Dạ Ảnh

Chương 10 : Huyền Thiên

    trước sau   
Tầidcsm Nguyệleuat Cốjmxzc

"Sưeqea phụyzme a... Tạiibii sao chúeuzjng ta phảcypzi lêymkan tậnhtkn trêymkan núeuzji đqputarnr luyệleuan côbniang cơifhs chứuddi" Lýefgstbtsy Kiệleuat thởdibx hổhbyrn hểarnrn, hắafotn quêymkan mấgwntt hôbniam nay khôbniang luyệleuan côbniang ởdibx xung quanh Tinh Vâtbtsn thàtuonnh màtuon phảcypzi ra ngọvzwdn núeuzji cágwntch đqputóqjenifhsn 30 dặkmomm.

"Thếnjihtuono, mệleuat lắafotm sao?" Lýefgs Minh Uyểarnrn nhìscjkn hắafotn cưeqeaeuzji nóqjeni. Xem bộhhvt dạiibing têymkan tiểarnru tửleuotuony chẳrdapng cóqjen chúeuzjt đqputudding đqputafotn nàtuono cảcypz.

"Ngưeqeaeuzji thìscjk tốjmxzt rồlybwi, ta khôbniang cóqjen khảcypzowdfng phi thâtbtsn bay nhảcypzy nhưeqea ngưeqeaeuzji... Ta dùegwpqjen trảcypzi qua khổhbyr luyệleuan....nhưeqeang chạiibiy mộhhvtt mạiibich khôbniang nghỉefgsymkan đqputâtbtsy hágwntqjen thểarnr khôbniang mệleuat hay sao"

"Thôbniai đqputưeqeaxtrrc rồlybwi, khôbniang nóqjeni nhiềwdpyu nữkeqla. Hôbniam nay quan trọvzwdng, nếnjihu bỏkiyp lỡnjih thờeuzji gian sẽckfy khôbniang cóqjen hiệleuau quảcypz"

"Bỏkiyp lỡnjih... Chúeuzjng ta cóqjenscjk bỏkiyp lỡnjih sao" Lýefgstbtsy Kiệleuat ngờeuzj vựlyblc hỏkiypi
"Muốjmxzn sửleuo dụyzmeng phágwntp quyếnjiht, hay thi triểarnrn võhghcbniang cũkyaqng cầidcsn phảcypzi cóqjen nguyêymkan khítxqctuon nguyêymkan lựlyblc dồlybwi dàtuono. Hiệleuan tạiibii căowdfn cơifhs ngoạiibii củespsa ngưeqeaơifhsi đqputãrvjj đqputesps, chỉefgsqjen nộhhvti thểarnrtuon chưeqeaa hìscjknh thàtuonnh. Ságwntng sớrbrem làtuoneuzjc thiêymkan đqputnhtka chi khítxqc nồlybwng đqputnhtkm, rấgwntt tốjmxzt đqputarnr cảcypzm ngộhhvt, thítxqcch hợxtrrp cho tu luyệleuan. Nếnjihu ngưeqeaơifhsi cóqjen thểarnr cảcypzm ngộhhvttuon hấgwntp thu đqputưeqeaxtrrc thiêymkan đqputnhtka chi khítxqc, vậnhtky thìscjk sau nàtuony đqputjmxzi vớrbrei ngưeqeaơifhsi chỉefgsqjen lợxtrri khôbniang cóqjen hạiibii, đqputlybwng thờeuzji trong chiếnjihn đqputgwntu cóqjen thểarnr sửleuo dụyzmeng đqputưeqeaxtrrc đqputa dạiibing chiêymkau thứuddic. Khôbniang lo tổhbyrn hao nguyêymkan lựlyblc''

"Ồscjk...thìscjk ra làtuon vậnhtky..." Lýefgstbtsy Kiệleuat thầidcsm nghĩnhtk: Cágwnti nàtuony khôbniang phảcypzi chítxqcnh làtuon mana đqputarnregwpng skill củespsa nhâtbtsn vậnhtkt trong game sao.

efgsưeqeaxtrrc rồlybwi, dừoszsng ởdibx đqputâtbtsy đqputi" Lýefgs Minh Uyểarnrn đqputudding trêymkan đqputefgsnh núeuzji, nhìscjkn xung quanh mộhhvtt hồlybwi nóqjeni.

"Sưeqea phụyzme... Giờeuzj chúeuzjng ta làtuonm gìscjk đqputâtbtsy" Lýefgstbtsy Kiệleuat cóqjen chúeuzjt sợxtrrrvjji, chưeqeaa bao giờeuzj hắafotn leo lêymkan cágwnti nơifhsi cao nhưeqea thếnjihtuony cảcypz.

"Mau ngồlybwi khoanh châtbtsn lạiibii, nhắafotm mắafott đqputnhtknh thầidcsn, thảcypz lỏkiypng toàtuonn thâtbtsn, bâtbtsy giờeuzj ta sẽckfy giúeuzjp ngưeqeaơifhsi khai mởdibx đqputan đqputiềwdpyn, còrvjjn cảcypzm ngộhhvt thếnjihtuono, phảcypzi xem tạiibio hoágwnt củespsa ngưeqeaơifhsi"

Dứuddit lờeuzji, nàtuonng vậnhtkn phágwntp quyếnjiht, đqputem tinh thầidcsn lựlyblc giúeuzjp hắafotn khai mởdibx đqputan đqputiềwdpyn, đqputlybwng thờeuzji truyềwdpyn cho hắafotn côbniang phágwntp giúeuzjp hắafotn gia tăowdfng khảcypzowdfng cảcypzm ngộhhvt.

"Nhớrbrenhtk, khôbniang đqputưeqeaxtrrc nóqjenng vộhhvti, cóqjen thểarnr hấgwntp thu vàtuon cảcypzm ngộhhvt thiêymkan đqputnhtka chi khítxqctuon cảcypz mộhhvtt quágwnt trìscjknh. Nếnjihu ngưeqeaơifhsi khôbniang nhẫopnzn nạiibii thìscjk rấgwntt khóqjenqjen thểarnr thàtuonnh côbniang, hãrvjjy nhẫopnzn nạiibii tu luyệleuan. Rồlybwi sẽckfy đqputiibit đqputưeqeaxtrrc kếnjiht quảcypz tốjmxzt"

efgs Minh Uyểarnrn thởdibxtuoni mộhhvtt hơifhsi, nàtuonng chỉefgsqjen thểarnr giúeuzjp hắafotn đqputưeqeaxtrrc đqputếnjihn đqputâtbtsy. Ởoszs Tửleuo Giágwntm Họvzwdc Việleuan năowdfm xưeqeaa nàtuonng còrvjjn đqputưeqeaxtrrc cágwntc trưeqeadibxng lãrvjjo giúeuzjp đqputnjih chỉefgs đqputiểarnrm. Tiểarnru Hắafotc tuy làtuon đqputlybw đqputleua củespsa nàtuonng, nhưeqeang kinh nghiệleuam nàtuonng còrvjjn non trẻopnz. Vớrbrei lạiibii hiệleuan tạiibii bêymkan nàtuonng khôbniang cóqjen nhiềwdpyu linh đqputan diệleuau dưeqeaxtrrc nhưeqeadibx Tửleuo Giágwntm Họvzwdc Việleuan đqputarnr giúeuzjp hắafotn đqputefgsy nhanh quágwnt trìscjknh tu luyệleuan. Cóqjen thểarnr giúeuzjp hắafotn đqputếnjihn đqputâtbtsy, nàtuonng đqputãrvjjtuon toàtuonn tâtbtsm toàtuonn ýefgs cốjmxz gắafotng hếnjiht sứuddic rồlybwi.

"Hazz, vừoszsa nãrvjjy khai mởdibx đqputan đqputiềwdpyn cho hắafotn cũkyaqng đqputãrvjj hao khôbniang ítxqct nguyêymkan lựlyblc. Ta cũkyaqng nêymkan vậnhtkn côbniang bùegwp đqputafotp lạiibii"

efgs Minh Uyểarnrn cũkyaqng đqputi tìscjkm mộhhvtt nơifhsi khágwntc đqputarnr vậnhtkn côbniang, cágwntch xa vịnhtk trítxqc củespsa tiểarnru Hắafotc. Đefgsarnr trágwntnh ảcypznh hưeqeadibxng đqputếnjihn quágwnt trìscjknh tu luyệleuan củespsa hắafotn.

Đefgshhvtt nhiêymkan thiêymkan đqputnhtka xảcypzy ra dịnhtkeqeaxtrrng

bniatuonn thiêymkan đqputnhtka chítxqc khítxqc nồlybwng đqputnhtkm đqputhhvtt nhiêymkan tụyzme hợxtrrp lạiibii dung nhậnhtkp vàtuono cơifhs thểarnr củespsa Lýefgstbtsy Kiệleuat

efgs Minh Uyểarnrn bấgwntt chợxtrrt từoszs trong tu luyệleuan tỉefgsnh lạiibii, nàtuonng bỗvzwdng nhiêymkan cảcypzm thấgwnty xung quanh vôbniaegwpng ngộhhvtt ngạiibit, cóqjen cảcypzm giágwntc vạiibin vậnhtkt linh khítxqc thiêymkan đqputnhtka đqputang tụyzme vềwdpy mộhhvtt hưeqearbreng nàtuono đqputóqjen.
"Khôbniang thểarnrtuono. Làtuon từoszs chỗvzwd củespsa hắafotn"

efgs Minh Uyểarnrn vộhhvti vàtuonng phi thâtbtsn lêymkan đqputefgsnh núeuzji. Lúeuzjc nàtuony, sắafotc trờeuzji mùegwp mịnhtkt, lôbniai đqputìscjknh giăowdfng kítxqcn, cuồlybwng phong gầidcsm théubyrt.

Đefgstuonng Đefgstuonng Đefgstuonng...

Trong ságwntt na, ba đqputiibio thiêymkan lôbniai từoszs trêymkan trờeuzji giágwntng xuốjmxzng, đqputágwntnh thẳrdapng vàtuono thâtbtsn thểarnr củespsa Lýefgstbtsy Kiệleuat. Gâtbtsy ra oanh đqputhhvtng, tạiibio thàtuonnh mộhhvtt cágwnti hốjmxztbtsu, nhưeqeang tuyệleuat nhiêymkan thâtbtsn thểarnr củespsa hắafotn khôbniang bịnhtkscjktuon vẫopnzn toảcypz kim quang, tiếnjihp tụyzmec hấgwntp thu thiêymkan đqputnhtka chi khítxqc.

"Cágwnti gìscjk thếnjihtuony..." Lýefgs Minh Uyểarnrn cóqjen chúeuzjt run sợxtrr. Têymkan tiểarnru tửleuotuony tuy trưeqearbrec giờeuzj mang lạiibii cho nàtuonng nhiềwdpyu sựlybl bấgwntt ngờeuzj. Nhưeqeang lầidcsn nàtuony chítxqcnh làtuon hắafotn mang cho nàtuonng đqputếnjihn nỗvzwdi sợxtrr nguyêymkan thuỷroto nhấgwntt củespsa con ngưeqeaeuzji. Mộhhvtt kẻopnzqjen thểarnr trựlyblc tiếnjihp tu luyệleuan bấgwntt chấgwntp ba đqputiibio thiêymkan lôbniai oanh đqputefgsnh màtuon khôbniang hềwdpy hấgwntn gìscjk. Chưeqeaa đqputidcsy nửleuoa ngàtuony đqputãrvjjqjen thểarnr cảcypzm ngộhhvttuon đqputymkan cuồlybwng hấgwntp thu thiêymkan đqputnhtka chi khítxqc... Rốjmxzt cuộhhvtc kẻopnztuony cóqjen phảcypzi làtuon ngưeqeaeuzji hay khôbniang.

Đefgstuonng Đefgstuonng Đefgstuonng...

efgstbtsy Kiệleuat vẫopnzn ngồlybwi trơifhsdibx đqputóqjen. Càtuonng ngàtuony kim quang trêymkan ngưeqeaeuzji hắafotn càtuonng phágwntt ságwntng rõhghc rệleuat. Liêymkan tiếnjihp thêymkam ba đqputiibio thiêymkan lôbniai giágwntng xuốjmxzng. Đefgsefgsnh núeuzji Tầidcsm Nguyệleuat Cốjmxzc giờeuzj đqputâtbtsy đqputãrvjj bịnhtkbniai đqputìscjknh đqputágwntnh đqputếnjihn đqputgwntt đqputágwnt vỡnjih vụyzmen, nhưeqeang tuyệleuat nhiêymkan cóqjen kẻopnz vẫopnzn khôbniang hềwdpy hấgwntn gìscjk.

"Tiểarnru Hắafotc, ngừoszsng lạiibii mau.... Mau tỉefgsnh lạiibii Tiểarnru Hắafotc" Lýefgs Minh Uyểarnrn đqputymkan cuồlybwng gàtuono théubyrt. Trong lòrvjjng nàtuonng cóqjen chúeuzjt lo sợxtrr... Khôbniang lẽckfy tiểarnru tửleuotuony đqputãrvjjtuonu hoảcypz nhậnhtkp ma.

tuonng đqputnhtknh lạiibii gầidcsn đqputarnrqjen thểarnrymkau hắafotn ngừoszsng lạiibii. Nhưeqeang mỗvzwdi lầidcsn nhưeqea vậnhtky lạiibii cóqjenbniatuonn đqputiibio lôbniai đqputìscjknh lớrbren nhỏkiyp đqputágwntnh xuốjmxzng đqputidcsu hắafotn. Căowdfn bảcypzn chítxqcnh làtuon khôbniang đqputarnr cho nàtuonng tiếnjihp cậnhtkn.

"Chếnjiht tiệleuat... Phảcypzi làtuonm sao đqputâtbtsy" Lýefgs Minh Uyểarnrn hoang mang cựlyblc đqputhhvt. Đefgsâtbtsy đqputãrvjjtuon đqputiibio lôbniai đqputìscjknh thứuddi mấgwnty rồlybwi. Tạiibii sao têymkan tiểarnru tửleuotuony vẫopnzn cóqjen thểarnrscjknh an vôbnia sựlybl nhưeqea vậnhtky?

Tửleuo Giágwntm Họvzwdc Việleuan....

"Trêymkan trờeuzji cóqjen dịnhtkeqeaxtrrng, rốjmxzt cuộhhvtc đqputâtbtsy làtuon phúeuzjc hay hoạiibi" Mộhhvtt thâtbtsn ảcypznh giảcypz nua đqputudding trêymkan khôbniang trung, thoạiibit nhìscjkn yếnjihu ớrbret nhưeqeang bảcypzn thâtbtsn lạiibii toảcypz ra mộhhvtt cỗvzwd uy ágwntp khủespsng bốjmxz. Cóqjen thểarnrqjeni làtuon siêymkau việleuat cưeqeaeuzjng giảcypz trong truyềwdpyn thuyếnjiht.

"Sưeqea Tổhbyr, ngưeqeaeuzji xuấgwntt quan rồlybwi" Ngưeqeaeuzji nóqjeni chítxqcnh làtuon Triệleuau Dưeqeaơifhsng, Đefgsiibii Trưeqeadibxng lãrvjjo củespsa Cựlyblc Dưeqeaơifhsng Họvzwdc Việleuan. Đefgslybwng thờeuzji chítxqcnh làtuoneqea phụyzme củespsa Lýefgs Minh Uyểarnrn. Nhìscjkn thoạiibit qua tuổhbyri tágwntc cóqjen vẻopnz khôbniang cao, giốjmxzng nhưeqea mộhhvtt vịnhtk đqputiibii thúeuzjc 50 tuổhbyri. Nhưeqeang thựlyblc ra ngưeqeaeuzji nàtuony đqputãrvjj gầidcsn 800 tuổhbyri rồlybwi.
"Phảcypzi, ta đqputãrvjj xuấgwntt quan" Trầidcsn Dưeqeaxtrrc nhìscjkn vềwdpy phítxqca xa xăowdfm, vớrbrei cảcypznh giớrbrei hiệleuan tạiibii củespsa lãrvjjo. Dùegwpqjengwntch xa ngàtuonn dặkmomm thìscjk chỉefgs cầidcsn mộhhvtt cágwnti nhágwnty mắafott cũkyaqng cóqjen thểarnr biếnjiht đqputưeqeaxtrrc đqputiềwdpyu gìscjk đqputay xảcypzy ra phítxqca trưeqearbrec"

"Vậnhtky tứuddic làtuon... Ngưeqeaeuzji đqputãrvjj tu thàtuonnh Võhghc Thágwntnh cảcypznh..." Triệleuau Dưeqeaơifhsng nhìscjkn lãrvjjo giảcypz mừoszsng rỡnjih khôbnian xiếnjiht, đqputãrvjj rấgwntt lâtbtsu rồlybwi kểarnr từoszs thờeuzji khai sinh ra Nam Thiêymkan đqputiibii lụyzmec, chưeqeaa cóqjen mộhhvtt Võhghc Thágwntnh Cảcypznh thứuddi hai nàtuono xuấgwntt hiệleuan. Nay Sưeqea Tổhbyr củespsa y xuấgwntt quan, tu thàtuonnh Thágwntnh cảcypznh. Đefgsóqjen thựlyblc sựlybltuon mộhhvtt tin chấgwntn đqputhhvtng toàtuonn bộhhvt tu luyệleuan giớrbrei.

"Dưeqeaơifhsng nhi, chuyệleuan củespsa ta tuyệleuat đqputjmxzi phảcypzi giữkeqltxqc mậnhtkt. Nếnjihu cóqjen ngưeqeaeuzji hỏkiypi hãrvjjy nóqjeni ta đqputãrvjj trởdibx thàtuonnh Đefgsếnjih Cảcypznh Đefgsiibii Viêymkan Mãrvjjn... Khôbniang đqputưeqeaxtrrc tiếnjiht lộhhvt chuyệleuan ta đqputãrvjj tu thàtuonnh Thágwntnh cảcypznh..."

"Nhưeqeang tạiibii sao...Sưeqea Tổhbyr..." Triệleuau Dưeqeaơifhsng cóqjen chúeuzjt khóqjen hiểarnru...

"Khoan khôbniang nóqjeni chuyệleuan nàtuony... Việleuac năowdfm đqputóqjen ta dặkmomn con làtuonm con đqputãrvjjtuonm chưeqeaa"

afot ngưeqeaeuzji làtuon Uyểarnrn Nhi..."

"Phảcypzi..."

"Nhưeqeang màtuoneqea Tổhbyr... Tạiibii sao chúeuzjng ta phảcypzi bắafott Uyểarnrn nhi đqputeo mặkmomt nạiibi, ngưeqeaeuzji khôbniang cảcypzm thấgwnty kỳhghc lạiibi nhưeqeang con cũkyaqng cảcypzm thấgwnty kỳhghc lạiibi đqputóqjen"

"Dưeqeaơifhsng Nhi... Cóqjen nhữkeqlng chuyệleuan... Thiêymkan cơifhs bấgwntt khảcypz lộhhvt, vi sưeqea hỏkiypi con mộhhvtt câtbtsu. Nguyêymkan thểarnr củespsa vạiibin vậnhtkt con biếnjiht đqputưeqeaxtrrc bao nhiêymkau loạiibii"

"Nguyêymkan thểarnr vạiibin vậnhtkt sao... Nếnjihu nóqjeni nổhbyri bậnhtkt nhấgwntt thìscjk 5 cóqjen loạiibii gồlybwm: Nhâtbtsn thểarnr - Đefgsnhtka Thểarnr - Ma Thểarnr - Linh Thểarnr - Hoàtuonng Kim Thểarnr. Trong đqputóqjen hiếnjihm nhấgwntt làtuon Hoàtuonng Kim Thểarnr, tưeqeaơifhsng truyềwdpyn rằafotng Hoàtuonng Kim Thểarnr vạiibin ngưeqeaeuzji mớrbrei cóqjen mộhhvtt, hiếnjihm khi xuấgwntt hiệleuan. Ngưeqeaeuzji cóqjen Hoàtuonng Kim Thểarnr tuyệleuat đqputjmxzi làtuon thiêymkan tàtuoni tu luyệleuan, trong vòrvjjng trăowdfm năowdfm cóqjen thểarnr tu luyệleuan đqputếnjihn cảcypznh giớrbrei siêymkau việleuat"

"Tốjmxzt... Vậnhtky con cóqjen biếnjiht truyềwdpyn thuyếnjiht vềwdpyeqeang Đefgsiibio Vưeqeaơifhsng khôbniang" Lãrvjjo giảcypz tiếnjihp tụyzmec hỏkiypi

afot ngưeqeaeuzji làtuon Châtbtsn Thầidcsn Cảcypznh Hưeqeang Đefgsiibio Đefgsiibii Vưeqeaơifhsng Trầidcsn Quốjmxzc Tuấgwntn, ngưeqeaeuzji đqputãrvjj đqputiibii chiếnjihn Thiêymkan Ma khai sinh ra Nam Việleuat đqputiibii lụyzmec sao"

"Phảcypzi... Con cóqjen biếnjiht nguyêymkan thểarnr củespsa Hưeqeang Đefgsiibio Vưeqeaơifhsng làtuonscjk khôbniang"

"Cágwnti nàtuony...." Triệleuau Dưeqeaơifhsng cóqjen chúeuzjt băowdfn khoăowdfn, khôbniang lẽckfy ngoàtuoni Hoàtuonng Kim Thểarnr ra còrvjjn cóqjen mộhhvtt thứuddi khágwntc nữkeqla sao?

"Nguyêymkan thểarnr củespsa ngàtuoni ấgwnty làtuon...Huyềwdpyn Thiêymkan Thầidcsn Thểarnr"

"Huyềwdpyn Thiêymkan Thầidcsn Thểarnr... Sưeqea Tổhbyr, đqputóqjentuonscjk vậnhtky, ngưeqeaeuzji đqputoszsng làtuonm con tòrvjjrvjj"

"Huyềwdpyn Thiêymkan Thầidcsn Thểarnr, chítxqcnh làtuon phiêymkan bảcypzn hợxtrrp nhấgwntt củespsa Ngũkyaq Nguyêymkan Thểarnr bao gồlybwm Nhâtbtsn - Đefgsnhtka - Ma - Linh - Hoàtuonng Kim. Mang sứuddic mạiibinh củespsa Thầidcsn Linh, hủespsy thiêymkan diệleuat đqputnhtka. Xoay chuyểarnrn đqputưeqeaxtrrc trờeuzji đqputgwntt, đqputcypzo ngưeqeaxtrrc càtuonn khôbnian. Tuổhbyri thọvzwdnhtknh hằafotng, đqputi xuyêymkan qua cágwntc tinh cầidcsu, xuyêymkan qua thếnjih giớrbrei. Chỉefgsegwpng ýefgs niệleuam thôbniai cũkyaqng cóqjen thểarnr hủespsy diệleuat cảcypz mộhhvtt đqputiibii lụyzmec, thậnhtkm chítxqc cảcypz mộhhvtt tinh cầidcsu"

"Sưeqea Tổhbyr, mộhhvtt ngưeqeaeuzji mạiibinh nhưeqea vậnhtky, nếnjihu nhưeqea khôbniang may bảcypzn chấgwntt làtuon kẻopnz xấgwntu. Vậnhtky chẳrdapng phảcypzi làtuon mốjmxzi nguy hạiibii cho nhâtbtsn gian sao?"

rvjjo giảcypz khẽckfy lắafotc đqputâtbtsu, âtbtsm trầidcsm đqputágwntp: "Ngưeqeaeuzji sởdibx hữkeqlu Huyềwdpyn Thiêymkan Thầidcsn Thểarnr chítxqcnh làtuon đqputưeqeaxtrrc sốjmxz mệleuanh sắafotp đqputkmomt, hoàtuonn toàtuonn khôbniang cóqjen khảcypzowdfng làtuon kẻopnztbtsm đqputnhtka bấgwntt chítxqcnh. Vớrbrei lạiibii, chỉefgsqjen tu luyệleuan đqputếnjihn Võhghc Thágwntnh Cảcypznh Đefgsiibii Viêymkan Mãrvjjn, thìscjk bảcypzn thâtbtsn kẻopnz đqputóqjen mớrbrei cóqjen thểarnr sửleuo dụyzmeng đqputưeqeaxtrrc sứuddic mạiibinh củespsa thầidcsn"

Triệleuau Dưeqeaơifhsng cóqjen chúeuzjt khóqjen hiểarnru, tạiibii sao Sưeqea Tổhbyr hắafotn lạiibii kểarnr cho hắafotn nghe chuyệleuan nàtuony.

Trầidcsn Dưeqeaxtrrc nhìscjkn vềwdpy phítxqca xa xăowdfm...thởdibx mộhhvtt hơifhsi thậnhtkt dàtuoni:

"Huyềwdpyn Thiêymkan Thầidcsn Thểarnr... Tágwnti sinh rồlybwi..."

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.