Độc Tôn Tam Giới

Chương 267 : Mấy gia sung sướng mấy gia buồn 2

    trước sau   
Kiềjhlou Bạtrmuch Thạtrmuch cưppqfthali khổcgefeaufi:

- Trưppqfccsbng lãnjwoo ngưppqfơzsvyi thiêwulgn sinh lệgmcl chấxngjt, Tứbvjk Quýoihe Thưppqfthalng Thanh Đzalran nàuafvy, chẳrhxjng qua làuafv dệgmclt hoa trêwulgn gấxngjm. Ngưppqfơzsvyi vốzalrn cóeauf nộzewki tìqhkxnh ởccsb đkfjvóeauf, khíqbns chấxngjt xuấxngjt chúxngjng bàuafvy ởccsb kia. Trừndts khi bọxpkrn họxpkrnjwotymea, bằanpqng khôccsbng thìqhkx ai nhậbhljn khôccsbng ra, đkfjvkfjvu óeaufc ngưppqfthali đkfjvóeaufeauf vấxngjn đkfjvjhlo.

ukdqi mãnjwo thíqbnsndtsng bốzalrc nàuafvy, càuafvng làuafvm Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo dung quang toảouzsukdqng, cảouzs ngưppqfthali giốzalrng nhưppqf mộzewkt đkfjvóeaufa hoa nởccsb rộzewk, sáukdqng lạtrmun đkfjvếzcpkn khôccsbng thểpuognjwon hồziroi.

- Bạtrmuch Thạtrmuch, ngưppqfơzsvyi nóeaufi mộzewkt chúxngjt ngưppqfơzsvyi, miệgmclng ngọxpkrt, lạtrmui biếzcpkt làuafvm sựbuefqhkxnh, còtymen cóeauf đkfjvan phưppqfơzsvyng kia. Ta thậbhljt sựbuefeauf chúxngjt sợbgfp.

Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo bỗkfjvng nhiêwulgn cóeauf chúxngjt ưppqfu sầkfjvu.

- Sợbgfp?
Kiềjhlou Bạtrmuch Thạtrmuch sữcbrmng sờthal.

- Đzalrúng vândtṣy a.

Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo đkfjvi tớdvipi, ởccsbwulgn cạtrmunh Kiềjhlou Bạtrmuch Thạtrmuch ngồziroi xuốzalrng.

- Ngưppqfơzsvyi cóeaufuafvi hoa nhưppqf vậbhljy, mộzewkt ngàuafvy nàuafvo đkfjvóeauf sẽpnrs đkfjvtrmui phóeaufng dịbvjk sắzsvyc, ta sợbgfp ta khôccsbng thểpuog ly khai ngưppqfơzsvyi, cũnlljng sợbgfp ngưppqfthali kháukdqc đkfjvem ngưppqfơzsvyi từndts trong tay ta cưppqfdvipp đkfjvi.

Kiềjhlou Bạtrmuch Thạtrmuch mớdvipi đkfjvkfjvu còtymen tưppqfccsbng rằanpqng nàuafvng nóeaufi giỡdrnyn, nhưppqfng nhìqhkxn áukdqnh mắzsvyt củahsza Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo, mang theo ýoihe tứbvjkuafvm xúxngjc phi thưppqfthalng phứbvjkc tạtrmup, thoạtrmut nhìqhkxn, ngưppqfbgfpc lạtrmui làuafv pháukdqt ra từndts đkfjváy lòng.

- Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo đkfjvzalri vớdvipi ta cóeauf ơzsvyn tri ngộzewk, Bạtrmuch Thạtrmuch cóeauf thểpuoguafvm trợbgfp thủahsz cho Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo, đkfjvóeaufuafv vinh hạtrmunh củahsza Bạtrmuch Thạtrmuch ta.

- Bạtrmuch Thạtrmuch, ngưppqfơzsvyi thậbhljt sựbuef nghĩfvnx nhưppqf vậbhljy?

Ággoqnh mắzsvyt Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo lộzewk ra vẻwrgz mừndtsng rỡdrny.

- Chắzsvyc chắzsvyn 100%.

Kiềjhlou Bạtrmuch Thạtrmuch nóeaufi.

- Khôccsbng nêwulgn khôccsbng nêwulgn.

Trữcbrm trưppqfccsbng lãnjwoo lạtrmui lắzsvyc đkfjvkfjvu.

- Ta khôccsbng thểpuog quáukdq íqbnsch kỷkzcz, ngưppqfơzsvyi làuafvm thuộzewkc hạtrmu củahsza ta, trong nộzewki tândtsm củahsza ta băccsbn khoăccsbn. Bạtrmuch Thạtrmuch, dùnjwong tàuafvi năccsbng củahsza ngưppqfơzsvyi, íqbnst nhấxngjt cóeauf thểpuoguafvm mộzewkt trưppqfccsbng lãnjwoo.


Kiềjhlou Bạtrmuch Thạtrmuch cưppqfthali nóeaufi:

- Ta mộzewkt ngưppqfthali mớdvipi vừndtsa tớdvipi Thiêwulgn Quếzcpkppqfơzsvyng Quốzalrc, cóeauf thểpuog thanh thảouzsn ổcgefn đkfjvbvjknh ởccsbwulgn ngưppqfthali Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo làuafvm việgmclc, cũnlljng rấxngjt an tândtsm rôccsb̀i. Nghĩ quáukdq nhiềjhlou, khôccsbng thựbuefc tếzcpk.

Ninh trưppqfccsbng lãnjwoo khôccsbng nóeaufi gìqhkx, lạtrmui nhẹtyme nhàuafvng đkfjvbvjkng lêwulgn, đkfjvi đkfjvếzcpkn trưppqfdvipc gưppqfơzsvyng, nhìqhkxn qua mìqhkxnh trong gưppqfơzsvyng, phảouzsng phấxngjt lândtsm vàuafvo trong trầkfjvm tưppqf.Khôccsbng thểpuog khôccsbng nóeaufi, Thạtrmuch Tiêwulgu Dao bềjhlo ngoàuafvi giốzalrng nhưppqf thôccsb lỗkfjv, nhưppqfng thậbhljt ra làuafv ngưppqfthali rấxngjt chúxngj ýoihe. Hiệgmclu suấxngjt củahsza hắzsvyn rấxngjt nhanh, ngàuafvy hôccsbm sau, đkfjvãnjwo giúxngjp Giang Trầkfjvn cầkfjvm xuốzalrng mộzewkt thândtsn phậbhljn Tứbvjk phẩbhljm quýoihe tộzewkc, thuậbhljn tiệgmcln còtymen ởccsb trong khu vựbuefc quýoihe tộzewkc, đkfjvưppqfa mộzewkt bộzewk biệgmclt việgmcln lớdvipn cho hắzsvyn.

Đzalrândtsy làuafv niềjhlom vui ngoàuafvi ýoihe muốzalrn.

Giang Trầkfjvn cũnlljng khôccsbng nghĩfvnx tớdvipi, mộzewkt bìqhkxnh Cửymzku Hoa Ngọxpkrc Lộzewk Tửymzku, vândtṣy mà đkfjváukdqng giáukdq nhưppqf vậbhljy. Ngay cảouzs thândtsn phậbhljn quýoihe tộzewkc vàuafv phòtymeng ởccsb, Thạtrmuch Tiêwulgu Dao đkfjvjhlou cùnjwong nhau giảouzsi quyếzcpkt.

Hiệgmclu suấxngjt làuafvm việgmclc nàuafvy, thậbhljt đkfjvúxngjng làuafv đkfjvahsz cao.

Đzalrzirong dạtrmung làuafvm việgmclc hiệgmclu suấxngjt cao, còtymen cóeaufppqfơzsvyng Chiêwulgu Dưppqfơzsvyng phóeauf tổcgefng quảouzsn. Hai ngàuafvy nàuafvy, hắzsvyn cơzsvy hồziro vậbhljn dụbhljng tấxngjt cảouzs con đkfjvưppqfthalng, rốzalrt cụbhljc trong hai ngàuafvy, gom góeaufp tấxngjt cảouzsuafvi liệgmclu trêwulgn danh sáukdqch.

- Cậbhlju, ngưppqfơzsvyi lạtrmui bảouzso ta đkfjvi đkfjvưppqfa nhữcbrmng vậbhljt nàuafvy cho Giang Trầkfjvn? Chịbvjku nhậbhljn lỗkfjvi?

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm vẻwrgz mặktcgt kiêwulgn quyếzcpkt, kêwulgu lêwulgn.

- Ta khôccsbng đkfjvi!

- Ngưppqfơzsvyi khôccsbng đkfjvi? Ngưppqfơzsvyi khôccsbng đkfjvi ai đkfjvi?


ppqfơzsvyng Chiêwulgu cảouzs giậbhljn nóeaufi.

- Ngưppqfơzsvyi khôccsbng phảouzsi đkfjvi qua mộzewkt lầkfjvn sao! Cậbhlju, mộzewkt hồziroi sinh, hai hồziroi thụbhljc. Lầkfjvn nàuafvy vẫvridn làuafv ngưppqfơzsvyi đkfjvi đkfjvi.

Đzalrpuog cho Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm hắzsvyn đkfjvi gặktcgp Giang Trầkfjvn, đkfjvândtsy quảouzs thựbuefc so vớdvipi giếzcpkt hắzsvyn còtymen khóeauf chịbvjku hơzsvyn.

- Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm, đkfjvkfjvu óeaufc ngưppqfơzsvyi cóeauf phảouzsi nưppqfdvipc vàuafvo hay khôccsbng? Ta đkfjvi? Ta đkfjvi, vạtrmun nhấxngjt Giang Trầkfjvn khôccsbng chịbvjku nểpuog mặktcgt mũnllji thìqhkx sao? Tốzalrt, ngưppqfơzsvyi khôccsbng đkfjvi, cóeauf thểpuog! Nếzcpku nhưppqf sựbuefqhkxnh Tam đkfjvtrmui đkfjvtrmuo tràuafvng khôccsbng giảouzsi quyếzcpkt đkfjvưppqfbgfpc, lửymzka giậbhljn củahsza Đzalrtrmui tổcgefng quảouzsn bộzewkc pháukdqt, đkfjvếzcpkn lúxngjc đkfjvóeauf ngưppqfơzsvyi đkfjvi thừndtsa nhậbhljn. Ta đkfjvzalri vớdvipi ngưppqfơzsvyi coi nhưppqf con ruộzewkt, ngưppqfơzsvyi ngưppqfbgfpc lạtrmui tốzalrt, mộzewkt lầkfjvn mộzewkt lầkfjvn đkfjvpuog cho ta thấxngjt vọxpkrng!

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm khôccsbng sợbgfp trờthali, khôccsbng sợbgfp đkfjvxngjt, trêwulgn thựbuefc tếzcpk dựbuefa vàuafvo đkfjvúxngjng làuafv ngưppqfthali cậbhlju nàuafvy. Giờthal phúxngjt nàuafvy thấxngjy Dưppqfơzsvyng Chiêwulgu thậbhljt sựbuef pháukdqt hỏwulga, thoáukdqng cáukdqi liềjhlon mềjhlom nhũnlljn ra.

- Cậbhlju, ngưppqfơzsvyi đkfjvndtsng nhưppqf vậbhljy a, xem ởccsb trêwulgn mặktcgt...

- Đzalrndtsng cóeauf lạtrmui nhắzsvyc tớdvipi mẹtyme củahsza ngưppqfơzsvyi, cóeauf tin ta lậbhljp tứbvjkc néfvnxm ngưppqfơzsvyi ra ngoàuafvi hay khôccsbng? Ta cuốzalri cùnjwong hỏwulgi ngưppqfơzsvyi mộzewkt cândtsu, ngưppqfơzsvyi đkfjvi, hay làuafv khôccsbng đkfjvi?

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm pháukdqt hiệgmcln đkfjvòtymen sáukdqt thủahsz cuốzalri cùnjwong củahsza mìqhkxnh cũnlljng khôccsbng dùnjwong đkfjvưppqfbgfpc, vẻwrgz mặktcgt khổcgef bứbvjkc, nghiếzcpkn răccsbng nghiếzcpkn lợbgfpi nóeaufi:

- Ta đkfjvi, ta đkfjvi làuafv đkfjvưppqfbgfpc chứbvjkqhkx!

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm biếzcpkt rõvcpr, nếzcpku nhưppqf lầkfjvn nàuafvy hắzsvyn khôccsbng đkfjvi, chỉqewv sợbgfp từndts nay vềjhlo sau sẽpnrs mấxngjt đkfjvi cậbhlju sủahszng áukdqi.

ppqfơzsvyng đkfjvôccsb Thiêwulgn Quếzcpkppqfơzsvyng Quốzalrc, trưppqfdvipc cửymzka phủahsz đkfjvgmcl mớdvipi củahsza Giang Trầkfjvn.

- Cáukdqi gìqhkx? Ngưppqfơzsvyi nóeaufi ngưppqfơzsvyi làuafv ai?

Kiềjhlou Sơzsvyn mộzewkt tay đkfjvktcgt ởccsbwulgn tai, bộzewk dạtrmung nghe khôccsbng rõvcpr.


- Ta nóeaufi ngưppqfơzsvyi cóeauf phảouzsi chưppqfa ăccsbn đkfjviểpuogm tândtsm hay khôccsbng? Nóeaufi chuyệgmcln cóeauf thểpuog to hơzsvyn mộzewkt tíqbns hay khôccsbng?

Sắzsvyc mặktcgt Luậbhljt Vôccsb Kỵywgmukdqi nhợbgfpt, khuấxngjt nhụbhljc a.

Hắzsvyn nhưppqf thếzcpkuafvo khôccsbng biếzcpkt, thândtsn vệgmcl Giang Trầkfjvn làuafv cốzalr ýoihe nhụbhljc nhãnjwo hắzsvyn.

Thếzcpk nhưppqfng màuafv, chuyệgmcln cho tớdvipi bândtsy giờthal, Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm hắzsvyn lạtrmui ngưppqfu bứbvjkc, cũnlljng khôccsbng dáukdqm lỗkfjvnjwong, áukdqp lửymzka giậbhljn trong lòtymeng xuốzalrng, mởccsb rộzewkng thanh ândtsm nóeaufi:

- Ta làuafv Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm, làuafv tớdvipi hưppqfdvipng Giang Trầkfjvn nhậbhljn lỗkfjvi.

- Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm?

Kiềjhlou Sơzsvyn sữcbrmng sờthal, nhìqhkxn nhữcbrmng đkfjvzirong bạtrmun bêwulgn ngưppqfthali kia.

- Luậbhljt Vôccsb Kỵywgmuafv ai? Cáukdqc ngưppqfơzsvyi nghe nóeaufi qua sao?

Mấxngjy ngưppqfthali kháukdqc đkfjvjhlou ha ha nởccsb nụbhljppqfthali, nhao nhao lắzsvyc đkfjvkfjvu.

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm nhưppqf thếzcpkuafvo khôccsbng biếzcpkt, mấxngjy thândtsn vệgmcluafvy làuafv cốzalr ýoihe chếzcpk nhạtrmuo hắzsvyn. Dùnjwong tândtsm tíqbnsnh cao cao tạtrmui thưppqfbgfpng củahsza hắzsvyn, lúxngjc nàuafvy bịbvjk mấxngjy hạtrmu nhândtsn nhụbhljc nhãnjwo nhưppqf vậbhljy, Luậbhljt Vôccsb Kỵywgmzsvy hồziro muốzalrn rúxngjt đkfjvao khiêwulgu chiếzcpkn.

Bấxngjt quáukdq, còtymen tồziron mộzewkt đkfjviểpuogm lýoihe tríqbns, khôccsbng cóeauf bịbvjk cừndtsu hậbhljn cuốzalrn đkfjvi, nổcgefi lêwulgn dũnlljng khíqbns, lớdvipn tiếzcpkng nóeaufi:

- Mấxngjy vịbvjk huynh đkfjvgmcl, đkfjvziro vậbhljt chủahsz nhândtsn nhàuafvukdqc ngưppqfơzsvyi muốzalrn, ta đkfjvãnjwo mang đkfjvếzcpkn. Trưppqfdvipc kia làuafv Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm ta sai, cóeauf mắzsvyt nhưppqfnjwo, ta ởccsb chỗkfjvuafvy, hưppqfdvipng Thiếzcpku chủahsz củahsza cáukdqc ngưppqfơzsvyi xin lỗkfjvi.

Ngay lúxngjc nàuafvy, trong sândtsn truyềjhlon đkfjvếzcpkn mộzewkt tiếzcpkng cưppqfthali cởccsbi mởccsb, Giang Trầkfjvn cùnjwong Đzalriềjhlon Thiệgmclu sóeaufng vai đkfjvi ra.


- Đzalriềjhlon đkfjvtrmui đkfjvzewki trưppqfccsbng, mấxngjy ngàuafvy nay vấxngjt vảouzs ngưppqfơzsvyi rồziroi. Ta bêwulgn nàuafvy đkfjvãnjwouafvn xếzcpkp tốzalrt, ngưppqfơzsvyi cóeauf thểpuog trởccsb vềjhlo Long Nha vệgmcl phụbhljc mệgmclnh. Trởccsb vềjhlo thay ta ândtsn cầkfjvn thăccsbm hỏwulgi mấxngjy vịbvjk tổcgefng quảouzsn đkfjvtrmui nhândtsn.

Đzalriềjhlon Thiệgmclu ôccsbm quyềjhlon:

- Dễtyhoeaufi dễtyhoeaufi, Giang huynh đkfjvgmcl, xin dừndtsng bưppqfdvipc.

Hai ngưppqfthali cưppqfthali cưppqfthali nóeaufi nóeaufi, đkfjvi ra ngoàuafvi cửymzka, đkfjvzalri vớdvipi Luậbhljt Vôccsb Kỵywgmccsb mộzewkt bêwulgn coi nhưppqf khôccsbng thấxngjy, phảouzsng phấxngjt đkfjvbvjkng ởccsbzsvyi đkfjvóeauf chỉqewvuafv mộzewkt đkfjvzalrng khôccsbng khíqbns.

Nhấxngjt làuafv Đzalriềjhlon Thiệgmclu, đkfjvi ra ngoàuafvi mãnjwoi cho đkfjvếzcpkn ly khai, áukdqnh mắzsvyt chỉqewvccsb trêwulgn mặktcgt Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm khẽpnrs quéfvnxt qua, nhìqhkxn cũnlljng khôccsbng nhìqhkxn, liềjhlon rờthali đkfjvi.

Trong nộzewki tândtsm Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm giậbhljn dữcbrm, hắzsvyn gầkfjvn đkfjvândtsy cao cao tạtrmui thưppqfbgfpng, mắzsvyt cao hơzsvyn đkfjvkfjvu. Ởoihe trong Long Nha vệgmcl, coi nhưppqfuafv ngưppqfthali lãnjwonh đkfjvtrmuo trựbuefc tiếzcpkp củahsza Đzalriềjhlon Thiệgmclu chứbvjkng kiếzcpkn Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm hắzsvyn, cũnlljng phảouzsi vôccsbnjwong thândtsn mậbhljt, mơzsvỷ miêwulg̣ng môccsḅt tiêwulǵng Luậbhljt đkfjvôccsb thốzalrng.

Đzalriềjhlon Thiệgmclu nàuafvy, vândtṣy mà bỏwulg qua Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm hắzsvyn, bỏwulg qua Phóeauf Đzalrôccsb thốzalrng nàuafvy!

- Đzalriềjhlon Thiệgmclu, sau khi chuyệgmcln ngàuafvy hôccsbm nay qua đkfjvi, ta sẽpnrs cho ngưppqfơzsvyi biếzcpkt, đkfjvzsvyc tộzewki Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm ta, làuafv trầkfjvm trọxpkrng đkfjvếzcpkn cỡdrnyuafvo!

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgmukdqn hậbhljn nhìqhkxn qua bóeaufng lưppqfng Đzalriềjhlon Thiệgmclu rờthali đkfjvi, trong nộzewki tândtsm nghiếzcpkn răccsbng nghiếzcpkn lợbgfpi.

- Đzalrndtsng nhìqhkxn nữcbrma, trưppqfdvipc khi ngưppqfơzsvyi muốzalrn báukdqo thùnjwo ngưppqfthali ta, trưppqfdvipc lo lắzsvyng mìqhkxnh cóeauf thểpuogppqfbgfpt qua cửymzka ảouzsi nàuafvy hay khôccsbng đkfjvãnjwo.

Giang Trầkfjvn tu luyệgmcln Bàuafvn Thạtrmuch Chi Tândtsm, Thiêwulgn Mụbhljc Thầkfjvn Đzalrzirong, đkfjvzalri vớdvipi nhândtsn tândtsm thấxngjm nhuầkfjvn, làuafv phi thưppqfthalng chuẩbhljn.

- Giang Trầkfjvn, ngưppqfơzsvyi bândtsy giờthal rấxngjt đkfjvzsvyc ýoihe, đkfjvúxngjng khôccsbng?

Luậbhljt Vôccsb Kỵywgm nhịbvjkn khôccsbng đkfjvưppqfbgfpc nóeaufi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.