Độc Tôn Tam Giới

Chương 306 : Đan Phi tiểu thư bới đống rác 2

    trước sau   
Hai huynh đadizuked nghẹgcnfn họjjzgng nhìyiban trâtrdvn trốhyeri, tựawiva hồmktc cảknnim thấkvjny khôhpgang cẩjjzgn thậhzlen đadizãotzyjjzgn rẻfhcd Đdcygiềouibn Thiệukedu, vộqjxvi lắidazc đadizggysu:

- Khôhpgang đadizúupagng khôhpgang đadizúupagng, làadiz tựawiv chúupagng ta phájjzgt hiệukedn.

Giang Trầggysn nhìyiban hai kẻfhcd dởkvjnotzyi nàadizy, cũqibsng dởkvjn khóyruwc dởkvjnpgcjupxxi:

- Ởhffj trong Vưpgcjơotzyng đadizôhpga khôhpgang thểouib phi hàadiznh, đadizâtrdvy làadiz quy củjhrgjjzgc rưpgcjkvjni. Quay đadizggysu lạlkzni ta sẽbdaw suy nghĩibet biệukedn phájjzgp, đadizem Kim Dựawivc Kiếxyjxm Đdcygiểouibu đadizăsxlxng kýnqcj thoájjzgng mộqjxvt phájjzgt, chỉrgdy cầggysn cóyruw Minh Bàadizi phi hàadiznh, liềouibn cóyruw thểouibutiny ýnqcj phi hàadiznh.

- Hai ngưpgcjupxxi cájjzgc ngưpgcjơotzyi, nhanh đadizi xửfhcdnqcj vếxyjxt thưpgcjơotzyng đadizi. Thiếxyjxu chủjhrgqibsng khôhpgang truy cứogepu, cájjzgc ngưpgcjơotzyi ra vẻfhcdqibsng cảknnim làadizm gìyiba.

Tiếxyjxt Đdcygmktcng nhìyiban huynh đadizuked Kiềouibu Sơotzyn, nóyruwi ra.


Hai huynh đadizuked kia thấkvjny Giang Trầggysn hoàadizn toàadizn chíltyfnh xájjzgc khôhpgang muốhyern truy cứogepu, lúupagc nàadizy mớtrdvi ly khai.

- Tiếxyjxt Đdcygmktcng, ngưpgcjơotzyi khôhpgang tệuked, hiệukedn tạlkzni càadizng ngàadizy càadizng cóyruw phong phạlkznm củjhrga đadizqjxvi trưpgcjkvjnng rôhpgài. Ta xem tu vi củjhrga ngưpgcjơotzyi, tựawiva hồmktc đadizãotzy đadizếxyjxn chíltyfn mạlkznch châtrdvn khíltyf đadizrgdynh phong, chỉrgdysqpbm mộqjxvt đadizưpgcjupxxng, liềouibn đadizqjxvt phájjzg Châtrdvn khíltyf đadizlkzni sưpgcj?

Tốhyerc đadizqjxv tu luyệukedn củjhrga Tiếxyjxt Đdcygmktcng nàadizy, cũqibsng làadiz rấkvjnt nhanh. Mặunkrc dùutinyruw Giang Trầggysn hỗadiz trợdcyg, nhưpgcjng bảknnin thâtrdvn Tiếxyjxt Đdcygmktcng, thiêukedn phúupag thậhzlet sựawiv rấkvjnt cao.

Mấkvjny thâtrdvn vệuked khájjzgc, cònnrmn làadizjjzgt mạlkznch châtrdvn khíltyf, Tiếxyjxt Đdcygmktcng nàadizy đadizãotzy tiếxyjxp cậhzlen đadizqjxvt phájjzg cao giai Châtrdvn Khíltyf cảknninh, chỉrgdy nửfhcda bưpgcjtrdvc liềouibn bưpgcjtrdvc vàadizo mưpgcjupxxi mạlkznch châtrdvn khíltyf.

- Lầggysn trưpgcjtrdvc ta truyềouibn Huyếxyjxt Sájjzgt bảknnio cung cho ngưpgcjơotzyi, ngưpgcjơotzyi tớtrdvi mộqjxvt chúupagt, ta truyềouibn thụqnvm cho ngưpgcjơotzyi mộqjxvt íltyft kỹjsha thuậhzlet cung tiễgcnfn, tăsxlxng lêukedn năsxlxng lựawivc thựawivc chiếxyjxn.

Giang Trầggysn đadizouib cho Tiếxyjxt Đdcygmktcng cùutinng hắidazn tiếxyjxn vàadizo mậhzlet thấkvjnt, truyềouibn thụqnvm mộqjxvt íltyft kỹjsha xảknnio cung tiễgcnfn. Đdcygmktcng thờupxxi cũqibsng truyềouibn thụqnvm cho hắidazn mấkvjny phájjzgp quyếxyjxt giai đadizoạlkznn trụqnvm cộqjxvt trưpgcjtrdvc củjhrga《 Thiêukedn Mụqnvmc Thầggysn Đdcygmktcng 》 cùutinng 《 Thuậhzlen Phong Chi Nhĩibet 》.

- Hai đadizlkzni phájjzgp môhpgan nàadizy, rèjshan luyệukedn thịibet lựawivc, nhĩibet lựawivc, cájjzgi nàadizy đadizhyeri vớtrdvi mộqjxvt cung thủjhrgadizyruwi, cựawivc kỳtrdv trọjjzgng yếxyjxu. Ngưpgcjơotzyi phốhyeri hợdcygp hai đadizlkzni phájjzgp môhpgan nàadizy, tưpgcjơotzyng lai ởkvjn cung tiễgcnfn chi đadizlkzno, chắidazc chắidazn cóyruw tiềouibn đadizmktc rộqjxvng lớtrdvn.

Tiếxyjxt Đdcygmktcng cảknnim đadizqjxvng nóyruwi:

- Ca, ngưpgcjơotzyi làadiz đadizlkzni âtrdvn nhâtrdvn củjhrga Tiếxyjxt Đdcygmktcng ta, khôhpgang cóyruw ngưpgcjơotzyi, ta cóyruw khảknnisxlxng vẫknnin ởkvjn Giang Hãotzyn Lĩibetnh Ứgpatng Lam bộqjxv chịibetu khổzgtc.

Tiếxyjxt Đdcygmktcng từmmem nhỏsxlx mấkvjnt đadizi cha mẹgcnf, mộqjxvt mựawivc ăsxlxn nhờupxxkvjn đadizhzleu tạlkzni Ứgpatng Lam bộqjxv

Đdcyglkzni tùutin trưpgcjkvjnng Ứgpatng Lam bộqjxv, làadiz cậhzleu củjhrga Giang Trầggysn, cũqibsng làadiz cậhzleu củjhrga Tiếxyjxt Đdcygmktcng.

- Cájjzgi kia đadizouibu làadiz chuyệukedn quájjzg khứogephpgài, ngưpgcjơotzyi ởkvjnpgcjtrdvi hoàadizn cảknninh nhưpgcj vậhzley lớtrdvn lêukedn, cóyruw thểouib khôhpgang ngừmmemng vưpgcjơotzyn lêukedn, sớtrdvm muộqjxvn gìyibaqibsng sẽbdaw nổzgtci danh.

Giang Trầggysn vỗadiz vỗadiz bảknni vai Tiếxyjxt Đdcygmktcng, bỗadizng nhiêukedn ngâtrdvy ngưpgcjupxxi mộqjxvt lúupagc, nhìyiban hai mắidazt Tiếxyjxt Đdcygmktcng, trong nộqjxvi tâtrdvm sinh ra mộqjxvt ýnqcj niệukedm cổzgtc quájjzgi.


- Tiếxyjxt Đdcygmktcng, ngưpgcjơotzyi cóyruw gặunkrp cha mẹgcnf củjhrga ngưpgcjơotzyi khôhpgang?

Đdcygqjxvt nhiêukedn Giang Trầggysn hỏsxlxi.

- Thờupxxi đadiziểouibm ta sájjzgu tuổzgtci, cha mẹgcnf ra ngoàadizi lịibetch lãotzym rèjshan luyệukedn liềouibn chếxyjxt rồmktci.

- Vậhzley... Ngưpgcjơotzyi cảknnim thấkvjny, mẹgcnf củjhrga ngưpgcjơotzyi, cũqibsng làadiz tiểouibu di củjhrga ta, nàadizng cùutinng cậhzleu lớtrdvn lêukedn cóyruw giốhyerng khôhpgang?

Tiếxyjxt Đdcygmktcng cốhyer gắidazng hồmktci tưpgcjkvjnng, gậhzlet gậhzlet đadizggysu:

- Trong tríltyf nhớtrdv củjhrga ta, mẫknniu thâtrdvn cùutinng cậhzleu ởkvjn trêukedn hìyibanh dájjzgng, cóyruwjjzgu bảknniy phầggysn tưpgcjơotzyng tựawiv.

Giang Trầggysn nhẹgcnf gậhzlet đadizggysu, cưpgcjupxxi nóyruwi:

- Đdcygưpgcjdcygc rồmktci, ngưpgcjơotzyi đadizi tu luyệukedn đadizi. Ta cònnrmn cóyruw hai trájjzgi Ngọjjzgc Kỳtrdv Quảknni, chờupxx ngưpgcjơotzyi tiếxyjxn vàadizo Châtrdvn khíltyf đadizlkzni sưpgcj, cảknninh giớtrdvi vữbonzng chắidazc ởkvjnpgcjupxxi mạlkznch châtrdvn khíltyf, sẽbdaw phụqnvmc dụqnvmng mộqjxvt quảknni, cóyruw thểouib cho cảknninh giớtrdvi củjhrga ngưpgcjơotzyi vôhpga đadiziềouibu kiệukedn đadizouib thăsxlxng mộqjxvt cấkvjnp, trựawivc tiếxyjxp tấkvjnn chứogepc mưpgcjupxxi mộqjxvt mạlkznch châtrdvn khíltyf.

- Cájjzgi gìyiba?

upagc trưpgcjtrdvc Giang Trầggysn bảknnio lưpgcju ba trájjzgi Ngọjjzgc Kỳtrdv Quảknni, cho phụqnvm thâtrdvn mộqjxvt trájjzgi, cònnrmn thừmmema lạlkzni hai trájjzgi. Hiệukedn tạlkzni ban thưpgcjkvjnng Tiếxyjxt Đdcygmktcng mộqjxvt trájjzgi, cònnrmn lạlkzni mộqjxvt trájjzgi, thâtrdvn vệuked khájjzgc ai đadizqjxvt phájjzg Châtrdvn khíltyf đadizlkzni sưpgcj trưpgcjtrdvc, hắidazn liềouibn ban thưpgcjkvjnng cho ngưpgcjupxxi đadizóyruw.

- Nhớtrdv kỹjsha, Ngọjjzgc Kỳtrdv Quảknniadizy phụqnvmc dụqnvmng mộqjxvt trájjzgi làadiz đadizưpgcjdcygc, ăsxlxn nhiềouibu vôhpga dụqnvmng. Cònnrmn lạlkzni mộqjxvt trájjzgi, mấkvjny ngưpgcjupxxi bọjjzgn hắidazn, ai tấkvjnn chứogepc Châtrdvn khíltyf đadizlkzni sưpgcj trưpgcjtrdvc, ngưpgcjơotzyi liềouibn ban thưpgcjkvjnng cho hắidazn. Hiệukedn tạlkzni, ta giao chúupagng cho ngưpgcjơotzyi cấkvjnt giữbonz.

Đdcygưpgcja Tiếxyjxt Đdcygmktcng đadizi, Giang Trầggysn đadizi vàadizo triềouibu việukedn, đadizếxyjxn vưpgcjơotzyng đadizôhpga nhiềouibu ngàadizy nhưpgcj vậhzley, đadizãotzy thậhzlet lâtrdvu khôhpgang cóyruwutinng phụqnvm thâtrdvn Giang Phong tâtrdvm sựawivhpgài.

- Trầggysn Nhi, nghe nóyruwi ngưpgcjơotzyi vừmmema đadizi tham gia yếxyjxn hộqjxvi sinh nhậhzlet củjhrga Thiêukedn Quếxyjxpgcjơotzyng Quốhyerc Hộqjxv Quốhyerc Linh Vưpgcjơotzyng?


Diệukedp Phong nhìyiban thấkvjny Giang Trầggysn, tâtrdvm tìyibanh thậhzlet tốhyert hỏsxlxi.

- Vâtrdvng. Nhưpgcj thếxyjxadizo, phụqnvm thâtrdvn cũqibsng chúupag ýnqcj chuyệukedn nàadizy?

- Ha ha, ta tựawiv nhiêukedn chúupag ýnqcj. Hộqjxv Quốhyerc Linh Vưpgcjơotzyng, ai, lúc nào, Giang Phong ta cóyruw thểouib tu luyệukedn tớtrdvi cảknninh giớtrdvi kia?

Giang Phong lộqjxv ra thầggysn sắidazc hưpgcjtrdvng vềouib.

- Võouib đadizlkzno chi lộqjxv, khôhpgang cóyruwyiba khôhpgang cóyruw khảknnisxlxng.

Giang Trầggysn cưpgcjupxxi cưpgcjupxxi, trưpgcjtrdvc kia hắidazn ngưpgcjdcygc lạlkzni khôhpgang cóyruw phájjzgt hiệukedn, lãotzyo ba nàadizy dĩibet nhiêukedn làadizqibs si.

Ngẫknnim lạlkzni cũqibsng thếxyjx, trưpgcjtrdvc kia mìyibanh hoàadizn khốhyer, Giang Phong thâtrdvn làadiz Giang Hãotzyn Hầggysu, việukedc lớtrdvn việukedc nhỏsxlx đadizouibu phảknnii hỏsxlxi đadizếxyjxn, vừmmema làadizm cha, lạlkzni vừmmema làadizm mẹgcnf, cònnrmn phảknnii lo liệukedu cájjzgc loạlkzni sựawiv vụqnvm, nàadizo cóyruw thờupxxi gian gìyiba tu luyệukedn?

hpgam nay khôhpgang làadizm Giang Hãotzyn Hầggysu, mộqjxvt kẻfhcd bạlkznch thâtrdvn, tu vi củjhrga Giang Phong hắidazn, ngưpgcjdcygc lạlkzni làadiz đadizqjxvt nhiêukedn tăsxlxng mạlkznnh, hôhpgam nay đadizãotzyadizpgcjupxxi mộqjxvt mạlkznch Châtrdvn khíltyf đadizlkzni sưpgcj đadizrgdynh phong.

Nhìyiban phụqnvm thâtrdvn đadizhyeri vớtrdvi võouib đadizlkzno si mêuked nhưpgcj thếxyjx, Giang Trầggysn rấkvjnt muốhyern lấkvjny ra mộqjxvt viêukedn Ngũqibs Long Khai Thiêukedn Đdcygan cho phụqnvm thâtrdvn.

Nhưpgcjng nghĩibet lạlkzni, vẫknnin làadiz khắidazc chếxyjxupagc đadizqjxvng kia. Ngũqibs Long Khai Thiêukedn Đdcygan nàadizy, hắidazn cònnrmn chưpgcja dùutinng qua, khôhpgang cầggysn gấkvjnp ởkvjn nhấkvjnt thờupxxi.

Chờupxx hắidazn tựawivyibanh thửfhcd đadizan, đadizãotzyyruw kinh nghiệukedm, lạlkzni hiếxyjxn cho phụqnvm thâtrdvn mộqjxvt viêukedn cũqibsng khôhpgang muộqjxvn. Dùutin sao trêukedn thờupxxi gian cũqibsng khôhpgang késqpbm mấkvjny ngàadizy nay.

Lầggysn nàadizy trêukedn đadizưpgcjupxxng từmmem Thájjzgi Phóyruw biệukedt việukedn trởkvjn lạlkzni, Giang Trầggysn đadizãotzyyruw ýnqcj đadizibetnh, chuẩjjzgn bịibet bếxyjx quan, phụqnvmc dụqnvmng Ngũqibs Long Khai Thiêukedn Đdcygan, bắidazt đadizggysu trùutinng kíltyfch châtrdvn khíltyfyruwa Linh, cảknnim ngộqjxv Tiêukedn cảknninh, miêukedu tảknni Linh Hảknnii.

Thờupxxi gian nàadizy, cóyruw khảknnisxlxng rấkvjnt dàadizi, cũqibsng cóyruw thểouib rấkvjnt ngắidazn, Giang Trầggysn cũqibsng nóyruwi khôhpgang rõouibadizng.


- Đdcygúupagng rồmktci phụqnvm thâtrdvn, ta bỗadizng nhiêukedn cóyruw mộqjxvt việukedc muốhyern hỏsxlxi ngưpgcjơotzyi.

Giang Trầggysn nghĩibet đadizếxyjxn việukedc lạlkzn vừmmema rồmktci phájjzgt sinh ởkvjn trêukedn ngưpgcjupxxi Tiếxyjxt Đdcygmktcng, mởkvjn miệukedng nóyruwi.

- Chuyệukedn gìyiba?

- Vừmmema rồmktci ta cùutinng Tiếxyjxt Đdcygmktcng đadizhyeri thoạlkzni, bỗadizng nhiêukedn cảknnim ứogepng đadizưpgcjdcygc huyếxyjxt mạlkznch củjhrga hắidazn, tựawiva hồmktcutinng ta khôhpgang cóyruw huyếxyjxt mạlkznch cộqjxvng minh. Cájjzgi nàadizy cóyruw chút khôhpgang đadizúupagng.

- Nhưpgcj thếxyjxadizo khôhpgang đadizúupagng?

Biểouibu lộqjxv củjhrga Diệukedp Phong, cóyruw chúupagt mấkvjnt tựawiv nhiêukedn.

- Nếxyjxu nhưpgcj mẫknniu thâtrdvn Tiếxyjxt Đdcygmktcng, cùutinng mẹgcnf ta làadiz đadizmktcng bàadizo tỷzhia muộqjxvi, nhưpgcj vậhzley giữbonza chúupagng ta, có lẽ cóyruw mộqjxvt tia huyếxyjxt mạlkznch cộqjxvng đadizmktcng, sẽbdawyruw mộqjxvt íltyft huyếxyjxt mạlkznch cộqjxvng minh.

- A, cóyruw lẽbdawadiz cảknnim ứogepng sai. Hắidazn làadiz nhi tửfhcd củjhrga tiểouibu di ngưpgcjơotzyi, đadizâtrdvy nhấkvjnt đadizibetnh làadiz đadizúupagng.

Diệukedp Phong cưpgcjupxxi ha hảknni.

- Đdcygưpgcjdcygc rồmktci, Trầggysn Nhi, mẹgcnf ngưpgcjơotzyi cũqibsng qua đadizupxxi vàadizi chụqnvmc năsxlxm rôhpgài, khôhpgang nóyruwi nhữbonzng chuyệukedn thưpgcjơotzyng tâtrdvm nàadizy nữbonza. Tam thúupagc ngưpgcjơotzyi cùutinng Tiểouibu Vũqibs đadizi theo chúupagng ta tớtrdvi Thiêukedn Quếxyjxpgcjơotzyng Quốhyerc, rấkvjnt côhpga đadizơotzyn, ngưpgcjơotzyi khôhpgang cóyruw việukedc gìyiba thìyiba đadizi xem bọjjzgn hắidazn mộqjxvt chúupagt.

Tựawiva hồmktc Diệukedp Phong khôhpgang nguyệukedn ýnqcjkvjn chuyệukedn nàadizy quájjzg nhiềouibu lờupxxi, nóyruwi sang chuyệukedn khájjzgc.

Trong nộqjxvi tâtrdvm Giang Trầggysn cảknnim thấkvjny cóyruw chúupagt kỳtrdv quájjzgi, thấkvjny phụqnvm thâtrdvn nhưpgcj thếxyjx, cũqibsng khôhpgang tốhyert hỏsxlxi tiếxyjxp.

- Âzgtcn, ta đadizi xem bọjjzgn hắidazn. Phụqnvm thâtrdvn, ngưpgcjơotzyi cũqibsng bảknnio trọjjzgng.

Giang Trầggysn đadizi ra tiểouibu việukedn củjhrga Giang Phong, đadizếxyjxn chỗadiz Tam thúupagc Giang Đdcygmktcng ngồmktci mộqjxvt chúupagt, cùutinng đadizưpgcjupxxng đadizuked Giang Vũqibs hảknnio hảknnio trao đadizzgtci.

- Tam thúupagc, ta thấkvjny Tiểouibu Vũqibskvjn trêukedn quan hệuked nhâtrdvn mạlkznch cóyruw chúupagt thiêukedn phúupag, việukedc buôhpgan bájjzgn cũqibsng khôhpgang késqpbm, cóyruwotzy hộqjxvi, ta nhìyiban xem cóyruw thểouib giớtrdvi thiệukedu hắidazn đadizếxyjxn Đdcyga Bảknnio Đdcyglkzno Tràadizng, làadizm mộqjxvt đadizuked tửfhcd a?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.