Đạo Quân

Chương 1360 : Kiếm của ta có sắc hay không? (1)

    trước sau   
Thưghsnơwkxtng Thụqgbnc Thanh kinh sợotkn đotknếuudvn mứfywlc che miêaqlx̣ng, cốhjppvvdum tiếuudvng kêaqlxu sợotknwkxti.

geteng thấfywly, dưghsnelgwi uy lựacsrc xung kíinnnch to lớelgwn củotkna quảbbil cầinnnu lửghsna, ágelrnh lửghsna bùvfmeng lêaqlxn, đotknfywlt đotknágelr bịpqva hấfywlt bay ra.

Árvpnnh lửghsna tỏbdcsa ra khôzokmng còykdmn dàgetey đotknfdopc nhưghsn trưghsnelgwc, Thưghsnơwkxtng Thụqgbnc Thanh khôzokmng nhìvvdun thấfywly, nhưghsnng phágelrp nhãwkxtn củotkna mọkabki ngưghsnynpoi khágelrc lạmnfli thấfywly rõeymnvvdunh hìvvdunh trong ágelrnh lửghsna.

Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo sừdiitng sữwkefng đotknfywlng tạmnfli chỗmyyg khôzokmng nhúiolvc nhíinnnch. Búiolvi tórvpnc đotknưghsnotknc vấfywln cao trêaqlxn đotkninnnu đotknhhllt nhiêaqlxn vỡyedf tung. Mágelri tórvpnc dàgetei lay đotknhhllng bêaqlxn trong ngọkabkn lửghsna rựacsrc chágelry, nhưghsnng khôzokmng bịpqva thiêaqlxu đotknhjppt.

Bộhhll y phụqgbnc Tửghsn Kim đotknhhllng củotkna phiêaqlxu phiêaqlxu trong ágelrnh lửghsna, tay ágelro phấfywlt phơwkxt, cũbgtnng khôzokmng bịpqva ngọkabkn lửghsna đotknhjppt chágelry.

Ngưghsnynpoi củotkna Tửghsn Kim đotknhhllng ngạmnflc nhiêaqlxn, nhậpqvan ra Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo khôzokmng sợotkn lửghsna. Khôzokmng biếuudvt làgetevvdu lựacsrc côzokmng kíinnnch củotkna ngọkabkn lửghsna kia khôzokmng đotknotkn hay làgete đotkniềcdkxu gìvvdu khágelrc, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo thậpqvam chíinnn khôzokmng hềcdkxemkh trágelrnh, lạmnfli khôzokmng thèctewm nhúiolvc nhíinnnch.
Khôzokmng biếuudvt córvpn phảbbili làgete do lựacsrc côzokmng kíinnnch củotkna lửghsna khôzokmng đotknotkn hay khôzokmng, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo triểzoybn khai thuậpqvat chuyểzoybn dờynpoi càgeten khôzokmn mưghsnotknn lựacsrc trong Càgeten Khôzokmn quyếuudvt màgete thong dong tựacsr tạmnfli, sảbbilng khoágelri tràgeten trềcdkx chuyểzoybn dờynpoi đotkni lựacsrc đotknmnflo côzokmng kíinnnch vừdiita bắbooqn tớelgwi.

Đrtjnưghsnơwkxtng nhiêaqlxn, lửghsna nàgetey chỉykdmrvpn lựacsrc côzokmng kíinnnch phágelrp thuậpqvat đotknơwkxtn thuầinnnn, thiếuudvu đotkni lựacsrc côzokmng kíinnnch thựacsrc chấfywlt nhấfywlt đotknpqvanh, quảbbil thựacsrc khôzokmng tíinnnnh làgete mạmnflnh so vớelgwi thuậpqvat mưghsnotknn lựacsrc củotkna Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo.

Sau mộhhllt đotknòykdmn nảbbily lửghsna, ngọkabkn lửghsna lao qua ngưghsnynpoi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, sau đotknórvpn mau chórvpnng tụqgbn tậpqvap lạmnfli.

Tiếuudvp quảbbil cầinnnu lửghsna thứfywl hai, quảbbil thứfywl ba, quảbbil thứfywlghsn...

Sau khi cầinnnu lửghsna oanh kíinnnch, lao qua ngưghsnynpoi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo sẽiltv lạmnfli hộhhlli tụqgbn. Ba mưghsnơwkxti ságelru quảbbil cầinnnu lửghsna từdiit bốhjppn phưghsnơwkxtng tágelrm hưghsnelgwng quay chung quanh Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo liêaqlxn tụqgbnc bắbooqn phágelr, lạmnfli nhưghsn mỗmyygi quảbbil đotkncdkxu làgeteghsnbbilo. Mọkabki ngưghsnynpoi rõeymngeteng nhìvvdun thấfywly mỗmyygi quảbbil cầinnnu lửghsna bắbooqn trúiolvng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo mágelrgelrn loạmnfli rồcfxgi lạmnfli ngưghsnng tụqgbn, nhưghsnng thủotkny chung khôzokmng thấfywly bórvpnng dágelrng thựacsrc củotkna Côzokmn Lâctewm Thụqgbn.

zokmn Lâctewm Thụqgbn thựacsrc sựacsrghsnynpong nhưghsn đotknãwkxtrvpna thàgetenh ngọkabkn lửghsna hưghsnbbilo màgetewkxtnh liệcrkst kia.

Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo đotknưghsna thâctewn trong tìvvdunh cảbbilnh bịpqva ngọkabkn lửghsna hung mãwkxtnh kia liêaqlxn tụqgbnc tàgeten phágelr, tay ágelro phấfywlt phơwkxt, tórvpnc dàgetei bay múiolva. Cầinnnu lửghsna từdiitghsnelgwng nàgeteo bắbooqn tớelgwi, tórvpnc ágelro lạmnfli thuậpqvan thếuudv trôzokmi vềcdkxghsnelgwng đotknórvpn. Cảbbilm giágelrc ságelrng khoágelri màgete nhẹveus nhàgeteng đotknórvpn khiếuudvn ngưghsnynpoi bêaqlxn Cung Lâctewm Ságelrch nhìvvdun nhau khórvpn hiểzoybu.

Cầinnnu lửghsna nốhjppi górvpnt côzokmng kíinnnch vẫhhlln córvpn khoảbbilng cágelrch ởhtmn giữwkefa, dùvfme Thưghsnơwkxtng Thụqgbnc Thanh khôzokmng córvpn phágelrp nhãwkxtn cũbgtnng córvpn thểzoyb nhìvvdun thấfywly đotknmnflo gia củotkna nàgeteng giữwkefa khoảbbilng cágelrch đotknórvpn. Tórvpnc ágelro bồcfxgng bềcdkxnh, hắbooqn vẫhhlln dágelrng vẻipxh vữwkefng vàgeteng đotknfywlng chốhjppng kiếuudvm, khôzokmng hềcdkx ngãwkxt xuốhjppng. Trong hoàgeten cảbbilnh lửghsna rựacsrc chágelry xung quanh, sựacsrvfmey ýveus củotkna hắbooqn tạmnflo ra mộhhllt loạmnfli mịpqva lựacsrc khórvpnrvpni thàgetenh lờynpoi.

gelrng vẻipxhvfmey tiệcrksn mặfdopc cho hỏbdcsa lôzokmi tàgeten phágelr, mặfdopc cho lửghsna đotknbdcszokmi luyệcrksn, tiêaqlxu ságelri nhưghsn tiêaqlxn củotkna Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo khiếuudvn Hỏbdcsa Phưghsnotknng Hoàgeteng trợotknn mắbooqt.

vvdunh cảbbilnh nàgetey cũbgtnng khiếuudvn cơwkxt mặfdopt Tiễeymnn Phụqgbnc Thàgetenh co giậpqvat.

Trong giâctewy lágelrt nàgetey dưghsnynpong nhưghsn ôzokmng ta chợotknt tỉykdmnh tágelro lạmnfli. Ngưghsnynpoi ta khôzokmng chấfywlp nhậpqvan khiêaqlxu chiếuudvn thìvvdu thôzokmi, đotknang yêaqlxn đotknang làgetenh sao cứfywl phảbbili đotkncfxgng ýveus vớelgwi đotkniềcdkxu kiệcrksn củotkna ngưghsnynpoi ta?

Trong côzokmng kíinnnch liêaqlxn hồcfxgi củotkna cầinnnu lửghsna, Côzokmn Lâctewm Thụqgbn vẫhhlln ởhtmn đotknórvpn, khôzokmng thểzoyb biếuudvn mấfywlt. Chỉykdmvvdu e ngạmnfli nêaqlxn y vẫhhlln khôzokmng dágelrm đotknzoyb lộhhll bảbbiln thâctewn, khôzokmng dágelrm lậpqvap tứfywlc phágelrt đotknhhllng lựacsrc ságelrt thưghsnơwkxtng thựacsrc chấfywlt châctewn chíinnnnh đotknzoyb tấfywln côzokmng.

Đrtjnhjppi vớelgwi việcrksc Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo córvpn thểzoyb thừdiita nhậpqvan đotknưghsnotknc côzokmng kíinnnch củotkna mìvvdunh, trong tấfywlt cảbbil mọkabki ngưghsnynpoi, y làgete kẻipxh khôzokmng hềcdkx cảbbilm thấfywly ngoàgetei dựacsr đotkngelrn nhấfywlt.
ghsnynpoi nădfvom trưghsnelgwc, tạmnfli Kíinnnnh hồcfxg, hai ngưghsnynpoi đotknãwkxt từdiitng giao đotknfywlu. Nădfvom đotknórvpnzokmn Lâctewm Thụqgbnvfmeng Thiêaqlxn Hỏbdcsa Huyềcdkxn côzokmng côzokmng kíinnnch Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, y đotknãwkxt biếuudvt Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo khôzokmng sợotkn hỏbdcsa côzokmng, cũbgtnng biếuudvt uy lựacsrc côzokmng kíinnnch nàgetey khôzokmng chắbooqc đotknãwkxtrvpn thểzoyb tổaohzn thưghsnơwkxtng đotknưghsnotknc tớelgwi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo.

ctewy giờynpo tu vi củotkna y tădfvong mạmnflnh, uy lựacsrc côzokmng kíinnnch lớelgwn hơwkxtn, nhưghsnng hiểzoybn nhiêaqlxn tu vi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo cũng tădfvong cao, sứfywlc chịpqvau đotknacsrng hiểzoybn nhiêaqlxn cũng tădfvong cao.

Ngưghsnynpoi khágelrc khôzokmng phágelrt hiệcrksn đotknưghsnotknc, ngưghsnynpoi trong cuộhhllc nhưghsn y lạmnfli córvpn thểzoyb nhậpqvan ra. Giốhjppng nhưghsnghsnynpoi nădfvom trưghsnelgwc, lựacsrc côzokmng kíinnnch hỏbdcsa diễeymnm củotkna mìvvdunh dưghsnynpong nhưghsn khôzokmng cágelrch nàgeteo ra lựacsrc tạmnfli trêaqlxn ngưghsnynpoi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo.

(*Vôzokm ngãwkxt: Vôzokm ngãwkxtgete mộhhllt trong ba phágelrp ấfywln củotkna đotknmnflo Phậpqvat, bao gồcfxgm Vôzokm Ngãwkxt, Khổaohz, Vôzokm Thưghsnynpong. Tham khảbbilo Wiki đotknzoyb biếuudvt thêaqlxm chi tiếuudvt)

Lựacsrc côzokmng kíinnnch củotkna lửghsna bịpqvazokm hiệcrksu cũbgtnng khôzokmng sao, Hỏbdcsa Mịpqva Đrtjnhhlln Ảpmknnh vốhjppn làgete mộhhllt môzokmn phágelrp thuậpqvat che mắbooqt cựacsrc kỳynpo tinh diệcrksu bao gồcfxgm côzokmng phòykdmng nhiềcdkxu mặfdopt. Ngưghsnynpoi dùvfmeng córvpn thểzoybvfmeng thuậpqvat che mắbooqt đotknzoybymehn giấfywlu thâctewn thểzoyb, khiếuudvn đotknhjppi thủotkn khórvpn phâctewn biệcrkst thậpqvat giảbbil, sau đotknórvpn nhâctewn dịpqvap hỗmyygn loạmnfli xuấfywlt ra mộhhllt đotknòykdmn tríinnn mạmnflng thựacsrc sựacsr.

Nhưghsnng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo chốhjppng kiếuudvm, nhắbooqm mắbooqt bấfywlt đotknhhllng, mặfdopc cho giórvpn thổaohzi tứfywl phưghsnơwkxtng cũbgtnng vẫhhlln bìvvdunh châctewn nhưghsn vạmnfli khiếuudvn Côzokmn Lâctewm Thụqgbn e ngạmnfli. Lạmnfli thêaqlxm lờynpoi nórvpni lúiolvc trưghsnelgwc củotkna Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo đotknãwkxtctewy thêaqlxm ágelrp lựacsrc cho y, khiếuudvn y chậpqvam chạmnflp khôzokmng dágelrm manh đotknhhllng.

Sau khi liêaqlxn tụqgbnc đotkniềcdkxu khiểzoybn cầinnnu lửghsna côzokmng kíinnnch Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, Côzokmn Lâctewm Thụqgbnymehn thâctewn trong cầinnnu lửghsna cũbgtnng thửghsn tớelgwi gầinnnn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, đotknzoybvfmey thờynpoi phágelrt đotknhhllng côzokmng kíinnnch quyếuudvt phâctewn thắbooqng thua.

Trong tiếuudvng côzokmng kíinnnch rầinnnm rầinnnm liêaqlxn hồcfxgi, lầinnnn đotkninnnu tiêaqlxn Côzokmn Lâctewm Thụqgbn tớelgwi gầinnnn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo vẫhhlln khôzokmng córvpn bấfywlt kỳynpo phảbbiln ứfywlng nàgeteo.

Lầinnnn thứfywl hai y tớelgwi gầinnnn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo vẫhhlln khôzokmng córvpn phảbbiln ứfywlng.

Lầinnnn thứfywl ba y tớelgwi gầinnnn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, đotknãwkxt rấfywlt gầinnnn, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo vẫhhlln khôzokmng córvpn phảbbiln ứfywlng.

zokmn Lâctewm Thụqgbn lụqgbnc tụqgbnc mấfywly lầinnnn tớelgwi gầinnnn vôzokmvfmeng nhưghsnng vẫhhlln khôzokmng thểzoyb khiếuudvn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo phảbbiln ứfywlng. Đrtjnhjppi phưghsnơwkxtng nhắbooqm mắbooqt mặfdopc bay.

Khoảbbilng cágelrch nàgetey đotknãwkxt đotknotkn gầinnnn đotknzoybctewy ra uy hiếuudvp tríinnn mạmnflng cho Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, đotknotkn đotknzoyb dẫhhlln dụqgbn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo giágelrng trảbbil.

Sau khi lầinnnn lưghsnotknt thădfvom dòykdm, Côzokmn Lâctewm Thụqgbn đotknãwkxt tin chắbooqc rằbbilng Hữwkefu Đrtjnmnflo khôzokmng cágelrch nàgeteo phágelrt hiệcrksn ra mìvvdunh, cuốhjppi cùvfmeng y cũbgtnng quyếuudvt đotknpqvanh tấfywln côzokmng mang tíinnnnh quyếuudvt thắbooqng.
Trong thếuudvzokmng liêaqlxn tụqgbnc củotkna cầinnnu lửghsna, mộhhllt quảbbil cầinnnu lửghsna vọkabkt tớelgwi phíinnna sau Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo. Trong chớelgwp mắbooqt khi cầinnnu lửghsna chuẩymehn bịpqva va chạmnflm vớelgwi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, Côzokmn Lâctewm Thụqgbn từdiit trong cầinnnu lửghsna lộhhll diệcrksn, tung ra mộhhllt đotknòykdmn dữwkef tợotknn.

bgtnng chíinnnnh lúiolvc nàgetey, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo vốhjppn vẫhhlln trầinnnm tĩiolvnh nhắbooqm mắbooqt trong lửghsna chágelry cuồcfxgng bạmnflo, quay lưghsnng vềcdkx phíinnna Côzokmn Lâctewm Thụqgbn, chợotknt mởhtmn trừdiitng mắbooqt.

Mộhhllt chưghsnhtmnng tậpqvap kíinnnch sau lưghsnng, mưghsnotknn thếuudvzokmng cuồcfxgng mãwkxtnh củotkna cầinnnu lửghsna làgetem lựacsrc, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo vẫhhlln tỏbdcs ra thờynpo ơwkxt.

zokmn Lâctewm Thụqgbn vui vẻipxh từdiit đotknágelry lòykdmng. Mưghsnynpoi nădfvom chịpqvau khổaohz, chíinnnnh làgetevvdu ngàgetey hôzokmm nay!

oiodm! Côzokmn Lâctewm Thụqgbn trong ngọkabkn lửghsna đotknhhllt nhiêaqlxn tung mộhhllt chưghsnhtmnng vàgeteo lưghsnng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo.

Bằbbilng phágelrp nhãwkxtn, mọkabki ngưghsnynpoi chung quanh rốhjppt cuộhhllc đotknãwkxt nhìvvdun thấfywly đotkninnnu mốhjppi đotknúiolvng lúiolvc nàgetey. Mọkabki ngưghsnynpoi đotkncdkxu nhìvvdun ra Côzokmn Lâctewm Thụqgbnaqlxn trong vôzokm sốhjpp quảbbil cầinnnu lửghsna cuốhjppi cùvfmeng đotknãwkxt giágelrng mộhhllt đotknòykdmn mang tíinnnnh quyếuudvt đotknpqvanh.

Hỏbdcsa Phưghsnotknng Hoàgeteng ságelrng mắbooqt đotkninnny mừdiitng rỡyedf. Tiễeymnn Phụqgbnc Thàgetenh nhếuudvch miệcrksng cưghsnynpoi gằbbiln.

Cung Lâctewm Ságelrch trợotknn mắbooqt lêaqlxn. Mọkabki ngưghsnynpoi Tửghsn Kim đotknhhllng cảbbil kinh.

Quảbbiln Phưghsnơwkxtng Nghi kinh sợotkn đotknếuudvn mứfywlc míinnnm chặfdopt môzokmi, cágelrnh tay cầinnnm quạmnflt cứfywlng đotknơwkxt lạmnfli.

Sựacsrvvdunh bộhhllc phágelrt quágelr đotknhhllt nhiêaqlxn, cho dùvfme ngưghsnynpoi córvpnctewm muốhjppn ra tay cứfywlu trợotkn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo cũbgtnng khôzokmng kịpqvap.

Vu Chiếuudvu Hàgetenh lạmnfli hơwkxti híinnnp mắbooqt. Y đotknãwkxt bắbooqt đotknưghsnotknc tìvvdunh hìvvdunh, chúiolv ýveus thấfywly trưghsnelgwc khi ngưghsnynpoi trong quảbbil cầinnnu lửghsna phágelrt đotknhhllng côzokmng kíinnnch thìvvdu Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo đotknãwkxt mởhtmn mắbooqt ra.

Đrtjniềcdkxu nàgetey chứfywlng tỏbdcsgelri gìvvdu, chứfywlng tỏbdcs rằbbilng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo đotknãwkxt nhậpqvan ra hàgetenh vi tấfywln côzokmng củotkna đotknhjppi thủotkn. Trong giâctewy lágelrt, Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo hẳpppmn đotknãwkxtrvpn chúiolvt thờynpoi gian ứfywlng biếuudvn, nhưghsnng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo vẫhhlln khôzokmng córvpn bấfywlt kỳynpo đotknhhllng tágelrc gìvvdu.

wkxti đotknếuudvn tậpqvan khi lưghsnng trúiolvng mộhhllt chưghsnhtmnng kia, dưghsnynpong nhưghsn Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo mớelgwi cảbbilm thấfywly rồcfxgi chuyểzoybn đotknhhllng. Hắbooqn đotknhhllt nhiêaqlxn xoay ngưghsnynpoi.

Chớelgwp mắbooqt khi Côzokmn Lâctewm Thụqgbn ra tay đotknágelrnh trúiolvng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo, y cũbgtnng nhậpqvan ra đotknhhllng tágelrc củotkna Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo. Nhưghsnng Côzokmn Lâctewm Thụqgbn ra tay trưghsnelgwc, tấfywlt nhiêaqlxn làgeteaqlxn thàgetenh côzokmng trưghsnelgwc. Cho dùvfme Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo córvpn phảbbiln ứfywlng cũng đotknãwkxt chậpqvam hơwkxtn y mộhhllt bưghsnelgwc. Côzokmn Lâctewm Thụqgbn sẽiltv khôzokmng rúiolvt tay vềcdkxemkh trágelrnh, tấfywlt nhiêaqlxn muốhjppn mộhhllt đotknòykdmn córvpn hiệcrksu quảbbil rồcfxgi mớelgwi dừdiitng tay.

oiodm! Côzokmn Lâctewm Thụqgbn vữwkefng vàgeteng đotknágelrnh mộhhllt chưghsnhtmnng lêaqlxn lưghsnng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo.

Ngưghsnynpoi bêaqlxn Tửghsn Kim đotknhhllng đotkncdkxu hoảbbilng sợotkn. Hỏbdcsa Phưghsnotknng Hoàgeteng hưghsnng phấfywln suýveust chúiolvt nữwkefa kêaqlxu ra tiếuudvng. Sưghsn huynh thàgetenh côzokmng rồcfxgi!

Nhưghsnng Côzokmn Lâctewm Thụqgbn giágelrng mộhhllt chưghsnhtmnng trúiolvng Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo lạmnfli khiếuudvp sợotkn khôzokmng cágelrch nàgeteo hìvvdunh dung.

Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo trúiolvng mộhhllt chưghsnhtmnng toàgeten lựacsrc củotkna y màgete vữwkefng vàgeteng nhưghsniolvi, khôzokmng hềcdkx lay đotknhhllng. Hắbooqn nhưghsn biểzoybn rộhhllng vôzokm ngầinnnn, sâctewu khôzokmng lưghsnynpong đotknưghsnotknc.

Khôzokmng chỉykdm uy lựacsrc hỏbdcsa côzokmng khôzokmng córvpn hiệcrksu quảbbil chúiolvt nàgeteo, màgeteeymngeteng y dãwkxt đotknágelrnh đotknágelrnh trung mộhhllt chưghsnhtmnng vữwkefng vàgeteng lêaqlxn ngưghsnynpoi Ngưghsnu Hữwkefu Đrtjnmnflo nhưghsnng cứfywl nhưghsn đotknágelrnh trúiolvng túiolvi bôzokmng. Y phágelrt lựacsrc giốhjppng nhưghsnykdmng nhưghsnelgwc va chạmnflm vàgeteo mộhhllt câctewy dùvfmei, chớelgwp mắbooqt đotknãwkxt bịpqva phâctewn dòykdmng trôzokmi đotkni.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.