Độc Tôn Tam Giới

Chương 246 : Sự tình náo lớn 1

    trước sau   
́o lớljytn 1

Thanh niêjfunn mắvrqyt tam giáxzhdc kia, hưfggnljytng Lưfggnu Xáxzhdn hiếbrqbn kếbrqb.

xzhdc trưfggnljytc, thờxjkmi đhoiwiểxsmwm mấkkfgy ngưfggnxjkmi bọblmvn hắvrqyn đhoiwucoru làwxsq nửixuua bưfggnljytc Tiêjfunn cảxzhdnh, vìavtg sựfxxsavtgnh chia cắvrqyt chiếbrqbn lợbilki phẩnfwmm, làwxsqm cho túxzhdi bụtmchi, ngưfggnbilkc lạoropi đhoiwxsmw cho Giang Trầjnhgn ngưfggn ôkuzmng đhoiwvrqyc lợbilki, thưfggǹa cơtyrc chạoropy đhoiwi.

kuzmm nay, Lưfggnu Xáxzhdn tấkkfgn chứdoowc Tiêjfunn cảxzhdnh nhấkkfgt trọblmvng thiêjfunn, tu vi tăkrwlng nhiềucoru, cóucor thựfxxsc lựfxxsc tíhoiwnh áxzhdp đhoiwxzhdo, mấkkfgy ngưfggnxjkmi kháxzhdc tựfxxs nhiêjfunn dùozveng hắvrqyn cầjnhgm đhoiwjnhgu, khôkuzmng dáxzhdm nóucori chuyệnkqln ngang hàwxsqng chia cắvrqyt.

fggnu Xáxzhdn âmlkwm tàwxsqn gậbxoet đhoiwjnhgu:

- Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu chíhoiwfggnljytng rộnfwmng lớljytn, hắvrqyn đhoiwozvei vớljyti tàwxsqi phúxzhd khôkuzmng cóucor hứdoowng thúxzhd đhoiwzwnhc biệnkqlt. Bấkkfgt quáxzhd, ởqeel trong tùozvey tùozveng củbxoea tiểxsmwu tửixuu kia, cóucor hai mỹmdpb nữjfun, tưfggn sắvrqyc quảxzhd thựfxxsc khôkuzmng tệnkql, rấkkfgt cóucor phong tìavtgnh dịblmv vựfxxsc tha hưfggnơtyrcng. Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuuwxsq ngưfggnxjkmi phong lưfggnu, nếbrqbu nhưfggnucor thểxsmw hiếbrqbn cho Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu, cũkuzmng cóucor thểxsmw xem làwxsq mộnfwmt nhâmlkwn tìavtgnh.


- Tốozvet, quyếbrqbt đhoiwblmvnh nhưfggn vậbxoey đhoiwi. Mỹmdpb nữjfun hiếbrqbn cho Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu, đhoiwgkui vậbxoet tiểxsmwu tửixuu kia, chúxzhdng ta ấkkfgn ưfggnljytc đhoiwblmvnh lầjnhgn trưfggnljytc chia cắvrqyt, nhưfggn thếbrqbwxsqo?

Dịblmvch Thiêjfunn Tùozvey vỗavtgwxsqn kêjfunu lêjfunn.

Áxpthnh mắvrqyt mọblmvi ngưfggnxjkmi, đhoiwucoru đhoiwgkuing loạoropt nhìavtgn vềucor phíhoiwa Lưfggnu Xáxzhdn. Nếbrqbu nhưfggnfggnu sưfggn huynh khôkuzmng gậbxoet đhoiwjnhgu, hếbrqbt thảxzhdy đhoiwucoru làwxsqucori suôkuzmng.

fggnu Xáxzhdn kia cũkuzmng câmlkwn nhăkrwĺc đhoiwếbrqbn lúxzhdc dùozveng ngưfggnxjkmi, muốozven mấkkfgy ngưfggnxjkmi nàwxsqy đhoiwem hếbrqbt toàwxsqn lựfxxsc, nhấkkfgt đhoiwblmvnh phảxzhdi cho bọblmvn hắvrqyn mộnfwmt chúxzhdt chỗavtg tốozvet, lậbxoep tứdoowc gậbxoet gậbxoet đhoiwjnhgu:

- Tốozvet, ấkkfgn ưfggnljytc đhoiwblmvnh lầjnhgn trưfggnljytc xửixuueekx. Linh cầjnhgm, cáxzhdc ngưfggnơtyrci mộnfwmt ngưfggnxjkmi phâmlkwn hai con. Nếbrqbu cóucorkuzmng pháxzhdp bíhoiw tịblmvch, mỗavtgi ngưfggnxjkmi cóucor thểxsmw sao chéxzhdp mộnfwmt phầjnhgn.

Nửixuua bưfggnljytc Tiêjfunn cảxzhdnh, cuốozvei cùozveng cùozveng Tiêjfunn cảxzhdnh nhấkkfgt trọblmvng thiêjfunn cóucor bảxzhdn chấkkfgt kháxzhdc nhau. Mấkkfgy têjfunn kia, nghe đhoiwưfggnbilkc Lưfggnu Xáxzhdn đhoiwáxzhdp ứdoowng, đhoiwucoru vui mừtkfsng quáxzhd đhoiwavtgi.

- Lưfggnu sưfggn huynh, việnkqlc nàwxsqy khôkuzmng nêjfunn chậbxoem trễxmpp, chúxzhdng ta liềucorn đhoiwi báxzhdi phỏkrwlng Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu!

...

Mộnfwmt lúxzhdc lâmlkwu sau, phủbxoe đhoiwnkql củbxoea Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu.

- Lưfggnu Xáxzhdn, ngưfggnơtyrci nóucori ngưfggnxjkmi nàwxsqy, ngưfggnơtyrci đhoiwãopny biếbrqbt lai lịblmvch củbxoea hắvrqyn?

Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu Diệnkqlp Đblkqoropi, nhàwxsqn nhạoropt mỉhvkhm cưfggnxjkmi.

- Lai lịblmvch?

fggnu Xáxzhdn nao nao.

- Chúxzhdng ta đhoiworopt đhoiwưfggnbilkc Triệnkqlu Tậbxoep Lệnkqlnh củbxoea Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu, vộnfwmi vàwxsqng đhoiwếbrqbn vưfggnơtyrcng đhoiwôkuzm, thậbxoet đhoiwúxzhdng làwxsq chưfggna kịblmvp nghe ngóucorng chuyệnkqln nàwxsqy. Chẳvdwfng lẽrpwk tiểxsmwu tửixuuwxsqy đhoiwblmva vịblmv rấkkfgt lớljytn?

Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu Diệnkqlp Đblkqoropi, ởqeel trong tấkkfgt cảxzhdfggnơtyrcng tửixuu củbxoea Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec, tiếbrqbng hôkuzm cao nhấkkfgt, tậbxoep ngàwxsqn vạoropn sủbxoeng áxzhdi trêjfunn mộnfwmt thâmlkwn, làwxsq mộnfwmt trong mấkkfgy ngưfggnxjkmi cóucor thểxsmw kếbrqb vịblmv.

Kẻbilkwxsqy mặzwnht nhưfggn quan ngọblmvc, mụtmchc nhưfggnopnyng tinh, hàwxsqnh vi cửixuu chỉhvkh, lộnfwm ra phong đhoiwnfwm nhẹgkui nhàwxsqng.

- Đblkqblmva vịblmv, ngưfggnbilkc lạoropi lớljytn đhoiwếbrqbn khôkuzmng tíhoiwnh đhoiwưfggnbilkc. Bấkkfgt quáxzhd kẻbilkwxsqy thậbxoet cóucor mộnfwmt íhoiwt ýeekx tứdoow. Chỉhvkh tiếbrqbc, nhấkkfgt đhoiwblmvnh chỉhvkhucor thểxsmwwxsq đhoiwblmvch, khôkuzmng thểxsmwwxsqm bằbxoeng hữjfunu.

- Đblkqiệnkqln hạorop, chỉhvkh giáxzhdo cho?

fggnu Xáxzhdn nao nao.

- Kẻbilkwxsqy, đhoiwếbrqbn từtkfs Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec, làwxsq nhâmlkwn vậbxoet truyềucorn kỳoadc củbxoea Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec, têjfunn làwxsq Giang Trầjnhgn. Từtkfsng dùozveng sứdoowc mộnfwmt mìavtgnh, trấkkfgn áxzhdp Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec Long gia soáxzhdn nghịblmvch.

- Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec?

fggnu Xáxzhdn còtyrcn lo lắvrqyng gâmlkwy nhâmlkwn vậbxoet nàwxsqo, nghe xong làwxsq Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec, gáxzhdnh nặzwnhng trong lòtyrcng liềucorn đhoiwưfggnbilkc giảxzhdi khai.

- Chỉhvkhwxsq ngưfggnxjkmi tiểxsmwu quốozvec? Mộnfwmt tiểxsmwu quốozvec, dùozve truyềucorn kỳoadc, cũkuzmng làwxsqucor hạoropn.

Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu Diệnkqlp Đblkqoropi cưfggnxjkmi cưfggnxjkmi:

- Tìavtgnh báxzhdo biểxsmwu hiệnkqln, kẻbilkwxsqy đhoiwếbrqbn vưfggnơtyrcng đhoiwôkuzmxzhdi thứdoow nhấkkfgt báxzhdi phỏkrwlng, làwxsqopnyo Tứdoow củbxoea ta.

- Tứdoowfggnơtyrcng tửixuu Diệnkqlp Dung đhoiwiệnkqln hạorop?


- Đblkqúxzhdng vậbxoey, lãopnyo Tứdoow nhàwxsq củbxoea ta, bìavtgnh thưfggnxjkmng khôkuzmng lộnfwmtyrcn thủbxoey, thoạoropt nhìavtgn đhoiwiệnkqlu thấkkfgp vôkuzmozveng. Bấkkfgt quáxzhd nếbrqbu ngưfggnơtyrci cảxzhdm thấkkfgy hắvrqyn làwxsq ngưfggnxjkmi an phậbxoen thủbxoe thưfggnxjkmng, vậbxoey thìavtgfggnxjkmi phầjnhgn sai rôkuzm̀i. Tạoropi sao Giang Trầjnhgn nàwxsqy tớljyti Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec? Sau lưfggnng nhấkkfgt đhoiwblmvnh làwxsqucorwxsqn tay củbxoea lãopnyo Tứdoow.

fggnu Xáxzhdn nhưfggnucor đhoiwiềucoru suy nghĩrpwk:

- Đblkqiệnkqln hạorop, cáxzhdi kia ýeekx củbxoea ngàwxsqi? Chúxzhdng ta...

fggnu Xáxzhdn dừtkfsng lạoropi mộnfwmt chúxzhdt, duỗavtgi ra tay phảxzhdi, làwxsqm mộnfwmt đhoiwnfwmng táxzhdc cắvrqyt cổlwhu.

- Giang Trầjnhgn đhoiwáxzhdnh giếbrqbt đhoiwnkql tửixuuwxsqn Lam Bắvrqyc Cung cáxzhdc ngưfggnơtyrci, quốozvec pháxzhdp khóucor dung. Càwxsqn Lam Bắvrqyc Cung cáxzhdc ngưfggnơtyrci cũkuzmng khôkuzmng phảxzhdi mặzwnhc ngưfggnxjkmi chéxzhdm giếbrqbt a?

fggnu Xáxzhdn vui sưfggnljytng nởqeel nụtmchfggnxjkmi, mặzwnhc dùozve Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu khôkuzmng cóucor thuyếbrqbt pháxzhdp minh xáxzhdc, nhưfggnng cáxzhdi áxzhdm chỉhvkhwxsqy đhoiwãopny rấkkfgt rõvstuwxsqng. Cáxzhdi nàwxsqy làwxsq áxzhdm chỉhvkhwxsqn Lam Bắvrqyc Cung bọblmvn hắvrqyn mưfggnbilkn đhoiwucorwxsqi nóucori chuyệnkqln, hưfggnljytng trong chêjfuńt làwxsqm.

- Đblkqiệnkqln hạoropjfunn tâmlkwm, nếbrqbu Càwxsqn Lam Bắvrqyc Cung ta đhoiwxsmw cho mộnfwmt tiểxsmwu tửixuu từtkfsjfunn ngoàwxsqi đhoiwếbrqbn Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec ra vẻbilk, cáxzhdi thểxsmw diệnkqln nàwxsqy đhoiwzwnht ởqeel đhoiwâmlkwu? Chúxzhdng ta sẽrpwk thưfggnơtyrcng lưfggnbilkng vớljyti Long Nha vệnkql, nhờxjkm bọblmvn hắvrqyn côkuzmng bìavtgnh pháxzhd áxzhdn, nợbilkxzhdu trảxzhd bằbxoeng máxzhdu!

Trêjfunn mặzwnht Lưfggnu Xáxzhdn lộnfwm ra mỉhvkhm cưfggnxjkmi âmlkwm hiểxsmwm.

- Bêjfunn Long Nha vệnkql kia, cóucor khôkuzmng íhoiwt ngưfggnxjkmi mộnfwmt nhàwxsq. Chuyệnkqln nàwxsqy, ta sẽrpwk phâmlkwn phóucor ngưfggnxjkmi phíhoiwa dưfggnljyti trọblmvng đhoiwiểxsmwm chúxzhd ýeekx thoáxzhdng mộnfwmt pháxzhdt. Tứdoow đhoiworopi đhoiworopo tràwxsqng, làwxsq Bảxzhdo Thụtmchkuzmng thiếbrqbt lậbxoep cứdoow đhoiwiểxsmwm tạoropi Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec. Bêjfunn đhoiwưfggnxjkmng đhoiwáxzhdnh chếbrqbt đhoiwnkql tửixuu Tứdoow đhoiworopi đhoiworopo tràwxsqng, đhoiwâmlkwy làwxsq đhoiwáxzhdnh mặzwnht Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec, càwxsqng làwxsq đhoiwáxzhdnh mặzwnht Bảxzhdo Thụtmchkuzmng!

Ngữjfun khíhoiw củbxoea Diệnkqlp Đblkqoropi nghiêjfunm túxzhdc.

fggnu Xáxzhdn mừtkfsng thầjnhgm, đhoiwãopnyucor Đblkqoropi vưfggnơtyrcng tửixuu cam đhoiwoan, trong lòtyrcng củbxoea hắvrqyn liềucorn cóucor ngọblmvn nguồgkuin rôkuzm̀i.

- Hắvrqyc hắvrqyc, Giang Trầjnhgn đhoiwúxzhdng khôkuzmng? Nhâmlkwn vậbxoet truyềucorn kỳoadc củbxoea Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec đhoiwúxzhdng khôkuzmng? Đblkqếbrqbn Thiêjfunn Quếbrqbfggnơtyrcng Quốozvec ta, làwxsq Long ngưfggnơtyrci phảxzhdi nằbxoem, làwxsq hổlwhu ngưfggnơtyrci phảxzhdi ngồgkuii cho ta! Lầjnhgn nàwxsqy lão tưfggn̉ muốozven chậbxoem rãopnyi nhụtmchc nhãopny ngưfggnơtyrci, tra tấkkfgn ngưfggnơtyrci, sau đhoiwóucor lạoropi giếbrqbt chếbrqbt ngưfggnơtyrci, cưfggnljytp đhoiwi nữjfun nhâmlkwn củbxoea ngưfggnơtyrci, cưfggnljytp đhoiwoạoropt tàwxsqi phúxzhd củbxoea ngưfggnơtyrci!

...

Giang Trầjnhgn nhắvrqym hai mắvrqyt, ngồgkuii ởqeel trêjfunn mặzwnht ghếbrqb. Hắvrqyn bịblmv mang đhoiwếbrqbn nơtyrci đhoiwâmlkwy đhoiwãopnytyrcn mộnfwmt canh giờxjkmkuzm̀i.

Gian phòtyrcng kia, bốozve tríhoiw sạoropch sẽrpwk, ghếbrqbkuzmng làwxsq kim đhoiwàwxsqn thưfggnbilkng hạoropng.

Bịblmv mang đhoiwếbrqbn nơtyrci đhoiwâmlkwy, khôkuzmng cóucor ai tớljyti hỏkrwli hắvrqyn, cũkuzmng khôkuzmng cóucor ai phảxzhdn ứdoowng đhoiwếbrqbn hắvrqyn.

Giang Trầjnhgn biếbrqbt rõvstu, đhoiwâmlkwy làwxsq xửixuueekx lạoropnh.

Long Nha vệnkqlqeel trưfggnljytc khi khôkuzmng cóucorwxsqm tinh tưfggnxjkmng lai lịblmvch củbxoea hắvrqyn, chỉhvkhucor thểxsmwozveng loạoropi phưfggnơtyrcng thứdoowc khôkuzmng đhoiwvrqyc tộnfwmi, nhưfggnng màwxsq khôkuzmng nịblmvnh bợbilk đhoiwếbrqbn xửixuueekx.

Hắvrqyn cũkuzmng biếbrqbt, hơtyrcn mộnfwmt canh giờxjkm đhoiwi qua, cáxzhdc phưfggnơtyrcng diệnkqln nêjfunn hoạoropt đhoiwnfwmng cũkuzmng hoạoropt đhoiwnfwmng khôkuzmng sai biệnkqlt lắvrqym rôkuzm̀i, tìavtgnh báxzhdo nêjfunn đhoiwiềucoru tra, cũkuzmng đhoiwãopny đhoiwiềucoru tra.

Kếbrqb tiếbrqbp, chắvrqyc chắvrqyn sẽrpwk khôkuzmng bìavtgnh tĩrpwknh nhưfggn hiệnkqln tạoropi.

Đblkqem nhữjfunng ýeekx niệnkqlm thưfggnbilkng vàwxsqng hạoropxzhdm trong đhoiwjnhgu néxzhdm qua mộnfwmt bêjfunn, Giang Trầjnhgn dùozveng pháxzhdp môkuzmn Bàwxsqn Thạoropch Chi Tâmlkwm, tĩrpwknh hạoropmlkwm lai, đhoiwem sựfxxsavtgnh mấkkfgy ngàwxsqy nay, ởqeel trong lòtyrcng chỉhvkhnh lý thoáxzhdng mộnfwmt pháxzhdt.

xzhdt.. mộnfwmt tiếbrqbng, cửixuua bịblmv đhoiwnfwmy ra.

Mộnfwmt đhoiwáxzhdm Long Nha vệnkql tràwxsqn vàwxsqo, ngưfggnxjkmi cầjnhgm đhoiwjnhgu bậbxoen bàwxsqo phụtmchc Long Nha vệnkqlwxsqng nhạoropt, thêjfunu lêjfunn đhoiwgkui áxzhdn đhoiwzwnhc thùozve. Tưfggnljytng mạoropo ngưfggnxjkmi nàwxsqy cóucor chúxzhdt hung áxzhdc nham hiểxsmwm, khóucore miệnkqlng hơtyrci cóucor chúxzhdt áxzhdc liệnkqlt. Nhấkkfgt làwxsq đhoiwôkuzmi mắvrqyt cho ngưfggnxjkmi cảxzhdm giáxzhdc âmlkwm trầjnhgm khôkuzmng réxzhdt màwxsq run, nhưfggn mộnfwmt đhoiwjnhgu đhoiwnfwmc xàwxsq, khiếbrqbn ngưfggnxjkmi sởqeeln hếbrqbt cảxzhd gai ốozvec.

Nhữjfunng Long Nha vệnkql kháxzhdc, đhoiwucoru phi thưfggnxjkmng chủbxoe đhoiwnfwmng đhoiwdoowng ởqeel hai bêjfunn hoặzwnhc làwxsq sau lưfggnng hắvrqyn.

- Luậbxoet đhoiwôkuzm thốozveng, làwxsq ngưfggnxjkmi nàwxsqy.

Mộnfwmt gãopnyfggṇa nhưfggn tiểxsmwu đhoiwnfwmi trưfggnqeelng nịblmvnh nọblmvt, ởqeel trưfggnljytc mặzwnht hắvrqyn tưfggn tháxzhdi rấkkfgt thấkkfgp nóucori mộnfwmt câmlkwu.

- Ngưfggnơtyrci gọblmvi Giang Trầjnhgn? Đblkqếbrqbn từtkfs Đblkqôkuzmng Phưfggnơtyrcng Vưfggnơtyrcng Quốozvec?

Luậbxoet đhoiwôkuzm thốozveng biểxsmwu lộnfwm hung áxzhdc nham hiểxsmwm kia, ngữjfun khíhoiw âmlkwm trầjnhgm hỏkrwli.

- Khôkuzmng sai.

- Ngưfggnơtyrci bêjfunn đhoiwưfggnxjkmng đhoiwáxzhdnh chếbrqbt đhoiwnkql tửixuuwxsqn Lam Bắvrqyc Cung, cóucor việnkqlc nàwxsqy khôkuzmng?

- Ta đhoiwáxzhdnh chếbrqbt chỉhvkhwxsq đhoiworopo tặzwnhc bêjfunn đhoiwưfggnxjkmng cưfggnljytp bóucorc.

Giang Trầjnhgn nghe đhoiwozvei phưfggnơtyrcng hỏkrwli, trong nộnfwmi tâmlkwm cóucor chúxzhdt đhoiwucor phòtyrcng.

- Chuyệnkqln phiếbrqbm! Đblkqnkql tửixuuwxsqn Lam Bắvrqyc Cung, thâmlkwn phậbxoen cao quýeekx, làwxsqm sao cóucor thểxsmwjfunn đhoiwưfggnxjkmng cưfggnljytp bóucorc?

- Thâmlkwn phậbxoen cao quýeekx? Liềucorn khôkuzmng ởqeeljfunn đhoiwưfggnxjkmng cưfggnljytp bóucorc?

Giang Trầjnhgn nhàwxsqn nhạoropt liếbrqbc đhoiwozvei phưfggnơtyrcng.

- Cáxzhdi Logic nàwxsqy củbxoea cáxzhdc hạorop, thứdoow cho ta nghe khôkuzmng hiểxsmwu.

- Tiểxsmwu tửixuu, đhoiwâmlkwy làwxsq Luậbxoet đhoiwôkuzm thốozveng củbxoea chúxzhdng ta, ngưfggnơtyrci tốozvet nhấkkfgt thàwxsqnh thậbxoet mộnfwmt chúxzhdt! Hung hăkrwlng càn quâmlkẃy cáxzhdi gìavtg?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.