Độc Tôn Tam Giới

Chương 114 : Khiêu khích Tiểu Hầu gia ? 2

    trước sau   
Giang Vũmqqa so vớhshqi Giang Trầogjun nhỏsrwwnlxwn mộhfpkt tuổruooi, nhưogjung ởdjml trêojrxn đzvxyvdtni sựnlxw lạvdtni khôymwdng hồhsxj đzvxyhsxj, mặlpimc dùqgmzvdtn chúmxrnt ngưogjuzaaqng ngùqgmzng, nhưogjung lạvdtni nóvdtni:

- Ta khôymwdng coi làhsxj thựnlxwc. Nhưogjung màhsxj, cáhfpkc ngưogjuơnlxwi làhsxjm nhưogju vậdcuhy, làhsxj khôymwdng đzvxyem thểiodj diệyhzkn Giang gia ta đzvxyiodjhsxjo mắzaaqt? Cáhfpkc ngưogjuơnlxwi cóvdtn từzvxyng nghĩeaqd tớhshqi, cáhfpkc ngưogjuơnlxwi làhsxjm nhưogju vậdcuhy, đzvxyiodj cho Giang gia ta còsrwwn mặlpimt mũmqqai nàhsxjo tồhsxjn tạvdtni?

- Mặlpimt?

Kinh Thảciyqi Nhi nhẹifwi nhàhsxjng cưogjuatbyi.

- Mặlpimt làhsxjzvxynh tranh, khôymwdng phảciyqi dựnlxwa vàhsxjo ngưogjuatbyi kháhfpkc cho. Giang Vũmqqa, ngưogjuơnlxwi đzvxyãomawvdtni nhưogju vậdcuhy, ta chỉttqv hỏsrwwi ngưogjuơnlxwi mộhfpkt câjiqeu, hôymwdm nay tu vi củnlxwa ta làhsxj bảciyqy mạvdtnch châjiqen khíxbos, trong mộhfpkt năeiwkm cóvdtnnlxw hộhfpki đzvxyhfpkt pháhfpkhfpkm mạvdtnch châjiqen khíxbos, thửsrww hỏsrwwi, hôymwdm nay ngưogjuơnlxwi làhsxj mấxbosy mạvdtnch châjiqen khíxbos?

Đdwzdâjiqey mớhshqi làhsxj trọjzjyng đzvxyiểiodjm! Bảciyqy mạvdtnch châjiqen khíxbos, đzvxyruooi vớhshqi mộhfpkt đzvxyyhzk tửsrww xuấxbost thâjiqen bộhfpk lạvdtnc màhsxjvdtni, xáhfpkc thựnlxwc tíxbosnh toáhfpkn rấxbost giỏsrwwi.


qgmz sao, tu vi bựnlxwc nàhsxjy, trong chưogju hầogjuu đzvxyyhzk tửsrww tham gia Tiềciyqm Long hộhfpki thửsrww, cũmqqang làhsxj khôymwdng nhiềciyqu lắzaaqm.

nlxwn nữopnda, Kinh Thảciyqi Nhi nàhsxjy còsrwwn nhỏsrwwnlxwn đzvxyáhfpkm ngưogjuatbyi Giang Trầogjun mộhfpkt hai tuổruooi.

- Ngưogjuơnlxwi chỉttqvhsxjeiwkm mạvdtnch châjiqen khíxbos, ngưogjuơnlxwi cũmqqang biếbumut, hai mạvdtnch châjiqen khíxbos kháhfpkc biệyhzkt, ởdjml trong bạvdtnn cùqgmzng lứatbya tuổruooi tầogjum đzvxyóvdtn, ýnlxw vịdjoy nhưogju thếbumuhsxjo?

- Còsrwwn nữopnda, chíxbosnh nhưogju cha ta nóvdtni, phụpirw thâjiqen ngưogjuơnlxwi khôymwdng phảciyqi Giang Hãomawn Hầogjuu, tưogjuơnlxwng lai ngưogjuơnlxwi cũmqqang khôymwdng thểiodjhsxjo làhsxj Giang Hãomawn Hầogjuu.

Giang Vũmqqa cứatbyng họjzjyng, lúmxrnng ta lúmxrnng túmxrnng nóvdtni:

- Mặlpimc dùqgmzogjuơnlxwng lai ta khôymwdng phảciyqi Giang Hãomawn Hầogjuu, thếbumu nhưogjung màhsxj Giang Hãomawn Hầogjuu là anh ta.

Lờatbyi nàhsxjy vừzvxya nóvdtni ra, Giang Vũmqqa liềciyqn cảciyqm thấxbosy hốruooi hậdcuhn. Vìzvxyhfpki gìzvxy? Tạvdtni sao phảciyqi hưogjuhshqng nữopnd nhâjiqen kia giảciyqi thíxbosch cáhfpki nàhsxjy?

- Ha ha, ca củnlxwa ngưogjuơnlxwi?

Kinh Thảciyqi Nhi mang theo vàhsxji phầogjun trêojrxu chọjzjyc, liếbumuc nhìzvxyn Giang Trầogjun.

- Giang Vũmqqa, ngưogjuơnlxwi đzvxyzvxyng ngâjiqey thơnlxw a! Ngưogjuơnlxwi cảciyqm thấxbosy, dùqgmzng chúmxrnt bổruoon sựnlxw củnlxwa đzvxyưogjuatbyng ca ngưogjuơnlxwi, ởdjml trưogjuhshqc mặlpimt đzvxyruooi thủnlxw hổruoo lang, có thêojrx̉ giữopnd đzvxyưogjuzaaqc Chưogju Hầogjuu Lệyhzknh sao?

Giang Trầogjun nởdjml nụpirwogjuatbyi, Kinh gia nàhsxjy quảciyq nhiêojrxn làhsxj phơnlxwi bàhsxjy châjiqen tưogjuhshqng, đzvxyem mộhfpkt mặlpimt châjiqen thậdcuht nhấxbost nóvdtni ra.

Thiêojrxn phúmxrn chêojrxnh lệyhzkch, Giang Vũmqqa so vớhshqi Kinh Thảciyqi Nhi chêojrxnh lệyhzkch rấxbost nhiềciyqu.

Thâjiqen phậdcuhn đzvxydjoya vịdjoy, Giang gia rấxbost cóvdtn thểiodj mấxbost đzvxyi Chưogju Hầogjuu Lệyhzknh, Giang Vũmqqa vớhshqi tưogjuhfpkch đzvxyyhzk tửsrww khôymwdng phảciyqi dòsrwwng chíxbosnh Giang gia, lạvdtni cóvdtn thểiodjvdtn tiềciyqn đzvxyhsxjzvxy đzvxyáhfpkng nóvdtni?


Kểiodj từzvxy đzvxyóvdtn, lýnlxw do Kinh gia từzvxyymwdn, làhsxjeyhhhsxjnh ràhsxjnh rôymwd̀i.

Phanh!

Mộhfpkt chéctibn tràhsxj bịdjoy hung hăeiwkng néctibm trêojrxn mặlpimt đzvxyxbost!

ojrxn Giang gia, rốruoot cụpirwc cóvdtn ngưogjuatbyi nhịdjoyn khôymwdng đzvxyưogjuzaaqc pháhfpkt táhfpkc!

Chỉttqvhsxj, ngưogjuatbyi pháhfpkt táhfpkc nàhsxjy, khôymwdng phảciyqi Giang Trầogjun, cũmqqang khôymwdng phảciyqi phụpirw tửsrww Giang Đdwzdhsxjng. Màhsxjhsxj Quảciyqn gia Giang Chíxbosnh sau lưogjung Giang Trầogjun!

xwedogjuơnlxwng đzvxyôymwd thấxbosy nhiềciyqu cáhfpkc mặlpimt củnlxwa xãomaw hộhfpki nhưogju vậdcuhy, ngay cảciyq nhữopndng cựnlxw đzvxyogjuu vưogjuơnlxwng đzvxyôymwd kia, cũmqqang phảciyqi đzvxyruooi vớhshqi Tiểiodju Hầogjuu gia cúmxrni đzvxyogjuu nghe theo, trởdjml lạvdtni Giang Hãomawn Lĩeaqdnh, ngưogjuzaaqc lạvdtni làhsxjhsxjymwdn?

Vốruoon, cáhfpki nàhsxjy làhsxj đzvxydjoya bàhsxjn củnlxwa Giang gia, Giang gia làhsxjvdtni mộhfpkt khôymwdng hai. Bấxbost luậdcuhn kẻariqhsxjo ởdjml trưogjuhshqc mặlpimt Giang gia, đzvxyciyqu phảciyqi tấxbost cung tấxbost kíxbosnh.

Kinh gia nàhsxjy, quáhfpkhsxjm càhsxjn!

Cho nêojrxn, Giang Chíxbosnh nổruooi giậdcuhn!

- Kinh Man, phụpirw tửsrwwhfpkc ngưogjuơnlxwi kẻariqogjuhshqng ngưogjuatbyi hoạvdtn, đzvxyếbumun cùqgmzng làhsxjm rõeyhh chưogjua? Đdwzdâjiqey làhsxj Giang Hãomawn Hầogjuu phủnlxw, nơnlxwi nàhsxjy làhsxj đzvxydjoya bàhsxjn củnlxwa Giang Hãomawn Hầogjuu!

Giang Chíxbosnh lòsrwwng đzvxyogjuy căeiwkm phẫzylin.

Kinh Man lạvdtnnh lùqgmzng cưogjuatbyi cưogjuatbyi:

- Chủnlxw tửsrwwsrwwn khôymwdng nóvdtni chuyệyhzkn, ngưogjuơnlxwi cáhfpki hạvdtn nhâjiqen nàhsxjy, mòsrww mẫzylim ồhsxjn àhsxjo cáhfpki gìzvxy?


- Ta làhsxj hạvdtn nhâjiqen, đzvxyúmxrnng vậdcuhy! Bấxbost quáhfpk, ngưogjuơnlxwi tựnlxwa hồhsxj đzvxyãomaw quêojrxn, tạvdtni Giang Hãomawn Hầogjuu phủnlxw, ngưogjuơnlxwi cũmqqang làhsxj hạvdtn nhâjiqen. Toàhsxjn bộhfpk Giang Hãomawn Lĩeaqdnh, chúmxrnng ta đzvxyciyqu làhsxj hạvdtn nhâjiqen củnlxwa Giang gia!

- Ngưogjuơnlxwi gặlpimp Tiểiodju Hầogjuu gia khôymwdng báhfpki, còsrwwn hiểiodju chíxbosnh phụpirw hay khôymwdng?

- Ngưogjuơnlxwi xéctib bỏsrwwymwdn ưogjuhshqc, còsrwwn muốruoon thểiodj diệyhzkn quýnlxw tộhfpkc hay khôymwdng?

- Con gáhfpki củnlxwa ngưogjuơnlxwi bấxbost kíxbosnh Tiểiodju Hầogjuu gia, còsrwwn dáhfpkm luậdcuhn cao thấxbosp tôymwdn ti?

- Ngưogjuơnlxwi khôymwdng tôymwdn chủnlxw tửsrww, xéctib bỏsrwwymwdn ưogjuhshqc, ngôymwdn ngữopnd bấxbost kíxbosnh, rốruoot cuộhfpkc làhsxj ai cho cáhfpkc ngưogjuơnlxwi láhfpk gan? Ngưogjuơnlxwi rốruoot cuộhfpkc làhsxjnlxwi nàhsxjo đzvxyếbumun lựnlxwc lưogjuzaaqng?

Giang Chíxbosnh đzvxyáhfpknh võeyhh mồhsxjm, liêojrxn tụpirwc éctibp hỏsrwwi, mộhfpkt pháhfpkt khôymwdng thểiodjomawn hồhsxji.

Trong lúmxrnc nhấxbost thờatbyi, lạvdtni khiếbumun Kinh Man nghẹifwin họjzjyng nhìzvxyn trâjiqen trốruooi, khôymwdng phảciyqn báhfpkc đzvxyưogjuzaaqc.

Giang Trầogjun chúmxrn ýnlxw khíxbos đzvxyhfpk, chúmxrn ýnlxwhfpkch lưogjuzaaqc, bấxbost tiệyhzkn nóvdtni nhiềciyqu, nhưogjung Giang Chíxbosnh lạvdtni nóvdtni ra tấxbost cảciyq.

vdtni đzvxyếbumun phụpirw tửsrww Giang Đdwzdhsxjng liêojrxn tụpirwc gậdcuht đzvxyogjuu, tràhsxjn đzvxyogjuy đzvxyhsxjng cảciyqm.

Ngưogjuzaaqc lạvdtni làhsxj Giang Trầogjun thìzvxy mỉttqvm cưogjuatbyi, đzvxyatbyng lêojrxn, đzvxyi đzvxyếbumun bêojrxn ngưogjuatbyi Giang Vũmqqa:

- Tiểiodju Vũmqqa, ca chỉttqv hỏsrwwi ngưogjuơnlxwi mộhfpkt câjiqeu, đzvxyruooi vớhshqi nữopnd nhâjiqen nàhsxjy, ngưogjuơnlxwi đzvxyếbumun cùqgmzng cóvdtn cảciyqm giáhfpkc hay khôymwdng?

Giang Vũmqqa đzvxysrww mặlpimt nóvdtni:

- Ca, ta cùqgmzng nàhsxjng từzvxy nhỏsrww đzvxyếbumun bâjiqey giờatby, hàhsxjng năeiwkm chỉttqv thấxbosy mộhfpkt hai lầogjun, chưogjua từzvxyng cóvdtn qua trao đzvxyruooi gìzvxy, làhsxjm sao cóvdtn cảciyqm giáhfpkc. Hơnlxwn nữopnda, nữopnd nhâjiqen vêojrxnh váhfpko hung hăeiwkng, khôymwdng hiềciyqn làhsxjnh, ta khôymwdng thíxbosch.


- Tốruoot!

Giang Trầogjun nởdjml nụpirwogjuatbyi:

- Ngàhsxjn vàhsxjng khóvdtn mua tâjiqem yêojrxu, đzvxyãomaw khôymwdng thíxbosch, vậdcuhy hôymwdm nay ta làhsxjm chủ cho cáhfpkc ngưogjuơnlxwi. Hôymwdn ưogjuhshqc nàhsxjy, từzvxy giờatby phúmxrnt nàhsxjy, tuyêojrxn cáhfpko giảciyqi trừzvxy.

- Trầogjun Nhi.

Giang Đdwzdhsxjng đzvxyatbyng lêojrxn.

Giang Trầogjun khoáhfpkt tay chặlpimn lạvdtni:

- Tam thúmxrnc, ta làhsxj Tiểiodju Hầogjuu gia, phụpirw thâjiqen ta khôymwdng ởdjml đzvxyâjiqey, sựnlxwzvxynh Giang Hãomawn Hầogjuu phủnlxw, ta làhsxjm chủnlxw.

Yếbumut hầogjuu Giang Đdwzdhsxjng hơnlxwi đzvxyhfpkng mộhfpkt chúmxrnt, muốruoon nóvdtni cáhfpki gìzvxy, cuốruooi cùqgmzng lạvdtni cháhfpkn nảciyqn híxbost mộhfpkt tiếbumung, lạvdtni ngồhsxji xuốruoong, cáhfpknh tay cóvdtn chúmxrnt pháhfpkt run, hiểiodjn nhiêojrxn làhsxj tứatbyc giậdcuhn khôymwdng nhẹifwi.

Thếbumu nhưogjung màhsxj, trừzvxyhfpki nàhsxjy ra, lạvdtni cóvdtn biệyhzkn pháhfpkp kháhfpkc gìzvxy?

Kinh Man cưogjuatbyi ha ha, đzvxyzaaqc ýnlxw đzvxyatbyng lêojrxn, ngữopnd khíxbos mang theo vàhsxji phầogjun đzvxyùqgmza cợzaaqt:

- Tiểiodju Hầogjuu gia, ha ha, đzvxyciyqu nóvdtni hổruoo phụpirw khôymwdng khuyểiodjn tửsrww. Hôymwdm nay Tiểiodju Hầogjuu gia đzvxyiodj cho Kinh mỗnewkeiwkng kiếbumun thứatbyc a.

hfpki ngụpirw ýnlxwhsxjy, cũmqqang khôymwdng phảciyqi làhsxj khoa trưogjuơnlxwng Giang Trầogjun, màhsxjhsxj đzvxyùqgmza cợzaaqt Giang Trầogjun lâjiqem trậdcuhn lùqgmzi bưogjuhshqc. Nếbumuu đzvxyruooi lạvdtni Giang Phong ởdjml chỗnewkhsxjy, làhsxjm sao cóvdtn thểiodj nhưogjuzaaqng bộhfpk?

Giang Trầogjun cưogjuatbyi nhạvdtnt mộhfpkt tiếbumung, áhfpknh mắzaaqt khôymwdng tráhfpknh néctib, nhìzvxyn qua Kinh Man:


- Tăeiwkng kiếbumun thứatbyc a? Xem ra, Kinh tùqgmz trưogjudjmlng quảciyq nhiêojrxn làhsxj kiếbumun thứatbyc thiểiodjn cậdcuhn.

- A? Nóvdtni nhưogju thếbumuhsxjo?

Sắzaaqc mặlpimt Kinh Man trầogjum xuốruoong.

- Hôymwdn ưogjuhshqc làhsxj giảciyqi trừzvxy. Bấxbost quáhfpk, sựnlxwzvxynh còsrwwn khôymwdng cóvdtn chấxbosm dứatbyt.

Sắzaaqc mặlpimt Giang Trầogjun trầogjum xuốruoong, ngữopnd khíxbos đzvxyhfpkt nhiêojrxn lạvdtnnh lẽvaiio.

- Ngưogjuơnlxwi thâjiqen làhsxj bộhfpk lạvdtnc, từzvxyymwdn khiêojrxu khíxbosch quyềciyqn uy Hầogjuu phủnlxw, đzvxyâjiqey làhsxj tộhfpki thứatby nhấxbost; thâjiqen làhsxj bộhfpk hạvdtn, gặlpimp Tiểiodju Hầogjuu gia khôymwdng báhfpki, lạvdtni làhsxj mộhfpkt tộhfpki; gào thét Hầogjuu phủnlxw, mắzaaqt khôymwdng tôymwdn ti, đzvxyâjiqey làhsxj ba tộhfpki.

- Ba tộhfpki cũmqqang phạvdtnt, bắzaaqt lạvdtni cho ta!

Giang Trầogjun vừzvxya mớhshqi nóvdtni xong, Thắzaaqng Tựnlxw Doanh Tứatby huynh đzvxyyhzk, lậdcuhp tứatbyc nhưogju hổruoo lang đzvxyáhfpknh vềciyq phíxbosa Kinh Man!

Giang Đdwzdhsxjng sữopndng sờatby, lậdcuhp tứatbyc tỉttqvnh ngộhfpk lạvdtni, cũmqqang lậdcuhp tứatbyc hạvdtn lệyhzknh:

- Giang gia giáhfpkp vệyhzk, phong tỏsrwwa Hầogjuu phủnlxw, hôymwdm nay đzvxyếbumun đzvxyâjiqey, mộhfpkt cáhfpki khôymwdng thểiodj cho thoáhfpkt!

mqqang làhsxj Kinh Man chủnlxw quan, hoặlpimc làhsxjvdtni khôymwdng kiêojrxng nểiodjzvxy cảciyq. Lầogjun nàhsxjy hắzaaqn tớhshqi, tuy dẫzylin theo mộhfpkt đzvxyáhfpkm thâjiqen vệyhzk, nhưogjung luậdcuhn thựnlxwc lựnlxwc tuyệyhzkt đzvxyruooi, cùqgmzng Hầogjuu phủnlxw giáhfpkp vệyhzk vẫzylin cóvdtn chêojrxnh lệyhzkch rấxbost lớhshqn.

Hắzaaqn dáhfpkm đzvxyếbumun, làhsxjzvxy Giang Đdwzdhsxjng mềciyqm yếbumuu, khôymwdng cóvdtn khảciyqeiwkng đzvxyáhfpknh, càhsxjng khôymwdng cóvdtn khảciyqeiwkng ởdjml trêojrxn đzvxyogjuu đzvxyvdtni tùqgmz trưogjudjmlng nhưogju hắzaaqn tếbumu đzvxyao.

Thếbumu nhưogjung màhsxj, hắzaaqn nhưogju thếbumuhsxjo cũmqqang khôymwdng ngờatby, Hỗnewkn Thếbumu Ma Vưogjuơnlxwng Giang Trầogjun ơnlxw̉ thơnlxẁi đzvxyojrx̉m này vềciyq phủnlxw, càhsxjng khôymwdng thểiodjogjudjmlng đzvxyưogjuzaaqc làhsxj, Giang Trầogjun nàhsxjy cưogjuatbyi tủnlxwm tỉttqvm, bấxbost đzvxyhfpkng thanh sắzaaqc tầogjum đzvxyóvdtn, vâjiqẹy mà nóvdtni đzvxyhfpkng thủnlxw liềciyqn đzvxyhfpkng thủnlxw!

Đdwzdiểiodjm chếbumut ngưogjuatbyi nhấxbost chíxbosnh làhsxj, Thắzaaqng Tựnlxw Doanh Tứatby huynh đzvxyyhzk, mỗnewki cáhfpki đzvxyciyqu làhsxj hảciyqo thủnlxw trong vưogjuơnlxwng đzvxyôymwd. Trong đzvxyóvdtn Thắzaaqng Nhấxbost cùqgmzng Thắzaaqng Nhịdjoy, càhsxjng làhsxj chíxbosn mạvdtnch châjiqen khíxbosogjuatbyng giảciyq.

Mặlpimc dùqgmzhsxj mộhfpkt mìzvxynh đzvxyxbosu, cũmqqang cóvdtn thểiodj đzvxyruooi kháhfpkng Kinh Man.

Bốruoon ngưogjuatbyi hợzaaqp lựnlxwc, chỉttqv mấxbosy hiệyhzkp liềciyqn bứatbyc Kinh Man đzvxyếbumun tìzvxynh trạvdtnng cựnlxwc kỳrrgs bịdjoy đzvxyhfpkng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.