Đại Đạo Triêu Thiên

Quyển 12-Chương 22 : Lời cuối sách

    trước sau   
Tỉeiyanh Cửuxodu cùqgurng Hứvypsa Nhạdtymc lầkulln thứvyps nhấtyvzt gặuohqp mặuohqt sẽkvahkvahi thứvypsmnru?

cxyv tựilwx giớjypsi thiệwainu.

Ta lúxyroc đxufckullu giốgkmang Hứvypsa Nhạdtymc nhưxdkx thếvzin chuẩamken bịrimldogq̣t chút từvpgb, tỉeiya nhưxdkx Hiểgkmau Phong, Hồilej Bắdqgec Nghi Xưxdkxơnpmvng, từvpgbng dùqgurng têvypsn, sơnpmv yếvzinu lýwoxn lịrimlch cátegzc loạdtymi hìmnrunh, còfdiwn bao gồilejm danh tựilwx ngưxdkxkvegi nhàcxyv củqgura ta.

Nhưxdkx thếvzin quátegz khókvah chịrimlu, liềjzpxn giảifpsn lưxdkxsucyc chúxyrot đxufcgkmakvahi đxufci.

Ta sinh hoạdtymt trong mộxmllt cátegzi gia đxufcìmnrunh phi thưxdkxkvegng hạdtymnh phúxyroc màcxyv lạdtymi khoátegzi hoạdtymt.

Rấtyvzt nhiềjzpxu nătegzm trưxdkxjypsc, bằirusng hữwdyau đxufcdtymi họssggc tốgkmat nhấtyvzt củqgura ta Trátegzc Tứvyps Minh đxufcếvzinn Nghi Xưxdkxơnpmvng chơnpmvi, ởcqpx lạdtymi trong nhàcxyv hai ngàcxyvy. Vềjzpx sau hắdqgen thưxdkxkvegng xuyêvypsn hồileji ứvypsc, nókvahi lêvypsn giưxdkxkvegng đxufcãoasa nhìmnrun thấtyvzy átegznh nắdqgeng vừvpgba vặuohqn, cha mẹevvu ta đxufcgkmai vớjypsi mátegzy tíorhjnh chơnpmvi cờkveg tỷpnrm phúxyro, cưxdkxkvegi nókvahi, toàcxyvn bộxmll trong nhàcxyv tràcxyvn đxufckully cảifpsm giátegzc hạdtymnh phúxyroc.


oasanh đxufcdtymo vềjzpx sau cũxervng đxufcãoasakvahi rấtyvzt nhiềjzpxu lầkulln, nàcxyvng lầkulln thứvyps nhấtyvzt đxufci Nghi Xưxdkxơnpmvng trong nhàcxyv đxufcãoasa cảifpsm thấtyvzy bầkullu khôdogqng khíorhj đxufcuohqc biệwaint tốgkmat, chátegzu gátegzi Hoan Tửuxod đxufcuohqc biệwaint nhu thuậxdkxn đxufcxmllng lòfdiwng ngưxdkxkvegi, làcxyvm cho ngưxdkxkvegi ta phi thưxdkxkvegng dễvpgb chịrimlu.

Ta tạdtymi trong gia đxufcìmnrunh dạdtymng nàcxyvy lớjypsn lêvypsn, từvpgb nhỏfdiw đxufcếvzinn lớjypsn tựilwx do tùqgury tâvpsbm, muốgkman thay đxufccnsii danh tựilwx liềjzpxn đxufccnsii danh tựilwx, muốgkman khôdogqng đxufci làcxyvm liềjzpxn khôdogqng đxufci làcxyvm, vềjzpx sau dựilwxa vàcxyvo hứvypsng thúxyro bắdqget đxufckullu viếvzint sátegzch, kếvzint quảifps thếvzincxyvfdiwn kiếvzinm đxufcưxdkxsucyc tiềjzpxn... Thậxdkxt làcxyv đxufcevvup màcxyv trôdogqi chảifpsy mấtyvzy chụxyroc nătegzm.

qgurxyroc còfdiwn trẻvzin khôdogqng cókvah tiềjzpxn, mỗozlwi ngàcxyvy rờkvegi giưxdkxkvegng ătegzn tôdogqmnru, cầkullm bátegzo thểgkma thao đxufci côdogqng viêvypsn nhi đxufcilejng ngồileji trêvypsn đxufcilejng cỏfdiw ngắdqgem hồilej ngẩamken ngưxdkxkvegi cũng khôdogqng cókvahtegzn nghệwain thanh niêvypsn ngụxyroy trang côdogq đxufcxmllc, bắdqget chưxdkxjypsc cảifpsm giátegzc tuyệwaint vọssggng, màcxyvcxyv mộxmllt loạdtymi hạdtymnh phúxyroc vìmnru khôdogqng cókvah việwainc gìmnru.

Cho nêvypsn nhâvpsbn sinh nếvzinu nhưxdkxkvah thểgkmacxyvm lạdtymi mộxmllt lầkulln, ta khẳvpgbng đxufcrimlnh vẫjypsn làcxyv dạdtymng nàcxyvy.

Nhàcxyvcqpx Đxmlldtymi Khátegznh ngoàcxyvi cửuxoda sổcnsi cũng cókvah mộxmllt mảifpsnh hồilej lớjypsn, theo thiêvypsn thờkvegi khátegzc biệwaint cảifpsnh tríorhj khátegzc nhau, ta hiệwainn tạdtymi cũng rấtyvzt hạdtymnh phúxyroc, chỉeiyacxyv rấtyvzt íorhjt ngắdqgem hồilej ngẩamken ngưxdkxkvegi, đxufcdtymi đxufca sốgkma thờkvegi đxufciểgkmam sẽkvah chỉeiya thókvahi quen tátegzn thưxdkxcqpxng hai tiếvzinng, thỉeiyanh thoảifpsng sẽkvah chătegzm chỉeiya chúxyrot, chụxyrop ảifpsnh phátegzt cho vàcxyvi bằirusng hữwdyau nhìmnrun.

vpsby đxufcen đxufckully trờkvegi thờkvegi đxufciểgkmam, giókvah lạdtymnh ríorhjt gàcxyvo thờkvegi đxufciểgkmam, mưxdkxa to xuốgkmang xong, hồilej đxufcjzpxu phi thưxdkxkvegng đxufcevvup. Đxmllevvup nhấtyvzt chíorhjnh làcxyvkvah mộxmllt ngàcxyvy sátegzng sớjypsm bốgkman giờkveg, ta chuẩamken bịriml đxufci ngủqgur, chợsucyt phátegzt hiệwainn ngoàcxyvi cửuxoda sổcnsi thếvzin giớjypsi dừvpgbng lạdtymi... Bêvypsn kia hồilejamken ẩamken cókvahxdkxơnpmvng mùqgur, mặuohqt hồilej khôdogqng giókvah, phẳvpgbng nhưxdkxxdkxơnpmvng sátegzng, chiếvzinu đxufcếvzinn trong bầkullu trờkvegi trờkvegi xanh mâvpsby trắdqgeng, đxufcevvup làcxyvm ngưxdkxkvegi sợsucyoasai.

qgurng vớjypsi cảifpsnh đxufcevvup nhưxdkx thếvzin, ta thoảifpsi mátegzi màcxyv ngủqgur mộxmllt giấtyvzc, sau khi tỉeiyanh lạdtymi đxufcem ảifpsnh chụxyrop néulyum tớjypsi trêvypsn mạdtymng, Tam Thiếvzinu cùqgurng Sa Bao đxufcilejng thờkvegi nhảifpsy ra nókvahi —— bầkullu trờkvegi chi kíorhjnh!

tegzc thựilwxc rấtyvzt cókvah loạdtymi cảifpsm giátegzc nàcxyvy, chỉeiya bấtyvzt quátegz loạdtymi hìmnrunh ảifpsnh nàcxyvy quátegz mứvypsc hiếvzinm thấtyvzy. Ta đxufcếvzinn Đxmlldtymi Khátegznh mưxdkxkvegi nătegzm, chỉeiyakvah ngàcxyvy đxufcókvah khôdogqng cókvah mộxmllt chúxyrot giókvah, mớjypsi cókvah cảifpsnh nhưxdkx vẽkvah.

Nhâvpsbn sinh tựilwxa nhưxdkx hồilej ngoàcxyvi cửuxoda sổcnsicqpx Đxmlldtymi Khátegznh, thờkvegi đxufciểgkmam khôdogqng nổcnsii giókvah thậxdkxt íorhjt.

Mẹevvu ta trưxdkxjypsc khi đxufci đxufcãoasa khôdogqng cókvahqjmmcxyvng ýwoxn thứvypsc, chúxyrong ta canh giữwdyacqpxvypsn giưxdkxkvegng, nghe nàcxyvng nhắdqgem mắdqget lạdtymi, phi thưxdkxkvegng rõqjmmcxyvng nókvahi mộxmllt câvpsbu nókvahi.

—— giókvah êvypsm sókvahng lặuohqng, đxufci.

Đxmllâvpsby chíorhjnh làcxyv di ngôdogqn củqgura mẹevvu ta.

Hiệwainn tạdtymi trêvypsn bia mộxmll củqgura nàcxyvng ghi làcxyv: "Phong bìmnrunh tĩrqgsnh thếvzin, lãoasang tĩrqgsnh thiêvypsn thu." Câvpsbu nókvahi nàcxyvy đxufcưxdkxsucyc ta viếvzint tạdtymi thưxdkx phòfdiwng trêvypsn tưxdkxkvegng pha lêvyps, cũng dùqgurng tạdtymi trong chuyệwainn xưxdkxa.


Thờkvegi đxufciểgkmam khôdogqng nổcnsii giókvah, ngưxdkxơnpmvi phảifpsi chúxyro ýwoxn nhìmnrun phong cảifpsnh ngoàcxyvi cửuxoda sổcnsi, thờkvegi đxufciểgkmam giókvah bắdqget đxufckullu thổcnsii, cũxervng muốgkman tranh thủqgur nhìmnrun chúxyrot cảifpsnh đxufcevvup. Vui vẻvzincxyvvpsb̀n tìmnrum kiếvzinm, ngưxdkxơnpmvi phảifpsi đxufci tìmnrum nhìmnrun, tìmnrum tốgkmang nghệwain, TV, phim, vậxdkxn đxufcxmllng, sốgkmang phókvahng túxyrong hoặuohqc làcxyv mỹhetn hảifpso phong cảifpsnh cùqgurng ngưxdkxkvegi.

Nếvzinu nhưxdkx ngưxdkxơnpmvi thậxdkxt muốgkman nghĩrqgs quẩamken, vãoasang sinh sốgkmang chỗozlwvpsbu nhấtyvzt đxufci nhìmnrun trộxmllm, tấtyvzt nhiêvypsn làcxyv hiệwainn tạdtymi lưxdkxu hàcxyvnh tang chữwdya, mặuohqc dùqgur đxufcdtymi đxufca sốgkma ngưxdkxkvegi khảifpstegzng cũxervng khôdogqng phảifpsi rấtyvzt hiểgkmau tang làcxyvkvah ýwoxnmnru.

lzwm chỗozlwcxyvy lầkulln nữwdyaa chuyểgkman ra Roman Roland câvpsbu nókvahi kia —— "Trêvypsn thếvzin giớjypsi chỉeiyakvah mộxmllt loạdtymi chủqgur nghĩrqgsa anh hung châvpsbn chíorhjnh, đxufcókvah chíorhjnh làcxyv nhậxdkxn rõqjmm sinh hoạdtymt châvpsbn tưxdkxjypsng còfdiwn tiếvzinp tụxyroc yêvypsu quýwoxnkvah."

Trưxdkxjypsc kia cũxervng đxufcãoasakvahi, nhữwdyang lờkvegi nàcxyvy làcxyv nhậxdkxn mệwainnh thỏfdiwa hiệwainp, làcxyv khôdogqng thểgkmacxyvm sao an ủqguri bảifpsn thâvpsbn, nhưxdkxng hiệwainn tạdtymi xem ra kỳwdya thậxdkxt rấtyvzt tốgkmat, bởcqpxi vìmnru tấtyvzt cảifps mọssggi ngưxdkxkvegi câvpsb̀n an ủqguri.

fdiwn sốgkmang ýwoxn nghĩrqgsa đxufcếvzinn cùqgurng làcxyvtegzi gìmnru? Làcxyv muốgkman nhìmnrun bêvypsn kia núxyroi, làcxyv phảifpsi suy nghĩrqgs mộxmllt chúxyrot nưxdkxjypsc vìmnrutegzi gìmnru chảifpsy xuốgkmang, làcxyv muốgkman tìmnrum tớjypsi hếvzint thảifpsy nguyêvypsn khởcqpxi, tồilejn tạdtymi đxufcdtymo lýwoxn. Nếvzinu nhưxdkxmnrum khôdogqng thấtyvzy thìmnru sao? Vậxdkxy liềjzpxn tiếvzinp tụxyroc tìmnrum. Vậxdkxy nếvzinu nhưxdkx hếvzint thảifpsy, bao quátegzt tồilejn tạdtymi bảifpsn thâvpsbn là khôdogqng cókvah ýwoxn nghĩrqgsa, vậxdkxy làcxyvm sao bâvpsby giờkveg? Đxmllâvpsby làcxyv mộxmllt cátegzi ngụxyroy đxufckullu đxufcjzpx, tựilwxa nhưxdkx trong sátegzch nókvahi qua, vĩrqgsnh sinh làcxyv khôdogqng cátegzch nàcxyvo đxufcưxdkxsucyc chứvypsng minh, hếvzint thảifpsy khôdogqng cókvah ýwoxn nghĩrqgsa cũxervng vôdogq phátegzp đxufcưxdkxsucyc chứvypsng minh. Cho nêvypsn Tỉeiyanh Cửuxodu mớjypsi cókvah thểgkma khôdogqng ngừvpgbng tiếvzinn lêvypsn, dùqgurng còfdiwn sốgkmang chứvypsng minh còfdiwn sốgkmang, dùqgurng truy cầkullu ýwoxn nghĩrqgsa chứvypsng minh ýwoxn nghĩrqgsa tồilejn tạdtymi.

Chúxyrong ta khôdogqng phảifpsi hắdqgen, chỉeiya cầkulln ngẫjypsm lạdtymi liềjzpxn tốgkmat.

Ta từvpgb nhỏfdiw đxufcãoasa phi thưxdkxkvegng sợsucy chếvzint, thưxdkxkvegng xuyêvypsn suy nghĩrqgs vấtyvzn đxufcjzpxcxyvy, bốgkman mưxdkxơnpmvi tuổcnsii vềjzpx sau giai đxufcoạdtymn tíorhjnh nhìmnrun làcxyv, còfdiwn sốgkmang mụxyroc đxufcíorhjch hẳvpgbn làcxyv giảifpsi thíorhjch chuyệwainn còfdiwn sốgkmang.

Ta đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn giảifpsi thíorhjch khôdogqng rõqjmmcxyvng, Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn cốgkma sựilwxcxyvy cũxervng khôdogqng phảifpsi dùqgurng đxufcgkma giảifpsi thíorhjch chuyệwainn nàcxyvy, chỉeiyacxyv nghĩrqgs miêvypsu tảifps quátegz trìmnrunh nàcxyvy.

tegzi nàcxyvy cùqgurng Trạdtymch Thiêvypsn Kýwoxn khátegzc biệwaint. Trạdtymch Thiêvypsn Kýwoxnkvahi làcxyv khôdogqng cókvah vậxdkxn mệwainnh, chỉeiyakvah lựilwxa chọssggn, cưxdkxkvegng đxufciệwainu ởcqpx chỗozlw chúxyrong ta mỗozlwi lầkulln lựilwxa chọssggn đxufcgkmai vớjypsi mệwainnh vậxdkxn cảifpsi biếvzinn. Màcxyv Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn mặuohqc dùqgurcxyvy rấtyvzt nhiềjzpxu ngãoasa ba ra đxufcếvzinn, Tỉeiyanh Cửuxodu cùqgurng Thátegzi Bìmnrunh châvpsbn nhâvpsbn, Liêvypsn Tam Nguyệwaint, tổcnsixdkx, Lýwoxnxdkxjypsng quâvpsbn lựilwxa chọssggn khátegzc biệwaint, cùqgurng Triệwainu Tịrimlch Nguyệwaint cátegzc vãoasan bốgkmai lựilwxa chọssggn cũxervng khátegzc biệwaint, nhưxdkxng cũxervng khôdogqng trọssggng yếvzinu. Bởcqpxi vìmnru tấtyvzt cảifps con đxufcưxdkxkvegng cuốgkmai cùqgurng chỉeiyaxdkxjypsng chíorhjnh làcxyvqgurng mộxmllt chỗozlw.

Đxmlldtymi đxufcdtymo triêvypsu thiêvypsn, mỗozlwi ngưxdkxkvegi đxufci mộxmllt hưxdkxjypsng.

Mặuohqc kệwain ngưxdkxơnpmvi đxufci bêvypsn nàcxyvo, kiêvypsn trìmnru đxufci xuốgkmang liềjzpxn tốgkmat.

Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn cốgkma sựilwxcxyvy khôdogqng thếvzincxyvo giảifpsng đxufcdtymo lýwoxn, chỉeiyacxyv nghĩrqgs viếvzint ta coi làcxyv tu tiêvypsn. Trưxdkxjypsc kia cókvahc sátegzch giớjypsi thiệwainu vắdqgen tắdqget bêvypsn trong cókvah mộxmllt câvpsbu —— muôdogqn vàcxyvn phátegzp thuậxdkxt, vôdogqqgurng đxufcdtymi đxufcdtymo, ta chỉeiya hỏfdiwi mộxmllt câvpsbu, cókvah thểgkma đxufcưxdkxsucyc trưxdkxkvegng sinh hay khôdogqng? Đxmllâvpsby chíorhjnh làcxyv ta từvpgb nhỏfdiw coi làcxyv nguyêvypsn tắdqgec tu tiêvypsn. Nhâvpsbn loạdtymi tạdtymi sao muốgkman tu tiêvypsn? Vìmnru cao hơnpmvn nhanh hơnpmvn mạdtymnh hơnpmvn? Coi nhưxdkx ngưxdkxơnpmvi muốgkman đxufcgkmamnrunh cátegz nhâvpsbn thựilwxc lựilwxc tătegzng cưxdkxkvegng, cũxervng bấtyvzt quátegzcxyvmnru tựilwx vệwaincxyv thôdogqi, khôdogqng phảifpsi làcxyvmnru phong quang.

Ta rấtyvzt khókvah tiếvzinp nhậxdkxn mộxmllt cátegzi tu tiêvypsn mỗozlwi ngàcxyvy đxufcátegznh nhau, làcxyvm âvpsbm mưxdkxu, làcxyvm quyềjzpxn mưxdkxu, tu hàcxyvnh nêvypsn tu hàcxyvnh, nếvzinu nhưxdkxkvah thểgkma, Tỉeiyanh Cửuxodu nêvypsn giốgkmang đxufckvegi trưxdkxjypsc nhưxdkx thếvzin trôdogq́n ơnpmv̉ trong đxufcxmllng phủqgur khôdogqng ra khỏfdiwi cửuxoda, vấtyvzn đxufcjzpxcxyv nhưxdkx thếvzin liềjzpxn khôdogqng cókvahmnru đxufcgkmakvahi.


Trêvypsn thựilwxc tếvzin cuốgkmai cùqgurng ta làcxyvm vẫjypsn tưxdkxơnpmvng đxufcgkmai thấtyvzt bạdtymi, vẫjypsn làcxyv thưxdkxkvegng xuyêvypsn làcxyvm đxufciểgkmam âvpsbm mưxdkxu, làcxyvm chúxyrot tưxdkxơnpmvng đxufcgkmai đxufcuohqc sắdqgec tìmnrunh tiếvzint chậxdkxp trùqgurng, thờkvegi khắdqgec khôdogqng quêvypsn cốgkmacxyvm ra vẻvzin mộxmllt phen... Khôdogqng cókvahtegzch, đxufcdtymo đxufcvypsc nghềjzpx nghiệwainp quátegz mạdtymnh, đxufcxmllc giảifps đxufcssggc cảifpsm giátegzc ưxdkxu tiêvypsn đxufcãoasa thàcxyvnh thókvahi quen.

xervng may tuyệwaint đxufcdtymi đxufca sốgkmamnrunh tiếvzint ta đxufcjzpxu làcxyv rấtyvzt thíorhjch, tỉeiya nhưxdkx Thầkulln Mạdtymt Phong ătegzn lẩamkeu, Vâvpsbn Tậxdkxp trấtyvzn ătegzn lẩamkeu, Cảifpsnh Viêvypsn ătegzn lẩamkeu, Thiêvypsn Quang Phong bưxdkxjypsc trêvypsn biểgkman mâvpsby, Liễvpgbu Từvpgbkvaha kiếvzinm, Tỉeiyanh Cửuxodu mộxmllt đxufcưxdkxkvegng tìmnrum vậxdkxt màcxyvi kiếvzinm, ta thíorhjch nhấtyvzt vẫjypsn làcxyv Trung Châvpsbu Phátegzi vấtyvzn đxufcdtymo đxufcdtymi hộxmlli, Thanh Thiêvypsn Giátegzm bêvypsn trong đxufcoạdtymt đxufceiyanh, sau khi phi thătegzng tìmnrunh tiếvzint ta đxufcjzpxu viếvzint rấtyvzt vui vẻvzin, nhấtyvzt làcxyv đxufcirusng sau Vọssggng Nguyệwaint tinh cầkullu 720 tòfdiwa nhàcxyv sinh hoạdtymt. Bởcqpxi vìmnrufdiwa nhàcxyv kia, nhữwdyang tuyếvzint cùqgurng mètegzo cùqgurng chim đxufcjzpxu làcxyv ta từvpgbng cókvah sinh hoạdtymt, ta ởcqpxnpmvi đxufcókvah cho rấtyvzt nhiềjzpxu mètegzo ătegzn.

Truy cầkullu bìmnrunh thảifpsn, tìmnrunh tiếvzint vàcxyv nhâvpsbn vậxdkxt tíorhjnh cátegzch liềjzpxn khôdogqng nồilejng đxufcxdkxm, ngưxdkxkvegi tu đxufcdtymo dàcxyvi dằirusng dặuohqc sinh mệwainnh cũxervng sẽkvah đxufcgkma sinh tửuxodkvah mặuohqt khátegzc mộxmllt tầkullng cảifpsm thụxyro, trưxdkxjypsc kia cùqgurng mọssggi ngưxdkxkvegi nókvahi qua, tìmnrunh tiếvzint tùqgury thờkvegi ởcqpx giữwdyaa quêvypsn lãoasang vốgkman làcxyv ta viếvzint bắdqget đxufckullu củqgura đxufcdtymi đxufcdtymo đxufcãoasa tiêvypsn đxufctegzn đxufcưxdkxsucyc đxufcilejng thờkvegi mong đxufcsucyi, cảifps quyểgkman sátegzch ta đxufcjzpxu khôdogqng yêvypsu cầkullu xa vờkvegi vềjzpx sau sẽkvah bịriml nhiềjzpxu íorhjt ngưxdkxkvegi nhớjyps kỹhetn. Tựilwxa nhưxdkx mộxmllt bàcxyvi thơnpmv hiệwainn đxufcdtymi, ngưxdkxơnpmvi nhìmnrun thờkvegi đxufciểgkmam sẽkvahkvah cảifpsm giátegzc, nhưxdkxng sẽkvah rấtyvzt íorhjt cókvah ngưxdkxkvegi cókvah thểgkma nhớjyps kỹhetncxyvi thơnpmvcxyvy đxufcếvzinn cùqgurng nókvahi thứvypsmnru.

Tạdtymi Triêvypsu Thiêvypsn đxufcdtymi lụxyroc nhữwdyang bàcxyvi thơnpmv đxufckullu quyểgkman kia, dùqgurng đxufcjzpxu làcxyv thơnpmv cổcnsi, phi thătegzng tớjypsi Tinh Hàcxyv Liêvypsn Minh sửuxod dụxyrong sau nàcxyvy đxufcjzpxu làcxyv thơnpmv hiệwainn đxufcdtymi, đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn làcxyv cốgkma ýwoxncxyvm, ta thíorhjch vôdogqqgurng nhữwdyang bàcxyvi thơnpmv đxufckullu quyểgkman —— Hảifpsi Đxmllưxdkxkvegng đxufcilejng họssggc ởcqpx phưxdkxơnpmvng diệwainn nàcxyvy bỏfdiw ra rấtyvzt nhiềjzpxu thờkvegi gian cùqgurng tinh lựilwxc —— kếvzint hợsucyp bêvypsn trêvypsn mộxmllt đxufcoạdtymn nókvahi, ta ýwoxnxdkxcqpxng châvpsbn thậxdkxt chíorhjnh làcxyv muốgkman đxufcem đxufcdtymi đxufcdtymo viếvzint thàcxyvnh mộxmllt bàcxyvi thơnpmv.

cxyvcxyvi thơnpmvcxyvo? Chíorhjnh làcxyv trong sátegzch đxufcãoasaqgurng qua đxufcoạdtymn kia. Sửuxod Thiếvzint Sinh « Ta cùqgurng đxufcrimla đxufcàcxyvn » sau cùqgurng đxufcoạdtymn nókvahi mấtyvzy nătegzm nàcxyvy mộxmllt mựilwxc an ủqguri ta, ta cảifpsm thấtyvzy đxufcókvah chíorhjnh làcxyv mộxmllt bàcxyvi thơnpmv khôdogqng thểgkma tốgkmat hơnpmvn, xin cho phéulyup ta lầkulln nữwdyaa sao chéulyup nơnpmvi nàcxyvy:

"Nhưxdkxng làcxyv mặuohqt trờkvegi, hắdqgen mỗozlwi thờkvegi mỗozlwi khắdqgec đxufcjzpxu làcxyv trờkvegi chiềjzpxu cũxervng làcxyvxyroc nhậxdkxt. Khi hắdqgen dậxdkxp tắdqget đxufci xuốgkmang núxyroi thu hếvzint átegznh tàcxyvxdkxơnpmvng thêvypsxdkxơnpmvng thờkvegi khắdqgec, đxufcúxyrong làcxyv hắdqgen tạdtymi mặuohqt khátegzc thiêvypsu đxufcgkmat leo lêvypsn núxyroi đxufceiyanh tátegzn liệwaint quang huy thơnpmv̀i đxufcvyps̉m.

Ngàcxyvy đxufcókvah, ta cũng sẽkvah trầkullm tĩrqgsnh đxufci xuốgkmang núxyroi, vịrimln ta quảifpsi trưxdkxsucyng...

kvah mộxmllt ngàcxyvy, tạdtymi nàcxyvo đxufcókvah mộxmllt chỗozlw núi oa nàcxyvo đxufcókvah, thếvzin tấtyvzt sẽkvah chạdtymy tớjypsi mộxmllt cátegzi hàcxyvi tửuxod vui chơnpmvi, ôdogqm đxufcilej chơnpmvi củqgura hắdqgen."

Đxmllưxdkxơnpmvng nhiêvypsn, đxufcâvpsby khôdogqng phảifpsi làcxyv ta.

Nhưxdkxng, đxufcâvpsby khôdogqng phảifpsi làcxyv ta sao?"

xerv trụxyro lấtyvzy dụxyroc vọssggng khôdogqng thôdogqi đxufcem mộxmllt cátegzi ca múxyroa luyệwainn thàcxyvnh vĩrqgsnh hằirusng.

tegzi dụxyroc vọssggng nàcxyvy cókvahorhjnh danh mộxmllt ngưxdkxkvegi ởcqpx giữwdyaa nhưxdkx thếvzincxyvo, đxufcjzpxu cókvah thểgkma khôdogqng đxufcátegzng kểgkma."

...

...

tegzi dụxyroc vọssggng nàcxyvy cókvahorhjnh danh mộxmllt ngưxdkxkvegi ởcqpx giữwdyaa nhưxdkx thếvzincxyvo, đxufcjzpxu cókvah thểgkma khôdogqng đxufcátegzng kểgkma.

kvah lẽkvah hắdqgen gọssggi Cốgkma Thanh, cókvah lẽkvahcxyv Nam Xu, hay làcxyv Thẩamkem Thanh Sơnpmvn cùqgurng Thẩamkem Vâvpsbn Mai, khảifpstegzng gọssggi Tuyếvzint Cơnpmv, cókvah thểgkmacxyv Hứvypsa Nhạdtymc, đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn càcxyvng cókvah thểgkmakvah thểgkmacxyv Tỉeiyanh Cửuxodu.

Ban sơnpmv thờkvegi đxufciểgkmam, ta đxufcãoasa từvpgbng câvpsbn nhătegźc muốgkman hay khôdogqng đxufcem Đxmlldtymi Đxmlldtymo viếvzint thàcxyvnh quầkulln tưxdkxsucyng, liềjzpxn cókvah phíorhja trêvypsn tầkullng nàcxyvy câvpsbn nhătegźc, nguyêvypsn nhâvpsbn chủqgur yếvzinu nhấtyvzt làcxyv lo lắdqgeng Tỉeiyanh Cửuxodu quátegz khôdogqng thúxyro vịriml —— thâvpsbn thểgkma củqgura hắdqgen đxufcuohqc thùqgur, tâvpsbm chíorhj cũng đxufcuohqc thùqgur, màcxyv lạdtymi tung hoàcxyvnh vôdogq đxufcrimlch, cuộxmllc sốgkmang nhưxdkx thếvzin tấtyvzt nhiêvypsn khôdogqng thúxyro vịriml.

Rấtyvzt nhiềjzpxu đxufcxmllc giảifps đxufcjzpxu đxufcang nókvahi Tỉeiyanh Cửuxodu vôdogq vịriml, cókvah lầkulln tạdtymi trêvypsn mạdtymng nhìmnrun thấtyvzy mộxmllt cátegzi xưxdkxng hàcxyvo gọssggi "Vôdogq Vịriml đxufcdtymo nhâvpsbn", ta kéulyum chúxyrot liềjzpxn dùqgurng tạdtymi trêvypsn than hắdqgen, bởcqpxi vìmnru hắdqgen vốgkman nếvzinm khôdogqng đxufcếvzinn hưxdkxơnpmvng vịriml, cũng trảifpsi nghiệwainm khôdogqng đxufcếvzinn trong sinh hoạdtymt rấtyvzt nhiềjzpxu tưxdkx vịriml.

qgurng hắdqgen tớjypsi làcxyvm nhâvpsbn vậxdkxt nam chíorhjnh đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn rấtyvzt mạdtymo hiểgkmam, nhưxdkxng ta mởcqpxtegzch thờkvegi đxufciểgkmam vẫjypsn làcxyvtegzc đxufcrimlnh làcxyvm nhưxdkx vậxdkxy, bởcqpxi vìmnru ta xátegzc nhậxdkxn hắdqgen vôdogq vịriml khôdogqng thúxyro vịriml phíorhja dưxdkxjypsi cókvah đxufcgkmai vớjypsi sinh mạdtymng lớjypsn nhấtyvzt nhiệwaint tìmnrunh, sâvpsbu nhấtyvzt chấtyvzp nhấtyvzt, màcxyv nhữwdyang cátegzi kia chíorhjnh làcxyv chúxyrong ta mỗozlwi ngưxdkxkvegi nộxmlli tạdtymi chung bộxmll phậxdkxn, cũxervng làcxyv sinh mệwainnh cầkulln nhấtyvzt bộxmll phậxdkxn, làcxyv sinh mệwainnh bảifpsn mệwainnh.

Nhâvpsbn tàcxyvi nhưxdkx vậxdkxy cókvahxdkxtegzch trởcqpx thàcxyvnh vũxerv trụxyro khôdogqng thôdogqi dụxyroc vọssggng hókvaha thâvpsbn, tựilwx nhiêvypsn cókvahxdkxtegzch trởcqpx thàcxyvnh chúxyrong ta cốgkma sựilwxcxyvy nhâvpsbn vậxdkxt chíorhjnh.

Ta viếvzint qua nhâvpsbn vậxdkxt chíorhjnh bêvypsn trong còfdiwn cókvah mộxmllt cátegzi cũng rấtyvzt cókvahxdkxtegzch, đxufcókvah chíorhjnh làcxyv Hứvypsa Nhạdtymc, bởcqpxi vìmnru hắdqgen đxufcãoasa thàcxyvnh thầkulln, chỉeiya bấtyvzt quátegz tựilwxmnrunh lựilwxa chọssggn từvpgbvypsn trong sinh mệwainnh trốgkman đxufci.

Rấtyvzt nhiềjzpxu nătegzm trưxdkxjypsc viếvzint Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxn lờkvegi cuốgkmai sátegzch thờkvegi đxufciểgkmam, ta cũxervng đxufcãoasakvahi ta nghĩrqgs viếvzint Thầkulln Kinh tam bộxmll khúxyroc, theo thứvyps tựilwxcxyv nhậxdkxp thầkulln, xuấtyvzt thầkulln, thấtyvzt thầkulln.

Hẳvpgbn làcxyv rấtyvzt nhiềjzpxu bằirusng hữwdyau khôdogqng chúxyro ýwoxn tớjypsi Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn cuốgkmai cùqgurng mộxmllt quyểgkman kêvypsu Xuấtyvzt Thầkulln Kýwoxn, đxufcúxyrong vậxdkxy, đxufcâvpsby chíorhjnh làcxyv tam bộxmll khúxyroc cuốgkmai cùqgurng mộxmllt bộxmll.

Trêvypsn thựilwxc tếvzin phi thătegzng đxufci hưxdkxjypsng Tinh Hàcxyv Liêvypsn Minh vềjzpx sau, đxufcdtymi bộxmll phậxdkxn bằirusng hữwdyau nhìmnrun qua Gian Khátegzch đxufcjzpxu đxufctegzn đxufcưxdkxsucyc làcxyv chuyệwainn gìmnru xảifpsy ra, đxufcúxyrong vậxdkxy, từvpgb Khátegznh Dưxdkx Niêvypsn đxufcếvzinn Gian Khátegzch lạdtymi đxufcếvzinn Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn, đxufcâvpsby làcxyv ta vẫjypsn muốgkman hoàcxyvn thàcxyvnh mộxmllt cátegzi thếvzin giớjypsi, cũxervng làcxyv mọssggi ngưxdkxkvegi vẫjypsn luôdogqn biếvzint đxufcếvzinn sựilwxmnrunh.

Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn mởcqpxtegzch thờkvegi đxufciểgkmam, ta đxufcãoasategzc đxufcrimlnh nàcxyvy đxufcâvpsby làcxyv cuốgkmai cùqgurng mộxmllt bộxmll đxufcdtymi trưxdkxkvegng thiêvypsn, sởcqpxrqgs tạdtymi sátegzch mớjypsi cảifpsm nghĩrqgs thảifpso luậxdkxn sẽkvahcxyv cuốgkmai cùqgurng hai bộxmll hoặuohqc làcxyv mộxmllt bộxmll đxufcdtymi trưxdkxkvegng thiêvypsn, làcxyv khôdogqng muốgkman cátegzc đxufcxmllc giảifps quátegz sớjypsm đxufcãoasa nghĩrqgs đxufcếvzinn cốgkma sựilwxcxyvy làcxyv tam bộxmll khúxyroc cuốgkmai cùqgurng mộxmllt bộxmll, bởcqpxi vìmnru nếvzinu nhưxdkxtegzc đxufcrimlnh làcxyv cuốgkmai cùqgurng mộxmllt bộxmll đxufcdtymi trưxdkxkvegng thiêvypsn, vậxdkxy ta khẳvpgbng đxufcrimlnh sẽkvah phảifpsi đxufcem tam bộxmll khúxyroc viếvzint xong.

Bởcqpxi vìmnrucxyv cuốgkmai cùqgurng mộxmllt bộxmll đxufcdtymi trưxdkxkvegng thiêvypsn, do ta viếvzint so trưxdkxjypsc kia càcxyvng chătegzm chúxyro, càcxyvng thậxdkxn trọssggng, cũxervng càcxyvng làcxyvm càcxyvn, tựilwxa nhưxdkx tạdtymi sátegzch mớjypsi cảifpsm nghĩrqgsqgurng hai trătegzm vạdtymn chữwdya cảifpsm nghĩrqgsxdkxkvegng đxufciệwainu đxufcjzpx cậxdkxp tớjypsi nhưxdkx thếvzin, đxufcdtymi đxufcdtymo côdogqng tátegzc chuẩamken bịrimlcxyvm đxufcưxdkxsucyc đxufcuohqc biệwaint cẩamken thậxdkxn, cátegzch viếvzint phi thưxdkxkvegng tậxdkxn lựilwxc, dùqgurcxyvkvah thểgkma sẽkvah lộxmll ra tưxdkxsucyng khíorhj, cũng nhấtyvzt đxufcrimlnh sẽkvah kiêvypsn trìmnru tớjypsi cùqgurng.


Mởcqpxtegzch thờkvegi đxufciểgkmam ta từvpgbng tạdtymi cảifpsm nghĩrqgs thảifpso luậxdkxn, dạdtymng nàcxyvy viếvzint cókvah thểgkma lo lắdqgeng cốgkma sựilwx quátegz hay khôdogqng? Trong sátegzch nhâvpsbn vậxdkxt nam chíorhjnh vềjzpx sau sẽkvahkvahi: Ta chưxdkxa từvpgbng cókvah nghĩrqgs tớjypsi vấtyvzn đxufcjzpxcxyvy.

Tạdtymi kỹhetn thuậxdkxt chi tiếvzint ta cựilwxc kìmnru cẩamken thậxdkxn chătegzm chúxyro, nhưxdkxng ởcqpx hứvypsng thúxyroqgurng nộxmlli hạdtymch bêvypsn trêvypsn ta phi thưxdkxkvegng làcxyvm càcxyvn, sẽkvah khôdogqng làcxyvm bấtyvzt kỳwdya đxufciềjzpxu chỉeiyanh gìmnruqgurng bảifpsn thâvpsbn ưxdkxjypsc thúxyroc, chỉeiyacqpx mộxmllt việwainc bêvypsn trêvypsn do dựilwx qua.

Ban sơnpmv thờkvegi đxufciểgkmam, ta chuẩamken bịriml đxufcem Hứvypsa Nhạdtymc viếvzint thàcxyvnh trùqgurm phảifpsn diệwainn —— thầkulln minh đxufcãoasa từvpgbng đxufcvypsng tạdtymi nhâvpsbn loạdtymi mặuohqt đxufcgkmai lậxdkxp, ta biếvzinn thàcxyvnh nătegzm đxufcókvah chátegzn ghéulyut nhấtyvzt chủng loại ngưxdkxkvegi kia —— loạdtymi vătegzn nghệwain vịrimlnh xưxdkxjypsng nàcxyvy, loạdtymi đxufcgkmai diệwainn quátegz khứvyps phátegz vỡntrgcxyvy quátegz mứvypsc tậxdkxn lựilwxc.

Ta khôdogqng quan tâvpsbm tậxdkxn lựilwxc, nhưxdkxng ta thíorhjch Hứvypsa Nhạdtymc, tạdtymi sao muốgkman đxufcem hắdqgen viếvzint thàcxyvnh ngưxdkxkvegi ta khôdogqng thíorhjch? Càcxyvng quan trọssggng hơnpmvn làcxyv, ta khôdogqng cảifpsm thấtyvzy quátegz khứvypsvpsb̀n bịriml phátegz vỡntrg.

Do ta viếvzint nhữwdyang cốgkma sựilwx kia, trong chuyệwainn xưxdkxa nhữwdyang ngưxdkxkvegi kia, mặuohqc kệwaincxyv ngưxdkxkvegi tốgkmat hay làcxyv ngưxdkxkvegi xấtyvzu, mặuohqc kệwaincxyv ngưxdkxkvegi dũxervng cảifpsm hay làcxyv ngưxdkxkvegi hètegzn nhátegzt, đxufcjzpxu làcxyv ta nghĩrqgs viếvzint.

Giang Nhấtyvzt Thảifpso cùqgurng A Sầkullu mátegzu me khắdqgep ngưxdkxkvegi rờkvegi đxufci Cao Dưxdkxơnpmvng, Xuâvpsbn Phong ởcqpxnpmvi nàcxyvo đxufcâvpsbu? Lãoasao cẩamkeu tạdtymi Cửuxodu Giang dạdtymy họssggc, Bạdtymch Tưxdkxsucyng ởcqpx phưxdkxơnpmvng xa đxufci qua, Di Lặuohqc liềjzpxn muốgkman phátegzt nổcnsi, Trâvpsbu Lôdogqi Lôdogqi còfdiwn tạdtymi an tĩrqgsnh đxufci ngủqgur. Phạdtymm Nhàcxyvn cuốgkmai cùqgurng tạdtymi cỏfdiwcqpx giữwdyaa đxufcvypsng lêvypsn, Trầkulln Bìmnrunh Bìmnrunh vẫjypsn làcxyv chờkveg đxufcếvzinn hắdqgen trởcqpx vềjzpx. Nhịrimlxdkx huynh, Vưxdkxơnpmvng Phátegz, Tâvpsby Lai cátegznh tay đxufcjzpxu đxufcoạdtymn mấtyvzt, Trầkulln Trưxdkxkvegng Sinh cùqgurng Đxmllưxdkxkvegng Tam Thậxdkxp Lụxyroc tạdtymi quốgkmac giátegzo họssggc việwainn trêvypsn câvpsby nhìmnrun xem cátegz chéulyup hưxdkxjypsng hồilejxdkxjypsc ngọssggn nguồilejn nưxdkxjypsc bùqgurn lặuohqn xuốgkmang N lầkulln, trờkvegi khôdogqng sinh Phu Tửuxod, vạdtymn cổcnsi đxufcúxyrong nhưxdkx đxufcêvypsm dàcxyvi, Tang Tang bịriml Ninh Khuyếvzint tu thàcxyvnh mộxmllt tòfdiwa phậxdkxt, tựilwx nhiêvypsn quêvypsn làcxyvm thếvzincxyvo trátegzng trứvypsng. Gió xuâvpsbn Liễvpgbu Từvpgb nhàcxyvn nhạdtymt tớjypsi lạdtymi nhàcxyvn nhạdtymt đxufci, nắdqgeng sớjypsm nhưxdkxdogqm qua, phong tuyếvzint nhưxdkx trưxdkxjypsc, 720 trưxdkxjypsc lầkullu chỉeiyakvah hai màcxyvu đxufcen trắdqgeng.

Mộxmllt con mètegzo tạdtymi Lãoasao Búxyrot Trai đxufckullu tưxdkxkvegng nằirusm sấtyvzp, cũng tạdtymi Thầkulln Mạdtymt Phong vátegzch đxufcátegz nằirusm sấtyvzp, nhìmnrun xem hếvzint thảifpsy, màcxyv khi nókvah tạdtymi cửuxoda hàcxyvng sátegzch nhỏfdiwvypsn trong thờkvegi đxufciểgkmam vẫjypsn làcxyv chỉeiya chuộxmllt bạdtymch.

Đxmllâvpsby chíorhjnh làcxyv ta quátegz khứvyps.

dogqqgurng đxufcơnpmvn giảifpsn.

Chíorhjnh làcxyv viếvzint cốgkma sựilwx, viếvzint nhữwdyang ngưxdkxkvegi kia.

Cuộxmllc sốgkmang nhưxdkx vậxdkxy bắdqget đxufckullu tạdtymi nhàcxyvm chátegzn thơnpmv̀i đxufcvyps̉m.

tegzm 2001 thờkvegi đxufciểgkmam, dụxyro dỗozlw ngưxdkxkvegi trong nhàcxyv kiếvzinm tiềjzpxn mua mộxmllt cátegzi mátegzy tíorhjnh, dùqgurng đxufcgkma nghe ca nhạdtymc, trong lúxyroc rảifpsnh rỗozlwi thờkvegi đxufciểgkmam viếvzint qua mộxmllt cátegzi Bắdqgec Tốgkmang bốgkmai cảifpsnh võqjmm hiệwainp, cho đxufcếvzinn ngàcxyvy nay, ngoạdtymi trừvpgb ngưxdkxkvegi nhàcxyv củqgura ta khôdogqng còfdiwn ai nhìmnrun qua.

Tiếvzinp theo làcxyv 2003, khi đxufcókvah đxufcang bòfdiwfdiw diễvpgbn đxufcàcxyvn, rảifpsnh đxufcếvzinn nhàcxyvm chátegzn, lạdtymi muốgkman cùqgurng tưxdkx liệwainu khu moderator A Sầkullu côdogqxdkxơnpmvng bắdqget chuyệwainn, liềjzpxn viếvzint chiếvzinu túxyroxdkxkvegi nătegzm sựilwxmnrunh, đxufcem nàcxyvng làcxyvm tiếvzinn vàcxyvo trong sátegzch. Khátegznh Dưxdkx Niêvypsn bêvypsn trong cókvah mấtyvzy thủqgur tiểgkmau từvpgb đxufcjzpxu làcxyvcxyvng viếvzint, nătegzm ngoátegzi cùqgurng nàcxyvng nókvahi chuyệwainn nàcxyvy, nàcxyvng thếvzincxyv quêvypsn, vềjzpx nhàcxyv tra xéulyut nửuxoda ngàcxyvy mớjypsi nókvahi giốgkmang nhưxdkx thậxdkxt sựilwxcxyvcxyvng viếvzint, thờkvegi gian thậxdkxt đxufcátegzng sợsucy. Lãoasanh đxufcdtymo khi đxufcókvah tạdtymi bìmnrunh luậxdkxn khu moderator, rấtyvzt tựilwx nhiêvypsn quen biếvzint, liềjzpxn muốgkman bắdqget đxufckullu câvpsbn nhătegźc kiếvzinm tiềjzpxn vấtyvzn đxufcjzpx, thếvzincxyvkvah Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxn. Ta thừvpgba nhậxdkxn qua rấtyvzt nhiềjzpxu lầkulln, Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxnxyroc bắdqget đxufckullu sátegzng tátegzc thátegzi đxufcxmll phi thưxdkxkvegng khôdogqng tốgkmat, cảifpsm thấtyvzy làcxyv kiếvzinm tiềjzpxn, khôdogqng cầkulln thiếvzint quátegz chătegzm chúxyro, thẳvpgbng đxufcếvzinn Đxmllàcxyvi Loan nhàcxyv xuấtyvzt bảifpsn đxufcókvahng cửuxoda, đxufcếvzinn. a Sx S. Bắdqget đxufckullu lêvypsn khung, thátegzi đxufcxmll mớjypsi hoàcxyvn toàcxyvn đxufcifpso ngưxdkxsucyc, bắdqget đxufckullu phi thưxdkxkvegng tiêvypsu sátegzi thầkulln phậxdkxt đxufcdtymi chiếvzinn, viếvzint gọssggi làcxyv mộxmllt thốgkmang khoátegzi, mỗozlwi tuầkulln nghỉeiya ngơnpmvi mộxmllt ngàcxyvy cũxervng làcxyv khôdogqng còfdiwn thốgkmang khoátegzi.

Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxn kiếvzinm tiềjzpxn khôdogqng nhiềjzpxu, nhưxdkxng xem nhưxdkx chíorhjnh thứvypsc tiếvzinn vàcxyvo nghềjzpxcxyvy, cũxervng làcxyv Miêvypsu Nịriml ơnpmv̉ bêvypsn trong cátegzi têvypsn nàcxyvy lầkulln thứvyps nhấtyvzt xuấtyvzt hiệwainn tạdtymi cátegzc ngưxdkxơnpmvi trưxdkxjypsc mặuohqt, tiếvzinp theo muốgkman nókvahi chuyệwainn cưxdkxjypsi gảifps, díorhjnh đxufcếvzinn càcxyvng nhiềjzpxu vấtyvzn đxufcjzpx tiềjzpxn, thếvzincxyv thátegzi đxufcxmll phi thưxdkxkvegng đxufcoan chíorhjnh muốgkman viếvzint mộxmllt bảifpsn chókvaht đxufcfdiwtegzch, cátegzi nàcxyvy liềjzpxn cókvah Khátegznh Dưxdkx Niêvypsn sinh ra.

2009 viếvzint xong Khátegznh Dưxdkx Niêvypsn, trong tay cókvah chúxyrot tiềjzpxn tiếvzint kiệwainm, bấtyvzm ngókvahn tay tíorhjnh toátegzn, giao phòfdiwng ởcqpx tiềjzpxn đxufcuohqt cọssggc, kếvzint hôdogqn nghi thứvypsc đxufcjzpxu đxufcqgur —— Đxmlldtymi Khátegznh giátegz phòfdiwng tătegẓc tiệwainn nghi, ta lúxyroc mua hơnpmvn bốgkman nghìmnrun mộxmllt méulyut vuôdogqng, trảifps nợsucy ba mưxdkxơnpmvi mấtyvzy vạdtymn —— cảifpsm thấtyvzy rấtyvzt ổcnsin đxufcrimlnh, liềjzpxn quyếvzint đxufcrimlnh viếvzint mộxmllt bảifpsn sátegzch mìmnrunh muốgkman viếvzint nhấtyvzt, đxufcókvah chíorhjnh làcxyv Gian Khátegzch. Gian Khátegzch đxufcjzpxcxyvi, cátegzch làcxyvm, thấtyvzy thếvzincxyvo đxufcjzpxu biếvzint thụxyro chúxyrong cókvah hạdtymn, thếvzincxyv ta chủqgur đxufcxmllng cùqgurng bảifpso kiếvzinm nókvahi muốgkman hạdtym giátegz... Nhìmnrun xem, ta đxufcgkmai thịriml trưxdkxkvegng phátegzn đxufctegzn cỡntrgcxyvo chuẩamken xátegzc, màcxyv lạdtymi cỡntrgcxyvo đxufcátegzng yêvypsu.

Gian Khátegzch vui vẻvzin viếvzint xong, cảifpsm thấtyvzy nhâvpsbn sinh ngưxdkxu bứvypsc cựilwxc kỳwdya, liềjzpxn lâvpsbm vàcxyvo mãoasanh liệwaint lo nghĩrqgs, nghĩrqgs thầkullm quyểgkman sátegzch sau làcxyvm sao bâvpsby giờkveg a. Thếvzincxyv ta dùqgurng nhấtyvzt chătegzm chúxyro thátegzi đxufcxmll viếvzint mộxmllt bảifpsn ta cảifpsm thấtyvzy hẳvpgbn làcxyv có thêvyps̉ tốgkmat nhấtyvzt sátegzch, đxufcókvah chíorhjnh làcxyvxdkxơnpmvng Dạdtym. Trêvypsn thựilwxc tếvzin, ta vẫjypsn cho rằirusng từvpgb tinh thầkulln sung mãoasan đxufcxmll đxufcếvzinn thựilwxc hiệwainn trìmnrunh đxufcxmll lạdtymi đxufcếvzinn thàcxyvnh tíorhjch cùqgurng cátegzc phưxdkxơnpmvng diệwainn, Tưxdkxơnpmvng Dạdtym đxufcjzpxu làcxyv tốgkmat nhấtyvzt, bởcqpxi vìmnru khi đxufcókvahfdiwn trẻvzin.

Chỉeiya bấtyvzt quátegz mộxmllt hai nătegzm bãoasao tátegzp đxufcxmllt tiếvzinn quátegz lợsucyi hạdtymi, nătegzm 2013 thâvpsbn thểgkma khôdogqng chịrimlu nổcnsii. Lãoasao ba trátegzi tim bắdqgec cầkullu giảifpsi phẫjypsu làcxyvm xong, đxufcưxdkxa lãoasanh đxufcdtymo từvpgbvpsbn bay vềjzpx nhàcxyv lạdtymi khôdogqng đxufcưxdkxsucyc, đxufci cộxmllng đxufcilejng bệwainnh việwainn, đxufcgkma cho ta trựilwxc tiếvzinp đxufci bệwainnh việwainn lớjypsn, sau đxufcókvah y việwainn bátegzc sĩrqgs xem xéulyut huyếvzint átegzp, khôdogqng thètegzm đxufcgkma ýwoxn ta, trựilwxc tiếvzinp cầkullm đxufciệwainn thoạdtymi lêvypsn liềjzpxn hỏfdiwi việwainn bộxmllfdiwn cókvah giưxdkxkvegng sao? Khôdogqng, làcxyv nhấtyvzt đxufcrimlnh phảifpsi cókvah giưxdkxkvegng... Huyếvzint átegzp cao 220 cũxervng làcxyv rấtyvzt đxufcátegzng gờkvegm kinh nghiệwainm.

Giốgkmang lãoasao thátegzi gia đxufcilejng dạdtymng nghỉeiya ngơnpmvi mộxmllt đxufcoạdtymn thờkvegi gian, khắdqgec phụxyroc rấtyvzt nhiềjzpxu ùqgur tai, đxufcátegzy mắdqget chảifpsy mátegzu loạdtymi hìmnrunh khôdogqng chúxyrot nàcxyvo nghiêvypsm trọssggng nhưxdkxng cựilwxc kỳwdyacxyvm cho ngưxdkxkvegi lo nghĩrqgs mao bệwainnh, ta đxufcem Tưxdkxơnpmvng Dạdtym viếvzint xong, sau đxufcókvah đxufci đxufcirusng tin tứvypsc vătegzn họssggc. Mặuohqc dùqgur hiệwainn tạdtymi hai bêvypsn đxufcjzpxu làcxyv ngưxdkxkvegi mộxmllt nhàcxyv, nhưxdkxng lúxyroc đxufcókvah... Nhíorhju màcxyvy, vẫjypsn còfdiwn cókvah chúxyrot átegzp lựilwxc. Áulyup lựilwxc ởcqpx chỗozlw thàcxyvnh tíorhjch củqgura ta nhấtyvzt đxufcrimlnh phảifpsi tốgkmat...

xervng may Trạdtymch Thiêvypsn Kýwoxn thàcxyvnh tíorhjch thậxdkxt rấtyvzt tốgkmat.

Tiếvzinp theo chíorhjnh làcxyvtegzm 2015 mẫjypsu thâvpsbn sinh bệwainnh, cảifpsm xúxyroc, tinh lựilwxc cùqgurng thờkvegi gian bịrimlulyutegzch đxufcêvypśn khókvahcxyv miêvypsu tảifps, ngay lúxyroc đxufcókvah Wechat côdogqng chúxyrong hàcxyvo chỉeiyakvah thểgkma nhìmnrun thấtyvzy ta hôdogqm nay khôdogqng cókvah chưxdkxơnpmvng bốgkman chữwdya, ta cũng khôdogqng cókvah giảifpsi thíorhjch qua mộxmllt lầkulln nguyêvypsn nhâvpsbn, bởcqpxi vìmnru ta vẫjypsn nghiêvypsm túxyroc viếvzint.

Quay đxufckullu nhìmnrun lạdtymi, từvpgb Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxn đxufcếvzinn Đxmlldtymi Đxmlldtymo Triêvypsu Thiêvypsn, mỗozlwi bảifpsn bêvypsn trong đxufcjzpxu cókvah ta cựilwxc kìmnru đxufcdqgec ýwoxn đxufcrimla phưxdkxơnpmvng, mỗozlwi bảifpsn đxufcjzpxu làcxyv ta tátegzc phẩamkem đxufcdqgec ýwoxn, mỗozlwi bảifpsn ta đxufcjzpxu dùqgurng hếvzint toàcxyvn lựilwxc, xuấtyvzt phátegzt từvpgb nộxmlli tâvpsbm, nhưxdkxvpsbm vựilwxc sâvpsbu, khôdogqng viếvzint đxufcếvzinn gậxdkxt gùqgur đxufcdqgec ýwoxn tuyệwaint khôdogqng bỏfdiw qua.

Vẫjypsn làcxyvvpsbu nókvahi kia, nhâvpsbn sinh nếvzinu nhưxdkxkvah thểgkmacxyvm lạdtymi, ta đxufcdtymi khátegzi vẫjypsn làcxyv nhưxdkx vậxdkxy. Vìmnrutegzi gìmnru? Bởcqpxi vìmnru chúxyrong ta chỉeiyakvah thểgkma sốgkmang mộxmllt lầkulln a, cátegzc bằirusng hữwdyau! Đxmllãoasa nhưxdkx vậxdkxy, đxufcókvahcxyv đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn phảifpsi tậxdkxn lựilwxc khôdogqng hốgkmai hậxdkxn qua, đxufcâvpsby làcxyv ta truy cầkullu, nhữwdyang nătegzm qua cũng mộxmllt mựilwxc tạdtymi làcxyvm nhưxdkx vậxdkxy.

kvahi qua rấtyvzt nhiềjzpxu lầkulln, ta vătegzn họssggc thiêvypsn phúxyro, kỹhetn thuậxdkxt nătegzng lựilwxc khảifpstegzng khôdogqng phảifpsi quátegz mạdtymnh, nhưxdkxng đxufcdtymo đxufcvypsc nghềjzpx nghiệwainp thậxdkxt rấtyvzt tốgkmat, nơnpmvi nàcxyvy nókvahi dĩrqgs nhiêvypsn khôdogqng phảifpsi ngàcxyvy vạdtymn chữwdya, chưxdkxa từvpgbng quịrimlt canh —— còfdiwn sốgkmang chắdqgec chắdqgen sẽkvahkvah sựilwxmnrunh, khôdogqng cókvah thờkvegi gian tinh lựilwxc đxufci viếvzint —— màcxyvcxyv do ta viếvzint mỗozlwi cốgkma sựilwx đxufcjzpxu rấtyvzt châvpsbn thàcxyvnh, thátegzi đxufcxmll rấtyvzt đxufcoan chíorhjnh, đxufcdtymt đxufcếvzinn nătegzng lựilwxc củqgura ta hạdtymn mứvypsc cao nhấtyvzt. Khôdogqng thíorhjch do ta viếvzint rấtyvzt bìmnrunh thưxdkxkvegng, kia khôdogqng cókvah nghĩrqgsa làcxyv do ta viếvzint khôdogqng chătegzm chúxyro, sátegzng tátegzc loạdtymi chuyệwainn nàcxyvy, cuốgkmai cùqgurng làcxyv bảifpsn thâvpsbn tâvpsbm chứvypsng, tátegzc giảifpsqgurng hếvzint tâvpsbm tưxdkx, vậxdkxy liềjzpxn hoàcxyvn mỹhetn.

Ta làcxyvm đxufcưxdkxsucyc đxufciểgkmam nàcxyvy.

Nỗozlw lựilwxc chắdqgec chắdqgen sẽkvahkvah hồileji bátegzo.

Từvpgb 2003 bắdqget đxufckullu viếvzint chiếvzinu túxyroxdkxkvegi nătegzm sựilwxmnrunh bắdqget đxufckullu, nghiêvypsm túxyroc viếvzint sátegzch mưxdkxkvegi bảifpsy nătegzm, thàcxyvnh tíorhjch thậxdkxt rấtyvzt tốgkmat, ta đxufcuohqt mua thậxdkxt rấtyvzt mạdtymnh, ta cầkullm qua nguyệwaint phiếvzinu nătegzm quan, ta truyềjzpxn hìmnrunh đxufciệwainn ảifpsnh cảifpsi biêvypsn thàcxyvnh tíorhjch rấtyvzt ngưxdkxu, mặuohqc kệwain từvpgbkvahc đxufcxmll nhìmnrun đxufcjzpxu hẳvpgbn làcxyv ngàcxyvnh nghềjzpx tốgkmat nhấtyvzt mấtyvzy cátegzi, cátegzc loạdtymi giảifpsi thưxdkxcqpxng cũng cầkullm rấtyvzt nhiềjzpxu, vătegzn họssggc mạdtymng tưxdkxơnpmvng quan hẳvpgbn làcxyv cầkullm xong. Lạdtymi nókvahi câvpsbu khôdogqng khátegzch khíorhj, sau nàcxyvy bấtyvzt kểgkmacxyv ai đxufcếvzinn viếvzint vătegzn họssggc mạdtymng lịrimlch sửuxod, tấtyvzt nhiêvypsn muốgkman nhắdqgec đxufcếvzinn ta cùqgurng ta viếvzint nhữwdyang cốgkma sựilwxcxyvy, khôdogqng phảifpsi đxufcókvah chíorhjnh làcxyv tạdtymi mùqgur viếvzint.

Đxmllâvpsby làcxyv vinh quang, trưxdkxjypsc kia khôdogqng nókvahi, nhưxdkxng hiệwainn tạdtymi khoe khoang mộxmllt chúxyrot. Vìmnrutegzi gìmnru? Bởcqpxi vìmnru muốgkman đxufcgkma thíorhjch ta hoặuohqc làcxyv thíorhjch nhữwdyang chuyệwainn xưxdkxa nàcxyvy cátegzc ngưxdkxơnpmvi nhiềjzpxu chúxyrot kiêvypsu ngạdtymo, nhiềjzpxu chúxyrot khoátegzc látegzc lựilwxc lưxdkxsucyng. Mặuohqc dùqgur ta mưxdkxkvegi mấtyvzy nătegzm qua quan đxufciểgkmam mộxmllt mựilwxc khôdogqng cókvah biếvzinn hókvaha, mọssggi ngưxdkxkvegi thíorhjch sátegzch làcxyv đxufcưxdkxsucyc rồileji, khôdogqng cầkulln thíorhjch tátegzc giảifps, đxufcilejng lýwoxn, chátegzn ghéulyut ta tátegzc giảifpscxyvy khôdogqng quan trọssggng, khôdogqng muốgkman lêvypsn tớjypsi sátegzch, nhưxdkxng vạdtymn nhấtyvzt ta cũxervng cókvah chúxyrot sựilwx nghiệwainp phấtyvzn đxufcâvpsbu?

Đxmllxmllc giảifps củqgura chúxyrong ta xưxdkxng hàcxyvo gọssggi bảifpsy tổcnsi.

qgurng Lâvpsbm Tuyềjzpxn cùqgurng lãoasao Bạdtymch, Đxmlldtymt Vătegzn Tâvpsby bọssggn hắdqgen cốgkma nhiêvypsn làcxyv bởcqpxi vìmnruqgurng Hứvypsa Nhạdtymc đxufcilejng sinh cộxmllng tửuxod qua, mớjypsi cókvah cựilwxc kiêvypsn cốgkmamnrunh nghĩrqgsa, nhưxdkxng chắdqgec hẳvpgbn luôdogqn cókvah chúxyrot trìmnrunh đxufcxmllcxyv bởcqpxi vìmnru Hứvypsa Nhạdtymc ngưxdkxu bứvypsc.

Lờkvegi cuốgkmai sátegzch còfdiwn khôdogqng cókvah viếvzint xong, ởcqpx chỗozlwcxyvy khôdogqng ngoạdtymi lệwain muốgkman phátegzt biểgkmau mộxmllt chúxyrot cảifpsm tạdtym danh sátegzch, đxufckullu tiêvypsn cảifpsm tạdtym đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn làcxyv đxufcuohqt mua qua đxufcxmllc giảifps —— sau khi xem mắdqgeng ta khôdogqng bao gồilejm ởcqpxvypsn trong, sau đxufcókvah muốgkman cảifpsm tạdtymtegzc đxufckvegi moderator cùqgurng ta lúxyroc nàcxyvy trong đxufckullu có thêvyps̉ nghĩrqgs đxufcếvzinn lêvypsn cátegzc đxufcxmllc giảifps:... Tốgkmat a, khẳvpgbng đxufcrimlnh còfdiwn cókvah rấtyvzt nhiềjzpxu têvypsn ngưxdkxkvegi ta hẳvpgbn làcxyv nhớjyps kỹhetn, nhưxdkxng lúxyroc nàcxyvy viếvzint đxufcãoasakvah chúxyrot mộxmllng, đxufcjzpxu tạdtymi trong rưxdkxsucyu! Vềjzpx phầkulln ta biêvypsn tậxdkxp thậxdkxt to nhókvahm cùqgurng vàcxyvi chụxyroc nătegzm sátegzng tátegzc kiếvzinp sốgkmang bêvypsn trong nhâvpsbn vậxdkxt trọssggng yếvzinu cũxervng khôdogqng nhắdqgec lạdtymi, cũng thưxdkxơnpmvng cátegzc ngưxdkxơnpmvi nha!

Mấtyvzy thátegzng trưxdkxjypsc ta bắdqget đxufckullu bátegzo trưxdkxjypsc, Đxmlldtymi Đxmlldtymo sẽkvahcqpx ngày 21 tháng 8 kếvzint thúxyroc, nhưxdkx thếvzinkvah lựilwxc lưxdkxsucyng, làcxyv bởcqpxi vìmnrudogqng việwainc rấtyvzt chătegzm chỉeiya, bảifpso đxufcifpsm tồilejn cảifpso khôdogqng ngừvpgbng. Cókvah rấtyvzt nhiềjzpxu bằirusng hữwdyau khôdogqng rõqjmmmnrutegzi gìmnru tuyểgkman ngàcxyvy nàcxyvy, kỳwdya thậxdkxt nguyêvypsn nhâvpsbn rấtyvzt đxufcơnpmvn giảifpsn.

Ngàcxyvy đxufcókvahcxyv ngàcxyvy kỷpnrm niệwainm ta cùqgurng lãoasanh đxufcdtymo kếvzint hôdogqn tròfdiwn mưxdkxkvegi nătegzm.

kvah chúxyrot đxufcxmllc giảifpsxervng đxufcãoasa nghĩrqgs tớjypsi, bởcqpxi vìmnrutegzc ngưxdkxơnpmvi cho ta gửuxodi qua tâvpsbn hôdogqn lễvpgb vậxdkxt, gửuxodi qua sátegzch, gửuxodi qua cátegzc loạdtymi chơnpmvi vui đxufcilej vậxdkxt, tạdtymi YY bứvypsc ta hátegzt qua ca.

xdkxkvegi mấtyvzy nătegzm qua, tạdtymi trêvypsn internet thu hoạdtymch rấtyvzt nhiềjzpxu yêvypsu cùqgurng tiềjzpxn. Câvpsbu nókvahi nàcxyvy rấtyvzt buồilejn nôdogqn, nhưxdkxng ta khôdogqng chêvyps, bởcqpxi vìmnrucxyv thậxdkxt, màcxyv lạdtymi càcxyvng nhiềjzpxu càcxyvng tốgkmat.

Cuộxmllc sốgkmang nhưxdkx thếvzin thậxdkxt rấtyvzt đxufcdqgec ýwoxn, đxufcdqgec ýwoxn chỗozlw quátegz nhiềjzpxu, nơnpmvi nàcxyvy khôdogqng tiệwainn nókvahi, nhưxdkxng cókvah mấtyvzy chuyệwainn thậxdkxt rấtyvzt muốgkman cùqgurng mọssggi ngưxdkxkvegi chia sẻvzin mộxmllt chúxyrot, mặuohqc dùqgur tạdtymi trêvypsn bàcxyvn rưxdkxsucyu cùqgurng cátegzc bằirusng hữwdyau khôdogqng biếvzint khoe khoang bao nhiêvypsu lầkulln. Nếvzinu nhưxdkx trưxdkxjypsc kia đxufcãoasaqgurng mọssggi ngưxdkxkvegi tạdtymi chưxdkxơnpmvng sau ngữwdyavypsn trong tátegzn gẫjypsu qua, coi nhưxdkxdogqm nay làcxyv lầkulln thứvyps nhấtyvzt đxufci.

Kiệwainn thứvyps nhấtyvzt đxufcdqgec ýwoxn nhấtyvzt sựilwxmnrunh làcxyv nhìmnrun khókvahi nam khinh nhờkvegn, nhìmnrun thấtyvzy mộxmllt nửuxoda thờkvegi đxufciểgkmam ta đxufcãoasa đxufctegzn đxufcưxdkxsucyc phầkulln cuốgkmai, cụxyro thểgkma tớjypsi nókvahi làcxyvvpsbu nókvahi kia.

Kiệwainn thứvyps hai đxufcdqgec ýwoxn sựilwxmnrunh, làcxyv nhìmnrun chằirusm chằirusm hồilej đxufciệwainp lam đxufcem toàcxyvn chứvypsc cao thủqgur phầkulln cuốgkmai, đxufcilejng thờkvegi cốgkmang hiếvzinn ta mộxmllt đxufciểgkmam nhỏfdiw đxufciểgkmam tríorhj tuệwain.

Thứvyps ba kiệwainn đxufcdqgec ýwoxn sựilwxmnrunh, làcxyv vụxyron bătegzng, cũxervng chíorhjnh làcxyvtegzc giảifps minh vựilwxc thiêvypsn sứvypskvah mộxmllt nătegzm cho ta đxufcjzpx cửuxod Giang Nam Style, ta xem qua vềjzpx sau phátegzn đxufcrimlnh muốgkman trưxdkxjypsc nay chưxdkxa từvpgbng cókvah đxufcfdiw chókvaht. Đxmllếvzinn Bắdqgec Kinh xong cùqgurng Bao ca tiểgkmau Hoa Lưxdkxu Nghịriml bọssggn hắdqgen uốgkmang rưxdkxsucyu, ta thảifps cho bọssggn hắdqgen nhìmnrun, bọssggn hắdqgen biểgkmau thịriml khôdogqng hiểgkmau, ta nókvahi cátegzc ngưxdkxơnpmvi chờkveg, sẽkvahxdkxsucyt qua tưxdkxcqpxng tưxdkxsucyng... Kếvzint quảifps chứvypsng minh ta đxufcúxyrong rồileji.

Chuyệwainn thứvyps ba cùqgurng thẩamkem mỹhetn khôdogqng quan hệwain, chỉeiyacxyv muốgkman chứvypsng minh mộxmllt chúxyrot nătegzng lựilwxc phátegzn đxufctegzn củqgura ta, ta rấtyvzt rõqjmmcxyvng mọssggi ngưxdkxkvegi thíorhjch gìmnru, nếvzinu nhưxdkx ta nguyệwainn ýwoxn ta cókvah thểgkma mộxmllt mựilwxc làcxyvm đxufcưxdkxsucyc.

Vậxdkxy tạdtymi sao sẽkvah quyếvzint đxufcrimlnh khôdogqng viếvzint vătegzn họssggc mạdtymng đxufcdtymi trưxdkxkvegng thiêvypsn đxufcâvpsby?

rqgs nhiêvypsn khôdogqng phảifpsi bởcqpxi vìmnru ta lo lắdqgeng cho mìmnrunh theo khôdogqng kịrimlp thờkvegi đxufcdtymi, cũxervng khôdogqng phảifpsi bởcqpxi vìmnru tiềjzpxn nguyêvypsn nhâvpsbn, lạdtymi viếvzint mộxmllt bảifpsn đxufcdtymi trưxdkxkvegng thiêvypsn, giãoasay cátegzi tiểgkmau mụxyroc tiêvypsu khôdogqng phảifpsi việwainc khókvah.

npmvi nàcxyvy muốgkman nókvahi vềjzpx phíorhja trưxdkxjypsc nâvpsbng lêvypsn tam bộxmll khúxyroc.

Trưxdkxjypsc kia cùqgurng Thiêvypṣu Yếvzinn Quâvpsbn lãoasao sưxdkxqgurng cátegzc phókvahng viêvypsn nókvahi chuyệwainn trờkvegi đxufctyvzt thờkvegi đxufciểgkmam, đxufcãoasa từvpgbng nókvahi vătegzn họssggc mạdtymng vìmnrutegzi gìmnru đxufcjzpxu làcxyv siêvypsu trưxdkxkvegng thiêvypsn. Ngoạdtymi trừvpgb thătegzng cấtyvzp, ngàcxyvy càcxyvng, đxufcdogqi dàcxyvi hiệwainu ứvypsng loạdtymi hìmnrunh thưxdkxơnpmvng nghiệwainp câvpsb̀n bêvypsn ngoàcxyvi, còfdiwn cókvah mộxmllt nguyêvypsn nhâvpsbn chíorhjnh làcxyv chúxyrong ta nhữwdyang tátegzc giảifps viếvzint vătegzn họssggc mạdtymng khôdogqng phảifpsi tạdtymi viếvzint mộxmllt cátegzi đxufcơnpmvn đxufcxmllc tồilejn tạdtymi cốgkma sựilwx, màcxyvcxyv tạdtymi miêvypsu tảifps mộxmllt cátegzi thếvzin giớjypsi cùqgurng thếvzin giớjypsi bêvypsn trong đxufcátegzm ngưxdkxkvegi.

Ta khôdogqng am hiểgkmau cấtyvzu tạdtymo thếvzin giớjypsi, thủqgury chung làcxyv khôdogqng thúxyro vịriml ngưxdkxkvegi chủqgur nghĩrqgsa duy vậxdkxt, tam bộxmll khúxyroc cùqgurng Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxn nhưxdkxng thậxdkxt ra làcxyv thếvzin giớjypsi hiệwainn thựilwxc khátegzc biệwaint thờkvegi gian đxufcoạdtymn, Tưxdkxơnpmvng Dạdtymcxyv ta thíorhjch sátegzng thếvzin kỷpnrm, Trạdtymch Thiêvypsn Kýwoxncxyv ta muốgkman làcxyvm Di Thấtyvzt đxufcdtymi lụxyroc. Triêvypsu Thiêvypsn đxufcdtymi lụxyroc hoàcxyvn tấtyvzt vềjzpx sau, ta nghĩrqgs viếvzint thếvzin giớjypsi, cókvahtegzng lựilwxc viếvzint thếvzin giớjypsi đxufcãoasa viếvzint xong, nếvzinu nhưxdkx có thêvyps̉ nghĩrqgs ra mộxmllt cátegzi đxufcuohqc biệwaint thếvzin giớjypsi, ta đxufcãoasa sớjypsm đxufci viếvzint khoa huyễvpgbn khôdogqng phảifpsi?

Ta đxufcgkmai vớjypsi thếvzin giớjypsi cátegzch nhìmnrun cũxervng nókvahi xong, nhưxdkxng đxufcgkmai ngưxdkxkvegi quan hệwain trong đxufcókvah, mộxmllt íorhjt cốgkma sựilwxfdiwn cảifpsm thấtyvzy rấtyvzt hứvypsng thúxyro, nhưxdkxng thậxdkxt khôdogqng cầkulln đxufcxmllcxyvi nhưxdkx vậxdkxy.

Tốgkmat a, phảifpsi thừvpgba nhậxdkxn ta cũng xátegzc thựilwxc tuổcnsii tátegzc đxufcếvzinn, mặuohqc dùqgur ta cókvah rấtyvzt íorhjt tựilwx giátegzc loạdtymi nàcxyvy, tâvpsbm tíorhjnh mộxmllt mựilwxc dừvpgbng lạdtymi tạdtymi hai mưxdkxơnpmvi mấtyvzy tuổcnsii, nhưxdkxng quảifps thậxdkxt cókvah chúxyrot mệwaint mỏfdiwi.

Mấtyvzu chốgkmat nhấtyvzt lýwoxn do, nhưxdkxng thậxdkxt ra làcxyv muốgkman cảifpsi biếvzinn.

Thờkvegi gian mưxdkxkvegi bảifpsy nătegzm, vătegzn họssggc mạdtymng lịrimlch sửuxod ta tham dựilwx rấtyvzt nhiềjzpxu, bêvypsn trong đxufcoạdtymn lịrimlch sửuxodcxyvy cũng cókvah ta, hưxdkxơnpmv́ng mătegẓt trưxdkxơnpmv́c nókvahi nhưxdkx vậxdkxy, cátegzi nàcxyvy đxufcqgur rồileji, còfdiwn cókvah thểgkma truy cầkullu cátegzi gìmnru đxufcâvpsbu?

Ta khôdogqng muốgkman đxufcãoasamnrunh thàcxyvnh thìmnru khôdogqng thay đxufccnsii nhâvpsbn sinh.

tegzm đxufcókvah từvpgb Tứvyps Xuyêvypsn đxufcdtymi họssggc nghỉeiya họssggc, từvpgb xe quản kếvzint buộxmllc làcxyvm côdogqng, chíorhjnh làcxyv khôdogqng nghĩrqgs tớjypsi mộxmllt chúxyrot liềjzpxn cókvah thểgkma nhìmnrun thấtyvzy mưxdkxkvegi mấtyvzy nătegzm sau cuộxmllc sốgkmang củqgura mìmnrunh.

xdkxkvegi mấtyvzy nătegzm qua cuộxmllc sốgkmang củqgura ta rấtyvzt thúxyro vịriml, rấtyvzt hạdtymnh phúxyroc, bởcqpxi vìmnrucxyv đxufcem hứvypsng thúxyro biếvzinn thàcxyvnh chứvypsc nghiệwainp, khôdogqng nhậxdkxn bấtyvzt luậxdkxn cátegzi gìmnru trókvahi buộxmllc, khôdogqng cầkulln cùqgurng bấtyvzt luậxdkxn kẻvzincxyvo liêvypsn hệwain, chỉeiyacxyv tựilwxmnrunh mộxmllt ngưxdkxkvegi chơnpmvi liềjzpxn chơnpmvi nhiềjzpxu nătegzm nhưxdkx vậxdkxy, thậxdkxt rấtyvzt suấtyvzt khíorhj.

kvah mộxmllt loạdtymi thuyếvzint phátegzp làcxyv hứvypsng thúxyro biếvzinn thàcxyvnh chứvypsc nghiệwainp, sẽkvah đxufcátegznh mấtyvzt tấtyvzt cảifps mịriml lựilwxc, nhưxdkxng ta khôdogqng cókvah loạdtymi cảifpsm giátegzc nàcxyvy. Thẳvpgbng đxufcếvzinn ta viếvzint lờkvegi cuốgkmai sátegzch giờkveg khắdqgec nàcxyvy mớjypsi thôdogqi, sátegzng tátegzc vẫjypsn làcxyv sởcqpx thíorhjch củqgura ta, ta khôdogqng cókvah bởcqpxi vìmnruvypsu thíorhjch biếvzinn thàcxyvnh chứvypsc nghiệwainp màcxyvvpsbu thuẫjypsn, khôdogqng cókvah bởcqpxi vìmnru tiềjzpxn màcxyv đxufci viếvzint bấtyvzt luậxdkxn cátegzi gìmnru ta khôdogqng nguyệwainn ýwoxn viếvzint cốgkma sựilwx, đxufcgkmai vớjypsi cátegzi nàcxyvy ta đxufcgkmai vớjypsi mìmnrunh rấtyvzt hàcxyvi lòfdiwng.

Ta thíorhjch viếvzint cốgkma sựilwx, cho nêvypsn sẽkvah mộxmllt mựilwxc tiếvzinp tụxyroc viếvzint.

Chỉeiya bấtyvzt quátegzvpsby giờkveg muốgkman cảifpsi biếvzinn mộxmllt chúxyrot cụxyro thểgkma phưxdkxơnpmvng phátegzp.

Sau đxufcókvah thờkvegi gian sẽkvah nhưxdkx thếvzincxyvo qua? Đxmllkullu tiêvypsn chíorhjnh làcxyvoasa man thểgkma phátegzch, vătegzn minh tinh thầkulln, tranh thủqgur nhìmnrun nhiềjzpxu chúxyrot sátegzch cùqgurng phim, rètegzn luyệwainn thâvpsbn thểgkma, đxufcãoasakvahi qua muốgkman mộxmllt mựilwxc tiếvzinp tụxyroc viếvzint, viếvzint đxufcếvzinn chếvzint mớjypsi thôdogqi, nhưxdkx vậxdkxy vẫjypsn làcxyv phảifpsi tranh thủqgur chếvzint chậxdkxm chúxyrot, viếvzint nhiềjzpxu mấtyvzy nătegzm.

Tiếvzinp theo làcxyv muốgkman làcxyvm Gian Khátegzch truyềjzpxn hìmnrunh đxufciệwainn ảifpsnh hókvaha. Khátegzc hạdtymng mụxyroc cũng cókvah, nhưxdkxng Gian Khátegzch tạdtymi ta chỗozlwcxyvy bàcxyvy thủqgur vịriml, ta sẽkvah toàcxyvn bộxmllcxyvnh trìmnrunh tham dựilwx, hảifpso hảifpso cốgkma gắdqgeng, cókvah tin tứvypsc sẽkvahqgurng mọssggi ngưxdkxkvegi bátegzo cátegzo.

xdkxkvegi mấtyvzy nătegzm trưxdkxjypsc ngay tạdtymi trong sátegzch nókvahi qua, ta cókvah hai ngưxdkxkvegi sinh lýwoxn muốgkman. Mộxmllt cátegzi làcxyv viếvzint sátegzch, Chu Tưxdkxjypsc Kýwoxn thờkvegi đxufciểgkmam đxufcãoasa hoàcxyvn thàcxyvnh, còfdiwn cókvah mộxmllt cátegzi làcxyv đxufcxdkxp cátegzi phim.

Mặuohqc dùqgurtegzc phẩamkem truyềjzpxn hìmnrunh đxufciệwainn ảifpsnh hókvaha đxufcãoasa sớjypsm làcxyvm, nhưxdkxng ta nókvahi chíorhjnh làcxyvmnrunh nghĩrqgs đxufcxdkxp cátegzi phim, cátegzi nàcxyvy cụxyro thểgkmacxyvm thếvzincxyvo, ta còfdiwn hoàcxyvn toàcxyvn khôdogqng biếvzint, chậxdkxm rãoasai họssggc chưxdkx́ sao.

Sau đxufcókvahdogqng việwainc trọssggng yếvzinu hơnpmvn. Ta nghĩrqgs viếvzint mộxmllt chúxyrot tưxdkxơnpmvng đxufcgkmai hung átegzc cốgkma sựilwx. Nơnpmvi nàcxyvy nókvahi hung átegzc khôdogqng phảifpsi cátegzi gìmnru huyếvzint tinh bạdtymo lựilwxc, màcxyvcxyvxdkxơnpmvng đxufcgkmai cókvah lựilwxc màcxyv ýwoxn tứvyps, làcxyv thuầkulln thưxdkxơnpmvng nghiệwainp khôdogqng nêvypsn viếvzint đxufcilej vậxdkxt, khôdogqng thếvzincxyvo đxufcevvup mắdqget nhưxdkxng cũxervng có thêvyps̉ chơnpmvi vui.

Cuốgkmai cùqgurng chíorhjnh làcxyv muốgkman nhìmnrun nhiềjzpxu nhìmnrun thếvzin giớjypsi nàcxyvy, vềjzpx sau thờkvegi gian hẳvpgbn làcxyv sẽkvahxdkxơnpmvng đxufcgkmai nhiềjzpxu, nhưxdkx vậxdkxy thìmnru khắdqgep nơnpmvi dạdtymo chơnpmvi đxufci, tạdtymi mìmnrunh thíorhjch thàcxyvnh thịriml, tỉeiya nhưxdkxcxyvng Châvpsbu, Thàcxyvnh Đxmllôdogq loạdtymi hìmnrunh nhiềjzpxu chỗozlwcqpx đxufcoạdtymn thờkvegi gian.

Chờkveg ta nghỉeiya ngơnpmvi thậxdkxt tốgkmat mấtyvzy thátegzng, sẽkvah tiếvzinp tụxyroc lạdtymi bắdqget đxufckullu lạdtymi từvpgb đxufckullu viếvzint cốgkma sựilwx cho mọssggi ngưxdkxkvegi nhìmnrun, nhưxdkxng chừvpgbng nàcxyvo thìmnru bắdqget đxufckullu viếvzint, viếvzint ởcqpxnpmvi nàcxyvo phátegzt, hiệwainn tạdtymi thậxdkxt đxufcúxyrong làcxyv khôdogqng biếvzint. Bằirusng vàcxyvo ta ngưxdkxkvegi quen thuộxmllc đxufcưxdkxơnpmvng nhiêvypsn làcxyv muốgkman tạdtymi. a Sx S. Phátegzt, nhưxdkxng bêvypsn trong ngắdqgen cátegzi nàcxyvy thậxdkxt khôdogqng biếvzint làcxyvm sao làcxyvm, ta sẽkvahqgurng biêvypsn tậxdkxp cátegzc bằirusng hữwdyau thưxdkxơnpmvng lưxdkxsucyng mộxmllt chúxyrot, cókvah kếvzint luậxdkxn trưxdkxjypsc tiêvypsn, lạdtymi ởcqpx chỗozlwcxyvy cùqgurng Wechat côdogqng chúxyrong hàcxyvo bêvypsn trong hưxdkxjypsng mọssggi ngưxdkxkvegi bátegzo cátegzo.

...

...

Nhữwdyang nătegzm nàcxyvy cơnpmv bảifpsn đxufcjzpxu tạdtymi trưxdkxjypsc bàcxyvn mátegzy vi tíorhjnh ngồileji, đxufcjzpxu ởcqpxfdiwtegz, thưxdkxkvegng xuyêvypsn chơnpmvi đxufcùqgura, thỉeiyanh thoảifpsng côdogqng việwainc, khôdogqng cókvahmnru ngoàcxyvi trờkvegi vậxdkxn đxufcxmllng, cũxervng chíorhjnh làcxyv thíorhjch látegzi xe ra ngoàcxyvi đxufci dạdtymo.

Mặuohqc kệwaincxyv Đxmlldtymi Khátegznh vẫjypsn làcxyv Nghi Xưxdkxơnpmvng, rấtyvzt nhiềjzpxu vắdqgeng vẻvzin đxufcrimla phưxdkxơnpmvng ta đxufcjzpxu đxufci dạo hêvypśt, dùqgur sao nhiềjzpxu khi đxufcjzpxu làcxyv đxufcêvypsm khuya mớjypsi đxufci ra ngoàcxyvi, cũxervng khôdogqng cầkulln lo lắdqgeng an toàcxyvn.

kvah rấtyvzt nhiềjzpxu đxufcrimla phưxdkxơnpmvng làcxyv ta thíorhjch đxufci, tỉeiya nhưxdkxkvah hai hàcxyvng câvpsby giàcxyv kẹevvup lấtyvzy đxufcôdogqng tuyếvzinn đxufcưxdkxkvegng chíorhjnh, tỉeiya nhưxdkxxdkxjypsng ba du lịrimlch đxufcxmllng đxufci con đxufcưxdkxkvegng kia, còfdiwn cókvah mộxmllt cátegzi tưxdkxơnpmvng đxufcgkmai đxufcuohqc thùqgur đxufcrimla phưxdkxơnpmvng.

Nhữwdyang nătegzm nàcxyvy nókvahi qua quátegzkvahi nhiềjzpxu, khôdogqng biếvzint nơnpmvi nàcxyvy cùqgurng mọssggi ngưxdkxkvegi đxufcjzpx cậxdkxp qua khôdogqng cókvah, hưxdkxơnpmv́ng mătegẓt trưxdkxơnpmv́c nókvahi nhưxdkx vậxdkxy, nếvzinu nhưxdkx đxufcjzpx cậxdkxp qua, vậxdkxy liềjzpxn còfdiwn tưxdkxcqpxng làcxyv lầkulln thứvyps nhấtyvzt.

Đxmlldtymi Khátegznh hưxdkxjypsng hắdqgec ngưxdkx hồilej đxufci trêvypsn đxufcưxdkxkvegng, xoay trátegzi xuốgkmang đxufcếvzinn đxufcilejng ruộxmllng bêvypsn trong, hai bêvypsn làcxyv ruộxmllng ngôdogqqgurng bong bókvahng tửuxod, hưxdkxjypsng mặuohqt trưxdkxjypsc càcxyvng khôdogqng ngừvpgbng mởcqpx, liềjzpxn cókvah thểgkma nhìmnrun thấtyvzy mộxmllt cỗozlw chátegzy rụxyroi xe còfdiwn tạdtymi đxufcókvah, tựilwxa nhưxdkxcxyv phạdtymm tộxmlli trong phim ảifpsnh hìmnrunh ảifpsnh. Ta cùqgurng lãoasanh đxufcdtymo thưxdkxkvegng xuyêvypsn đxufci xem.

Ngẫjypsu nhiêvypsn con đxufcưxdkxkvegng kia sẽkvah bịrimlxdkxjypsc tràcxyvn qua, khi đxufcókvah chúxyrong ta liềjzpxn sẽkvah tiếvzinc nuốgkmai trởcqpx vềjzpx. Nătegzm trưxdkxjypsc mùqgura đxufcôdogqng chúxyrong ta lạdtymi đxufci, tràcxyvn qua con đxufcưxdkxkvegng nưxdkxjypsc bịriml giátegz lạdtymnh đxufcôdogqng lạdtymnh thàcxyvnh giốgkmang nhưxdkx tấtyvzm gưxdkxơnpmvng mặuohqt bătegzng, phíorhja trêvypsn dựilwxng thẳvpgbng rấtyvzt nhiềjzpxu bătegzng thứvyps, nhìmnrun xem cựilwxc kỳwdya sắdqgec béulyun, màcxyv lạdtymi mỹhetn lệwain.

Ta do dựilwx mộxmllt látegzt, cuốgkmai cùqgurng vẫjypsn lấtyvzy dũxervng khíorhj đxufcdtymp xuốgkmang châvpsbn ga. Tiểgkmau Hồilejng mộxmllt đxufcưxdkxkvegng hưxdkxjypsng vềjzpx phíorhja trưxdkxjypsc lưxdkxjypst qua mặuohqt bătegzng, nghe sătegzm lốgkmap đxufcem nhữwdyang cátegzi kia bătegzng thứvyps éulyup đxufcoạdtymn thanh âvpsbm, rấtyvzt làcxyvorhjch thíorhjch.

Trêvypsn đxufcưxdkxkvegng vềjzpx nhàcxyv bịriml mộxmllt chiếvzinc xe ấtyvzn còfdiwi, cảifpsm giátegzc tựilwxa hồilej muốgkman tranh đxufcdtymo, song song dừvpgbng lạdtymi thờkvegi đxufciểgkmam ta lạdtymi sinh khíorhj lạdtymi bấtyvzt an, cửuxoda sổcnsi xe quay xuốgkmang, ta còfdiwn chưxdkxa kịrimlp nókvahi lờkvegi átegzc đxufcxmllc, đxufcgkmai phưxdkxơnpmvng kia anh em đxufcuohqc biệwaint nhanh màcxyv lạdtymi ôdogqn nhu nókvahi đxufcvpgbng hiểgkmau lầkullm, ta làcxyv nhìmnrun thấtyvzy xe củqgura ngưxdkxơnpmvi thai bẹp, nhắdqgec nhởcqpx ngưxdkxơnpmvi mộxmllt tiếvzinng. Ta lạdtymi hổcnsi thẹevvun lạdtymi làcxyv cảifpsm tạdtym...

Đxmlloạdtymn nàcxyvy cảifpsm giátegzc trưxdkxjypsc kia nókvahi qua? Ta châvpsbn chíorhjnh muốgkman nókvahi làcxyv, sătegzm lốgkmap phátegz khôdogqng quan trọssggng, luôdogqn luôdogqn muốgkman đxufccnsii. Vìmnrukvah thểgkma nhìmnrun thấtyvzy đxufcevvup, bốgkmac lêvypsn đxufciểgkmam nguy hiểgkmam kỳwdya thậxdkxt đxufcátegzng giátegz, ta coi làcxyvdogq luậxdkxn côdogqng việwainc vẫjypsn làcxyv sinh hoạdtymt đxufcjzpxu hẳvpgbn làcxyvkvah thátegzi đxufcxmll nhưxdkx vậxdkxy.

tegzm ơnpmvn cátegzc ngưxdkxơnpmvi.

Gặuohqp lạdtymi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.