Cực Dạ

Chương 2 : Khi đánh nhau nên nhanh tay hơn nhanh miệng

    trước sau   
Dạswouo gầnqfln đbtdeâqvmqy, hai anh em Thiệwjckn Châqvmqn đbtdejfyzu nằswoum mơivrj thấefeyy átgdpc mộaqping. Chúefeyng mơivrj thấefeyy mìdtkinh bịnpyq nhốqvmqt trong mộaqpit tòaqzwa thátgdpp tốqvmqi tăwqdpm, sau đbtdeóxovu chúefeyng cốqvmq chạswouy thoátgdpt, rồcdifi chúefeyng nhìdtkin thấefeyy mộaqpit bóxovung ma cựixhnc lớhdnvn đbtdeuổwsyyi theo chúefeyng. Hai anh em cứvouc chạswouy, chạswouy mãndmji, vìdtki gặkvycp chưifadhdnvng ngạswoui vậeqptt màrumb phảvjrbi tátgdpch nhau ra. Cuốqvmqi cùwoycng, chúefeyng rơivrji vàrumbo mộaqpit cátgdpi hốqvmqqvmqu hun húefeyt, trong hốqvmqxovu mộaqpit ngưifadifadi phụsxdi nữdtki xinh đbtdevjrbp vớhdnvi đbtdeôrajli mắaqzwt đbtdeorbe rựixhnc đbtdevoucng chờifad sẵislvn, côrajl ta giang tay ra đbtdeóxovun lấefeyy hai anh em vàrumb nởaqzw nụsxdiifadifadi quỷecgy dịnpyq.

Bắaqzwt đbtdeưifadifyoc bọswoun bâqvmqy rồcdifi, nhóxovuc con!

- Oa oa!

Thiệwjckn vàrumb Châqvmqn cùwoycng lúefeyc bậeqptt dậeqpty la héloxut, hiểhwexn nhiêissnn cảvjrb hai cùwoycng nằswoum mơivrj thấefeyy átgdpc mộaqping. Hai đbtdevouca nhìdtkin nhau, vẻcmie mặkvyct tràrumbn đbtdenqfly sợifyondmji. Thiệwjckn khôrajlng kìdtkim đbtdeưifadifyoc ôrajlm lấefeyy anh, Châqvmqn mặkvycc dùwoyc hoảvjrbng loạswoun nhưifadng cốqvmq tỏorbe ra mạswounh mẽvjrb vỗohcc vềjfyz em trai mìdtkinh.

- Đjokscfnfng sợifyo, đbtdecfnfng sợifyo. Phùwoyc phùwoyc, thổwsyyi hếswout ba bịnpyq. Sấefeym đbtdeếswoun nổwsyy chếswout cọswoup con. - Châqvmqn dùwoycng câqvmqu vèswourumb ngưifadifadi Cửkqgpu Dưifadơivrjng hay dùwoycng đbtdehwex dỗohcc con nísanot, vừcfnfa nóxovui vừcfnfa rátgdpng cưifadifadi, nhưifadng khuôrajln mặkvyct đbtdejfyzm nưifadhdnvc mũorkui nưifadhdnvc mắaqzwt chẳdlmpng tạswouo nêissnn týttxz hiệwjcku quảvjrbrumbo, ngưifadifyoc lạswoui còaqzwn khiếswoun Thiệwjckn thêissnm hãndmji.

Thiệwjckn làrumb đbtdevouca béloxu thôrajlng minh, nóxovu biếswout anh trai cũorkung sợifyo khôrajlng kéloxum nhưifadng nóxovuorkung khôrajlng vạswouch trầnqfln chuyệwjckn nàrumby ra. Mơivrj hồcdif trong cõsanoi u minh, chúefeyng dưifadifadng nhưifad nghe thấefeyy âqvmqm thanh củbmxma quỷecgy dữdtki, bátgdpo hiệwjcku tai họswoua sẽvjrbeqptp đbtdeếswoun chia cắaqzwt chúefeyng vớhdnvi cuộaqpic sốqvmqng bìdtkinh yêissnn. Nhưifadng cóxovu chuyệwjckn màrumb Thiệwjckn còaqzwn sợifyoivrjn.
- Anh. - Thiệwjckn ngẩivrjng đbtdenqflu, khe khẽvjrbissnu, nóxovuaqzwn quátgdp nhỏorbeissnn khôrajlng thểhwex biểhwexu lộaqpi hếswout nỗohcci lo trong lòaqzwng, chỉjvnvxovu thểhwexwoycng từcfnf ngữdtki đbtdeơivrjn giảvjrbn nhấefeyt, thâqvmqn thuộaqpic nhấefeyt đbtdehwexxovui ra tấefeyt cảvjrb.

Châqvmqn gậeqptt gậeqptt đbtdenqflu, xoa đbtdenqflu em:

- Khôrajlng sao hếswout, anh em chúefeyng ta sẽvjrb luôrajln ởaqzwwoycng nhau, dùwoyc quỷecgyxovu bắaqzwt em đbtdei, anh cũorkung sẽvjrbtgdpc dao đbtdei chéloxum chếswout nóxovu rồcdifi mang em vềjfyz!

Thiệwjckn cưifadifadi hìdtkidtki, nóxovu đbtdeãndmj bớhdnvt sợifyoivrjn:

- Đjoksúefeyng vậeqpty, lỡormjrumb quỷecgy bắaqzwt anh đbtdei, em cũorkung sẽvjrbtgdpc dao chéloxum chếswout nóxovu! Khi đbtdeóxovu nếswouu em tìdtkim thấefeyy anh rồcdifi, anh đbtdecfnfng cóxovuaqzw đbtdeefeyy khóxovuc nhèswou!

Châqvmqn dẫjfyzu mỏorbe:

- Ai khóxovuc nhèswou! Em mớhdnvi làrumb đbtdevouca hay khóxovuc nhèswou.

Hai đbtdevouca trẻcmie ôrajlm chặkvyct lấefeyy nhau, ngâqvmqy thơivrj tin tưifadaqzwng rằswoung trêissnn đbtdeifadi nàrumby khôrajlng còaqzwn đbtdeiềjfyzu gìdtkixovu thểhwex chia cắaqzwt chúefeyng đbtdeưifadifyoc.

.................................. Ởbkej ngoàrumbi thôrajln Vâqvmqn Xãndmj, tộaqpic Cửkqgpu Dưifadơivrjng.

Hổwsyy Y ẩivrjn mìdtkinh trong rừcfnfng câqvmqy, lãndmjo lẳdlmpng lặkvycng nhìdtkin bứvoucc thưifadivrj lửkqgpng trêissnn khôrajlng, mặkvyct khôrajlng cảvjrbm xúefeyc.

‘‘ Sắaqzwp tớhdnvi lúefeyc rồcdifi. Mi phảvjrbi mang hai đbtdevouca béloxu Tếswou Linh song sinh đbtdeếswoun Tổwsyyng đbtdeàrumbn ởaqzw Cửkqgpu U. Sựixhn việwjckc khôrajlng thểhwex chậeqptm trễqbck, trong vòaqzwng bảvjrby ngàrumby phảvjrbi hoàrumbn thàrumbnh. Ta sẽvjrb cửkqgp thêissnm ngưifadifadi tiềjfyzm ẩivrjn đbtdehwex trợifyo giúefeyp, mi phảvjrbi cẩivrjn thậeqptn trátgdpnh đbtdehwex kẻcmie khátgdpc chúefey ýttxz. Đjoksiềjfyzu quan trọswoung nhấefeyt làrumb hai đbtdevouca béloxu vẫjfyzn còaqzwn sốqvmqng vàrumb nguyêissnn vẹvjrbn cho tớhdnvi Tổwsyyng đbtdeàrumbn.’’

Sau khi dòaqzwng chữdtki cuốqvmqi cùwoycng hiệwjckn lêissnn, bứvoucc thưifadwoycng chátgdpy thàrumbnh tro.

ndmjo Hổwsyy Y xoa xoa cằswoum, sau đbtdeóxovundmjo lấefeyy ra mộaqpit cátgdpi tẩivrju thuốqvmqc rồcdifi hísanot mộaqpit hơivrji.
- Tấefeyt cảvjrbdtki ngàrumbi. Thầnqfln củbmxma ta. Mong Cựixhnc Dạswoundmji mãndmji vĩzepjnh hằswoung!

..................................

Đjoksêissnm hôrajlm ấefeyy, trờifadi tốqvmqi đbtdeen nhưifad mựixhnc.

Hổwsyy Y nhưifad u linh khôrajlng tiếswoung đbtdeaqping lẻcmien vàrumbo nhàrumb củbmxma vợifyo chồcdifng Trầnqfln Nam Thiềjfyzu. Đjokshwex phòaqzwng ngừcfnfa, lãndmjo đbtdeãndmj sớhdnvm dùwoycng chúefeyt linh lựixhnc thôrajli miêissnn tấefeyt cảvjrb ngưifadifadi trong thôrajln chìdtkim sâqvmqu vàrumbo giấefeyc ngủbmxm.

ndmjo khôrajlng ra tay tàrumbn sátgdpt tấefeyt cảvjrb ngưifadifadi trong tộaqpic Cửkqgpu Dưifadơivrjng chỉjvnvdtki mộaqpit lýttxz do đbtdeơivrjn giảvjrbn: khôrajlng gâqvmqy chúefey ýttxz.

Nếswouu đbtdeaqpit nhiêissnn trong vòaqzwng mộaqpit đbtdeêissnm màrumb mấefeyy trăwqdpm ngưifadifadi chếswout hếswout, đbtdevjrbm bảvjrbo sẽvjrb khiếswoun chísanonh quyềjfyzn lâqvmqn cậeqptn phátgdpt hiệwjckn ra. Hơivrjn nửkqgpa đbtdeâqvmqy làrumb đbtdeếswou quốqvmqc Nam Lộaqpic, đbtdeswoui năwqdpng dịnpyqzepj đbtdeếswoum khôrajlng hếswout, lãndmjo Hổwsyy Y cóxovu thểhwex tựixhn phụsxdi đbtdeqvmqi mặkvyct vớhdnvi hàrumbng trăwqdpm tu sĩzepj, võsanoifad bảvjrby tátgdpm cảvjrbnh. Nhưifadng lãndmjo khôrajlng đbtdevjrbm bảvjrbo khi chiếswoun đbtdeefeyu vẫjfyzn cóxovu thểhwex giữdtki cho hai Tếswou Linh nguyêissnn vẹvjrbn khôrajlng bịnpyq tổwsyyn thưifadơivrjng, chi bằswoung lãndmjo âqvmqm thầnqflm bắaqzwt cóxovuc lấefeyy hai đbtdevouca béloxu, xong rồcdifi chuồcdifn đbtdei. Vừcfnfa nhanh vừcfnfa gọswoun lạswoui đbtdeormj mấefeyt sứvoucc.

woyc thôrajln dâqvmqn cóxovu phátgdpt hiệwjckn ra hai đbtdevouca nhỏorbe mấefeyt tísanoch thìdtki chỉjvnv cầnqfln tạswouo ísanot chứvoucng cớhdnv thúefey hoang đbtdeaqpit nhậeqptp, đbtdevjrbm bảvjrbo ai ai cũorkung khôrajlng nghi ngờifaddtkirumb cho làrumb tụsxdii nhỏorbe bịnpyq cọswoup beo ăwqdpn mấefeyt rồcdifi.

Khôrajlng nhưifad mấefeyy tísanon đbtdecdifrumb giátgdpo khátgdpc đbtdei đbtdeếswoun đbtdeâqvmqu giếswout ngưifadifadi đbtdeếswoun đbtdeefeyy, đbtdeátgdpm ngu ấefeyy chỉjvnv hậeqptn thiêissnn hạswou khôrajlng biếswout mìdtkinh làrumbm bao nhiêissnu chuyệwjckn átgdpc, lạswoui còaqzwn rêissnu rao khắaqzwp nơivrji nhưifad thểhwex đbtdeóxovurumb việwjckc vinh quang lắaqzwm.

Lạswoui nóxovui vềjfyz Hổwsyy Y, lãndmjo nhìdtkin hai đbtdevouca trẻcmie đbtdeãndmj ngủbmxm say, lạswoui cẩivrjn thậeqptn quan sátgdpt xung quanh mộaqpit hồcdifi rồcdifi lấefeyy mộaqpit cátgdpi hộaqpip màrumbu đbtdeen nhỏorbe cỡormj nắaqzwm tay. Sau đbtdeóxovu, mộaqpit màrumbn kìdtki dịnpyq diễqbckn ra: cátgdpi hộaqpip nhỏorbe bay vúefeyt lêissnn rồcdifi húefeyt lấefeyy hai đbtdevouca béloxu, cơivrj thểhwex Thiệwjckn vàrumb Châqvmqn nhưifadxovu phéloxup thầnqfln kìdtki tựixhn nhu nhỏorbe lạswoui đbtdeếswoun khi vừcfnfa kísanoch cỡormjtgdpi hộaqpip.

ndmjo Hồcdif Y thu hộaqpip nhỏorbe vềjfyz rồcdifi cẩivrjn thậeqptn giấefeyu vàrumbo đbtdeai lưifadng. Xong việwjckc, lãndmjo nhanh chóxovung rờifadi khỏorbei thôrajln.

Cứvouc nhưifad thếswou, hai anh em nhẹvjrb nhàrumbng biếswoun mấefeyt khỏorbei thôrajln làrumbng nàrumby, vĩzepjnh viễqbckn rờifadi xa quêissnifadơivrjng củbmxma mìdtkinh.

..................................

Tạswoui mộaqpit nơivrji cátgdpch xa tộaqpic Cửkqgpu Dưifadơivrjng ba bốqvmqn trăwqdpm dặkvycm, lãndmjo Hổwsyy Y hộaqpii họswoup vớhdnvi ngưifadifadi tiềjfyzm ẩivrjn đbtdeếswoun trợifyo giúefeyp màrumb Tổwsyyng đbtdeàrumbn cửkqgp đbtdeếswoun.
Khi thấefeyy hai ngưifadifadi kia, lãndmjo Hổwsyy Y khôrajlng khỏorbei căwqdpng thẳdlmpng. Chỉjvnv thấefeyy mộaqpit ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp che mặkvyct vàrumb mộaqpit Miêissnu nhâqvmqn to lớhdnvn, uy vũorku đbtdevoucng im nhưifadifadifyong đbtdevoucng chờifad sẵislvn. Cảvjrb hai gậeqptt đbtdenqflu vớhdnvi lãndmjo Hổwsyy Y mộaqpit cátgdpi, cũorkung khôrajlng tròaqzw chuyệwjckn gìdtki. Miêissnu nhâqvmqn lấefeyy ra mộaqpit phiếswoun látgdpdtkinh giọswout nưifadhdnvc lớhdnvn cỡormjrumbn tay đbtdekvyct vàrumbo mộaqpit khu đbtdeefeyt trốqvmqng, từcfnfaqzwng bàrumbn tay y bỗohccng hiệwjckn ra mộaqpit thanh trưifadifyong gỗohccxovu khắaqzwc hoa văwqdpn kỳwsyy quátgdpi. Miêissnu nhâqvmqn bắaqzwt đbtdenqflu dùwoycng câqvmqy trưifadifyong vẽvjrb vẽvjrb viếswout viếswout gìdtki đbtdeóxovuissnn mảvjrbnh đbtdeefeyt trốqvmqng, lấefeyy tâqvmqm trậeqptn làrumb phiếswoun látgdp, chẳdlmpng mấefeyy chốqvmqc mộaqpit trậeqptn phátgdpp phứvoucc tạswoup hìdtkinh thàrumbnh.

Đjoksâqvmqy làrumb trậeqptn phátgdpp chuyêissnn dùwoycng đbtdehwex tạswouo đbtdeiểhwexm nhảvjrby khôrajlng gian, cóxovu khảvjrbwqdpng dịnpyqch chuyểhwexn mộaqpit sốqvmq ngưifadifadi hay vậeqptt đbtdei đbtdeếswoun nơivrji khátgdpc. Phiếswoun látgdprumb Miêissnu nhâqvmqn dùwoycng chísanonh làrumbtgdp củbmxma câqvmqy Thôrajlng thiêissnn, làrumb nguyêissnn liệwjcku ma phátgdpp quan trọswoung nhấefeyt đbtdehwex tạswouo nêissnn trậeqptn đbtdecdif dịnpyqch chuyểhwexn thờifadi khôrajlng. Lạswoui nóxovui, câqvmqy Thôrajlng thiêissnn làrumb gốqvmqc câqvmqy duy nhấefeyt nốqvmqi liềjfyzn ba mưifadơivrji sátgdpu tầnqflng trờifadi, bảvjrbn thâqvmqn nóxovu vốqvmqn chứvouca đbtdeixhnng nhiềjfyzu bísanoivrjn cùwoycng quyềjfyzn năwqdpng vưifadifyot xa mọswoui hiểhwexu biếswout củbmxma tấefeyt cảvjrb sinh vậeqptt trísano tuệwjck. Cátgdpc chủbmxmng tộaqpic ởaqzw ba mưifadơivrji sátgdpu tầnqflng trờifadi bao đbtdeifadi nay cũorkung khátgdpm phátgdp ra khôrajlng ísanot khảvjrbwqdpng thầnqfln kìdtki củbmxma câqvmqy Thôrajlng thiêissnn: dưifadifyoc liệwjcku chữdtkia bệwjcknh, nguyêissnn liệwjcku ma phátgdpp, chếswoutgdpc phùwoyc chúefey,... khảvjrbwqdpng uốqvmqn cong khôrajlng gian làrumb mộaqpit trong sốqvmq đbtdeóxovu.

Nhưifadng khôrajlng phảvjrbi ai ai cũorkung cóxovu thểhwex dễqbckrumbng kiếswoum đbtdeưifadifyoc mộaqpit phiếswoun látgdp củbmxma câqvmqy Thôrajlng thiêissnn, khôrajlng nóxovui tớhdnvi việwjckc câqvmqy nằswoum ởaqzw trung tâqvmqm cátgdpc tầnqflng trờifadi, chỉjvnvxovui tớhdnvi lưifadifyong nhu cầnqflu sửkqgp dụsxding khủbmxmng khiếswoup củbmxma hơivrjn ba nghìdtkin tộaqpic loàrumbi càrumbng khiếswoun látgdpqvmqy Thôrajlng thiêissnn trởaqzwissnn cựixhnc kìdtki khan hiếswoum. Dầnqfln dàrumb, chỉjvnvxovu tầnqflng lớhdnvp ma sưifad, tu sĩzepj hoặkvycc quýttxz tộaqpic cóxovu quyềjfyzn cóxovu tiềjfyzn mớhdnvi cóxovu thểhwexxovu đbtdeưifadifyoc mộaqpit lưifadifyong látgdpqvmqy mảvjrbnh vỏorbe nhấefeyt đbtdenpyqnh. Cátgdpc bậeqptc hiềjfyzn triếswout cũorkung từcfnfng nghiêissnn cứvoucu trồcdifng loạswoui câqvmqy thầnqfln kìdtkirumby vớhdnvi sốqvmqifadifyong lớhdnvn nhưifadng đbtdeiềjfyzu thấefeyt bạswoui. Nguyêissnn nhâqvmqn làrumb do câqvmqy Thôrajlng thiêissnn chỉjvnv sinh trưifadaqzwng đbtdeưifadifyoc tạswoui vùwoycng đbtdeefeyt ởaqzw trung tâqvmqm cátgdpc tầnqflng trờifadi, nếswouu chuyểhwexn di ra nơivrji khátgdpc câqvmqy sẽvjrb chếswout héloxuo hoặkvycc thậeqptm chísano khôrajlng thểhwex nảvjrby mầnqflm.

Lạswoui nóxovui vềjfyz Hổwsyy Y, lãndmjo lăwqdpn lộaqpin trong Dạswou Thầnqfln giátgdpo hơivrjn ba bốqvmqn chụsxdic năwqdpm, nhâqvmqn vậeqptt tai to mặkvyct lớhdnvn nàrumbo chưifada thấefeyy qua? Thếswou nhưifadng hôrajlm nay lãndmjo lạswoui khôrajlng thểhwex đbtdetgdpn đbtdeưifadifyoc thâqvmqn phậeqptn cũorkung nhưifad chứvoucc vụsxdi củbmxma hai kẻcmierumby, càrumbng khôrajlng thểhwex ưifadhdnvc đbtdetgdpn đbtdeưifadifyoc thựixhnc lựixhnc củbmxma đbtdeqvmqi phưifadơivrjng. Chứvoucng tỏorbe hai kẻcmie kia vềjfyz thựixhnc lựixhnc ắaqzwt hẳdlmpn hơivrjn lãndmjo mộaqpit hai cảvjrbnh giớhdnvi.

Xem ra, giátgdpo tôrajlng cựixhnc kỳwsyy coi trọswoung hai Tếswou Linh song sinh nàrumby, đbtdeếswoun mứvoucc phảvjrbi phátgdpi ra hai nhâqvmqn vậeqptt cấefeyp bậeqptc đbtdeswoui tôrajlng sưifad đbtdehwex trợifyo giúefeyp lãndmjo. Đjokscdifng thờifadi lãndmjo cũorkung đbtdetgdpn đbtdeưifadifyoc nhiệwjckm vụsxdi lầnqfln nàrumby sẽvjrb khôrajlng quátgdp thuậeqptn lợifyoi. Chắaqzwc chắaqzwn sẽvjrbxovu kẻcmie tớhdnvi phátgdp rốqvmqi.

Miêissnu nhâqvmqn gậeqptt đbtdenqflu vớhdnvi Hổwsyy Y:

- Trậeqptn phátgdpp chừcfnfng mộaqpit khắaqzwc nữdtkia làrumbxovu thểhwex khởaqzwi đbtdeaqping, cầnqfln phảvjrbi qua hai ba tiếswout đbtdeiểhwexm nửkqgpa mớhdnvi tớhdnvi đbtdeưifadifyoc Tổwsyyng đbtdeàrumbn ởaqzw Cửkqgpu U.

ndmjo Hổwsyy Y cau màrumby:

- Chúefeyng ta khôrajlng thểhwex trựixhnc tiếswoup dịnpyqch chuyểhwexn tớhdnvi Tổwsyyng đbtdeàrumbn sao?

Miêissnu nhâqvmqn giảvjrbi thísanoch:

- Rấefeyt nhiềjfyzu thếswou lựixhnc đbtdeang đbtdehwex mắaqzwt tớhdnvi hai Tếswou Linh nàrumby, hơivrjn nữdtkia vìdtki quãndmjng đbtdeưifadifadng quátgdp xa nêissnn di chuyểhwexn trựixhnc tiếswoup sẽvjrb khiếswoun phátgdpp trậeqptn tísanoch tụsxdiwqdpng lưifadifyong cựixhnc kìdtki lớhdnvn, dễqbckqvmqy chúefey ýttxz. Đjoksi đbtdeưifadifadng vòaqzwng cóxovu thểhwex đbtdeátgdpnh lạswouc hưifadhdnvng cátgdpc thếswou lựixhnc đbtdeưifadifyoc mộaqpit thờifadi gian, ởaqzw trêissnn cũorkung phátgdpi nhiềjfyzu tinh anh canh chừcfnfng ởaqzwtgdpc tiếswoup đbtdeiểhwexm, nhưifad thếswou đbtdevjrbm bảvjrbo sẽvjrb giảvjrbm khảvjrbwqdpng rủbmxmi ro nhiệwjckm vụsxdi thấefeyt bạswoui.

ndmjo Hổwsyy Y làrumbsanoifadissnn khôrajlng am hiểhwexu vềjfyz ma phátgdpp thầnqfln lựixhnc, khôrajlng khỏorbei cóxovu chúefeyt thắaqzwc mắaqzwc, nghe Miêissnu nhâqvmqn giảvjrbi thísanoch mộaqpit hồcdifi cũorkung đbtdeãndmjsano phầnqfln nàrumbo. Vảvjrb lạswoui nếswouu Tổwsyyng đbtdeàrumbn đbtdeãndmjxovu sắaqzwp xếswoup, lãndmjo cũorkung khôrajlng tiệwjckn tra hỏorbei thêissnm.

Trậeqptn phátgdpp bắaqzwt đbtdenqflu khỏorbei đbtdeaqping, Lãndmjo Hổwsyy Y cùwoycng Miêissnu nhâqvmqn nhanh chóxovung đbtdevoucng vàrumbo tâqvmqm trậeqptn phátgdpp. Riêissnng ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp thìdtki đbtdevoucng ngoàrumbi canh chừcfnfng, hiểhwexn nhiêissnn nhiệwjckm vụsxdi củbmxma y làrumb đbtdevjrbm bảvjrbo hai ngưifadifadi kia cóxovu thểhwex rờifadi đbtdei an toàrumbn.
Thanh Đjoksiệwjckp nhâqvmqn bỗohccng cấefeyt tiếswoung:

- Tớhdnvi.

ndmjo Hồcdif Y cùwoycng Miêissnu nhâqvmqn lậeqptp tứvoucc chuyểhwexn sang trạswoung thátgdpi phòaqzwng thủbmxm. Trậeqptn phátgdpp còaqzwn cầnqfln năwqdpm phúefeyt mớhdnvi hoàrumbn toàrumbn cóxovu thểhwex dịnpyqch chuyểhwexn, đbtdeâqvmqy làrumb ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp đbtdeang cảvjrbnh bátgdpo họswouxovu kẻcmie tớhdnvi tậeqptp kísanoch.

Ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp giơivrj tay lêissnn, ngay lậeqptp tứvoucc gióxovu nổwsyyi lêissnn, cưifadifadng đbtdeaqpi ngàrumby càrumbng mạswounh.

Chỉjvnv thấefeyy mộaqpit kẻcmie đbtdeswoup kiếswoum từcfnf trêissnn trờifadi lao tớhdnvi, hóxovua ra làrumb mộaqpit kiếswoum tu loàrumbi ngưifadifadi. Kiếswoum tu mặkvycc trang phụsxdic cổwsyy củbmxma ngưifadifadi phưifadơivrjng Đjoksôrajlng, tay átgdpo nổwsyyi lêissnn phầnqfln phậeqptt trôrajlng cựixhnc kỳwsyy thầnqfln thátgdpnh.

- Tàrumb giátgdpo yêissnu nhâqvmqn còaqzwn khôrajlng mau mau chịnpyqu ...

Chẳdlmpng chờifad kiếswoum tu nóxovui hếswout câqvmqu, ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp đbtdeãndmj tạswouo bảvjrby cátgdpi lốqvmqc xoátgdpy cựixhnc lớhdnvn ngay tứvoucc khắaqzwc tấefeyn côrajlng kiếswoum tu!

Lốqvmqc xoátgdpy cuốqvmqn lấefeyy kiếswoum tu, vịnpyq kiếswoum tu kia bâqvmqy giờifad mớhdnvi chậeqptt vậeqptt rúefeyt kiếswoum ra, kiếswoum khísanoaqzwn chưifada phátgdpt y đbtdeãndmj bịnpyq lựixhnc gióxovuloxutgdpt átgdpo bàrumbo, đbtdecdifng thờifadi trêissnn ngựixhnc cũorkung bịnpyq gióxovu cắaqzwt cho mấefeyy vếswout thưifadơivrjng trísano mạswoung. Chỉjvnv trong vòaqzwng chưifada đbtdenqfly mộaqpit phúefeyt, ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp đbtdeãndmj xửkqgpttxz xong mộaqpit kiếswoum tu bảvjrby tátgdpm cảvjrbnh.

Nhưifadng vịnpyq Thanh Đjoksiệwjckp kia vẫjfyzn đbtdeang xúefeyc lấefeyy thếswou gióxovu, liêissnn tiếswoup tạswouo ra mưifadifadi tátgdpm lốqvmqc xoátgdpy khổwsyyng lồcdif, quátgdpt khẽvjrb:

- Đjoksi!

Lốqvmqc xoátgdpy tỏorbea ra bốqvmqn phísanoa, xoắaqzwn nátgdpt cảvjrb mộaqpit bìdtkia rừcfnfng dàrumbi cảvjrb chụsxdic trưifadifyong, đbtdeefeyt đbtdeátgdporkung bịnpyq cắaqzwt thàrumbnh vụsxdin nhỏorbe bay tứvouc tung. Trong rừcfnfng vàrumb sau cátgdpc hốqvmqc đbtdeátgdp liêissnn vang lêissnn mấefeyy tiếswoung héloxut to, hiểhwexn nhiêissnn xung quanh vốqvmqn cóxovu kẻcmie mai phụsxdic sẵislvn. Ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp sau khi ‘‘dọswoun dẹvjrbp’’ đbtdeátgdpm lâqvmqu la lâqvmqn cậeqptn, y liềjfyzn chuyêissnn tâqvmqm chéloxum ra đbtdeao gióxovurumbi trăwqdpm trưifadifyong tấefeyn côrajlng nhữdtking góxovuc khuấefeyt sâqvmqu trong rừcfnfng - nơivrji nhữdtking kẻcmie lợifyoi hạswoui hơivrjn ẩivrjn nấefeyp.

Lạswoui thêissnm mấefeyy tiếswoung la héloxut kêissnu rêissnn phátgdpt ra, đbtdecdifng thờifadi trong rừcfnfng bay lêissnn mấefeyy chụsxdic bóxovung ngưifadifadi khátgdpc, trong đbtdeóxovu khôrajlng thiếswouu nhâqvmqn sĩzepj củbmxma cátgdpc tộaqpic loàrumbi kìdtki dịnpyq. Vôrajl sốqvmq átgdpnh kiếswoum cùwoycng đbtdeao khísano chéloxum vềjfyz ba ngưifadifadi lãndmjo Hổwsyy Y. Miêissnu nhâqvmqn nghiêissnng đbtdenqflu néloxu qua mộaqpit đbtdeswoun phéloxup, y vung câqvmqy trưifadifyong lêissnn tạswouo thàrumbnh mộaqpit lớhdnvp chắaqzwn ma phátgdpp trong suốqvmqt chặkvycn lạswoui hầnqflu hếswout cátgdpc đbtdeòaqzwn tấefeyn côrajlng bằswoung ma thuậeqptt lẫjfyzn vũorku khísano.

Ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp kia giờifad đbtdeang đbtdeqvmqi chiếswoun vớhdnvi mộaqpit linh thúefeytgdpnh dơivrji, nóxovu vốqvmqn làrumb đbtdecdif đbtdeswoung quảvjrbn lýttxz nghìdtkin dặkvycm nơivrji đbtdeâqvmqy. Mãndmji hôrajlm nay nóxovu mớhdnvi phátgdpt hiệwjckn ra mùwoyci vịnpyq củbmxma cặkvycp Tếswou Linh, sợifyo linh thúefey khátgdpc phátgdpt hiệwjckn tranh giàrumbnh vớhdnvi nóxovuissnn nóxovu mớhdnvi mộaqpit thâqvmqn mộaqpit mìdtkinh tựixhnaqzw đbtdeếswoun, càrumbng cẩivrjn thậeqptn khôrajlng đbtdeátgdpnh tiếswoung vớhdnvi ai. Ban đbtdenqflu nóxovu chỉjvnv cảvjrbm nhậeqptn thấefeyy ba ngưifadifadi lãndmjo Hổwsyy Y, Thanh Đjoksiệwjckp, Miêissnu nhâqvmqn cấefeyp bậeqptc cùwoycng lắaqzwm khôrajlng vưifadifyot quátgdp chísanon cảvjrbnh nêissnn khi chiếswoun đbtdeefeyu nóxovu khôrajlng khỏorbei giữdtki mộaqpit nửkqgpa thựixhnc lựixhnc. Nhưifadng càrumbng đbtdeátgdpnh, nóxovu lờifad mờifad phátgdpt hiệwjckn ra ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp nàrumby cóxovu chúefeyt cổwsyy quátgdpi.
ifadifadng nhưifad y cũorkung giữdtki lạswoui mấefeyy phầnqfln thựixhnc lựixhnc.

Ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp nàrumby khôrajlng chỉjvnv đbtdeang đbtdeefeyu vớhdnvi nóxovu, trong trậeqptn chiếswoun y còaqzwn phâqvmqn ra mộaqpit ísanot lựixhnc tấefeyn côrajlng nhữdtking kẻcmieivrjn nấefeyp xung quanh đbtdeâqvmqy, giảvjrbm bớhdnvt átgdpp lựixhnc cho Miêissnu nhâqvmqn vàrumb Hổwsyy Y. Cảvjrb y vàrumbxovu đbtdejfyzu khôrajlng ra toàrumbn lựixhnc khiếswoun song phưifadơivrjng vàrumbo thếswou giằswoung co. Rõsanorumbng ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp đbtdeang cốqvmqloxuo dàrumbi thờifadi gian!

Miêissnu nhâqvmqn quátgdpt lêissnn vớhdnvi ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp:

- Rátgdpng cầnqflm cựixhn, còaqzwn mộaqpit chúefeyt nữdtkia!

Nhữdtking kẻcmie tấefeyn côrajlng nghe thếswou nửkqgpa tin nửkqgpa ngờifad, khôrajlng rõsano đbtdeátgdpm ngưifadifadi lãndmjo Hổwsyy Y còaqzwn phảvjrbi chờifad trậeqptn phátgdpp hoạswout đbtdeaqping lâqvmqu hay khôrajlng, cũorkung cóxovu thểhwex trậeqptn phátgdpp dịnpyqch chuyểhwexn sắaqzwp hoạswout đbtdeaqping tớhdnvi nơivrji nêissnn ba kẻcmie kia mớhdnvi giảvjrb vờifad cầnqfln nhiềjfyzu thờifadi gian đbtdehwex đbtdeátgdpnh lạswouc hưifadhdnvng.

gohfn sâqvmqu trong rừcfnfng, mộaqpit ngưifadifadi đbtdeàrumbn ôrajlng tóxovuc đbtdeen dàrumbi vớhdnvi thâqvmqn dưifadhdnvi làrumb đbtderajli rắaqzwn màrumbu đbtdeen lẳdlmpng lặkvycng đbtdevoucng sau mộaqpit vòaqzwng chắaqzwn ma thuậeqptt cóxovu thểhwex giấefeyu hơivrji thởaqzw khísano tứvoucc, y mặkvycc khôrajli giátgdpp khắaqzwc kýttxz hiệwjcku củbmxma Nam Lộaqpic, theo hìdtkinh dátgdpng khôrajli giátgdpp cóxovu thểhwex nhậeqptn ra y cóxovu cấefeyp bậeqptc khôrajlng thấefeyp trong đbtdeếswou quốqvmqc. Theo tìdtkinh bátgdpo thìdtki thựixhnc lựixhnc củbmxma ba ngưifadifadi lãndmjo Hổwsyy Y cỡormj chísanon mưifadifadi cảvjrbnh, rõsanorumbng vớhdnvi tísanonh toátgdpn củbmxma họswou thìdtki chỉjvnv cầnqfln hơivrjn trăwqdpm nhâqvmqn sĩzepj bảvjrby tátgdpm cảvjrbnh ísanot nhấefeyt cóxovu thểhwex giếswout chếswout mộaqpit ngưifadifadi nhưifadng quâqvmqn củbmxma y tấefeyn côrajlng hồcdifi lâqvmqu vẫjfyzn khôrajlng thểhwexqvmqy chúefeyt xưifadhdnvc mẻcmierumbo cho cảvjrb ba, ngưifadifyoc lạswoui bêissnn y còaqzwn mấefeyt khôrajlng ísanot nhâqvmqn lựixhnc.

Vốqvmqn vịnpyqrumby nhậeqptn đbtdeưifadifyoc bátgdpo cátgdpo cóxovu sựixhn xuấefeyt hiệwjckn củbmxma tísanon đbtdecdifrumb giátgdpo, nhữdtking kẻcmierumby thựixhnc lựixhnc rấefeyt cao lạswoui hàrumbnh đbtdeaqping bísanoivrjn, khóxovuxovu thểhwex nắaqzwm bắaqzwt. Lo sợifyo mấefeyy kẻcmierumby làrumbm đbtdeiềjfyzu xằswoung bậeqpty nêissnn y liềjfyzn tậeqptp hợifyop mộaqpit đbtdeaqpii ngũorkusanonh đbtdeátgdpnh thuêissn tấefeyn côrajlng trưifadhdnvc đbtdehwex tiêissnu hao thựixhnc lựixhnc tísanon đbtdecdifrumb giátgdpo, sau lạswoui đbtdeiềjfyzu nghìdtkin quâqvmqn chísanonh quy lặkvycng lẽvjrb bao vâqvmqy xung quanh nơivrji đbtdeâqvmqy, mụsxdic tiêissnu làrumb phảvjrbi bắaqzwt giữdtki đbtdeưifadifyoc mộaqpit kẻcmie trong sốqvmq chúefeyng nhằswoum moi thêissnm thôrajlng tin vềjfyzrumb giátgdpo. Nhưifadng sựixhn xuấefeyt hiệwjckn củbmxma linh thúefey cửkqgpu cảvjrbnh khiếswoun y khátgdp bấefeyt ngờifad.

Linh thúefeywoycng vớhdnvi quâqvmqn đbtdeaqpii đbtdeếswou quốqvmqc vốqvmqn làrumb hai thếswou lựixhnc riêissnng biệwjckt, khôrajlng ai xâqvmqm phạswoum đbtdeếswoun ai. Lầnqfln vâqvmqy bắaqzwt nàrumby y tựixhn thâqvmqn ra ngựixhna, còaqzwn chưifada kịnpyqp thôrajlng bátgdpo mộaqpit tiếswoung vớhdnvi linh thúefeyivrji đbtdeâqvmqy, vậeqpty thìdtkirumbm sao nóxovuxovu thểhwex biếswout đbtdeếswoun sựixhn tồcdifn tạswoui củbmxma ba tísanon đbtdecdifrumb giátgdpo màrumb tớhdnvi kịnpyqp lúefeyc?

Suy tưifad mộaqpit hồcdifi, vịnpyqifadhdnvng quâqvmqn ngưifadifadi rắaqzwn nàrumby liềjfyzn hạswou lệwjcknh cho cấefeyp dưifadhdnvi đbtdeiềjfyzu đbtdeaqping thêissnm mộaqpit nghìdtkin binh lísanonh gấefeyp rúefeyt hàrumbnh quâqvmqn tớhdnvi đbtdeâqvmqy. Xong việwjckc, y lạswoui quan sátgdpt trậeqptn chiếswoun củbmxma ba ngưifadifadi Hổwsyy Y nơivrji xa, lạswoui qua mấefeyy chiêissnu, vịnpyqrumby bỗohccng cầnqflm lêissnn mộaqpit lệwjcknh bàrumbi. Chỉjvnv thấefeyy cóxovuxovung hìdtkinh mờifadvjrbo dầnqfln hiệwjckn ra bêissnn cạswounh y, đbtdeóxovurumb mộaqpit hổwsyy nhâqvmqn lôrajlng trắaqzwng mặkvycc cổwsyy phụsxdic củbmxma loàrumbi ngưifadifadi, tay chốqvmqng kiếswoum, khôrajlng biếswout ngưifadifadi hổwsyyrumby đbtdevoucng đbtdeefeyy tựixhnefeyc nàrumbo.

- Nhờifad Minh Sưifad giúefeyp đbtdeormj.

Bạswouch hổwsyy nhâqvmqn gậeqptt đbtdenqflu, thâqvmqn thểhwex lạswoui mờifad dầnqfln nhưifadifadơivrjng rồcdifi biếswoun mấefeyt.

..................................

Tạswoui nơivrji ba ngưifadifadi Hổwsyy Y, trậeqptn phátgdpp chỉjvnvaqzwn mộaqpit phúefeyt nửkqgpa làrumbxovu thểhwex dịnpyqch chuyểhwexn. Miêissnu nhâqvmqn ra tísanon hiệwjcku vớhdnvi lãndmjo Hổwsyy Y, rồcdifi y hôrajlissnn vớhdnvi vịnpyq Thanh Đjoksiệwjckp đbtdeang hăwqdpng say chiếswoun đbtdeefeyu:

- Ra toàrumbn lựixhnc!

Ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp nghe thấefeyy, khôrajlng thèswoum giữdtki sứvoucc nữdtkia, uy átgdpp Mưifadifadi cảvjrbnh đbtdejvnvnh phong hoàrumbn toàrumbn bộaqpic phátgdpt!Linh thúefeytgdpnh dơivrji bịnpyq khísano tràrumbng củbmxma ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp chấefeyn cho sợifyondmji, liềjfyzn khôrajlng thèswoum so đbtdeo mặkvyct mũorkui bỏorbe chạswouy mấefeyt dạswoung. Khísano tứvoucc mưifadifadi cảvjrbnh cũorkung dọswoua mấefeyy chụsxdic têissnn tu sĩzepj, ma sưifad bảvjrby tátgdpm cảvjrbnh, nhiềjfyzu kẻcmie cựixhnc kỳwsyy thứvoucc thờifadi rờifadi đbtdei. Nơivrji xa, vịnpyqifadhdnvng quâqvmqn ngưifadifadi rắaqzwn cảvjrbm nhậeqptn đbtdeưifadifyoc uy thếswou củbmxma ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp càrumbng khôrajlng khỏorbei lo lắaqzwng, may mắaqzwn y đbtdeãndmj phòaqzwng trưifadhdnvc mờifadi Minh Sưifad ra trậeqptn.

Bớhdnvt mấefeyy chụsxdic kẻcmie tấefeyn côrajlng, átgdpp lựixhnc củbmxma Miêissnu nhâqvmqn vàrumb vịnpyq Thanh Đjoksiệwjckp giảvjrbm đbtdei khôrajlng ísanot. Giờifad Miêissnu nhâqvmqn đbtdeang hỗohcc trợifyo cho ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp đbtdeátgdpnh giátgdpp látgdprumb vớhdnvi mộaqpit bạswouch hổwsyy nhâqvmqn.

Ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp mộaqpit tay átgdpp súefeyc cuồcdifng phong tạswouo lốqvmqc xoátgdpy, tay kia chéloxum ra đbtdeao gióxovurumbi trăwqdpm trưifadifyong chốqvmqng lạswoui kiếswoum mang củbmxma ngưifadifadi hổwsyy trắaqzwng. Thâqvmqn hìdtkinh ngưifadifadi hổwsyy di chuyểhwexn cựixhnc kìdtki nhanh, chớhdnvp mắaqzwt mộaqpit cátgdpi đbtdeãndmj ra phísanoa sau ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp, cổwsyy tay xoay tròaqzwn chéloxum ngang, kiếswoum mang sátgdpng nhưifad trăwqdpng bạswouc phátgdp tan lớhdnvp gióxovu phòaqzwng ngựixhn củbmxma ngưifadifadi Thanh Đjoksiệwjckp. Kiếswoum khísanoaqzwn dưifad chặkvyct đbtdeôrajli mộaqpit góxovuc rừcfnfng dàrumbi cảvjrb chụsxdic trưifadifyong.

Nhưifadng vịnpyq Thanh Đjoksiệwjckp kia còaqzwn nhanh hơivrjn, y khẽvjrb nhảvjrby lêissnn trêissnn khôrajlng, hai tay tạswouo thếswou giưifadơivrjng cung, liêissnn tiếswoup bắaqzwn ra hai hòaqzwn khísano vềjfyz phísanoa ngưifadifadi hổwsyy.

Ngưifadifadi hổwsyywoycng mộaqpit nhátgdpt kiếswoum chặkvycn đbtdevoucng hai đbtdeswoun khísano, đbtdeaqpit nhiêissnn, y xoay ngưifadifadi chuyểhwexn hưifadhdnvng, vung kiếswoum chéloxum vềjfyz phísanoa hai ngưifadifadi lãndmjo Hổwsyy Y vàrumb Miêissnu Nhâqvmqn!

..................................

Ngoạswoui truyệwjckn 3 * Mỗohcc ngưifadifadi ngoàrumbi hàrumbnh tinh nàrumbo đbtdeóxovu ...*

....................................................................

ndmjo giàrumb átgdpo xátgdpm bìdtkinh tĩzepjnh nhìdtkin con quátgdpi bạswouch tuộaqpit nhiềjfyzu châqvmqn đbtdeiềjfyzu khiểhwexn khốqvmqi kim loạswoui hìdtkinh dĩzepja bay lưifadifyon lờifad trưifadhdnvc mặkvyct lãndmjo.

- Trờifadi mátgdp! Tạswoui sao mặkvyct trờifadi nơivrji đbtdeâqvmqy lạswoui tỏorbea átgdpnh sátgdpng đbtdeen? Khôrajlng khoa họswouc!

- Trăwqdpng bịnpyq thủbmxmng mộaqpit lỗohcc nhưifad thếswourumbaqzwn cóxovu thểhwex quay theo chu kìdtki, khôrajlng tựixhn phátgdpt nổwsyy, thậeqptt khôrajlng khoa họswouc!

- Càrumbng khôrajlng khoa họswouc hơivrjn tạswoui sao sinh vậeqptt nhưifad mi lạswoui cóxovu thểhwex đbtdei bộaqpiaqzwivrji nàrumby chứvouc? Lựixhnc húefeyt củbmxma hàrumbnh tinh nàrumby vốqvmqn cựixhnc kìdtki yếswouu, bưifadhdnvc nhẹvjrb mộaqpit cátgdpi cũorkung cóxovu thểhwex phóxovung thẳdlmpng tớhdnvi vũorku trụsxdi ...

- Hơivrjn nữdtkia hàrumbnh tinh nàrumby vốqvmqn khôrajlng cóxovu khôrajlng khísano, sao ôrajlng đbtdeâqvmqy quan sátgdpt đbtdeưifadifyoc khísanoifadu từcfnf phổwsyyi củbmxma mi ...Khôrajlng khoa họswouc, thậeqptt làrumb khôrajlng khoa họswouc!

Mỗohcc ngưifadifadi ngoàrumbi hàrumbnh tinh nàrumbo đbtdeóxovu đbtdeang bắaqzwt đbtdenqflu hoàrumbi nghi bạswouch tuộaqpit sinh.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.