Anh bịluhl đpzodbnjtn àcaie.. Cặxyhkp nhẫhoyyn đpzodóejyt đpzoduyynt lắuyynm, anh mua cánsggi tầokgzm thưlqxzowbwng cho tôuiyci đpzodeo làcaie đpzodưlqxzwkcjc rồdshvi. Anh khôuiycng cầokgzn phảwubpi phísphh nhiềhsuhu tiềhsuhn vàcaieo cánsggi đpzodóejyt đpzodâbfbxu..

- Côuiycbnjtn tâbfbxm, đpzodâbfbxy làcaie cửuzlna hàcaieng củcpora tôuiyci. Côuiyc thísphhch cánsggi nàcaieo thìtrjv lấpervy, tôuiyci tặxyhkng hếuyvdt cho côuiyc..

.............

uiyc nhâbfbxn viêbnjtn ngậoneap ngừjhudng thấpervp giọfltyng đpzodi tớnaaxi hỏnfyti anh

- Ôawvfng chủcpor... Ôawvfng muốnfytn đpzodeo nhẫhoyyn cho bàcaie chủcporwxbj đpzodâbfbxy hay sao ạntpg..

- Côuiyc đpzodưlqxza hộtcfwp nhẫhoyyn đpzodóejyt cho tôuiyci.. Chuyệhxixn còhsuhn lạntpgi tựvivyuiyci giảwubpi quyếuyvdt..

.............

Sau khi mua nhẫhoyyn xong, anh đpzodưlqxza côuiyccaie Tiểupaiu Bảwubpo đpzodếuyvdn khu vui chơlklsi.. Tiểupaiu Bảwubpo thấpervy vậoneay, cưlqxzowbwi tísphht mắuyynt ôuiycm chầokgzm lấpervy ba.. Anh dẫhoyyn hai ngưlqxzowbwi họflty đpzodi chơlklsi cầokgzu trưlqxzwkcjt, cưlqxzhsuhi ngựvivya, chơlklsi xísphhch đpzodu,..

Nửuzlna tiếuyvdng sau, anh dẫhoyyn côuiyc đpzodếuyvdn mộtcfwt nơlklsi, nơlklsi nàcaiey chứhsuha rấpervt nhiềhsuhu kỉeodn niệhxixm củcpora anh vớnaaxi côuiycpervy.. Khôuiycng khísphhlklsi đpzodâbfbxy rấpervt trong làcaienh, mánsggt mẻivhy, ởwxbj đpzodâbfbxy cóejyt cảwubp nhữnanmng bôuiycng hoa thơlklsm, nhữnanmng đpzoddshvng cỏnfyt xanh ngánsggt.. Côuiyc bấpervt ngờowbw hỏnfyti anh

- Anh dẫhoyyn tôuiyci đpzodếuyvdn nơlklsi nàcaiey làcaiem gìtrjv vậoneay?

Anh bưlqxznaaxc tớnaaxi gầokgzn côuiyc, nhìtrjvn mọfltyi thứhsuh xung quanh

- Nơlklsi đpzodâbfbxy vẫhoyyn khôuiycng thay đpzodoydli.. Trưlqxznaaxc đpzodâbfbxy, nơlklsi đpzodâbfbxy rấpervt khôuiyc cằxxwfn, sơlklsnsggc.. Sau đpzodóejyt, tôuiyci vàcaie...

Anh dừjhudng lạntpgi khôuiycng nóejyti nữnanma...Làcaiem côuiychsuhhsuh muốnfytn hỏnfyti anh.. Nhưlqxzng côuiyc lạntpgi sợwkcj anh tứhsuhc giậonean mắuyynng côuiycbnjtn côuiyc im lặxyhkng... Anh lấpervy trong túejyti ánsggo ra mộtcfwt chiếuyvdc hộtcfwp màcaieu đpzodnfyt, đpzodưlqxza ra trưlqxznaaxc mắuyynt côuiyc.. Côuiyc vui vẻivhy đpzodưlqxza tay cho anh.. Sau khi trao nhẫhoyyn xong, anh liếuyvdc nhìtrjvn chiếuyvdc nhẫhoyyn bêbnjtn cạntpgnh tay côuiyc

- Côuiycejyt vịluhluiycn thêbnjt rồdshvi..

Bịluhl anh phánsggt hiệhxixn, côuiyc cốnfyt lảwubpng tránsggnh câbfbxu hỏnfyti củcpora anh

- Àuyyn.. Chiếuyvdc nhẫhoyyn nàcaiey mẹjhud mua tặxyhkng tôuiyci..

uiyc nhìtrjvn mọfltyi thứhsuhlklsi đpzodâbfbxy, trôuiycng nóejyt rấpervt quen thuộtcfwc vớnaaxi côuiyc, hìtrjvnh nhưlqxzuiyc đpzodãpfvw đpzodếuyvdn đpzodâbfbxy rồdshvi, nhưlqxzng côuiyc khôuiycng nhớnaax ra..đpzodokgzu côuiyc đpzodau nhứhsuhc, chóejytng mặxyhkt, côuiyc đpzodhsuhng khôuiycng vữnanmng, ngãpfvw xuốnfytng

A..a..a

Anh thấpervy vậoneay, ôuiycm eo đpzodhsuhuiyc dậoneay, côuiyc nhìtrjvn anh lạntpgi nhớnaax đpzodếuyvdn cánsggi gìtrjv đpzodóejyt

- A Ly, em xem nơlklsi nàcaiey, em cóejyt thísphhch khôuiycng.. Anh tựvivy tay trồdshvng nhữnanmng bôuiycng hoa em thísphhch nhấpervt.. Em xem chúejytng cóejyt đpzodjhudp khôuiycng?

- A Ly, em đpzoddshvng ýluhl lấpervy anh nha..

- Sợwkcji dâbfbxy chuyềhsuhn nàcaiey ai tặxyhkng cho em vậoneay..

- Mẹjhud..mẹjhud.. Mẹjhud đpzodjhudng đpzodi...mẹjhud...

- Anh làcaie ai? Sao lạntpgi xuấpervt hiệhxixn trong kísphhhsuhc tôuiyci?...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.