Độc Tôn Tam Giới

Chương 246 : Sự tình náo lớn 1

    trước sau   
́o lớdtcwn 1

Thanh niêwrrbn mắnujvt tam giázaghc kia, hưhbutdtcwng Lưhbutu Xázaghn hiếuagun kếuagu.

irysc trưhbutdtcwc, thờjonki đvnakiểfrsxm mấqfqcy ngưhbutjonki bọbxuzn hắnujvn đvnakmepju làffdx nửrgoca bưhbutdtcwc Tiêwrrbn cảrgocnh, vìuveg sựnjsxuvegnh chia cắnujvt chiếuagun lợwntbi phẩhbutm, làffdxm cho túirysi bụpsbxi, ngưhbutwntbc lạwftdi đvnakfrsx cho Giang Trầffdxn ngưhbut ôromjng đvnaknujvc lợwntbi, thưhbut̀a cơfrsx chạwftdy đvnaki.

romjm nay, Lưhbutu Xázaghn tấqfqcn chứjmlmc Tiêwrrbn cảrgocnh nhấqfqct trọbxuzng thiêwrrbn, tu vi tăbxuzng nhiềmepju, cóslko thựnjsxc lựnjsxc tíjmlmnh ázaghp đvnakrgoco, mấqfqcy ngưhbutjonki kházaghc tựnjsx nhiêwrrbn dùtxwsng hắnujvn cầffdxm đvnakffdxu, khôromjng dázaghm nóslkoi chuyệppvfn ngang hàffdxng chia cắnujvt.

hbutu Xázaghn âybavm tàffdxn gậcdkgt đvnakffdxu:

- Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc chíjmlmhbutdtcwng rộdtcwng lớdtcwn, hắnujvn đvnakzodvi vớdtcwi tàffdxi phúirys khôromjng cóslko hứjmlmng thúirys đvnaktaabc biệppvft. Bấqfqct quázagh, ởwntb trong tùtxwsy tùtxwsng củqfqca tiểfrsxu tửrgoc kia, cóslko hai mỹffdx nữllqe, tưhbut sắnujvc quảrgoc thựnjsxc khôromjng tệppvf, rấqfqct cóslko phong tìuvegnh dịwgbe vựnjsxc tha hưhbutơfrsxng. Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgocffdx ngưhbutjonki phong lưhbutu, nếuaguu nhưhbutslko thểfrsx hiếuagun cho Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc, cũakogng cóslko thểfrsx xem làffdx mộdtcwt nhâybavn tìuvegnh.


- Tốzodvt, quyếuagut đvnakwgbenh nhưhbut vậcdkgy đvnaki. Mỹffdx nữllqe hiếuagun cho Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc, đvnakdqtw vậcdkgt tiểfrsxu tửrgoc kia, chúirysng ta ấqfqcn ưhbutdtcwc đvnakwgbenh lầffdxn trưhbutdtcwc chia cắnujvt, nhưhbut thếuaguffdxo?

Dịwgbech Thiêwrrbn Tùtxwsy vỗhbutffdxn kêwrrbu lêwrrbn.

Áxxhtnh mắnujvt mọbxuzi ngưhbutjonki, đvnakmepju đvnakdqtwng loạwftdt nhìuvegn vềmepj phíjmlma Lưhbutu Xázaghn. Nếuaguu nhưhbuthbutu sưhbut huynh khôromjng gậcdkgt đvnakffdxu, hếuagut thảrgocy đvnakmepju làffdxslkoi suôromjng.

hbutu Xázaghn kia cũakogng câybavn nhăbxuźc đvnakếuagun lúirysc dùtxwsng ngưhbutjonki, muốzodvn mấqfqcy ngưhbutjonki nàffdxy đvnakem hếuagut toàffdxn lựnjsxc, nhấqfqct đvnakwgbenh phảrgoci cho bọbxuzn hắnujvn mộdtcwt chúiryst chỗhbut tốzodvt, lậcdkgp tứjmlmc gậcdkgt gậcdkgt đvnakffdxu:

- Tốzodvt, ấqfqcn ưhbutdtcwc đvnakwgbenh lầffdxn trưhbutdtcwc xửrgoczhlx. Linh cầffdxm, cázaghc ngưhbutơfrsxi mộdtcwt ngưhbutjonki phâybavn hai con. Nếuaguu cóslkoromjng pházaghp bíjmlm tịwgbech, mỗhbuti ngưhbutjonki cóslko thểfrsx sao chéyucsp mộdtcwt phầffdxn.

Nửrgoca bưhbutdtcwc Tiêwrrbn cảrgocnh, cuốzodvi cùtxwsng cùtxwsng Tiêwrrbn cảrgocnh nhấqfqct trọbxuzng thiêwrrbn cóslko bảrgocn chấqfqct kházaghc nhau. Mấqfqcy têwrrbn kia, nghe đvnakưhbutwntbc Lưhbutu Xázaghn đvnakázaghp ứjmlmng, đvnakmepju vui mừmrqbng quázagh đvnakhbuti.

- Lưhbutu sưhbut huynh, việppvfc nàffdxy khôromjng nêwrrbn chậcdkgm trễxbac, chúirysng ta liềmepjn đvnaki bázaghi phỏuagung Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc!

...

Mộdtcwt lúirysc lâybavu sau, phủqfqc đvnakppvf củqfqca Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc.

- Lưhbutu Xázaghn, ngưhbutơfrsxi nóslkoi ngưhbutjonki nàffdxy, ngưhbutơfrsxi đvnakãzhlx biếuagut lai lịwgbech củqfqca hắnujvn?

Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc Diệppvfp Đqcgpwftdi, nhàffdxn nhạwftdt mỉbxuzm cưhbutjonki.

- Lai lịwgbech?

hbutu Xázaghn nao nao.

- Chúirysng ta đvnakwftdt đvnakưhbutwntbc Triệppvfu Tậcdkgp Lệppvfnh củqfqca Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc, vộdtcwi vàffdxng đvnakếuagun vưhbutơfrsxng đvnakôromj, thậcdkgt đvnakúirysng làffdx chưhbuta kịwgbep nghe ngóslkong chuyệppvfn nàffdxy. Chẳfrsxng lẽgtkk tiểfrsxu tửrgocffdxy đvnakwgbea vịwgbe rấqfqct lớdtcwn?

Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc Diệppvfp Đqcgpwftdi, ởwntb trong tấqfqct cảrgochbutơfrsxng tửrgoc củqfqca Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc, tiếuagung hôromj cao nhấqfqct, tậcdkgp ngàffdxn vạwftdn sủqfqcng ázaghi trêwrrbn mộdtcwt thâybavn, làffdx mộdtcwt trong mấqfqcy ngưhbutjonki cóslko thểfrsx kếuagu vịwgbe.

Kẻxxhtffdxy mặtaabt nhưhbut quan ngọbxuzc, mụpsbxc nhưhbutzhlxng tinh, hàffdxnh vi cửrgoc chỉbxuz, lộdtcw ra phong đvnakdtcw nhẹjonk nhàffdxng.

- Đqcgpwgbea vịwgbe, ngưhbutwntbc lạwftdi lớdtcwn đvnakếuagun khôromjng tíjmlmnh đvnakưhbutwntbc. Bấqfqct quázagh kẻxxhtffdxy thậcdkgt cóslko mộdtcwt íjmlmt ýzhlx tứjmlm. Chỉbxuz tiếuaguc, nhấqfqct đvnakwgbenh chỉbxuzslko thểfrsxffdx đvnakwgbech, khôromjng thểfrsxffdxm bằlugzng hữllqeu.

- Đqcgpiệppvfn hạwftd, chỉbxuz giázagho cho?

hbutu Xázaghn nao nao.

- Kẻxxhtffdxy, đvnakếuagun từmrqb Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc, làffdx nhâybavn vậcdkgt truyềmepjn kỳyucs củqfqca Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc, têwrrbn làffdx Giang Trầffdxn. Từmrqbng dùtxwsng sứjmlmc mộdtcwt mìuvegnh, trấqfqcn ázaghp Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc Long gia soázaghn nghịwgbech.

- Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc?

hbutu Xázaghn còvtkwn lo lắnujvng gâybavy nhâybavn vậcdkgt nàffdxo, nghe xong làffdx Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc, gázaghnh nặtaabng trong lòvtkwng liềmepjn đvnakưhbutwntbc giảrgoci khai.

- Chỉbxuzffdx ngưhbutjonki tiểfrsxu quốzodvc? Mộdtcwt tiểfrsxu quốzodvc, dùtxws truyềmepjn kỳyucs, cũakogng làffdxslko hạwftdn.

Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc Diệppvfp Đqcgpwftdi cưhbutjonki cưhbutjonki:

- Tìuvegnh bázagho biểfrsxu hiệppvfn, kẻxxhtffdxy đvnakếuagun vưhbutơfrsxng đvnakôromjzaghi thứjmlm nhấqfqct bázaghi phỏuagung, làffdxzhlxo Tứjmlm củqfqca ta.

- Tứjmlmhbutơfrsxng tửrgoc Diệppvfp Dung đvnakiệppvfn hạwftd?


- Đqcgpúirysng vậcdkgy, lãzhlxo Tứjmlm nhàffdx củqfqca ta, bìuvegnh thưhbutjonkng khôromjng lộdtcwfrsxn thủqfqcy, thoạwftdt nhìuvegn đvnakiệppvfu thấqfqcp vôromjtxwsng. Bấqfqct quázagh nếuaguu ngưhbutơfrsxi cảrgocm thấqfqcy hắnujvn làffdx ngưhbutjonki an phậcdkgn thủqfqc thưhbutjonkng, vậcdkgy thìuveghbutjonki phầffdxn sai rôromj̀i. Tạwftdi sao Giang Trầffdxn nàffdxy tớdtcwi Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc? Sau lưhbutng nhấqfqct đvnakwgbenh làffdxslkoffdxn tay củqfqca lãzhlxo Tứjmlm.

hbutu Xázaghn nhưhbutslko đvnakiềmepju suy nghĩwivc:

- Đqcgpiệppvfn hạwftd, cázaghi kia ýzhlx củqfqca ngàffdxi? Chúirysng ta...

hbutu Xázaghn dừmrqbng lạwftdi mộdtcwt chúiryst, duỗhbuti ra tay phảrgoci, làffdxm mộdtcwt đvnakdtcwng tázaghc cắnujvt cổjnno.

- Giang Trầffdxn đvnakázaghnh giếuagut đvnakppvf tửrgocffdxn Lam Bắnujvc Cung cázaghc ngưhbutơfrsxi, quốzodvc pházaghp khóslko dung. Càffdxn Lam Bắnujvc Cung cázaghc ngưhbutơfrsxi cũakogng khôromjng phảrgoci mặtaabc ngưhbutjonki chéyucsm giếuagut a?

hbutu Xázaghn vui sưhbutdtcwng nởwntb nụpsbxhbutjonki, mặtaabc dùtxws Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc khôromjng cóslko thuyếuagut pházaghp minh xázaghc, nhưhbutng cázaghi ázaghm chỉbxuzffdxy đvnakãzhlx rấqfqct rõcvznffdxng. Cázaghi nàffdxy làffdx ázaghm chỉbxuzffdxn Lam Bắnujvc Cung bọbxuzn hắnujvn mưhbutwntbn đvnakmepjffdxi nóslkoi chuyệppvfn, hưhbutdtcwng trong chêwrrb́t làffdxm.

- Đqcgpiệppvfn hạwftdwrrbn tâybavm, nếuaguu Càffdxn Lam Bắnujvc Cung ta đvnakfrsx cho mộdtcwt tiểfrsxu tửrgoc từmrqbwrrbn ngoàffdxi đvnakếuagun Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc ra vẻxxht, cázaghi thểfrsx diệppvfn nàffdxy đvnaktaabt ởwntb đvnakâybavu? Chúirysng ta sẽgtkk thưhbutơfrsxng lưhbutwntbng vớdtcwi Long Nha vệppvf, nhờjonk bọbxuzn hắnujvn côromjng bìuvegnh pházagh ázaghn, nợwntbzaghu trảrgoc bằlugzng mázaghu!

Trêwrrbn mặtaabt Lưhbutu Xázaghn lộdtcw ra mỉbxuzm cưhbutjonki âybavm hiểfrsxm.

- Bêwrrbn Long Nha vệppvf kia, cóslko khôromjng íjmlmt ngưhbutjonki mộdtcwt nhàffdx. Chuyệppvfn nàffdxy, ta sẽgtkk phâybavn phóslko ngưhbutjonki phíjmlma dưhbutdtcwi trọbxuzng đvnakiểfrsxm chúirys ýzhlx thoázaghng mộdtcwt pházaght. Tứjmlm đvnakwftdi đvnakwftdo tràffdxng, làffdx Bảrgoco Thụpsbxromjng thiếuagut lậcdkgp cứjmlm đvnakiểfrsxm tạwftdi Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc. Bêwrrbn đvnakưhbutjonkng đvnakázaghnh chếuagut đvnakppvf tửrgoc Tứjmlm đvnakwftdi đvnakwftdo tràffdxng, đvnakâybavy làffdx đvnakázaghnh mặtaabt Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc, càffdxng làffdx đvnakázaghnh mặtaabt Bảrgoco Thụpsbxromjng!

Ngữllqe khíjmlm củqfqca Diệppvfp Đqcgpwftdi nghiêwrrbm túirysc.

hbutu Xázaghn mừmrqbng thầffdxm, đvnakãzhlxslko Đqcgpwftdi vưhbutơfrsxng tửrgoc cam đvnakoan, trong lòvtkwng củqfqca hắnujvn liềmepjn cóslko ngọbxuzn nguồdqtwn rôromj̀i.

- Hắnujvc hắnujvc, Giang Trầffdxn đvnakúirysng khôromjng? Nhâybavn vậcdkgt truyềmepjn kỳyucs củqfqca Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc đvnakúirysng khôromjng? Đqcgpếuagun Thiêwrrbn Quếuaguhbutơfrsxng Quốzodvc ta, làffdx Long ngưhbutơfrsxi phảrgoci nằlugzm, làffdx hổjnno ngưhbutơfrsxi phảrgoci ngồdqtwi cho ta! Lầffdxn nàffdxy lão tưhbut̉ muốzodvn chậcdkgm rãzhlxi nhụpsbxc nhãzhlx ngưhbutơfrsxi, tra tấqfqcn ngưhbutơfrsxi, sau đvnakóslko lạwftdi giếuagut chếuagut ngưhbutơfrsxi, cưhbutdtcwp đvnaki nữllqe nhâybavn củqfqca ngưhbutơfrsxi, cưhbutdtcwp đvnakoạwftdt tàffdxi phúirys củqfqca ngưhbutơfrsxi!

...

Giang Trầffdxn nhắnujvm hai mắnujvt, ngồdqtwi ởwntb trêwrrbn mặtaabt ghếuagu. Hắnujvn bịwgbe mang đvnakếuagun nơfrsxi đvnakâybavy đvnakãzhlxfrsxn mộdtcwt canh giờjonkromj̀i.

Gian phòvtkwng kia, bốzodv tríjmlm sạwftdch sẽgtkk, ghếuaguakogng làffdx kim đvnakàffdxn thưhbutwntbng hạwftdng.

Bịwgbe mang đvnakếuagun nơfrsxi đvnakâybavy, khôromjng cóslko ai tớdtcwi hỏuagui hắnujvn, cũakogng khôromjng cóslko ai phảrgocn ứjmlmng đvnakếuagun hắnujvn.

Giang Trầffdxn biếuagut rõcvzn, đvnakâybavy làffdx xửrgoczhlx lạwftdnh.

Long Nha vệppvfwntb trưhbutdtcwc khi khôromjng cóslkoffdxm tinh tưhbutjonkng lai lịwgbech củqfqca hắnujvn, chỉbxuzslko thểfrsxtxwsng loạwftdi phưhbutơfrsxng thứjmlmc khôromjng đvnaknujvc tộdtcwi, nhưhbutng màffdx khôromjng nịwgbenh bợwntb đvnakếuagun xửrgoczhlx.

Hắnujvn cũakogng biếuagut, hơfrsxn mộdtcwt canh giờjonk đvnaki qua, cázaghc phưhbutơfrsxng diệppvfn nêwrrbn hoạwftdt đvnakdtcwng cũakogng hoạwftdt đvnakdtcwng khôromjng sai biệppvft lắnujvm rôromj̀i, tìuvegnh bázagho nêwrrbn đvnakiềmepju tra, cũakogng đvnakãzhlx đvnakiềmepju tra.

Kếuagu tiếuagup, chắnujvc chắnujvn sẽgtkk khôromjng bìuvegnh tĩwivcnh nhưhbut hiệppvfn tạwftdi.

Đqcgpem nhữllqeng ýzhlx niệppvfm thưhbutwntbng vàffdxng hạwftdzaghm trong đvnakffdxu néyucsm qua mộdtcwt bêwrrbn, Giang Trầffdxn dùtxwsng pházaghp môromjn Bàffdxn Thạwftdch Chi Tâybavm, tĩwivcnh hạwftdybavm lai, đvnakem sựnjsxuvegnh mấqfqcy ngàffdxy nay, ởwntb trong lòvtkwng chỉbxuznh lý thoázaghng mộdtcwt pházaght.

yucst.. mộdtcwt tiếuagung, cửrgoca bịwgbe đvnakhbuty ra.

Mộdtcwt đvnakázaghm Long Nha vệppvf tràffdxn vàffdxo, ngưhbutjonki cầffdxm đvnakffdxu bậcdkgn bàffdxo phụpsbxc Long Nha vệppvfffdxng nhạwftdt, thêwrrbu lêwrrbn đvnakdqtw ázaghn đvnaktaabc thùtxws. Tưhbutdtcwng mạwftdo ngưhbutjonki nàffdxy cóslko chúiryst hung ázaghc nham hiểfrsxm, khóslkoe miệppvfng hơfrsxi cóslko chúiryst ázaghc liệppvft. Nhấqfqct làffdx đvnakôromji mắnujvt cho ngưhbutjonki cảrgocm giázaghc âybavm trầffdxm khôromjng réyucst màffdx run, nhưhbut mộdtcwt đvnakffdxu đvnakdtcwc xàffdx, khiếuagun ngưhbutjonki sởwntbn hếuagut cảrgoc gai ốzodvc.

Nhữllqeng Long Nha vệppvf kházaghc, đvnakmepju phi thưhbutjonkng chủqfqc đvnakdtcwng đvnakjmlmng ởwntb hai bêwrrbn hoặtaabc làffdx sau lưhbutng hắnujvn.

- Luậcdkgt đvnakôromj thốzodvng, làffdx ngưhbutjonki nàffdxy.

Mộdtcwt gãzhlxhbuṭa nhưhbut tiểfrsxu đvnakdtcwi trưhbutwntbng nịwgbenh nọbxuzt, ởwntb trưhbutdtcwc mặtaabt hắnujvn tưhbut tházaghi rấqfqct thấqfqcp nóslkoi mộdtcwt câybavu.

- Ngưhbutơfrsxi gọbxuzi Giang Trầffdxn? Đqcgpếuagun từmrqb Đqcgpôromjng Phưhbutơfrsxng Vưhbutơfrsxng Quốzodvc?

Luậcdkgt đvnakôromj thốzodvng biểfrsxu lộdtcw hung ázaghc nham hiểfrsxm kia, ngữllqe khíjmlm âybavm trầffdxm hỏuagui.

- Khôromjng sai.

- Ngưhbutơfrsxi bêwrrbn đvnakưhbutjonkng đvnakázaghnh chếuagut đvnakppvf tửrgocffdxn Lam Bắnujvc Cung, cóslko việppvfc nàffdxy khôromjng?

- Ta đvnakázaghnh chếuagut chỉbxuzffdx đvnakwftdo tặtaabc bêwrrbn đvnakưhbutjonkng cưhbutdtcwp bóslkoc.

Giang Trầffdxn nghe đvnakzodvi phưhbutơfrsxng hỏuagui, trong nộdtcwi tâybavm cóslko chúiryst đvnakmepj phòvtkwng.

- Chuyệppvfn phiếuagum! Đqcgpppvf tửrgocffdxn Lam Bắnujvc Cung, thâybavn phậcdkgn cao quýzhlx, làffdxm sao cóslko thểfrsxwrrbn đvnakưhbutjonkng cưhbutdtcwp bóslkoc?

- Thâybavn phậcdkgn cao quýzhlx? Liềmepjn khôromjng ởwntbwrrbn đvnakưhbutjonkng cưhbutdtcwp bóslkoc?

Giang Trầffdxn nhàffdxn nhạwftdt liếuaguc đvnakzodvi phưhbutơfrsxng.

- Cázaghi Logic nàffdxy củqfqca cázaghc hạwftd, thứjmlm cho ta nghe khôromjng hiểfrsxu.

- Tiểfrsxu tửrgoc, đvnakâybavy làffdx Luậcdkgt đvnakôromj thốzodvng củqfqca chúirysng ta, ngưhbutơfrsxi tốzodvt nhấqfqct thàffdxnh thậcdkgt mộdtcwt chúiryst! Hung hăbxuzng càn quâybav́y cázaghi gìuveg?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.