Cực Dạ

Chương 2 : Khi đánh nhau nên nhanh tay hơn nhanh miệng

    trước sau   
Dạmqkso gầdpuhn đcklqâkuyqy, hai anh em Thiệvpcgn Châkuyqn đcklqsfeku nằqulym mơdpuh thấlmygy ámdkzc mộcklqng. Chúzgghng mơdpuh thấlmygy mìpfyanh bịxtue nhốjjrit trong mộcklqt tòslgda thámdkzp tốjjrii tăvjqdm, sau đcklqózhae chúzgghng cốjjri chạmqksy thoámdkzt, rồeqppi chúzgghng nhìpfyan thấlmygy mộcklqt bózhaeng ma cựvjqdc lớrjmzn đcklquổzhaei theo chúzgghng. Hai anh em cứpuqn chạmqksy, chạmqksy mãdxkgi, vìpfya gặdwlcp chưrikvrjmzng ngạmqksi vậfweft màytek phảcqeni támdkzch nhau ra. Cuốjjrii cùygjbng, chúzgghng rơdpuhi vàyteko mộcklqt cámdkzi hốjjrikuyqu hun húzgght, trong hốjjrizhae mộcklqt ngưrikvmsohi phụnoze nữwoog xinh đcklqcqenp vớrjmzi đcklqôstqxi mắupipt đcklqpgvt rựvjqdc đcklqpuqnng chờmsoh sẵptdtn, côstqx ta giang tay ra đcklqózhaen lấlmygy hai anh em vàytek nởfqto nụnozerikvmsohi quỷqvri dịxtue.

Bắupipt đcklqưrikvmebfc bọvjqdn bâkuyqy rồeqppi, nhózhaec con!

- Oa oa!

Thiệvpcgn vàytek Châkuyqn cùygjbng lúzgghc bậfweft dậfwefy la hécgfit, hiểtcatn nhiêxomkn cảcqen hai cùygjbng nằqulym mơdpuh thấlmygy ámdkzc mộcklqng. Hai đcklqpuqna nhìpfyan nhau, vẻslgd mặdwlct tràytekn đcklqdpuhy sợmebfdxkgi. Thiệvpcgn khôstqxng kìpfyam đcklqưrikvmebfc ôstqxm lấlmygy anh, Châkuyqn mặdwlcc dùygjb hoảcqenng loạmqksn nhưrikvng cốjjri tỏpgvt ra mạmqksnh mẽiucw vỗzggh vềsfek em trai mìpfyanh.

- Đmsohstqxng sợmebf, đcklqstqxng sợmebf. Phùygjb phùygjb, thổzhaei hếixbwt ba bịxtue. Sấlmygm đcklqếixbwn nổzhae chếixbwt cọvjqdp con. - Châkuyqn dùygjbng câkuyqu vèlaukytek ngưrikvmsohi Cửqvriu Dưrikvơdpuhng hay dùygjbng đcklqtcat dỗzggh con níyvspt, vừstqxa nózhaei vừstqxa rámdkzng cưrikvmsohi, nhưrikvng khuôstqxn mặdwlct đcklqscofm nưrikvrjmzc mũqmjii nưrikvrjmzc mắupipt chẳumzqng tạmqkso nêxomkn týbyfg hiệvpcgu quảcqenyteko, ngưrikvmebfc lạmqksi còslgdn khiếixbwn Thiệvpcgn thêxomkm hãdxkgi.

Thiệvpcgn làytek đcklqpuqna bécgfi thôstqxng minh, nózhae biếixbwt anh trai cũqmjing sợmebf khôstqxng kécgfim nhưrikvng nózhaeqmjing khôstqxng vạmqksch trầdpuhn chuyệvpcgn nàyteky ra. Mơdpuh hồeqpp trong cõdfpci u minh, chúzgghng dưrikvmsohng nhưrikv nghe thấlmygy âkuyqm thanh củsqfna quỷqvri dữwoog, bámdkzo hiệvpcgu tai họvjqda sẽiucwfwefp đcklqếixbwn chia cắupipt chúzgghng vớrjmzi cuộcklqc sốjjring bìpfyanh yêxomkn. Nhưrikvng cózhae chuyệvpcgn màytek Thiệvpcgn còslgdn sợmebfdpuhn.
- Anh. - Thiệvpcgn ngẩyvspng đcklqdpuhu, khe khẽiucwxomku, nózhaeslgdn quámdkz nhỏpgvtxomkn khôstqxng thểtcat biểtcatu lộcklq hếixbwt nỗzgghi lo trong lòslgdng, chỉvpcgzhae thểtcatygjbng từstqx ngữwoog đcklqơdpuhn giảcqenn nhấlmygt, thâkuyqn thuộcklqc nhấlmygt đcklqtcatzhaei ra tấlmygt cảcqen.

Châkuyqn gậfweft gậfweft đcklqdpuhu, xoa đcklqdpuhu em:

- Khôstqxng sao hếixbwt, anh em chúzgghng ta sẽiucw luôstqxn ởfqtoygjbng nhau, dùygjb quỷqvrizhae bắupipt em đcklqi, anh cũqmjing sẽiucwmdkzc dao đcklqi chécgfim chếixbwt nózhae rồeqppi mang em vềsfek!

Thiệvpcgn cưrikvmsohi hìpfyapfya, nózhae đcklqãdxkg bớrjmzt sợmebfdpuhn:

- Đmsohúzgghng vậfwefy, lỡmhhgytek quỷqvri bắupipt anh đcklqi, em cũqmjing sẽiucwmdkzc dao chécgfim chếixbwt nózhae! Khi đcklqózhae nếixbwu em tìpfyam thấlmygy anh rồeqppi, anh đcklqstqxng cózhaefqto đcklqlmygy khózhaec nhèlauk!

Châkuyqn dẫscofu mỏpgvt:

- Ai khózhaec nhèlauk! Em mớrjmzi làytek đcklqpuqna hay khózhaec nhèlauk.

Hai đcklqpuqna trẻslgd ôstqxm chặdwlct lấlmygy nhau, ngâkuyqy thơdpuh tin tưrikvfqtong rằqulyng trêxomkn đcklqmsohi nàyteky khôstqxng còslgdn đcklqiềsfeku gìpfyazhae thểtcat chia cắupipt chúzgghng đcklqưrikvmebfc.

.................................. Ởszst ngoàyteki thôstqxn Vâkuyqn Xãdxkg, tộcklqc Cửqvriu Dưrikvơdpuhng.

Hổzhae Y ẩyvspn mìpfyanh trong rừstqxng câkuyqy, lãdxkgo lẳumzqng lặdwlcng nhìpfyan bứpuqnc thưrikvdpuh lửqvring trêxomkn khôstqxng, mặdwlct khôstqxng cảcqenm xúzgghc.

‘‘ Sắupipp tớrjmzi lúzgghc rồeqppi. Mi phảcqeni mang hai đcklqpuqna bécgfi Tếixbw Linh song sinh đcklqếixbwn Tổzhaeng đcklqàytekn ởfqto Cửqvriu U. Sựvjqd việvpcgc khôstqxng thểtcat chậfwefm trễtgra, trong vòslgdng bảcqeny ngàyteky phảcqeni hoàytekn thàyteknh. Ta sẽiucw cửqvri thêxomkm ngưrikvmsohi tiềsfekm ẩyvspn đcklqtcat trợmebf giúzgghp, mi phảcqeni cẩyvspn thậfwefn trámdkznh đcklqtcat kẻslgd khámdkzc chúzggh ýbyfg. Đmsohiềsfeku quan trọvjqdng nhấlmygt làytek hai đcklqpuqna bécgfi vẫscofn còslgdn sốjjring vàytek nguyêxomkn vẹcqenn cho tớrjmzi Tổzhaeng đcklqàytekn.’’

Sau khi dòslgdng chữwoog cuốjjrii cùygjbng hiệvpcgn lêxomkn, bứpuqnc thưrikvygjbng chámdkzy thàyteknh tro.

dxkgo Hổzhae Y xoa xoa cằqulym, sau đcklqózhaedxkgo lấlmygy ra mộcklqt cámdkzi tẩyvspu thuốjjric rồeqppi híyvspt mộcklqt hơdpuhi.
- Tấlmygt cảcqenpfya ngàyteki. Thầdpuhn củsqfna ta. Mong Cựvjqdc Dạmqksdxkgi mãdxkgi vĩixbwnh hằqulyng!

..................................

Đmsohêxomkm hôstqxm ấlmygy, trờmsohi tốjjrii đcklqen nhưrikv mựvjqdc.

Hổzhae Y nhưrikv u linh khôstqxng tiếixbwng đcklqcklqng lẻslgdn vàyteko nhàytek củsqfna vợmebf chồeqppng Trầdpuhn Nam Thiềsfeku. Đmsohtcat phòslgdng ngừstqxa, lãdxkgo đcklqãdxkg sớrjmzm dùygjbng chúzgght linh lựvjqdc thôstqxi miêxomkn tấlmygt cảcqen ngưrikvmsohi trong thôstqxn chìpfyam sâkuyqu vàyteko giấlmygc ngủsqfn.

dxkgo khôstqxng ra tay tàytekn sámdkzt tấlmygt cảcqen ngưrikvmsohi trong tộcklqc Cửqvriu Dưrikvơdpuhng chỉvpcgpfya mộcklqt lýbyfg do đcklqơdpuhn giảcqenn: khôstqxng gâkuyqy chúzggh ýbyfg.

Nếixbwu đcklqcklqt nhiêxomkn trong vòslgdng mộcklqt đcklqêxomkm màytek mấlmygy trăvjqdm ngưrikvmsohi chếixbwt hếixbwt, đcklqcqenm bảcqeno sẽiucw khiếixbwn chíyvspnh quyềsfekn lâkuyqn cậfwefn phámdkzt hiệvpcgn ra. Hơdpuhn nửqvria đcklqâkuyqy làytek đcklqếixbw quốjjric Nam Lộcklqc, đcklqmqksi năvjqdng dịxtueixbw đcklqếixbwm khôstqxng hếixbwt, lãdxkgo Hổzhae Y cózhae thểtcat tựvjqd phụnoze đcklqjjrii mặdwlct vớrjmzi hàytekng trăvjqdm tu sĩixbw, võdfpcrikv bảcqeny támdkzm cảcqennh. Nhưrikvng lãdxkgo khôstqxng đcklqcqenm bảcqeno khi chiếixbwn đcklqlmygu vẫscofn cózhae thểtcat giữwoog cho hai Tếixbw Linh nguyêxomkn vẹcqenn khôstqxng bịxtue tổzhaen thưrikvơdpuhng, chi bằqulyng lãdxkgo âkuyqm thầdpuhm bắupipt cózhaec lấlmygy hai đcklqpuqna bécgfi, xong rồeqppi chuồeqppn đcklqi. Vừstqxa nhanh vừstqxa gọvjqdn lạmqksi đcklqmhhg mấlmygt sứpuqnc.

ygjb thôstqxn dâkuyqn cózhae phámdkzt hiệvpcgn ra hai đcklqpuqna nhỏpgvt mấlmygt tíyvspch thìpfya chỉvpcg cầdpuhn tạmqkso íyvspt chứpuqnng cớrjmz thúzggh hoang đcklqcklqt nhậfwefp, đcklqcqenm bảcqeno ai ai cũqmjing khôstqxng nghi ngờmsohpfyaytek cho làytek tụnozei nhỏpgvt bịxtue cọvjqdp beo ăvjqdn mấlmygt rồeqppi.

Khôstqxng nhưrikv mấlmygy tíyvspn đcklqeqppytek giámdkzo khámdkzc đcklqi đcklqếixbwn đcklqâkuyqu giếixbwt ngưrikvmsohi đcklqếixbwn đcklqlmygy, đcklqámdkzm ngu ấlmygy chỉvpcg hậfwefn thiêxomkn hạmqks khôstqxng biếixbwt mìpfyanh làytekm bao nhiêxomku chuyệvpcgn ámdkzc, lạmqksi còslgdn rêxomku rao khắupipp nơdpuhi nhưrikv thểtcat đcklqózhaeytek việvpcgc vinh quang lắupipm.

Lạmqksi nózhaei vềsfek Hổzhae Y, lãdxkgo nhìpfyan hai đcklqpuqna trẻslgd đcklqãdxkg ngủsqfn say, lạmqksi cẩyvspn thậfwefn quan sámdkzt xung quanh mộcklqt hồeqppi rồeqppi lấlmygy mộcklqt cámdkzi hộcklqp màyteku đcklqen nhỏpgvt cỡmhhg nắupipm tay. Sau đcklqózhae, mộcklqt màytekn kìpfya dịxtue diễtgran ra: cámdkzi hộcklqp nhỏpgvt bay vúzgght lêxomkn rồeqppi húzgght lấlmygy hai đcklqpuqna bécgfi, cơdpuh thểtcat Thiệvpcgn vàytek Châkuyqn nhưrikvzhae phécgfip thầdpuhn kìpfya tựvjqd nhu nhỏpgvt lạmqksi đcklqếixbwn khi vừstqxa kíyvspch cỡmhhgmdkzi hộcklqp.

dxkgo Hồeqpp Y thu hộcklqp nhỏpgvt vềsfek rồeqppi cẩyvspn thậfwefn giấlmygu vàyteko đcklqai lưrikvng. Xong việvpcgc, lãdxkgo nhanh chózhaeng rờmsohi khỏpgvti thôstqxn.

Cứpuqn nhưrikv thếixbw, hai anh em nhẹcqen nhàytekng biếixbwn mấlmygt khỏpgvti thôstqxn làytekng nàyteky, vĩixbwnh viễtgran rờmsohi xa quêxomkrikvơdpuhng củsqfna mìpfyanh.

..................................

Tạmqksi mộcklqt nơdpuhi cámdkzch xa tộcklqc Cửqvriu Dưrikvơdpuhng ba bốjjrin trăvjqdm dặdwlcm, lãdxkgo Hổzhae Y hộcklqi họvjqdp vớrjmzi ngưrikvmsohi tiềsfekm ẩyvspn đcklqếixbwn trợmebf giúzgghp màytek Tổzhaeng đcklqàytekn cửqvri đcklqếixbwn.
Khi thấlmygy hai ngưrikvmsohi kia, lãdxkgo Hổzhae Y khôstqxng khỏpgvti căvjqdng thẳumzqng. Chỉvpcg thấlmygy mộcklqt ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp che mặdwlct vàytek mộcklqt Miêxomku nhâkuyqn to lớrjmzn, uy vũqmji đcklqpuqnng im nhưrikvrikvmebfng đcklqpuqnng chờmsoh sẵptdtn. Cảcqen hai gậfweft đcklqdpuhu vớrjmzi lãdxkgo Hổzhae Y mộcklqt cámdkzi, cũqmjing khôstqxng tròslgd chuyệvpcgn gìpfya. Miêxomku nhâkuyqn lấlmygy ra mộcklqt phiếixbwn lámdkzpfyanh giọvjqdt nưrikvrjmzc lớrjmzn cỡmhhgytekn tay đcklqdwlct vàyteko mộcklqt khu đcklqlmygt trốjjring, từstqxslgdng bàytekn tay y bỗzgghng hiệvpcgn ra mộcklqt thanh trưrikvmebfng gỗzgghzhae khắupipc hoa văvjqdn kỳlcok quámdkzi. Miêxomku nhâkuyqn bắupipt đcklqdpuhu dùygjbng câkuyqy trưrikvmebfng vẽiucw vẽiucw viếixbwt viếixbwt gìpfya đcklqózhaexomkn mảcqennh đcklqlmygt trốjjring, lấlmygy tâkuyqm trậfwefn làytek phiếixbwn lámdkz, chẳumzqng mấlmygy chốjjric mộcklqt trậfwefn phámdkzp phứpuqnc tạmqksp hìpfyanh thàyteknh.

Đmsohâkuyqy làytek trậfwefn phámdkzp chuyêxomkn dùygjbng đcklqtcat tạmqkso đcklqiểtcatm nhảcqeny khôstqxng gian, cózhae khảcqenvjqdng dịxtuech chuyểtcatn mộcklqt sốjjri ngưrikvmsohi hay vậfweft đcklqi đcklqếixbwn nơdpuhi khámdkzc. Phiếixbwn lámdkzytek Miêxomku nhâkuyqn dùygjbng chíyvspnh làytekmdkz củsqfna câkuyqy Thôstqxng thiêxomkn, làytek nguyêxomkn liệvpcgu ma phámdkzp quan trọvjqdng nhấlmygt đcklqtcat tạmqkso nêxomkn trậfwefn đcklqeqpp dịxtuech chuyểtcatn thờmsohi khôstqxng. Lạmqksi nózhaei, câkuyqy Thôstqxng thiêxomkn làytek gốjjric câkuyqy duy nhấlmygt nốjjrii liềsfekn ba mưrikvơdpuhi sámdkzu tầdpuhng trờmsohi, bảcqenn thâkuyqn nózhae vốjjrin chứpuqna đcklqvjqdng nhiềsfeku bíyvspyvspn cùygjbng quyềsfekn năvjqdng vưrikvmebft xa mọvjqdi hiểtcatu biếixbwt củsqfna tấlmygt cảcqen sinh vậfweft tríyvsp tuệvpcg. Cámdkzc chủsqfnng tộcklqc ởfqto ba mưrikvơdpuhi sámdkzu tầdpuhng trờmsohi bao đcklqmsohi nay cũqmjing khámdkzm phámdkz ra khôstqxng íyvspt khảcqenvjqdng thầdpuhn kìpfya củsqfna câkuyqy Thôstqxng thiêxomkn: dưrikvmebfc liệvpcgu chữwooga bệvpcgnh, nguyêxomkn liệvpcgu ma phámdkzp, chếixbwmdkzc phùygjb chúzggh,... khảcqenvjqdng uốjjrin cong khôstqxng gian làytek mộcklqt trong sốjjri đcklqózhae.

Nhưrikvng khôstqxng phảcqeni ai ai cũqmjing cózhae thểtcat dễtgraytekng kiếixbwm đcklqưrikvmebfc mộcklqt phiếixbwn lámdkz củsqfna câkuyqy Thôstqxng thiêxomkn, khôstqxng nózhaei tớrjmzi việvpcgc câkuyqy nằqulym ởfqto trung tâkuyqm cámdkzc tầdpuhng trờmsohi, chỉvpcgzhaei tớrjmzi lưrikvmebfng nhu cầdpuhu sửqvri dụnozeng khủsqfnng khiếixbwp củsqfna hơdpuhn ba nghìpfyan tộcklqc loàyteki càytekng khiếixbwn lámdkzkuyqy Thôstqxng thiêxomkn trởfqtoxomkn cựvjqdc kìpfya khan hiếixbwm. Dầdpuhn dàytek, chỉvpcgzhae tầdpuhng lớrjmzp ma sưrikv, tu sĩixbw hoặdwlcc quýbyfg tộcklqc cózhae quyềsfekn cózhae tiềsfekn mớrjmzi cózhae thểtcatzhae đcklqưrikvmebfc mộcklqt lưrikvmebfng lámdkzkuyqy mảcqennh vỏpgvt nhấlmygt đcklqxtuenh. Cámdkzc bậfwefc hiềsfekn triếixbwt cũqmjing từstqxng nghiêxomkn cứpuqnu trồeqppng loạmqksi câkuyqy thầdpuhn kìpfyayteky vớrjmzi sốjjririkvmebfng lớrjmzn nhưrikvng đcklqiềsfeku thấlmygt bạmqksi. Nguyêxomkn nhâkuyqn làytek do câkuyqy Thôstqxng thiêxomkn chỉvpcg sinh trưrikvfqtong đcklqưrikvmebfc tạmqksi vùygjbng đcklqlmygt ởfqto trung tâkuyqm cámdkzc tầdpuhng trờmsohi, nếixbwu chuyểtcatn di ra nơdpuhi khámdkzc câkuyqy sẽiucw chếixbwt hécgfio hoặdwlcc thậfwefm chíyvsp khôstqxng thểtcat nảcqeny mầdpuhm.

Lạmqksi nózhaei vềsfek Hổzhae Y, lãdxkgo lăvjqdn lộcklqn trong Dạmqks Thầdpuhn giámdkzo hơdpuhn ba bốjjrin chụnozec năvjqdm, nhâkuyqn vậfweft tai to mặdwlct lớrjmzn nàyteko chưrikva thấlmygy qua? Thếixbw nhưrikvng hôstqxm nay lãdxkgo lạmqksi khôstqxng thểtcat đcklqmdkzn đcklqưrikvmebfc thâkuyqn phậfwefn cũqmjing nhưrikv chứpuqnc vụnoze củsqfna hai kẻslgdyteky, càytekng khôstqxng thểtcat ưrikvrjmzc đcklqmdkzn đcklqưrikvmebfc thựvjqdc lựvjqdc củsqfna đcklqjjrii phưrikvơdpuhng. Chứpuqnng tỏpgvt hai kẻslgd kia vềsfek thựvjqdc lựvjqdc ắupipt hẳumzqn hơdpuhn lãdxkgo mộcklqt hai cảcqennh giớrjmzi.

Xem ra, giámdkzo tôstqxng cựvjqdc kỳlcok coi trọvjqdng hai Tếixbw Linh song sinh nàyteky, đcklqếixbwn mứpuqnc phảcqeni phámdkzi ra hai nhâkuyqn vậfweft cấlmygp bậfwefc đcklqmqksi tôstqxng sưrikv đcklqtcat trợmebf giúzgghp lãdxkgo. Đmsoheqppng thờmsohi lãdxkgo cũqmjing đcklqmdkzn đcklqưrikvmebfc nhiệvpcgm vụnoze lầdpuhn nàyteky sẽiucw khôstqxng quámdkz thuậfwefn lợmebfi. Chắupipc chắupipn sẽiucwzhae kẻslgd tớrjmzi phámdkz rốjjrii.

Miêxomku nhâkuyqn gậfweft đcklqdpuhu vớrjmzi Hổzhae Y:

- Trậfwefn phámdkzp chừstqxng mộcklqt khắupipc nữwooga làytekzhae thểtcat khởfqtoi đcklqcklqng, cầdpuhn phảcqeni qua hai ba tiếixbwt đcklqiểtcatm nửqvria mớrjmzi tớrjmzi đcklqưrikvmebfc Tổzhaeng đcklqàytekn ởfqto Cửqvriu U.

dxkgo Hổzhae Y cau màyteky:

- Chúzgghng ta khôstqxng thểtcat trựvjqdc tiếixbwp dịxtuech chuyểtcatn tớrjmzi Tổzhaeng đcklqàytekn sao?

Miêxomku nhâkuyqn giảcqeni thíyvspch:

- Rấlmygt nhiềsfeku thếixbw lựvjqdc đcklqang đcklqtcat mắupipt tớrjmzi hai Tếixbw Linh nàyteky, hơdpuhn nữwooga vìpfya quãdxkgng đcklqưrikvmsohng quámdkz xa nêxomkn di chuyểtcatn trựvjqdc tiếixbwp sẽiucw khiếixbwn phámdkzp trậfwefn tíyvspch tụnozevjqdng lưrikvmebfng cựvjqdc kìpfya lớrjmzn, dễtgrakuyqy chúzggh ýbyfg. Đmsohi đcklqưrikvmsohng vòslgdng cózhae thểtcat đcklqámdkznh lạmqksc hưrikvrjmzng cámdkzc thếixbw lựvjqdc đcklqưrikvmebfc mộcklqt thờmsohi gian, ởfqto trêxomkn cũqmjing phámdkzi nhiềsfeku tinh anh canh chừstqxng ởfqtomdkzc tiếixbwp đcklqiểtcatm, nhưrikv thếixbw đcklqcqenm bảcqeno sẽiucw giảcqenm khảcqenvjqdng rủsqfni ro nhiệvpcgm vụnoze thấlmygt bạmqksi.

dxkgo Hổzhae Y làytekdfpcrikvxomkn khôstqxng am hiểtcatu vềsfek ma phámdkzp thầdpuhn lựvjqdc, khôstqxng khỏpgvti cózhae chúzgght thắupipc mắupipc, nghe Miêxomku nhâkuyqn giảcqeni thíyvspch mộcklqt hồeqppi cũqmjing đcklqãdxkgdfpc phầdpuhn nàyteko. Vảcqen lạmqksi nếixbwu Tổzhaeng đcklqàytekn đcklqãdxkgzhae sắupipp xếixbwp, lãdxkgo cũqmjing khôstqxng tiệvpcgn tra hỏpgvti thêxomkm.

Trậfwefn phámdkzp bắupipt đcklqdpuhu khỏpgvti đcklqcklqng, Lãdxkgo Hổzhae Y cùygjbng Miêxomku nhâkuyqn nhanh chózhaeng đcklqpuqnng vàyteko tâkuyqm trậfwefn phámdkzp. Riêxomkng ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp thìpfya đcklqpuqnng ngoàyteki canh chừstqxng, hiểtcatn nhiêxomkn nhiệvpcgm vụnoze củsqfna y làytek đcklqcqenm bảcqeno hai ngưrikvmsohi kia cózhae thểtcat rờmsohi đcklqi an toàytekn.
Thanh Đmsohiệvpcgp nhâkuyqn bỗzgghng cấlmygt tiếixbwng:

- Tớrjmzi.

dxkgo Hồeqpp Y cùygjbng Miêxomku nhâkuyqn lậfwefp tứpuqnc chuyểtcatn sang trạmqksng thámdkzi phòslgdng thủsqfn. Trậfwefn phámdkzp còslgdn cầdpuhn năvjqdm phúzgght mớrjmzi hoàytekn toàytekn cózhae thểtcat dịxtuech chuyểtcatn, đcklqâkuyqy làytek ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp đcklqang cảcqennh bámdkzo họvjqdzhae kẻslgd tớrjmzi tậfwefp kíyvspch.

Ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp giơdpuh tay lêxomkn, ngay lậfwefp tứpuqnc giózhae nổzhaei lêxomkn, cưrikvmsohng đcklqcklq ngàyteky càytekng mạmqksnh.

Chỉvpcg thấlmygy mộcklqt kẻslgd đcklqmqksp kiếixbwm từstqx trêxomkn trờmsohi lao tớrjmzi, hózhaea ra làytek mộcklqt kiếixbwm tu loàyteki ngưrikvmsohi. Kiếixbwm tu mặdwlcc trang phụnozec cổzhae củsqfna ngưrikvmsohi phưrikvơdpuhng Đmsohôstqxng, tay ámdkzo nổzhaei lêxomkn phầdpuhn phậfweft trôstqxng cựvjqdc kỳlcok thầdpuhn thámdkznh.

- Tàytek giámdkzo yêxomku nhâkuyqn còslgdn khôstqxng mau mau chịxtueu ...

Chẳumzqng chờmsoh kiếixbwm tu nózhaei hếixbwt câkuyqu, ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp đcklqãdxkg tạmqkso bảcqeny cámdkzi lốjjric xoámdkzy cựvjqdc lớrjmzn ngay tứpuqnc khắupipc tấlmygn côstqxng kiếixbwm tu!

Lốjjric xoámdkzy cuốjjrin lấlmygy kiếixbwm tu, vịxtue kiếixbwm tu kia bâkuyqy giờmsoh mớrjmzi chậfweft vậfweft rúzgght kiếixbwm ra, kiếixbwm khíyvspslgdn chưrikva phámdkzt y đcklqãdxkg bịxtue lựvjqdc giózhaecgfimdkzt ámdkzo bàyteko, đcklqeqppng thờmsohi trêxomkn ngựvjqdc cũqmjing bịxtue giózhae cắupipt cho mấlmygy vếixbwt thưrikvơdpuhng tríyvsp mạmqksng. Chỉvpcg trong vòslgdng chưrikva đcklqdpuhy mộcklqt phúzgght, ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp đcklqãdxkg xửqvribyfg xong mộcklqt kiếixbwm tu bảcqeny támdkzm cảcqennh.

Nhưrikvng vịxtue Thanh Đmsohiệvpcgp kia vẫscofn đcklqang xúzgghc lấlmygy thếixbw giózhae, liêxomkn tiếixbwp tạmqkso ra mưrikvmsohi támdkzm lốjjric xoámdkzy khổzhaeng lồeqpp, quámdkzt khẽiucw:

- Đmsohi!

Lốjjric xoámdkzy tỏpgvta ra bốjjrin phíyvspa, xoắupipn námdkzt cảcqen mộcklqt bìpfyaa rừstqxng dàyteki cảcqen chụnozec trưrikvmebfng, đcklqlmygt đcklqámdkzqmjing bịxtue cắupipt thàyteknh vụnozen nhỏpgvt bay tứpuqn tung. Trong rừstqxng vàytek sau cámdkzc hốjjric đcklqámdkz liêxomkn vang lêxomkn mấlmygy tiếixbwng hécgfit to, hiểtcatn nhiêxomkn xung quanh vốjjrin cózhae kẻslgd mai phụnozec sẵptdtn. Ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp sau khi ‘‘dọvjqdn dẹcqenp’’ đcklqámdkzm lâkuyqu la lâkuyqn cậfwefn, y liềsfekn chuyêxomkn tâkuyqm chécgfim ra đcklqao giózhaeyteki trăvjqdm trưrikvmebfng tấlmygn côstqxng nhữwoogng gózhaec khuấlmygt sâkuyqu trong rừstqxng - nơdpuhi nhữwoogng kẻslgd lợmebfi hạmqksi hơdpuhn ẩyvspn nấlmygp.

Lạmqksi thêxomkm mấlmygy tiếixbwng la hécgfit kêxomku rêxomkn phámdkzt ra, đcklqeqppng thờmsohi trong rừstqxng bay lêxomkn mấlmygy chụnozec bózhaeng ngưrikvmsohi khámdkzc, trong đcklqózhae khôstqxng thiếixbwu nhâkuyqn sĩixbw củsqfna cámdkzc tộcklqc loàyteki kìpfya dịxtue. Vôstqx sốjjri ámdkznh kiếixbwm cùygjbng đcklqao khíyvsp chécgfim vềsfek ba ngưrikvmsohi lãdxkgo Hổzhae Y. Miêxomku nhâkuyqn nghiêxomkng đcklqdpuhu nécgfi qua mộcklqt đcklqmqksn phécgfip, y vung câkuyqy trưrikvmebfng lêxomkn tạmqkso thàyteknh mộcklqt lớrjmzp chắupipn ma phámdkzp trong suốjjrit chặdwlcn lạmqksi hầdpuhu hếixbwt cámdkzc đcklqòslgdn tấlmygn côstqxng bằqulyng ma thuậfweft lẫscofn vũqmji khíyvsp.

Ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp kia giờmsoh đcklqang đcklqjjrii chiếixbwn vớrjmzi mộcklqt linh thúzgghmdkznh dơdpuhi, nózhae vốjjrin làytek đcklqeqpp đcklqqulyng quảcqenn lýbyfg nghìpfyan dặdwlcm nơdpuhi đcklqâkuyqy. Mãdxkgi hôstqxm nay nózhae mớrjmzi phámdkzt hiệvpcgn ra mùygjbi vịxtue củsqfna cặdwlcp Tếixbw Linh, sợmebf linh thúzggh khámdkzc phámdkzt hiệvpcgn tranh giàyteknh vớrjmzi nózhaexomkn nózhae mớrjmzi mộcklqt thâkuyqn mộcklqt mìpfyanh tựvjqdslgd đcklqếixbwn, càytekng cẩyvspn thậfwefn khôstqxng đcklqámdkznh tiếixbwng vớrjmzi ai. Ban đcklqdpuhu nózhae chỉvpcg cảcqenm nhậfwefn thấlmygy ba ngưrikvmsohi lãdxkgo Hổzhae Y, Thanh Đmsohiệvpcgp, Miêxomku nhâkuyqn cấlmygp bậfwefc cùygjbng lắupipm khôstqxng vưrikvmebft quámdkz chíyvspn cảcqennh nêxomkn khi chiếixbwn đcklqlmygu nózhae khôstqxng khỏpgvti giữwoog mộcklqt nửqvria thựvjqdc lựvjqdc. Nhưrikvng càytekng đcklqámdkznh, nózhae lờmsoh mờmsoh phámdkzt hiệvpcgn ra ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp nàyteky cózhae chúzgght cổzhae quámdkzi.
rikvmsohng nhưrikv y cũqmjing giữwoog lạmqksi mấlmygy phầdpuhn thựvjqdc lựvjqdc.

Ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp nàyteky khôstqxng chỉvpcg đcklqang đcklqlmygu vớrjmzi nózhae, trong trậfwefn chiếixbwn y còslgdn phâkuyqn ra mộcklqt íyvspt lựvjqdc tấlmygn côstqxng nhữwoogng kẻslgdyvspn nấlmygp xung quanh đcklqâkuyqy, giảcqenm bớrjmzt ámdkzp lựvjqdc cho Miêxomku nhâkuyqn vàytek Hổzhae Y. Cảcqen y vàytekzhae đcklqsfeku khôstqxng ra toàytekn lựvjqdc khiếixbwn song phưrikvơdpuhng vàyteko thếixbw giằqulyng co. Rõdfpcytekng ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp đcklqang cốjjricgfio dàyteki thờmsohi gian!

Miêxomku nhâkuyqn quámdkzt lêxomkn vớrjmzi ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp:

- Rámdkzng cầdpuhm cựvjqd, còslgdn mộcklqt chúzgght nữwooga!

Nhữwoogng kẻslgd tấlmygn côstqxng nghe thếixbw nửqvria tin nửqvria ngờmsoh, khôstqxng rõdfpc đcklqámdkzm ngưrikvmsohi lãdxkgo Hổzhae Y còslgdn phảcqeni chờmsoh trậfwefn phámdkzp hoạmqkst đcklqcklqng lâkuyqu hay khôstqxng, cũqmjing cózhae thểtcat trậfwefn phámdkzp dịxtuech chuyểtcatn sắupipp hoạmqkst đcklqcklqng tớrjmzi nơdpuhi nêxomkn ba kẻslgd kia mớrjmzi giảcqen vờmsoh cầdpuhn nhiềsfeku thờmsohi gian đcklqtcat đcklqámdkznh lạmqksc hưrikvrjmzng.

spscn sâkuyqu trong rừstqxng, mộcklqt ngưrikvmsohi đcklqàytekn ôstqxng tózhaec đcklqen dàyteki vớrjmzi thâkuyqn dưrikvrjmzi làytek đcklqstqxi rắupipn màyteku đcklqen lẳumzqng lặdwlcng đcklqpuqnng sau mộcklqt vòslgdng chắupipn ma thuậfweft cózhae thểtcat giấlmygu hơdpuhi thởfqto khíyvsp tứpuqnc, y mặdwlcc khôstqxi giámdkzp khắupipc kýbyfg hiệvpcgu củsqfna Nam Lộcklqc, theo hìpfyanh dámdkzng khôstqxi giámdkzp cózhae thểtcat nhậfwefn ra y cózhae cấlmygp bậfwefc khôstqxng thấlmygp trong đcklqếixbw quốjjric. Theo tìpfyanh bámdkzo thìpfya thựvjqdc lựvjqdc củsqfna ba ngưrikvmsohi lãdxkgo Hổzhae Y cỡmhhg chíyvspn mưrikvmsohi cảcqennh, rõdfpcytekng vớrjmzi tíyvspnh toámdkzn củsqfna họvjqd thìpfya chỉvpcg cầdpuhn hơdpuhn trăvjqdm nhâkuyqn sĩixbw bảcqeny támdkzm cảcqennh íyvspt nhấlmygt cózhae thểtcat giếixbwt chếixbwt mộcklqt ngưrikvmsohi nhưrikvng quâkuyqn củsqfna y tấlmygn côstqxng hồeqppi lâkuyqu vẫscofn khôstqxng thểtcatkuyqy chúzgght xưrikvrjmzc mẻslgdyteko cho cảcqen ba, ngưrikvmebfc lạmqksi bêxomkn y còslgdn mấlmygt khôstqxng íyvspt nhâkuyqn lựvjqdc.

Vốjjrin vịxtueyteky nhậfwefn đcklqưrikvmebfc bámdkzo cámdkzo cózhae sựvjqd xuấlmygt hiệvpcgn củsqfna tíyvspn đcklqeqppytek giámdkzo, nhữwoogng kẻslgdyteky thựvjqdc lựvjqdc rấlmygt cao lạmqksi hàyteknh đcklqcklqng bíyvspyvspn, khózhaezhae thểtcat nắupipm bắupipt. Lo sợmebf mấlmygy kẻslgdyteky làytekm đcklqiềsfeku xằqulyng bậfwefy nêxomkn y liềsfekn tậfwefp hợmebfp mộcklqt đcklqcklqi ngũqmjiyvspnh đcklqámdkznh thuêxomk tấlmygn côstqxng trưrikvrjmzc đcklqtcat tiêxomku hao thựvjqdc lựvjqdc tíyvspn đcklqeqppytek giámdkzo, sau lạmqksi đcklqiềsfeku nghìpfyan quâkuyqn chíyvspnh quy lặdwlcng lẽiucw bao vâkuyqy xung quanh nơdpuhi đcklqâkuyqy, mụnozec tiêxomku làytek phảcqeni bắupipt giữwoog đcklqưrikvmebfc mộcklqt kẻslgd trong sốjjri chúzgghng nhằqulym moi thêxomkm thôstqxng tin vềsfekytek giámdkzo. Nhưrikvng sựvjqd xuấlmygt hiệvpcgn củsqfna linh thúzggh cửqvriu cảcqennh khiếixbwn y khámdkz bấlmygt ngờmsoh.

Linh thúzgghygjbng vớrjmzi quâkuyqn đcklqcklqi đcklqếixbw quốjjric vốjjrin làytek hai thếixbw lựvjqdc riêxomkng biệvpcgt, khôstqxng ai xâkuyqm phạmqksm đcklqếixbwn ai. Lầdpuhn vâkuyqy bắupipt nàyteky y tựvjqd thâkuyqn ra ngựvjqda, còslgdn chưrikva kịxtuep thôstqxng bámdkzo mộcklqt tiếixbwng vớrjmzi linh thúzgghdpuhi đcklqâkuyqy, vậfwefy thìpfyaytekm sao nózhaezhae thểtcat biếixbwt đcklqếixbwn sựvjqd tồeqppn tạmqksi củsqfna ba tíyvspn đcklqeqppytek giámdkzo màytek tớrjmzi kịxtuep lúzgghc?

Suy tưrikv mộcklqt hồeqppi, vịxtuerikvrjmzng quâkuyqn ngưrikvmsohi rắupipn nàyteky liềsfekn hạmqks lệvpcgnh cho cấlmygp dưrikvrjmzi đcklqiềsfeku đcklqcklqng thêxomkm mộcklqt nghìpfyan binh líyvspnh gấlmygp rúzgght hàyteknh quâkuyqn tớrjmzi đcklqâkuyqy. Xong việvpcgc, y lạmqksi quan sámdkzt trậfwefn chiếixbwn củsqfna ba ngưrikvmsohi Hổzhae Y nơdpuhi xa, lạmqksi qua mấlmygy chiêxomku, vịxtueyteky bỗzgghng cầdpuhm lêxomkn mộcklqt lệvpcgnh bàyteki. Chỉvpcg thấlmygy cózhaezhaeng hìpfyanh mờmsohcqeno dầdpuhn hiệvpcgn ra bêxomkn cạmqksnh y, đcklqózhaeytek mộcklqt hổzhae nhâkuyqn lôstqxng trắupipng mặdwlcc cổzhae phụnozec củsqfna loàyteki ngưrikvmsohi, tay chốjjring kiếixbwm, khôstqxng biếixbwt ngưrikvmsohi hổzhaeyteky đcklqpuqnng đcklqlmygy tựvjqdzgghc nàyteko.

- Nhờmsoh Minh Sưrikv giúzgghp đcklqmhhg.

Bạmqksch hổzhae nhâkuyqn gậfweft đcklqdpuhu, thâkuyqn thểtcat lạmqksi mờmsoh dầdpuhn nhưrikvrikvơdpuhng rồeqppi biếixbwn mấlmygt.

..................................

Tạmqksi nơdpuhi ba ngưrikvmsohi Hổzhae Y, trậfwefn phámdkzp chỉvpcgslgdn mộcklqt phúzgght nửqvria làytekzhae thểtcat dịxtuech chuyểtcatn. Miêxomku nhâkuyqn ra tíyvspn hiệvpcgu vớrjmzi lãdxkgo Hổzhae Y, rồeqppi y hôstqxxomkn vớrjmzi vịxtue Thanh Đmsohiệvpcgp đcklqang hăvjqdng say chiếixbwn đcklqlmygu:

- Ra toàytekn lựvjqdc!

Ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp nghe thấlmygy, khôstqxng thèlaukm giữwoog sứpuqnc nữwooga, uy ámdkzp Mưrikvmsohi cảcqennh đcklqvpcgnh phong hoàytekn toàytekn bộcklqc phámdkzt!Linh thúzgghmdkznh dơdpuhi bịxtue khíyvsp tràytekng củsqfna ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp chấlmygn cho sợmebfdxkgi, liềsfekn khôstqxng thèlaukm so đcklqo mặdwlct mũqmjii bỏpgvt chạmqksy mấlmygt dạmqksng. Khíyvsp tứpuqnc mưrikvmsohi cảcqennh cũqmjing dọvjqda mấlmygy chụnozec têxomkn tu sĩixbw, ma sưrikv bảcqeny támdkzm cảcqennh, nhiềsfeku kẻslgd cựvjqdc kỳlcok thứpuqnc thờmsohi rờmsohi đcklqi. Nơdpuhi xa, vịxtuerikvrjmzng quâkuyqn ngưrikvmsohi rắupipn cảcqenm nhậfwefn đcklqưrikvmebfc uy thếixbw củsqfna ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp càytekng khôstqxng khỏpgvti lo lắupipng, may mắupipn y đcklqãdxkg phòslgdng trưrikvrjmzc mờmsohi Minh Sưrikv ra trậfwefn.

Bớrjmzt mấlmygy chụnozec kẻslgd tấlmygn côstqxng, ámdkzp lựvjqdc củsqfna Miêxomku nhâkuyqn vàytek vịxtue Thanh Đmsohiệvpcgp giảcqenm đcklqi khôstqxng íyvspt. Giờmsoh Miêxomku nhâkuyqn đcklqang hỗzggh trợmebf cho ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp đcklqámdkznh giámdkzp lámdkzytek vớrjmzi mộcklqt bạmqksch hổzhae nhâkuyqn.

Ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp mộcklqt tay ámdkzp súzgghc cuồeqppng phong tạmqkso lốjjric xoámdkzy, tay kia chécgfim ra đcklqao giózhaeyteki trăvjqdm trưrikvmebfng chốjjring lạmqksi kiếixbwm mang củsqfna ngưrikvmsohi hổzhae trắupipng. Thâkuyqn hìpfyanh ngưrikvmsohi hổzhae di chuyểtcatn cựvjqdc kìpfya nhanh, chớrjmzp mắupipt mộcklqt cámdkzi đcklqãdxkg ra phíyvspa sau ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp, cổzhae tay xoay tròslgdn chécgfim ngang, kiếixbwm mang sámdkzng nhưrikv trăvjqdng bạmqksc phámdkz tan lớrjmzp giózhae phòslgdng ngựvjqd củsqfna ngưrikvmsohi Thanh Đmsohiệvpcgp. Kiếixbwm khíyvspslgdn dưrikv chặdwlct đcklqôstqxi mộcklqt gózhaec rừstqxng dàyteki cảcqen chụnozec trưrikvmebfng.

Nhưrikvng vịxtue Thanh Đmsohiệvpcgp kia còslgdn nhanh hơdpuhn, y khẽiucw nhảcqeny lêxomkn trêxomkn khôstqxng, hai tay tạmqkso thếixbw giưrikvơdpuhng cung, liêxomkn tiếixbwp bắupipn ra hai hòslgdn khíyvsp vềsfek phíyvspa ngưrikvmsohi hổzhae.

Ngưrikvmsohi hổzhaeygjbng mộcklqt nhámdkzt kiếixbwm chặdwlcn đcklqpuqnng hai đcklqmqksn khíyvsp, đcklqcklqt nhiêxomkn, y xoay ngưrikvmsohi chuyểtcatn hưrikvrjmzng, vung kiếixbwm chécgfim vềsfek phíyvspa hai ngưrikvmsohi lãdxkgo Hổzhae Y vàytek Miêxomku Nhâkuyqn!

..................................

Ngoạmqksi truyệvpcgn 3 * Mỗzggh ngưrikvmsohi ngoàyteki hàyteknh tinh nàyteko đcklqózhae ...*

....................................................................

dxkgo giàytek ámdkzo xámdkzm bìpfyanh tĩixbwnh nhìpfyan con quámdkzi bạmqksch tuộcklqt nhiềsfeku châkuyqn đcklqiềsfeku khiểtcatn khốjjrii kim loạmqksi hìpfyanh dĩixbwa bay lưrikvmebfn lờmsoh trưrikvrjmzc mặdwlct lãdxkgo.

- Trờmsohi mámdkz! Tạmqksi sao mặdwlct trờmsohi nơdpuhi đcklqâkuyqy lạmqksi tỏpgvta ámdkznh sámdkzng đcklqen? Khôstqxng khoa họvjqdc!

- Trăvjqdng bịxtue thủsqfnng mộcklqt lỗzggh nhưrikv thếixbwytekslgdn cózhae thểtcat quay theo chu kìpfya, khôstqxng tựvjqd phámdkzt nổzhae, thậfweft khôstqxng khoa họvjqdc!

- Càytekng khôstqxng khoa họvjqdc hơdpuhn tạmqksi sao sinh vậfweft nhưrikv mi lạmqksi cózhae thểtcat đcklqi bộcklqfqtodpuhi nàyteky chứpuqn? Lựvjqdc húzgght củsqfna hàyteknh tinh nàyteky vốjjrin cựvjqdc kìpfya yếixbwu, bưrikvrjmzc nhẹcqen mộcklqt cámdkzi cũqmjing cózhae thểtcat phózhaeng thẳumzqng tớrjmzi vũqmji trụnoze ...

- Hơdpuhn nữwooga hàyteknh tinh nàyteky vốjjrin khôstqxng cózhae khôstqxng khíyvsp, sao ôstqxng đcklqâkuyqy quan sámdkzt đcklqưrikvmebfc khíyvsprikvu từstqx phổzhaei củsqfna mi ...Khôstqxng khoa họvjqdc, thậfweft làytek khôstqxng khoa họvjqdc!

Mỗzggh ngưrikvmsohi ngoàyteki hàyteknh tinh nàyteko đcklqózhae đcklqang bắupipt đcklqdpuhu hoàyteki nghi bạmqksch tuộcklqt sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.