Độc Tôn Tam Giới

Chương 191 : Thủy nguyệt đại sư 2

    trước sau   
Long Cưlies Tuyếjryqt nhấandjp nhẹkdiqplbni dưliesplodi:

- Tuyếjryqt Nhi nhấandjt đecotxoxlnh sẽirxr cốozys gắgsofng tu luyệjryqn, khôplbnng phụedwzliesplbnn hậjcqtu áozysi. Thay Thủgsofy Nguyệjryqt nhấandjt mạakfgch ta tranh mộmcuct hơgtysi.

Khôplbnng thểeooe khôplbnng nóapmni, nữvkju nhâohykn Long Cưlies Tuyếjryqt nàvfmby rấandjt giỏpkjqi vềjfdx phỏpkjqng đecotozysn lòhztong ngưlieszkuci, nàvfmbng từpzes trong lờzkuci nóapmni củgsofa Thủgsofy Nguyệjryqt Đfpjgakfgi Sưlies, liềjfdxn nhìtszmn ra sưliesplbnn nàvfmby đecotozysi vớplodi Thủgsofy Nguyệjryqt mộmcuct mạakfgch làvfmb phi thưlieszkucng coi trọirxrng. Muốozysn ởgibj toàvfmbn bộmcuc Tửpzesliesơgtysng Tôplbnng ra danh tiếjryqng.

Quảnsia nhiêiggen, Thủgsofy Nguyệjryqt Đfpjgakfgi Sưlies nghe vậjcqty, vui mừpzesng cưlieszkuci cưlieszkuci:

- Rấandjt tốozyst! Lúvkztc trưliesplodc vi sưlies khôplbnng xa ngàvfmbn dặauhzm, cáozysi thứohyk nhấandjt đecotuổjkzri tớplodi Đfpjgôplbnng Phưliesơgtysng Vưliesơgtysng Quốozysc, đecotxoxlnh ra duyêiggen phậjcqtn thầfsfuy tròhzto giữvkjua ta vàvfmb ngưliesơgtysi, cửpzes đecotmcucng lầfsfun nàvfmby chímbbfnh làvfmb vi sưliestszmnh sinh đecotgsofc ýkdiq nhấandjt. Tuyếjryqt Nhi, kểeooe từpzesplbnm nay, ngưliesơgtysi theo vi sưlies tu luyệjryqn.

lies Giớplodi nghe vậjcqty, trong nộmcuci tâohykm nhịxoxln khôplbnng đecotưliesmqmwc cóapmn chúvkztt hâohykm mộmcuc ghen ghéjkzrt. Phảnsiai biếjryqt rằtqhjng, tuy Dưlies Giớplodi hắgsofn làvfmblieszkuci đecotakfgi đecotjryq tửpzes củgsofa Thủgsofy Nguyệjryqt nhấandjt mạakfgch, nhưliesng màvfmbgtys hộmcuci đecotưliesmqmwc sưliesplbnn chỉpjnp đecotiểeooem, lạakfgi rấandjt ímbbft. Trêiggen căuaqqn bảnsian làvfmblies phụedwz dẫyjqgn vàvfmbo cửpzesa, tu hàvfmbnh ởgibjozys nhâohykn.
Ngẫyjqgu nhiêiggen cóapmn thểeooe đecotưliesmqmwc sưliesplbnn chỉpjnp đecotiểeooem vàvfmbi cáozysi, Dưlies Giớplodi cũvfmbng kímbbfch đecotmcucng vàvfmbi ngàvfmby ngủgsof khôplbnng yêiggen.

Long Cưlies Tuyếjryqt nàvfmby kỳuaqqvfmbi ngúvkztt trờzkuci, quảnsia nhiêiggen khôplbnng giốozysng ngưlieszkuci thưlieszkucng. Sưliesplbnn lạakfgi muốozysn giữvkjuvfmbng ởgibjiggen ngưlieszkuci, tựzzujtszmnh chỉpjnp đecotakfgo, đecotâohyky chímbbfnh làvfmb đecotãrpyhi ngộmcuc ngay cảnsia Sởgibj Tinh Háozysn sưlies huynh cũvfmbng hưliesgibjng thụedwz khôplbnng đecotếjryqn a.

Sởgibj Tinh Háozysn ngưliesmqmwc lạakfgi mặauhzt khôplbnng biểeooeu tìtszmnh, trong nộmcuci tâohykm cũvfmbng khôplbnng cảnsiam thấandjy cóapmnozysi gìtszm khôplbnng ổjkzrn.

...

Đfpjgôplbnng Phưliesơgtysng Vưliesơgtysng Quốozysc, trăuaqqm phếjryq đecotmqmwi hưliesng.

ozysch trậjcqtn chiếjryqn Nhịxoxl Đfpjgmcuc Quan, bấandjt tri bấandjt giáozysc đecotãrpyh qua hơgtysn mộmcuct tháozysng. Dựzzuja vàvfmbo nhâohykn mạakfgch cùvkztng lựzzujc hiệjryqu triệjryqu củgsofa Câohyku Ngọirxrc côplbnng chúvkzta, hơgtysn nữvkjua cáozysc lộmcuc chưlies hầfsfuu giúvkztp đecotjcqt, nộmcuci loạakfgn trêiggen cơgtys bảnsian đecotãrpyhtszmnh đecotxoxlnh.

Đfpjgôplbnng Phưliesơgtysng Lộmcucc ởgibjvkztc Long gia làvfmbm loạakfgn vẫyjqgn lạakfgc, con đecotmcucc nhấandjt Đfpjgôplbnng Phưliesơgtysng Lâohykn bịxoxl Giang Trầfsfun cứohyku ra, thuậjcqtn theo tựzzuj nhiêiggen đecotăuaqqng cơgtys, trởgibj thàvfmbnh tâohykn hoàvfmbng củgsofa Đfpjgôplbnng Phưliesơgtysng Vưliesơgtysng Quốozysc.

Thếjryq cụedwzc Vưliesơgtysng đecotôplbn, cũvfmbng dầfsfun dầfsfun làvfmbm rõandj. Cáozysc loạakfgi thếjryq lựzzujc phụedwz thuộmcucc Long Đfpjgtqhjng Hầfsfuu, nêiggen mấandjt đecotfsfuu thìtszm mấandjt đecotfsfuu, nêiggen gạakfgt bỏpkjq thìtszm gạakfgt bỏpkjq, nêiggen biêiggen giớplodi hóapmna thìtszm biêiggen giớplodi hóapmna.

mbbf dụedwz nhưlies thếjryq lựzzujc Linh Dưliesmqmwc phảnsian nghịxoxlch nhưlies Đfpjgan Vưliesơgtysng Uyểeooen, thìtszm triệjryqt đecoteooe biếjryqn mấandjt khỏpkjqi lịxoxlch sửpzes Đfpjgôplbnng Phưliesơgtysng Vưliesơgtysng Quốozysc. Tấandjt cảnsia thàvfmbnh viêiggen củgsofa Đfpjgan Vưliesơgtysng Uyểeooen, nêiggen mấandjt đecotfsfuu thìtszm mấandjt đecotfsfuu, nêiggen bêiggeu đecotfsfuu thìtszmiggeu đecotfsfuu, mộmcuct têiggen cũvfmbng khôplbnng đecoteooe lạakfgi.

vfmbliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn, bởgibji vìtszmvkztng Long Đfpjgtqhjng Hầfsfuu háozyst qua tưliesơgtysng phảnsian, đecotxoxla vịxoxlvfmbng làvfmbliesplodc lêiggen thìtszm thuyềjfdxn lêiggen, vốozysn chímbbfnh làvfmb đecotjryq nhấandjt Linh Dưliesmqmwc cựzzuj đecotfsfuu củgsofa Vưliesơgtysng Quốozysc, trảnsiai qua chiếjryqn dịxoxlch nàvfmby nâohykng cao mộmcuct bưliesplodc, vịxoxl trímbbf đecotjryq nhấandjt cựzzuj đecotfsfuu càvfmbng thêiggem vữvkjung chắgsofc.

Toàvfmbn bộmcucliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn hăuaqqng háozysi, lộmcuc ra mộmcuct cỗbxqh lạakfgc quan.

Chỉpjnpvfmb, Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn Đfpjgakfgi Đfpjgiệjryqn Chủgsof Tốozysng Thiêiggen Tinh, lạakfgi nửpzesa đecotiểeooem cũvfmbng cao hứohykng khôplbnng nổjkzri.

Bởgibji vìtszm trưliesplodc đecotóapmn thơgtys̀i đecotiggẻm Long Đfpjgtqhjng Hầfsfuu làvfmbm loạakfgn, cao tầfsfung Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn cơgtys hồcnisvfmb tậjcqtp thểeooe đecotàvfmbo ngũvfmb, nhằtqhjm vàvfmbo Tam Đfpjgiệjryqn Chủgsof Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, hàvfmbnh đecotmcucng nàvfmby dẫyjqgn tớplodi hậjcqtu quảnsia trựzzujc tiếjryqp, làvfmb Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch đecoteooe lạakfgi thưlies từpzes biệjryqt.


Khôplbnng cóapmn Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, chẳnsiang kháozysc nàvfmbo khôplbnng cóapmn ba loạakfgi Đfpjgan dưliesmqmwc nghịxoxlch thiêiggen kia. Khôplbnng cóapmn ba loạakfgi Đfpjgan dưliesmqmwc nàvfmby, Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn thu đecotưliesmqmwc nhữvkjung đecotơgtysn đecotauhzt hàvfmbng kia, liềjfdxn trởgibj thàvfmbnh chêiggelieszkuci.

Tuy đecotơgtysn đecotauhzt hàvfmbng cóapmn thểeooe lui, tiềjfdxn đecotauhzt cọirxrc cóapmn thểeooe hoàvfmbn trảnsia.

Nhưliesng Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn vớplodi tưliesozysch Linh Dưliesmqmwc cựzzuj đecotfsfuu, loạakfgi sựzzujtszmnh lui đecotơgtysn đecotauhzt hàvfmbng nàvfmby mộmcuct khi pháozyst sinh, liềjfdxn ýkdiq nghĩyrgfa danh tiếjryqng cùvkztng thanh danh sẽirxr bịxoxl trùvkztng kímbbfch.

Cho nêiggen, Tốozysng Thiêiggen Tinh căuaqqn bảnsian cao hứohykng khôplbnng nổjkzri.

Nhìtszmn vềjfdx phímbbfa trêiggen, hiệjryqn tạakfgi vưliesơgtysng thấandjt đecotozysi vớplodi Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn phi thưlieszkucng nểeooe trọirxrng, nhưliesng đecotóapmnvfmb bởgibji vìtszmliesơgtysng thấandjt trảnsiai qua mộmcuct hồcnisi đecotakfgi loạakfgn, nguyêiggen khímbbf đecotakfgi thưliesơgtysng, cầfsfun dùvkztng lựzzujc lưliesmqmwng củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn.

Bảnsian thâohykn Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn muốozysn pháozyst triểeooen, còhzton phảnsiai dựzzuja vàvfmbo Linh Dưliesmqmwc, dựzzuja vàvfmbo cáozysc loạakfgi sảnsian phẩpbxsm nóapmni chuyệjryqn.

Khôplbnng cóapmn ba loạakfgi Linh Dưliesmqmwc kia củgsofa Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn muốozysn đecotakfgt đecotưliesmqmwc pháozyst triểeooen, cơgtys hồcnisvfmb khôplbnng cóapmn khảnsiauaqqng.

Tốozysng Thiêiggen Tinh rấandjt hốozysi hậjcqtn, hốozysi hậjcqtn quyếjryqt đecotxoxlnh lúvkztc đecotóapmn. Lúvkztc ấandjy ngoạakfgi trừpzes mấandjy bằtqhjng hữvkjuu củgsofa Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, cơgtys hồcnis tấandjt cảnsia cao tầfsfung đecotjfdxu lêiggen áozysn côplbnng khai Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, muốozysn giao Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch cho Long Đfpjgtqhjng Hầfsfuu xửpzeskdiq.

vfmb mộmcuct khắgsofc nàvfmby, Tốozysng Thiêiggen Tinh cũvfmbng xuấandjt hiệjryqn chầfsfun chờzkuc, khôplbnng cóapmngsofng hộmcuc Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch.

Cuốozysi cùvkztng nhấandjt, mộmcuct bưliesplodc sai, từpzesng bưliesplodc sai.

Đfpjgakfgi đecota sốozys cao tầfsfung củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn, bọirxrn hắgsofn đecotjfdxu vì vưliesơgtysng thấandjt coi trọirxrng màvfmbliesng phấandjn, vìtszmliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn bìtszmnh đecotxoxlnh Đfpjgan Vưliesơgtysng Uyểeooen màvfmb vui sưliesplodng.

Trêiggen hộmcuci nghịxoxl cao tầfsfung, Tứohyk Đfpjgiệjryqn Chủgsofliesơgtysng Ly hưliesng phấandjn nóapmni:

- Đfpjgakfgi Đfpjgiệjryqn Chủgsof, hiệjryqn tạakfgi vưliesơgtysng thấandjt trảnsiai qua đecotakfgi nạakfgn, làvfmb thờzkuci đecotiểeooem cầfsfun Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn chúvkztng ta nhấandjt. Nóapmni khôplbnng chừpzesng, lầfsfun nàvfmby đecotxoxla vịxoxl củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn chúvkztng ta, sẽirxruaqqng lêiggen trêiggen phạakfgm vi lớplodn. Chúvkztng ta nêiggen nhâohykn cơgtys hộmcuci nàvfmby, khuếjryqch trưliesơgtysng quy môplbn, đecotem chi nháozysnh chạakfgy đecotếjryqn từpzesng lãrpyhnh đecotxoxla củgsofa Vưliesơgtysng Quốozysc. Đfpjgxoxla phưliesơgtysng cóapmn chưlies hầfsfuu, thìtszmapmn chi nháozysnh củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn chúvkztng ta. Kểeooe từpzes đecotóapmn, Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn thẩpbxsm thấandju cảnsialiesplodc, rắgsofc rốozysi khóapmn gỡjcqt, thu nhậjcqtp, đecotxoxla vịxoxl đecotjfdxu sẽirxruaqqng nhanh.


Tứohyk Đfpjgiệjryqn Chủgsofliesơgtysng Ly, so vớplodi Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch trẻswtagtysn mộmcuct hai tuổjkzri, coi nhưliesvfmb trụedwz cộmcuct tưliesơgtysng lai củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn. Vốozysn làvfmbvkztng Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch đecotxoxla vịxoxlliesơgtysng đecotưliesơgtysng, cũvfmbng cóapmnliesozysch cạakfgnh tranh Đfpjgakfgi Đfpjgiệjryqn Chủgsofliesơgtysng lai.

Chỉpjnpvfmb, Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch biểeooeu hiệjryqn kinh diễapmnm, làvfmbm cho Vưliesơgtysng Ly nàvfmby mộmcuct mựzzujc buồcnisn bựzzujc thấandjt bạakfgi, khôplbnng cóapmn khôplbnng gian pháozyst huy.

plbnm nay, khôplbnng cóapmn Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, vịxoxl trímbbf Đfpjgakfgi Đfpjgiệjryqn Chủgsofliesơgtysng lai củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn, trêiggen cơgtys bảnsian chẳnsiang kháozysc nàvfmbo làvfmbliesơgtysng Ly nàvfmby đecotưliesmqmwc.

Cho nêiggen, Vưliesơgtysng Ly nàvfmby gầfsfun đecotâohyky cóapmn chút bàvfmbnh trưliesplodng, nghiễapmnm nhiêiggen cóapmn chút bộmcucozysng ngưlieszkuci cầfsfum láozysi tưliesơgtysng lai.

vfmb cao thấandjp Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn, rấandjt nhiềjfdxu cao tầfsfung cũvfmbng ăuaqqn ýkdiq theo Vưliesơgtysng Ly, đecotozysi vớplodi Vưliesơgtysng Ly ngoàvfmbi sáozysng trong tốozysi nịxoxlnh nọirxrt, rấandjt cóapmnlies thếjryq tụedwz lạakfgi ởgibjiggen cạakfgnh Vưliesơgtysng Ly.

Nghe đecotưliesmqmwc Vưliesơgtysng Ly nóapmni nhưlies vậjcqty, mấandjy trưliesgibjng lãrpyho đecotjfdxu nhao nhao phụedwz họirxra.

- Vưliesơgtysng đecotiệjryqn chủ nóapmni khôplbnng sai, Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn chúvkztng ta phảnsiai nhâohykn cơgtys hộmcuci nàvfmby khuếjryqch trưliesơgtysng, đecotem lựzzujc ảnsianh hưliesgibjng khuếjryqch trưliesơgtysng đecotếjryqn từpzesng lãrpyhnh đecotxoxla. Thàvfmbnh lậjcqtp từpzesng phâohykn đecotiệjryqn, nàvfmby làvfmb tấandjt yếjryqu.

- Vẫyjqgn làvfmbliesơgtysng đecotiệjryqn chủ nhìtszmn xa trôplbnng rộmcucng, cóapmn kháozyst vọirxrng, cóapmn thấandjy xa.

Lam trưliesgibjng lãrpyho trưliesplodc kia mộmcuct mựzzujc cùvkztng Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch quan hệjryq khôplbnng tốozyst. Lầfsfun trưliesplodc nhằtqhjm vàvfmbo Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch, nàvfmbng làvfmb mộmcuct cáozysi nhảnsiay hoan nhấandjt.

- Khôplbnng giốozysng nhữvkjung ngưlieszkuci kháozysc, tựzzuj cho làvfmbapmn chút côplbnng lao, liềjfdxn khôplbnng đecotem cao tầfsfung kháozysc đecoteooevfmbo mắgsoft. Loạakfgi ngưlieszkuci nàvfmby, ly khai Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn, làvfmb may mắgsofn củgsofa Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn chúvkztng ta.

Lam trưliesgibjng lãrpyho mộmcuct bụedwzng oáozysn niệjryqm, tuy Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch đecoti rôplbǹi, nhưliesng miệjryqng vẫyjqgn khôplbnng tímbbfch đecotohykc, đecotozysi vớplodi Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch châohykm chọirxrc khiêiggeu khímbbfch.

Tuy Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch đecoti, nhưliesng màvfmb hai bằtqhjng hữvkjuu củgsofa Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch vẫyjqgn còhzton ởgibjliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn. Lam trưliesgibjng lãrpyho làvfmb ngay cảnsia bọirxrn họirxrvfmbng hậjcqtn lêiggen.

Lờzkuci nóapmni nàvfmby, tựzzuj nhiêiggen làvfmb chỉpjnpohyku mắgsofng hòhztoe.

Ngay cảnsia Nhịxoxl Đfpjgiệjryqn Chủgsof Nhạakfgc Quầfsfun, cũvfmbng vuốozyst râohyku dàvfmbi, cưlieszkuci ha ha nóapmni:

- Đfpjgakfgi Đfpjgiệjryqn Chủgsof, lúvkztc nàvfmby Dưliesmqmwc Sưlies Đfpjgiệjryqn chúvkztng ta đecoti đecotakfgi vậjcqtn, nêiggen mưliesmqmwn cơgtys hộmcuci nàvfmby, khuếjryqch trưliesơgtysng thoáozysng mộmcuct pháozyst a.

Tốozysng Thiêiggen Tinh trầfsfum mặauhzt, tùvkzty ýkdiq nhữvkjung ngưlieszkuci nàvfmby ngưliesơgtysi mộmcuct câohyku, ta mộmcuct câohyku ởgibj đecottqhjng kia nghịxoxl luậjcqtn nhao nhao.

ohykm tìtszmnh củgsofa hắgsofn rấandjt kéjkzrm, trong nộmcuci tâohykm cũvfmbng lạakfgnh thấandju rôplbǹi.

Ngưlieszkuci đecoti tràvfmb lạakfgnh, hắgsofn khôplbnng kỳuaqq quáozysi. Kiềjfdxu Bạakfgch Thạakfgch bịxoxl nhữvkjung ngưlieszkuci nàvfmby chếjryq ngạakfgo, bịxoxl nhữvkjung ngưlieszkuci nàvfmby tràvfmbo phúvkztng, hắgsofn cũvfmbng khôplbnng kỳuaqq quáozysi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.