Đan Thần

Chương 1456-1457 : Đại kết cục

    trước sau   

Khôxvonng cóivkw tróivkwi buộdlopc gìvycg, khôxvonng cóivkw cảidjcm giáivkwc bịqwmp ngưivkwgfgbi ta quan sáivkwt, cảidjcm giáivkwc áivkwp báivkwch cũdlopng khôxvonng còydoen.

Đhpqoâhzajy làjjwo...

Trìvycgnh Cung khiếvnoep sợqiuh nhìvycgn tấapobt cảidjc chung quanh, Tiêakvqn Giớsrbsi, chẳpcling lẽgnge đjykeâhzajy chíblsxnh làjjwo Tiêakvqn Giớsrbsi đjykeưivkwqiuhc ghi lạmjaqi trong truyềhpqon thuyếvnoet hay sao?

Khíblsx tứppyqc, quy tắpclic, lựydoec lưivkwqiuhng tạmjaqi đjykeâhzajy, thậqiucm chíblsxivkw thểakvqocjt chỗboogjjwoy nàjjwoy cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc khíblsx tứppyqc bổkximn nguyêakvqn, tu luyệgzion ởocjt loạmjaqi đjykeqwmpa phưivkwơasnmng nàjjwoy, còydoen tốkyaet hơasnmn ởocjt Linh Sơasnmn gấapobp trăfastm lầlpbmn ngàjjwon lầlpbmn, Thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung khẽgnge đjykedlopng, lạmjaqi pháivkwt hiệgzion tạmjaqi đjykeâhzajy tấapobt cảidjc trốkyaeng rỗboogng. Khôxvonng cóivkw bấapobt kỳqsdv khíblsx tứppyqc sinh mệgzionh nàjjwoo, ngưivkwqiuhc lạmjaqi cáivkwc loạmjaqi thiêakvqn tàjjwoi đjykemjaqi bảidjco lạmjaqi nhiềhpqou tớsrbsi mứppyqc khiếvnoen cho ngưivkwgfgbi ta khiếvnoep sợqiuh.

- Ôxvonng!

Nhưivkwng vàjjwoo lúnkfac nàjjwoy, nộdlopi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh trong cơasnm thểakvq củkxima hắpclin đjykedlopt nhiêakvqn rung lêakvqn kịqwmpch liệgziot, trong thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung xuấapobt hiệgzion mộdlopt mặyyyvt, đjykeóivkwjjwo mộdlopt ngọzqwsn núnkfai cóivkw linh khíblsx sung túnkfac nhấapobt, hai luồgngeng khíblsx tứppyqc khôxvonng ngừhcrjng xoắpclin xuýajnct, hai luôxvonn khíblsx tứppyqc nàjjwoy khôxvonng ngừhcrjng đjykeáivkwnh náivkwt ngọzqwsn núnkfai, màjjwo sau khi nghiềhpqon náivkwt cóivkw mộdlopt íblsxt khíblsx tứppyqc dung nhậqiucp trong đjykeóivkw, khôxvonng ngờgfgb bắpclit đjykelpbmu hìvycgnh thàjjwonh Cửboxtu Chuyểakvqn Âuzbhm Dưivkwơasnmng Thiêakvqn Sa.


Sau mộdlopt khắpclic, Trìvycgnh Cung trựydoec tiếvnoep mởocjtivkwnh cửboxta khôxvonng gian, xuấapobt hiệgzion trêakvqn ngọzqwsn núnkfai nàjjwoy. Ngọzqwsn núnkfai nàjjwoy to lớsrbsn tớsrbsi mứppyqc làjjwom ngưivkwgfgbi ta khiếvnoep sợqiuh, nóivkwi làjjwo mộdlopt ngọzqwsn núnkfai, thậqiucm chíblsxivkw cảidjcm giáivkwc nóivkw nhưivkw mộdlopt thiêakvqn đjykeqwmpa, màjjwo hai luồgngeng khíblsx tứppyqc trong đjykeóivkw, đjykeãodoh sớsrbsm đjykeem tầlpbmng cao nhấapobt củkxima ngọzqwsn núnkfai hủkximy diệgziot hếvnoet.

jjwoocjtakvqn cạmjaqnh hai luồgngeng khíblsx tứppyqc nàjjwoy, cóivkw mộdlopt khốkyaei mảidjcnh vỡfast siêakvqu cấapobp to lớsrbsn, chíblsxnh làjjwo mảidjcnh vỡfast cựydoec lớsrbsn củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh.

Cựydoec lớsrbsn, mảidjcnh vỡfastxvoneocyng to lớsrbsn, so vớsrbsi bấapobt cứppyqodohnh vỡfastjjwoo tìvycgm đjykeưivkwqiuhc trưivkwsrbsc kia còydoen lớsrbsn hơasnmn, nếvnoeu nhưivkwblsxnh luôxvonn khốkyaei mảidjcnh vỡfastjjwoy, vậqiucy thìvycgivkwm phầlpbmn còydoen lạmjaqi củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh đjykeãodohblsxnh toáivkwn khôxvoni phụdrffc hoàjjwon toàjjwon. Nhưivkwng hai luồgngeng khíblsx tứppyqc kia làjjwom cho ngưivkwgfgbi ta khiếvnoep sợqiuh, Trìvycgnh Cung tạmjaqi U Minh Luyệgzion Ngụdrffc cũdlopng đjykeãodoh gặyyyvp Cửboxtu Chuyểakvqn Âuzbhm Dưivkwơasnmng Thiêakvqn Sa, nhưivkwng giờgfgb phúnkfat nàjjwoy mớsrbsi biếvnoet đjykeưivkwqiuhc xuấapobt xứppyq củkxima Cửboxtu Chuyểakvqn Âuzbhm Dưivkwơasnmng Thiêakvqn Sa, khôxvonng ngờgfgbivkwsrbsi hai chủkximng lựydoec lưivkwqiuhng nàjjwoy chúnkfang mớsrbsi sinh ra đjykegfgbi.

ivkwi nhưivkw vậqiucy, trưivkwsrbsc kia nhìvycgn thấapoby chỉvusvjjwo mộdlopt íblsxt màjjwo thôxvoni.

Giờgfgb phúnkfat nàjjwoy, hắpclin cóivkw thểakvq cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc nộdlopi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh đjykeang vui mừhcrjng, Trìvycgnh Cung khoáivkwt tay húnkfat mảidjcnh vỡfastjjwoy vàjjwoo trong khôxvonng gian ngoạmjaqi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh. Thứppyqjjwoy vừhcrja tiếvnoen vàjjwoo bêakvqn trong, tiểakvqu gia hỏyyyva nhụdrffc nhụdrffc liềhpqon mởocjt mắpclit ra, thâhzajn thểakvq trựydoec tiếvnoep bay lêakvqn trêakvqn mảidjcnh vỡfast vừhcrja tiếvnoen vàjjwoo Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh, sau đjykeóivkw lộdlop ra cảidjcm giáivkwc thỏyyyva mãodohn nằqiuhm sấapobp lêakvqn trêakvqn đjykeóivkw.

Thằqiuhng nàjjwoy, gầlpbmn đjykeâhzajy nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc mộdlopt íblsxt bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsxidjcnh hưivkwocjtng, chỗboog tốkyaet cũdlopng khôxvonng íblsxt.

Giờgfgb phúnkfat nàjjwoy Trìvycgnh Cung đjykeúnkfang làjjwo khôxvonng cóivkwhzajm tưivkw đjykei luyệgzion hóivkwa mãodohnh vỡfast ngay lậqiucp tứppyqc, toàjjwon bộdlophzajm thầlpbmn củkxima hắpclin đjykei quan sáivkwt hai luồgngeng khíblsx tứppyqc kia, hai luồgngen khíblsx tứppyqc thìvycg mộdlopt đjykejjwon âhzajm nhu, mộdlopt đjykejjwon dưivkwơasnmng cưivkwơasnmng, chỉvusvivkwsrbsi hai luồgngeng khíblsx tứppyqc nàjjwoy, so thờgfgbi đjykeiểakvqm tiếvnoen vàjjwoo nhìvycgn đjykemjaqi trậqiucn do Cửboxtu Chuyểakvqn Âuzbhm Dưivkwơasnmng Thiêakvqn Sa biếvnoen hóivkwa còydoen thầlpbmn diệgziou hơasnmn.

Hai luồgngeng lựydoec lưivkwqiuhng nàjjwoy, khôxvonng ngờgfgbivkw thểakvqeocyy ýajnc dung hợqiuhp, tùeocyy ýajncivkwch ra. Hơasnmn nữsfira còydoen mang theo biếvnoen hóivkwa vôxvon tậqiucn trong đjykeóivkw.

Nhìvycgn thấapoby hai luồgngeng khíblsx tứppyqc nàjjwoy thay đjykekximi, Trìvycgnh Cung trong lúnkfac bấapobt tri bấapobt giáivkwc đjykeãodoh ngồgngei xuốkyaeng, thầlpbmn niệgziom hoàjjwon toàjjwon đjykepclim chìvycgm trong đjykeóivkw.

Giờgfgb khắpclic nàjjwoy, thờgfgbi gian, khôxvonng gian, thiêakvqn đjykeqwmpa giốkyaeng nhưivkw biếvnoen mấapobt, Trìvycgnh Cung hoàjjwon toàjjwon đjykepclim chìvycgm vàjjwoo trong cảidjcm ngộdlop huyềhpqon diệgziou nàjjwoy, giờgfgb phúnkfat nàjjwoy khôxvonng chỉvusv thầlpbmn niệgziom củkxima hắpclin thay đjykekximi, trong nộdlopi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh, Chíblsxivkwơasnmng Châhzajn Hỏyyyva, Chíblsx Âuzbhm Châhzajn Hỏyyyva cũdlopng theo đjykeóivkwjjwo biếvnoen hóivkwa... Trong Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn. Mộdlopt cổkxim khíblsx tứppyqc còydoen hung mãodohnh hơasnmn Đhpqomjaqo Tôxvonn bộdlopc pháivkwt ra, trêakvqn mặyyyvt củkxima lãodoho bấapobt tửboxt mang theo nụdrffivkwgfgbi vui vẻsfir.

- Tiểakvqu tửboxtjjwoy cóivkw chúnkfat tiềhpqon đjykegnge ah, khôxvonng đjykeếvnoen thờgfgbi gian ba trăfastm năfastm, lạmjaqi từhcrj Thiêakvqn Tôxvonn trung kỳqsdv đjykemjaqt tớsrbsi Thiêakvqn Tôxvonn đjykevusvnh phong, đjykei, khôxvonng hổkximjjwo nhi tửboxt Cựydoe Linh Đhpqomjaqo Tôxvonn.

Thiêakvqn Cung Đhpqomjaqo Tôxvonn táivkwn thưivkwocjtng nóivkwi ra.

Thầlpbmn Phưivkwqiuhng Đhpqomjaqo Tôxvonn cũdlopng cưivkwgfgbi nóivkwi: 


- Đhpqoppyqa nhỏyyyvjjwoy khôxvonng tệgzio, ngộdlopblsxnh tốkyaet.

- Nếvnoeu khôxvonng phảidjci cáivkwc ngưivkwơasnmi đjykehpqou hỗboog trợqiuh chỉvusv đjykeiểakvqm truyềhpqon thụdrff, lạmjaqi cho hắpclin nhiềhpqou chỗboog tốkyaet nhưivkw thếvnoe. Hắpclin làjjwom gìvycgivkwasnm hộdlopi tăfastng lêakvqn nhanh nhưivkw vậqiucy, cáivkwc ngưivkwơasnmi cũdlopng đjykehcrjng quáivkw sủkximng áivkwi hắpclin...

odoho bấapobt tửboxt vui vẻsfirivkwgfgbi nóivkwi, trong nháivkwy mắpclit ba trăfastm năfastm đjykeãodoh qua. Trong ba trăfastm năfastm nàjjwoy Tiểakvqu Phong Tửboxtocjtakvqn cạmjaqnh hắpclin, từhcrj Thiêakvqn Tôxvonn trung kỳqsdv đjykeãodoh đjykemjaqt tớsrbsi Thiêakvqn Tôxvonn đjykevusvnh phong nhưivkw hiệgzion giờgfgb, nếvnoeu khôxvonng phảidjci lãodoho bấapobt tửboxt cốkyae ýajnc cho hắpclin lắpcling đjykezqwsng thậqiuct sâhzaju mớsrbsi đjykedlopt pháivkw, chỉvusv sợqiuh hiệgzion giờgfgb hắpclin cóivkw hi vọzqwsng trùeocyng kíblsxch Đhpqomjaqo Tôxvonn rồgngei.

kexu Linh Sơasnmn hiệgzion giờgfgb muốkyaen thàjjwonh tựydoeu Đhpqomjaqo Tôxvonn cóivkw rấapobt íblsxt khảidjcfastng, nhưivkwng ởocjt chỗboogjjwoy lạmjaqi khôxvonng phảidjci khôxvonng cóivkw khảidjcfastng, nơasnmi nàjjwoy cóivkw nhiềhpqou vậqiuct phẩiubtm củkxima Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim, hơasnmn nữsfira ởocjt giữsfira sâhzajn mọzqwsi ngưivkwgfgbi cóivkw biệgzion pháivkwp cho hắpclin bổkximn nguyêakvqn khíblsx tứppyqc đjykeakvq hắpclin đjykedlopt pháivkw.

Nhưivkwng hiểakvqn nhiêakvqn lãodoho bấapobt tửboxt khôxvonng muốkyaen nhưivkw thếvnoe, bởocjti vìvycg Tiểakvqu Phong Tửboxt đjykedlopt pháivkwocjtvycgnh huốkyaeng hiệgzion giờgfgbjjwoxvon bổkxim, ngưivkwqiuhc lạmjaqi lãodohng phíblsx đjykemjaqi lưivkwqiuhng lựydoec lưivkwqiuhng bổkximn nguyêakvqn.

Mặyyyvc dùeocy khôxvonng cóivkw cung cấapobp lựydoec lưivkwqiuhng bổkximn nguyêakvqn, nhưivkwng ba trăfastm năfastm nàjjwoy trừhcrjodoho bấapobt tửboxt. Thầlpbmn Phưivkwqiuhng Đhpqomjaqo Tôxvonn, Thiêakvqn Cung Đhpqomjaqo Tôxvonn, Hữsfiru Minh Ma Tôxvonn đjykehpqou cóivkw truyềhpqon thụdrff, đjykemjaqt đjykeưivkwqiuhc nhữsfirng nhâhzajn vậqiuct đjykevusvnh phong củkxima Linh Sơasnmn chỉvusv đjykeiểakvqm, Tiểakvqu Phong Tửboxt muốkyaen khôxvonng thăfastng cấapobp nhanh cũdlopng khóivkw khăfastn.

- Lãodoho bấapobt tửboxt, ngưivkwơasnmi cũdlopng đjykehcrjng quáivkw gửboxti gắpclim hi vọzqwsng lêakvqn ngưivkwgfgbi củkxima Trìvycgnh Cung, ngưivkwơasnmi lạmjaqi dốkyaec sứppyqc liềhpqou mạmjaqng képclio chúnkfang ta tớsrbsi chỗboogjjwoy ởocjteocyng vớsrbsi ngưivkwơasnmi, chẳpcling lẽgnge ngưivkwơasnmi muốkyaen nhi tửboxt củkxima mìvycgnh chếvnoet cùeocyng mìvycgnh sao. Nếvnoeu nhưivkw Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim đjykei ra. Nhi tửboxt củkxima ngưivkwơasnmi muốkyaen đjykei vàjjwoo đjykeqwmpa phưivkwơasnmng kháivkwc tráivkwnh népcli, cũdlopng khôxvonng đjykekxim thựydoec lựydoec thìvycgjjwom sao bâhzajy giờgfgb, còydoen muốkyaen đjykedlopt pháivkw bịqwmp pháivkwt hiệgzion thìvycgjjwom sao bâhzajy giờgfgb, ta thấapoby khôxvonng bằqiuhng hiệgzion tạmjaqi giúnkfap hắpclin đjykedlopt pháivkw Đhpqomjaqo Tôxvonn. Nếvnoeu nhưivkw chíblsxnh ngưivkwơasnmi đjykeau lòydoeng, lựydoec lưivkwqiuhng bổkximn nguyêakvqn củkxima hắpclin đjykedlopt pháivkw Đhpqomjaqo Tôxvonn sẽgnge do ta phụdrff tráivkwch.

nkfac nàjjwoy, Yêakvqu Tôxvonn ởocjtakvqn cạmjaqnh đjykedlopt nhiêakvqn mởocjt miệgziong nóivkwi ra.

odoho bấapobt tửboxt khẽgnge nhíblsxu màjjwoy, tạmjaqi sao thờgfgbi đjykeiểakvqm nàjjwoy Yêakvqu Tôxvonn lạmjaqi nóivkwi ra chuyệgzion nàjjwoy?

- Lựydoec lưivkwqiuhng bổkximn nguyêakvqn, ngưivkwơasnmi cóivkw nhiềhpqou nhưivkw âhzajn chủkxim khôxvonng? Cóivkw chuyệgzion ngưivkwơasnmi lấapoby ra ta nhìvycgn xem, nhiềhpqou hơasnmn coi nhưivkw ngưivkwơasnmi lọzqwsi hạmjaqi.

Tiểakvqu Phong Tửboxt từhcrj nhỏyyyv đjykei theo Trìvycgnh Cung, cho nêakvqn trêakvqn lờgfgbi nóivkwi tuyệgziot đjykekyaei khôxvonng tha ngưivkwgfgbi, câhzaju nóivkwi đjykelpbmu tiêakvqn đjykeãodohjjwom Yêakvqu Tôxvonn nuốkyaet ngưivkwqiuhc trởocjt lạmjaqi.

Đhpqoưivkwơasnmng nhiêakvqn Yêakvqu Tôxvonn khôxvonng cóivkw đjykei tranh chấapobp vớsrbsi tiểakvqu bốkyaei làjjwom cáivkwi gìvycg, hừhcrj mộdlopt tiếvnoeng khôxvonng lêakvqn tiếvnoeng nữsfira.

- Tiểakvqu tửboxt, lậqiucp tứppyqc đjykei tìvycgm Trìvycgnh Cung.


odoho bấapobt tửboxtfastn bảidjcn khôxvonng quan tâhzajm lờgfgbi nóivkwi củkxima Yêakvqu Tôxvonn, nhưivkwng khôxvonng đjykeếvnoen nửboxta canh giờgfgb hắpclin truyềhpqon âhzajm trao đjykekximi vớsrbsi Tiểakvqu Phong Tửboxt, lậqiucp tứppyqc bảidjco hắpclin rờgfgbi đjykei.

Tiểakvqu Phong Tửboxt sữsfirng sờgfgb, lậqiucp tứppyqc nhìvycgn vềhpqo phíblsxa Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn:

- Têakvqn Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim kia khôxvonng cóivkw bấapobt cứppyq phảidjcn ứppyqng nàjjwoo...

- Ngưivkwơasnmi khôxvonng hiểakvqu, đjykeqiuhi cóivkw phảidjcn ứppyqng thìvycg chuyệgzion nàjjwoy khôxvonng ứppyqng phóivkw kịqwmpp, chỉvusv sợqiuh chuyệgzion nàjjwoy cóivkw biếvnoen. Nếvnoeu nhưivkw chúnkfang ta đjykegngeng lòydoeng, thờgfgbi đjykeiểakvqm ban đjykelpbmu, cho dùeocy Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximivkwgfgbng đjykemjaqi nhưivkw thếvnoejjwoo, dùeocy sao cũdlopng ởocjt trong Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn, màjjwo Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn kỳqsdv thậqiuct lạmjaqi kếvnoet nốkyaei vớsrbsi sốkyae mệgzionh củkxima Cửboxtu Châhzaju, cộdlopng thêakvqm chúnkfang ta năfastm đjykeóivkw đjykemjaqt đjykeưivkwqiuhc pháivkwp bảidjco củkxima Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim, liêakvqn thủkximdlopng cóivkw thểakvq trấapobn áivkwp mộdlopt thờgfgbi gian ngắpclin. Nhưivkwng hiệgzion tạmjaqi đjykeáivkwm ngưivkwgfgbi Yêakvqu Tôxvonn hiểakvqn nhiêakvqn cóivkw đjykedlopng táivkwc, nếvnoeu nhưivkwnkfac Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximivkwjjwonh đjykedlopng, bọzqwsn chúnkfang đjykedlopt nhiêakvqn chạmjaqy trốkyaen, vậqiucy thìvycg khôxvonng ngăfastn đjykeưivkwqiuhc, nếvnoeu nhưivkw thờgfgbi đjykeiểakvqm nàjjwoy ngưivkwơasnmi khôxvonng đjykei thôxvonng tri thìvycg khôxvonng kịqwmpp.

odoho bấapobt tửboxtxvoneocyng lo lắpcling nóivkwi ra.

- A...

Tiểakvqu Phong Tửboxtdlopng khôxvonng nghĩmnpp tớsrbsi đjykeiểakvqm nàjjwoy.

odoho bấapobt tửboxt kiêakvqn nhẫdgxcn giảidjci thíblsxch nóivkwi:

- Phưivkwơasnmng diệgzion nàjjwoy ngưivkwơasnmi khôxvonng hiểakvqu, cùeocyng Trìvycgnh Cung ta khôxvonng cầlpbmn nóivkwi bao nhiêakvqu hắpclin đjykeãodoh hiểakvqu toàjjwon bộdlop, ta làjjwo bắpclit bọzqwsn chúnkfang tớsrbsi đjykeâhzajy, hơasnmn nữsfira cóivkwfastng lựydoec giếvnoet bọzqwsn chúnkfang. Nhưivkwng đjykeóivkwjjwonkfac bắpclit đjykelpbmu, cho dùeocynkfac bắpclit đjykelpbmu giếvnoet bọzqwsn chúnkfang, Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim trong thờgfgbi gian ngắpclin cũdlopng khóivkwivkw thểakvq đjykedlopt pháivkw Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn. Còydoen cóivkw mộdlopt nguyêakvqn nhâhzajn trọzqwsng yếvnoeu kháivkwc, kỳqsdv thậqiuct bọzqwsn chúnkfang ởocjt chỗboogjjwoy cóivkw đjykeưivkwqiuhc thu hoạmjaqch rấapobt lớsrbsn, thúnkfac dụdrffc pháivkwp bảidjco củkxima Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim, bọzqwsn chúnkfang cóivkw thểakvq nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc lựydoec lưivkwqiuhng bổkximn nguyêakvqn, hơasnmn nữsfira cảidjcm ngộdlop Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn, giốkyaeng nhưivkw mộdlopt loạmjaqi trạmjaqng tháivkwi giao phong vớsrbsi Đhpqoan Vưivkwơasnmng Đhpqomjaqo Tổkxim, đjykeâhzajy làjjwoasnm hộdlopi khóivkwivkw đjykeưivkwqiuhc, đjykeếvnoen cảidjcnh giớsrbsi củkxima chúnkfang ta, loạmjaqi cơasnm hộdlopi nàjjwoy cơasnm hồgnge khóivkwivkw thểakvqvycgm đjykeưivkwqiuhc.

- Cóivkw thểakvqivkwi, tuy lúnkfac đjykeếvnoen ta lợqiuhi hạmjaqi hơasnmn đjykeáivkwm ngưivkwgfgbi nàjjwoy, nhưivkwng cũdlopng cóivkw hạmjaqn đjykedlop. Nhưivkwng mấapoby vạmjaqn năfastm qua đjykei, mỗboogi ngưivkwgfgbi đjykehpqou cóivkw tiếvnoen bộdlop rấapobt lớsrbsn, nhưivkwng đjykehpqou che dấapobu rấapobt tốkyaet. Ngưivkwơasnmi bâhzajy giờgfgbydoen khôxvonng đjykei thôxvonng tri cho Trìvycgnh Cung, chuyệgzion nàjjwoy sẽgnge sinh biếvnoen, bảidjco hắpclin dẫdgxcn ngưivkwgfgbi rờgfgbi đjykei, đjykei thôxvoni!

Chỉvusvivkw thờgfgbi gian ba trăfastm năfastm, lãodoho bấapobt tửboxtdlopng khôxvonng dáivkwm đjykei kỳqsdv vọzqwsng Trìvycgnh Cung cóivkw đjykedlopt pháivkw thậqiuct sựydoevycg. Bởocjti vìvycg đjykeếvnoen cảidjcnh giớsrbsi nàjjwoy, cũdlopng khôxvonng phảidjci nóivkwi cóivkw mậqiuct cảidjcnh gia tốkyaec thờgfgbi gian làjjwoivkw hiệgziou quảidjc a...

Bọzqwsn họzqws phảidjci cảidjcm ngộdlop đjykemjaqi đjykemjaqo, màjjwo trong loạmjaqi Tiểakvqu Thếvnoe Giớsrbsi khôxvonng cóivkw biệgzion pháivkwp. Cho nêakvqn đjykekyaei vớsrbsi bọzqwsn họzqwsjjwoivkwi, tạmjaqi đjykeâhzaju đjykeóivkw luyệgzion chếvnoe đjykean dưivkwqiuhc, luyệgzion chếvnoe pháivkwp bảidjco làjjwom mộdlopt chuyệgzion gìvycg đjykeóivkwdlopng coi nhưivkw xong, nhưivkwng chíblsxnh thứppyqc tăfastng tu vi cảidjcnh giớsrbsi lạmjaqi khôxvonng cóivkw trợqiuh giúnkfap gìvycg.

- Oanh!

Tiểakvqu Phong Tửboxt đjykeáivkwp ứppyqng mộdlopt tiếvnoeng, trựydoec tiếvnoep vậqiucn dụdrffng mộdlopt kiệgzion pháivkwp bảidjco màjjwoodoho bấapobt tửboxt cho hắpclin trưivkwsrbsc kia, lậqiucp tứppyqc hóivkwa thàjjwonh mộdlopt đjykemjaqo quang mang lao ra.

Tiểakvqu Phong Tửboxt đjykedlopt nhiêakvqn rờgfgbi đjykei, lậqiucp tứppyqc đjykeưivkwa tớsrbsi Yêakvqu Tôxvonn, Nguyêakvqn Thủkximy Ma Tôxvonn, Thiêakvqn Ma tôxvonn, Chíblsxnh Khíblsx Đhpqomjaqo Tôxvonn chúnkfa ýajnc, nhấapobt làjjwoakvqu Tôxvonn thầlpbmn sắpclic cóivkw chúnkfat thay đjykekximi, hắpclin hìvycgnh nhưivkwdlopng pháivkwt giáivkwc đjykeưivkwqiuhc, mộdlopt câhzaju trong lúnkfac vôxvonvycgnh củkxima chíblsxnh mìvycgnh đjykeãodoh đjykeakvq lộdlop ra cáivkwi gìvycg đjykeóivkw.

- Oanh!

Nhưivkwng vàjjwoo lúnkfac nàjjwoy, dưivkwsrbsi Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn đjykedlopt nhiêakvqn truyềhpqon đjykeếvnoen mộdlopt cổkxim lựydoec lưivkwqiuhng kinh khủkximng tớsrbsi cựydoec đjykeiểakvqm.

- Khôxvonng muốkyaen chếvnoet, íblsxt nhấapobt chúnkfang ta nêakvqn ổkxim đjykeqwmpnh lạmjaqi, áivkwp báivkwch hắpclin, nếvnoeu khôxvonng ai cũdlopng đjykehcrjng mong sốkyaeng rờgfgbi khỏyyyvi đjykeâhzajy.

Tuy thầlpbmn sắpclic đjykeáivkwm ngưivkwgfgbi Yêakvqu Tôxvonn lãodoho bấapobt tửboxt nhìvycgn khôxvonng thấapoby, bởocjti vìvycg đjykeqwmpa phưivkwơasnmng củkxima mỗboogi ngưivkwgfgbi bọzqwsn họzqws, đjykehpqou cóivkw khốkyaeng chếvnoe khíblsx tứppyqc củkxima mìvycgnh, cho nêakvqn cóivkw thểakvq ngăfastn cảidjcn ngưivkwgfgbi kháivkwc dòydoepclit.

Nhưivkwng lãodoho bấapobt tửboxtdlopng khôxvonng đjykeakvq cho bọzqwsn họzqws dễxrvrjjwong thựydoec hiệgzion đjykeưivkwqiuhc, trựydoec tiếvnoep đjykeem lờgfgbi nóivkwi nóivkwi ra, nếvnoeu nhưivkw bọzqwsn họzqwsivkwm làjjwom ngay lúnkfac nàjjwoy, trong lờgfgbi củkxima lãodoho bấapobt tửboxt đjykeãodohivkwi rấapobt rõuzbh rồgngei, mọzqwsi ngưivkwgfgbi ai cũdlopng đjykehcrjng mong sốkyaeng màjjwo rờgfgbi khỏyyyvi đjykeâhzajy.

- Xoạmjaqt!

Nguyêakvqn Thủkximy Ma Tôxvonn, Thiêakvqn Ma tôxvonn, Chíblsxnh Khíblsx Đhpqomjaqo Tôxvonn còydoen khôxvonng biếvnoet chuyệgzion gìvycg xảidjcy ra, đjykedlopt nhiêakvqn nghe đjykeưivkwqiuhc lãodoho bấapobt tửboxtivkwi lờgfgbi nàjjwoy, đjykehpqou nhìvycgn vềhpqo phíblsxa Yêakvqu Tôxvonn.

nkfac nàjjwoy phíblsxa dưivkwsrbsi Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn yêakvqu tĩmnppnh ba trăfastm năfastm, nhưivkwng lạmjaqi tiếvnoep tụdrffc căfastng lêakvqn nhưivkw khíblsx cầlpbmu, hơasnmn nữsfira càjjwong lúnkfac càjjwong lớsrbsn, mộdlopt íblsxt nơasnmi trưivkwsrbsc đjykeóivkw đjykeãodoh xuấapobt hiệgzion vếvnoet rạmjaqn, nhữsfirng nơasnmi vỡfast vụdrffn cũdlopng trởocjtakvqn rõuzbhjjwong, cóivkw mộdlopt loạmjaqi khảidjcfastng tùeocyy thờgfgbi nổkxim tung.

akvqu Tôxvonn liếvnoec mắpclit nhìvycgn lãodoho bấapobt tửboxt, pháivkwt hiệgzion lãodoho bấapobt tửboxtdlopng theo dõuzbhi hắpclin, tuy Yêakvqu Tôxvonn cóivkw chuẩiubtn bịqwmp, nhưivkwng lãodoho bấapobt tửboxt cảidjcnh cáivkwo hắpclin cũdlopng khôxvonng dáivkwm bỏyyyv qua.

eocy sao mấapoby vạmjaqn năfastm qua, hắpclin tiếvnoen bộdlop rấapobt nhiềhpqou, tăfastng lêakvqn rấapobt nhiềhpqou, lãodoho bấapobt tửboxtdlopng khôxvonng cóivkw nhàjjwon rỗboogi bao giờgfgb.

- Tốkyaet, ta lêakvqn phíblsxa trêakvqn.


akvqu Tôxvonn ngẫdgxcm lạmjaqi, gậqiuct đjykelpbmu nóivkwi ra.

Sau mộdlopt khắpclic, táivkwm đjykemjaqo khíblsx tứppyqc cưivkwgfgbng đjykemjaqi áivkwp báivkwch lấapoby, nếvnoeu nhưivkwnkfac nàjjwoy khôxvonng đjykeem đjykeqwmpa phưivkwơasnmng liêakvqn kếvnoet củkxima Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn xâhzaju chuỗboogi lạmjaqi thìvycg khôxvonng xong, nhưivkwng lầlpbmn nàjjwoy Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximxvonng kíblsxch hiểakvqn nhiêakvqn mạmjaqnh hơasnmn trưivkwsrbsc kia rấapobt nhiềhpqou, mấapoby ngưivkwgfgbi thừhcrja nhậqiucn áivkwp lựydoec cũdlopng lớsrbsn hơasnmn trưivkwsrbsc kia rấapobt nhiềhpqou, màjjwo Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn trởocjtakvqn vặyyyvn vẹdrffo càjjwong ngàjjwoy càjjwong dữsfir dộdlopi, khủkximng bốkyae, cóivkw mộdlopt loạmjaqi xu thếvnoeeocyy thờgfgbi vỡfast vụdrffn... Thờgfgbi gian ba trăfastm năfastm, đjykeâhzajy làjjwo thờgfgbi gian bếvnoe quan dàjjwoi nhấapobt củkxima Trìvycgnh Cung, kháivkwc vớsrbsi nhữsfirng lầlpbmn tu luyệgzion trưivkwsrbsc, Trìvycgnh Cung hai đjykegfgbi tu luyệgzion cũdlopng chưivkwa từhcrjng trảidjci nghiệgziom loạmjaqi trạmjaqng tháivkwi bếvnoe tửboxt quan thếvnoejjwoy, từhcrjng chúnkfat từhcrjng chúnkfat mộdlopt màjjwoi giũdlopa cảidjcm ngộdlop củkxima mìvycgnh. Ởkexu kiếvnoep trưivkwsrbsc hắpclin đjykemjaqt đjykeưivkwqiuhc Âuzbhm Dưivkwơasnmng Vạmjaqn Vậqiuct Quyếvnoet, còydoen đjykeưivkwqiuhc mộdlopt íblsxt đjykegnge vậqiuct lưivkwu lạmjaqi năfastm đjykeóivkw từhcrj Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim, cộdlopng thêakvqm luyệgzion đjykean đjykedlopt pháivkw, làjjwom cho Trìvycgnh Cung lấapoby đjykean nhậqiucp đjykemjaqo.

kexu kiếvnoep nàjjwoy Trìvycgnh Cung khôxvonng ngừhcrjng lĩmnppnh ngộdlop, luyệgzion đjykean cũdlopng nâhzajng cao mộdlopt bưivkwsrbsc, thầlpbmn niệgziom cũdlopng nhưivkw thếvnoe.

Nhưivkwng lầlpbmn nàjjwoy lạmjaqi cảidjcm ngộdlop hai luồgngeng lựydoec lưivkwqiuhng, Trìvycgnh Cung lạmjaqi tốkyaen hao suốkyaet ba trăfastm năfastm, màjjwo trong ba trăfastm năfastm nàjjwoy, thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung đjykeãodohivkwqiuht qua nửboxta bưivkwsrbsc Đhpqomjaqo Tôxvonn rấapobt nhiềhpqou lầlpbmn.

Nhưivkwng hắpclin vẫdgxcn khôxvonng tìvycgm đjykeưivkwqiuhc mộdlopt tia cơasnm hộdlopi, tạmjaqi nửboxta năfastm trưivkwsrbsc Trìvycgnh Cung dừhcrjng cảidjcm ngộdlop lạmjaqi, bắpclit đjykelpbmu tĩmnppnh tưivkw tấapobt cảidjc. Trìvycgnh Cung cầlpbmm tiểakvqu hưivkw đjykevusvnh ra nhìvycgn, thấapoby nộdlopi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh cùeocyng ngoạmjaqi đjykevusvnh, rốkyaet cuộdlopc Trìvycgnh Cung cũdlopng suy nghĩmnpp cẩiubtn thậqiucn mộdlopt việgzioc.

Đhpqoan, chíblsxnh mìvycgnh lấapoby đjykean nhậqiucp đjykemjaqo, ởocjt kiếvnoep nàjjwoy đjykei thuậqiucn lợqiuhi nhưivkw vậqiucy cũdlopng làjjwo do kiếvnoep trưivkwsrbsc lấapoby đjykean nhậqiucp đjykemjaqo, trêakvqn đjykean dạmjaqo cóivkw thàjjwonh tựydoeu.

Chíblsxnh mìvycgnh cóivkw đjykeưivkwqiuhc Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh, tựydoe nhiêakvqn tấapobt cảidjc thuậqiucn lợqiuhi, chíblsxnh mìvycgnh muốkyaen đjykedlopt pháivkw, con đjykeưivkwgfgbng duy nhấapobt chỉvusvivkw thểakvqjjwo luyệgzion đjykean.

Thầlpbmn niệgziom củkxima mìvycgnh lúnkfac nàjjwoy đjykeãodohivkwqiuhn nhờgfgb hai luồgngeng chíblsx âhzajm, chíblsxivkwơasnmng chi khíblsx cảidjcm ngộdlop cựydoec hạmjaqn củkxima đjykemjaqo, cảidjcm giáivkwc tấapobt cảidjc thôxvonng thuậqiucn, đjykemjaqt tớsrbsi cảidjcnh giớsrbsi cựydoec hạmjaqn củkxima siêakvqu việgziot Đhpqomjaqo Tôxvonn, nhưivkwng bảidjcn thâhzajn mìvycgnh khôxvonng cáivkwch nàjjwoo cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc cáivkwch đjykedlopt pháivkw tớsrbsi cảidjcnh giớsrbsi Đhpqomjaqo Tổkxim, khôxvonng cóivkw biệgzion pháivkwp nâhzajng cao mộdlopt bưivkwsrbsc. Nghĩmnpp thôxvonng suốkyaet nhữsfirng chuyệgzion nàjjwoy, Trìvycgnh Cung bắpclit đjykelpbmu đjykeakvqn cuồgngeng thu thậqiucp đjykean dưivkwqiuhc, sau đjykeóivkw bắpclit đjykelpbmu luyệgzion chếvnoe đjykean dưivkwqiuhc đjykeơasnmn giảidjcn nhấapobt.

jjwo nhữsfirng đjykean dưivkwqiuhc kháivkwc đjykekyaei vớsrbsi Trìvycgnh Cung hiệgzion tạmjaqi, đjykehpqou làjjwoeocyy tâhzajm màjjwo thàjjwonh, bởocjti vìvycg hắpclin khốkyaeng chếvnoe Chíblsxivkwơasnmng Châhzajn Hỏyyyva, Chíblsx Âuzbhm Châhzajn Hỏyyyva đjykeãodoh đjykemjaqt tớsrbsi trìvycgnh đjykedlop nhấapobt đjykeqwmpnh.

Đhpqoan dưivkwqiuhc cấapobp thấapobp nhấapobt đjykekyaei vớsrbsi Trìvycgnh Cung, mộdlopt mựydoec luyệgzion chếvnoe đjykeếvnoen tiêakvqn đjykean, cũdlopng may Trìvycgnh Cung cóivkwivkwqiuhc liệgziou rấapobt phong phúnkfa trong Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh, hơasnmn nữsfira dưivkwqiuhc liệgziou tạmjaqi đjykeâhzajy nhiềhpqou tớsrbsi mứppyqc khôxvonng kểakvq xiếvnoet.

Lầlpbmn đjykelpbmu tiêakvqn trưivkwsrbsc đjykeóivkw Trìvycgnh Cung vìvycg luyệgzion chếvnoe tiêakvqn đjykean, hao phíblsx thờgfgbi gian mấapoby trăfastm năfastm, nhưivkwng lầlpbmn nàjjwoy lạmjaqi dùeocyng khôxvonng tớsrbsi nửboxta tháivkwng. Lựydoec lưivkwqiuhng củkxima Trìvycgnh Cung cưivkwgfgbng đjykemjaqi hơasnmn kiếvnoep trưivkwsrbsc rấapobt nhiềhpqou, sửboxt dụdrffng lạmjaqi làjjwo Cửboxtu Châhzaju đjykegzio nhấapobt thầlpbmn khíblsx luyệgzion chếvnoe, trựydoec tiếvnoep sửboxt dụdrffng Chíblsxivkwơasnmng Châhzajn Hỏyyyva, Chíblsx Âuzbhm Châhzajn Hỏyyyva hiệgziou quảidjc đjykeưivkwơasnmng nhiêakvqn kháivkwc biệgziot.

- Oanh!

Trong nháivkwy mắpclit Trìvycgnh Cung luyệgzion chếvnoe xong tiêakvqn đjykean, thiêakvqn kiếvnoep phôxvon thiêakvqn cáivkwi đjykeqwmpa trêakvqn bầlpbmu trờgfgbi khôxvonng cóivkw hiệgziou quảidjc, chỉvusvivkw mộdlopt cổkxim uy áivkwp mạmjaqnh mẽgnge, nhưivkwng diệgzion tíblsxch bao trùeocym Trìvycgnh Cung rấapobt nhỏyyyv.

Giờgfgb khắpclic nàjjwoy, hàjjwong ràjjwoo vàjjwo bảidjco hộdlop củkxima Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, bởocjti vìvycg Tiêakvqn Đhpqoan đjykean kiếvnoep bịqwmp dẫdgxcn pháivkwt trởocjtakvqn vôxvoneocyng yếvnoeu ớsrbst, màjjwo mộdlopt cổkxim lựydoec lưivkwqiuhng lậqiucp tứppyqc mưivkwqiuhn nhờgfgbasnmi nàjjwoy phủkxim xuốkyaeng.

Trêakvqn bầlpbmu trờgfgbi,nguồgngen truyệgzion: Truyen Tien Hiep mộdlopt đjykelpbmu ngóivkwn tay cựydoec lớsrbsn từhcrj trêakvqn bầlpbmu trờgfgbi xuấapobt hiệgzion vàjjwo nghiềhpqon áivkwp xuốkyaeng dưivkwsrbsi.

- Âuzbhn chủkxim...

nkfac nàjjwoy, mưivkwqiuhn nhờgfgb lựydoec lưivkwqiuhng bổkximn nguyêakvqn củkxima lãodoho bấapobt tửboxt cung cấapobp vàjjwo lệgzionh bàjjwoi Đhpqomjaqo Tổkxim đjykeãodoh tớsrbsi, ngưivkwgfgbi tớsrbsi làjjwo Tiểakvqu Phong Tửboxt, xa xa vừhcrja vặyyyvn nhìvycgn thấapoby mộdlopt màjjwon nàjjwoy, tâhzajm thầlpbmn củkxima hắpclin nhưivkw đjykeakvqn cuồgngeng lêakvqn, bay xuốkyaeng dưivkwsrbsi.

- Đhpqoppyqng ởocjt kia đjykeqiuhi đjykei.

Thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung khẽgnge đjykedlopng, đjykeãodoh khôxvonng képclim hơasnmn Đhpqomjaqo Tổkxim bao nhiêakvqu, Tiểakvqu Phong Tửboxt lậqiucp tứppyqc bịqwmp épclip dừhcrjng lạmjaqi ởocjtakvqn trêakvqn khôxvonng trung ngoàjjwoi mấapoby ngàjjwon dặyyyvm, khẽgnge đjykedlopng cũdlopng khôxvonng thểakvq đjykedlopng đjykeqiucy.

Tiểakvqu Phong Tửboxt miệgziong mởocjt lớsrbsn, muốkyaen nhắpclic nhởocjt Trìvycgnh Cung, thậqiucm chíblsx muốkyaen xôxvonng lêakvqn hỗboog trợqiuh, nhưivkwng giờgfgb phúnkfat nàjjwoy lạmjaqi khôxvonng cáivkwch nàjjwoo nhúnkfac nhíblsxch đjykeưivkwqiuhc.

Tạmjaqi sao cóivkw thểakvq nhưivkw vậqiucy? Đhpqoâhzajy làjjwo thầlpbmn niệgziom gôxvonng xiềhpqong, thầlpbmn niệgziom lao lung hay làjjwoivkwi gìvycg kháivkwc, chíblsxnh mìvycgnh căfastn bảidjcn khôxvonng cóivkw cảidjcm giáivkwc ngoạmjaqi lựydoec nhốkyaet, nhưivkwng thâhzajn thểakvq khôxvonng đjykedlopng đjykeqiucy đjykeưivkwqiuhc, ngay cảidjc pháivkwp lựydoec cũdlopng khôxvonng thểakvq vậqiucn chuyểakvqn, đjykeâhzajy làjjwo lựydoec lưivkwqiuhng gìvycg?

Giờgfgb khắpclic nàjjwoy, trong nộdlopi tâhzajm Tiểakvqu Phong Tửboxt đjykeúnkfang làjjwo khôxvonng thểakvqivkwocjtng tưivkwqiuhng đjykeưivkwqiuhc, hắpclin nhìvycgn thấapoby thiêakvqn kiếvnoep trêakvqn bầlpbmu trờgfgbi ngưivkwng tụdrff lạmjaqi thàjjwonh đjykelpbmu ngóivkwn tay, hắpclin lúnkfac nàjjwoy vôxvoneocyng khiếvnoep sợqiuh.

Cho dùeocyocjteocyng bọzqwsn lãodoho bấapobt tửboxthzaju nhưivkw vậqiucy, mấapoby trăfastm năfastm hắpclin cũdlopng chưivkwa từhcrjng nghe qua loạmjaqi chuyệgzion nàjjwoy.

- Đhpqoếvnoen, rốkyaet cụdrffc đjykeếvnoen, đjykeếvnoen đjykeâhzajy đjykei, bảidjcn đjykemjaqi thiếvnoeu đjykeang đjykeqiuhi ngưivkwơasnmi đjykeapoby.

Lầlpbmn luyệgzion chếvnoe ra tiêakvqn đjykean nàjjwoy còydoen cưivkwgfgbng đjykemjaqi hơasnmn kiếvnoep trưivkwsrbsc nhiềhpqou, rốkyaet cụdrffc dẫdgxcn đjykedlopng phâhzajn thầlpbmn Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim tạmjaqi Tiêakvqn Giớsrbsi mưivkwqiuhn nhờgfgb thầlpbmn khíblsx thiêakvqn kiếvnoep đjykedlopng thủkxim, hơasnmn nữsfira lầlpbmn nàjjwoy đjykeãodohi ngộdlop củkxima mìvycgnh cùeocyng Càjjwon Khôxvonn Đhpqoan Tôxvonng vàjjwo Thầlpbmn Long Tiêakvqn Cung năfastm đjykeóivkw giốkyaeng nhưivkw, siêakvqu việgziot Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Kiếvnoep, trựydoec tiếvnoep làjjwo phâhzajn thầlpbmn củkxima Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximivkwqiuhn nhờgfgb thầlpbmn khíblsx thiêakvqn kiếvnoep, thi triểakvqn lựydoec lưivkwqiuhng lêakvqn tớsrbsi cựydoec hạmjaqn.

Mộdlopt ngóivkwn tay, hắpclin mưivkwqiuhn nhờgfgb loạmjaqi lựydoec lưivkwqiuhng nàjjwoy cóivkw thểakvq đjykeáivkwnh nhau, ngóivkwn tay khai mởocjt khôxvonng gian, nhưivkwng lựydoec lưivkwqiuhng lạmjaqi cưivkwgfgbng đjykemjaqi đjykeếvnoen khủkximng bốkyae.

Tiêakvqn Tổkxim, đjykeâhzajy chíblsxnh làjjwo lựydoec lưivkwqiuhng củkxima Tiêakvqn Tổkxim, tráivkwch khôxvonng đjykeưivkwqiuhc lúnkfac trưivkwsrbsc chỉvusv cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc cảidjcnh tưivkwqiuhng củkxima tiêakvqn khíblsxjjwon Khôxvonn Đhpqoan Tôxvonng bịqwmp hủkximy diệgziot, thìvycg ra chíblsxnh làjjwo loạmjaqi cảidjcm giáivkwc hủkximy diệgziot tấapobt cảidjcjjwoy.

Tuy chỉvusvjjwo mộdlopt ngóivkwn tay, nhưivkwng cóivkw đjykeưivkwqiuhc uy thếvnoe hủkximy thiêakvqn diệgziot đjykeqwmpa.

Thựydoec sựydoe cho rằqiuhng mìvycgnh làjjwo trờgfgbi àjjwo, thựydoec cho rằqiuhng làjjwom nhưivkw vậqiucy cóivkw thểakvq diệgziot sáivkwt tấapobt cảidjc sao? Tốkyaet lắpclim, hôxvonm nay bảidjcn đjykemjaqi thiếvnoeu muốkyaen triệgziot đjykeakvq nổkximivkwt ngưivkwơasnmi, pháivkw vỡfast thiêakvqn kiếvnoep củkxima ngưivkwơasnmi, pháivkw vỡfastivkwi màjjwo ngưivkwơasnmi gọzqwsi làjjwo trờgfgbi. Trong nộdlopi tâhzajm củkxima Trìvycgnh Cung xuấapobt hiệgzion tíblsxn niệgziom nàjjwoy, lựydoec lưivkwqiuhng Pháivkw Kiếvnoep Thưivkwơasnmng trong tay đjykeãodoh vậqiucn chuyểakvqn tớsrbsi mấapoby ngàjjwon lầlpbmn, Chíblsxivkwơasnmng Châhzajn Hỏyyyva cùeocyng Chíblsx Âuzbhm Châhzajn Hỏyyyva củkxima Trìvycgnh Cung hiệgzion giờgfgb khôxvonng ngừhcrjng dung hợqiuhp.

- Oanh!

Lậqiucp tứppyqc đjykeem uy lựydoec củkxima Pháivkw Kiếvnoep Thưivkwơasnmng tăfastng lêakvqn tớsrbsi cựydoec hạmjaqn, thâhzajn thểakvq củkxima Trìvycgnh Cung trựydoec tiếvnoep pháivkw khôxvonng bay lêakvqn, Pháivkw Kiếvnoep Thưivkwơasnmng trựydoec tiếvnoep đjykeâhzajm đjykelpbmu củkxima mìvycgnh vàjjwoo ngóivkwn tay đjykeang nghiềhpqon áivkwp xuốkyaeng.

Trong nháivkwy mắpclit nàjjwoy, Trìvycgnh Cung đjykeem thầlpbmn niệgziom củkxima mìvycgnh, đjykeem hai đjykegfgbi cảidjcm ngộdlop củkxima mìvycgnh, đjykeem tấapobt cảidjc đjykehpqou đjykeáivkwnh bạmjaqc.

- Oanh... Bàjjwonh bàjjwonh bàjjwonh...

Trìvycgnh Cung oanh kíblsxch đjykelpbmu ngóivkwn tay kia, nhưivkwng dưivkwsrbsi áivkwp lựydoec khổkximng lồgnge củkxima ngóivkwn tay, thâhzajn thểakvq Trìvycgnh Cung bắpclit đjykelpbmu vỡfast vụdrffn, nhưivkwng Trìvycgnh Cung lạmjaqi khôxvonng ngừhcrjng trùeocyng kíblsxch, thâhzajn thểakvq vỡfast vụdrffn, nhưivkwng thầlpbmn niệgziom cưivkwơasnmng cứppyqng, khôxvonng ngừhcrjng trùeocyng kíblsxch.

Hỏyyyva diễxrvrm cựydoec đjykeoan dung hợqiuhp vớsrbsi lựydoec lưivkwqiuhng cựydoec đjykeoan, lựydoec pháivkw hoạmjaqi kinh ngưivkwgfgbi, nhưivkwng uy áivkwp củkxima Tiêakvqn Tổkxim lạmjaqi làjjwom cho ngưivkwgfgbi ta khóivkwivkw thểakvqivkwocjtng tưivkwqiuhng.

- Ah, dung luyệgzion!

Lậqiucp tứppyqc, Trìvycgnh Cung đjykeem mảidjcnh vỡfast khôxvonng gian ngoạmjaqi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh ba trăfastm năfastm qua chưivkwa luyệgzion hóivkwa, dùeocyng lựydoec lưivkwqiuhng củkxima hắpclin hiệgzion giờgfgb, trong nháivkwy mắpclit làjjwoivkw thểakvqjjwom đjykeưivkwqiuhc chuyệgzion nàjjwoy, trong nháivkwy mắpclit khôxvonng gian ngoạmjaqi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh nguyêakvqn vẹdrffn, mộdlopt sốkyae thếvnoe giớsrbsi chi lựydoec gầlpbmn nhưivkw ngưivkwng tụdrff lạmjaqi, Trìvycgnh Cung lậqiucp tứppyqc cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa.

Đhpqoúnkfang vậqiucy, trong thầlpbmn niệgziom củkxima hắpclin thậqiucm chíblsxpclio dàjjwoi tớsrbsi mỗboogi chỗboog củkxima Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, giờgfgb khắpclic nàjjwoy, thờgfgbi gian, khôxvonng gian giốkyaeng nhưivkw đjykeìvycgnh chỉvusv (dừhcrjng lạmjaqi), loạmjaqi lựydoec lưivkwqiuhng nàjjwoy cóivkw thểakvqjjwom cho phâhzajn thầlpbmn củkxima Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximivkwqiuhn nhờgfgb thầlpbmn khíblsx thiêakvqn kiếvnoep, tạmjaqo thàjjwonh ngóivkwn tay áivkwp báivkwch xuốkyaeng dưivkwsrbsi dừhcrjng lạmjaqi trong nháivkwy mắpclit.

Nhưivkwng chỉvusv trong nháivkwy mắpclit nàjjwoy, Trìvycgnh Cung lạmjaqi giốkyaeng nhưivkw đjykeang sinh tồgngen ởocjt mỗboogi chỗboog trêakvqn Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, loạmjaqi cảidjcm giáivkwc nàjjwoy giốkyaeng nhưivkw hắpclin đjykeang ởocjt Đhpqoan Thầlpbmn Phủkxim, vôxvoneocyng hiểakvqu rõuzbh Nam Hoang. Còydoen lầlpbmn nàjjwoy, hắpclin hiểakvqu rõuzbh Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa thậqiucm chíblsx cảidjc Linh Sơasnmn, vôxvon tậqiucn tinh khôxvonng.

Đhpqoâhzajy chíblsxnh làjjwo cảidjcm ngộdlop thếvnoe giớsrbsi, trong nháivkwy mắpclit thầlpbmn niệgziom củkxima hắpclin đjykeãodoh siêakvqu thoáivkwt phạmjaqm trùeocyvycgnh thưivkwgfgbng, triệgziot đjykeakvq đjykemjaqt tớsrbsi mộdlopt loạmjaqi cảidjcnh giớsrbsi hợqiuhp nhấapobt vớsrbsi đjykemjaqo.

Hợqiuhp Đhpqomjaqo Kỳqsdv, đjykeâhzajy chíblsxnh làjjwo cảidjcnh giớsrbsi đjykemjaqt tớsrbsi Đhpqomjaqo Tổkxim mớsrbsi cóivkw.

Đhpqoúnkfang vậqiucy, chíblsxnh làjjwoivkwơasnmng hợqiuhp vớsrbsi đjykemjaqo, loạmjaqi cảidjcnh giớsrbsi nàjjwoy tạmjaqi sao làjjwo khóivkw khăfastn nhấapobt, vôxvon sốkyae tuếvnoe nguyệgziot, chỉvusvivkw ba ngưivkwgfgbi đjykemjaqt tớsrbsi qua, cũdlopng chỉvusvivkwivkwơasnmng hợqiuhp vớsrbsi đjykemjaqo, đjykeãodoh siêakvqu việgziot lĩmnppnh ngộdlop, tu luyệgzion, cơasnm duyêakvqn.

jjwo Trìvycgnh Cung trong nháivkwy mắpclit nàjjwoy cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc tấapobt cảidjc, màjjwo tạmjaqi đjykeâhzajy, dưivkwsrbsi áivkwp báivkwch củkxima Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim, Trìvycgnh Cung dung luyệgzion mãodohnh vỡfast khôxvonng gian ngoạmjaqi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh, đjykeãodoh dung hợqiuhp làjjwom mộdlopt vớsrbsi Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh năfastm đjykeóivkw nổkxim tung, khíblsx đjykeóivkwivkw mộdlopt íblsxt khốkyaei lớsrbsn bay ra ngoàjjwoi tớsrbsi nhữsfirng chỗboog đjykeyyyvc biệgziot, còydoen cóivkwxvon sốkyae mảidjcnh vỡfast, khốkyaei vụdrffn phâhzajn bốkyae đjykeếvnoen vôxvon sốkyae đjykeqwmpa phưivkwơasnmng.

Nhưivkwng Trìvycgnh Cung trong nháivkwy mắpclit nàjjwoy, lạmjaqi mưivkwqiuhn nhờgfgb lựydoec lưivkwqiuhng nàjjwoy cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc đjykeqwmpa phưivkwơasnmng cóivkwodohnh vỡfast, giốkyaeng nhưivkw hắpclin cóivkwjjwong tỉvusv phâhzajn thâhzajn, trong hàjjwong tỷkoli tinh cầlpbmu, tạmjaqi mỗboogi tấapobc thổkxim đjykeqwmpa củkxima Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, giốkyaeng nhưivkw sinh tồgngen cảidjc đjykegfgbi ởocjt mỗboogi chỗboog trong Linh Sơasnmn.

Loạmjaqi sốkyaeivkwqiuhng khủkximng bốkyaejjwoy tíblsxch gớsrbsp làjjwom mộdlopt, cảidjcm ngộdlop, rốkyaet cụdrffc làjjwom cho Trìvycgnh Cung lậqiucp tứppyqc siêakvqu thoáivkwt tấapobt cảidjc.

Giờgfgb khắpclic nàjjwoy, Trìvycgnh Cung cũdlopng đjykeãodoh hiểakvqu rãodoho, vìvycgivkwi gìvycg tu luyệgzion bìvycgnh thưivkwgfgbng làjjwomnppnh viễxrvrn khôxvonng cóivkw khảidjcfastng hợqiuhp đjykemjaqo.

Cho dùeocy thọzqws mệgzionh cóivkwjjwoi hơasnmn, cũdlopng khôxvonng thểakvqjjwoo làjjwom đjykeưivkwqiuhc đjykeiểakvqm nàjjwoy, cơasnm duyêakvqn, thậqiuct sựydoejjwoasnm duyêakvqn.

Thầlpbmn niệgziom đjykemjaqt tớsrbsi Hợqiuhp Đhpqomjaqo Kỳqsdv, thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung khẽgnge đjykedlopng, Pháivkw Kiếvnoep Thưivkwơasnmng khôxvonng cầlpbmn thâhzajn thểakvq Trìvycgnh Cung ủkximng hộdlopxvonng lêakvqn đjykeáivkwnh ra, đjykeãodoh trựydoec tiếvnoep biếvnoen lớsrbsn, trựydoec tiếvnoep đjykeâhzajm ráivkwch đjykelpbmu ngóivkwn tay đjykeang đjykeáivkwnh xuốkyaeng.

Lậqiucp tứppyqc ẩiubtn chứppyqa hai chủkximng lựydoec lưivkwqiuhng cựydoec đjykeoan,Bạmjaqn đjykeang đjykezqwsc truyệgzion tạmjaqi Nguồgngen truyệgzion: TruyentienHiep.vn">TruyenTienHiep trựydoec tiếvnoep truyềhpqon vàjjwoo trong trong vòydoeng bảidjco hộdlop Cửboxtu Châhzaju vàjjwo Tiêakvqn Giớsrbsi.

- Ah...

pclit thảidjcm mộdlopt tiếvnoeng, cổkxim lựydoec lưivkwqiuhng kia lậqiucp tứppyqc biếvnoen mấapobt.

- Oanh!

Ngóivkwn tay ầlpbmm ầlpbmm nổkxim tung, cổkxim lựydoec lưivkwqiuhng khổkximng lồgnge củkxima thiêakvqn kiếvnoep mang tớsrbsi vụdrff nổkxim tung cựydoec kỳqsdv kinh khủkximng, loạmjaqi uy lựydoec nàjjwoy cóivkw xu thếvnoe hủkximy diệgziot tấapobt cảidjc.

Thờgfgbi đjykeiểakvqm vụdrff nổkxim tung nàjjwoy muốkyaen hủkximy diệgziot tấapobt cảidjc, hai cổkxim khíblsx tứppyqc thầlpbmn kỳqsdv kia lậqiucp tứppyqc bao phủkxim củkxima tháivkwnh sơasnmn, ngăfastn chặyyyvn cổkxim lựydoec lưivkwqiuhng nổkxim tung nàjjwoy ởocjtakvqn ngoàjjwoi, sau đjykeóivkw tiếvnoen vàjjwoo thâhzajn thểakvq củkxima Trìvycgnh Cung.

Trong nháivkwy mắpclit đjykeóivkw, Trìvycgnh Cung nhìvycgn thấapoby mộdlopt ngưivkwgfgbi con gáivkwi, đjykeang chiếvnoen đjykeapobu vớsrbsi mộdlopt nam tửboxt, cuốkyaei cùeocyng đjykedlopt nhiêakvqn cóivkw mộdlopt ngưivkwgfgbi đjykeáivkwnh lépclin, nữsfir tửboxtvycg ngăfastn cảidjcn côxvonng kíblsxch giúnkfap nam tửboxt kia gầlpbmn nhưivkw sắpclip chếvnoet, nữsfir tửboxt dốkyaec sứppyqc liềhpqou mạmjaqng liêakvqn thủkxim đjykeáivkwnh trọzqwsng thưivkwơasnmng nam tửboxt đjykeáivkwnh lépclin. Sau đjykeóivkw phong ấapobn ngưivkwgfgbi đjykeáivkwnh lépclin, cuốkyaei cùeocyng cảidjc thiêakvqn đjykeqwmpa sụdrffp đjykekxim, nam tửboxt đjykeem khốkyaei đjykeqwmpa phưivkwơasnmng bọzqwsn họzqwsocjteocyng nhau niêakvqm phong lạmjaqi, trong nháivkwy mắpclit đjykejjwon khíblsx tứppyqc cuốkyaei cùeocyng củkxima nữsfir tửboxt kia tửboxt vong, nam tửboxt vốkyaen cóivkw thểakvq sốkyaeng, nhưivkwng hắpclin cuốkyaei cùeocyng nhấapobt hóivkwa thàjjwonh mộdlopt đjykejjwon nguyêakvqn thủkximy chi khíblsx.

- Bàjjwonh... Bàjjwonh...

Trong nháivkwy mắpclit nàjjwoy, thâhzajn thểakvq Trìvycgnh Cung bịqwmp nghiềhpqon náivkwt dưivkwsrbsi sựydoe trợqiuh giúnkfap củkxima hai luồgngeng khíblsx, rấapobt nhanh ngưivkwng tụdrff. Màjjwo thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung khẽgnge đjykedlopng, đjykevusvnh Chíblsxivkwơasnmng Châhzajn Hỏyyyva cùeocyng Chíblsx Âuzbhm Châhzajn Hỏyyyva trong Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh triệgziot đjykeakvq dung hợqiuhp làjjwom mộdlopt.

Trìvycgnh Cung khoáivkwt tay, trựydoec tiếvnoep népclim đjykean dưivkwqiuhc lúnkfac trưivkwsrbsc mìvycgnh luyệgzion chếvnoejjwoo miệgziong, trưivkwsrbsc kia khôxvonng dáivkwm tùeocyy ýajnc ăfastn tiêakvqn đjykean, nhưivkwng hiệgzion tạmjaqi hắpclin hoàjjwon toàjjwon khôxvonng quan tâhzajm vấapobn đjykehpqojjwoy.

Lựydoec lưivkwqiuhng bàjjwonh trưivkwsrbsng khôxvonng ngừhcrjng képclio lựydoec lưivkwqiuhng củkxima Trìvycgnh Cung lêakvqn, dầlpbmn dầlpbmn pháivkwp lựydoec, thâhzajn thểakvqjjwo thầlpbmn niệgziom đjykehpqou tiếvnoen vàjjwoo cảidjcnh giớsrbsi hoàjjwon toàjjwon mớsrbsi.

asnmn nữsfira trong nháivkwy mắpclit nàjjwoy, tấapobt cảidjcivkwc nơasnmi hẻsfiro láivkwnh trong tinh khôxvonng vôxvon hạmjaqn, Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, Linh Sơasnmn, cáivkwc mãodohnh vỡfast củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh bay tớsrbsi, trựydoec tiếvnoep pháivkw vỡfast khôxvonng gian tiếvnoen vàjjwoo nơasnmi đjykeâhzajy, dầlpbmn dầlpbmn dung nhậqiucp vàjjwoo thâhzajn thểakvq Trìvycgnh Cung.

jjwoocjt trong thâhzajn thểakvq củkxima Trìvycgnh Cung, đjykeãodoh khôxvonng còydoen khôxvonng gian nữsfira, mộdlopt thếvnoe giớsrbsi đjykeang từhcrj từhcrjvycgnh thàjjwonh.

Tiểakvqu Phong Tửboxt bịqwmp đjykeqwmpnh trụdrff đjykeppyqng ởocjt xa nhìvycgn thấapoby màjjwoivkw hốkyaec mồgngem, bởocjti vìvycg hắpclin thậqiuct sựydoe đjykeang nhìvycgn thấapoby thếvnoe giớsrbsi đjykeang hìvycgnh thàjjwonh trong ngưivkwgfgbi Trìvycgnh Cung, triệgziot đjykeakvq đjykeem khôxvonng gian ngoạmjaqi đjykevusvnh củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh diễxrvrn biếvnoen thàjjwonh thếvnoe giớsrbsi, màjjwo thếvnoe giớsrbsi nàjjwoy khôxvonng đjykeơasnmn giảidjcn làjjwo Tiểakvqu Thếvnoe Giớsrbsi.

Trìvycgnh Cung cóivkw đjykeưivkwqiuhc thếvnoe giớsrbsi củkxima mìvycgnh, chuyệgzion nàjjwoy phảidjci nóivkwi nhưivkw thếvnoejjwoo, hắpclin...

Hắpclin đjykeãodoh trởocjt thàjjwonh Đhpqomjaqo Tổkxim chíblsxnh thứppyqc.

- Oanh...

jjwojjwoo lúnkfac nàjjwoy, cảidjc Linh Sơasnmn cảidjcm giáivkwc đjykeưivkwqiuhc chấapobn đjykedlopng, nổkxim vang, giốkyaeng nhưivkw trong ngàjjwoy tậqiucn thếvnoe, vỡfast vụdrffn, mộdlopt cổkxim khíblsx tứppyqc bao phủkxim thiêakvqn đjykeqwmpa, sáivkwt khíblsx tràjjwon ngậqiucp.

- Phốkyaec...

Trong Linh Sơasnmn vàjjwoo lúnkfac nàjjwoy, bọzqwsn ngưivkwgfgbi Yêakvqu Tôxvonn đjykeãodoh chạmjaqy mấapobt, lãodoho bấapobt tửboxt, Thầlpbmn Phưivkwqiuhng Đhpqomjaqo Tôxvonn, Thiêakvqn Cung Đhpqomjaqo Tôxvonn, Thiêakvqn Hỏyyyva Đhpqomjaqo Tôxvonn, Hữsfiru Minh Ma Tôxvonn cuốkyaei cùeocyng cũdlopng lưivkwu lạmjaqi, nhưivkwng bọzqwsn họzqws khôxvonng trấapobn áivkwp đjykeưivkwqiuhc bao lâhzaju, giờgfgb phúnkfat nàjjwoy trậqiucn pháivkwp Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa rốkyaet cuộdlopc bịqwmppcli nứppyqt.

Trong khe hỡfast truyềhpqon tớsrbsi côxvonng kíblsxch, làjjwom cho bọzqwsn họzqws bịqwmp trọzqwsng thưivkwơasnmng.

Nhữsfirng ngưivkwgfgbi kháivkwc cũdlopng đjykegngeng thờgfgbi gậqiuct đjykelpbmu, cũdlopng tếvnoe ra pháivkwp bảidjco củkxima Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim, chuẩiubtn bịqwmpeocyng táivkwnh mạmjaqng làjjwom đjykemjaqi giáivkw, dùeocyng hếvnoet sứppyqc képclio dàjjwoi thờgfgbi gian củkxima Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim.

- Cửboxtu Châhzaju, U Minh, cáivkwc ngưivkwơasnmi nóivkwi ta lòydoeng dạmjaq hẹdrffp hòydoei, chắpclic chắpclin sẽgnge siêakvqu việgziot thiêakvqn tàjjwoi luyệgzion đjykean nhưivkw ta, ta xem ra ai cóivkw thểakvq siêakvqu việgziot ta chứppyq, trong thiêakvqn đjykeqwmpa nàjjwoy khôxvonng ai cóivkw thểakvq siêakvqu việgziot ta cảidjc, hai ngưivkwgfgbi cáivkwc ngưivkwơasnmi chếvnoet rồgngei, nhưivkwng ta còydoen vĩmnppnh viễxrvrn sốkyaeng ởocjt thếvnoe gian nàjjwoy, ta làjjwo Bấapobt Hủkxim, ta làjjwo tồgngen tạmjaqi vĩmnppnh hằqiuhng, ha ha, chỉvusv bằqiuhng cáivkwc ngưivkwơasnmi cũdlopng muốkyaen ngăfastn cảidjcn ta...

Giờgfgb phúnkfat nàjjwoy, Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim thâhzajn đjykeang ởocjt trong Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn đjykeãodoh khôxvonng cóivkw cốkyae kỵrdnyjjwoo nữsfira, cưivkwgfgbi to đjykeakvqn cuồgngeng, hắpclin muốkyaen triệgziot đjykeakvqjjwong lâhzajm thếvnoe giớsrbsi nàjjwoy, triệgziot đjykeakvq hủkximy diệgziot tấapobt cảidjcasnmi nàjjwoy.

- Tồgngen tạmjaqi vĩmnppnh hằqiuhng, Bấapobt Hủkxim đjykeúnkfang khôxvonng, vậqiucy thìvycg rấapobt tốkyaet.

Khôxvonng đjykeqiuhi Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn nứppyqt ra, khôxvonng đjykeqiuhi bọzqwsn ngưivkwgfgbi lãodoho bấapobt tửboxt lấapoby cáivkwi chếvnoet đjykehpqon bùeocy, trấapobn áivkwp đjykemjaqi trậqiucn nứppyqt ra, đjykedlopt nhiêakvqn trêakvqn bầlpbmu trờgfgbi cóivkw âhzajm thanh truyềhpqon tớsrbsi.

Sau mộdlopt khắpclic, trêakvqn bầlpbmu trờgfgbi xuấapobt hiệgzion mộdlopt tràjjwong cảidjcnh, tấapobt cảidjc mọzqwsi ngưivkwgfgbi nhìvycgn thấapoby Trìvycgnh Cung đjykeãodoh niêakvqm phong toàjjwon bộdlop tiểakvqu Tiêakvqn Giớsrbsi vàjjwoo thâhzajn thểakvq,Bạmjaqn đjykeang đjykezqwsc truyệgzion tạmjaqi Nguồgngen truyệgzion: TruyentienHiep.vn">TruyệgzionY Nguồgngen truyệgzion: TruyentienHiep.vn tiểakvqu Tiêakvqn Giớsrbsi đjykeang ởocjt trong thâhzajn thểakvq củkxima Trìvycgnh Cung, hắpclin đjykeãodoh xuấapobt hiệgzion phíblsxa trêakvqn Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn.

- Đhpqoâhzajy làjjwo... Cáivkwi nàjjwoy...

odoho bấapobt tửboxt khiếvnoep sợqiuh nhìvycgn lêakvqn bầlpbmu trờgfgbi, bởocjti vìvycg loạmjaqi thủkxim đjykeoạmjaqn nàjjwoy, đjykeãodohivkwqiuht qua bọzqwsn hắpclin tưivkwocjtng tưivkwqiuhng.

- Ta... Ta cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc khíblsx tứppyqc Đhpqomjaqo Tổkxim, khôxvonng, rấapobt tưivkwơasnmng tựydoe, nhưivkwng...

Trong mắpclit củkxima Thầlpbmn Phưivkwqiuhng Đhpqomjaqo Tôxvonn cóivkwivkwsrbsc mắpclit hỏyyyva diễxrvrm, đjykeãodoh khốkyaeng chếvnoe khôxvonng nổkximi chảidjcy xuốkyaeng.

- Làjjwoivkwxvonn sao?

Thâhzajn thểakvq Hữsfiru Minh Ma Tôxvonn khẽgnge run lêakvqn, khôxvonng dáivkwm tin nhìvycgn thâhzajn ảidjcnh Trìvycgnh Cung, thâhzajn hìvycgnh bay lêakvqn.

odoho bấapobt tửboxtdlopng khiếvnoep sợqiuh nhìvycgn Trìvycgnh Cung, loạmjaqi thủkxim đjykeoạmjaqn nàjjwoy vưivkwqiuht qua cảidjcnh giớsrbsi Đhpqomjaqo Tôxvonn, hoàjjwon toàjjwon bỏyyyv qua tấapobt cảidjc khoảidjcng cáivkwch.

Cảidjcm nhậqiucn đjykeưivkwqiuhc trong thểakvq nộdlopi củkxima Trìvycgnh Cung cóivkw hai đjykemjaqo khíblsx tứppyqc, Thầlpbmn Phưivkwqiuhng Đhpqomjaqo Tôxvonn vàjjwo Hữsfiru Minh Ma Tôxvonn sau mộdlopt khắpclic đjykedlopt nhiêakvqn cảidjc kinh, bởocjti vìvycg nhữsfirng khíblsx tứppyqc đjykeóivkw từhcrj từhcrj biếvnoen mấapobt.

- Hừhcrj, ngưivkwơasnmi cho rằqiuhng mưivkwqiuhn nhờgfgb đjykegnge vậqiuct hai gia hỏyyyva đjykeóivkwivkwu lạmjaqi trưivkwsrbsc khi chếvnoet, cóivkw thểakvqjjwom gìvycg đjykeưivkwqiuhc bảidjcn Tiêakvqn Tổkxim ta ưivkw, si tâhzajm vọzqwsng tưivkwocjtng. Chỉvusv bằqiuhng loạmjaqi cảidjcnh giớsrbsi nàjjwoy củkxima ngưivkwơasnmi, tiếvnoep qua trăfastm vạmjaqn kỷkoli nguyêakvqn cũdlopng khôxvonng thểakvqjjwoo...

Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximivkwi xong, đjykeqwmpa phưivkwơasnmng bịqwmpivkwch cửboxta Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn từhcrj từhcrj lớsrbsn lêakvqn.

- Cửboxtu Châhzaju huy hoàjjwong, tấapobt cảidjc hiệgzion ra, nhữsfirng táivkwn loạmjaqn, vỡfast vụdrffn đjykeãodoh ngưivkwng tụdrff lạmjaqi.

Trìvycgnh Cung khôxvonng quan tâhzajm tớsrbsi Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim, khoáivkwt tay tiếvnoep dẫdgxcn bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx trong tiểakvqu hưivkw đjykevusvnh ra, trong nháivkwy mắpclit bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx đjykeãodoh trựydoec tiếvnoep đjykeqiucp náivkwt.

- Hắpclin làjjwom gìvycg thếvnoe, đjykeakvqn sao?

- Vìvycgivkwi gìvycg hắpclin đjykeem bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx đjykeqiucp náivkwt, hắpclin đjykeang làjjwom cáivkwi gìvycg?

- Cáivkwi nàjjwoy...

Bọzqwsn ngưivkwgfgbi lãodoho bấapobt tửboxtdlopng khôxvonng dáivkwm tin, Trìvycgnh Cung đjykeqiucp náivkwt bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx, phảidjci biếvnoet rằqiuhng nhữsfirng thứppyqjjwoy Thầlpbmn Long Tiêakvqn Cung năfastm đjykeóivkw tốkyaen sứppyqc bao nhiêakvqu khíblsx lựydoec, tậqiucp hợqiuhp tấapobt cảidjc lựydoec lưivkwqiuhng mớsrbsi đjykemjaqt đjykeưivkwqiuhc bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx, chíblsxnh làjjwo thứppyq giúnkfap Thầlpbmn Long Tiêakvqn Cung tăfastng lêakvqn cùeocyng cấapobp đjykedlop vớsrbsi Tiêakvqn Giớsrbsi, nhưivkwng hiệgzion tạmjaqi Trìvycgnh Cung vậqiucy màjjwo...

xvon sốkyae bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx, toàjjwon bộdlop lậqiucp tứppyqc vỡfast vụdrffn phâhzajn táivkwn khắpclip cáivkwc mãodohnh vỡfast củkxima Hưivkw Khôxvonng Âuzbhm Dưivkwơasnmng Đhpqovusvnh, đjykemjaqt đjykeưivkwqiuhc nhữsfirng bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx thoảidjci máivkwi, cảidjc Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, Linh Sơasnmn, vôxvon sốkyae tinh khôxvonng tấapobt cảidjc đjykehpqou cảidjci biếvnoen.

jjwo sau đjykeóivkw, thầlpbmn niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung đjykemjaqt tớsrbsi Hợqiuhp Đhpqomjaqo Kỳqsdvpclio dàjjwoi ra, tiểakvqu Tiêakvqn Giớsrbsi bịqwmp phong ấapobn khôxvonng ngừhcrjng biếvnoen lớsrbsn, mộdlopt bộdlop phậqiucn ởocjt lạmjaqi U Minh Luyệgzion Ngụdrffc cùeocyng U Minh Luyệgzion Ngụdrffc tưivkwơasnmng liêakvqn, mộdlopt bộdlop phậqiucn bay vàjjwoo Linh Sơasnmn.

Linh Sơasnmn mởocjt rộdlopng, U Minh Luyệgzion Ngụdrffc mởocjt rộdlopng, Cửboxtu Châhzaju, tinh khôxvonng đjykehpqou pháivkwt sinh biếvnoen hóivkwa to lớsrbsn.

Trìvycgnh Cung hoàjjwon toàjjwon buôxvonng bỏyyyv Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximjjwo đjykedlopt pháivkw, hắpclin muốkyaen trựydoec tiếvnoep dùeocyng sứppyqc sáivkwng tạmjaqo củkxima Hợqiuhp Đhpqomjaqo Kỳqsdv Đhpqomjaqo Tổkxim, sớsrbsm niêakvqm phong tiểakvqu Tiêakvqn Giớsrbsi làjjwom cơasnm sởocjt, tiếvnoep tụdrffc sáivkwng tạmjaqo ra, tạmjaqo ra đjykeqwmpa phưivkwơasnmng lớsrbsn hơasnmn.

- Oanh... Oanh...

xvon sốkyae bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx, khôxvonng ngừhcrjng mởocjt rộdlopng tiểakvqu Tiêakvqn Giớsrbsi vốkyaen cóivkw, làjjwom cho thiêakvqn đjykeqwmpa pháivkwt sinh biếvnoen hóivkwa.

Đhpqoãodoh từhcrjng bịqwmp phong ấapobn, đjykeáivkwnh rớsrbst xuốkyaeng Cửboxtu Châhzaju, Linh Sơasnmn cũdlopng pháivkwt sinh biếvnoen hóivkwa.

Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa vốkyaen đjykeang ngãodoh xuốkyaeng cấapobp đjykedlop cựydoec thấapobp, đjykeem mêakvqnh môxvonng Cửboxtu Châhzaju vàjjwo đjykemjaqi bộdlop phậqiucn Linh Sơasnmn bịqwmp hủkximy diệgziot, dầlpbmn dầlpbmn chắpclip cáivkwnh bay cao lêakvqn tầlpbmn thứppyq mớsrbsi, màjjwo Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa đjykeang mởocjt rộdlopng, thiêakvqn đjykeqwmpa, vũdlop trụdrff đjykeang mởocjt rộdlopng.

Ngay cảidjc U Minh Luyệgzion Ngụdrffc cũdlopng thếvnoe, dầlpbmn dầlpbmn cùeocyng Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa, Linh Sơasnmn xen kẽgnge thoáivkwt ly lẫdgxcn nhau, dầlpbmn dầlpbmn trởocjt thàjjwonh thếvnoe giớsrbsi đjykedlopc lậqiucp.

Chiếvnoen đjykeapobu năfastm đjykeóivkw, gầlpbmn nhưivkw đjykeem hai giớsrbsi nàjjwoy hủkximy diệgziot triệgziot đjykeakvq, giờgfgb phúnkfat nàjjwoy toàjjwon bộdlop đjykehpqou khôxvoni phụdrffc.

- Đhpqoâhzajy làjjwo chuyệgzion gìvycg, thiêakvqn đjykeqwmpa biếvnoen hóivkwa, bổkximn nguyêakvqn đjykemjaqo khíblsx bắpclit đjykelpbmu sinh sôxvoni lầlpbmn nữsfira?

Đhpqoáivkwm ngưivkwgfgbi Yêakvqu Tôxvonn đjykeang chạmjaqy trốkyaen trởocjt vềhpqo Linh Sơasnmn, còydoen khôxvonng đjykeqiuhi bọzqwsn họzqws quay vềhpqo nhàjjwo đjykeãodoh pháivkwt hiệgzion thiêakvqn đjykeqwmpa biếvnoen hóivkwa.

- Cáivkwi nàjjwoy... Thiêakvqn đjykeqwmpa đjykeang thay đjykekximi, Linh Sơasnmn đjykeang biếvnoen hóivkwa. Khôxvonng, đjykeâhzajy cũdlopng khôxvonng phảidjci làjjwo Linh Sơasnmn, chẳpcling lẽgnge bay lêakvqn trởocjt thàjjwonh Tiêakvqn Giớsrbsi năfastm đjykeóivkw?

- Trừhcrj phi làjjwo Tiêakvqn Tổkxim, Đhpqomjaqo Tổkxim hoặyyyvc làjjwo Ma Tổkxim mớsrbsi cóivkw thểakvqivkw đjykeưivkwqiuhc thủkxim đjykeoạmjaqn nghịqwmpch thiêakvqn thếvnoejjwoy, chẳpcling lẽgnge...

- Tạmjaqi sao cóivkw thểakvq nhưivkw vậqiucy!

Tạmjaqi Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa khôxvoni phụdrffc, Linh Sơasnmn, U Minh Luyệgzion Ngụdrffc tiếvnoep tụdrffc táivkwi hiệgzion huy hoàjjwong năfastm xưivkwa, thờgfgbi đjykeiểakvqm nàjjwoy Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn đjykeang sửboxta chữsfira lạmjaqi, hơasnmn nữsfira trởocjtakvqn chắpclic chắpclin hơasnmn trưivkwsrbsc.

Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim pháivkwt hiệgzion khôxvonng đjykeúnkfang, liềhpqou muốkyaen dùeocyng tấapobt cảidjc lựydoec lưivkwqiuhng xôxvonng ra ngoàjjwoi, nhưivkwng căfastn bảidjcn làjjwom khôxvonng đjykeưivkwqiuhc, trơasnm mắpclit nhìvycgn Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn khôxvoni phụdrffc.

- Còydoen tạmjaqi sao cóivkw thểakvq nhưivkw vậqiucy, ngưivkwơasnmi cho rằqiuhng ngưivkwơasnmi thôxvonng minh, Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim bốkyae tríblsx Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn làjjwovycgnh thiêakvqn đjykeqwmpa Cửboxtu Châhzaju làjjwom nguyêakvqn bảidjcn. Nếvnoeu nhưivkw Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa cưivkwgfgbng đjykemjaqi, trậqiucn pháivkwp nàjjwoy tựydoe đjykedlopng trởocjtakvqn cưivkwgfgbng đjykemjaqi, cho nêakvqn ngưivkwơasnmi mớsrbsi nghĩmnpp tấapobt cảidjc biệgzion pháivkwp làjjwom cho Cửboxtu Châhzaju suy sụdrffp.

- Tiểakvqu tửboxt, ngưivkwơasnmi cho rằqiuhng ngưivkwơasnmi cóivkw thểakvq phong bếvnoe ta bao lâhzaju?

- Bao lâhzaju?

Trìvycgnh Cung cưivkwgfgbi nhìvycgn vềhpqo phíblsxa Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn nóivkwi:

- Bảidjcn đjykemjaqi thiếvnoeu hiệgzion tạmjaqi đjykeãodoh hợqiuhp nhấapobt vớsrbsi đjykemjaqo, cóivkw đjykeưivkwqiuhc thếvnoe giớsrbsi củkxima mìvycgnh, đjykeãodohjjwo tồgngen tạmjaqi Bấapobt Hủkxim, muốkyaen phong ấapobn ngưivkwơasnmi bao lâhzaju thìvycg phong ấapobn bấapoby lâhzaju, nếvnoeu nhưivkw ngưivkwơasnmi muốkyaen cho phâhzajn thầlpbmn củkxima mìvycgnh ra ngoàjjwoi, giờgfgb phúnkfat nàjjwoy cóivkw lẽgnge ngưivkwơasnmi cóivkw thểakvq đjykeáivkwnh cưivkwqiuhc cuốkyaei cùeocyng mộdlopt lầlpbmn, nhưivkwng nếvnoeu phâhzajn thàjjwon củkxima ngưivkwơasnmi trởocjt lạmjaqi Tiêakvqn Giớsrbsi đjykeiềhpqou khiểakvqn thầlpbmn khíblsx thiêakvqn kiếvnoep hôxvon phong hoáivkwn vũdlop lầlpbmn nữsfira, vậqiucy ngưivkwơasnmi rấapobt thảidjcm đjykeapoby. Bởocjti vìvycghzajm tíblsxnh bảidjcn đjykemjaqi thiếvnoeu khôxvonng tốkyaet sẽgnge tiêakvqu diệgziot phâhzajn thầlpbmn củkxima ngưivkwơasnmi, ngưivkwơasnmi sẽgnge bịqwmp phong ấapobn vĩmnppnh viễxrvrn ởocjt trong đjykemjaqi trậqiucn nàjjwoy.

- Ngưivkwơasnmi dáivkwm?

Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkximnkfac nàjjwoy đjykeãodoh gấapobp rồgngei, hắpclin khôxvonng sợqiuh bọzqwsn ngưivkwgfgbi lãodoho bấapobt tửboxt, làjjwovycg Đhpqomjaqo Tổkxim đjykeãodoh chếvnoet, nhưivkwng Tiêakvqn Tổkxim lạmjaqi hoàjjwon toàjjwon bấapobt đjykegngeng.

- Móivkwa, ta cóivkwivkwi gìvycg khôxvonng dáivkwm.

Thờgfgbi đjykeiểakvqm Trìvycgnh Cung nóivkwi chuyệgzion, Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn đjykeãodoh triệgziot đjykeakvq phong bếvnoe, Đhpqoan Vưivkwơasnmng Tiêakvqn Tổkxim muốkyaen tiếvnoep tụdrffc liêakvqn hệgziojjwo khóivkwivkw khảidjcfastng, Trìvycgnh Cung cũdlopng khôxvonng cóivkwhzajm tìvycgnh pháivkw vỡfast Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi trậqiucn đjykei nóivkwi chuyệgzion phiếvnoem vớsrbsi hắpclin.

Thàjjwonh, thậqiuct sựydoe thàjjwonh sao?

jjwo giờgfgb khắpclic nàjjwoy, bọzqwsn ngưivkwgfgbi lãodoho bấapobt tửboxt ngơasnm ngáivkwc nhìvycgn lêakvqn bầlpbmu trờgfgbi, cũdlopng làjjwo bọzqwsn ngưivkwgfgbi Thiêakvqn Cung Đhpqomjaqo Tôxvonn kịqwmpp phảidjcn ứppyqng trưivkwsrbsc tiêakvqn, vộdlopi vàjjwong muốkyaen thi lễxrvr.

Đhpqomjaqo Tổkxim, lúnkfac nàjjwoy đjykeãodoh hoàjjwon toàjjwon kháivkwc trưivkwsrbsc, tồgngen tạmjaqi Bấapobt Hưivkw châhzajn chíblsxnh.

ivkw đjykeưivkwqiuhc năfastng lựydoec sáivkwng tạmjaqo thếvnoe giớsrbsi, làjjwo tồgngen tạmjaqi thiêakvqn đjykeqwmpa hủkximy diệgziot màjjwo hắpclin khôxvonng cóivkw hủkximy diệgziot.

Nhưivkwng đjykedlopng táivkwc nàjjwoy củkxima bọzqwsn họzqws, lạmjaqi pháivkwt hiệgzion thâhzajn thểakvq củkxima mìvycgnh khôxvonng thểakvqjjwom đjykeưivkwqiuhc đjykedlopng táivkwc nàjjwoy, hoàjjwon toàjjwon bịqwmp mộdlopt cổkxim lựydoec lưivkwqiuhng tróivkwi buộdlopc chặyyyvt. Lạmjaqi ngẩiubtng đjykelpbmu, pháivkwt hiệgzion Trìvycgnh Cung đjykeang cưivkwgfgbi nhìvycgn bọzqwsn họzqws.

- Nêakvqn trởocjt vềhpqo nhàjjwo đjykei, cáivkwc ngưivkwơasnmi thủkximocjt đjykeâhzajy mấapoby vạmjaqn năfastm rồgngei, vừhcrja vặyyyvn cáivkwc ngưivkwơasnmi nêakvqn trởocjt vềhpqo xem Linh Sơasnmn khôxvoni phụdrffc tìvycgnh trạmjaqng năfastm đjykeóivkw. Năfastm đjykeóivkw Cửboxtu Châhzaju Đhpqomjaqo Tổkxim khôxvonng gọzqwsi nóivkwjjwo Tiêakvqn Giớsrbsi, vậqiucy sau nàjjwoy chúnkfang ta gọzqwsi nóivkwjjwo Linh Sơasnmn, trởocjt vềhpqo ta sẽgnge cho cáivkwc ngưivkwơasnmi nếvnoem thửboxt đjykean dưivkwqiuhc do ta luyệgzion chếvnoe, đjykeếvnoen lúnkfac đjykeóivkwivkwc ngưivkwơasnmi cóivkw thểakvq xảidjc giậqiucn lêakvqn bọzqwsn Yêakvqu Tôxvonn. Đhpqogfgbi cáivkwc ngưivkwơasnmi xảidjc giậqiucn xong, ta sẽgnge nghĩmnppakvqn xửboxt phạmjaqt chúnkfang thếvnoejjwoo, vốkyaen cóivkwxvonng, nhưivkwng cuốkyaei cùeocyng lạmjaqi chạmjaqy trốkyaen.

Trìvycgnh Cung nóivkwi xong, bàjjwon tay vung lêakvqn nhẹdrff nhàjjwong, trựydoec tiếvnoep mang theo bọzqwsn ngưivkwgfgbi lãodoho bấapobt tửboxtjjwo Tiểakvqu Phong Tửboxt rờgfgbi đjykei, tiếvnoen vàjjwoo Linh Sơasnmn đjykeãodoh khôxvoni phụdrffc hiệgzion trạmjaqng năfastm đjykeóivkw.

asnmn nữsfira Trìvycgnh Cung hôxvonm nay đjykeãodohhzajy dựydoeng lạmjaqi thếvnoe giớsrbsi, dùeocyng Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa làjjwom hạmjaqch tâhzajm vàjjwoxvon sốkyae tinh khôxvonng vũdlop trụdrff bao hàjjwom trong đjykeóivkw, phíblsxa dưivkwsrbsi cóivkw U Minh Luyệgzion Ngụdrffc, thưivkwqiuhng giớsrbsi thìvycgivkw Linh Sơasnmn.

Từhcrj bộdlop phậqiucn vỡfast vụdrffn củkxima Tiêakvqn Giớsrbsi năfastm xưivkwa, hiệgzion giờgfgb đjykeãodoh biếvnoen thàjjwonh thếvnoe giớsrbsi hoàjjwon chỉvusvnh nhấapobt.

Hiệgzion tạmjaqi Trìvycgnh Cung đjykeãodoh đjykemjaqt tớsrbsi cựydoec hạmjaqn củkxima đjykean đjykemjaqo đjykemjaqi sưivkw, trởocjt thàjjwonh Bấapobt Hủkxim Đhpqomjaqo Tổkxim, nhưivkwng hắpclin cao hứppyqng nhấapobt chíblsxnh làjjwo, rốkyaet cụdrffc giảidjci quyếvnoet đjykeưivkwqiuhc nguy hiểakvqm treo trêakvqn đjykevusvnh đjykelpbmu củkxima mọzqwsi ngưivkwgfgbi, làjjwom cho Cửboxtu Châhzaju đjykemjaqi đjykeqwmpa lụdrffi bạmjaqi năfastm đjykeóivkw, mộdlopt lầlpbmn nữsfira trởocjt thàjjwonh thếvnoe giớsrbsi nguyêakvqn vẹdrffn, hơasnmn nữsfira cóivkw đjykeưivkwqiuhc thếvnoe giớsrbsi hoàjjwon chỉvusvnh nhấapobt vàjjwoivkw tiềhpqon đjykegnge nhấapobt.

jjwoxvonm nay ýajnc niệgziom củkxima Trìvycgnh Cung rấapobt đjykeơasnmn giảidjcn, vềhpqo nhàjjwo, gặyyyvp nhữsfirng ngưivkwgfgbi thâhzajn đjykeang chờgfgb hắpclin, ngưivkwgfgbi yêakvqu, cáivkwc bằqiuhng hữsfiru, luyệgzion đjykean cho bọzqwsn họzqws, tiếvnoep tụdrffc nghiêakvqn cứppyqu luyệgzion chếvnoe đjykean dưivkwqiuhc màjjwovycgnh ưivkwa thíblsxch.

HẾppyqTChúc các bạn đọc truyện vui vẻ.