Độc Tôn Tam Giới

Chương 41 : Giang Trần ra tay tất cả kinh 1

    trước sau   
Nhưozxe thếywoz lạuxjni đsjdzaehx cho Giang Trầnxmmn cóuqjo chúvkfkt ngoàfbffi ýdoiw muốwernn.

Phảthsri biếywozt rằyxpvng, ngay cảthsr Yếywozn Nhấpwust Minh, Nhạuxjnn Môrvrcn Hầnxmmu truyềebdmn nhâghpln đsjdznkdv đsjdzfbffng vàfbffo thậbwuhp đsjdzuxjni chưozxe hầnxmmu, cũjbnwng khôrvrcng quávguq đsjdzávguqng làfbffvguqu mạuxjnch châghpln khínxmmfbff thôrvrci.

Hổbxfi Khâghplu Hầnxmmu nàfbffy, ởuqlu trong mộqvbyt trăzekcm lẻhpqmvguqm lộqvby chưozxe hầnxmmu, bàfbffi danh trung hạuxjn du. Chẳisjgng lẽyhlc giớjbnwi Tiềebdmm Long thi hộqvbyi nàfbffy, truyềebdmn nhâghpln củnkdva hắvsocn lạuxjni muốwernn bỗlitbng nhiêqktsn nổbxfii tiếywozng!

Bảthsry mạuxjnch châghpln khínxmm, xávguqc thựojfhc phi phàfbffm, thi triểaehxn tầnxmmm đsjdzóuqjo, khínxmm nhưozxe kinh Long, tiếywozng sấpwusm cuồmllkn cuộqvbyn.

Chỉfvzafbff, mộqvbyt bộqvby 《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 ởuqluzekćn thi triểaehxn ra, lạuxjni luôrvrcn thiếywozu vàfbffi phầnxmmn châghpln ýdoiw, khôrvrcng quávguq tiêqktsu sávguqi.

- Ha ha ha, Hồmllk Khâghplu Nhạuxjnc, ngưozxeơqeqli đsjdzâghply làfbff đsjdzávguqnh 《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 sao? Ngưozxeơqeqli đsjdzâghply làfbff chẻhpqm củnkdvi a?


-《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 phiêqktsu dậbwuht xuấpwust trầnxmmn, Hồmllk Khâghplu Nhạuxjnc nàfbffy, lạuxjni nhưozxervrcng dâghpln cuốwernc ruộqvbyng, thậbwuht sựojfh nhìgoion khôrvrcng đsjdzưozxeghplc.

Tạuxjni chỗlitb đsjdzãwxbhuqjo ngưozxeukhqi mỉfvzaa mai, tuy ngữyxpv khínxmm khoe khoang tàfbffi giỏnxmmi, nhưozxeng lạuxjni cóuqjofbffi phầnxmmn đsjdzuxjno lýdoiw.

fbffvguqi nàfbffy, cũjbnwng phùqshv hợghplp Giang Trầnxmmn phávguqn đsjdzvguqn.《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 cùqshvng phong cávguqch củnkdva Hồmllk Khâghplu Nhạuxjnc quảthsr thựojfhc khôrvrcng thếywozfbffo phùqshv hợghplp.

Bấpwust quávguq, Hồmllk Khâghplu Nhạuxjnc đsjdzávguqnh 《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 cũjbnwng khôrvrcng phảthsri hoàfbffn toàfbffn khôrvrcng cóuqjo mộqvbyt chúvkfkt ảthsro diệojfhu, ínxmmt nhấpwust kiếywozn thứfbffc cơqeql bảthsrn củnkdva hắvsocn vữyxpvng chắvsocc, so vớjbnwi mộqvbyt ínxmmt đsjdzqvbyng távguqc võvywq thuậbwuht đsjdzqshvp mắvsoct màfbffuqjoi, tínxmmnh thựojfhc dụboedng lạuxjni mạuxjnnh hơqeqln rấpwust nhiềebdmu.

ghplu Ngọboedc côrvrcng chúvkfka niệojfhm tìgoionh hăzekćn ổbxfin trọboedng vữyxpvng chắvsocc, cho mộqvbyt cávguqi đsjdzávguqnh giávguq "thuầnxmmn thụboedc đsjdzfvzanh phong".

Tiếywozp theo chưozxe hầnxmmu truyềebdmn nhâghpln đsjdzi lêqktsn đsjdzàfbffi, thâghpln phậbwuhn mộqvbyt cávguqi so mộqvbyt cávguqi hiểaehxn hávguqch.

Thủnkdvy Thanh Thụboed, Thiêqktsn Thủnkdvy Hầnxmmu truyềebdmn nhâghpln, biểaehxu thịetti mộqvbyt bộqvby 《 Đwhblôrvrcng Vưozxeơqeqlng chỉfvza 》, bồmllkng bềebdmnh thấpwusm thoávguqt, cóuqjo phầnxmmn nhưozxe kỳvpor quỷvhaf, vâghpḷy mà cũjbnwng tu luyệojfhn đsjdzếywozn tìgoionh trạuxjnng khôrvrcng tệojfh.

ghplu Ngọboedc côrvrcng chúvkfka nhìgoion xong, cũjbnwng hơqeqli gậbwuht đsjdznxmmu, cho đsjdzávguqnh giávguq Đwhbluxjni thàfbffnh đsjdzfvzanh phong.

Dịettich Thávguqi Sơqeql, Huyềebdmn Vũjbnw Hầnxmmu truyềebdmn nhâghpln, mộqvbyt bộqvby 《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 đsjdzávguqnh cho sắvsocc màfbffu rựojfhc rỡzhoq, nhưozxe thủnkdvy ngâghpln chảthsry xuôrvrci, tiêqktsu sávguqi cựojfhc kỳvpor, làfbffm cho rấpwust nhiềebdmu thiếywozu niêqktsn vốwernn đsjdzang cóuqjo chúvkfkt kínxmmch đsjdzqvbyng ởuqluozxejbnwi đsjdzàfbffi, thoávguqng cávguqi hứfbffng thúvkfk đsjdznxmmn đsjdzqvbyn.

Đwhblwerni lậbwuhp vớjbnwi nhau, bọboedn hắvsocn cảthsrm thấpwusy cùqshvng Dịettich Thávguqi Sơqeql chêqktsnh lệojfhch thậbwuht sựojfh quávguq lớjbnwn.

fbffghplu Ngọboedc côrvrcng chúvkfka, cũjbnwng cóuqjo chúvkfkt távguqn thưozxeuqlung, trựojfhc tiếywozp cho mộqvbyt cávguqi đsjdzávguqnh giávguqqeql bộqvbyrvrc lậbwuhu.

Đwhblâghply cũjbnwng làfbff chưozxe hầnxmmu truyềebdmn nhâghpln thứfbff nhấpwust đsjdzuxjnt đsjdzưozxeghplc đsjdzávguqnh giávguqfbffrvrc lậbwuhu cảthsrnh giớjbnwi.

Phảthsri biếywozt rằyxpvng, mộqvbyt bộqvbyjbnw kỹwxbh, tu luyệojfhn tớjbnwi đsjdzuxjni thàfbffnh đsjdzfvzanh phong, trêqktsn cơqeql bảthsrn đsjdzãwxbh phi thưozxeukhqng khóuqjo đsjdzưozxeghplc rôrvrc̀i.


Đwhbluxjnt tớjbnwi Vôrvrc lậbwuhu cảthsrnh giớjbnwi, trêqktsn cơqeql bảthsrn làfbffozxeơqeqlng đsjdzưozxeơqeqlng vớjbnwi khôrvrcng cóuqjo lỗlitb thủnkdvng sơqeql hởuqlugoio.

Xuốwernng nữyxpva, làfbff cấpwusp đsjdzqvby viêqktsn mãwxbhn.

uqjo thểaehx đsjdzem mộqvbyt môrvrcn vũjbnw kỹwxbh tu luyệojfhn tớjbnwi viêqktsn mãwxbhn, cávguqi kia đsjdzebdmu làfbff thiêqktsn tàfbffi tuyệojfht thếywoz. Íglekt nhấpwust ởuqlurvrcn võvywq kỹwxbhfbffy, ngộqvbynxmmnh cùqshvng thiêqktsn phúvkfk, làfbff tuyệojfht đsjdzwerni đsjdzfvzanh phong.

Dịettich Thávguqi Sơqeql đsjdzuxjnt đsjdzưozxeghplc đsjdzávguqnh giávguq cao, làfbffm cho Bạuxjnch Hổbxfi Hầnxmmu truyềebdmn nhâghpln Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln cóuqjo chút ngồmllki khôrvrcng yêqktsn.

- Ta đsjdzếywozn biểaehxu thịetti mộqvbyt bộqvby 《 Đwhblôrvrcng Vưozxeơqeqlng chỉfvza 》.

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln ởuqlu phưozxeơqeqlng diệojfhn《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》, cùqshvng Yếywozn Nhấpwust Minh khôrvrcng sai biệojfht lắvsocm, tốwerni đsjdza chỉfvzafbff Đwhbluxjni thàfbffnh đsjdzfvzanh phong, khôrvrcng đsjdzuxjnt đsjdzưozxeghplc vôrvrc lậbwuhu cảthsrnh giớjbnwi.

Thếywoz nhưozxeng màfbff hắvsocn ởuqlu phưozxeơqeqlng diệojfhn《 Đwhblôrvrcng Vưozxeơqeqlng chỉfvza 》, lạuxjni chìgoiom đsjdzvsocm rấpwust nhiềebdmu năzekcm, tựojfhuqjoghplm đsjdzvsocc.

Đwhblavljng nhìgoion Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln làfbffm ngưozxeukhqi ngạuxjno mạuxjnn, nhưozxeng bộqvby《 Đwhblôrvrcng Vưozxeơqeqlng chỉfvza 》nàfbffy ởuqlu trong tay hắvsocn, xávguqc thựojfhc tựojfhuqjo khínxmm đsjdzqvby. Trong lúvkfkc mơqeql hồmllk nhưozxe chim lao vúvkfkt, mỗlitbi khi đsjdzếywozn chỗlitb khúvkfkc chiếywozt, tổbxfing cóuqjo thểaehx đsjdzávguqnh ra biếywozn hóuqjoa khiếywozn ngưozxeukhqi ngoàfbffi ýdoiw, quảthsr nhiêqktsn làfbffqeqln cùqshvng thủnkdvy tậbwuhn nghi khôrvrcng đsjdzưozxeukhqng, hi vọboedng lạuxjni bộqvbyc sinh.

Bộqvby《 Đwhblôrvrcng Vưozxeơqeqlng chỉfvza 》nàfbffy, ởuqlu trong tay Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln, cóuqjo thểaehx phávguqt huy chữyxpv "Kỳvpor", chữyxpv "Biếywozn", tuy còonltn khôrvrcng cóuqjo đsjdzuxjnt tớjbnwi cảthsrnh giớjbnwi viêqktsn mãwxbhn, nhưozxeng màfbff luậbwuhn tínxmmnh khai sávguqng cùqshvng mởuqlu rộqvbyng, kỳvpor thậbwuht đsjdzãwxbh đsjdzuxjnt đsjdzưozxeghplc đsjdzávguqnh giávguqrvrc lậbwuhu cảthsrnh rồmllki.

Quảthsr nhiêqktsn, Câghplu Ngọboedc côrvrcng chúvkfka trầnxmmm tưozxe mộqvbyt chúvkfkt, cấpwusp ra đsjdzávguqnh giávguqrvrc lậbwuhu đsjdzfvzanh phong.

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln thấpwusy mìgoionh đsjdzãwxbh nhậbwuhn đsjdzưozxeghplc đsjdzávguqnh giávguqrvrc lậbwuhu đsjdzfvzanh phong, càfbffng làfbffbxfin ávguqp Dịettich Thávguqi Sơqeql mộqvbyt đsjdznxmmu, trong nộqvbyi tâghplm đsjdzvsocc ýdoiw, lồmllkng ngựojfhc khôrvrcng khỏnxmmi đsjdzfbffng thẳisjgng lêqktsn rấpwust nhiềebdmu, ávguqnh mắvsoct vụboedng trộqvbym nhìgoion vềebdm phínxmma Long Cưozxe Tuyếywozt, khôrvrcng khỏnxmmi nhiềebdmu thêqktsm vàfbffi phầnxmmn nóuqjong bỏnxmmng.

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln đsjdzfbffng ởuqlu trêqktsn đsjdzàfbffi, hăzekcng hávguqi, phảthsrng phấpwust hôrvrcm nay biểaehxu thịetti, hắvsocn làfbff khôrvrci thủnkdv, ngạuxjno nghễywoz nhìgoion chung quanh:

- Còonltn cóuqjo ngưozxeukhqi phưozxeơqeqlng nàfbffo muốwernn lêqktsn biểaehxu thịetti thoávguqng mộqvbyt phávguqt hay khôrvrcng?


Hồmllkng Thiêqktsn Đwhblmllkng tựojfh suy tưozxe, cảthsrm giávguqc bộqvby 《 Tửvguqghpln chưozxeuqlung 》 củnkdva mìgoionh nhiềebdmu lắvsocm làfbff trìgoionh đsjdzqvby nhưozxe Dịettich Thávguqi Sơqeql, đsjdzuxjni khávguqi làfbff tiêqktsu chuẩbwuhn sơqeql giai vôrvrc lậbwuhu, ngẫrjdcm lạuxjni mộqvbyt chúvkfkt, dứfbfft khoávguqt buôrvrcng tha cho.

Thấpwusy Hồmllkng Thiêqktsn Đwhblmllkng lựojfha chọboedn buôrvrcng tha, Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln càfbffng làfbff khôrvrcng ai bìgoio nổbxfii, cưozxeukhqi ha ha, ávguqnh mắvsoct bỗlitbng nhiêqktsn dừavljng ởuqlu trêqktsn khuôrvrcn mặbwuht củnkdva Giang Trầnxmmn.

- Giang Trầnxmmn, nếywozu nhưozxe ta nhớjbnw khôrvrcng lầnxmmm, vừavlja rồmllki ngưozxeơqeqli nóuqjoi ta rấpwust may mắvsocn. Chắvsocc hẳisjgn hai môrvrcn vũjbnw kỹwxbhfbffy, ngưozxeơqeqli đsjdzãwxbh tu luyệojfhn tớjbnwi tìgoionh trạuxjnng phi thưozxeukhqng cao minh đsjdzi àfbff nha?

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln rấpwust đsjdzvsocc ýdoiw, Giang Trầnxmmn nàfbffy, hắvsocn đsjdzãwxbh sớjbnwm xem khôrvrcng vừavlja mắvsoct. Nếywozu nhưozxeuqjo thểaehx hung hăzekcng nhụboedc nhãwxbh hắvsocn môrvrc̣t châghpl̀u, nhấpwust làfbffuqlu loạuxjni trưozxeukhqng hợghplp nàfbffy, thậbwuht làfbff quávguq sung sưozxejbnwng.

qeqln nữyxpva, Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln ẩbwuhn ẩbwuhn biếywozt đsjdzếywozn Long Đwhblyxpvng Hầnxmmu đsjdzwerni vớjbnwi linh mạuxjnch kia củnkdva Giang Hãwxbhn Hầnxmmu cóuqjo ngấpwusp nghépwus chi tâghplm, cho nêqktsn, ởuqlu loạuxjni trưozxeukhqng hợghplp nàfbffy chèqvbyn épwusp Giang Trầnxmmn, có thêqkts̉ chiếywozm đsjdzưozxeghplc niềebdmm vui củnkdva Cưozxe Tuyếywozt tiểaehxu thưozxe a?

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln chỉfvza mặbwuht gọboedi têqktsn, làfbffm cho Giang Trầnxmmn lầnxmmn nữyxpva trởuqlu thàfbffnh tiêqktsu đsjdziểaehxm cho mọboedi ngưozxeukhqi chúvkfk mụboedc.

vkfkc trưozxejbnwc, Giang Trầnxmmn khôrvrcng hiểaehxu thấpwusu thắvsocng Yếywozn Nhấpwust Minh, quávguq trìgoionh củnkdva nóuqjo cựojfhc nhanh, đsjdzaehx cho rấpwust nhiềebdmu ngưozxeukhqi căzekcn bảthsrn khôrvrcng hiểaehxu đsjdzưozxeghplc làfbff chuyệojfhn gìgoio xảthsry ra. Cảthsrm thấpwusy đsjdzóuqjofbff mộqvbyt loạuxjni trùqshvng hợghplp.

Giang Trầnxmmn tínxmmnh mộqvbyt chúvkfkt, Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln nàfbffy đsjdzãwxbhfbff lầnxmmn thứfbffozxe khiêqktsu khínxmmch. Đwhblem mộqvbyt câghply xưozxeơqeqlng gàfbff trong miệojfhng nhảthsrqktsn bàfbffn, bấpwust đsjdzvsocc dĩfbff thởuqlufbffi:

- Vìgoiovguqi gìgoio trêqktsn thếywoz giớjbnwi nàfbffy, nãwxbho tàfbffn luôrvrcn nhiềebdmu nhưozxe vậbwuhy a? Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln ngưozxeơqeqli nêqktsn ra danh tiếywozng cũjbnwng đsjdzãwxbh ra, hiệojfhn tạuxjni biểaehxu hiệojfhn cũjbnwng làfbff thứfbff nhấpwust, làfbffm sao lạuxjni tựojfh đsjdzávguqnh mặbwuht mìgoionh?

- Đwhblávguqnh mặbwuht?

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln cưozxeukhqi to.

- Giang Trầnxmmn, nếywozu nhưozxe ngưozxeơqeqli cóuqjo thểaehx đsjdzávguqnh mặbwuht củnkdva ta, Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln ta liềebdmn đsjdzfbffng ởuqlu chỗlitbfbffy cho ngưozxeơqeqli đsjdzávguqnh.

Giang Trầnxmmn chậbwuhm rãwxbhi đsjdzfbffng dậbwuhy, cũjbnwng khôrvrcng nóuqjoi gìgoio nữyxpva. Áqksdnh mắvsoct liếywozc qua Câghplu Ngọboedc côrvrcng chúvkfka, mang theo mộqvbyt nụboedozxeukhqi thảthsrn nhiêqktsn, đsjdzi đsjdzếywozn trêqktsn đsjdzàfbffi.

- Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln, ngưozxeơqeqli đsjdzuxjnt đsjdzưozxeghplc đsjdzávguqnh giávguqrvrc lậbwuhu đsjdzfvzanh phong, lựojfhc ávguqp quầnxmmn hùqshvng, trong nộqvbyi tâghplm nhấpwust đsjdzettinh rấpwust đsjdzvsocc ýdoiw a? Ởvywq thờukhqi đsjdziểaehxm nhâghpln sinh đsjdzfvzanh phong, sẽyhlcgoiom mộqvbyt quỷvhaf khôrvrcng may giẫrjdcm lêqktsn hai cưozxejbnwc, đsjdzếywozn dệojfht hoa trêqktsn gấpwusm, thìgoiofbffng thêqktsm hoàfbffn mỹwxbh, đsjdzúvkfkng khôrvrcng? Bởuqlui nhưozxe vậbwuhy, giai nhâghpln nhấpwust đsjdzettinh sẽyhlc đsjdzwerni vớjbnwi ngưozxeơqeqli đsjdzwerni đsjdzãwxbhi khávguqc, đsjdzúvkfkng khôrvrcng? Khôrvrcng thểaehx khôrvrcng nóuqjoi, ngưozxeơqeqli rấpwust ngâghply thơqeql, cũjbnwng rấpwust thấpwust bạuxjni.

- Ngâghply thơqeql? Thấpwust bạuxjni?

Bạuxjnch Chiếywozn Vâghpln hừavlj nhẹqshv.

- Ngưozxeơqeqli mộqvbyt têqktsn hoàfbffn khốwern, ngay cảthsr ba hạuxjnng trụboed cộqvbyt khảthsro hạuxjnch cũjbnwng thôrvrcng qua khôrvrcng đsjdzưozxeghplc, cũjbnwng xứfbffng nóuqjoi ta thấpwust bạuxjni?

- Khôrvrcng phảthsri ta nóuqjoi ngưozxeơqeqli thấpwust bạuxjni, màfbfffbff ngưozxeơqeqli thậbwuht sựojfh rấpwust thấpwust bạuxjni. Ngưozxeơqeqli xem giai nhâghpln nhưozxe Cửvguqu Thiêqktsn Phưozxeghplng Hoàfbffng, giai nhâghpln xem ngưozxeơqeqli nhưozxe a miêqktsu a cẩbwuhu. Ngưozxeơqeqli nhiềebdmu lầnxmmn ởuqlu trưozxejbnwc mặbwuht ta trang bứfbffc, lạuxjni ngay cảthsrgoionh trang bứfbffc vìgoiovguqi gìgoiojbnwng khôrvrcng rõvywqfbffng. Mộqvbyt ngưozxeukhqi còonltn sốwernng, ngay cảthsr mụboedc tiêqktsu cũjbnwng khôrvrcng rõvywqfbffng, vìgoio mộqvbyt mộqvbyng tưozxeơqeql̉ng căzekcn bảthsrn khôrvrcng cóuqjo khảthsrzekcng thựojfhc hiệojfhn, lãwxbhng phínxmm thờukhqi gian, ngưozxeơqeqli còonltn dávguqm nóuqjoi ngưozxeơqeqli khôrvrcng thấpwust bạuxjni sao?

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.