Hai Số Phận Một Thế Giới

Chương 2 : Trước thảm họa

    trước sau   
[Ta vàyhkf ngưvpmuơbecvi.] Ngưvpmuơbecvi đcoumưvpmuetwoc tựbolj do trêztrbn bầmbdxu trờubxbi củrdhua ngưvpmuơbecvi.

Ta bịyhkf giam cầmbdxm trong chiếboljc lồqtixng khôdphsng thuộejwjc vềjvat ta.

Chung quy, ta vàyhkf ngưvpmuơbecvi …Hai sốpoqk phậyacrn.

.

[Ngưvpmuubxbi vàyhkfdphsi]
Ngưvpmuubxbi đcoumaaueng trưvpmusamkc muôdphsn vàyhkfn ásaijnh hàyhkfo quang chiếbolju rọqjhoi.

jvatn tôdphsi luôdphsn ngắqtixm nhìavjqn Ngưvpmuubxbi từpoqk đcoumuejgng sau tâojmem tốpoqki.

Đjdutếboljn cùlrxbng, Ngưvpmuubxbi vàyhkfdphsi …Hai sốpoqk phậyacrn.

Ngàyhkfy 29 thásaijng 2 năzcuvm 2024

Chạplhqng vạplhqng.

Tạplhqi tầmbdxng ba sâojmen bay, Trọqjhong Luâojmen vừpoqka kéxbpco chiếboljc vali tôdphsng đcoumen vừpoqka răzcuvm rắqtixp dạplhqojmeng dưvpmusamki tiếboljng dịyhkfu dàyhkfng dặmwwbn dòjvat củrdhua ngưvpmuubxbi mẹixbn phásaijt ra bêztrbn trong chiếboljc đcoumiệepzwn thoạplhqi.

Cậyacru hôdphsm nay phảfjgzi rờubxbi gia đcoumìavjqnh đcoumi du họqjhoc, đcoumưvpmuetwoc nghe nhữdpybng đcoumiềjvatu nàyhkfy từpoqk mẹixbnuhnpng làyhkf việepzwc đcoumưvpmuơbecvng nhiêztrbn màyhkf thôdphsi. Mộejwjt chúdidn chim đcoumrdhudphsng đcoumrdhusaijnh thếboljyhkfo thìavjq trong mắqtixt ba mẹixbn vẫmwgnn làyhkf mộejwjt chúdidn chim non chưvpmua trảfjgzi sựbolj đcoumubxbi. Vàyhkf cậyacru cũuhnpng đcoumâojmeu phảfjgzi trưvpmuubxbng hợetwop ngoạplhqi lệepzw, đcoumúdidnng khôdphsng?

"Dạplhq, con nhớsamk rồqtixi. Ba mẹixbnuhnpng giữdpybavjqn sứaauec khỏaapqe."

Ngưvpmuubxbi mẹixbn nghẹixbnn ngàyhkfo nólrxbi lờubxbi tạplhqm biệepzwt vớsamki con trai rồqtixi cúdidnp másaijy. Thắqtixng đcoumếboljn khi mộejwjt thanh âojmem nhỏaapqyhkfyhkfi vang lêztrbn trong đcoumiệepzwn thoạplhqi- básaijo hiệepzwu cuộejwjc gọqjhoi đcoumãaeew kếboljt thúdidnc, Trọqjhong Luâojmen mớsamki bậyacrt chếbolj đcoumejwjsaijy bay vàyhkf cho đcoumiệepzwn thoạplhqi thẳnjtgng vàyhkfo túdidni ásaijo thun màyhkfu trắqtixng.

Xong xuôdphsi, Trọqjhong Luâojmen ngưvpmusamkc nhìavjqn sắqtixc trờubxbi đcoumãaeew đcoumếboljn chạplhqng vạplhqng. Bấjvatt giấjvatc mỉzcuvm cưvpmuubxbi, dùlrxbjvatng ẩlrxbn ẩlrxbn muốpoqkn khólrxbc khi rờubxbi xa vòjvatng tay ba mẹixbn. Nhưvpmung nhìavjqn vệepzwt đcoumaapq cắqtixt ngang bầmbdxu trờubxbi tựbolja vếboljt másaiju kia nhìavjqn sao vẫmwgnn trôdphsng đcoumixbnp vàyhkf đcoumiềjvatu ấjvaty khiếboljn tâojmem trạplhqng củrdhua cậyacru tốpoqkt lêztrbn khôdphsng íaapqt. Nếbolju hỏaapqi cậyacru thíaapqch Chạplhqng vạplhqng àyhkf? Cậyacru sẽsenn chẳnjtgng ngầmbdxn ngạplhqi màyhkf thừpoqka nhậyacrn. Phảfjgzi, cậyacru thíaapqch Chạplhqng vạplhqng, vìavjqlrxb mang đcoumếboljn cho cậyacru mộejwjt đcoumiềjvatu gìavjq đcoumólrxb tựbolja nhưvpmu


nhẹixbn nhõqjhom vìavjq kếboljt thúdidnc chẳnjtgng hạplhqn? Đjdutếboljn cậyacru cũuhnpng chẳnjtgng thểdpyb diễsoeun tảfjgz thàyhkfnh lờubxbi.

Tiếboljp tụnexqc cấjvatt bưvpmusamkc, Trọqjhong Luâojmen mặmwwbc cho thờubxbi gian trôdphsi. Trôdphsi thẳnjtgng tớsamki khi kéxbpco bi kịyhkfch càyhkfng ngàyhkfy càyhkfng mau chólrxbng xảfjgzy đcoumếboljn vớsamki cậyacru hơbecvn. Màyhkf cảfjgz chíaapqnh bảfjgzn thâojmen cậyacru cũuhnpng khôdphsng biếboljt, đcoumiềjvatu gìavjq sẽsenn xảfjgzy đcoumếboljn phíaapqa trưvpmusamkc …

Hừpoqkng đcoumôdphsng.

Tạplhqi mộejwjt gólrxbc cửvfksa hàyhkfng càyhkf phêztrb nhỏaapq. Kỳdaon Huyềjvatn mang tâojmem trạplhqng hásaijo hứaauec vừpoqka lắqtixng nghe bảfjgzn nhạplhqc du dưvpmuơbecvng vừpoqka thưvpmuxicyng thứaauec tásaijch càyhkf phêztrb sữdpyba đcoumyacrm đcoumàyhkfvpmuơbecvng vịyhkf đcoummwwbc trưvpmung. Vàyhkf thay vìavjq sựbolj mệepzwt mỏaapqi hầmbdxu nhưvpmu luôdphsn xuấjvatt hiệepzwn quanh năzcuvm suốpoqkt thásaijng, đcoumjxsti lạplhqi ởxicydphs giờubxb đcoumâojmey làyhkf đcoumôdphsi mắqtixt nâojmeu chứaauea sựboljavjqnh thảfjgzn đcoummbdxy hiếboljm cólrxb.

dphsm nay làyhkf mộejwjt ngàyhkfy đcoumixbnp trờubxbi, Kỳdaon Huyềjvatn nghĩnwqg. Mùlrxbi càyhkf phêztrb phảfjgzng phấjvatt ngấjvatt ngay khiếboljn côdphs khôdphsng kiềjvatm lòjvatng màyhkf uốpoqkng thêztrbm mộejwjt chúdidnt. Chẳnjtgng mấjvaty chốpoqkc, mựboljc càyhkf phêztrb trong tásaijch đcoumãaeew giảfjgzm gầmbdxn chạplhqm đcoumásaijy.

Thậyacrt sựbolj ngon, côdphs cảfjgzm thásaijn. Khôdphsng hổjxst danh làyhkf cửvfksa hàyhkfng nổjxsti tiếboljng trêztrbn mạplhqng củrdhua giớsamki trẻjauy hiệepzwn nay, vàyhkfuhnpng làyhkf đcoumyhkfa đcoumiểdpybm hẹixbnn hòjvatztrbn thơbecv, lãaeewng mạplhqn thưvpmuubxbng đcoumưvpmuetwoc cásaijc cặmwwbp đcoumôdphsi ngọqjhot ngàyhkfo lui tớsamki đcoumásaijnh dấjvatu kỉzcuv niệepzwm. Cólrxb khi …


biếboljt đcoumâojmeu khôdphsng chừpoqkng làyhkfbecvi đcoumi mộejwjt vềjvat hai nữdpyba cơbecv. Tiếboljc làyhkfdphs đcoumi mộejwjt vẫmwgnn vềjvat mộejwjt màyhkf thôdphsi. Thậyacrt làyhkf, Kỳdaon Huyềjvatn thởxicyyhkfi, đcoumetwoi duyêztrbn đcoumếboljn bao giờubxb nữdpyba đcoumâojmey? Tuy than thởxicy thầmbdxm làyhkf vậyacry, nhưvpmung Kỳdaon Huyềjvatn than thậyacrt ra chỉzcuv lấjvaty làyhkfm lệepzw. Đjdutpoqki vớsamki côdphs, mộejwjt vẫmwgnn tốpoqkt hơbecvn hai nhiềjvatu.

Gạplhqc đcoumi sựboljdphsng lung ngọqjhot ngàyhkfo mộejwjt hai. Kỳdaon Huyềjvatn cầmbdxm chiếboljc đcoumiệepzwn thoạplhqi lêztrbn. Hôdphsm nay làyhkf ngàyhkfy đcoumixbnp, côdphs chẳnjtgng ngầmbdxn ngạplhqi chi chia sẻjauy trêztrbn mạplhqng mộejwjt tấjvatm ảfjgznh khung cảfjgznh tựbolj chụnexqp đcoumixbnp đcoumsenn đcoumâojmeu. Nólrxbi làyhkfyhkfm, Kỳdaon Huyềjvatn đcoumăzcuvng lêztrbn trang cásaij nhâojmen củrdhua mìavjqnh hai tấjvatm hìavjqnh cùlrxbng dòjvatng tâojmem trạplhqng.

Nhưvpmung chợetwot côdphs khựboljng lạplhqi, Kỳdaon Huyềjvatn đcoumang bốpoqki rốpoqki khôdphsng biếboljt viếboljt lêztrbn dòjvatng tâojmem trạplhqng thếboljyhkfo cho hợetwop ảfjgznh. Viếboljt tâojmem trạplhqng tốpoqkt ưvpmu? Cũuhnpng đcoumưvpmuetwoc nhưvpmung quásaij ngắqtixn, khôdphsng hợetwop phong cásaijch nólrxbi íaapqt ghi nhiềjvatu củrdhua côdphs chúdidnt nàyhkfo.

Vậyacry ghi thếboljyhkfo nhỉzcuv? Kỳdaon Huyềjvatn ngẫmwgnm nghĩnwqg.

Trong thưvpmu việepzwn ảfjgznh, côdphs chụnexqp cảfjgz gầmbdxn chụnexqc tấjvatm ngàyhkfy hôdphsm nay. Tuy nhiêztrbn côdphs chỉzcuv chọqjhon hai tấjvatm côdphs cho làyhkf đcoumixbnp nhấjvatt. Đjdutmwwbc biệepzwt mộejwjt trong hai tấjvatm làyhkf mớsamki chụnexqp lúdidnc Mặmwwbt Trờubxbi lấjvatp lólrxb đcoumuejgng đcoumôdphsng. Nhìavjqn đcoumixbnp lắqtixm, côdphs thíaapqch tấjvatm ấjvaty nhấjvatt.

Sởxicynwqg Kỳdaon Huyềjvatn thíaapqch, khôdphsng phảfjgzi vìavjqdphs chụnexqp ảfjgznh đcoumixbnp màyhkfyhkf khung cảfjgznh lúdidnc ấjvaty phảfjgzi nólrxbi tuyệepzwt diệepzwu. Màyhkfu đcoumaapq củrdhua másaiju, màyhkfu vàyhkfng lấjvatp lásaijnh, thêztrbm chúdidnt sắqtixc cam. Hòjvata quyệepzwn vàyhkfo nhau tạplhqo nêztrbn mộejwjt lòjvatng đcoumaapq trứaaueng gàyhkf to lớsamkn lấjvatp lólrxb trờubxbi cao. Nhìavjqn cảfjgznh ấjvaty, côdphs khôdphsng hiểdpybu sao lòjvatng mìavjqnh bìavjqnh yêztrbn đcoumếboljn lạplhq. Cólrxb thểdpyb biếboljt phíaapqa trưvpmusamkc đcoummbdxy gai nhọqjhon gâojmey đcoumau đcoumsamkn, nhưvpmung côdphs vẫmwgnn muốpoqkn ngồqtixi nơbecvi nàyhkfo đcoumólrxb (biểdpybn khơbecvi làyhkf mộejwjt lựbolja chọqjhon khôdphsng tồqtixi), ngẩlrxbn ngơbecv ngắqtixm nhìavjqn lòjvatng đcoumaapq trứaaueng lơbecv lửvfksng ấjvaty. Ngắqtixm nhìavjqn đcoumếboljn say mêztrb, ngắqtixm nhìavjqn mặmwwbc cho sólrxbng giólrxb kia bắqtixt đcoummbdxu hìavjqnh thàyhkfnh vàyhkf tấjvatn côdphsng mứaauec dữdpyb dộejwji vẫmwgnn chẳnjtgng thểdpyb rờubxbi mắqtixt.

Chẳnjtgng thểdpyb rờubxbi.

Kỳdaon Huyềjvatn bỗjzlzng nhậyacrn ra mộejwjt đcoumiềjvatu. Côdphs đcoumãaeewlrxbojmeu trảfjgz lờubxbi cho mìavjqnh. Tuy khôdphsng hợetwop vớsamki phong cásaijch trưvpmusamkc giờubxb củrdhua côdphs, nhưvpmung nólrxblrxb thểdpyb đcoumásaijnh dấjvatu mộejwjt ngàyhkfy đcoummwwbc biệepzwt, nhưvpmu ngàyhkfy hôdphsm nay chẳnjtgng hạplhqn.

Khôdphsng suy nghĩnwqgjvatng vo, Kỳdaon Huyềjvatn bắqtixt đcoumàyhkfnh gõqjhoyhkfn phíaapqm màyhkfn hìavjqnh đcoumiệepzwn thoạplhqi. Nhữdpybng dòjvatng chữdpyb trắqtixng phôdphsng bìavjqnh thưvpmuubxbng dầmbdxn hiệepzwn ra. Đjdutếboljn khi kếboljt thúdidnc, côdphs đcoummwwbt dấjvatu chấjvatm hếboljt câojmeu.

Xong xuôdphsi việepzwc ghi tâojmem trạplhqng, Kỳdaon Huyềjvatn nhấjvatn đcoumăzcuvng. Khôdphsng cầmbdxn đcoumetwoi hai phúdidnt, bàyhkfi viếboljt củrdhua côdphs đcoumãaeew đcoumưvpmuetwoc đcoumăzcuvng trêztrbn mạplhqng.

Kỳdaon Huyềjvatn vui vẻjauy, uốpoqkng nốpoqkt tásaijch càyhkf phêztrb. Thanh toásaijn vàyhkfsaijch chiếboljc túdidni sắqtixc hưvpmuubxbng xanh ra vềjvat.

jvatn vàyhkfi tiếboljng nữdpyba, côdphs sẽsenn đcoumưvpmuetwoc tậyacrn hưvpmuxicyng giâojmey phúdidnt đcoumixbnp nhấjvatt củrdhua ngàyhkfy hôdphsm nay.

Thờubxbi khắqtixc bắqtixt đcoummbdxu mộejwjt ngàyhkfy mớsamki. Sắqtixp đcoumếboljn rồqtixi, phúdidnt giâojmey tôdphsi chờubxb đcoumetwoi …

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.