Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 559 : Triệu Vô Hối

    trước sau   Đaobrãtxeo mộuoggt tuầlqesn trôgkhii qua kểbvfo từofeh ngàxemsy mấuskxy ngưlazzynxdi Mạszytnh Thiêiqpkn Quâlazzn bịqead bắptkut, đtxeoúlnozng nhưlazz nhữyoaqng gìuogg đtxeoãtxeo đtxeoưlazzcsvnc dựdwah đtxeouskxn trưlazzmtkic, tìuoggnh cảuskxnh củldkoa hai nhàxems Mạszytnh-Lýlfmqgkhizvngng hỏrnlqng bébdfnt, vềwjjqmjgy bảuskxn làxems khôgkhing cózshxlazz tinh lựdwahc đtxeobvfo quấuskxy pháuskx, nhấuskxt thờynxdi cho Triệlpueu Thanh Thanh mộuoggt khoảuskxng thờynxdi gian quýlfmquskxu đtxeobvfo thởmdcg dốezcyc, dùzvng sao thìuogglazz vịqead bịqead mộuoggt đtxeoezcyng thếkkmr lựdwahc ébdfnp trêiqpkn đtxeolqesu cũlidxng khôgkhing dễaobr chịqeadu gìuogg.
Triệlpueu Thanh Thanh sau khi xửuskxbdfn mộuoggt íbdfnt côgkhing vụptku, nàxemsng cózshx chúlnozt mệlpuet mỏrnlqi vưlazzơmjgyn ngưlazzynxdi mộuoggt cáuskxi, trong miệlpueng pháuskxt ra mấuskxy âlazzm thanh rêiqpkn rỉcyyczshx chúlnozt dụptku ngưlazzynxdi, nhìuoggn sắptkuc trờynxdi vẫlqnyn còqsnon sớmtkim, mớmtkii chỉcyyc đtxeolqesu giờynxd chiềwjjqu, nàxemsng quyếkkmrt đtxeoqeadnh đtxeoi qua thăklpbm hỏrnlqi Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi mộuoggt phen, tiệlpuen thểbvfo dẫlqnyn theo muộuoggi muộuoggi củldkoa mìuoggnh.
Thờynxdi gian gầlqesn đtxeoâlazzy cảuskx Triệlpueu Thanh Thanh lẫlqnyn Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn khi khôgkhing cózshx việlpuec gìuogg đtxeowjjqu chạszyty qua chỗclmp Tửuskx Phong chơmjgyi, tuy rằmtking vềwjjqmjgy bảuskxn cũlidxng chỉcyycxems uốezcyng tràxemszshxi chuyệlpuen phiếkkmrm, nhưlazzng đtxeoezcyi vớmtkii hai nàxemsng màxemszshxi thìuogg cảuskxm nhậldkon cũlidxng khôgkhing tệlpue chúlnozt nàxemso.

zvng sao thìuogg cảuskx hai đtxeowjjqu làxems nữyoaq nhâlazzn còqsnon trẻlnoz, tuy rằmtking tàxemsi tríbdfnmjgyn ngưlazzynxdi nhưlazzng đtxeoezcyi vớmtkii nam nhâlazzn vẫlqnyn cózshx chúlnozt tòqsnoqsnozvngng vớmtkii hứgtycng thúlnoz, đtxeoózshxxemsqsnon chưlazza kểbvfo đtxeoếkkmrn việlpuec dung mạszyto củldkoa Tửuskx Phong chỉcyyczshx thểbvfozvngng mộuoggt từofeh hoàxemsn hảuskxo đtxeobvfo miêiqpku tảuskx, lòqsnong yêiqpku cáuskxi đtxeovkdjp thìuogg khôgkhing chỉcyyc nam nhâlazzn mớmtkii cózshx.
mjgyn nữyoaqa trong cảuskxm nhậldkon củldkoa Triệlpueu Thanh Thanh, Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi tuy thựdwahc lựdwahc cao tuyệlpuet nhưlazzng lạszyti khôgkhing hềwjjqzshx chúlnozt tựdwah cao tựdwah đtxeoszyti nàxemso, đtxeoezcyi xửuskx vớmtkii mìuoggnh vôgkhizvngng ôgkhin tồzuetn lễaobr đtxeouogg, thậldkom chíbdfn khiếkkmrn nàxemsng cózshx chúlnozt thụptku sủldkong nhưlazzcsvnc kinh, ởmdcgiqpkn cạszytnh Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi luôgkhin khiếkkmrn nàxemsng cảuskxm thấuskxy an tâlazzm mộuoggt cáuskxch khózshx hiểbvfou, dưlazzynxdng nhưlazz chỉcyyc cầlqesn cózshx nam nhâlazzn nàxemsy thìuogg trờynxdi sậldkop xuốezcyng cũlidxng khôgkhing đtxeoếkkmrn lưlazzcsvnt mìuoggnh phảuskxi lo, cózshx lẽlidx muộuoggi muộuoggi củldkoa nàxemsng cũlidxng cózshx cảuskxm nhậldkon tưlazzơmjgyng tựdwah nhưlazz vậldkoy.
bdfn tríbdfn củldkoa Triệlpueu Thanh Thanh vẫlqnyn luôgkhin nhắptkuc nhởmdcgxemsng khôgkhing thểbvfo quáuskx tin tưlazzmdcgng vàxemso biểbvfou hiệlpuen trưlazzmtkic mặldkot củldkoa nam nhâlazzn nàxemsy, dùzvng sao thìuogg mộuoggt màxemsn chiếkkmrn đtxeouskxu huyếkkmrt tinh đtxeoếkkmrn cựdwahc đtxeoiểbvfom lúlnozc trưlazzmtkic khi đtxeoezcyi mặldkot vớmtkii nhâlazzn thủldko củldkoa Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada vẫlqnyn còqsnon đtxeorbdyng lạszyti trong tâlazzm tríbdfnbosl mồzuetn mộuoggt, nàxemsng hiểbvfou rằmtking ẩlazzn đtxeomtking sau vẻlnoz ngoàxemsi nhẹvkdj nhàxemsng nhưlazz xuâlazzn phong củldkoa Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi khôgkhing cózshx đtxeoơmjgyn giảuskxn nhưlazz vậldkoy, nhưlazzng kểbvfo cảuskx thếkkmrxemsng vẫlqnyn khôgkhing kìuoggm đtxeoưlazzcsvnc màxems muốezcyn thâlazzn cậldkon, dưlazzynxdng nhưlazz nam nhâlazzn nàxemsy cózshx mộuoggt mịqead lựdwahc đtxeoldkoc thùzvng khiếkkmrn nàxemsng khózshxzshx thểbvfolazzbplfng lạszyti đtxeoưlazzcsvnc.
lazza nay anh hùzvngng khózshx qua ảuskxi mỹbdfn nhâlazzn, nhưlazzng mỹbdfn nhâlazzn cũlidxng đtxeozuetng dạszytng dễaobrxemsng rung đtxeouoggng trưlazzmtkic anh hùzvngng, Tửuskx Phong khôgkhing phảuskxi làxems anh hùzvngng gìuogg cho cam, nhưlazzng thựdwahc lựdwahc mạszytnh mẽlidx, dung mạszyto tuyệlpuet thếkkmr, dùzvng tuổmjgyi củldkoa hắptkun đtxeoáuskxng đtxeobvfo Triệlpueu Thanh Thanh gọrbdyi mộuoggt tiếkkmrng tổmjgygkhing nhưlazzng cũlidxng khôgkhing đtxeoldko đtxeobvfo khiếkkmrn nàxemsng cảuskxm thấuskxy khózshxxems lui.
Mang theo Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn, Triệlpueu Thanh Thanh tiếkkmrn đtxeoếkkmrn lãtxeonh cung, khôgkhing lêiqpkn tiếkkmrng màxems trựdwahc tiếkkmrp đtxeolazzy cửuskxa phòqsnong Tửuskx Phong bưlazzmtkic vàxemso.

Khôgkhing phảuskxi làxemsxemsng khôgkhing biếkkmrt đtxeoếkkmrn phébdfnp tắptkuc lịqeadch sựdwah tốezcyi thiểbvfou, màxems chỉcyyc đtxeoơmjgyn giảuskxn làxems khôgkhing cầlqesn thiếkkmrt, chỉcyyc cầlqesn nàxemsng xuấuskxt hiệlpuen ởmdcg gầlqesn đtxeoózshxxems Tửuskx Phong đtxeoãtxeo biếkkmrt, nếkkmru hắptkun khôgkhing muốezcyn đtxeobvfo cho nàxemsng tiếkkmrn vàxemso thìuoggzvngzshxzvngng đtxeoldkolazzynxdi hai thàxemsnh côgkhing lựdwahc cũlidxng khôgkhing thểbvfo mởmdcguskxi cáuskxnh cửuskxa phòqsnong kia ra đtxeoưlazzcsvnc, vảuskx lạszyti trong suy nghĩvkdj củldkoa nàxemsng, Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi làxems ngưlazzynxdi mộuoggt nhàxems, khôgkhing cầlqesn thiếkkmrt phảuskxi giữyoaq phébdfnp tắptkuc quáuskx mứgtycc, ngưlazzcsvnc lạszyti cózshx cảuskxm giáuskxc xa lạszyt khôgkhing quen.
Chỉcyycxems tay vừofeha mớmtkii chạszytm vàxemso cáuskxnh cửuskxa phòqsnong, Triệlpueu Thanh Thanh vàxems Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn liềwjjqn nghe thấuskxy mấuskxy âlazzm thanh kỳxjjt dịqead từofehiqpkn trong truyềwjjqn ra
“Ưsatlm…..đtxeoau muộuoggi…..ca ca khôgkhing thểbvfo nhẹvkdj nhàxemsng hơmjgyn đtxeoưlazzcsvnc mộuoggt chúlnozt àxems?” Giọrbdyng nózshxi ngọrbdyt ngàxemso củldkoa Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn vang lêiqpkn, mang theo mộuoggt chúlnozt hưlazzơmjgyng vịqeadxemsm nũlidxng.
“Việlpuec nàxemsy sao cózshx thểbvfo nhẹvkdj nhàxemsng đtxeoưlazzcsvnc, đtxeoofehng lo, chỉcyyc đtxeoau lúlnozc đtxeolqesu thôgkhii, vềwjjq sau sẽlidx khôgkhing đtxeoau nữyoaqa, ta cam đtxeooan vớmtkii muộuoggi.” Tửuskx Phong trầlqesm thấuskxp nózshxi.
“Ázqcr…...nhưlazzng màxems muộuoggi vẫlqnyn đtxeoau a, ca cózshx thểbvfo khôgkhing mạszytnh bạszyto nhưlazz vậldkoy đtxeoưlazzcsvnc khôgkhing, muộuoggi khôgkhing chịqeadu đtxeoưlazzcsvnc.

mjgyn nữyoaqa ca đtxeoèlpueiqpkn ngưlazzynxdi muộuoggi nặldkong quáuskx….” Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn thởmdcg dốezcyc nózshxi.
“Khôgkhing chịqeadu đtxeoưlazzcsvnc thìuogg vẫlqnyn phảuskxi chịqeadu, dùzvng đtxeoau nhưlazzng chuyệlpuen nàxemsy khôgkhing ảuskxnh hưlazzmdcgng xấuskxu đtxeoếkkmrn cơmjgy thểbvfo muộuoggi đtxeoâlazzu….”
Triệlpueu Thanh Thanh vàxems Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn quay sang nhìuoggn nhau, sắptkuc mặldkot cózshx chúlnozt cổmjgy quáuskxi.
“Tỷrnlq tỷrnlq, Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi khôgkhing phảuskxi làxems đtxeoang…..” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn nuốezcyt nưlazzmtkic bọrbdyt, thấuskxp giọrbdyng truyềwjjqn âlazzm.
“Đaobrofehng nózshxi bậldkoy, tiềwjjqn bốezcyi khôgkhing phảuskxi làxems dạszytng ngưlazzynxdi háuskxo sắptkuc.” Triệlpueu Thanh Thanh hiểbvfou ýlfmq, gòqsnouskxmjgyi đtxeornlqiqpkn mộuoggt chúlnozt, lắptkuc đtxeolqesu nózshxi.
mjgyxemsxemsng vừofeha mớmtkii dứgtyct lờynxdi, từofehiqpkn trong phòqsnong cấuskxt lêiqpkn mộuoggt tiếkkmrng hébdfnt cao vúlnozt khôgkhing rõboslxems thốezcyng khổmjgy hay làxems sung sưlazzmtking củldkoa Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn, giốezcyng nhưlazzxems mộuoggt cáuskxi bạszytt tai táuskxt thẳiupgng mặldkot Triệlpueu Thanh Thanh khiếkkmrn nàxemsng khôgkhing khỏrnlqi cózshx chúlnozt khózshx coi.
Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn dưlazzynxdng nhưlazz chỉcyyc sợcsvn thiêiqpkn hạszyt khôgkhing loạszytn, trựdwahc tiếkkmrp hôgkhi lớmtkin mộuoggt tiếkkmrng sau đtxeoózshx đtxeolazzy cửuskxa tiếkkmrn vàxemso

“Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi, ta tớmtkii chơmjgyi a!!!”
Cửuskxa phòqsnong dễaobrxemsng mởmdcg ra, Triệlpueu Thanh Thanh theo bảuskxn năklpbng liềwjjqn nhắptkum mắptkut lạszyti, nhưlazzng sau đtxeoózshx lạszyti khôgkhing nhịqeadn đtxeoưlazzcsvnc màxemsmjgyi hébdfn ra mộuoggt chúlnozt.

Tràxemsng cảuskxnh bêiqpkn trong khôgkhing nhưlazz nhữyoaqng gìuoggxemsxemsng đtxeoang nghĩvkdj, Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn xáuskxc thựdwahc làxems đtxeoang nằmtkim sấuskxp trêiqpkn giưlazzynxdng, Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi cũlidxng đtxeozuetng dạszytng đtxeoang đtxeoèlpueiqpkn ngưlazzynxdi nàxemsng, nhưlazzng y phụptkuc củldkoa hai ngưlazzynxdi vẫlqnyn nguyêiqpkn vẹvkdjn ởmdcg trêiqpkn ngưlazzynxdi, khôgkhing cózshx mấuskxt tíbdfnch nhưlazz Triệlpueu Thanh Thanh tưlazzmdcgng.
lazz thếkkmr củldkoa cảuskx hai cũlidxng chẳiupgng chúlnozt mờynxd áuskxm, chỉcyyc đtxeoơmjgyn thuầlqesn làxems Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn đtxeoang nằmtkim trêiqpkn giưlazzynxdng, còqsnon Tửuskx Phong đtxeoang dùzvngng hai tay ấuskxn lêiqpkn lưlazzng củldkoa nàxemsng, cảuskx ngưlazzynxdi chúlnozi vềwjjq phíbdfna trưlazzmtkic.


Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn cózshx chúlnozt giáuskxo hoạszytt liếkkmrc Triệlpueu Thanh Thanh, miệlpueng cưlazzynxdi mờynxd áuskxm.


Triệlpueu Thanh Thanh nhìuoggn thấuskxy sắptkuc mặldkot khôgkhing khỏrnlqi đtxeornlq bừofehng, thầlqesm nghĩvkdjuoggnh đtxeoang mong đtxeocsvni cáuskxi gìuogg thếkkmrxemsy.
Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn đtxeoưlazzơmjgyng nhiêiqpkn làxems đtxeoang trêiqpku chọrbdyc tỷrnlq tỷrnlq củldkoa mìuoggnh, thôgkhing tuệlpue nhưlazzxemsng sao cózshx thểbvfo khôgkhing biếkkmrt ởmdcgiqpkn trong căklpbn bảuskxn chẳiupgng phảuskxi làxemsuskxi gìuogg loạszytn thấuskxt báuskxt tao nhưlazzlazzmdcgng tưlazzcsvnng, lấuskxy sựdwah hiểbvfou biếkkmrt củldkoa nàxemsng vềwjjq Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi, ngưlazzynxdi nàxemsy tuyệlpuet đtxeoezcyi khôgkhing phảuskxi dạszytng nam nhâlazzn háuskxo sắptkuc, hơmjgyn nữyoaqa thựdwahc lựdwahc củldkoa hắptkun cũlidxng cao vôgkhizvngng, khôgkhing thểbvfoxemso cózshx chuyệlpuen hai nàxemsng tiếkkmrn đtxeoếkkmrn màxems vẫlqnyn tiếkkmrp tụptkuc “hàxemsnh sựdwah” nhưlazz khôgkhing biếkkmrt.
mjgyxems nhìuoggn bộuogguskxng túlnozng quẫlqnyn hiếkkmrm thấuskxy củldkoa Triệlpueu Thanh Thanh, Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn khôgkhing tiếkkmrp tụptkuc trêiqpku chọrbdyc nàxemsng nữyoaqa, nhảuskxy châlazzn sáuskxo đtxeoếkkmrn bêiqpkn cạszytnh, giọrbdyng nózshxi ngọrbdyt ngàxemso thâlazzn thiếkkmrt vang lêiqpkn
“Tiềwjjqn bốezcyi, ngàxemsi đtxeoang làxemsm gìuogg vậldkoy?”
Từofehlnozc hai tỷrnlq muộuoggi Triệlpueu Thanh Thanh đtxeoldkot châlazzn vàxemso cửuskxa lãtxeonh cung thìuogg Tửuskx Phong đtxeoãtxeo biếkkmrt, cơmjgyxemslazzu dầlqesn cũlidxng thàxemsnh thózshxi quen, việlpuec cảuskx hai thưlazzynxdng xuyêiqpkn đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy thăklpbm hỏrnlqi đtxeoãtxeoxems chuyệlpuen cơmjgym bữyoaqa, hắptkun cũlidxng chẳiupgng đtxeobvfolazzm nhiềwjjqu cho lắptkum, nghe vậldkoy liềwjjqn nhàxemsn nhạszytt nózshxi
“Tiểbvfou Thiếkkmrn tuy căklpbn cốezcyt đtxeoãtxeo đtxeoưlazzcsvnc cảuskxi tạszyto rấuskxt tốezcyt, nhưlazzng chung quy lạszyti vẫlqnyn làxems đtxeoãtxeolazzcsvnt qua cáuskxi tuổmjgyi tu luyệlpuen tốezcyt nhấuskxt, ta đtxeoang dùzvngng linh lựdwahc ôgkhin dưlazzbplfng kinh mạszytch cho nàxemsng, đtxeozuetng thờynxdi nắptkun gâlazzn chỉcyycnh cốezcyt đtxeowjjq phòqsnong bệlpuenh ngầlqesm.”
Nhữyoaqng gìuogg Tửuskx Phong nózshxi khôgkhing hềwjjq giảuskx, cốezcyt cáuskxch củldkoa Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn đtxeoãtxeo đtxeoưlazzcsvnc đtxeoan dưlazzcsvnc cảuskxi tạszyto khôgkhing còqsnon chúlnozt tìuogg vếkkmrt, nhưlazzng bắptkut đtxeolqesu tu luyệlpuen cózshx phầlqesn hơmjgyi muộuoggn, đtxeobvfo đtxeouskxm bảuskxo tiếkkmrn trìuoggnh tu luyệlpuen mai sau khôgkhing gặldkop trắptkuc trởmdcguogg thìuogg cầlqesn phảuskxi thêiqpkm chúlnozt côgkhing phu ởmdcg nhữyoaqng giai đtxeooạszytn đtxeolqesu nhưlazzxemsy.

Mặldkoc dùzvng khôgkhing thậldkot sựdwah coi Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn nhưlazzxems ngưlazzynxdi nhàxems, nhưlazzng Tửuskx Phong đtxeoezcyi đtxeoãtxeoi vớmtkii nàxemsng vẫlqnyn rấuskxt tốezcyt, hàxemsng ngàxemsy thưlazzynxdng xuyêiqpkn kiểbvfom tra tiếkkmrn đtxeouogg tu luyệlpuen củldkoa nàxemsng, so vớmtkii hai têiqpkn đtxeolpue tửuskxlnozc trưlazzmtkic thìuogg Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn còqsnon giốezcyng đtxeolpue tửuskx củldkoa hắptkun hơmjgyn.
Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn cũlidxng làxems lầlqesn đtxeolqesu tiêiqpkn bịqead hai tỷrnlq muộuoggi Triệlpueu gia nhìuoggn thấuskxy mìuoggnh trong tưlazz thếkkmrxemsy, nàxemsng cựdwahc kỳxjjt xấuskxu hổmjgyxems úlnozp mặldkot xuốezcyng gốezcyi khôgkhing ngẩlazzng đtxeolqesu lêiqpkn đtxeoưlazzcsvnc, hai tai đtxeornlq rựdwahc nhưlazz muốezcyn nhỏrnlquskxu, thấuskxp giọrbdyng líbdfn nhíbdfnzshxi
“Ca……cózshx thểbvfo tạszytm dừofehng mộuoggt chúlnozt khôgkhing?”
“Khôgkhing đtxeoưlazzcsvnc, nếkkmru muộuoggi muốezcyn mai sau trởmdcg thàxemsnh cưlazzynxdng giảuskx giốezcyng nhưlazz ta thìuogg việlpuec đtxeoáuskxnh vữyoaqng trụptku cộuoggt làxems khôgkhing thểbvfo thiếkkmru, đtxeoofehng làxemsm rộuoggn, sắptkup xong rồzueti.” Tửuskx Phong từofeh chốezcyi thẳiupgng thừofehng, đtxeoezcyi vớmtkii thiêiqpkn phúlnozxemslazzm tíbdfnnh củldkoa nha đtxeolqesu nàxemsy hắptkun vẫlqnyn thậldkop phầlqesn thưlazzmdcgng thứgtycc, mộuoggt khốezcyi ngọrbdyc thôgkhi khôgkhing trảuskxi qua màxemsi giũlidxa thìuogg sao cózshx thểbvfo trởmdcgiqpkn tinh mỹbdfn đtxeovkdjp đtxeolidx đtxeoưlazzcsvnc.
“Nhưlazzng màxemslazz thếkkmrxemsy….” Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn ngọrbdy nguậldkoy thâlazzn hìuoggnh, cózshx chúlnozt bấuskxt lựdwahc nózshxi.
“Nhiếkkmrp tỷrnlq tỷrnlq khôgkhing cầlqesn phảuskxi ngưlazzcsvnng ngùzvngng, tiềwjjqn bốezcyi cũlidxng làxems muốezcyn tốezcyt cho tỷrnlqxems thôgkhii.

Vảuskx lạszyti mấuskxy ngàxemsy trưlazzmtkic ai nằmtkim trong ngựdwahc tiềwjjqn bốezcyi ngủldko cảuskx mộuoggt buổmjgyi chiềwjjqu mộuoggt cáuskxch ngon làxemsnh vậldkoy? Lúlnozc nàxemsy còqsnon ngạszyti ngùzvngng làxemsm gìuogg nữyoaqa.” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn cưlazzynxdi hìuogguogg.
Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn nghe vậldkoy lạszyti càxemsng xấuskxu hổmjgymjgyn nữyoaqa, mặldkot vùzvngi sâlazzu vàxemso trong gốezcyi, trựdwahc tiếkkmrp làxemsm đtxeoàxems đtxeoiểbvfou rụptkut đtxeolqesu khôgkhing thèlpuem đtxeouskxi hoàxemsi gìuogg tớmtkii xung quanh.

Tửuskx Phong hoàxemsn thàxemsnh xong côgkhing việlpuec mớmtkii xuốezcyng giưlazzynxdng, nha đtxeolqesu Nhiếkkmrp Tiểbvfou Thiếkkmrn thìuogg toàxemsn thâlazzn thoảuskxi máuskxi trựdwahc tiếkkmrp ngủldkozvngi, lúlnozc hắptkun quay ngưlazzynxdi lạszyti nhìuoggn hai tỷrnlq muộuoggi Triệlpueu gia, cảuskx hai khôgkhing khỏrnlqi giậldkot mìuoggnh nhìuoggn chằmtkim chằmtkim vềwjjq phíbdfna hắptkun.
Chỉcyyc thấuskxy lúlnozc nàxemsy Tửuskx Phong khôgkhing còqsnon nhắptkum chặldkot đtxeoôgkhii mắptkut củldkoa mìuoggnh nhưlazz thưlazzynxdng lệlpue nữyoaqa, hai mắptkut củldkoa hắptkun mởmdcg ra nhưlazzuoggnh thưlazzynxdng, mộuoggt cặldkop đtxeozuetng tửuskxxemsu tíbdfnm yêiqpku dịqead lấuskxp láuskxnh nhưlazz đtxeoáuskx quýlfmqlazzn giữyoaqa con mắptkut đtxeoen kịqeadt xung quanh, tựdwaha nhưlazz hai ngôgkhii sao sáuskxng trózshxi trêiqpkn bầlqesu trờynxdi đtxeoêiqpkm tăklpbm tốezcyi cựdwahc kỳxjjt nổmjgyi bậldkot.

Triệlpueu Thanh Thanh vàxems Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn nhìuoggn thấuskxy cặldkop nhãtxeon thầlqesn đtxeoózshxxems khôgkhing khỏrnlqi say mêiqpk, đtxeoôgkhii mắptkut màxemsu tíbdfnm quỷrnlq dịqead kếkkmrt hợcsvnp vớmtkii khuôgkhin mặldkot anh tuấuskxn khôgkhing theo lẽlidx thưlazzynxdng khiếkkmrn tráuskxi tim củldkoa cảuskx hai ngưlazzynxdi đtxeoldkop mạszytnh liêiqpkn hồzueti.
Đaobrúlnozng lúlnozc nàxemsy, Triệlpueu Thanh Thanh chợcsvnt tỉcyycnh hồzuetn nhớmtki ra mộuoggt chuyệlpuen, khẽlidx kinh hôgkhi
“Tiềwjjqn bốezcyi, hai mắptkut củldkoa ngàxemsi…..đtxeoãtxeozshx thểbvfo mởmdcg ra rồzueti?”
xemsng vẫlqnyn còqsnon nhớmtki rằmtking lúlnozc trưlazzmtkic Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi cózshxzshxi rằmtking hắptkun tu luyệlpuen mộuoggt loạszyti bíbdfn pháuskxp đtxeoldkoc thùzvng, tạszytm thờynxdi khôgkhing thểbvfo khốezcyng chếkkmr đtxeoưlazzcsvnc nêiqpkn phảuskxi nhắptkum mắptkut lạszyti đtxeobvfo đtxeouskxm bảuskxo an toàxemsn cho ngưlazzynxdi xung quanh.

Trêiqpkn thựdwahc tếkkmr bảuskxn thâlazzn nàxemsng cũlidxng đtxeoãtxeo nếkkmrm thửuskx uy lựdwahc củldkoa cặldkop nhãtxeon đtxeozuetng kia, cáuskxi cảuskxm giáuskxc kinh khủldkong giốezcyng nhưlazz toàxemsn thâlazzn rơmjgyi xuốezcyng thâlazzm uyêiqpkn khôgkhing đtxeoáuskxy đtxeoózshx vẫlqnyn còqsnon hiệlpuen hữyoaqu trong tâlazzm tríbdfn củldkoa nàxemsng.
Tửuskx Phong gậldkot đtxeolqesu mộuoggt cáuskxi, bâlazzng quo nózshxi
“Ta đtxeoãtxeozshx thểbvfo kiểbvfom soáuskxt nózshx, khôgkhing sợcsvngkhi ýlfmq đtxeouskx thưlazzơmjgyng ngưlazzynxdi kháuskxc nữyoaqa.”
Dựdwaha vàxemso chêiqpknh lệlpuech thờynxdi gian giữyoaqa Huấuskxn Luyệlpuen Trưlazzynxdng vàxems ngoạszyti giớmtkii, Tửuskx Phong tiêiqpku tốezcyn bốezcyn ngàxemsy, tứgtycc làxemsmjgyn mộuoggt năklpbm ởmdcg trong Huấuskxn Luyệlpuen Trưlazzynxdng đtxeobvfo tu luyệlpuen, khôgkhing chỉcyyc tiêiqpku hózshxa đtxeoưlazzcsvnc mộuoggt phầlqesn lớmtkin sứgtycc mạszytnh tăklpbng phúlnozc củldkoa hệlpue thốezcyng, màxemsqsnon tiệlpuen thểbvfo hoàxemsn toàxemsn nắptkum giữyoaq đtxeoưlazzcsvnc Tàxemslazzơmjgyng Châlazzn Nhãtxeon, hiệlpuen tạszyti hắptkun đtxeoãtxeozshx thểbvfo thoảuskxi máuskxi dùzvngng hai mắptkut củldkoa mìuoggnh đtxeobvfo nhìuoggn ngắptkum thếkkmr giớmtkii bêiqpkn ngoàxemsi màxems khôgkhing sợcsvnuskxnh hưlazzmdcgng đtxeoếkkmrn ngưlazzynxdi xung quanh.
“Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi, ngàxemsi thậldkot làxems đtxeovkdjp trai a!” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn hai mắptkut sáuskxng lêiqpkn nhưlazz sao, cózshx chúlnozt si mêiqpkzshxi.
Nghe vậldkoy Tửuskx Phong cũlidxng chỉcyyczshx thểbvfolazzynxdi khổmjgy lắptkuc đtxeolqesu trong im lặldkong, khôgkhing thểbvfo khôgkhing nózshxi Tửuskx Phong nhắptkum mắptkut vàxems mởmdcg mắptkut đtxeowjjqu cózshx lựdwahc sáuskxt thưlazzơmjgyng vôgkhizvngng lớmtkin đtxeoezcyi vớmtkii nữyoaq nhâlazzn, nếkkmru nózshxi bộuogg dạszytng lúlnozc nhắptkum mắptkut củldkoa hắptkun mang theo vàxemsi phầlqesn tiêiqpkn khíbdfn, bạszytch y tung bay tựdwaha nhưlazz xuâlazzn phong thìuogg bộuogguskxng mởmdcg mắptkut củldkoa hắptkun lạszyti mang theo mưlazzynxdi phầlqesn tàxems khíbdfn, kếkkmrt hợcsvnp vớmtkii khuôgkhin mặldkot củldkoa mìuoggnh thìuogg chỉcyyc cầlqesn hắptkun ngoắptkuc tay mộuoggt chúlnozt, cáuskxi thểbvfo loạszyti trinh tiếkkmrt liệlpuet phụptkuxemso cũlidxng nébdfnm hếkkmrt thểbvfo diệlpuen màxems tựdwah nguyệlpuen tiếkkmrn cửuskx giưlazzynxdng chiếkkmru.
Tửuskx Phong biếkkmrt rõbosl đtxeoiềwjjqu nàxemsy nhưlazzng hắptkun cũlidxng khôgkhing cózshx biệlpuen pháuskxp a, hắptkun khôgkhing thểbvfo cốezcyuoggnh dùzvngng Ngụptkuy Trang đtxeobvfo thay đtxeomjgyi diệlpuen mạszyto củldkoa mìuoggnh cho…..xấuskxu hơmjgyn đtxeoưlazzcsvnc, vảuskx lạszyti bảuskxn thâlazzn hắptkun cũlidxng chẳiupgng quáuskx mứgtycc đtxeobvfo ýlfmq đtxeoếkkmrn chuyệlpuen nam nữyoaq, ngàxemsn vạszytn nữyoaq nhâlazzn áuskxi mộuogg hắptkun thìuogg sao, hắptkun cũlidxng chỉcyyc quan tâlazzm đtxeoếkkmrn ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa mìuoggnh màxems thôgkhii.

Mọrbdyi ngưlazzynxdi lúlnozc nàxemsy mớmtkii an vịqead ngồzueti xuốezcyng, bầlqesu khôgkhing khíbdfn thoáuskxng ổmjgyn đtxeoqeadnh trởmdcg lạszyti.
“Bệlpue hạszyt, ta cózshx chuyệlpuen muốezcyn xin phébdfnp ngàxemsi.” Tửuskx Phong suy nghĩvkdj mộuoggt chúlnozt, sẵszytn tiệlpuen Triệlpueu Thanh Thanh đtxeoang ởmdcg đtxeoâlazzy, hắptkun cũlidxng cózshx đtxeoiềwjjqu muốezcyn nózshxi.
“Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi cózshx việlpuec gìuogg xin cứgtyczshxi, chỉcyyc cầlqesn làxems chuyệlpuen ta cózshx thểbvfoxemsm thìuogg nhấuskxt quyếkkmrt sẽlidx khôgkhing chốezcyi từofeh.” Triệlpueu Thanh Thanh lầlqesn đtxeolqesu tiêiqpkn nhìuoggn thấuskxy dáuskxng vẻlnoz cầlqesu cạszytnh củldkoa Tửuskx Phong, nàxemsng khôgkhing khỏrnlqi vộuoggi vàxemsng đtxeoáuskxp lờynxdi.
“Ta cózshx thểbvfo đtxeoưlazza ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa mìuoggnh đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy chứgtyc?” Tửuskx Phong hơmjgyi cúlnozi đtxeolqesu, nhẹvkdj giọrbdyng nózshxi.
“Cózshx…..khoan đtxeoãtxeo!! Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi ngàxemsi vừofeha nózshxi cáuskxi gìuogg, ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa ngàxemsi?” Triệlpueu Thanh Thanh giậldkot mìuoggnh.
“Đaobrúlnozng thếkkmr, làxems ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa ta.” Tửuskx Phong gậldkot đtxeolqesu.
“Ngưlazzynxdi nhàxemsxems ngàxemsi đtxeoang nózshxi tớmtkii làxems nhữyoaqng ai vậldkoy?” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn tòqsnoqsno.
“Thêiqpk tửuskx, nữyoaq nhi, muộuoggi muộuoggi vàxemsxemsi ngưlazzynxdi thủldko hạszyt củldkoa ta.” Tửuskx Phong khôgkhing giấuskxu diếkkmrm, chuyệlpuen nàxemsy trưlazzmtkic sau gìuogglidxng phảuskxi nózshxi, vẫlqnyn cứgtyczshxi rõboslxemsng ra làxems tốezcyt nhấuskxt.
“Thêiqpk tửuskx…nữyoaq nhi….ngàxemsi đtxeoãtxeo thàxemsnh gia lậldkop thấuskxt?” Triệlpueu Thanh Thanh bậldkot thốezcyt.
“Việlpuec nàxemsy cózshxuogg kỳxjjt lạszyt hay sao?” Tửuskx Phong hơmjgyi nhíbdfnu màxemsy liếkkmrc Triệlpueu Thanh Thanh.
Nhìuoggn thấuskxy mộuoggt tia bấuskxt mãtxeon nho nhỏrnlq trong áuskxnh mắptkut củldkoa Tửuskx Phong, Triệlpueu Thanh Thanh giậldkot mìuoggnh, trong lòqsnong cảuskxm thấuskxy hơmjgyi thấuskxt lạszytc mộuoggt chúlnozt, miễaobrn cưlazzbplfng cưlazzynxdi nózshxi
“Khôgkhing…khôgkhing phảuskxi, chỉcyycxems ta cózshx chúlnozt bấuskxt ngờynxdxems thôgkhii.”
Thầlqesn tháuskxi trêiqpkn mặldkot Triệlpueu Thanh Thanh mặldkoc dùzvng đtxeoãtxeo đtxeoưlazzcsvnc ẩlazzn giấuskxu kỹbdfnlazzbplfng nhưlazzng Tửuskx Phong vẫlqnyn cózshx thểbvfo nhìuoggn ra, hắptkun âlazzm thầlqesm thởmdcgxemsi mộuoggt tiếkkmrng, Triệlpueu Thanh Thanh năklpbng lựdwahc khôgkhing hềwjjqbdfnm nhưlazzng chuyệlpuen nam nữyoaquoggnh trưlazzynxdng vẫlqnyn chỉcyyc nhưlazz tờynxd giấuskxy trắptkung, ngẫlqnyu nhiêiqpkn bịqead hắptkun thu húlnozt cũlidxng làxems trong dựdwahbdfnnh, chỉcyycxems từofeh đtxeolqesu đtxeoếkkmrn cuốezcyi hắptkun chỉcyyc muốezcyn lợcsvni dụptkung nàxemsng màxems thôgkhii, khôgkhing hềwjjq muốezcyn trởmdcgiqpkn thâlazzn cậldkon vớmtkii nàxemsng, đtxeobvfoxemsng chếkkmrt tâlazzm đtxeoi cũlidxng làxems mộuoggt lựdwaha chọrbdyn khôgkhing tệlpue.
“Biếkkmrt ngay màxems, Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi anh tuấuskxn tiêiqpku sáuskxi nhưlazz thếkkmrxemsy màxems vẫlqnyn chưlazza thàxemsnh gia lậldkop thấuskxt mớmtkii làxems lạszyt, trưlazzmtkic giờynxd ta vẫlqnyn cứgtyc thắptkuc mắptkuc mãtxeoi chuyệlpuen đtxeoózshx, khôgkhing ngờynxdxems ngàxemsi lạszyti giấuskxu diếkkmrm kỹbdfn nhưlazz vậldkoy.” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn tỏrnlq vẻlnoz bấuskxt ngờynxdgkhiiqpkn mộuoggt tiếkkmrng, thanh âlazzm ngâlazzy thởmdcg thiêiqpkn châlazzn vôgkhixems.
Mặldkoc dùzvng biếkkmrt rằmtking khôgkhing thểbvfo lấuskxy tuổmjgyi táuskxc đtxeobvfo nhìuoggn, nhưlazzng Tửuskx Phong vẫlqnyn khôgkhing nhịqeadn đtxeoưlazzcsvnc màxems thầlqesm khen Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn mộuoggt câlazzu trong lòqsnong, mộuoggt câlazzu cảuskxm tháuskxn tưlazzmdcgng chừofehng nhưlazzgkhi hạszyti lạszyti xảuskxo diệlpueu đtxeoáuskxnh vỡbplf khôgkhing khíbdfnzshx phầlqesn trầlqesm lắptkung xấuskxu hổmjgy vừofeha mớmtkii nhen nhózshxm hiệlpuen lêiqpkn, hơmjgyn nữyoaqa ẩlazzn ẩlazzn lạszyti giốezcyng nhưlazzxems đtxeoưlazza ra mộuoggt cáuskxi bậldkoc thang cho Triệlpueu Thanh Thanh bưlazzmtkic xuốezcyng, nha đtxeolqesu nàxemsy quảuskx nhiêiqpkn làxemsiqpku nghiệlpuet, khôgkhing thểbvfo coi thưlazzynxdng đtxeoưlazzcsvnc a.
“Khôgkhing phảuskxi làxems ta muốezcyn giấuskxu diếkkmrm, chỉcyycxems việlpuec nàxemsy khôgkhing tiệlpuen nózshxi ra màxems thôgkhii.” Tửuskx Phong lắptkuc đtxeolqesu nózshxi.
“Ai màxems chẳiupgng cózshx ngưlazzynxdi thâlazzn, đtxeoâlazzu phảuskxi làxems vấuskxn đtxeowjjq to táuskxt gìuogg đtxeoâlazzu màxems tiềwjjqn bốezcyi khôgkhing tiệlpuen nózshxi, chẳiupgng lẽlidx tỷrnlq muộuoggi bọrbdyn ta lạszyti khôgkhing biếkkmrt phảuskxi tráuskxi đtxeoếkkmrn mứgtycc nhưlazz vậldkoy àxems?” Triệlpueu Thanh Thanh cózshx chúlnozt khôgkhing vui nózshxi.
“Đaobrofehng hiểbvfou lầlqesm, ta khôgkhing hềwjjqzshx ýlfmq muốezcyn nózshxi bệlpue hạszyt khắptkut khe hay gìuogg, chỉcyyc đtxeoơmjgyn giảuskxn làxems ta khôgkhing thểbvfo đtxeobvfo cho kẻlnoz thùzvng biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc nơmjgyi hạszyt lạszytc củldkoa ngưlazzynxdi nhàxemsuoggnh đtxeoưlazzcsvnc.” Tửuskx Phong im lặldkong mộuoggt láuskxt sau đtxeoózshx mớmtkii trảuskx lờynxdi, thanh âlazzm nhẹvkdj nhàxemsng nhưlazzng lạszyti mang theo chúlnozt côgkhi đtxeoơmjgyn.
Nhịqead nữyoaq nhạszyty bébdfnn cảuskxm nhậldkon đtxeoưlazzcsvnc, trong lòqsnong máuskxy đtxeouoggng liềwjjqn nghĩvkdj vềwjjq mộuoggt chuyệlpuen nàxemso đtxeoózshx, cảuskx hai quay sang nhìuoggn nhau, sau đtxeoózshx Triệlpueu Thanh Thanh mớmtkii cẩlazzn thậldkon nózshxi
“Kẻlnoz thùzvngxems tiềwjjqn bốezcyi nózshxi đtxeoếkkmrn….phảuskxi chăklpbng chíbdfnnh làxems Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada??”
Khôgkhing phảuskxi Triệlpueu Thanh Thanh đtxeouskxn mòqsno, đtxeoofehng nghĩvkdj rằmtking ởmdcg trưlazzmtkic mặldkot Tửuskx Phong nàxemsng cózshx biểbvfou hiệlpuen hơmjgyi chúlnozt thiểbvfou nãtxeoo, trêiqpkn thựdwahc tếkkmr tríbdfn tuệlpue củldkoa nàxemsng cũlidxng thuộuoggc dạszytng trăklpbm vạszytn ngưlazzynxdi cózshx mộuoggt, nàxemsng chỉcyyc cầlqesn suy nghĩvkdj mộuoggt chúlnozt liềwjjqn cózshx thểbvfouoggm đtxeoếkkmrn đtxeoiểbvfom mấuskxu chốezcyt.

Trong tưlazz duy củldkoa nàxemsng, lấuskxy thựdwahc lựdwahc củldkoa Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi màxemsqsnon phảuskxi kiêiqpkng kỵlsnx, vậldkoy thìuogg kẻlnoz thùzvng củldkoa ngàxemsi ấuskxy chắptkuc chắptkun vôgkhizvngng mạszytnh mẽlidx, bởmdcgi nàxemsng khôgkhing nghĩvkdj rằmtking Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi sẽlidx e sợcsvn Triệlpueu gia củldkoa nàxemsng nhưlazz vậldkoy.
Kẻlnoz thùzvngzshx thểbvfoxems mộuoggt hoặldkoc nhiềwjjqu ngưlazzynxdi, lạszyti còqsnon mạszytnh mẽlidxmjgyn cảuskx Triệlpueu gia thìuogg khắptkup thiêiqpkn hạszyt chẳiupgng cózshx mấuskxy, ngoạszyti trừofeh bảuskxy siêiqpku cấuskxp thếkkmr lựdwahc kia, hơmjgyn nữyoaqa lúlnozc trưlazzmtkic khi Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi giảuskxi cứgtycu Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn, ngay khi ngàxemsi ấuskxy biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc đtxeoezcyi phưlazzơmjgyng làxems ngưlazzynxdi củldkoa Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada, cơmjgyn thịqeadnh nộuogg khủldkong khiếkkmrp lúlnozc đtxeoózshx lạszyti càxemsng chứgtycng thựdwahc suy nghĩvkdj trong lòqsnong nàxemsng, ngoạszyti trừofeh Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada ra thìuoggxemsng khôgkhing thểbvfo nghĩvkdj ra đtxeoưlazzcsvnc đtxeoqeadch nhâlazzn nàxemso cózshx thểbvfolazzynxdng đtxeoszyti tớmtkii mứgtycc khiếkkmrn cho mộuoggt Thưlazzơmjgyng Hảuskxi Cảuskxnh chíbdfnlazzynxdng giảuskx phảuskxi kiêiqpkng kỵlsnx nhưlazz vậldkoy.
Chỉcyycxems lờynxdi vừofeha mớmtkii dứgtyct, nhiệlpuet đtxeouogg trong phòqsnong bỗclmpng nhiêiqpkn hạszyt xuốezcyng kịqeadch liệlpuet, bầlqesu khôgkhing khíbdfn thâlazzm trầlqesm áuskxp lựdwahc đtxeoếkkmrn cựdwahc đtxeoiểbvfom khiếkkmrn nhịqead nữyoaq khôgkhing khỏrnlqi run rẩlazzy sợcsvntxeoi, đtxeoôgkhii mắptkut yêiqpku dịqead củldkoa Tửuskx Phong bắptkun ra từofehng tia sáuskxt khíbdfn bứgtycc ngưlazzynxdi, khózshxe miệlpueng hắptkun hơmjgyi nhếkkmrch lêiqpkn

“Bệlpue hạszyt đtxeouskxn đtxeoúlnozng rồzueti đtxeoózshx.”
Trong lòqsnong đtxeoãtxeo nắptkum chắptkuc đtxeoếkkmrn táuskxm chíbdfnn phầlqesn mưlazzynxdi, nhưlazzng nghe Tửuskx Phong khẳiupgng đtxeoqeadnh, Triệlpueu Thanh Thanh vẫlqnyn khôgkhing kìuoggm đtxeoưlazzcsvnc màxemsbdfnt vàxemso mộuoggt ngụptkum khíbdfn lạszytnh, nàxemsng hơmjgyn ai hếkkmrt hiểbvfou rõbosl thựdwahc lựdwahc củldkoa Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada kinh khủldkong ra sao, so vớmtkii Triệlpueu gia củldkoa nàxemsng thìuoggmjgyn nhiềwjjqu lắptkum, nếkkmru khôgkhing phảuskxi bảuskxn thâlazzn Triệlpueu gia cózshxuskxn Thầlqesn Cảuskxnh cưlazzynxdng giảuskx tọrbdya trấuskxn thìuogg vềwjjqmjgy bảuskxn gia tộuoggc nàxemsng còqsnon khôgkhing cózshxlazzuskxch đtxeobvfoiqpkn tiếkkmrng vớmtkii Tháuskxnh Đaobrqeada.
Tậldkon lựdwahc bìuoggnh ổmjgyn tâlazzm tìuoggnh củldkoa mìuoggnh, Triệlpueu Thanh Thanh cózshx chúlnozt rụptkut rèlpueiqpkn tiếkkmrng
“Khôgkhing biếkkmrt giữyoaqa ngàxemsi vàxems Tháuskxnh Đaobrqeada cózshx âlazzn oáuskxn nhưlazz thếkkmrxemso, phảuskxi chăklpbng cózshx thểbvfoqsnoa giảuskxi?”
“Hòqsnoa giảuskxi??”
Tửuskx Phong nghe vậldkoy chợcsvnt cấuskxt tiếkkmrng cưlazzynxdi ha hảuskx, trong mắptkut bắptkun ra từofehng tia quang mang rébdfnt lạszytnh thấuskxu xưlazzơmjgyng, giọrbdyng nózshxi âlazzm u giốezcyng nhưlazz truyềwjjqn đtxeoếkkmrn từofeh cửuskxu trùzvngng đtxeoqeada ngụptkuc vang lêiqpkn kèlpuem theo sáuskxt khíbdfn nồzuetng nặldkoc tớmtkii cựdwahc đtxeoiểbvfom, gầlqesn nhưlazzxems nghiếkkmrn răklpbng nghiếkkmrn lợcsvni màxems phun ra từofehng chữyoaq mộuoggt
“Thùzvng giếkkmrt hạszyti thêiqpk tửuskx bấuskxt cộuoggng đtxeoáuskxi thiêiqpkn, ta muốezcyn đtxeoem toàxemsn bộuogg ngưlazzynxdi củldkoa Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada rúlnozt gâlazzn lộuoggt da, chịqeadu đtxeoldko tra tấuskxn sốezcyng khôgkhing bằmtking chếkkmrt!! Ta thềwjjq sẽlidx đtxeoem toàxemsn bộuogg cửuskxu tộuoggc mỗclmpi ngưlazzynxdi từofeh trêiqpkn xuốezcyng dưlazzmtkii củldkoa Tháuskxnh Đaobrqeada xébdfn thàxemsnh từofehng mảuskxnh, mộuoggt vạszytn ngưlazzynxdi, mưlazzynxdi vạszytn ngưlazzynxdi, trăklpbm vạszytn ngưlazzynxdi, quảuskxn chi máuskxu tưlazzơmjgyi nhiễaobrm đtxeolqesy hai bàxemsn tay, ta sẽlidx khôgkhing dừofehng lạszyti cho đtxeoếkkmrn khi trêiqpkn thếkkmr gian nàxemsy khôgkhing còqsnon mộuoggt chúlnozt gìuoggbdfnnh líbdfnu đtxeoếkkmrn cáuskxi Tháuskxnh Đaobrqeada chózshx chếkkmrt đtxeoózshx!!!!”
Tửuskx Phong càxemsng nózshxi càxemsng kíbdfnch đtxeouoggng, đtxeoếkkmrn mấuskxy chữyoaq cuốezcyi cùzvngng thìuogg giọrbdyng nózshxi củldkoa hắptkun giốezcyng nhưlazztxeo thúlnozxemso thébdfnt trong tộuoggt cùzvngng củldkoa sựdwah phẫlqnyn nộuogg.

Nhịqead nữyoaq cảuskxm nhậldkon đtxeoưlazzcsvnc sựdwah cuồzuetng nộuogg đtxeoếkkmrn khôgkhing cózshx biêiqpkn giớmtkii trong giọrbdyng nózshxi củldkoa hắptkun màxems khôgkhing khỏrnlqi sợcsvntxeoi chấuskxn kinh, lôgkhing tơmjgy trêiqpkn ngưlazzynxdi dựdwahng đtxeogtycng hếkkmrt cảuskxiqpkn.

Khiếkkmrn cảuskx hai phảuskxi run rẩlazzy đtxeoózshxxems bấuskxt kểbvfo giọrbdyng đtxeoiệlpueu hay lờynxdi nózshxi đtxeowjjqu mang theo hậldkon thùzvng khủldkong khiếkkmrp nhưlazzng biểbvfou tìuoggnh trêiqpkn mặldkot củldkoa hắptkun vẫlqnyn khôgkhing hềwjjq thay đtxeomjgyi, vẫlqnyn bìuoggnh tĩvkdjnh nhưlazz mọrbdyi lúlnozc, phảuskxi căklpbm hậldkon đtxeoếkkmrn mứgtycc nàxemso mớmtkii cózshx thểbvfo khiếkkmrn mộuoggt ngưlazzynxdi trởmdcgiqpkn chếkkmrt lặldkong lãtxeonh tĩvkdjnh đtxeoếkkmrn cựdwahc đtxeoiểbvfom nhưlazz vậldkoy.
“Bệlpue hạszyt hỏrnlqi nhưlazz vậldkoy làxems sợcsvn rằmtking ta sẽlidx liêiqpkn lụptkuy đtxeoếkkmrn Triệlpueu gia củldkoa ngàxemsi?” Tửuskx Phong liếkkmrc mắptkut nhìuoggn Triệlpueu Thanh Thanh, cózshx chúlnozt âlazzm trầlqesm nózshxi.
“Khôgkhing khôgkhing, tiềwjjqn bốezcyi đtxeoofehng hiểbvfou lầlqesm, ta tuyệlpuet đtxeoezcyi khôgkhing cózshx ýlfmq đtxeoózshx.” Triệlpueu Thanh Thanh vộuoggi vàxemsng thanh minh, chẳiupgng hiểbvfou sao chỉcyyc vớmtkii mộuoggt cáuskxi liếkkmrc mắptkut củldkoa Tửuskx Phong màxemszshx thểbvfo khiếkkmrn nàxemsng cảuskxm thấuskxy run rẩlazzy từofeh tậldkon sâlazzu trong linh hồzuetn truyềwjjqn tớmtkii, giốezcyng nhưlazz trưlazzmtkic mặldkot nàxemsng căklpbn bảuskxn khôgkhing hềwjjqzshx mộuoggt nam tửuskx bạszytch y nàxemso cảuskx, thay vàxemso đtxeoózshxxems mộuoggt đtxeolqesu áuskxc ma từofehlazzmtkii thâlazzm uyêiqpkn khôgkhing đtxeoáuskxy bòqsnoiqpkn nhâlazzn gian.
“Ta khôgkhing hiểbvfou lầlqesm, cũlidxng khôgkhing tráuskxch bệlpue hạszyt, Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada làxems mộuoggt con quáuskxi vậldkot khổmjgyng lồzuet, cózshx sợcsvntxeoi cũlidxng làxems việlpuec nhâlazzn chi thưlazzynxdng tìuoggnh.

Bảuskxn thâlazzn ta khi giúlnozp đtxeobplf bệlpue hạszytlidxng khôgkhing phảuskxi làxemsgkhi sựdwah hiếkkmrn âlazzn cầlqesn đtxeoơmjgyn giảuskxn nhưlazz vậldkoy, ta chỉcyyc muốezcyn cózshx mộuoggt nơmjgyi an toàxemsn dàxemsnh cho ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa mìuoggnh màxems thôgkhii.” Tửuskx Phong nózshxi thẳiupgng, khôgkhing hềwjjq che giấuskxu ýlfmq đtxeoqeadnh lợcsvni dụptkung lựdwahc lưlazzcsvnng củldkoa Triệlpueu gia.
Nhưlazzng chẳiupgng phảuskxi làxems hắptkun ngu ngốezcyc đtxeoếkkmrn mứgtycc tựdwahuoggnh thừofeha nhậldkon nhưlazz vậldkoy, đtxeoôgkhii khi thẳiupgng thắptkun cũlidxng cózshx thểbvfo mang lạszyti táuskxc dụptkung bấuskxt ngờynxd.


Triệlpueu Thanh Thanh thấuskxy Tửuskx Phong thàxemsnh thậldkot nhưlazz vậldkoy cũlidxng khôgkhing hềwjjq ngạszytc nhiêiqpkn hay bấuskxt mãtxeon, thậldkom chíbdfn trong lòqsnong còqsnon cảuskxm thấuskxy đtxeoâlazzy làxems chuyệlpuen đtxeoưlazzơmjgyng nhiêiqpkn, nếkkmru Triệlpueu gia củldkoa nàxemsng khôgkhing cózshx giáuskx trịqead thìuoggxemsm gìuoggzshx chuyệlpuen mộuoggt cưlazzynxdng giảuskx đtxeocyycnh tiêiqpkm nhưlazz Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi lạszyti muốezcyn hạszytuoggnh trợcsvn giúlnozp nhưlazz thếkkmrxemsy.
Trêiqpkn thựdwahc tếkkmr, khi nàxemsng biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc mụptkuc đtxeoíbdfnch củldkoa hắptkun, trong lòqsnong củldkoa nàxemsng dưlazzynxdng nhưlazz buôgkhing xuốezcyng đtxeoưlazzcsvnc mộuoggt tảuskxng đtxeoáuskx nặldkong nềwjjq, đtxeoúlnozng nhưlazz nhữyoaqng gìuogg Tửuskx Phong nózshxi, vôgkhi sựdwah hiếkkmrn âlazzn cầlqesn tấuskxt cózshx tráuskx, nếkkmru mụptkuc đtxeoíbdfnch củldkoa hắptkun chỉcyyc đtxeoơmjgyn giảuskxn làxemsuoggm mộuoggt nơmjgyi trúlnoz châlazzn an toàxemsn cho thâlazzn nhâlazzn củldkoa mìuoggnh thìuogg Triệlpueu gia nàxemsng cózshx thểbvfoxemsm đtxeoưlazzcsvnc.

Biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc Tửuskx Phong cózshx chỗclmp cầlqesu cạszytnh đtxeoếkkmrn bảuskxn thâlazzn lạszyti càxemsng khiếkkmrn Triệlpueu Thanh Thanh yêiqpkn tâlazzm hơmjgyn nữyoaqa, dùzvng sao thìuogg hắptkun cũlidxng đtxeoang giúlnozp đtxeobplf chíbdfnnh mìuoggnh, nàxemsng cũlidxng thậldkot sựdwah ngạszyti ngùzvngng khi đtxeoezcyi phưlazzơmjgyng luôgkhin giúlnozp đtxeobplfuoggnh màxems khôgkhing cầlqesu hồzueti báuskxo.
Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn nãtxeoy giờynxd vẫlqnyn im lặldkong chợcsvnt lêiqpkn tiếkkmrng
“Trưlazzmtkic hếkkmrt thìuogg Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi, ta cózshx mấuskxy lờynxdi thẳiupgng thắptkun muốezcyn nózshxi, hi vọrbdyng ngàxemsi khôgkhing đtxeobvfo bụptkung.”
Tửuskx Phong hơmjgyi nhíbdfnu màxemsy nhưlazzng vẫlqnyn gậldkot đtxeolqesu, coi nhưlazzxems chấuskxp thuậldkon.
bdfnt sâlazzu vàxemso mộuoggt hơmjgyi, Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn quay sang Triệlpueu Thanh Thanh nózshxi
“Tỷrnlq tỷrnlq, Tháuskxi Diễaobrn Tháuskxnh Đaobrqeada rấuskxt khủldkong bốezcy, nhưlazzng cũlidxng khôgkhing phảuskxi làxemsgkhi đtxeoqeadch, Triệlpueu gia chúlnozng ta tuy khôgkhing bằmtking nhưlazzng cũlidxng khôgkhing phảuskxi quảuskx hồzuetng mềwjjqm đtxeobvfo bọrbdyn họrbdy muốezcyn nắptkun bózshxp thếkkmrxemso thìuogg thếkkmruskxy, ta nghĩvkdj đtxeobvfo thâlazzn nhâlazzn củldkoa Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy vẫlqnyn làxems tốezcyt nhấuskxt.

mjgyn nữyoaqa hiệlpuen tạszyti chúlnozng ta thựdwahc sựdwah cầlqesn đtxeoếkkmrn sựdwah trợcsvn giúlnozp củldkoa tiềwjjqn bốezcyi đtxeobvfozshx thểbvfo vặldkon ngãtxeo Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi, thâlazzn nhâlazzn củldkoa ngàxemsi ấuskxy đtxeoưlazzcsvnc an toàxemsn thìuogg tiềwjjqn bốezcyi cũlidxng sẽlidxiqpkn tâlazzm màxems trợcsvn giúlnozp chúlnozng ta, ta khôgkhing nghĩvkdj đtxeoâlazzy làxems chuyệlpuen xấuskxu.

Vớmtkii cảuskx chỉcyyc cầlqesn khôgkhing đtxeobvfo lộuoggxemsnh tung, ai màxems biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi cùzvngng ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa mìuoggnh đtxeoang ẩlazzn nấuskxp ởmdcg trong Triệlpueu gia, tỷrnlq tỷrnlqlidxng biếkkmrt tháuskxi đtxeouogg củldkoa đtxeoáuskxm ngưlazzynxdi Tháuskxnh Đaobrqeada rồzueti đtxeoózshx, bọrbdyn chúlnozng căklpbn bảuskxn luôgkhin coi thưlazzynxdng hếkkmrt thảuskxy thếkkmr lựdwahc kháuskxc trong thiêiqpkn hạszyt, sao cózshx thìuogg giờynxd đtxeobvfo ýlfmq tớmtkii chúlnozng ta đtxeoưlazzcsvnc.”
Triệlpueu Thanh Thanh nghe vậldkoy cózshx chúlnozt đtxeoptkun đtxeoo, nhưlazzng rấuskxt nhanh liềwjjqn làxemsm ra quyếkkmrt đtxeoqeadnh, gậldkot đtxeolqesu kiêiqpkn đtxeoqeadnh nózshxi
“Muộuoggi nózshxi đtxeoúlnozng, sựdwah tồzuetn tạszyti củldkoa Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi vẫlqnyn rấuskxt quan trọrbdyng đtxeoezcyi vớmtkii chúlnozng ta, hơmjgyn nữyoaqa ngàxemsi ấuskxy đtxeoãtxeo giúlnozp chúlnozng ta nhiềwjjqu nhưlazz vậldkoy, mộuoggt chúlnozt việlpuec cỏrnlqn con nhưlazzxemsy màxems chúlnozng ta cũlidxng khôgkhing làxemsm đtxeoưlazzcsvnc thìuogg khôgkhing khỏrnlqi quáuskx mứgtycc kébdfnm cỏrnlqi đtxeoi.”
Tửuskx Phong khôgkhing lộuogg chúlnozt dấuskxu vếkkmrt nàxemso quan sáuskxt Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn, lờynxdi nózshxi củldkoa tiểbvfou nha đtxeolqesu nàxemsy nghe qua thìuogg giốezcyng nhưlazzxems đtxeoang tìuoggm cáuskxch lợcsvni dụptkung triệlpuet đtxeobvfo bảuskxn thâlazzn hắptkun nhưlazz mộuoggt quâlazzn cờynxd, nhưlazzng ẩlazzn ýlfmq trong đtxeoózshx thìuogg lạszyti giốezcyng nhưlazzxems đtxeoang nózshxi “chúlnozng ta đtxeoezcyi vớmtkii ngàxemsi khôgkhing hềwjjq giấuskxu diếkkmrm chúlnozt ýlfmq nghĩvkdj bấuskxt thiệlpuen nàxemso hếkkmrt”, khôgkhing chỉcyyc tạszyto nêiqpkn táuskxc dụptkung trấuskxn an đtxeoezcyi vớmtkii hắptkun màxemsqsnon cózshx thểbvfo khiếkkmrn hắptkun tậldkon tâlazzm tậldkon lựdwahc hơmjgyn nữyoaqa.

Khôgkhing thểbvfo khôgkhing nózshxi nàxemsng rấuskxt thàxemsnh côgkhing, bởmdcgi vìuogg tuy rằmtking Tửuskx Phong đtxeoãtxeo nhìuoggn ra đtxeoưlazzcsvnc nhưlazzng hắptkun vẫlqnyn cózshx chúlnozt cảuskxm kíbdfnch.
“Nguyệlpuet tiềwjjqn bốezcyi, khôgkhing biếkkmrt thâlazzn nhâlazzn củldkoa ngàxemsi hiệlpuen tạszyti đtxeoang ởmdcg đtxeoâlazzu, ta cózshx thểbvfo cho ngưlazzynxdi đtxeoi đtxeoózshxn, cũlidxng đtxeobvfo cho ngàxemsi sớmtkim gặldkop lạszyti ngưlazzynxdi nhàxems củldkoa mìuoggnh.” Triệlpueu Thanh Thanh quay sang Tửuskx Phong, châlazzn thàxemsnh nózshxi.
“Bệlpue hạszyt khôgkhing cầlqesn lo lắptkung, ta đtxeoãtxeouskxo tin cho bọrbdyn họrbdy rồzueti, khoảuskxng hai ngàxemsy nữyoaqa làxems họrbdy sẽlidx đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy.” Trong mắptkut Tửuskx Phong lózshxe lêiqpkn mộuoggt tia quang mang sau đtxeoózshx vụptkut tắptkut, hắptkun nghiềwjjqn ngẫlqnym nózshxi, bộuogguskxng chắptkuc nhưlazz đtxeoinh đtxeoózshxng cộuoggt.
“Vậldkoy thìuogg tốezcyt, ngàxemsi cứgtyc trựdwahc tiếkkmrp đtxeobvfo bọrbdyn họrbdy tạszytm thờynxdi ởmdcg lạszyti đtxeoâlazzy cũlidxng đtxeoưlazzcsvnc, nếkkmru ngàxemsi cảuskxm thấuskxy khôgkhing tiệlpuen thìuogg ta cózshx thểbvfo tặldkong cho ngàxemsi mộuoggt tòqsnoa phủldko đtxeolpue trong kinh thàxemsnh.” Triệlpueu Thanh Thanh gậldkot đtxeolqesu nózshxi.
“Vậldkoy thìuogg đtxeoa tạszyt bệlpue hạszyt, ta sẽlidx khôgkhing kháuskxch khíbdfn.” Tửuskx Phong hơmjgyi cúlnozi đtxeolqesu coi nhưlazzxemsnh lễaobr, nhàxemsn nhạszytt nózshxi.
“Chuyệlpuen nàxemsy coi nhưlazzxems xong đtxeoi!! Àptkui…..mấuskxy hôgkhim nay thựdwahc sựdwah lắptkum việlpuec quáuskx, ta mệlpuet mỏrnlqi chếkkmrt đtxeoi đtxeoưlazzcsvnc.” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn vỗclmp tay mộuoggt cáuskxi sau đtxeoózshx ưlazzynxdn ngưlazzynxdi ra trêiqpkn ghếkkmrxems thởmdcgxemsi, đtxeoiệlpueu bộuogg giàxems dặldkon khôgkhing hềwjjq hợcsvnp vớmtkii ngoạszyti hìuoggnh trẻlnoz con củldkoa mìuoggnh.
“Cózshx vấuskxn đtxeowjjquogg vậldkoy, chẳiupgng lẽlidx Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi làxemsm ra hàxemsnh đtxeouoggng gìuogg đtxeoáuskxng ngờynxd, cózshx cầlqesn ta xửuskxbdfn hay khôgkhing?” Tửuskx Phong hỏrnlqi.
Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn phấuskxt phấuskxt tay, lắptkuc đtxeolqesu nózshxi
“Tiềwjjqn bốezcyi ngàxemsi khôgkhing cầlqesn phảuskxi đtxeobvfo ýlfmq, lãtxeoo tặldkoc kia tạszytm thờynxdi vẫlqnyn áuskxn binh bấuskxt đtxeouoggng, cáuskxi ta muốezcyn nózshxi đtxeoózshxxems gầlqesn đtxeoâlazzy trong kinh thàxemsnh, rấuskxt nhiềwjjqu ngưlazzynxdi đtxeouoggt nhiêiqpkn mấuskxt tíbdfnch a.”
“Kinh thàxemsnh rộuoggng lớmtkin, nhâlazzn khẩlazzu đtxeoôgkhing đtxeoúlnozc hơmjgyn nữyoaqa lạszyti cózshx rấuskxt nhiềwjjqu võbosl giảuskx, bọrbdyn họrbdyzshx nhấuskxt thờynxdi rờynxdi khỏrnlqi kinh thàxemsnh cũlidxng làxems chuyệlpuen bìuoggnh thưlazzynxdng thôgkhii.” Tửuskx Phong khôgkhing coi việlpuec nàxemsy ra gìuoggzshxi.
“Nếkkmru chỉcyycxemsbosl giảuskxuskxn tu chạszyty loạszytn thìuogg ta đtxeoãtxeo khôgkhing cầlqesn phảuskxi nózshxi, vấuskxn đtxeowjjq đtxeoózshxxems nhữyoaqng ngưlazzynxdi mấuskxt tíbdfnch đtxeoếkkmrn chíbdfnn thàxemsnh đtxeowjjqu làxems ngưlazzynxdi củldkoa cáuskxc thếkkmr gia võbosl họrbdyc, hiệlpuen tạszyti mấuskxy gia tộuoggc đtxeoózshx ngàxemsy nàxemso cũlidxng báuskxo tin cózshx ngưlazzynxdi mấuskxt tíbdfnch, sốezcylazzcsvnng ngưlazzynxdi mấuskxt tíbdfnch đtxeoãtxeoiqpkn đtxeoếkkmrn mấuskxy ngàxemsn ngưlazzynxdi, đtxeoózshxxems mộuoggt con sốezcy khôgkhing hềwjjq nhỏrnlq a.”
“Hơmjgyn nữyoaqa quỷrnlq dịqead mộuoggt chỗclmp đtxeoózshxxems nhữyoaqng võbosl giảuskxmdcg tầlqesng thứgtyc thấuskxp cỡbplfvkdj cấuskxp Sưlazz cấuskxp khôgkhing bịqeadxemsm sao, trong khi đtxeoózshx ngưlazzynxdi mấuskxt tíbdfnch lạszyti toàxemsn bộuoggxems nhữyoaqng hảuskxo thủldko từofehlazzơmjgyng cấuskxp trởmdcgiqpkn, thậldkom chíbdfn Tháuskxnh Giảuskxlidxng biếkkmrn mấuskxt đtxeoếkkmrn vàxemsi chụptkuc ngưlazzynxdi rồzueti.” Triệlpueu Thanh Thanh ởmdcg mộuoggt bêiqpkn nózshxi chen vàxemso.
“Đaobráuskxm ngưlazzynxdi củldkoa gia tộuoggc đtxeoózshx mấuskxy hôgkhim nay khôgkhing ngừofehng tạszyto áuskxp lựdwahc lêiqpkn tỷrnlq tỷrnlq, yêiqpku cầlqesu pháuskxi ra nhâlazzn thủldko đtxeoiềwjjqu tra, chỉcyycxems nhâlazzn lựdwahc cózshx hạszytn, tỷrnlq tỷrnlqlidxng khôgkhing biếkkmrt phảuskxi làxemsm nhưlazz thếkkmrxemso, chỉcyyczshx thểbvfo tạszytm thờynxdi trấuskxn an bọrbdyn họrbdy, nhưlazzng ngưlazzynxdi mấuskxt tíbdfnch càxemsng ngàxemsy càxemsng nhiềwjjqu, chỉcyyc sợcsvn khôgkhing dễaobrxemsng màxems đtxeoèlpue ébdfnp xuốezcyng đtxeoưlazzcsvnc.” Triệlpueu Yểbvfon Nhạszytn bựdwahc bộuoggi nózshxi, trong giọrbdyng nózshxi khôgkhing hềwjjq che giấuskxu sựdwah bấuskxt mãtxeon đtxeoezcyi vớmtkii nhữyoaqng thếkkmr gia vọrbdyng tộuoggc đtxeoózshx.
Triệlpueu Thanh Thanh mặldkoc dùzvngxems nữyoaq hoàxemsng củldkoa Thiêiqpkn Hàxemsnh đtxeoếkkmr quốezcyc, gia chủldko tạszyti nhiệlpuem củldkoa Triệlpueu gia nhưlazzng quyềwjjqn lựdwahc nắptkum trong tay cũlidxng khôgkhing quáuskx nhiềwjjqu, hiệlpuen tạszyti toàxemsn bộuogg lựdwahc lưlazzcsvnng củldkoa nàxemsng đtxeowjjqu tậldkop trung vàxemso việlpuec đtxeoezcyi kháuskxng Nhịqead Thâlazzn Vưlazzơmjgyng Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi, làxemsm gìuoggzshxlazz dảuskx đtxeobvfo xửuskxbdfn chuyệlpuen nàxemsy.
Đaobrezcyi vớmtkii nan đtxeowjjqxemsy, Tửuskx Phong cũlidxng chỉcyyczshx thểbvfozshx tay bấuskxt lựdwahc, khôgkhing phảuskxi làxems hắptkun khôgkhing muốezcyn giúlnozp hai nàxemsng màxems đtxeoơmjgyn giảuskxn làxems hắptkun khôgkhing làxemsm đtxeoưlazzcsvnc, việlpuec tra áuskxn khôgkhing phảuskxi làxems chuyệlpuen màxems thựdwahc lựdwahc cózshx thểbvfo giảuskxi quyếkkmrt, cáuskxi nàxemsy cầlqesn đtxeoếkkmrn nhâlazzn thủldkoxems mạszytng lưlazzmtkii thôgkhing tin trảuskxi rộuoggng khắptkup nơmjgyi mớmtkii làxemsm đtxeoưlazzcsvnc.
----------------------------------
Nhịqead Thâlazzn Vưlazzơmjgyng Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi khôgkhing ởmdcg trong hoàxemsng cung, tuy rằmtking hoàxemsng cung cózshx thểbvfo coi nhưlazzxems tộuoggc đtxeoqeada củldkoa Triệlpueu gia nhưlazzng đtxeoózshxlidxng đtxeozuetng thờynxdi làxems hoàxemsng thấuskxt, tộuoggc nhâlazzn bìuoggnh thưlazzynxdng thìuogg khôgkhing nózshxi, nhưlazzng Thâlazzn Vưlazzơmjgyng khôgkhing đtxeoưlazzcsvnc ởmdcg trong hoàxemsng cung, đtxeoózshxxems luậldkot lệlpue khôgkhing thểbvfo thay đtxeomjgyi đtxeobvfo quyềwjjqn lựdwahc củldkoa hoàxemsng đtxeoếkkmr khôgkhing bịqeaduskxnh hưlazzmdcgng.
Phủldko đtxeolpue củldkoa Nhịqead Thâlazzn Vưlazzơmjgyng Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi nằmtkim cáuskxch hoàxemsng cung khôgkhing xa, chỉcyyc khoảuskxng hơmjgyn mưlazzynxdi dặldkom vềwjjq phíbdfna nam, lúlnozc nàxemsy trong thưlazz phòqsnong củldkoa Vưlazzơmjgyng phủldko….
Mộuoggt nam tửuskx trung niêiqpkn ngồzueti trầlqesm ngâlazzm trêiqpkn ghếkkmr, tay mâlazzn mêiqpk chébdfnn tràxems suy nghĩvkdj đtxeoếkkmrn nhậldkop thầlqesn, ngưlazzynxdi nàxemsy ngũlidx quan sắptkuc bébdfnn, màxemsy kiếkkmrm lộuogg ra uy thếkkmr bứgtycc ngưlazzynxdi, đtxeoôgkhii mắptkut thâlazzm thúlnozy thấuskxu triệlpuet sựdwah đtxeoynxdi, trêiqpkn mặldkot hắptkun cózshx mộuoggt vếkkmrt sẹvkdjo kébdfno dàxemsi cỡbplf hai đtxeoezcyt ngózshxn tay bêiqpkn máuskx phảuskxi khiếkkmrn cho diệlpuen mụptkuc củldkoa hắptkun cózshx chúlnozt hung áuskxc, nhưlazzng đtxeozuetng thờynxdi khíbdfn thếkkmr toáuskxt ra từofeh hắptkun lạszyti vôgkhizvngng nộuoggi liễaobrm, cózshx thểbvfozshxi làxems khózshxxems biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc tíbdfnnh cáuskxch củldkoa ngưlazzynxdi nàxemsy nêiqpku schir thôgkhing qua diệlpuen mạszyto vàxems khíbdfn chấuskxt, quáuskx mứgtycc kỳxjjt dịqead.
“Choang!!”
Nam tửuskx trung niêiqpkn bỗclmpng nhiêiqpkn cầlqesm chébdfnn tràxems nệlpuen xuốezcyng đtxeouskxt vỡbplf tan, nưlazzmtkic tràxemszshxng bỏrnlqng văklpbng ra khắptkup nơmjgyi, gưlazzơmjgyng mặldkot hắptkun cózshx chúlnozt vặldkon vẹvkdjo, nghiếkkmrn răklpbng nghiếkkmrn lợcsvni nózshxi
“Bảuskxn vưlazzơmjgyng khôgkhing hiểbvfou, thậldkot sựdwah khôgkhing thểbvfo hiểbvfou nổmjgyi!! Trăklpbm mưlazzu vạszytn tíbdfnnh, cơmjgy hộuoggi trờynxdi ban cózshx mộuoggt khôgkhing hai, vậldkoy màxems áuskxm sáuskxt lạszyti thấuskxt bạszyti, hơmjgyn nữyoaqa lạszyti còqsnon đtxeobvfo tiệlpuen nhâlazzn đtxeouskxy hồzueti mãtxeo thưlazzơmjgyng trởmdcg vềwjjq, tấuskxt cảuskx đtxeowjjqu làxems phếkkmr vậldkot, nuôgkhii bọrbdyn ngưlazzơmjgyi cózshx íbdfnch gìuogg?!”
Ngưlazzynxdi nàxemsy chíbdfnnh làxems tửuskx đtxeoqeadch củldkoa Triệlpueu Thanh Thanh, Nhịqead Thâlazzn Vưlazzơmjgyng Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi, vềwjjq bốezcyi phậldkon màxemszshxi thìuogg ngang hàxemsng vớmtkii tiềwjjqn nhiệlpuem hoàxemsng đtxeoếkkmr, nàxemsng phảuskxi gọrbdyi ngưlazzynxdi nàxemsy mộuoggt tiếkkmrng gia gia, chỉcyycxems vịqead gia gia nàxemsy khôgkhing hềwjjqzshx chúlnozt yêiqpku thưlazzơmjgyng hậldkou bốezcyi nàxemso cho cam, hắptkun chỉcyyc hậldkon khôgkhing thểbvfo trựdwahc tiếkkmrp bózshxp chếkkmrt Triệlpueu Thanh Thanh ngay lậldkop tứgtycc màxems thôgkhii.
Trưlazzmtkic mặldkot hắptkun lúlnozc nàxemsy làxems mộuoggt nam tửuskxzshx phầlqesn gầlqesy gòqsno, da thịqeadt trắptkung bệlpuech hưlazz nhưlazzcsvnc, trêiqpkn thâlazzn cózshx linh lựdwahc ba đtxeouoggng nhưlazzng cựdwahc yếkkmru, tốezcyi đtxeoa cũlidxng chỉcyyc miễaobrn cưlazzbplfng đtxeoszytt đtxeoếkkmrn Vưlazzơmjgyng cấuskxp sơmjgy kỳxjjt, gưlazzơmjgyng mặldkot trạszytc tuổmjgyi lụptkuc tuầlqesn áuskxnh lêiqpkn vẻlnoz thôgkhing minh cơmjgy tríbdfn khózshxzshxuogguskxnh đtxeoưlazzcsvnc, nhìuoggn bộuogguskxng giốezcyng hệlpuet nhưlazzxemsklpbn sĩvkdj họrbdyc vấuskxn uyêiqpkn thâlazzm.


Nam tửuskxxemsy nhìuoggn xuốezcyng vệlpuet nưlazzmtkic tràxemsbdfnnh lêiqpkn tàxems áuskxo củldkoa mìuoggnh, áuskxnh mắptkut hơmjgyi đtxeouoggng mộuoggt chúlnozt nhưlazzng thầlqesn sắptkuc trêiqpkn mặldkot vẫlqnyn thủldkoy chung khôgkhing thay đtxeomjgyi, hắptkun mởmdcg miệlpueng nózshxi
“Vưlazzơmjgyng gia bớmtkit giậldkon, chúlnozng ta thấuskxt bạszyti cũlidxng khôgkhing phảuskxi làxems lầlqesn mộuoggt lầlqesn hai, dùzvng sao thìuogg tộuoggi đtxeoãtxeozshx kẻlnoz kháuskxc gáuskxnh thay, cũlidxng chỉcyycxems mấuskxt đtxeoi mộuoggt vàxemsi quâlazzn cờynxdxems thôgkhii, khôgkhing ảuskxnh hưlazzmdcgng đtxeoếkkmrn đtxeoszyti cụptkuc.

Vảuskx lạszyti cũlidxng khôgkhing thểbvfo tráuskxch bọrbdyn hắptkun, ai màxems ngờynxd đtxeoưlazzcsvnc ởmdcguskxi nơmjgyi thâlazzm sơmjgyn cùzvngng cốezcyc nhưlazz vậldkoy lạszyti xuấuskxt hiệlpuen cưlazzynxdng giảuskxzshx thểbvfo tựdwah nhiêiqpkn bózshxp chếkkmrt Lãtxeolazzmtking cứgtycu mạszytng Triệlpueu Thanh Thanh nhưlazz vậldkoy, ngưlazzynxdi tíbdfnnh khôgkhing bằmtking trờynxdi tíbdfnnh a.”
Nếkkmru Triệlpueu Thanh Thanh nghe thấuskxy nhữyoaqng lờynxdi nàxemsy chắptkuc chắptkun sẽlidx khôgkhing khỏrnlqi chấuskxn kinh, ngoạszyti trừofeh ngưlazzynxdi củldkoa Thiêiqpkn Tru thìuogg khôgkhing mộuoggt ai biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc châlazzn tưlazzmtking sựdwah thậldkot ngàxemsy hôgkhim đtxeoózshx, Tầlqesn Vâlazzn cózshx thểbvfo biếkkmrt rõboslxemsng nhưlazz vậldkoy chứgtycng tỏrnlq đtxeoếkkmrn cảuskx tổmjgy chứgtycc bíbdfn mậldkot tậldkon trung vớmtkii hoàxemsng đtxeoếkkmr nhưlazz Thiêiqpkn Tru vẫlqnyn cózshx tay trong củldkoa Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi, thủldko đtxeooạszytn thậldkot sựdwah quáuskx mứgtycc đtxeoáuskxng sợcsvn.
Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi híbdfnt mấuskxy hơmjgyi thậldkot sâlazzu, áuskxnh mắptkut sắptkuc lẹvkdjm củldkoa hắptkun nhìuoggn vềwjjq phíbdfna đtxeoezcyi phưlazzơmjgyng, mộuoggt hồzueti lâlazzu sau mớmtkii nózshxi
“Tầlqesn Vâlazzn sưlazz gia, ngàxemsi thửuskxzshxi xem hiệlpuen tạszyti ta phảuskxi làxemsm gìuogg? Tiểbvfou tiệlpuen nhâlazzn kia vừofeha trởmdcg vềwjjq liềwjjqn giếkkmrt gàxems dọrbdya khỉcyyc, thàxemsnh côgkhing lậldkop uy, đtxeoếkkmrn cảuskxuskxc vịqead tộuoggc lãtxeoo cũlidxng đtxeoang cózshx xu hưlazzmtking muốezcyn rờynxdi khỏrnlqi trậldkon doanh củldkoa chúlnozng ta, thiếkkmru đtxeoi nhữyoaqng ngưlazzynxdi đtxeoózshxldkong hộuogg, bảuskxn vưlazzơmjgyng muốezcyn soáuskxn ngôgkhii liềwjjqn cózshx chúlnozt khózshx khăklpbn.

Nếkkmru nhưlazzlnozc trưlazzmtkic thìuogg chỉcyyc cầlqesn hai nhàxems Mạszytnh-Lýlfmqlazzy chúlnozt áuskxp lựdwahc làxemszshx thểbvfo trấuskxn yêiqpkn đtxeoưlazzcsvnc mấuskxy lãtxeoo giàxems chếkkmrt toi đtxeoózshx, nhưlazzng hiệlpuen tạszyti bọrbdyn hắptkun ốezcyc còqsnon khôgkhing mang nổmjgyi mìuoggnh ốezcyc, sao cózshx thểbvfo tạszyto đtxeoiểbvfom áuskxp lựdwahc đtxeoưlazzcsvnc.”
Nam tửuskxiqpkn Tầlqesn Vâlazzn lắptkuc đtxeolqesu, trầlqesm ngâlazzm nózshxi
“Vưlazzơmjgyng gia ngàxemsi cózshxzshxng vộuoggi cũlidxng khôgkhing thểbvfo giảuskxi quyếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc gìuogg, Triệlpueu Thanh Thanh đtxeoãtxeo lậldkop uy thàxemsnh côgkhing, căklpbn bảuskxn khôgkhing thểbvfotxeon hồzueti.

Hiệlpuen tạszyti Mạszytnh Thiêiqpkn Quâlazzn lẫlqnyn Lýlfmq Khinh Vâlazzn đtxeowjjqu đtxeouoggt ngộuoggt mấuskxt tíbdfnch, việlpuec trưlazzmtkic mắptkut cầlqesn phảuskxi làxemsm đtxeoózshxxemsuoggm cáuskxch ổmjgyn đtxeoqeadnh lạszyti cụptkuc diệlpuen rốezcyi rắptkum củldkoa hai gia tộuoggc đtxeoózshx.”
“Bảuskxn vưlazzơmjgyng biếkkmrt, nhưlazzng biếkkmrt làxems mộuoggt chuyệlpuen, làxemsm đtxeoưlazzcsvnc hay khôgkhing làxems chuyệlpuen kháuskxc, sưlazz gia cũlidxng biếkkmrt rằmtking Mạszytnh Thiêiqpkn Quâlazzn vàxemslfmq Khinh Vâlazzn nắptkum rấuskxt chặldkot quyềwjjqn lựdwahc củldkoa hai nhàxems, gầlqesn nhưlazz khôgkhing cózshx mộuoggt ai cózshx thểbvfo tráuskxi lờynxdi, lúlnozc nàxemsy cảuskx hai đtxeozuetng loạszytt mấuskxt tíbdfnch thìuogg bọrbdyn họrbdy chỉcyyc nhưlazz rắptkun mấuskxt đtxeolqesu, cózshx muốezcyn ổmjgyn đtxeoqeadnh thìuogglidxng chỉcyycxems mộuoggt đtxeoáuskxm ôgkhin hợcsvnp khôgkhing làxemsm nêiqpkn tròqsno trốezcyng gìuogg.

mjgyn nữyoaqa ta còqsnon đtxeoang hoàxemsi nghi mộuoggt chuyệlpuen.” Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi nheo mắptkut nózshxi.
“Chuyệlpuen gìuogg vậldkoy vưlazzơmjgyng gia?”
“Còqsnon nhớmtki Bạszytch Kỳxjjtxemsm sao màxems chếkkmrt hay khôgkhing? Mộuoggt võbosl giảuskx cấuskxp bạszytc Tháuskxnh Quâlazzn nhưlazz hắptkun, ởmdcg trong khoảuskxng cáuskxch hơmjgyn chụptkuc bưlazzmtkic châlazzn đtxeouoggt kíbdfnch bấuskxt ngờynxdxems khôgkhing thểbvfo tổmjgyn thưlazzơmjgyng nha đtxeolqesu kia mảuskxy may, hơmjgyn nữyoaqa ngay tạszyti chỗclmp bịqead trấuskxn áuskxp giếkkmrt chếkkmrt nhưlazz mộuoggt con kiếkkmrn, ngưlazzynxdi xuấuskxt thủldko chắptkuc chắptkun phảuskxi làxemslazzynxdng giảuskx cấuskxp bậldkoc Thiêiqpkn Tôgkhin.

Ngưlazzynxdi kháuskxc cózshx thểbvfo nghi ngờynxd đtxeoózshxxems do cưlazzynxdng giảuskx củldkoa Triệlpueu gia xuấuskxt thủldko nhưlazzng bảuskxn vưlazzơmjgyng biếkkmrt rấuskxt rõbosl, toàxemsn bộuogg Triệlpueu gia trêiqpkn dưlazzmtkii khôgkhing mộuoggt ai cózshx thủldko đtxeooạszytn quỷrnlq dịqead nhưlazz vậldkoy cảuskx.

Ta nghi ngờynxduskxi têiqpkn khốezcyn kiếkkmrp ngàxemsy hôgkhim đtxeoózshx cứgtycu Triệlpueu Thanh Thanh khỏrnlqi Lãtxeolazzmtking cũlidxng đtxeoi theo vềwjjq đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy, đtxeozuetng thờynxdi cũlidxng làxems ngưlazzynxdi đtxeoãtxeo xuấuskxt thủldko trêiqpkn đtxeoszyti đtxeoiệlpuen ngàxemsy hôgkhim đtxeoózshx.”
Tầlqesn Vâlazzn nghe Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi phâlazzn tíbdfnch, hơmjgyi nhíbdfnu màxemsy lạszyti
“Nhưlazzxemsy khôgkhing khỏrnlqi cózshx chúlnozt võbosl đtxeouskxn đtxeoi, mậldkot tháuskxm trong Thiêiqpkn Tru củldkoa chúlnozng ta đtxeoúlnozng làxemszshxuskxc thựdwahc việlpuec ngưlazzynxdi đtxeoózshx đtxeoi cùzvngng vớmtkii Triệlpueu Thanh Thanh mộuoggt đtxeooạszytn đtxeoưlazzynxdng, nhưlazzng trưlazzmtkic khi đtxeoếkkmrn đtxeoếkkmr đtxeoôgkhi thìuogg đtxeoãtxeo sớmtkim táuskxch ra, hơmjgyn nữyoaqa hàxemsnh tung củldkoa Triệlpueu Thanh Thanh chúlnozng ta nắptkum rấuskxt rõbosl, nàxemsng kểbvfo từofehlnozc trởmdcg vềwjjq vẫlqnyn luôgkhin ởmdcg trong hoàxemsng cung, cũlidxng khôgkhing pháuskxi ngưlazzynxdi liêiqpkn lạszytc vớmtkii ai cảuskx, nếkkmru hắptkun ta theo vềwjjq đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy thìuogg sao chúlnozng ta cózshx thểbvfo khôgkhing nhậldkon biếkkmrt đtxeoưlazzcsvnc.

lazzơmjgyng gia thửuskx nghĩvkdj lạszyti xem, nhỡbplf đtxeoâlazzu làxemstxeoo tổmjgygkhing củldkoa ngàxemsi ra tay thìuogg sao?”
Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi nghe vậldkoy liềwjjqn phủldko đtxeoqeadnh thẳiupgng thừofehng
“Lãtxeoo tổmjgy đtxeoúlnozng làxemszshx ýlfmqldkong hộuogg nha đtxeolqesu đtxeoózshx, nhưlazzng chắptkuc chắptkun sẽlidx khôgkhing tựdwah tiệlpuen làxemsm ẩlazzu, đtxeoofehng nózshxi làxems xuấuskxt thủldko diệlpuet sáuskxt ngưlazzynxdi kháuskxc, đtxeoếkkmrn cảuskx việlpuec bảuskxo hộuogg an toàxemsn cho Triệlpueu Thanh Thanh ngàxemsi ấuskxy cũlidxng sẽlidx khôgkhing làxemsm, diểbvfom nàxemsy ta cózshx thểbvfo khẳiupgng đtxeoqeadnh.”
Tầlqesn Vâlazzn khôgkhing khỏrnlqi nhứgtycc đtxeolqesu, vưlazzơmjgyng gia quyềwjjqn lựdwahc khuynh quốezcyc làxems sựdwah thậldkot, nhưlazzng đtxeoózshxlidxng chỉcyycxems quyềwjjqn lựdwahc, khôgkhing hềwjjq liêiqpkn quan đtxeoếkkmrn thựdwahc lựdwahc, nếkkmru phỏrnlqng đtxeouskxn củldkoa Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi làxems sựdwah thậldkot thìuogg bọrbdyn họrbdy khôgkhing hềwjjqzshx mộuoggt biệlpuen pháuskxp nàxemso hữyoaqu dụptkung hếkkmrt.

Hảuskxo thủldko trong tay bọrbdyn họrbdy khôgkhing íbdfnt, nhưlazzng tốezcyi đtxeoa cũlidxng chỉcyycxems Tháuskxnh Giai cưlazzynxdng giảuskx, đtxeoếkkmrn cảuskxlfmq Khinh Vâlazzn làxemslazzynxdng giảuskx Thiêiqpkn Tôgkhin cũlidxng thầlqesn bíbdfn mấuskxt tíbdfnch, khôgkhing cầlqesn nghĩvkdjlidxng biếkkmrt làxems thựdwahc lựdwahc củldkoa ngưlazzynxdi thầlqesn bíbdfn kia vôgkhizvngng cao, Tháuskxnh Giai cưlazzynxdng giảuskx thuầlqesn túlnozy chỉcyycxems đtxeozuet ăklpbn vặldkot màxems thôgkhii.
Trong đtxeolqesu hắptkun đtxeouoggt nhiêiqpkn lózshxe lêiqpkn mộuoggt tia linh quang, hai mắptkut củldkoa hắptkun hơmjgyi híbdfnp lạszyti, mịqead thanh nózshxi
“Vưlazzơmjgyng gia, cũlidxng khôgkhing phảuskxi làxems khôgkhing còqsnon cáuskxch nàxemso kháuskxc a.”
“Sưlazz gia, đtxeoofehng lậldkop lờynxdlazzmtkic đtxeoôgkhii nữyoaqa, cózshxuogg cứgtyczshxi thẳiupgng ra, chỉcyyc cầlqesn cózshx thểbvfo pháuskx đtxeoưlazzcsvnc cụptkuc diệlpuen bếkkmr tắptkuc nàxemsy thìuogg chuyệlpuen gìuogg ta cũlidxng dáuskxm làxemsm.” Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi nózshxi, áuskxnh mắptkut cózshx chúlnozt sáuskxng lêiqpkn, Tầlqesn Vâlazzn ngưlazzynxdi nàxemsy thựdwahc lựdwahc khôgkhing ra đtxeoâlazzu vàxemso đtxeoâlazzu, nhưlazzng mộuoggt thâlazzn tríbdfn tuệlpue siêiqpku quầlqesn, cózshx thểbvfozshxi rằmtking toàxemsn bộuogglazzu kếkkmr củldkoa hắptkun đtxeowjjqu làxems từofeh miệlpueng Tầlqesn Vâlazzn màxems ra, đtxeoózshxlidxng làxemsbdfn do màxems hắptkun trọrbdyng dụptkung đtxeoezcyi phưlazzơmjgyng nhưlazz vậldkoy, thậldkom chíbdfn khôgkhing tiếkkmrc xưlazzng hôgkhi mộuoggt tiếkkmrng “sưlazz gia” đtxeolqesy tôgkhin kíbdfnnh.
“Hiệlpuen tạszyti chúlnozng ta đtxeoãtxeo khôgkhing còqsnon cơmjgy hộuoggi chuyểbvfon mìuoggnh, nếkkmru đtxeoezcyi phưlazzơmjgyng đtxeoãtxeoxemsm tớmtkii tậldkon mứgtycc nàxemsy thìuogg chắptkuc chắptkun sẽlidx khôgkhing cho chúlnozng ta cơmjgy hộuoggi đtxeoưlazzcsvnc thởmdcg dốezcyc mộuoggt hơmjgyi, trưlazzmtkic khi bọrbdyn chúlnozng tiếkkmrp tụptkuc đtxeoi thêiqpkm bưlazzmtkic nữyoaqa chèlpuen ébdfnp, chẳiupgng bằmtking chúlnozng ta trựdwahc tiếkkmrp đtxeouoggng thủldko trưlazzmtkic.” Tầlqesn Vâlazzn cưlazzynxdi lạszytnh nózshxi.
“Đaobruoggng thủldko trưlazzmtkic?? Sưlazz gia muốezcyn bảuskxn vưlazzơmjgyng trựdwahc tiếkkmrp xuốezcyng tay vớmtkii Triệlpueu Thanh Thanh? Khôgkhing đtxeoưlazzcsvnc, chưlazza nózshxi đtxeoếkkmrn việlpuec cózshx thàxemsnh côgkhing hay khôgkhing, việlpuec nàxemsy nếkkmru đtxeobvfo lộuogg ra thìuogg đtxeoofehng nózshxi làxemslazzơmjgyng vịqead, ta cózshx thểbvfo tráuskxnh khỏrnlqi trừofehng phạszytt củldkoa gia tộuoggc hay khôgkhing cũlidxng khôgkhing thểbvfozshxi rõbosl đtxeoưlazzcsvnc, đtxeoofehng quêiqpkn rằmtking gia tộuoggc khôgkhing cấuskxm tranh đtxeouskxu, nhưlazzng hạszyt tửuskx thủldkoxems khôgkhing thểbvfo a.” Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi thởmdcgxemsi lắptkuc đtxeolqesu, hắptkun cũlidxng muốezcyn lắptkum nhưlazzng thậldkot sựdwahxems khôgkhing thểbvfo, gia tộuoggc trừofehng phạszytt khôgkhing phảuskxi làxems chuyệlpuen nhỏrnlq, hắptkun cózshx thêiqpkm táuskxm cáuskxi mạszytng nữyoaqa cũlidxng khôgkhing bồzueti đtxeoldko.
“Vưlazzơmjgyng gia, sựdwahuoggnh đtxeoãtxeolazzcsvnt qua khỏrnlqi sựdwah kiểbvfom soáuskxt củldkoa chúlnozng ta đtxeoưlazzcsvnc rồzueti, hiệlpuen tạszyti âlazzm mưlazzu hay dưlazzơmjgyng mưlazzu cũlidxng chẳiupgng quan trọrbdyng, chúlnozng ta khôgkhing còqsnon lựdwaha chọrbdyn nàxemso kháuskxc.” Tầlqesn Vâlazzn híbdfnt sâlazzu mộuoggt hơmjgyi, trầlqesm thấuskxp nózshxi
“Ta nghĩvkdj ngàxemsi nêiqpkn mờynxdi Phong lãtxeoo xuấuskxt thủldko!!”
Ázqcrnh mắptkut Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi co rúlnozt, trêiqpkn gưlazzơmjgyng mặldkot lộuogg ra vẻlnoz kinh khủldkong cùzvngng kiêiqpkng kỵlsnx nồzuetng đtxeoldkom, hai bàxemsn tay nắptkum chặldkot đtxeoếkkmrn mứgtycc trắptkung bệlpuech
“Mờynxdi Phong lãtxeoo xuấuskxt thủldko?? Khôgkhing thểbvfoxemso, ngưlazzơmjgyi cũlidxng biếkkmrt ta khôgkhing phảuskxi ngàxemsy mộuoggt ngàxemsy hai cầlqesu cạszytnh lãtxeoo giàxems đtxeoózshx, nhưlazzng đtxeoiềwjjqu kiệlpuen màxemstxeoo ta đtxeoưlazza ra thậldkot sựdwah quáuskx mứgtycc kinh khủldkong, ta màxems đtxeozuetng ýlfmq thìuogg chẳiupgng kháuskxc nàxemso đtxeoáuskxnh đtxeoqeadch mộuoggt ngàxemsn tựdwah tổmjgyn táuskxm trăklpbm, hơmjgyn nữyoaqa mộuoggt khi thuậldkon theo yêiqpku cầlqesu củldkoa Phong lãtxeoo thìuogglidxng tưlazzơmjgyng đtxeoưlazzơmjgyng đtxeoưlazza đtxeoiểbvfom yếkkmru cho lãtxeoo ta nắptkum giữyoaq, sưlazz gia cũlidxng biếkkmrt lãtxeoo nhâlazzn đtxeoózshx khủldkong bốezcy đtxeoếkkmrn mứgtycc nàxemso a.”
“Vưlazzơmjgyng gia, chúlnozng ta còqsnon lựdwaha chọrbdyn sao?? Ta cũlidxng khôgkhing hềwjjq muốezcyn díbdfnnh líbdfnu gìuogg đtxeoếkkmrn lãtxeoo giàxems đtxeoózshx, nhưlazzng tìuoggnh thếkkmr chuyểbvfon biếkkmrn quáuskx nhanh quáuskx bấuskxt ngờynxd, chỉcyyc mộuoggt vàxemsi sựdwah kiệlpuen xảuskxy ra liêiqpkn tiếkkmrp khôgkhing ngờynxd lạszyti nhưlazzlnozi lởmdcg, càxemsng xuốezcyng dưlazzmtkii càxemsng khôgkhing thểbvfo ngăklpbn chặldkon đtxeoưlazzcsvnc, ngoạszyti trừofeh Phong lãtxeoo ra thìuogg ta thậldkot sựdwah khôgkhing thểbvfo nghĩvkdj ra cáuskxch nàxemso kháuskxc.

Trừofeh khi làxemslazzơmjgyng gia muốezcyn phíbdfngkhing vôgkhi íbdfnch đtxeoi ổmjgyn đtxeoqeadnh cụptkuc diệlpuen bâlazzy giờynxd, sau đtxeoózshx từofeh từofeh đtxeocsvni đtxeoezcyi phưlazzơmjgyng tiếkkmrp tụptkuc ra tay, nhưlazz vậldkoy thìuogg chúlnozng ta luôgkhin ởmdcg trong thếkkmr bịqead đtxeouoggng, cơmjgy hộuoggi chuyểbvfon mìuoggnh gầlqesn nhưlazzxems bằmtking khôgkhing!” Tầlqesn Vâlazzn thấuskxm thíbdfna nózshxi.
Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi khôgkhing lêiqpkn tiếkkmrng màxems chỉcyyciqpkn lặldkong suy nghĩvkdj, đtxeolqesu ngózshxn tay chậldkom rãtxeoi gõbosliqpkn tay vịqeadn ghếkkmr, sắptkuc mặldkot khôgkhing ngừofehng biếkkmrn đtxeomjgyi.
“Vưlazzơmjgyng gia, ngưlazzynxdi làxemsm đtxeoszyti sựdwah khôgkhing câlazzu nệlpue tiểbvfou tiếkkmrt, mặldkoc kệlpue sựdwah việlpuec cózshx thưlazzơmjgyng thiêiqpkn hạszyti lýlfmq đtxeoếkkmrn mứgtycc nàxemso, chỉcyyc cầlqesn ngàxemsi cózshx thểbvfo ngồzueti lêiqpkn vưlazzơmjgyng vịqead thìuoggptkut sẽlidxzshx biệlpuen pháuskxp!!” Tầlqesn Vâlazzn tiếkkmrp tụptkuc khuyêiqpkn nhủldko.
Thởmdcg ra mộuoggt hơmjgyi nặldkong nềwjjq, Triệlpueu Vôgkhi Hốezcyi dưlazzynxdng nhưlazz đtxeoãtxeoxemsm ra quyếkkmrt đtxeoqeadnh, cắptkun răklpbng gằmtkin từofehng tiếkkmrng
“Đaobrưlazzcsvnc, bảuskxn vưlazzơmjgyng nghe sưlazz gia, muốezcyn ngồzueti lêiqpkn vưlazzơmjgyng vịqead sao cózshx thểbvfo khôgkhing trảuskx giáuskx, chuyệlpuen nàxemsy thậldkot sựdwahzshx lỗclmpi vớmtkii liệlpuet tổmjgy liệlpuet tôgkhing Triệlpueu gia, nhưlazzng cũlidxng khôgkhing còqsnon cáuskxch nàxemso kháuskxc, cózshx tráuskxch thìuogg tráuskxch tiệlpuen nhâlazzn kia cưlazzmtkip mấuskxt ngôgkhii báuskxu vốezcyn thuộuoggc vềwjjq ta màxems thôgkhii!!”
“Ngưlazzynxdi đtxeoâlazzu, truyềwjjqn lệlpuenh củldkoa ta, đtxeoếkkmrn Đaobrưlazzynxdng phủldko mờynxdi Đaobrưlazzynxdng côgkhing tửuskx đtxeoếkkmrn đtxeoâlazzy!!”
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.