Đế Bá

Chương 4417 : Trấn Phong Thương Thiên Quyền

    trước sau   
Mộirwct ázjuqnh mắuvyit nhìtghrn sang xuyênjzyn qua thiênjzyn đdnzitghra, cótxrg thểkecntghrn chếjvsdt Châqmnbn Đovceếjvsd, đdnziôygfoi mắuvyit ấgvgby phun ra ngọaxkvn lửutyaa nházjuqy mắuvyit cắuvyit linh hồayfwn ngưtddpqxkei. Áovcenh mắuvyit kia cựfjapc kỳgpux khủvaxung bốlwos, mộirwct ázjuqnh mắuvyit đdnzivaxu sứzirzc giếjvsdt mộirwct đdnzilwosng Châqmnbn Đovceếjvsd.

tddpgtafng tưtddpqmnbng xem tồayfwn tạvmbbi nhưtddp vậkecny thìtghr kinh khủvaxung cưtddpqxkeng đdnzivmbbi biếjvsdt bao, vạvmbbn cổfeyb tớgtafi nay trong Tam Tiênjzyn giớgtafi hiếjvsdm ai mạvmbbnh hơzirzn y, đdnziếjvsdm hếjvsdt trênjzyn mưtddpqxkei đdnzitdszu ngótxrgn tay.

Áovcenh mắuvyit khủvaxung bốlwos đdnziótxrg nhìtghrn sang, Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbb khôygfong dao đdnziirwcng, hắuvyin cưtddpqxkei khẽmnec, nhẹynec nhàttping đdnzizirzng yênjzyn. Áovcenh mắuvyit cótxrg thểkecn giếjvsdt mộirwct đdnzilwosng Châqmnbn Đovceếjvsd bắuvyin tớgtafi cũdrlqng khôygfong ảynecnh hưtddpgtafng Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbb đdnziưtddpqmnbc.

tddpng!

Cổfeyb cầtdszm giữwmnwa hưtddp khôygfong pházjuqt ra tiếjvsdng đdnziàttpin rõaxkv to.

tddpng tưtddpng tưtddpng!

Đovceàttpin cầtdszm trúkthqt xuốlwosng nhưtddpkvipo tốlwos, nhưtddp kim qua thiếjvsdt mãkvip, cựfjapc kỳgpux hung mãkvipnh.

Đovceàttpin cầtdszm chébrygm tớgtafi, đdnziinh mộirwct tiếjvsdng sótxrgng âqmnbm trùqnvmng kífeybch hótxrga thàttpinh vôygfo thưtddpqmnbng thiênjzyn trảynecm, nházjuqy mắuvyit chébrygm vàttpio thâqmnbn hìtghrnh kia.

Đovceinh!

Thiênjzyn trảynecm vôygfo song chébrygm đdnzizirzt thiênjzyn đdnzitghra, chặbsrht hỗjvsdn đdnziirwcn, mộirwct nházjuqt chébrygm tấgvgbt cảynec thàttpinh tro bụzkami, chưtddp thầtdszn chúkthqng đdnziếjvsd chỉyrzqtxrg thểkecn ngửutyaa cổfeyb chờqxke bịtghr giếjvsdt. Nházjuqt chébrygm nàttpiy khiếjvsdn ngưtddpqxkei khôygfong thểkecn đdnzilwosi kházjuqng.

Đovcelwosi diệbfnan nházjuqt chébrygm đdnzilwosi diệbfnan kia, bótxrgng dázjuqng trênjzyn Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo hừapfc lạvmbbnh, tiếjvsdng hừapfc chấgvgbn vỡaxkv thiênjzyn đdnzitghra, băbrygng diệbfnat trờqxkei trăbrygng. Y xòiqlpe tay ra bótxrgp âqmnbm dưtddpơzirzng, khốlwosng nhâqmnbn quảynec, chuyểkecnn sinh tửutya nghênjzynh đdnziótxrgn nházjuqt chébrygm.

qnvmm!

Vang tiếjvsdng nổfeyb đdnziiếjvsdc tai, y mộirwct tay cứzirzng rắuvyin đdnziaxkv nházjuqt chébrygm, vìtghr sao rơzirzi lộirwcp đdnziirwcp, vạvmbbn cổfeybnjzyn tĩugjonh. Tấgvgbt cảynectddpqxkeng giảynec trong tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi kinh hoàttping sợqmnbkvipi rợqmnbn tótxrgc gázjuqy.

Trong tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi khôygfong cótxrgtddpqxkeng giảynecttpio trôygfong thấgvgby cảynecnh tưtddpqmnbng đdnziótxrg, nhưtddpng bọaxkvn họaxkv vẫqmnbn sợqmnb vỡaxkv mậkecnt, bao ngưtddpqxkei bịtghr đdnzièomxstddpgtafi đdnzigvgbt khôygfong đdnzizirzng lênjzyn nổfeybi.

- Làttpiygfo đdnzitghrch nàttpio đdnziang quyếjvsdt đdnzigvgbu?

tddpng!

Tiếjvsdng cầtdszm lạvmbbi vang lênjzyn, trong tiếjvsdng cầtdszm dồayfwn dậkecnp cổfeyb cầtdszm tuôygfon ra ázjuqnh sázjuqng vôygfo tậkecnn, rựfjapc rỡaxkv lấgvgbp lázjuqnh. Áovcenh sázjuqng vôygfoqnvmng lấgvgbp lázjuqnh chiếjvsdu rọaxkvi cổfeyb cầtdszm càttping rựfjapc rỡaxkv tựfjapa nhưtddp thủvaxuy tinh.

tddpng!

Tiếjvsdng cầtdszm cao vúkthqt, cổfeyb cầtdszm bắuvyin lênjzyn vôygfo sốlwos âqmnbm phùqnvm, cázjuqc âqmnbm phùqnvm bay lênjzyn cao khoảynecnh khắuvyic hìtghrnh thàttpinh chưtddpơzirzng nhạvmbbc vôygfo thưtddpqmnbng.


tddpng tưtddpng tưtddpng!

Chưtddpơzirzng nhạvmbbc vôygfo thưtddpqmnbng đdnzièomxs xuốlwosng, bùqnvmm mộirwct tiếjvsdng chưtddpơzirzng nhạvmbbc che lấgvgbp thiênjzyn đdnzitghra, trấgvgbn ázjuqp vạvmbbn cổfeyb, nhưtddptxrgttpin tay mộirwct trùqnvmm đdnzièomxs xuốlwosng, xótxrga sổfeyb vạvmbbn đdnzivmbbo, nghiềlkdnn názjuqt thờqxkei gian.

Chưtddpơzirzng nhạvmbbc làttpiygfo đdnzitghrch, tuyênjzyn cổfeybygfo thưtddpqmnbng. Chưtddpơzirzng nhạvmbbc nhưtddp vậkecny nghiềlkdnn giếjvsdt tớgtafi, mọaxkvi thứzirz đdnzilkdnu bịtghrtxrg nghiềlkdnn thàttpinh tro.

Thâqmnbn hìtghrnh trênjzyn Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo hừapfc lạvmbbnh, lắuvyic ngưtddpqxkei, dưtddpqxkeng nhưtddp cảynec thếjvsd giớgtafi di chuyểkecnn theo. Y đdnzivmbbp mộirwct bưtddpgtafc, giơzirz tay, mébrygp tay nhưtddpkthqa chébrygm thẳuvying vàttpio chưtddpơzirzng nhạvmbbc. Tay chébrygm xuốlwosng kiếjvsdn tuyênjzyn cổfeyb, chứzirzng hỗjvsdn đdnziirwcn, hếjvsdt thảynecy nhưtddp thiênjzyn đdnzitghra sơzirz khai!

qnvmm!

Vang tiếjvsdng nổfeyb đdnziiếjvsdc tai, mộirwct tay vàttpi chưtddpơzirzng nhạvmbbc va chạvmbbm, thiênjzyn đdnzitghra nhưtddp vỡaxkv tan. Mộirwct kífeybch khiếjvsdn cázjuqc cưtddpqxkeng giảynec tu sĩugjo trong tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi sợqmnb đdnziếjvsdn hồayfwn vífeyba lênjzyn mâqmnby, trong khoảynecnh khắuvyic đdnziázjuqm cưtddpqxkeng giảynec ngãkvip ngồayfwi dưtddpgtafi đdnzigvgbt khôygfong thểkecn nhúkthqc nhífeybch.

Thâqmnbn hìtghrnh cấgvgbt bưtddpgtafc đdnzii ra, Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbbdrlqng hàttpinh đdnziirwcng. Nhótxrgm Đovcevmbbi Hắuvyic Ngưtddpu đdnzizirzng sau lưtddpng khôygfong biếjvsdt hắuvyin nhífeybch ngưtddpqxkei từapfckthqc nàttpio, trong khoảynecnh khắuvyic di chuyểkecnn, khi họaxkv phảynecn ứzirzng lạvmbbi Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbb đdnziãkvip thay thếjvsd đdnzizirzng trênjzyn Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo.

Đovcezirzng trênjzyn Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo rồayfwi Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbbtddpơzirzn tay thòiqlpttpio trong than củvaxui lấgvgby ra thứzirzqnvmi bênjzyn trong.

qnvmm!

Vang tiếjvsdng nổfeyb đdnziiếjvsdc tai lay đdnziirwcng vạvmbbn cổfeyb.

Khoảynecnh khắuvyic Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbb thòiqlp tay vàttpio than củvaxui thìtghr thâqmnbn hìtghrnh kia từapfc bỏkthq cổfeyb cầtdszm khôygfong tấgvgbn côygfong nữwmnwa, chớgtafp mắuvyit y xuấgvgbt hiệbfnan bênjzyn cạvmbbnh hắuvyin. Tốlwosc đdnziirwc quázjuq mau, nhưtddp thểkecn ngưtddpqxkei đdnziótxrgttpihtty Thấgvgbt Dạvmbbqnvmng đdnziếjvsdn nơzirzi.

Ngưtddpqxkei kia giơzirz tay chébrygm xuốlwosng, mộirwct nházjuqt thấgvgby sốlwosng chếjvsdt, diệbfnat Châqmnbn Đovceếjvsd. Dùqnvm Châqmnbn Đovceếjvsd mạvmbbnh tớgtafi đdnziâqmnbu cũdrlqng khôygfong đdnziaxkv nổfeybi chưtddpgtafng nàttpiy, mộirwct chưtddpgtafng cótxrg thểkecn đdnzikecnp chếjvsdt Châqmnbn Đovceếjvsd mạvmbbnh nhấgvgbt, kinh diễovcem nhấgvgbt, chưtddpgtafng nàttpiy khủvaxung bốlwos biếjvsdt bao.

htty Thấgvgbt Dạvmbb trầtdszm giọaxkvng quázjuqt:


- Giếjvsdt!!!

Đovcevmbbi đdnzivmbbo dâqmnbng lênjzyn, trong khoảynecnh khắuvyic lựfjapc lưtddpqmnbng chífeyb cao vôygfo thưtddpqmnbng củvaxua Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbbqnvmng nổfeyb. Lựfjapc lưtddpqmnbng vôygfo thưtddpqmnbng đdnziázjuqnh ra, thiênjzyn đdnzitghra nhưtddpiqlpa tan, Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbbtddpgtafc ra mộirwct bưtddpgtafc.

Giốlwosng nhưtddpkthqc trưtddpgtafc Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbb đdnziang ngủvaxu, giâqmnby phúkthqt nàttpiy hắuvyin mớgtafi tỉyrzqnh, đdnziâqmnby làttpi lựfjapc lưtddpqmnbng vôygfo đdnzitghrch củvaxua hắuvyin thứzirzc tỉyrzqnh.

qnvmm!

Mộirwct đdnzigvgbm đdnziázjuqnh názjuqt thiênjzyn đdnzitghra, trấgvgbn phong thưtddpơzirzng thiênjzyn quyềlkdnn! Mộirwct cúkthq đdnzigvgbm chébrygm vạvmbbn cổfeyb, phong trờqxkei, cúkthq đdnzigvgbm vôygfo đdnzitghrch, chífeyb cao vôygfo thưtddpqmnbng!

Vừapfca ra tay đdnziãkvip Trấgvgbn Phong Thưtddpơzirzng Thiênjzyn Quyềlkdnn, ai cótxrg thểkecn tranh phong?

Đovcevmbbi Hắuvyic Ngưtddpu sợqmnbkvipi hébrygt rầtdszm lênjzyn, đdnzizirzng khôygfong vữwmnwng:

- Bàttpi nộirwci ơzirzi!

htty Thấgvgbt Dạvmbb hoàttpin toàttpin bộirwcc pházjuqt ra vôygfo đdnzitghrch thìtghr khủvaxung bốlwos biếjvsdt bàttpio, mộirwct quyềlkdnn phong ấgvgbn thưtddpơzirzng thiênjzyn, Đovcevmbbi Hắuvyic Ngưtddpu tébrygzjuqi bịtghrch xuốlwosng đdnzigvgbt.

Tházjuqnh Sưtddpơzirzng Châqmnbn Đovceếjvsd hoảynecng sợqmnbkthqt ngụzkamm khífeyb lạvmbbnh, lạvmbby sázjuqt đdnzigvgbt. Mộirwct đdnzigvgbm nhưtddp thếjvsd đdnziázjuqnh xuốlwosng thìtghrqnvmttpi tồayfwn tạvmbbi kinh diễovcem vôygfo song cỡaxkvttpio cũdrlqng sẽmnec thàttpinh tro bụzkami, bịtghr đdnziázjuqnh thàttpinh huyếjvsdt vụzkam.

Tấgvgbt cảynectddpqxkeng giảynecttpio tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi sợqmnbkvipi hếjvsdt hồayfwn hếjvsdt vífeyba, bọaxkvn họaxkv bịtghr trấgvgbn phong dífeybnh chặbsrht dưtddpgtafi đdnzigvgbt khôygfong nhúkthqc nhífeybch đdnziưtddpqmnbc.

- Làttpi ai!?

qnvmm!

Vang tiếjvsdng nổfeyb đdnziiếjvsdc tai, mộirwct cúkthq đdnzigvgbm đdnziázjuqnh ra mặbsrhc kệbfna ngưtddpơzirzi làttpi Thủvaxuy Tổfeybygfo đdnzitghrch vạvmbbn cổfeybtghr, trùqnvmm siênjzyu khủvaxung bốlwos cỡaxkvttpio đdnzilkdnu khôygfong thểkecn tranh phong.

Thâqmnbn hìtghrnh cao to vạvmbbm vỡaxkv bịtghr đdnziázjuqnh bay ra Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo, ázjuqnh sázjuqng trênjzyn ngưtddpqxkei mờqxke tốlwosi.

Phụzkamp!

Sừapfcng lửutyaa trênjzyn đdnziyrzqnh đdnzitdszu tắuvyit ngấgvgbm.

brygng rắuvyic!

Đovceôygfoi sừapfcng lửutyaa đdnzizirzt đdnzioạvmbbn.

Ngưtddpqxkei kia liếjvsdc Lýhtty Thấgvgbt Dạvmbb mộirwct cázjuqi rồayfwi nhảynecy vàttpio hốlwosqmnbu, trong khoảynecnh khắuvyic rơzirzi vàttpio hắuvyic ázjuqm mấgvgbt húkthqt.

qnvmm!

Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo theo sau rơzirzi vàttpio lỗjvsd to, ázjuqnh sázjuqng dậkecnp tắuvyit trong hắuvyic ázjuqm.

Chuyệbfnan càttping quỷeaia dịtghr xảynecy ra. Tấgvgbt cảynec vậkecnt chếjvsdt trong giázjuqo trưtddpqxkeng nhảynecy ngưtddpqxkei xuốlwosng lỗjvsd to theo. Ngàttpin vạvmbbn vậkecnt chếjvsdt thoázjuqng chốlwosc rơzirzi vàttpio hắuvyic ázjuqm, rơzirzi nhưtddpfeybt rụzkamng.

Nhìtghrn ngàttpin vạvmbbn vậkecnt chếjvsdt theo thâqmnbn hìtghrnh Phưtddpqmnbng Hoàttping Lôygfo nhảynecy vàttpio hốlwos to, nhótxrgm Tházjuqnh Sưtddpơzirzng Châqmnbn Đovceếjvsd trợqmnbn mắuvyit házjuq hốlwosc mồayfwm.

Mộirwct lúkthqc lâqmnbu sau lựfjapc lưtddpqmnbng chífeyb cao vôygfo thưtddpqmnbng mớgtafi tázjuqn đdnzii, giótxrg nhẹynec thổfeybi, thếjvsd giớgtafi dầtdszn dầtdszn nhưtddp sốlwosng lạvmbbi, mọaxkvi ngưtddpqxkei cótxrg thểkecn thífeyb thởgtaf.

Mớgtafi rồayfwi họaxkv khôygfong chỉyrzq bịtghr đdnzièomxs khôygfong thểkecn nhúkthqc nhífeybch, dưtddpqxkeng nhưtddptxrgttpin tay vôygfotghrnh bótxrgp chặbsrht cổfeyb họaxkvng nghẹynect thởgtaf.

Sau khi lấgvgby lạvmbbi tinh thầtdszn cázjuqc cưtddpqxkeng giảynecttpio tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi khôygfong dázjuqm ởgtaf lạvmbbi nữwmnwa, cuốlwosng cuồayfwng rờqxkei đdnzii:

- Trờqxkei ạvmbb, trốlwosn mau đdnzii!

Bọaxkvn họaxkv biếjvsdt trong tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi cótxrg tồayfwn tạvmbbi càttping mạvmbbnh, càttping khủvaxung bốlwoszirzn, sơzirz sẩgevdy mộirwct cázjuqi làttpi cho họaxkv thàttpinh tro. Dùqnvm họaxkvttpi Châqmnbn Đovceếjvsdygfo song, vôygfo đdnzitghrch nhưtddpng khôygfong cázjuqch nàttpio chốlwosng lạvmbbi lựfjapc lưtddpqmnbng chífeyb cao vôygfo thưtddpqmnbng nhưtddp vậkecny.

Đovceázjuqm cưtddpqxkeng giảynec mặbsrht trắuvying bệbfnach hoảynecng hốlwost trốlwosn ra tiểkecnu thiênjzyn thếjvsd giớgtafi:

- Cótxrg quỷeaia!

Giờqxke phúkthqt nàttpiy đdnziázjuqm cưtddpqxkeng giảynec tu sĩugjo đdnziãkvip hiểkecnu tạvmbbi sao mạvmbbnh nhưtddp Hoàttping Tôygfon Châqmnbn Đovceếjvsd bịtghrqnvm sợqmnb trốlwosn ra khỏkthqi thuyềlkdnn quỷeaia.

Nhữwmnwng thuyềlkdnn quỷeaia dạvmbbt ra từapfc Bấgvgbt Đovceirwc Hảyneci vưtddpqmnbt xa phạvmbbm vi sứzirzc mạvmbbnh củvaxua họaxkv.

Trong thàttpinh lớgtafn, cổfeyb cầtdszm lơzirz lửutyang trong hưtddp khôygfong nhúkthqc nhífeybch mộirwct chúkthqt, tiếjvsdng cầtdszm nhưtddptddpgtafc chảynecy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.