Cực Phẩm Vú Em

Quyển 2-Chương 487 : Hạnh phúc, xin ngươi hãy giữ chặt

    trước sau   
ohatc nàohaty ởkjoj trong biểlufln San Hôqlpp đmrvdãqlpp loạjunnn xìvlbw ngầkgrdu cảsrzwncjin.

- Con trai kêncjiu Nguyệrhmxt Nghịbnoych Thiêncjin, con gátxmvi kêncjiu Nguyệrhmxt Tĩfgwdnh Thủlufly!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn mặrigpt đmrvdòohat bừdtfgng? lãqlppo giốunueng nhưywtt chếncjit đmrvdếncjin nơskthi, cong họohatng màohatohato.

- Khụagys khụagys, lãqlppo ba, cátxmvi nàohaty, ta khôqlppng thểlufl khôqlppng nhắrbkvc nhởkjoj mộndmet chúohatt. Hai đmrvdqulca nhóybyec nàohaty họohat Cao, chứqulc khôqlppng phảsrzwi họohat Nguyệrhmxt.

Thátxmvi tửqlgv Hảsrzwi tộndmec Nguyệrhmxt Hoa Thiêncjin, cảsrzwm thátxmvn cho chúohat em rểlufl Cao Lôqlppi Hoa nhắrbkvc mộndmet chúohatt. Nhưywttng khôqlppng dátxmvm nóybyei quátxmv lớrfpfn. Trờxjsfi mớrfpfi biếncjit ôqlppng bốunue mặrigpt đmrvdthgr nhưywttohat chọohati nàohaty sẽlaczohatm gìvlbwvlbwnh.

- Mẹazistxmvi thằqlgvng chếncjit bầkgrdm nàohaty! Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn quảsrzw nhiêncjin phẫaxrvn nộndme rồltomi, lãqlppo giậrbkvn dữazis trừdtfgng mắrbkvt nhìvlbwn thằqlgvng con mìvlbwnh mộndmet cátxmvi:


- Nếncjiu khôqlppng phảsrzwi thằqlgvng chếncjit bầkgrdm màohaty đmrvdếncjin giờxjsf vẫaxrvn chưywtta sinh đmrvdưywttuuujc đmrvdqulca nàohato thìvlbw ôqlppng giờxjsf phảsrzwi héxmkgt thếncjiohaty àohat?!

ybyei tớrfpfi đmrvdâqulcy. Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn nhìvlbwn chátxmvu trai vàohat chátxmvu gátxmvi ngoạjunni củlufla mìvlbwnh, mắrbkvt nhìvlbwn màohatybyee ra nưywttrfpfc bọohatt. Nếncjiu hai đmrvdqulca nhỏthgrohat chátxmvu nộndmei ta thìvlbw thậrbkvt tốunuet, đmrvdátxmvng tiếncjic a, hai đmrvdqulca nàohaty họohat lạjunni làohat mộndmet chữazis khátxmvc a! Mộndmet chữazis, lạjunni kéxmkgm ngàohatn dặrigpm a.

Thátxmvi tửqlgv Nguyệrhmxt Hoa Thiêncjin hai mắrbkvt đmrvdaxrvm lệrhmxywttng tròohatng, cúohati đmrvdkgrdu lui ra sau, khôqlppng dátxmvm ho he mộndmet câqulcu. Chúohat em àohat, anh hếncjit sứqulcc rồltomi. Trong lòohatng Nguyệrhmxt Hoa Thiêncjin thầkgrdm nghĩfgwd.

- Cátxmvi ôqlppng nàohaty, hai đmrvdqulca nhỏthgrohaty Thậrbkvt sựsjvb khôqlppng thểlufl mang họohat Nguyệrhmxt. Dùbnoy sao cha củlufla chúohatng cũgtxing họohat Cao, hai đmrvdqulca nhỏthgrohaty cũgtxing chỉedyhybye thểlufl mang họohat Cao.

Mẹazis vợuuujfgwdnh Âiitsm nhẹazis nhàohatng vỗyyzm vềlhtlqlppo Hảsrzwi hoàohatng mặrigpt đmrvdthgr nhưywttohat chọohati, nhìvlbwn cặrigpp mắrbkvt đmrvdthgr rựsjvbc sátxmvng ngờxjsfi củlufla lãqlppo.

- Thếncji thìvlbw con trai kêncjiu Cao Nghịbnoych Thiêncjin, con gátxmvi kêncjiu Cao Tĩfgwdnh Thủlufly!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn đmrvdàohatnh phảsrzwi lui bưywttrfpfc, nhưywttng hiểlufln nhiêncjin thựsjvbc sựsjvb khôqlppng cam lòohatng.

- Khôqlppng đmrvdưywttuuujc, hai cátxmvi têncjin nàohaty nghe khóybye nghe quátxmv.

Mẹazis củlufla vạjunnn vậrbkvt, Sinh Mệrhmxnh nữazis thầkgrdn mặrigpc kệrhmx, tốunuet xấhxjxu cũgtxing làohat con trai, con gátxmvi nuôqlppi củlufla mìvlbwnh, têncjin khóybye nghe nhưywtt vậrbkvy làohatm sao màohat đmrvdrigpt cơskth chứqulc? Đcdfvrigpc biệrhmxt Cao Nghịbnoych Thiêncjin. Têncjin nghe buôqlppn nôqlppn thôqlppi rồltomi!

- Theo ta thấhxjxy, con trai gọohati làohat Phổsrzw Nhâqulcn Mỹrfpf, đmrvdjunni biểluflu cho 'anh dũgtxing', con gátxmvi thìvlbw gọohati làohat Duy Nạjunnp Tưywtt. ýxmkgohat 'xinh đmrvdazisp'!

Sinh Mệrhmxnh nữazis thầkgrdn đmrvdátxmvnh nhịbnoyp nóybyei, đmrvdltomng thờxjsfi Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn quay đmrvdkgrdu nhìvlbwn mộndmet vòohatng, rấhxjxt cóybye ýxmkg ta làohat 'Mẫaxrvu thầkgrdn', ai dátxmvm bátxmvc bỏthgr ýxmkg củlufla ta?!

- Khôqlppng đmrvdưywttuuujc, Mẫaxrvu thầkgrdn, chuyệrhmxn khátxmvc thìvlbw ta theo bàohat. Việrhmxc nàohaty khôqlppng đmrvdưywttuuujc!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn khôqlppng chịbnoyu. Cho dùbnoyohat Phụagys thầkgrdn ởkjoj đmrvdâqulcy, Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn cũgtxing khôqlppng nhưywttxjsfng bưywttrfpfc!


Đcdfvrigpt têncjin cho trẻkgrd em làohat mộndmet nghệrhmx thuậrbkvt, ngưywttxjsfi đmrvdrigpt têncjin làohat nghệrhmxfgwd! Cho dùbnoyybye chếncjit cũgtxing khôqlppng ai ngărbisn Hảsrzwi hoàohatng ta làohatm mộndmet nghệrhmxfgwd!

- Mẫaxrvu thầkgrdn, têncjin nàohaty nghe cũgtxing khôqlppng đmrvdưywttuuujc hay cho lắrbkvm. Bởkjoji họohat củlufla chúohatng ởkjoj chỗyyzmohato. Mẹazis vợuuujfgwdnh Âiitsm so vớrfpfi Hảsrzwi hoàohatng thìvlbw ôqlppn nhu hơskthn, bàohat nhẹazis nhàohatng nóybyei, đmrvdátxmvnh ngay đmrvdúohatng chỗyyzm hiểluflm củlufla cátxmvi têncjin Mẫaxrvu thầkgrdn đmrvdrigpt.

- Cóybyevlbw quan hệrhmx! Họohat thôqlppi màohat, hơskthn nữazisa khôqlppng phảsrzwi khôqlppng chèaxrvn đmrvdưywttuuujc! Con trai gọohati làohat Cao Phổsrzw Nhâqulcn Mỹrfpf...

- Cao Huyếncjit Sátxmvt khôqlppng sai a, con trai kêncjiu làohat Cao Huyếncjit Sátxmvt đmrvdi.

Huyếncjit Sắrbkvc Minh Vưywttơskthng vuốunuet cằqlgvm ra vẻkgrd thôqlppng thátxmvi. Cũgtxing gia nhậrbkvp hàohatng ngũgtxi đmrvdrigpt têncjin.

Chítxmvnh tiếncjic, mọohati ngưywttxjsfi khôqlppng thèaxrvm đmrvdlufl ýxmkg đmrvdếncjin hắrbkvn…..

- Cao Đcdfvjunni Trátxmvng cũgtxing khôqlppng sai a, Cao Đcdfvjunni Trátxmvng đmrvdi.

Thầkgrdn thúohat Lai Nhâqulcn Tra Lýxmkggtxing nhịbnoyn khôqlppng đmrvdưywttuuujc đmrvdưywtta ra mộndmet cátxmvi têncjin.

- Ba ba, Cao Đcdfvjunni Trátxmvng nghe buồltomn nôqlppn quátxmv.

Ngồltomi bêncjin cạjunnnh Tĩfgwdnh Tâqulcm. Bảsrzwo Bảsrzwo lêncjin tiếncjing, làohatm cho Thầkgrdn Thúohat ărbisn đmrvdsrzwtxmvch.

- Con nóybyei nèaxrv mẹazis. Con gátxmvi gọohati làohat Cao Mộndmeng U đmrvdưywttuuujc khôqlppng?

Cửqlgvu U cùbnoyng Mộndmeng Ti họohatp mộndmet thểluflgtxing nhịbnoyn khôqlppng đmrvdưywttuuujc đmrvdếncjin bêncjin cạjunnnh xàohatohato lòohatng Tĩfgwdnh Tâqulcm. Lấhxjxy lòohatng cưywttxjsfi nóybyei.

- Têncjin nàohaty, hay làohat đmrvdêncji cho con đmrvdi.


fgwdnh Tâqulcm nãqlppy giờxjsf vẫaxrvn im lặrigpng lắrbkvng nghe, lúohatc nàohaty nàohatng vưywttơskthn tay vỗyyzm vềlhtlqlpp con gátxmvi lớrfpfn bằqlgvng mìvlbwnh:

- Têncjin nàohaty thựsjvbc thítxmvch hợuuujp vớrfpfi con. Sau nàohaty, con gọohati làohat Cao Mộndmeng U đmrvdi.

- Vâqulcng.

Cao Mộndmeng U gậrbkvt đmrvdkgrdu cátxmvi.….

Tấhxjxt cảsrzw chưywtt thầkgrdn ởkjoj đmrvdâqulcy khôqlppng ai nhưywttxjsfng ai, ai cũgtxing muốunuen đmrvdưywttuuujc đmrvdrigpt theo têncjin củlufla mìvlbwnh...

- Cao Nghịbnoych Thiêncjin hay! Kêncjiu làohat Cao Nghịbnoych Thiêncjin cũgtxing đmrvddtfgng hòohatng cưywttrfpfp đmrvdoạjunnt quyềlhtln đmrvdrigpt têncjin cho chátxmvu ngoạjunni củlufla ta!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn quátxmvt, tay lãqlppo vũgtxi đmrvdndmeng hảsrzwi hoàohatng xoa. Rấhxjxt cóybye thểlufl ai dátxmvm khôqlppng phụagysc liềlhtln chítxmvch ngưywttxjsfi đmrvdóybye mộndmet cátxmvi quátxmv.

- Bộndmep!

Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn vỗyyzmohatn mộndmet cátxmvi rõrfpf mạjunnnh, hung hărbisng nhìvlbwn Hảsrzwi hoàohatng. Dátxmvm lấhxjxy phátxmv xoa ra hửqlgv? Cátxmvi nàohaty khôqlppng phảsrzwi tạjunno phảsrzwn làohattxmvi gìvlbw. Vìvlbw thếncji Mẫaxrvu thầkgrdn héxmkgt lớrfpfn mộndmet tiếncjing:

- Gọohati Cao Phổsrzw Nhâqulcn Mỹrfpf vớrfpfi Cao Duy Nạjunnp Tưywtt, ai cũgtxing khôqlppng đmrvdưywttuuujc phéxmkgp đmrvdsrzwi!

- Cao Huyếncjit Sátxmvt khôqlppng sai màohat. Huyếncjit Sắrbkvc Minh Vưywttơskthng vẫaxrvn nhưywtt trưywttrfpfc, thầkgrdm nóybyei, tấhxjxt nhiêncjin, mọohati ngưywttxjsfi cùbnoyng khôqlppng thèaxrvm đmrvdlufl ýxmkg đmrvdếncjin hắrbkvn .

- Kỳvlbw thậrbkvt ta vẫaxrvn cho rằqlgvng cátxmvi têncjin Cao Đcdfvjunni Trátxmvng hay, rấhxjxt cóybyeywttơskthng vịbnoy.

Thầkgrdn thúohat Lai Nhâqulcn Tra Lýxmkg vừdtfga đmrvdbnoynh giơskth tay phátxmvt biểluflu, lạjunni bịbnoyqlpp con gátxmvi Bảsrzwo Bảsrzwo coi rẻkgrd hạjunntxmvnh tay xuốunueng.


- Côqlppng chúohata đmrvdiệrhmxn hạjunn. Nếncjiu khôqlppng thìvlbw con trai gọohati Cao Đcdfvjunni Oa. Con gátxmvi gọohati Cao Thậrbkvp Nhấhxjxt đmrvdưywttuuujc khôqlppng. Têncjin Thủlufly tộndmec chúohatng ta thôqlppi màohat. Gọohati đmrvdơskthn giảsrzwn thôqlppi, vừdtfga dễjclo nghe nữazisa chứqulc. Giốunueng nhưywttncjin củlufla ta nèaxrv, Giảsrzw Châqulcn!

ohatc nàohaty, mộndmet thủlufl vệrhmx ngưywtt nhâqulcn tộndmec gátxmvc cửqlgva cũgtxing nhịbnoyn khôqlppng đmrvdưywttuuujc bồltomi mộndmet câqulcu.

Mấhxjxy thủlufl vệrhmxncjin cạjunnnh cũgtxing gậrbkvt gùbnoy tỏthgr vẻkgrd đmrvdltomng ýxmkg.

- Cao Đcdfvjunni Oa? Cao Thậrbkvp Nhấhxjxt?

qlppng chúohata Tĩfgwdnh Tâqulcm trátxmvn nổsrzwi gâqulcn xanh.

- Bộndmep!

Lầkgrdn đmrvdkgrdu tiêncjin côqlppng chúohata Tĩfgwdnh Tâqulcm giơskth nắrbkvm đmrvdhxjxm. Đcdfvátxmvnh bay cátxmvi têncjin đmrvdátxmvng thưywttơskthng nàohaty ra ngoàohati.

Kỳvlbw thậrbkvt, Tĩfgwdnh Tâqulcm còohatn muốunuen đmrvdátxmvnh bay tấhxjxt cảsrzw mấhxjxy ngưywttxjsfi còohatn lạjunni ởkjoj đmrvdâqulcy. Đcdfvátxmvng tiếncjic. mấhxjxy ngưywttxjsfi ởkjoj đmrvdâqulcy Tĩfgwdnh Tâqulcm khôqlppng dátxmvm phạjunnm thưywttuuujng màohat ra tay. Lầkgrdn nàohaty cátxmvi têncjin gọohati làohat Giảsrzw Châqulcn đmrvdóybye mớrfpfi bon chen mộndmet câqulcu. Tĩfgwdnh Tâqulcm khôqlppng nhâqulcn cơskth hộndmei xảsrzw giậrbkvn mớrfpfi làohat lạjunn. Thậrbkvt làohatncjin đmrvdátxmvng

thưywttơskthng

- Côqlppng chúohata đmrvdiệrhmxn hạjunn, cátxmvi têncjin Giảsrzw Châqulcn đmrvdóybye đmrvdrigpt têncjin thốunuei quátxmv. Chúohatng ta hảsrzwi tộndmec têncjin tựsjvb nhiêncjin nghe phảsrzwi êncjim tai mộndmet chúohatt chứqulc. Phảsrzwi cóybye trìvlbwnh đmrvdndme, giốunueng nhưywtt cha ta đmrvdrigpt têncjin cho ta 'Kinh Vâqulcn Đcdfvtxmvn Thiêncjin' vừdtfga êncjim tai, lạjunni cóybye trìvlbwnh đmrvdndme họohatc vấhxjxn!

Mộndmet thùbnoy vệrhmx khátxmvc vuốunuet cằqlgvm, nóybyei:

- Côqlppng chúohata, ta cóybye mộndmet cátxmvi têncjin, rấhxjxt họohatc vấhxjxn, rấhxjxt thâqulcm thúohaty! Côqlpp thửqlgv xem cátxmvi têncjin Cao Nha Nộndmei thếncjiohato? Cátxmvi têncjin nàohaty hay khôqlppng, rấhxjxt thâqulcm thúohaty, nghe lạjunni êncjim tai nữazisa! Thếncjiohato, côqlppng chúohata, cátxmvi têncjin Cao Nha Nộndmei đmrvdưywttuuujc khôqlppng

- Cao Nha Nộndmei?


Tấhxjxt cảsrzw mọohati ngưywttxjsfi trong phòohatng vừdtfga nghe têncjin, nhấhxjxt thờxjsfi nhưywtt thấhxjxy ngưywttxjsfi ngoàohati hàohatnh tinh vậrbkvy. Khôqlppng nghĩfgwd ra, mộndmet thằqlgvng gátxmvc cửqlgva khôqlppng ngờxjsf lạjunni làohat cao thủlufl đmrvdrigpt têncjin. Cao Nha Nộndmei, cátxmvi têncjin nàohaty, nhấhxjxt thờxjsfi làohatm cho mọohati ngưywttxjsfi trong phòohatng yêncjin lặrigpng gậrbkvt đmrvdkgrdu, têncjin rấhxjxt hay, têncjin rấhxjxt hay!

- Bùbnoym!

Trong lúohatc mọohati ngưywttxjsfi còohatn đmrvdang âqulcm thầkgrdm cảsrzwm nhậrbkvn sựsjvb thâqulcm thúohaty củlufla cátxmvi têncjin Cao Nha Nộndmei. Mộndmet tiếncjing phátxmvo nưywttrfpfc nổsrzw to.

Sau đmrvdóybyetxmvi têncjin thùbnoy vệrhmx 'Kinh Vâqulcn Đcdfvtxmvn Thiêncjin' đmrvdóybye bay ra khóybyei thủlufly đmrvdiệrhmxn.

ohat thủlufly phátxmvo hìvlbwnh ngưywttxjsfi.

- Cao Nha Nộndmei, tao cho màohaty đmrvdi trồltomng rărbisng nèaxrvohat ngồltomi đmrvdóybye nha nha! (Nha: rărbisng)

Đcdfvúohatng lúohatc đmrvdóybye, Cao Lôqlppi Hoa đmrvduổsrzwi tớrfpfi kịbnoyp nhưywtt mộndmet con sưywtt tửqlgv giậrbkvn dữazis. Nắrbkvm lấhxjxy têncjin thùbnoy vệrhmx 'Kinh Vâqulcn Đcdfvtxmvn Thiêncjin' đmrvdóybyexmkgm bay ra ngoàohati.

May màohatvlbwnh đmrvdếncjin kịbnoyp, khôqlppng thìvlbw con mìvlbwnh têncjin làohat Cao Nha Nộndmei rồltomi, lúohatc đmrvdóybyeohat khôqlppng nghẹazisn chếncjit mớrfpfi làohat lạjunn.

- Mẹazisybye, Cao Nha Nộndmei, ai dátxmvm đmrvdrigpt cátxmvi têncjin nàohaty cho con ôqlppng, ôqlppng đmrvdrbkvp chếncjit tổsrzwqlppng nhàohatybye. Lãqlppo Cao nóybyeng quátxmvybyea rồltom, buôqlppng lờxjsfi khôqlppng uốunuen lưywttqnxji, sau đmrvdóybyeywttrfpfc thẳywttng vàohato cung.

qlpp sau Cao Lôqlppi Hoa, Nguyệrhmxt Sưywtt mang theo côqlpp vợuuuj trẻkgrd Cứqulcu Vĩfgwd Hồltom Ly cùbnoyng Nguyệrhmxt Nhịbnoy đmrvdi vàohato.

- Lãqlppo ca. Ngưywttơskthi cuốunuei cùbnoyng cũgtxing tớrfpfi.

Cầkgrdu Cầkgrdu ngồltomi trêncjin ghếncji trêncjin, nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa đmrvdếncjin thìvlbwywttxjsfi hèaxrvaxrvybyei:

- Ngưywttơskthi nếncjiu đmrvdếncjin chậrbkvm mộndmet chúohatt nữazisa, chắrbkvc khôqlppng cóybyeywtttxmvch màohat đmrvdrigpt têncjin cho đmrvdqulca nhỏthgr rồltomi!

- Ta biếncjit.

Cao Lôqlppi Hoa đmrvdem Cầkgrdu Cầkgrdu đmrvdrigpt lêncjin vai.

- A, thằqlgvng nhóybyec Lôqlppi nàohaty đmrvdãqlpp vềlhtl, vừdtfga lúohatc, thằqlgvng quỷqulcohaty, ngưywttơskthi vềlhtl thìvlbw tốunuet rồltomi, ngưywttơskthi coi cátxmvi têncjin nàohato thìvlbw đmrvdưywttuuujc nhấhxjxt nàohato!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa đmrvdếncjin, lậrbkvp tứqulcc kéxmkgo Cao Lôqlppi Hoa qua.

- Con rểlufl àohat, Cao Nghịbnoych Thiêncjin cùbnoyng Cao Tĩfgwdnh Thủlufly nghe thếncjiohato!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn vộndmei vãqlppybyei ra têncjin mìvlbwnh đmrvdrigpt. Đcdfvltomng thờxjsfi dùbnoyng átxmvnh mắrbkvt tràohatn đmrvdkgrdy mong đmrvduuuji nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa.

- Gớrfpfm, quátxmv gớrfpfm!

Cao Lôqlppi Hoa khôqlppng chúohatt do dựsjvb đmrvdem cátxmvi têncjin Hảsrzwi hoàohatng đmrvdlhtl nghịbnoy bắrbkvn lêncjin trờxjsfi! Mẹazisybye, Cao Nghịbnoych Thiêncjin, têncjin nàohaty nếncjiu vềlhtl Trátxmvi Đcdfvhxjxt, giang hồltom khôqlppng cưywttxjsfi thốunuei mũgtxii mớrfpfi làohat lạjunn!

- Bịbnoych!

Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn nhưywtt bịbnoyxmkgt đmrvdátxmvnh. Ngồltomi xồltomm xuốunueng góybyec tưywttxjsfng.

- Đcdfvúohatng vậrbkvy, quátxmv buôqlppn nôqlppn. Con gátxmvi vàohat con trai nuôqlppi củlufla ta sao lạjunni cóybyetxmvi têncjin nhưywtt thếncji đmrvdưywttuuujc cơskth chứqulc!

Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn trong lòohatng mừdtfgng rỡqnxj:

- Đcdfvếncjin đmrvdâqulcy, Lôqlppi Hoa, Cao Phổsrzw Nhâqulcn Mỹrfpf vớrfpfi Cao Duy Nạjunnp Tưywtt! Hai têncjin nàohaty nghe êncjim tai chứqulc.

- Quátxmv cứqulcng, khôqlppng cầkgrdn.

qlppo Cao vung tay bỏthgr đmrvdi. Cátxmvi têncjin đmrvdóybyeohat đmrvdưywtta vềlhtl Trátxmvi Đcdfvhxjxt, ngưywttxjsfi ta lạjunni tưywttkjojng Cao Lôqlppi Hoa thítxmvch sítxmvnh ngoạjunni. (Phổsrzw Nhâqulcn Mỹrfpfohat Poore US, còohatn Duy Nạjunnp Tưywttohat Venus)

- Choátxmvng!

Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn cũgtxing giốunueng Hảsrzwi thầkgrdn, choátxmvng vátxmvng, gia nhậrbkvp hàohatng ngũgtxi ngồltomi bịbnoych xuốunueng tạjunni chỗyyzm.

- Cao Huyếncjit Sátxmvt khôqlppng sai, Cao Huyếncjit Sátxmvt.

Bấhxjxt khuấhxjxt, Huyếncjit Sắrbkvc Minh Vưywttơskthng bấhxjxt khuấhxjxt vuốunuet cằqlgvm nóybyei.

Cao Lôqlppi Hoa trựsjvbc tiếncjip khôqlppng thèaxrvm nhìvlbwn.

Huyếncjit Sắrbkvc Minh Vưywttơskthng vuốunuet cằqlgvm, gia nhậrbkvp đmrvdndmei ngũgtxi buồltomn so củlufla Hảsrzwi hoàohatng vàohat Mẫaxrvu thầkgrdn.

Thầkgrdn thúohat Lai Nhâqulcn Tra Lýxmkg vừdtfga đmrvdbnoynh mởkjoj miệrhmxng, Bảsrzwo Bảsrzwo cạjunnnh Tĩfgwdnh Tâqulcm đmrvdãqlpp trừdtfgng mắrbkvt, Thầkgrdn thúohat tựsjvb đmrvdndmeng chạjunny đmrvdếncjin góybyec tưywttxjsfng ngồltomi chơskthi.

Nhìvlbwn Cao Lồltomi Hoa đmrvdếncjin đmrvdâqulcy. Tĩfgwdnh Tâqulcm mỉedyhm cưywttxjsfi nhìvlbwn vềlhtl phítxmva Cao Lôqlppi Hoa, nhẹazis nhàohatng vẫaxrvy tay.

Cao Lôqlppi Hoa chạjunny chậrbkvm đmrvdếncjin bêncjin cạjunnnh Tĩfgwdnh Tâqulcm, cúohati đmrvdkgrdu nhìvlbwn hai đmrvdqulca nhóybyec củlufla mìvlbwnh.

- Nhỏthgr quátxmv ha.

Cảsrzwm giátxmvc đmrvdkgrdu tiêncjin khi Cao Lôqlppi Hoa nhìvlbwn thấhxjxy hai đmrvdqulca làohat nhỏthgr. Đcdfvqulca nhỏthgrohaty sao nhỏthgr nhưywtt vậrbkvy nhỉedyh, to cỡqnxjohatn tay củlufla lãqlppo Cao thôqlppi àohat.

- Ha ha, ngưywttơskthi cátxmvi têncjin ngốunuec nàohaty, con màohat lớrfpfn hơskthn nữazisa thìvlbwohatm sao đmrvdàohatn bàohat con gátxmvi chúohatng ta sinh ra đmrvdưywttuuujc.

Mộndmet bêncjin mẹazis vợuuujrfpf đmrvdkgrdu Cao Lôqlppi Hoa, cưywttxjsfi nóybyei.

- Ặazisc, đmrvdúohatng thếncji thậrbkvt.

Cao Lôqlppi Hoa tinh tếncji đmrvdátxmvnh giátxmv hai đmrvdqulca nhóybyec, bêncjin ngoàohati ôqlppn àohato nhưywttng vẫaxrvn khôqlppng làohatm hai đmrvdqulca thứqulcc giấhxjxc bởkjoji Tĩfgwdnh Tâqulcm đmrvdãqlpp bốunue trítxmv mộndmet cátxmvi kếncjit giớrfpfi cátxmvch âqulcm.

- Lôqlppi, anh đmrvdãqlppybyetxmvi têncjin nàohato hay chưywtta? Tĩfgwdnh Tâqulcm ngẩlaczng đmrvdkgrdu, thựsjvbc ôqlppn nhu hỏthgri.

- Đcdfvưywttơskthng nhiêncjin, cátxmvi nàohaty đmrvdưywttơskthng nhiêncjin!

qlppo Cao vỗyyzm ngựsjvbc, từdtfgohatc Tĩfgwdnh Tâqulcm sinh ra khỏthgra trứqulcng kim cưywttơskthng nàohaty thìvlbw Cao Lôqlppi Hoa ngàohaty cũgtxing nhưywtt đmrvdêncjim nghĩfgwd đmrvdếncjin việrhmxc đmrvdrigpt têncjin cho con rồltomi! Cátxmvi nàohaty gọohati làohat ngàohaty cũgtxing nghĩfgwd, đmrvdêncjim cũgtxing nghĩfgwd, đmrvdi cũgtxing nghĩfgwd, màohat nằqlgvm cũgtxing nghĩfgwd, nóybyei chung làohatohatc nàohato cũgtxing nghĩfgwd coi cóybyetxmvi têncjin nàohato

hay khôqlppng… …..

ohatc đmrvdóybye, Cao Lôqlppi Hoa còohatn suy nghĩfgwd xem, nếncjiu làohat con trai thìvlbw đmrvdrigpt têncjin gìvlbw, con gátxmvi thìvlbw đmrvdrigpt têncjin gìvlbw!

ohat giờxjsf thìvlbw thậrbkvt hay, ôqlppng trờxjsfi cho Cao Lôqlppi Hoa cảsrzw long lẫaxrvn phụagysng!

- Con trai, gọohati làohat Cao Thụagysy Phong, Cao Lôqlppi Hoa nhẹazis tay xuyêncjin qua kéxmkgt giớrfpfi cátxmvch âqulcm, nhẹazis nhàohatng vuốunuet lêncjin khuôqlppn mặrigpt đmrvdqulca nhòohat giốunueng hệrhmxt mìvlbwnh.

- Cao Thụagysy Phong?

fgwdnh Tâqulcm nhẩlaczm nhẩlaczm nhớrfpf kỹrfpfncjin nàohaty.

Thụagysy Phong, cátxmvi têncjin nàohaty tạjunni thếncji giớrfpfi nàohaty lãqlppo Cao cóybye mộndmet cátxmvi thâqulcm ýxmkg, đmrvdóybyeohat : Làohatn gióybye nhẹazis đmrvdếncjin từdtfg thếncji giớrfpfi khátxmvc.

vlbwnh thưywttxjsfng thìvlbw chỉedyhvlbwnh dung đmrvdèaxrvn mộndmet làohatn gióybye nhẹazis thổsrzwi từdtfgbnoyng khátxmvc đmrvdếncjin thôqlppi.

Con mắrbkvt xanh biểlufln củlufla Tĩfgwdnh Tâqulcm lóybyee sátxmvng nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa. Trong con mắrbkvt tràohatn ngậrbkvp ýxmkgywttxjsfi..

Ngưywttxjsfi chu đmrvdátxmvo nhưywttohatng, dùbnoy Cao Lôqlppi Hoa chưywtta nóybyei ra, thìvlbwohatng cũgtxing đmrvdãqlpp đmrvdtxmvn đmrvdưywttuuujc mấhxjxy phầkgrdn rồltomi.

- Thếncji thìvlbwncjin con gátxmvi đmrvdlufl em đmrvdrigpt đmrvdi! Tĩfgwdnh Tâqulcm đmrvdndmet nhiêncjin nóybyei:

- Nghiêncjin Yêncjin, Cao Nghiêncjin Yêncjin đmrvdi.

- Nghiêncjin Yêncjin, ởkjoj trong Hảsrzwi tộndmec cóybye nghĩfgwda làohat em vĩfgwdnh viễjclon theo ýxmkg củlufla anh. Sau đmrvdóybye, Tĩfgwdnh Tâqulcm lạjunni nhẹazis giọohatng giảsrzwi thítxmvch.

Cao Lôqlppi Hoa ôqlppm chặrigpt Tĩfgwdnh Tâqulcm, cũgtxing khôqlppng biếncjit làohatm nhưywtt thếncjiohato mớrfpfi làohat tốunuet. Thậrbkvt lâqulcu sau, lãqlppo Cao mởkjoj miệrhmxng, khẽlacz cắrbkvn nhẹazisncjin vàohatnh tai Tĩfgwdnh Tâqulcm.

- Em yêncjiu àohat, em biếncjit cátxmvi têncjin anh đmrvdrigpt cóybye nghĩfgwda gìvlbw chứqulc?

Cao Lôqlppi Hoa cátxmvm giátxmvc cóybye chúohatt khẩlaczn trưywttơskthng cátxmvi têncjin nàohaty Cao Lôqlppi Hoa cũgtxing mấhxjxt côqlppng sứqulcc tâqulcm tưywtt suy nghĩfgwd rấhxjxt lâqulcu. Têncjin nàohaty bao hàohatm bítxmv mậrbkvt củlufla Cao Lôqlppi Hoa.

- Em chỉedyh chờxjsf mộndmet ngàohaty nàohato đmrvdóybyetxmv mậrbkvt củlufla anh trởkjoj thàohatnh củlufla hai chúohatng ta. Tĩfgwdnh Tâqulcm thựsjvbc giảsrzwo hoạjunnt nởkjoj nụagysywttxjsfi

Cao Lôqlppi Hoa khôqlppng chúohatt do dựsjvb, ôqlppm chặrigpt lấhxjxy côqlpp vợuuuj hoàohatn mỹrfpfohaty.

- Ta Cao Lôqlppi Hoa đmrvdúohatng làohatncjin quátxmvtxmv rồltomi, cóybye thểluflywttrfpfc đmrvdưywttuuujc em vềlhtl nhàohat.

Cao Lôqlppi Hoa khôqlppng khỏthgri cóybye chúohatt đmrvdrbkvc ýxmkgybyei

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

- Hôqlppm nay, ta sẽlacz kểlufl hếncjit mọohati chuyệrhmxn củlufla ta cho mọohati ngưywttxjsfi nghe.

Cao Lôqlppi Hoa khôqlppng hềlhtl giấhxjxu diếncjim, hắrbkvn nhìvlbwn toàohatn trưywttxjsfng, thừdtfga dịbnoyp hôqlppm nay cảsrzw nhàohat đmrvdohatn viêncjin. Cao Lôqlppi Hoa chuẩlaczn bịbnoy đmrvdem bítxmv mậrbkvt củlufla mìvlbwnh nóybyei ra hếncjit.

- Ta, làohat mộndmet ngưywttxjsfi đmrvdếncjin từdtfg Trátxmvi Đcdfvhxjxt, mộndmet vịbnoy diệrhmxn khátxmvc.

Cao Lôqlppi Hoa ôqlppm trong lòohatng bítxmv mậrbkvt to lớrfpfn nhưywtt thiêncjin hạjunn, chậrbkvm rãqlppi kểlufl lạjunni chuyệrhmxn xưywtta củlufla mìvlbwnh

Ưagysrfpfc chừdtfgng mấhxjxt ba bốunuen canh giờxjsf.

Cao Lôqlppi Hoa mớrfpfi kểlufl hếncjit đmrvdưywttuuujc mọohati chuyệrhmxn củlufla mìvlbwnh lúohatc ởkjoj trêncjin Trátxmvi Đcdfvhxjxt. Mặrigpt khátxmvc xuấhxjxt phátxmvt từdtfg mộndmet ítxmvt lo lắrbkvng. Cao Lôqlppi Hoa tạjunnm thờxjsfi khôqlppng cóybye đmrvdem chuyệrhmxn Vũgtxi Hinh kểluflrfpf. Chuyệrhmxn Vũgtxi Hinh, Cao Lôqlppi Hoa chỉedyhybye thểlufl đmrvdlufl đmrvdếncjin đmrvdêncjim nóybyei nhỏthgr nhẹazis vớrfpfi Tĩfgwdnh Tâqulcm, đmrvdâqulcy khôqlppng phảsrzwi làohat chỗyyzm đmrvdluflybyei.

- Sau lầkgrdn nổsrzw mạjunnnh đmrvdóybye, ta gặrigpp Tĩfgwdnh Tâqulcm. Cao Lôqlppi Hoa dừdtfgng mộndmet chúohatt, nhìvlbwn Tĩfgwdnh Tâqulcm liếncjic mắrbkvt mộndmet cátxmvi.

fgwdnh Tâqulcm cưywttxjsfi khẽlacz, hẳywttn làohat nhớrfpf tớrfpfi lầkgrdn đmrvdkgrdu gặrigpp Cao Lôqlppi Hoa, nhìvlbwn cátxmvi bộndme dạjunnng nghèaxrvo túohatng củlufla Cao Lôqlppi Hoa.

Nếncjiu lúohatc đmrvdóybye khôqlppng cóybyefgwdnh Tâqulcm diễjclon vai mỹrfpf nữazis cứqulcu anh hùbnoyng, chắrbkvc đmrvdãqlpp khôqlppng cóybye vịbnoyqlppi Thầkgrdn kiêncjim luôqlppn chứqulcc vúohat em vịbnoy diệrhmxn nhưywttqulcy giờxjsf, Màohat chỉedyh sợuuujohatc đmrvdóybye, anh chàohatng bấhxjxt hạjunnnh Cao Lôqlppi Hoa đmrvdãqlpp biếncjin thàohatnh mộndmet đmrvdunueng bàohati tiếncjit củlufla con Phong Lang rồltomi.

- Con rểlufl, nghe ngưywttơskthi nóybyei tớrfpfi nóybyei lui mộndmet mạjunnch nhưywtt vậrbkvy. Cóybye phảsrzwi đmrvdbnoynh trởkjoj vềlhtl khôqlppng?

Hảsrzwi hoàohatng trầkgrdm mặrigpt, hiêncjin nhiêncjin khôqlppng vui.

Lạjunni nóybyei, dùbnoy sao Hảsrzwi hoàohatng cũgtxing mớrfpfi vui vìvlbwybye chátxmvu bếncji, ai dèaxrv Cao Lôqlppi Hoa lạjunni muốunuen mang Tĩfgwdnh Tâqulcm lẫaxrvn chátxmvu đmrvdi đmrvdếncjin mộndmet thếncji giớrfpfi khỉedyh ho còohattxmvy gìvlbwvlbw đmrvdóybye. Ngưywttơskthi nóybyei xem Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn cóybye thểlufl vui nổsrzwi khôqlppng! Đcdfvrigpc biệrhmxt nhấhxjxt làohat nhớrfpf đmrvdếncjin cảsrzwnh mìvlbwnh phảsrzwi xa con xa chátxmvu ngoạjunni mìvlbwnh vĩfgwdnh viễjclon, làohatm sao Hảsrzwi hoàohatng đmrvdjunni nhâqulcn cóybye thểlufl vui đmrvdưywttuuujc cơskth chứqulc?

- Đcdfvúohatng vậrbkvy, ta muốunuen trởkjoj vềlhtl. Cao Lôqlppi Hoa nhìvlbwn Hảsrzwi hoàohatng.

Hảsrzwi hoàohatng cúohati đmrvdkgrdu khôqlppng nóybyei.

Bầkgrdu khôqlppng khítxmv nhấhxjxt thờxjsfi cóybye chúohatt trầkgrdm lặrigpng.

- Ha ha. Cao Lôqlppi Hoa, ngưywttơskthi vừdtfga rồltomi nóybyei ngưywttơskthi hoàohatn thàohatnh giao dịbnoych xong. Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn liềlhtln nóybyei cho ngưywttơskthi biệrhmxn phátxmvp trởkjoj vềlhtl. Vậrbkvy Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn lúohatc nàohaty khôqlppng cóybye việrhmxc gìvlbw chứqulcvlbw?

Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn ra mặrigpt, chuyểlufln đmrvdlhtlohati, bàohat rấhxjxt muốunuen biếncjit Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn cùbnoyng hai đmrvdqulca con mìvlbwnh ra sao.

- Bọohatn họohatgtxing khỏthgre. Cao Lôqlppi Hoa cưywttxjsfi ha ha nóybyei:

- Lúohatc ấhxjxy. Ta đmrvdưywtta ra khátxmvi niệrhmxm luâqulcn hồltomi. Sau đmrvdóybye bọohatn họohatbnoyng Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn bắrbkvt đmrvdkgrdu thựsjvbc thi. Chỉedyhohat tiêncjiu hao thầkgrdn lựsjvbc vưywttuuujt quátxmv chúohatng ta nghĩfgwd. Cuốunuei cùbnoyng ngay cảsrzw ta cũgtxing khôqlppng thểlufl khôqlppng ra tay giúohatp mộndmet phen. Kếncjit quảsrzw ba ngưywttxjsfi bọohatn họohat hao hếncjit thầkgrdn lựsjvbc. Ta bởkjoji vìvlbwbnoyng nhau tham gia chếncji tạjunno lụagysc đmrvdjunno luâqulcn hồltomi cho nêncjin cóybye đmrvdưywttuuujc nărbisng lựsjvbc Sátxmvng Thếncji, Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn nóybyei lụagysc đmrvdjunno luâqulcn hồltomi tưywttơskthng đmrvdưywttơskthng mộndmet lầkgrdn sátxmvng tạjunno thếncji giớrfpfi. Ta lạjunni khôqlppng thuộndmec huyếncjit mạjunnch hắrbkvn. Bởkjoji vìvlbw tham gia sátxmvng tạjunno mộndmet cátxmvi thếncji giớrfpfi, nhưywttng giátxmvn tiếncjip cóybye đmrvdưywttuuujc quyềlhtln quảsrzwn lýxmkg thếncji giớrfpfi nàohaty.

Giảsrzwi thítxmvch cóybye phầkgrdn rốunuei rắrbkvm, tóybyem lạjunni làohat do Cao Lôqlppi Hoa tham gia sátxmvng tạjunno lụagysc đmrvdjunno luâqulcn hồltomi nêncjin cóybye đmrvdưywttuuujc sứqulcc mạjunnnh Sátxmvng Thếncji.

- Khôqlppng cóybye việrhmxc gìvlbwohat tốunuet rồltomi.

Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn khe khẽlacz thởkjojohati, tuy rằqlgvng cảsrzwm giátxmvc đmrvdưywttuuujc chồltomng vàohat con mìvlbwnh khôqlppng sao, nhưywttng nghe từdtfg chítxmvnh miệrhmxng Cao Lôqlppi Hoa thìvlbw Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn mớrfpfi thậrbkvt sựsjvbncjin tâqulcm.

- Lôqlppi Hoa.

Mẹazis vợuuujfgwdnh Âiitsm đmrvdndmet nhiêncjin ngẩlaczng đmrvdkgrdu lêncjin, átxmvnh mắrbkvt bàohatybye chúohatt đmrvdthgrncjin.

- Lôqlppi Hoa, ta làohat mặrigpc kệrhmx.

Giọohatng bàohat mẹazis vợuuuj mang theo chúohatt nghẹazisn ngàohato:

- Ta chỉedyh muốunuen biếncjit, nếncjiu ngưywttơskthi đmrvdi vềlhtl, ta, ta, ta còohatn cóybye thểlufl gặrigpp Tĩfgwdnh Tâqulcm khôqlppng?

Nhìvlbwn bộndmetxmvng mẹazis vợuuuj muốunuen khóybyec, Cao Lôqlppi Hoa thậrbkvt sựsjvb muốunuen héxmkgt lêncjin mộndmet câqulcu: Ta sẽlacz khôqlppng vềlhtl.....

- Vềlhtl đmrvdiểluflm nàohaty. Cátxmvc ngưywttơskthi hoàohatn toàohatn khôqlppng cầkgrdn lo lắrbkvng.

Sinh Mệrhmxnh mẫaxrvu thầkgrdn sau khi đmrvdưywttuuujc giảsrzwi tỏthgra tâqulcm lýxmkg thìvlbwqulcm tìvlbwnh hiểlufln nhiêncjin khôqlppng sai:

- Cao Lôqlppi Hoa vớrfpfi cátxmvc ngưywttơskthi làohatm sao màohat khôqlppng gặrigpp đmrvdưywttuuujc. Ôattgng nhàohat ta bàohaty cho Cao Lôqlppi Hoa cátxmvch đmrvdi vềlhtl, chărbisng lẽlacz khôqlppng cho hắrbkvn cátxmvch đmrvdi lạjunni đmrvdâqulcy sao?

- Ồbnoy!

Nhấhxjxt thờxjsfi mọohati ngưywttxjsfi ởkjoj đmrvdâqulcy nhưywtt tỉedyhnh giấhxjxc mộndmeng!

- Nếncjiu thựsjvbc sựsjvbohat nhưywtt vậrbkvy. Vậrbkvy thựsjvbc sựsjvb thậrbkvt tốunuet quátxmv.

Cao Lôqlppi Hoa cóybye chúohatt kítxmvch đmrvdndmeng, cátxmvi nàohaty đmrvdúohatng làohat tiệrhmxn cảsrzw đmrvdôqlppi đmrvdưywttxjsfng! Rấhxjxt hoàohatn mỹrfpf.

Bầkgrdu khôqlppng khítxmv chuyểlufln từdtfg bi ai sang vui sưywttrfpfng.

Cao Lôqlppi Hoa đmrvdóybyen hai đmrvdqulca nhỏthgr từdtfg trong tay Tĩfgwdnh Tâqulcm, theo giờxjsf khắrbkvc nàohaty, rốunuet cụagysc lãqlppo Cao khôqlppng còohatn làohatohat em nữazisa, màohat đmrvdãqlppohat mộndmet ngưywttxjsfi cha châqulcn chítxmvnh.

- Ba.

Mộndmet bêncjin, Nguyệrhmxt Nhịbnoy trầkgrdm mặrigpc thậrbkvt lâqulcu, rốunuet cụagysc nhịbnoyn khôqlppng đmrvdưywttuuujc kêncjiu mộndmet tiếncjing.

- Sao?

Cao Lôqlppi Hoa ngẩlaczng đmrvdkgrdu nhìvlbwn con gátxmvi.

- Còohatn cóybye con nữazisa.

Cao Mộndmeng U. Cũgtxing làohat Cửqlgvu U cùbnoyng Mộndmeng Ti giơskth tay xin véxmkg tham gia.

- Con cũgtxing muốunuen.

Ngàohaty mai con cóybye thểluflbnoyng ba đmrvdi đmrvdếncjin nơskthi ởkjoj củlufla ba hồltomi xưywtta khôqlppng? Trong mắrbkvt Nguyệrhmxt Nhịbnoy mang theo vẻkgrd khẩlaczn trưywttơskthng.

txmvn long nhâqulcn béxmkg Kim Toa Nhi cắrbkvn mộndmet cátxmvi núohatm vúohat cao su, ýxmkg bảsrzwo mìvlbwnh tuyệrhmxt đmrvdunuei sẽlacz khôqlppng vứqulct bỏthgr ba mẹazisvlbwnh.

Anh mắrbkvt cậrbkvu nhỏthgr Rudolph nhìvlbwn côqlppxmkg nhỏthgr Cao Nghiêncjin Yêncjin trêncjin tay Cao Lôqlppi Hoa, cậrbkvu nhỏthgrohatn nhớrfpf Cao Lôqlppi Hoa đmrvdãqlppybyei, nếncjiu làohat con gátxmvi thìvlbw sẽlacz gảsrzw cho cậrbkvu làohatm vợuuuj …..

Cầkgrdu Cầkgrdu hừdtfg mộndmet tiếncjing, tỏthgr vẻkgrd khôqlppng thểlufl quêncjin nóybye.

Cầkgrdu Cầkgrdu phảsrzwi đmrvdi, Màohatqlppohatng Bạjunnch Ngâqulcn Long trêncjin danh nghĩfgwda làohatqlppn thêncji củlufla Cầkgrdu Cầkgrdu tấhxjxt nhiêncjin cũgtxing đmrvdi theo.

ohatc nàohaty, kếncjit tinh tìvlbwnh yêncjiu củlufla Vong Linh nữazis thầkgrdn vàohat Thầkgrdn Thúohat Tra Lýxmkg, Bảsrzwo Bảsrzwo cũgtxing muốunuen giơskth tay. Đcdfvang muốunuen mởkjoj miệrhmxng thìvlbw bịbnoy Cao Lôqlppi Hoa vồltom nhẹazisybyei:

- Bảsrzwo Bảsrzwo, con ởkjoj lạjunni đmrvdâqulcy.

Quay đmrvdkgrdu nhìvlbwn Vong Linh nữazis thầkgrdn cùbnoyng Tra Lýxmkg, cuốunuei cùbnoyng Bảsrzwo Bảsrzwo cũgtxing gậrbkvt đmrvdkgrdu.

- Còohatn cóybye Saga, Nguyệrhmxt Sưywtt, Cao Lôqlppi Hoa nhìvlbwn hai đmrvdqulca con:

- Cátxmvc con cũgtxing lưywttu lạjunni.

- Ba.

Hai đmrvdqulca nhấhxjxt thờxjsfi khôqlppng vui.

- Cátxmvc con đmrvdãqlppybye gia đmrvdìvlbwnh. Cao Lôqlppi Hoa nóybyei:

- Nhàohattxmvc con, ởkjojskthi nàohaty.

- Nhưywttng màohat...

Hai đmrvdqulca còohatn muốunuen nóybyei thêncjim.

- Khôqlppng nhưywttng gìvlbw hếncjit, ta cùbnoyng khôqlppng phảsrzwi khôqlppng trởkjoj lạjunni. Cùbnoyng lắrbkvm vàohati thátxmvng ta vềlhtl mộndmet lầkgrdn. Cao Lôqlppi Hoa nóybyei.

Nhấhxjxt thờxjsfi, tấhxjxt cảsrzw đmrvdưywtta átxmvnh mắrbkvt ai oátxmvn nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa, Hảsrzwi hoàohatng, mẹazis vợuuujfgwdnh Âiitsm, hai đmrvdqulca con, Bảsrzwo Bảsrzwo, cảsrzw vợuuuj chồltomng nhàohat Tra Lýxmkg đmrvdlhtlu nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa.

- Đcdfvưywttuuujc rồltomi, thátxmvng ta vềlhtlohati lầkgrdn. Lãqlppo Cao nóybyei lạjunni.

ybyei xong hếncjit thảsrzwy.

gtxing xátxmvc đmrvdbnoynh nhóybyem đmrvdkgrdu tiêncjin cùbnoyng Cao Lôqlppi Hoa đmrvdi vềlhtl Trátxmvi Đcdfvhxjxt.

- Đcdfvúohatng rồltomi mẫaxrvu thầkgrdn. Thầkgrdn giớrfpfi ta cũgtxing bìvlbwnh loạjunnn rồltomi, Hắrbkvn, ta liềlhtln giao cho bàohat. Cao Lôqlppi Hoa phấhxjxt phấhxjxt tay. Móybyeng vuốunuet Cầkgrdu Cầkgrdu mởkjoj khôqlppng gian.

Hai ngưywttxjsfi bịbnoy đmrvdiểluflm huyệrhmxt từdtfg khôqlppng gian ngãqlpp ra. Làohat Mặrigpc cùbnoyng phưywttuuujng hoàohatng Phỉedyh Lợuuuji.

Mẫaxrvu thầkgrdn nhẹazis nhàohatng màohat lấhxjxc đmrvdkgrdu, nhìvlbwn con trai thứqulc ba củlufla mìvlbwnh:

- Đcdfvưywttuuujc rồltomi, Mặrigpc liềlhtln giao cho ta đmrvdi, Phỉedyh Lợuuuji vẫaxrvn làohat đmrvdem cho ngưywttơskthi đmrvdi. Ngàohaty mai ngưywttơskthi đmrvdi Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo, đmrvdlufl cho hắrbkvn dẫaxrvn đmrvdưywttxjsfng đmrvdi, Cao Lôqlppi Hoa gậrbkvt gậrbkvt đmrvdâqulcu.

************************

Ngàohaty kếncji, Cao Lôqlppi Hoa mang theo toàohatn bộndme mọohati ngưywttxjsfi trong nhàohat chậrbkvm rãqlppi đmrvdi đmrvdếncjin Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo, mộndmet trong bảsrzwy đmrvdsrzwo hảsrzwi ngoạjunni.

Chủlufl yếncjiu làohat nhìvlbwn xem vịbnoy thủluflfgwdnh Tiểluflu Kim xửqlgvxmkg vấhxjxn đmrvdlhtl sinh sốunueng củlufla cátxmvc ma thúohat nhưywtt thếncjiohato.

Ýusyttxmvng Thếncji thầkgrdn rấhxjxt đmrvdơskthn giảsrzwn, bọohatn họohat ngay từdtfg đmrvdkgrdu lúohatc sátxmvng tạjunno ra lụagysc đmrvdjunno luâqulcn hồltomi liềlhtln tiệrhmxn tay tạjunno thêncjim mộndmet khốunuei đmrvdjunni lụagysc.

skthi đmrvdóybye, rấhxjxt thítxmvch hợuuujp cho ma thúohat sinh tồltomn.

ywttrfpfi sựsjvb dẫaxrvn đmrvdưywttxjsfng củlufla phưywttuuujng hoàohatng lửqlgva Phỉedyh Lợuuuji, đmrvdátxmvm ngưywttxjsfi Cao Lôqlppi Hoa đmrvdi tớrfpfi Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo.

- Nơskthi nàohaty, làohat Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo!

Tớrfpfi chỗyyzm đmrvdóybye, Cao Lôqlppi Hoa kinh ngạjunnc nóybyei khôqlppng ra lờxjsfi.

Nếncjiu khôqlppng phảsrzwi phưywttuuujng hoàohatng lửqlgva Phỉedyh Lợuuuji dẫaxrvn đmrvdưywttxjsfng chắrbkvc lãqlppo Cao đmrvdãqlpp nghĩfgwdybye ngưywttxjsfi muốunuen chọohatc đmrvdùbnoya hắrbkvn.

txmvi nơskthi gọohati làohatrbisn cứqulc đmrvdbnoya đmrvdkgrdu nãqlppo củlufla ma thúohat, khôqlppng ngờxjsf lạjunni làohatohatn đmrvdsrzwo màohat Cao Lôqlppi Hoa bịbnoy rớrfpft xuốunueng lúohatc xuyêncjin qua vịbnoy diệrhmxn nàohaty.

Trưywttrfpfc kia, Cao Lôqlppi Hoa chỉedyh biếncjit vịbnoy trítxmv tọohata đmrvdndmeohatn đmrvdsrzwo nàohaty, tuyệrhmxt đmrvdunuei khôqlppng ngờxjsftxmvi gọohati làohat Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo lạjunni chítxmvnh làohatohatn đmrvdsrzwo nhỏthgrohaty.

- Đcdfvúohatng vậrbkvy, nơskthi nàohaty làohat hảsrzwi ngoạjunni thấhxjxt đmrvdsrzwo Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo.

Phỉedyh Lợuuuji hóybyea thàohatnh hìvlbwnh ngưywttxjsfi. Im lặrigpng đmrvdqulcng ởkjojncjin cạjunnnh Cao Lôqlppi Hoa.

- Cátxmvi nàohaty thậrbkvt sựsjvb ngoàohati trítxmvywttkjojng tưywttuuujng củlufla ta.

Cao Lôqlppi Hoa nóybyei.

- Cátxmvi nàohaty cóybye lẽlaczohat chữazis 'duyêncjin phậrbkvn' màohat anh thưywttxjsfng nóybyei đmrvdóybye.

fgwdnh Tâqulcm y Cao Lôqlppi Hoa, nhẹazis giọohatng nóybyei.

- Đcdfvúohatng vậrbkvy. Duyêncjin a. Cuộndmec sốunueng nhâqulcn sinh củlufla ta tạjunni dịbnoy giớrfpfi bắrbkvt nguồltomn từdtfg đmrvdâqulcy, cũgtxing từdtfgskthi nàohaty chấhxjxm dứqulct.

Cao Lôqlppi Hoa cảsrzwm thátxmvn nóybyei, khôqlppng nghĩfgwd tớrfpfi hòohatn đmrvdsrzwo nhỏthgrohaty lạjunni làohatskthi khởkjoji đmrvdiểluflm củlufla Cao Lôqlppi Hoa vàohatgtxing làohat đmrvdiểluflm kếncjit thúohatc mọohati vấhxjxn đmrvdlhtlkjoj dịbnoy giớrfpfi nàohaty.

Nhẹazis nhàohatng ôqlppm chặrigpt Tĩfgwdnh Tâqulcm. Chỉedyhohat so sátxmvnh vớrfpfi lầkgrdn nghèaxrvo túohatng trưywttrfpfc thìvlbw lầkgrdn nàohaty Cao Lôqlppi Hoa mang theo hưywttơskthng vịbnoy chinh phụagysc hòohatn đmrvdsrzwo nàohaty bưywttrfpfc lêncjin trêncjin hòohatn đmrvdsrzwo ……

qlppo đmrvdjunni Tiểluflu Kim củlufla đmrvdátxmvm ma thúohat đmrvdãqlpp sớrfpfm ởkjoj Áfqjzm Dạjunn đmrvdsrzwo đmrvduuuji Cao Lôqlppi Hoa đmrvdếncjin.

ohatc Tiểluflu Kim nhìvlbwn thấhxjxy Đcdfvjunni thốunueng lĩfgwdnh ma thúohat phưywttuuujng hoàohatng lửqlgva Phỉedyh Lợuuuji dẫaxrvn Cao Lôqlppi Hoa đmrvdếncjin thìvlbw đmrvdkgrdy kinh ngạjunnc.

- Ngưywttơskthi làohat Tiểluflu Kim sao?

Cao Lôqlppi Hoa đmrvdưywtta mắrbkvt nhìvlbwn trưywttrfpfc. Nhìvlbwn trátxmvng sĩfgwdybyec vàohatng phítxmva trưywttrfpfc nàohaty.

- Vĩfgwd đmrvdjunni Phụagys thầkgrdn, ta làohat Tiểluflu Kim.

Dễjcloohatng cảsrzwm nhậrbkvn đmrvdưywttuuujc cảsrzwm giátxmvc uy nghiêncjim trêncjin ngưywttxjsfi Cao Lôqlppi Hoa. Tiểluflu Kim phũgtxi phụagysc xuốunueng. Ngay cảsrzw đmrvdkgrdu cũgtxing khôqlppng dátxmvm ngẩlaczng lêncjin.

- Vềlhtl nguyêncjin nhâqulcn đmrvdátxmvm ma thúohat phảsrzwn loạjunnn. Ta cũgtxing nghe Phỉedyh Lợuuuji nóybyei qua rồltomi.

Trêncjin ngưywttxjsfi Cao Lôqlppi Hoa bảsrzwo hộndmetxmvi loạjunni tưywttơskthi cưywttxjsfi thầkgrdn bítxmvohat khôqlppng mấhxjxt uy nghiêncjim:

- Chủlufl yếncjiu làohat, cátxmvc ma thúohat khôqlppng cam lòohatng bịbnoy đmrvdunuei đmrvdãqlppi nhưywttqlpp thúohat chứqulcvlbw.

- Phụagys thầkgrdn. Thỉedyhnh ngưywttxjsfi tha thứqulc chúohatng ta quátxmv mạjunno phạjunnm. Nhưywttng ma thúohat chúohatng ta cũgtxing cóybye trítxmv tuệrhmx. Chúohatng ta dùbnoy sao khôqlppng phảsrzwi làohatqlpp thúohat.

Tiểluflu Kim phủlufl phụagysc xuốunueng thấhxjxp giọohatng nóybyei.

- Việrhmxc nàohaty nóybyei tóybyem lạjunni khôqlppng trátxmvch ai đmrvdưywttuuujc.

Cao Lôqlppi Hoa phấhxjxt phấhxjxt tay:

- Đcdfvqulcng lêncjin đmrvdi, kếncji tiếncjip Phỉedyh Lợuuuji sẽlacz dẫaxrvn tấhxjxt cảsrzw ma thúohattxmvc ngưywttơskthi đmrvdi đmrvdếncjin mộndmet cátxmvi đmrvdjunni lụagysc chuyêncjin dàohatnh cho cátxmvc ngưywttơskthi sinh sốunueng.

- Cảsrzwm tạjunn Phụagys thầkgrdn.

Tiểluflu Kim cùbnoyng cátxmvc ma thúohat phítxmva sau hiệrhmxn lêncjin vẻkgrdywttng phấhxjxn khôqlppng thểlufl tảsrzw trêncjin mặrigpt.

- Cứqulc nhưywtt vậrbkvy, chuyệrhmxn ma thúohat coi nhưywttgtxing giảsrzwi quyếncjit xong. Nhiệrhmxm vụagys lầkgrdn nàohaty coi nhưywttgtxing hoàohatn thàohatnh.

Cao Lôqlppi Hoa ngẩlaczng đmrvdkgrdu nhìvlbwn lêncjin trờxjsfi cao.

- Cátxmvm ơskthn.

Phỉedyh Lợuuuji ởkjojncjin cạjunnnh Cao Lôqlppi Hoa nhẹazis giọohatng nóybyei.

- Ngưywttơskthi đmrvdunuei ta bấhxjxt nghĩfgwda, nhưywttng ta lạjunni đmrvdunuei vớrfpfi ngưywttơskthi khôqlppng cóybye bấhxjxt nhâqulcn.

Cao Lôqlppi Hoa vồltom vỗyyzm bảsrzw vai củlufla nam tửqlgv xinh đmrvdazisp nàohaty:

- Mang theo cátxmvc ma thúohat sốunueng mộndmet cuộndmec sốunueng tốunuet đmrvdazisp đmrvdi.

Sắrbkvp rờxjsfi khỏthgri thếncji giớrfpfi nàohaty. Đcdfvndmet nhiêncjin Cao Lôqlppi Hoa cóybye cảsrzwm giátxmvc đmrvdltomng cảsrzwm thưywttơskthng ngưywttxjsfi, từdtfg ngữazisgtxing cóybye thiệrhmxn ýxmkgskthn.

- Mịbnoya mịbnoya, chéxmkgm chéxmkgm gióybye!

Cao Lôqlppi Hoa tựsjvb chửqlgvi mìvlbwnh, cóybye phảsrzwi làohat mộndmet đmrvdi khôqlppng trởkjoj lạjunni đmrvdâqulcu màohatybye cảsrzwm giátxmvc nhưywtt thếncji chứqulc!

fgwdnh Tâqulcm đmrvdqulcng cạjunnnh Cao Lôqlppi Hoa. Ôattgm vỏthgr trứqulcng kim cưywttơskthng, cátxmvi vỏthgrohaty giốunueng nhưywtt mộndmet cátxmvi nôqlppi ấhxjxm átxmvp trờxjsfi sinh, đmrvdlufl đmrvdlufl cho hai đmrvdqulca nhỏthgr mớrfpfi sinh ra nằqlgvm trong ngủlufl thoátxmvi mátxmvi.

Cao Lôqlppi Hoa nhắrbkvm hai mắrbkvt lạjunni, bắrbkvt đmrvdkgrdu cùbnoyng Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn liêncjin hệrhmx.

Mộndmet látxmvt sau, mộndmet Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn mang átxmvo trắrbkvng xuấhxjxt hiệrhmxn ởkjoj trưywttrfpfc mặrigpt Cao Lôqlppi Hoa. Nhưywttng màohat chítxmvnh làohat mộndmet cátxmvi ảsrzwo ảsrzwnh. Dùbnoy sao Sátxmvng Thếncji thầkgrdn cũgtxing khôqlppng lưywttu lạjunni bao nhiêncjiu thầkgrdn lựsjvbc.

- Cao, hiệrhmxu suấhxjxt làohatm việrhmxc củlufla ngưywttơskthi thựsjvbc sựsjvb khôqlppng sai a!

txmvng Thếncji Thầkgrdn vừdtfga xuấhxjxt hiệrhmxn. Giơskth ngóybyen tay cátxmvi vớrfpfi Cao Lôqlppi Hoa.

- Quátxmv khen, quátxmv khen.

Cao Lôqlppi Hoa cưywttxjsfi hèaxrvaxrv, trong lòohatng lạjunni thầkgrdm mắrbkvng cha mắrbkvng mẹazis. Mịbnoya. Nếncjiu khôqlppng vộndmei vềlhtl nhàohat. Sao lạjunni cóybye hiệrhmxu suấhxjxt nhưywtt vậrbkvy chứqulc?

- Nóybyei cho ta biếncjit biệrhmxn phátxmvp trởkjoj vềlhtl đmrvdi.

Cao Lôqlppi Hoa nóybyei.

txmvng Thếncji Thầkgrdn cũgtxing khôqlppng dong dàohati.

- Xuyêncjin qua hai cátxmvi vịbnoy diệrhmxn. Đcdfvóybyeohatrbisng lựsjvbc củlufla mộndmet ngưywttxjsfi chưywttkjojng quảsrzwn vịbnoy diệrhmxn.

txmvng Thếncji thầkgrdn mỉedyhm cưywttxjsfi nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa:

- Chỉedyh cầkgrdn biếncjit đmrvdưywttuuujc têncjin củlufla vịbnoy diệrhmxn đmrvdóybye. Ngưywttơskthi cóybye thểlufl thôqlppng qua khôqlppng gian cùbnoyng thờxjsfi gian phátxmvp tắrbkvc tiếncjin hàohatnh xuyêncjin qua.

- Đcdfvơskthn giảsrzwn nhưywtt vậrbkvy àohat?

Cao Lôqlppi Hoa thầkgrdm nghiếncjin rărbisng. Đcdfvãqlppybye ýxmkg muốunuen giếncjit chếncjit cátxmvi ýxmkgywttkjojng củlufla Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn nàohaty rồltomi.

- Kỳvlbw thậrbkvt. Quan trọohatng nhấhxjxt khôqlppng phảsrzwi đmrvdiểluflm nàohaty.

txmvng Thếncji thầkgrdn nóybyei:

- Vấhxjxn đmrvdlhtl quan trọohatng nhấhxjxt làohat. Mộndmet sátxmvng tạjunno giảsrzw vịbnoy diệrhmxn màohat đmrvdi qua vịbnoy diệrhmxn khátxmvc sẽlacz dẫaxrvn đmrvdếncjin chiếncjin tranh giữazisa hai vịbnoy diệrhmxn.

- Ta đmrvdâqulcy trởkjoj vềlhtl. Cũgtxing sẽlacz khiếncjin cho vịbnoy diệrhmxn chiếncjin tranh?

Cao Lôqlppi Hoa hỏthgri

- Ặazisc ặrigpc, ngưywttơskthi màohat khiếncjin cho vịbnoy diệrhmxn chiếncjin tranh cátxmvi mốunuec xìvlbw. Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn đmrvdndmet nhiêncjin cưywttxjsfi quátxmvi dịbnoyybyei:

- Ngưywttơskthi vốunuen làohat ngưywttxjsfi vịbnoy diệrhmxn kia, ngưywttơskthi đmrvdi trởkjoj vềlhtl. Chẳywttng lẽlaczncjin thầkgrdn vịbnoy diệrhmxn kia cóybye thểlufl đmrvdếncjin đmrvdrbkvp ngưywttơskthi àohat?

- Mịbnoya, đmrvdrbkvp ta? Mẹazisybye, đmrvdếncjin lúohatc đmrvdóybye nếncjiu bọohatn họohattxmvm ra tay vớrfpfi ta, ta khiếncjin cho bọohatn họohat biếncjit mátxmvu củlufla thầkgrdn cũgtxing cóybyeohatu hồltomng.

Cao Lôqlppi Hoa cưywttxjsfi lạjunnnh nóybyei.

- Ặazisc ặrigpc. Ngon ărbisn ha. Nếncjiu đmrvdếncjin lúohatc đmrvdóybyebnoyng vịbnoy diệrhmxn kia khai chiếncjin, ta kéxmkgo tấhxjxt cảsrzwtxmvc thầkgrdn qua giúohatp ngưywttơskthi.

txmvng Thếncji Thầkgrdn cưywttxjsfi âqulcm hiểluflm.

- Đcdfvúohatng rồltomi, còohatn nữazisa. Nếncjiu ta muốunuen trởkjoj vềlhtl?

Cao Lôqlppi Hoa lạjunni hỏthgri, vấhxjxn đmrvdlhtlohaty rấhxjxt quan trọohatng.

- Ngưywttơskthi còohatn muốunuen trởkjoj vềlhtl? Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn nóybyei.

- Cátxmvi nàohaty đmrvdưywttơskthng nhiêncjin.

- Vậrbkvy cũgtxing đmrvdơskthn giảsrzwn. Ngưywttơskthi muốunuen vềlhtl thìvlbw gọohati têncjin thậrbkvt củlufla vịbnoy diệrhmxn nàohaty. Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn nóybyei.

- Têncjin thậrbkvt? Vịbnoy diệrhmxn nàohaty têncjin thậrbkvt làohatvlbw?

- Truyềlhtln thuyếncjit Thátxmvnh Kỵmwgxfgwd! Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn nóybyei:

- Têncjin thậrbkvt thếncji giớrfpfi nàohaty gọohati làohat : Truyềlhtln Thuyếncjit Thátxmvnh Kỵmwgxfgwd

- … …..

bnoyng tùbnoyng chèaxrvng… Đcdfvưywttuuujc xưywttng làohatfgwdnh viễjclon khôqlppng bao giờxjsf ngãqlpp, Cao Lôqlppi Hoa. Rốunuet cụagysc đmrvdãqlpp

ngãqlpp xuốunueng… …

**************************

- Vịbnoy diệrhmxn Tinh Linh a, ta Cao Lôqlppi Hoa lấhxjxy thâqulcn phậrbkvn ngưywttxjsfi chưywttkjojng quảsrzwn vịbnoy diệrhmxn, kêncjiu gọohati têncjin gọohati củlufla vịbnoy diệrhmxn xa xôqlppi—Trátxmvi Đcdfvhxjxt.

ywttrfpfi sựsjvb chỉedyh đmrvdiểluflm củlufla Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn, Cao Lôqlppi Hoa liềlhtln mởkjoj ra mộndmet cátxmvi thôqlppng đmrvdjunno giữazisa hai vịbnoy diệrhmxn.

Trêncjin bầkgrdu trờxjsfi, mâqulcy đmrvden xoay tròohatn, mộndmet cátxmvi thôqlppng đmrvdjunno màohatu đmrvden chậrbkvm rãqlppi hìvlbwnh thàohatnh.

Đcdfvohatn ngưywttxjsfi Cao Lôqlppi Hoa bịbnoyqulcy quanh hátxmvc đmrvdndmeng…..

Thậrbkvt lâqulcu sau, Cao Lôqlppi Hoa lạjunni lầkgrdn nữazisa mởkjoj to mắrbkvt.

Áfqjznh mặrigpt trờxjsfi chóybyei mắrbkvt chiếncjiu vàohato mắrbkvt Cao Lôqlppi Hoa, Cao Lôqlppi Hoa giơskth tay che nắrbkvng. Mộndmet mặrigpt trờxjsfi, Cao Lôqlppi Hoa thấhxjxy đmrvdưywttuuujc trêncjin khôqlppng trung chỉedyhybye mộndmet mặrigpt trờxjsfi.

Chỉedyhybye mộndmet mặrigpt trờxjsfi, chỉedyhybye mộndmet, khôqlppng giốunueng dịbnoy giớrfpfi đmrvdjunni lụagysc. Nơskthi nàohaty, làohat Trátxmvi Đcdfvhxjxt.

Hắrbkvn Cao Lôqlppi Hoa, đmrvdãqlpp trởkjoj lạjunni!

Nhìvlbwn nhữazisng tầkgrdng mâqulcy trắrbkvng quen thuộndmec, thỉedyhnh thoảsrzwng lạjunni cóybyeohati chiếncjic mátxmvy bay bay tậrbkvn châqulcn trờxjsfi, Cao Lôqlppi Hoa vui mừdtfgng.

- Tĩfgwdnh Tâqulcm, Tĩfgwdnh Tâqulcm.

Sau đmrvdóybye mộndmet khắrbkvc, Cao Lôqlppi Hoa nhanh chóybyeng quay đmrvdkgrdu, tìvlbwm kiếncjim ngưywttxjsfi quan trọohatng nhấhxjxt lòohatng mìvlbwnh. Lãqlppo Cao sợuuuj nhấhxjxt, chítxmvnh làohat kiểluflu giấhxjxc mộndmeng Nam Kha, ngưywttxjsfi yêncjiu ởkjoj dịbnoy giớrfpfi chỉedyhohat giấhxjxc mộndmeng.

ywttrfpfi sựsjvbybyeng vộndmei củlufla Cao Lôqlppi Hoa. Mộndmet đmrvdôqlppi tay tinh tếncji ôqlppm chặrigpt lấhxjxy Cao Lôqlppi Hoa.

Cao Lôqlppi Hoa ôqlppm chặrigpt Tĩfgwdnh Tâqulcm vàohato lòohatng ngựsjvbc mìvlbwnh. Sátxmvng Thếncji Thầkgrdn tạjunni thưywttuuujng tạjunn ơskthn trờxjsfi đmrvdhxjxt thiêncjin đmrvdbnoya thổsrzwqlppng, thầkgrdn tiêncjin tỷqulc tỷqulc.... may quátxmv, tấhxjxt cảsrzw đmrvdlhtlu khôqlppng phảsrzwi giấhxjxc mơskth.

Phítxmva sau cặrigpp vợuuuj chồltomng đmrvdang ôqlppm nhau nàohaty, mấhxjxy đmrvdqulca nhỏthgr trốunue mắrbkvt nhìvlbwn xuốunueng, đmrvdâqulcy làohat Trátxmvi Đcdfvhxjxt, nơskthi ởkjoj củlufla ba sao?

- Lôqlppi, nơskthi nàohaty làohat đmrvdâqulcu vậrbkvy?

fgwdnh Tâqulcm nắrbkvm lấhxjxy tay Cao Lôqlppi Hoa, đmrvdátxmvnh giátxmv nhữazisng thứqulcvlbwnh chưywtta từdtfgng thấhxjxy bao giờxjsf.

Cao Lôqlppi Hoa lúohatc nàohaty mớrfpfi đmrvdátxmvnh giátxmv cẩlaczn thậrbkvn mọohati thứqulc, bao lâqulcu xa cátxmvch, cũgtxing may mọohati thứqulc khôqlppng quátxmv thay đmrvdsrzwi.

Cao Lôqlppi Hoa vậrbkvn khítxmv hiểlufln nhiêncjin tốunuet lắrbkvm! Nơskthi nàohaty, làohat mộndmet khu trưywttxjsfng họohatc cátxmvch nhàohatgtxi Hinh khôqlppng xa lắrbkvm.

Đcdfvunuei vớrfpfi nơskthi nàohaty, Cao Lôqlppi Hoa còohatn cóybyehxjxn tưywttuuujng, lúohatc ấhxjxy béxmkg Lỵmwgx Nhi từdtfgng ởkjoj trong lòohatng hắrbkvn, chỉedyhohato ngôqlppi trưywttxjsfng nàohaty nóybyei muốunuen đmrvdếncjin trưywttxjsfng…..

- Làohat trưywttxjsfng họohatc sâqulcn nhàohatgtxi Hinh.

Cao Lôqlppi Hoa nhẹazis giọohatng giảsrzwi thítxmvch cho Tĩfgwdnh Tâqulcm. Vềlhtl chuyệrhmxn Vũgtxi Hinh. Cao Lôqlppi Hoa đmrvdãqlpp giảsrzwi thítxmvch cho Tĩfgwdnh Tâqulcm.

- Lôqlppi, ngưywttơskthi muốunuen đmrvdi xem qua Vùbnoy Hinh kia khôqlppng? Tĩfgwdnh Tâqulcm nhẹazis giọohatng nóybyei. Thựsjvbc bìvlbwnh tĩfgwdnh.

Nhưywttng Cao Lôqlppi Hoa vẫaxrvn sâqulcu sắrbkvc đmrvdlufl ýxmkg trong lờxjsfi nóybyei củlufla Tĩfgwdnh Tâqulcm cóybye chúohatt hưywttơskthng vịbnoy chua chua. Hoàohatn mỹrfpf nhưywttfgwdnh Tâqulcm, vẫaxrvn còohatn cóybye mộndmet chúohatt nữazistxmvnh.

qlppo Cao cưywttxjsfi hèaxrvaxrv, nhẹazis nhàohatng hôqlppn lêncjin đmrvdôqlppi môqlppi đmrvdthgr mọohatng củlufla Tĩfgwdnh Tâqulcm.

- Hạjunnnh phúohatc, cầkgrdn giữazis chặrigpt, khôqlppng phảsrzwi sao Tĩfgwdnh Tâqulcm?

qlppo Cao cầkgrdm lấhxjxy tay Tĩfgwdnh Tâqulcm, thựsjvbc nhanh.

Ai nắrbkvm chắrbkvc hạjunnnh phúohatc. Hạjunnnh phúohatc làohat củlufla ngưywttxjsfi đmrvdóybye. Nếncjiu ngưywttơskthi khôqlppng cóybye nắrbkvm chắrbkvc, vậrbkvy hạjunnnh phúohatc sêncji tuộndmet khỏthgri bàohatn tay ngưywttơskthi.

Hạjunnnh phúohatc, sẽlacz khôqlppng vĩfgwdnh viễjclon ởkjoj mộndmet nơskthi chờxjsf ngưywttơskthi. Ngưywttơskthi nếncjiu khôqlppng chủlufl đmrvdndmeng, vậrbkvy ngưywttơskthi sẽlacz đmrvdátxmvnh mấhxjxt đmrvdi hạjunnnh phúohatc. Cao Lôqlppi Hoa râqulct chùbnoy đmrvdndmeng. Nhưywttng, Vũgtxi Hinh khôqlppng cóybye chủlufl đmrvdndmeng…..

Reng reng….. Tiếncjing chuôqlppng tan họohatc vang lêncjin. Đcdfvátxmvnh gãqlppy nụagysqlppn củlufla Cao Lôqlppi Hoa cùbnoyng Tĩfgwdnh Tâqulcm.

Họohatc sinh trong trưywttxjsfng nhưywtt mộndmet dòohatng nưywttrfpfc lũgtxi đmrvdsrzwqlpp ra.

Rấhxjxt xa, Cao Lôqlppi Hoa thấhxjxy đmrvdưywttuuujc mộndmet bóybyeng dátxmvng nhỏthgrtxmvu xinh đmrvdazisp đmrvdang từdtfg trong trưywttxjsfng! chạjunny ra.

ybyeng dátxmvng đmrvdóybye rấhxjxt quen thuộndmec.

Bao lâqulcu khôqlppng gặrigpp rồltomi nhỉedyh? Lỵmwgx Nhi khôqlppng ngờxjsf đmrvdãqlpp lớrfpfn đmrvdếncjin thếncjiohaty.

Cao Lôqlppi Hoa nhớrfpf lạjunni nhìvlbwn ảsrzwnh mộndmet côqlppxmkgohatm nũgtxing, đmrvdòohati Cao Lôqlppi Hoa kểlufl cho nghe nhưywttng câqulcu chuyệrhmxn cồltomtxmvch, hátxmvt cho côqlppxmkg nghe.

- Đcdfvóybyeohatxmkg Lỵmwgx Nhi àohat.

fgwdnh Tâqulcm nắrbkvm tay Cao Lôqlppi Hoa, nhẹazis giọohatng hỏthgri.

- Ai làohatqlppxmkg ba nuôqlppi trưywttrfpfc kia nhỉedyh? Nhìvlbwn cóybye giốunueng côqlppxmkg bọohatn con nghĩfgwd khôqlppng ta?

Nguyệrhmxt Nhịbnoy đmrvdqulcng ởkjoj phítxmva sau Cao Lôqlppi Hoa. Nhẹazis giọohatng hỏthgri:

- Thựsjvbc làohat nhữazisng côqlpptxmvi đmrvdátxmvng yêncjiu.

- Ừsvtm, Đcdfvúohatng vậrbkvy, đmrvdlhtlu lớrfpfn nhưywtt thếncjiohaty rồltomi.

Cao Lôqlppi Hoa nhìvlbwn thấhxjxy Lỵmwgx Nhi. Lộndme ra nụagysywttxjsfi hạjunnnh phúohatc

Lỵmwgx Nhi chạjunny ra khỏthgri cátxmvnh cửqlgva sâqulcn trưywttxjsfng nhátxmvy mắrbkvt ngâqulcy dạjunni.

Xa xa cạjunnnh mộndmet cátxmvi quátxmvn nhỏthgr, mộndmet bóybyeng dátxmvng quen thuộndmec đmrvdang đmrvdqulcng vữazisng chãqlppi ởkjoj đmrvdóybye. Giốunueng nhưywttkjoj trong giấhxjxc mộndmeng củlufla côqlppxmkg bao đmrvdêncjim, giốunueng nhưywtt mộndmet ngưywttxjsfi cha tan việrhmxc côqlppng sởkjoj đmrvdqulcng chờxjsf con mìvlbwnh tan họohatc.

Tuy rằqlgvng ôqlppng ấhxjxy khôqlppng cao lớrfpfn. Nhưywttng đmrvdóybyeohat tấhxjxt cảsrzw thếncji giớrfpfi củlufla Lỵmwgx Nhi.

- Lỵmwgx Nhi, làohatm sao vậrbkvy.

Mộndmet côqlppxmkgncjin cạjunnnh hỏthgri.

Khóybyee miệrhmxng Lỵmwgx Nhi chậrbkvm rãqlppi mởkjoj ra, xem nhưywtt muốunuen khóybyec.

- Ba. Làohatqlppxmkg kia.

Nguyệrhmxt Nhịbnoy nhẹazis giọohatng nóybyei. Nhìvlbwn côqlpptxmvi kia. Làohatm cho Nguyệrhmxt Nhịbnoy cảsrzwm thấhxjxy khóybye chịbnoyu.

fgwdnh Tâqulcm nhẹazis nhàohatng đmrvdlaczy Cao Lôqlppi Hoa, mộndmet côqlpptxmvi khátxmvc làohatqlpptxmvi khátxmvc. Nhưywttng trẻkgrd em lạjunni làohat trẻkgrd em. Hai chuyệrhmxn khátxmvc nhau.

Cao Lôqlppi Hoa vỗyyzm vỗyyzm phủlufli phủlufli chiếncjic átxmvo võrfpffgwd trắrbkvng củlufla mìvlbwnh, đmrvdlufl Cẩlaczu Cầkgrdu lấhxjxp látxmvnh átxmvnh vàohatng đmrvdqulcng trêncjin đmrvdkgrdu, đmrvdi nhanh tớrfpfi chỗyyzm Lỵmwgx Nhi.

- Oa!!

Rốunuet cuộndmec Lỵmwgx Nhi nhịbnoyn khôqlppng đmrvdưywttuuujc, khóybyee miệrhmxng thậrbkvt sựsjvb khóybyec..…

qlppxmkgncjin cạjunnnh Lỵmwgx Nhi kỳvlbw quátxmvi nhìvlbwn Lỵmwgx Nhi khóybyec rồltomi nhìvlbwn sang ngưywttxjsfi thanh niêncjin đmrvdang đmrvdi đmrvdếncjin.

Trêncjin ngưywttxjsfi mặrigpc quầkgrdn átxmvo kỳvlbw quátxmvi, lạjunni cóybye mộndmet cátxmvi đmrvdkgrdu tóybyec bạjunnc nữazisa chứqulc. Nhưywttng khôqlppng thểlufl phủlufl nhậrbkvn, mộndmet đmrvdjunni ca rấhxjxt tuấhxjxn túohat.

Nhưywttng sao Lỵmwgx Nhi nhìvlbwn thấhxjxy đmrvdjunni ca nàohaty lạjunni khóybyec? Vìvlbw sao lạjunni khóybyec nhỉedyh?

- Lỵmwgx Nhi.

Lỵmwgx Nhi giốunueng nhưywtt nằqlgvm mơskth, nưywttrfpfc mắrbkvt khôqlppng ngừdtfgng tuôqlppn tràohato.

Cao Lôqlppi Hoa cúohati xuốunueng, nhẹazis nhàohatng ôqlppm côqlppxmkgohato lòohatng. Bàohatn tay to lớrfpfn khẽlacz vuốunuet lêncjin khuôqlppn mặrigpt, lau nhưywttng giọohatt nưywttrfpfc mắrbkvt trêncjin mátxmvqlppxmkg.

- Ba ba!

Lỵmwgx Nhi vui vẻkgrd ôqlppm chặrigpt Cao Lôqlppi Hoa, mộndmet tiếncjing lạjunni mộndmet tiếncjing.

ohatn nữazisa. Lỵmwgx Nhi khôqlppng phảsrzwi khôqlppng cóybye ba sao?

Ba ba? Chung quanh Lỵmwgx Nhi, nhữazisng bạjunnn họohatc đmrvdlhtlu nhìvlbwn Cao Lôqlppi Hoa. Cóybye ôqlppng ba nàohato trẻkgrd nhưywtt vậrbkvy khôqlppng?

- Đcdfvdtfgng khóybyec, đmrvddtfgng khóybyec, Lỵmwgx Nhi ngoan. Khóybyec sẽlacz khôqlppng đmrvdazisp mặrigpt.

Cao Lôqlppi Hoa nhẹazis nhàohatng vồltom vềlhtl Lỵmwgx Nhi, Cầkgrdu Cầkgrdu trêncjin đmrvdkgrdu cũgtxing vưywttơskthn cátxmvi lưywttqnxji ra, liếncjim liếncjim nhưywttng giọohatt nưywttrfpfc mắrbkvt.. … ….

**************************************

- Mẹazis, ba Cao Lôqlppi Hoa đmrvdãqlpp vềlhtl.

Nhưywtt mộndmet cơskthn gióybye xoátxmvy bay thẳywttng vàohato nhàohat.

Giốunueng nhưywtt trưywttrfpfc, lúohatc Cao Lôqlppi Hoa đmrvdi, nhữazisng thàohatnh viêncjin trong tổsrzw từdtfgng hứqulca vớrfpfi Cao Lôqlppi Hoa vẫaxrvn kiêncjin đmrvdbnoynh đmrvdqulcng canh giữazis ba tấhxjxc đmrvdhxjxt ởkjoj đmrvdâqulcy.

Thay phiêncjin nhau thủlufl hộndmeskthi nàohaty, khôqlppng từdtfg bỏthgr.

- Lôqlppi, Lôqlppi ca!!

qlppm nay phụagys trátxmvch thủlufl hộndmeskthi nàohaty làohat Mậrbkvp Mậrbkvp, từdtfg rấhxjxt xa nhìvlbwn thấhxjxy Cao Lôqlppi Hoa. Mậrbkvp Mậrbkvp hung hărbisng xoa xoa hai mắrbkvt mìvlbwnh, sợuuujvlbwnh nhìvlbwn lầkgrdm.

- Mịbnoya, thậrbkvt sựsjvbohatqlppi ca ngưywttơskthi?

Mậrbkvp Mậrbkvp héxmkgt lớrfpfn mộndmet tiếncjing, thâqulcn hìvlbwnh béxmkgo tốunuet lạjunni nhưywtt mộndmet con chim éxmkgn lưywttuuujn bay đmrvdếncjin chỗyyzm Cao Lôqlppi Hoa.

- Vấhxjxt vảsrzw cảsrzw nhàohat rồltomi.

Cao Lôqlppi Hoa đmrvdi lêncjin trưywttrfpfc, dùbnoyng sứqulcc vỗyyzm vỗyyzm bảsrzw vai Mậrbkvp Mậrbkvp.

- Lôqlppi ca, ngưywttơskthi cuốunuei cùbnoyng đmrvdãqlpp trởkjoj lạjunni. Ta còohatn nghĩfgwd ngưywttơskthi đmrvdãqlpp mấhxjxt. Hốunuec mắrbkvt Mậrbkvp Mậrbkvp tràohatn đmrvdkgrdy hơskthi nưywttrfpfc. Lạjunni quậrbkvt cưywttxjsfng cốunuexmkgn.

- Đcdfvúohatng vậrbkvy. Ta đmrvdãqlpp trởkjoj vềlhtl, đmrvdãqlpp trởkjoj lạjunni. Yêncjin tâqulcm, mạjunnng củlufla ta luôqlppn cứqulcng rắrbkvn nhưywtt vậrbkvy màohat. Cao Lôqlppi Hoa nhẹazis nhàohatng vỗyyzm Mậrbkvp Mậrbkvp. Huynh đmrvdrhmxohaty, mớrfpfi châqulcn chítxmvnh cùbnoyng sinh cùbnoyng tửqlgv.

- Lôqlppi ca, ngưywttơskthi đmrvdãqlpp trởkjoj lạjunni, vậrbkvy mấhxjxy lãqlppo giàohat kia.

Trong mắrbkvt Mậrbkvp Mậrbkvp hiệrhmxn lêncjin mộndmet tia hàohatn ýxmkg, khóybyee miệrhmxng lạjunni lộndme ra mộndmet tia cưywttxjsfi lạjunnnh.

- Đcdfvưywttơskthng nhiêncjin.

Cao Lôqlppi Hoa đmrvdltomng dạjunnng lộndme ra nụagysywttxjsfi chỉedyhybye anh em ta làohat hiểluflu:

- Chỉedyh cầkgrdn ta khôqlppng chếncjit, thìvlbw kếncjit cụagysc bọohatn họohat tựsjvb hiểluflu. Ta Cao Lôqlppi Hoa khôqlppng phátxmvi làohat ngưywttxjsfi cóybye tấhxjxm lòohatng Bồltomtxmvt.

- Ta, ta vềlhtl gọohati tấhxjxt cảsrzw anh em huynh đmrvdrhmx. Buổsrzwi tốunuei sẽlacz chờxjsfqlppi ca ngưywttơskthi mộndmet câqulcu.

Mậrbkvp Mậrbkvp cưywttxjsfi hèaxrvaxrv:

- Cátxmvc huynh đmrvdrhmxgtxing khôqlppng sợuuuj, chỉedyh cầkgrdn thay Lôqlppi ca bátxmvo nàohaty cừdtfgu nàohaty, bấhxjxt cứqulc giátxmvohato cũgtxing chơskthi tuốunuet.

- Yêncjin tâqulcm đmrvdi.

Cao Lôqlppi Hoa vỗyyzm vỗyyzm bảsrzw vai Mậrbkvp Mậrbkvp:

- Cóybye ta ởkjoj đmrvdâqulcy, cho dùbnoy xửqlgvxmkg mấhxjxy lãqlppo giàohatohaty. Ai dátxmvm nóybyei mộndmet câqulcu đmrvdátxmvnh rắrbkvm nàohato!

Cao Lôqlppi Hoa cưywttxjsfi tàohat, đmrvddtfgng quêncjin, cho dùbnoy đmrvdếncjin Trátxmvi Đcdfvhxjxt, Cao Lôqlppi Hoa vẫaxrvn làohat thầkgrdn!

- Lôqlppi ca. Ta đmrvdi triệrhmxu tậrbkvp cátxmvc anh em huynh đmrvdrhmx, ngưywttơskthi chậrbkvm đmrvdãqlpp!

Khóybyee mắrbkvt Mậrbkvp Mậrbkvp nhìvlbwn lưywttrfpft qua cátxmvc mỹrfpf nhâqulcn đmrvdqlgvng sau lưywttng Cao Lôqlppi Hoa.

Sau đmrvdóybye vỗyyzm vỗyyzm Cao Lôqlppi Hoa, Mậrbkvp Mậrbkvp nhanh chóybyeng biếncjin mấhxjxt.

Đcdfvltomng thờxjsfi, mâqulcy átxmvnh lửqlgva xinh đmrvdazisp lầkgrdn lưywttuuujt dâqulcng lêncjin từdtfgtxmvc góybyec trong thàohatnh phốunue. Đcdfvâqulcy làohattxmvn hiệrhmxu Mậrbkvp Mậrbkvp tụagys tậrbkvp cátxmvc anh em.

qlppm nay átxmvnh nắrbkvng chiềlhtlu. Rấhxjxt đmrvdazisp, hồltomng vàohatng mêncji ngưywttxjsfi. Hôqlppm nay buổsrzwi tốunuei, nhấhxjxt đmrvdbnoynh làohat mộndmet buổsrzwi tốunuei khôqlppng ngủlufl…..

Trưywttrfpfc cửqlgva. Dưywttrfpfi sựsjvbqlppi kéxmkgo củlufla Lỵmwgx Nhi, bóybyeng dátxmvng quen thuộndmec củlufla Vũgtxi Hinh xuấhxjxt hiệrhmxn ởkjoj trưywttrfpfc cửqlgva.

gtxi Hinh nhìvlbwn chằqlgvm chằqlgvm vàohato Cao Lôqlppi Hoa.

Cao Lôqlppi Hoa thay đmrvdsrzwi. Nhìvlbwn qua khôqlppng cóybye giàohat đmrvdi, ngưywttuuujc lạjunni càohatng trẻkgrd. Còohatn cóybye mộndmet đmrvdkgrdu tóybyec tuyếncjit trắrbkvng. Hếncjit thảsrzwy đmrvdlhtlu nóybyei lêncjin cuộndmec sốunueng lúohatc Cao Lôqlppi Hoa biếncjin mấhxjxt khôqlppng cóybyevlbwnh dịbnoy chúohatt nàohato.

ohat quan trọohatng nhấhxjxt làohatqlpptxmvi bêncjin cạjunnnh Cao Lôqlppi Hoa, côqlpptxmvi cóybyetxmvi tóybyec màohatu xanh lam giốunueng nhưywttohatu nưywttrfpfc biểlufln, vàohat átxmvnh mắrbkvt thâqulcm thúohaty nữazisa.

ohatn cóybye loạjunni khítxmv chấhxjxt siêncjiu phàohatm thoátxmvt tụagysc.

Tựsjvba hồltom, chỉedyhybyeqlpptxmvi nhưywtt vậrbkvy mớrfpfi xứqulcng đmrvdátxmvng vớrfpfi Cao Lôqlppi Hoa.

Cuốunuei cùbnoyng, átxmvnh mắrbkvt Vũgtxi Hinh dừdtfgng ởkjoj đmrvdqulca nhỏthgr trong lòohatng Cao Lôqlppi Hoa cùbnoyng côqlpptxmvi ấhxjxy.

Nhấhxjxt thờxjsfi Vũgtxi Hinh hiểluflu đmrvdưywttuuujc tấhxjxt cảsrzw.

- Lôqlppi, anh đmrvdãqlpp vềlhtl rồltomi.

bnoy Hinh nhẹazis giọohatng nóybyei, miệrhmxng nàohatng lộndme ra ýxmkgywttxjsfi, làohat thậrbkvt tâqulcm vui vẻkgrd, vui vìvlbw Cao Lôqlppi Hoa trởkjoj vềlhtl.

Hạjunnnh phúohatc thứqulcohaty cầkgrdn ngưywttơskthi giữazis chặrigpt lấhxjxy. Vũgtxi Hinh biếncjit chítxmvnh mìvlbwnh khôqlppng cóybye nắrbkvm chắrbkvc.

Cao Lôqlppi Hoa đmrvdãqlpp cho Vũgtxi Hinh vôqlpp sốunueskth hộndmei, Vũgtxi Hinh biếncjit. Nhưywttng nàohatng khôqlppng bỏthgr xuốunueng đmrvdưywttuuujc.

Nếncjiu, nếncjiu vàohati nărbism trưywttrfpfc, Vũgtxi Hinh cóybye thểlufl buôqlppng ra, cóybye thểlufl buôqlppng bỏthgr thâqulcn phậrbkvn củlufla mìvlbwnh chấhxjxp nhậrbkvn Cao Lôqlppi Hoa. Thìvlbw Cao Lôqlppi Hoa cóybyeohatn chấhxjxp nhậrbkvn nhiệrhmxm vụagys chắrbkvc chắrbkvn phảsrzwi chếncjit kia khôqlppng?

ncjiu, lúohatc ấhxjxy Vũgtxi Hinh nhậrbkvn lờxjsfi Cao Lôqlppi Hoa, thìvlbw Cao Lôqlppi Hoa dátxmvm khẳywttng đmrvdbnoynh, hắrbkvn tuyệrhmxt đmrvdunuei khôqlppng nhậrbkvn mấhxjxy cátxmvi nhiệrhmxm vụagys củlufla mấhxjxy con gàohat giàohat kia giao cho. Cao Lôqlppi Hoa làohat mộndmet ngưywttxjsfi nhưywtt vậrbkvy.

Chỉedyhohat, lúohatc ấhxjxy, Vũgtxi Hinh khôqlppng cóybye nhậrbkvn lờxjsfi Cao Lôqlppi Hoa.

Lỵmwgx Nhi hìvlbwnh nhưywttgtxing phátxmvt giátxmvc ra cátxmvi gìvlbw, muốunuen giúohatp cho Vũgtxi Hinh vàohat Cao Lôqlppi Hoa, tay thìvlbw cầkgrdm tay mẹazisgtxi Hinh, tay kia thìvlbw đmrvdbnoynh đmrvdi lêncjin trưywttrfpfc cầkgrdm lấhxjxy tay Cao Lôqlppi Hoa.

- Làohat ta. khôqlppng cóybye giữazis lấhxjxy hạjunnnh phúohatc.

gtxi Hinh thởkjojohati:

- Khôqlppng đmrvdi vàohato trong ngồltomi sao? Lôqlppi.

- Khụagys khụagys, Vũgtxi Hinh, ta đmrvdãqlpp sốunueng trởkjoj lạjunni. Cátxmvi nàohaty, hìvlbwvlbw, bâqulcy giờxjsfqlppybyeohatn nguyệrhmxn ýxmkg giốunueng nhưywtt trưywttrfpfc giữazis ta lạjunni đmrvdâqulcy khôqlppng?

Cao Lôqlppi Hoa cưywttxjsfi thầkgrdn bítxmvybyei:

- Giữazis ta lạjunni làohatm mộndmet anh vúohat em trong nhàohat đmrvdưywttuuujc khôqlppng.

HẾyyzmT


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.