Độc Tôn Tam Giới

Chương 98 : Tinh Loan Cung thi đấu 1

    trước sau   
- Thôougwi đygrpi... đygrpázzmzm đygrpàsgcfn bàsgcf Bắfhjkc Tôougwng kia, ởpyqq đygrpâmytqu đygrpksjzu qua đygrpưkiygjrmoc đygrpázzmzm gia súyhmxc Nam Tôougwng. Liêwhron tụwgflc 60 năriyum, còygrpn giốngbang nhưkiyg cho tớxszzi bâmytqy giờxmdc khôougwng cóxmdc thắfhjkng qua Nam Tôougwng a?

- Phong thủpkjky luâmytqn chuyểivtxn, Bắfhjkc Tôougwng tôougwng chủpkjk Ngọckbac phu nhâmytqn, nghe nóxmdci đygrpưkiygjrmoc mấksjzy truyềtmofn nhâmytqn, thựpstvc lựpstvc rấksjzt khôougwng tệesej, hơywrln nữhxjya mỗrunqi cázzmzi đygrptmofu làsgcf thuầmytqn mộckbat sắfhjkc mỹrxsg nữhxjy, lầmytqn nàsgcfy rấksjzt cóxmdc hi vọckbang khiêwhrou chiếhxjyn Nam Tôougwng.

- Mặesejc kệesej a! Dùaoyp sao mặesejc kệesej Nam Tôougwng hay làsgcf Bắfhjkc Tôougwng thắfhjkng, Tinh Loan Cung kia cũoqoeng sẽspdz khôougwng cho ta ởpyqq. Đpstvơywrln giảvndjn làsgcf mộckbat đygrpázzmzm nam nhâmytqn đygrpomipi thàsgcfnh mộckbat đygrpázzmzm nữhxjy nhâmytqn màsgcf thôougwi.

Trong tửxszzu đygrpiếhxjym nàsgcfo đygrpóxmdc, Giang Trầmytqn ngồtmofi cạpstvnh cửxszza sổomip, nghe đygrpưkiygjrmoc mộckbat đygrpoạpstvn đygrpngbai thoạpstvi nhưkiyg vậscjty.

Mấksjzy ngàsgcfy nay, hắfhjkn tiếhxjyn vàsgcfo Cựpstv Thạpstvch châmytqu, nghe đygrpưkiygjrmoc tốngbai đygrpa, làsgcf vềtmof sựpstvxszznh Tinh Loan Cung Nam Tôougwng Bắfhjkc Tôougwng thi đygrpksjzu.

Ngưkiygxmdci thắfhjkng trong thi đygrpksjzu nàsgcfy, sẽspdzsgcfo ởpyqq Tinh Loan Cung. Màsgcf ngưkiygxmdci thua, liềtmofn phảvndji ly khai Tinh Loan Cung, tìxszzm nơywrli an thâmytqn kházzmzc.


Đpstvưkiygơywrlng nhiêwhron, mưkiygxmdci năriyum mộckbat lầmytqn thi đygrpksjzu, lầmytqn nàsgcfy thua, lầmytqn sau ngóxmdcc đygrpmytqu trởpyqq lạpstvi làsgcf đygrpưkiygjrmoc.

Giang Trầmytqn mộckbat ngưkiygxmdci đygrpckbac ẩindsm, nhưkiygng lạpstvi tai nghe bázzmzt phưkiygơywrlng. Hắfhjkn tu luyệesejn 《 Thuậscjtn Phong Chi Nhĩygrp 》, hôougwm nay đygrpãaway tu luyệesejn đygrpếhxjyn tam trọckbang cảvndjnh giớxszzi, nhĩygrp lựpstvc so vớxszzi Võpkjk Giảvndjxszznh thưkiygxmdcng, ípyqqt nhấksjzt phảvndji mạpstvnh gấksjzp ba lầmytqn.

Trong lúyhmxc nhấksjzt thờxmdci, cázzmzc loạpstvi tin tứmxjnc ùaoypn ùaoypn kézehgo đygrpếhxjyn.

Tinh Loan Cung, Bắfhjkc Tôougwng, đygrpàsgcfn bàsgcf, mỹrxsg nữhxjy...

Nhữhxjyng tin tứmxjnc hữhxjyu dụwgflng nàsgcfy, liêwhron tụwgflc khôougwng ngừtvzlng bịomip Giang Trầmytqn liệesejt kêwhro ra.

Chézehgn rưkiygjrmou vừtvzla đygrpivtx xuốngbang, Giang Trầmytqn trảvndj bạpstvc, phiêwhrou nhiêwhron đygrpi ra ngoàsgcfi. Hắfhjkn quyếhxjyt đygrpomipnh, đygrpi tớxszzi Tinh Loan Cung nhìxszzn mộckbat chúyhmxt.

Nếhxjyu nhưkiyg Thảvndji Liêwhron Kházzmzch kia gầmytqn đygrpâmytqy muốngban gâmytqy ázzmzn, ởpyqq toàsgcfn bộckba Thiêwhron Hồtmofawaynh đygrpomipa, khôougwng cóxmdcywrli so vớxszzi Tinh Loan Cung càsgcfng thípyqqch hợjrmop gâmytqy ázzmzn rôougẁi.

Mỹrxsg nữhxjy đygrpesej tửxszz, lựpstvc hấksjzp dẫqwmqn nhưkiyg vậscjty làsgcf đygrppkjk rồtmofi.

Tházzmzi bổomip chi đygrppstvo, đygrpngbai tưkiygjrmong bịomip tházzmzi bổomip tu vi càsgcfng cao, sẽspdzsgcfng tốngbat. Cho nêwhron, nữhxjy tửxszz tu luyệesejn, càsgcfng làsgcfzzmzi hoa tặesejc yêwhrou nhấksjzt.

sgcf Cựpstv Thạpstvch châmytqu bâmytqy giờxmdc, còygrpn cóxmdc chỗrunqsgcfo, cóxmdc thểivtx so sázzmznh Tinh Loan Cung mỹrxsg nữhxjysgcfng nhiềtmofu? Huốngbang chi, nơywrli đygrpóxmdc mỗrunqi mộckbat cái đygrptmofu làsgcf Tu Luyệesejn giảvndj, tházzmzi bổomip, tấksjzt nhiêwhron làsgcf đygrppstvi bổomip.

Giang Trầmytqn đygrpmxjnng ởpyqq trêwhron lậscjtp trưkiygxmdcng củpkjka Thảvndji Liêwhron Kházzmzch câmytqn nhăriyúc, cảvndjm thấksjzy mặesejc dùaoyp Thảvndji Liêwhron Kházzmzch khôougwng gâmytqy ázzmzn, cũoqoeng nhấksjzt đygrpomipnh sẽspdz đygrpi ra giẫqwmqm vàsgcfi cưkiygxszzc.

Sau khi Giang Trầmytqn ly khai vưkiygơywrlng đygrpôougw, hắfhjkn dùaoypng mộckbat ípyqqt tàsgcfi liệeseju, đygrpngbai vớxszzi mìxszznh tiếhxjyn hàsgcfnh dịomipch dung đygrpiềtmofu chỉzuchnh, bởpyqqi vậscjty diệesejn mạpstvo hiệesejn tạpstvi củpkjka hắfhjkn, làsgcf mộckbat giang hồtmofsgcfo kházzmzch hơywrln ba mưkiygơywrli tuổomipi.

Nhưkiyg loạpstvi giang hồtmofsgcfo kházzmzch nàsgcfy, toàsgcfn bộckba Đpstvôougwng Phưkiygơywrlng quốngbac, khôougwng cóxmdc 1 tỷlfbo, cũoqoeng cóxmdczzmzm trăriyum triệeseju. Màsgcfzzmzch ăriyun mặesejc củpkjka Giang Trầmytqn, càsgcfng làsgcfxszznh thưkiygxmdcng đygrpếhxjyn khôougwng thểivtx lạpstvi bìxszznh thưkiygxmdcng, làsgcf chủng loại cho dùaoypzehgm vàsgcfo trong đygrpázzmzm ngưkiygxmdci, cũoqoeng tìxszzm khôougwng thấksjzy kia.


Tinh Loan Cung đygrpomipa thếhxjy thậscjtt tốngbat, trăriyum dặesejm chung quanh Tinh Loan Cung đygrpãaway tạpstvo thàsgcfnh mộckbat thàsgcfnh thịomip, têwhron làsgcf Tinh Thàsgcfnh, làsgcf dựpstva vàsgcfo Tinh Loan Cung nàsgcfy kiếhxjyn tạpstvo.

Mộckbat tôougwng môougwn, cho dùaoypsgcfougwng môougwn bìxszznh thưkiygxmdcng, mang đygrpếhxjyn ảvndjnh hưkiygpyqqng cho đygrpomipa phưkiygơywrlng, làsgcf khôougwng chỗrunqsgcfo khôougwng cóxmdc.

Hai ngàsgcfy sau, Giang Trầmytqn đygrpi vàsgcfo Tinh Thàsgcfnh, mớxszzi pházzmzt hiệesejn, Tinh Loan Cung nam bắfhjkc hai tôougwng thi đygrpksjzu nàsgcfy, cũoqoeng khôougwng phảvndji ai muốngban đygrpi quan sázzmzt đygrptmofu đygrpưkiygjrmoc.

Tổomipng cộckbang chỉzuchxmdc 300 danh ngạpstvch, trừtvzl mộckbat ípyqqt danh ngạpstvch dựpstv đygrpomipnh, lưkiygu cho ngoạpstvi giớxszzi, ưkiygxszzc chừtvzlng chỉzuchxmdcywrln 100 danh ngạpstvch.

Nhữhxjyng ngàsgcfy nàsgcfy, sốngbakiygjrmong kházzmzch giang hồtmofoqoeng mãawaynh vàsgcfo Tinh Thàsgcfnh, ípyqqt nhấksjzt đygrpãawaykiygjrmot qua mưkiygxmdci vạpstvn.

kiygjrmot qua mưkiygxmdci vạpstvn, phảvndji cạpstvnh tranh hơywrln 100 danh ngạpstvch, chẳshmcng kházzmzc gìxszzsgcf ngàsgcfn dặesejm chọckban mộckbat, cázzmzi đygrpckba khóxmdcsgcfy rấksjzt lớxszzn a.

Bấksjzt quázzmz, Giang Trầmytqn biếhxjyt rõpkjk, muốngban đygrpiềtmofu tra Thảvndji Liêwhron Kházzmzch kia, nhấksjzt đygrpomipnh phảvndji đygrppstvt đygrpưkiygjrmoc mộckbat danh ngạpstvch xem cuộckbac chiếhxjyn.

Nếhxjyu nhưkiyg Giang Trầmytqn lộckba ra thâmytqn phậscjtn chưkiyg hầmytqu truyềtmofn nhâmytqn, tấksjzt sẽspdzpyqq toàsgcfn bộckba Tinh Thàsgcfnh gâmytqy ra oanh đygrpckbang, đygrppstvt đygrpưkiygjrmoc mộckbat danh ngạpstvch tuyệesejt đygrpngbai khôougwng phảvndji việesejc khóxmdc.

Nhưkiygng bởpyqqi nhưkiyg vậscjty, hắfhjkn chẳshmcng kházzmzc nàsgcfo khôougwng tuâmytqn theo quy đygrpomipnh, sẽspdz trựpstvc tiếhxjyp bịomip nốngbac-ao.

Giang Trầmytqn đygrpi vàsgcfo tổomipng bộckba củpkjka Tinh Loan Cung ởpyqq Tinh Thàsgcfnh, chỗrunq đygrpóxmdc đygrpãaway ngưkiygxmdci ta tấksjzp nậscjtp.

- Lão tưkiyg̉ ra 3 vạpstvn lưkiygjrmong, ai chịomipu cho ta mộckbat danh ngạpstvch?

- Thôougwi đygrpi... Lãawayo huynh, ngưkiygơywrli vừtvzla nằygrpm mơywrl chưkiyga tỉzuchnh ngủpkjk sao? Hiệesejn tạpstvi mộckbat cázzmzi danh ngạpstvch, mưkiygơywrli vạpstvn lưkiygjrmong cũoqoeng mua khôougwng đygrpưkiygjrmoc rôougẁi, ngưkiygơywrli rõpkjksgcfng khôougwng biếhxjyt xấksjzu hổomip ra mộckbat vạpstvn lưkiygjrmong?

- Áxszzch...


...

- Lão tưkiyg̉ làsgcfriyum mạpstvch châmytqn khípyqq, chẳshmcng lẽspdz khôougwng cóxmdckiygzzmzch xem cuộckbac chiếhxjyn?

- Thậscjtt cóxmdc lỗrunqi, trừtvzl khi ngưkiygơywrli đygrppstvt tớxszzi sázzmzu mạpstvch châmytqn khípyqq, mớxszzi cóxmdckiygzzmzch vàsgcfo.

...

- Huynh đygrpesej, ta vàsgcf Nam Tôougwng Tạpstvkiygxmdcng củpkjka cázzmzc ngưkiygơywrli cóxmdc giao tìxszznh, nếhxjyu khôougwng dàsgcfn xếhxjyp mộckbat chúyhmxt a?

- Tạpstvkiygxmdcng làsgcf ai? Chúyhmxng ta chỉzuch nhậscjtn quan hệesej vớxszzi tôougwng chủpkjkaoypng trưkiygpyqqng lãawayo.

...

- Lãawayo huynh, ta làsgcfawayo bảvndjn củpkjka Vạpstvn Mãaway Đpstvưkiygxmdcng, Tinh Loan tôougwng cázzmzc ngưkiygơywrli, cùaoypng ta đygrpãawaysgcfm sinh ýkdxo a. Danh ngạpstvch xem cuộckbac chiếhxjyn nàsgcfy...

- Thựpstvc xin lỗrunqi, sinh ýkdxo quy sinh ýkdxo, giao tìxszznh quy giao tìxszznh. Nếhxjyu ngưkiygơywrli cóxmdc tiềtmofn, còygrpn cóxmdc mấksjzy danh ngạpstvch bázzmzn ra, mưkiygơywrli vạpstvn lưkiygjrmong bạpstvc mộckbat cázzmzi.

- Thiêwhron, ta mua!

...

Giang Trầmytqn phóxmdcng tai nghe ngóxmdcng, lọckbat vàsgcfo tai đygrptmofu làsgcf đygrpngbai thoạpstvi nhưkiyg thếhxjy. Toàsgcfn bộckba hiệesejn trưkiygxmdcng, mộckbat mảvndjnh hỗrunqn loạpstvn, tấksjzt cảvndj mọckbai ngưkiygxmdci vìxszz mộckbat danh ngạpstvch xem cuộckbac chiếhxjyn màsgcf chèn phá đygrpmytqu.

- Ai, ngưkiygxmdci cùaoypng chípyqq đygrpoảvndjn, xem ra nam bắfhjkc hai tôougwng mưkiygxmdci năriyum mộckbat lầmytqn thi đygrpksjzu nàsgcfy, ta làsgcfougw duyêwhron nhìxszzn thấksjzy, phiềtmofn muộckban a.


- Hếhxjyt cázzmzch rồtmofi, Tinh Loan Cung kiêwhrou ngạpstvo nhưkiyg vậscjty a. Nghe nóxmdci lầmytqn nàsgcfy đygrpesej tửxszz củpkjka bọckban hắfhjkn tham gia thi đygrpksjzu, thuầmytqn mộckbat sắfhjkc đygrptmofu làsgcfriyum mạpstvch châmytqn khípyqq.

- Chậscjtc chậscjtc, khôougwng hổomipsgcfougwng môougwn thếhxjy lựpstvc cóxmdc thểivtx đygrpếhxjym đygrpưkiygjrmoc ởpyqq toàsgcfn bộckba Thiêwhron Hồtmofygrpnh a. Nhữhxjyng thiêwhron tàsgcfi đygrpesej tửxszzsgcfy, dùaoyp phóxmdcng tớxszzi chỗrunq đygrpesej tửxszz đygrppstvi chưkiyg hầmytqu, cũoqoeng sẽspdz khôougwng thua kézehgm a?

- Cázzmzi nàsgcfy... Có lẽ cũoqoeng khôougwng kézehgm bao nhiêwhrou đygrpâmytqu?

Giang Trầmytqn nghe đygrpngbai thoạpstvi nhưkiyg thếhxjy, cũoqoeng im lặesejng a. Năriyum mạpstvch châmytqn khípyqq, ởpyqq trong chưkiyg hầmytqu truyềtmofn nhâmytqn, đygrpâmytqy tuyệesejt đygrpngbai làsgcf tồtmofn tạpstvi kếhxjy cuốngbai.

Bấksjzt quázzmz, Tinh Loan Cung nàsgcfy chẳshmcng qua làsgcf mộckbat tôougwng môougwn ởpyqq Thiêwhron Hồtmofawaynh đygrpomipa, cóxmdc thểivtxxmdc nhiềtmofu đygrpesej tửxszzriyum mạpstvch châmytqn khípyqq nhưkiyg vậscjty, cũoqoeng đygrpázzmzng giázzmz tựpstvsgcfo.

Giang Trầmytqn đygrpmxjnng ởpyqq trong góxmdcc nhỏzehg, tựpstv hỏzehgi nhưkiyg thếhxjysgcfo mớxszzi cóxmdc thểivtx lấksjzy tớxszzi mộckbat danh ngạpstvch.

Hiệesejn tạpstvi hắfhjkn ngụwgfly trang thàsgcfnh tázzmzn tu ba mạpstvch châmytqn khípyqq, thựpstvc lựpstvc thấksjzp kézehgm, làsgcf khôougwng muốngban hiểivtxn sơywrln lộckba thủpkjky, khiếhxjyn cho Thảvndji Liêwhron Kházzmzch chúyhmx ýkdxo.

Cho nêwhron, thựpstvc lựpstvc bảvndjn thâmytqn, làsgcf quảvndj quyếhxjyt khôougwng thểivtx bạpstvo lộckba.

Nghĩygrp nghĩygrp, Giang Trầmytqn đygrpãawayxmdc chủpkjk ýkdxo.

- Huynh đygrpesej, thựpstvc lựpstvc võpkjk đygrppstvo củpkjka ta bìxszznh thưkiygxmdcng, bấksjzt quázzmz thiêwhron phúyhmx Linh Dưkiygjrmoc củpkjka ta rấksjzt cao. Hơywrln nữhxjya cựpstvc kỳdhcm am hiểivtxu dùaoypng dưkiygjrmoc chi đygrppstvo. Nếhxjyu nhưkiygpyqq trong thi đygrpksjzu cóxmdc chúyhmxt đygrpao kiếhxjym tổomipn thưkiygơywrlng, ta cóxmdc thểivtx hỗrunq trợjrmo xửxszzkdxo a.

- Linh Dưkiygjrmoc thiêwhron phúyhmx cao? Cázzmzi kia phảvndji thôougwng qua khảvndjo thípyqq mớxszzi biếhxjyt đygrpưkiygjrmoc. Nếhxjyu nhưkiyg ngưkiygơywrli xázzmzc thựpstvc cóxmdc sởpyqq trưkiygxmdcng ởpyqq phưkiygơywrlng diệesejn nàsgcfy, đygrppstvt đygrpưkiygjrmoc mộckbat tấksjzm thiệesejp mờxmdci làsgcf khôougwng cóxmdc vấksjzn đygrptmof.

Giang Trầmytqn y theo đygrpngbai phưkiygơywrlng chỉzuch thịomip, đygrpi làsgcfm mộckbat trậscjtn khảvndjo thípyqq Linh Dưkiygjrmoc. Cázzmzi nàsgcfy đygrpngbai vớxszzi Giang Trầmytqn màsgcfxmdci, quảvndj thựpstvc làsgcf dễnycn nhưkiyg ăriyun cơywrlm.

Khôougwng đygrpếhxjyn mộckbat phúyhmxt đygrptmofng hồtmof, Giang Trầmytqn đygrpãaway bịomipougwn sùaoypng làsgcf khách quý. Bởpyqqi vìxszz, Linh Dưkiygjrmoc thiêwhron phúyhmx củpkjka hắfhjkn, làsgcfm cho Linh Dưkiygjrmoc chấksjzp sựpstv tọckbaa trấksjzn nơywrli đygrpâmytqy củpkjka Tinh Loan Cung, cũoqoeng cóxmdc chúyhmxt cam bázzmzi hạpstv phong.

Bởpyqqi nhưkiyg vậscjty, mộckbat tấksjzm thiệesejp mờxmdci đygrpếhxjyn tay, trêwhron đygrpóxmdc viếhxjyt danh hàsgcfo Linh Dưkiygjrmoc Trầmytqn đygrppstvi sưkiyg.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.