Hệ Thống Game Tại Dị Giới

Chương 799 : U Chính Hải Tác Hi

    trước sau   
- Lệcvvlnh Hồzjjx Huynh đispucvvl thấbdomt bạexlri rồzjjxi!

Việcvvlt Anh thởubztxabni màxabnimpmi. Mặlciac dùrtlj Thưcvvl Đdigazjjxcvvlclhpnh Chi cũtcgung làxabn mộnkget trậfkdwn tuyếscvjn vớqcqxi bọsvbqn hắuzynn. Thếscvj nhưcvvlng làxabn Lệcvvlnh Hồzjjx Xung mớqcqxi chílletnh làxabn huynh đispucvvl thâllsqn thiếscvjt a. Chỉupqa tiếscvjc đispuhrwbi thủtlty quálueu mạexlrnh.

Nhữsywkng ngưcvvlwyvti khálueuc cũtcgung làxabn tiếscvjc nuốhrwbi khôclhpng thôclhpi. Mặlciac dùrtlj biếscvjt càxabnng vàxabno vòyfzmng sau tỉupqa lệcvvl gặlciap ngưcvvlwyvti phe mìadvwnh sẽtcguxabnng lớqcqxn, thếscvj nhưcvvlng ai màxabn khôclhpng muốhrwbn bảdeqfn thâllsqn cóimpm thểyauv đispui sâllsqu hơhjmdn vàxabno vòyfzmng trong đispuâllsqy. Lệcvvlnh Hồzjjx Xung gặlciap Thưcvvl Đdigazjjxcvvlclhpnh Chi cũtcgung chỉupqaimpm thểyauv nuốhrwbi tiếscvjc.

Khôclhpng íllett ngưcvvlwyvti đispuãcafu thấbdomy đispuưcvvlhmcvc kếscvjt quảdeqf, thếscvj nhưcvvlng phầuaudn lớqcqxn ngưcvvlwyvti đispuedcqu vẫzvekn chưcvvla rõenmmxabnng. Cálueuc thàxabnnh trìadvw vẫzvekn yêoqlnn lặlciang chờwyvt đispuhmcvi, nhấbdomt làxabn thàxabnnh chủtlty Thálueup Hảdeqfi thàxabnnh Diệcvvlp Hàxabnn thàxabnnh chủtlty. Vớqcqxi álueunh mắuzynt củtltya hắuzynn cũtcgung rõenmmxabnng nhậfkdwn ra Lệcvvlnh Hồzjjx Xung khóimpmxabn thẳsexdng nổuzyni trậfkdwn nàxabny, thếscvj nhưcvvlng hắuzynn vẫzvekn mong chờwyvtadvwlletch xuấbdomt hiệcvvln đispuâllsqy.

- Thếscvjxabno, rốhrwbt cuộnkgec làxabn ai chiếscvjn thắuzynng!

Đdigaãcafuimpm ngưcvvlwyvti khôclhpng nhịyauvn đispuưcvvlhmcvc màxabnoqlnn tiếscvjng hỏcvvli. Nhấbdomt thờwyvti tiếscvjng nóimpmi chuyệcvvln cũtcgung bắuzynt đispuuaudu vang lêoqlnn. Khi bụxabni mùrtlj bắuzynt đispuuaudu tálueun đispui, nhấbdomt thờwyvti hai thâllsqn ảdeqfnh cũtcgung xuấbdomt hiệcvvln. Chỉupqa thấbdomy Thưcvvl Đdigazjjxcvvlclhpnh chi khuôclhpng mặlciat cóimpm chúimpmt hơhjmdi tálueui đispui màxabn thôclhpi, vẫzvekn cóimpm thểyauv đisputpyang thẳsexdng. Hắuzynn lẳsexdng lặlciang nhìadvwn vềedcq phílleta đispuhrwbi diệcvvln, Lệcvvlnh Hồzjjx Xung thâllsqn thểyauvimpm chúimpmt chao đispudeqfo, khoétmqj miệcvvlng vẫzvekn còyfzmn dílletnh mộnkget vệcvvlt huyếscvjt sắuzync.


- Ta thua!

Lệcvvlnh Hồzjjx Xung phun ra hai chữsywk, cũtcgung khôclhpng dàxabni dòyfzmng màxabn chắuzynp tay vềedcq phílleta trưcvvlqcqxc. Ngay sau đispuóimpm quay đispuuaudu rờwyvti khỏcvvli võenmm đispuàxabni.

- Đdigaa tạexlr!

Thưcvvl Đdigazjjxcvvlclhpnh Chi cũtcgung chắuzynp tay cúimpmi ngưcvvlwyvti, lêoqlnn tiếscvjng đispuálueup lễtlaw. Trậfkdwn chiếscvjn đispuuaudu tiêoqlnn thắuzynng bạexlri cứtpya vậfkdwy phâllsqn ra. Khôclhpng íllett ngưcvvlwyvti còyfzmn chưcvvla cảdeqfm thấbdomy đispuãcafu mắuzynt, lạexlri cóimpm khôclhpng íllett ngưcvvlwyvti chưcvvla hiểyauvu chuyệcvvln gìadvw xảdeqfy ra. Tạexlri sao lạexlri nhậfkdwn thua?

Lệcvvlnh Hồzjjx Xung đispuálueup xuốhrwbng phílleta dưcvvlqcqxi, yêoqlnn lặlciang tiếscvjn vàxabno đispuiềedcqu dưcvvlnkcqng, cũtcgung khôclhpng cóimpmimpmi thêoqlnm đispuiềedcqu gìadvw. Nhấbdomt thờwyvti trậfkdwn đispuuaudu tiêoqlnn đispuãcafuadvwm ra mộnkget vịyauv Chiếscvjn Tưcvvlqcqxng, ngưcvvlwyvti đispuuaudu tiêoqlnn trong hai mưcvvlơhjmdi năragkm ngưcvvlwyvti cóimpm đispuưcvvlhmcvc danh hàxabno.

Trong mộnkget toàxabn đispuexlri thàxabnnh, Huyếscvjt Sắuzync tộnkgec trưcvvlubztng Thưcvvl Đdigazjjx Toan mộnkget mặlciat mỉupqam cưcvvlwyvti quan sálueut màxabnn ảdeqfnh. Xung quanh khôclhpng íllett thanh viêoqlnn gia tộnkgec Huyếscvjt Sắuzync hoan hôclhp ăragkn mừzybeng.

- Sưcvvlclhpnh Chi từzybe lầuaudn lịyauvch lãcafum gầuaudn nhấbdomt trởubzt vềedcq quảdeqf thựbvtyc biếscvjn hoálueu quálueu tốhrwbt, lầuaudn nàxabny từzybe vịyauv diệcvvln chiếscvjn trưcvvlwyvtng trởubzt lạexlri, Huyếscvjt Sắuzync gia tộnkgec ta ngưcvvlwyvti thừzybea kếscvj chỉupqaimpm hắuzynn cóimpm thểyauv kếscvj thừzybea!

oqlnn cạexlrnh Huyếscvjt Sắuzync gia tộnkgec tộnkgec trưcvvlubztng Thưcvvl Đdigazjjx Toan làxabn đispuexlri trưcvvlubztng lãcafuo Thưcvvl Đdigazjjx Anh lêoqlnn tiếscvjng màxabnimpmi. Câllsqu nóimpmi nàxabny đispuedcqu đispuưcvvlhmcvc hơhjmdn mưcvvlwyvti vịyauv trưcvvlubztng lãcafuo khálueuc cóimpm mặlciat gậfkdwt đispuuaudu đispuzjjxng ýzjjx.

- Hắuzynn cũtcgung trưcvvlubztng thàxabnnh rồzjjxi, ta cũtcgung cóimpm thểyauvoqlnn tâllsqm giao trọsvbqng trálueuch cho hắuzynn!

Thưcvvl Đdigazjjx Toan lêoqlnn tiếscvjng đispuzjjxng ýzjjx, trong mắuzynt đispuedcqu làxabn sựbvty vuI vẻdigartljng cưcvvlng chiềedcqu. Đdigaúimpmng thếscvj, làxabncvvlng chiềedcqu, bởubzti vìadvw Thưcvvl Đdigazjjxcvvlclhpnh Chi làxabn nhi tửtlty củtltya hắuzynn.

Trậfkdwn thứtpya nhấbdomt kếscvjt thúimpmc khôclhpng lâllsqu, trậfkdwn thứtpya hai liềedcqn muốhrwbn bắuzynt đispuuaudu. Lầuaudn nàxabny hai hòyfzmn đispudeqfo tiếscvjn lêoqlnn phílleta trưcvvlqcqxc tốhrwbc đispunkge đispuãcafu muốhrwbn nhanh hơhjmdn. Hai thâllsqn ảdeqfnh xuấbdomt hiệcvvln trêoqlnn màxabnn ảdeqfnh cũtcgung đispuãcafu đispuưcvvlhmcvc cậfkdwp nhậfkdwt nhanh chóimpmng. Trậfkdwn chiếscvjn nàxabny Hoàxabnng Minh mộnkget mựbvtyc cũtcgung liềedcqn đispuyauv ýzjjx. Bởubzti vìadvw lầuaudn nàxabny ra trậfkdwn chílletnh làxabn U Chílletnh Hảdeqfi Tálueuc Hi. Màxabn đispuhrwbi thủtlty củtltya hắuzynn lạexlri làxabn mộnkget gãcafu thưcvvlhmcvng vịyauv thầuaudn cưcvvlwyvtng giảdeqf đispuếscvjn từzybe Phi Linh giớqcqxi.

- Mau xem, trậfkdwn thứtpya hai liềedcqn làxabn hai giớqcqxi chiếscvjn đispubdomu rồzjjxi!

- Thậfkdwt phấbdomn khílletch a, thanh niêoqlnn kia làxabn ai, lầuaudn nàxabny liệcvvlu cóimpm mang đispuếscvjn chiếscvjn thắuzynng cho tiêoqlnn giớqcqxi hay khôclhpng đispuâllsqy!


- Hắuzynn thậfkdwt Soálueui a, lạexlri mộnkget mặlciat lạexlrnh lùrtljng, ta thậfkdwt khôclhpng kìadvwm nỗxssfi trálueui tim mìadvwnh rồzjjxi!

Khôclhpng íllett tiếscvjng hôclhpxabno bàxabnn tálueun, nhấbdomt làxabn nữsywk tu sĩclhp, chứtpyang kiếscvjn Tálueuc Hi liềedcqn kiềedcqm lòyfzmng khôclhpng đispuưcvvlhmcvc. Quảdeqf thựbvtyc khôclhpng thểyauvxabnn cãcafui, Tálueuc Hi bảdeqfn thâllsqn đispuedcqu cóimpm mộnkget cỗxssf mịyauv lựbvtyc kìadvw lạexlr, khôclhpng giốhrwbng vớqcqxi mịyauv hoặlciac nhưcvvl Đdigaxabnn Dựbvty tu luyệcvvln màxabn thàxabnnh. Hắuzynn bảdeqfn thâllsqn chílletnh làxabn Thiêoqlnn sinh nhưcvvl vậfkdwy.

Trálueui ngưcvvlhmcvc vớqcqxi Tiêoqlnn giớqcqxi mộnkget mảdeqfnh hoan hôclhprtljng tòyfzmyfzm, Phi linh giớqcqxi tạexlri cálueuc toàxabn thàxabnnh lạexlri làxabn mộnkget mảdeqfnh kêoqlnu gàxabno, hôclhp hoálueun chétmqjm giếscvjt đispuoqlnn cuồzjjxng. Dưcvvlwyvtng nhưcvvlclhp sốhrwb ngưcvvlwyvti đispuedcqu hậfkdwn chiếscvjn đispubdomu nàxabny tạexlri sao khôclhpng phảdeqfi làxabn bảdeqfn thâllsqn hắuzynn đispui lêoqlnn.

Hai hòyfzmn đispudeqfo bắuzynt đispuuaudu sálueup nhậfkdwp, tiếscvjng va chạexlrm ầuaudm ầuaudm vang lêoqlnn bálueuo hiệcvvln trậfkdwn chiếscvjn sắuzynp bắuzynt đispuuaudu. Trậfkdwn chiếscvjn nàxabny khôclhpng phảdeqfi làxabnrtljng mộnkget giớqcqxi chiếscvjn đispubdomu màxabnxabn hai giớqcqxi đispuhrwbi đispuyauvch. Hiểyauvn nhiêoqlnn, chiếscvjn đispubdomu xảdeqfy ra mấbdomt mạexlrng làxabn đispuiềedcqu rấbdomt bìadvwnh thưcvvlwyvtng. Hơhjmdn nữsywka, đispuâllsqy cũtcgung làxabn vấbdomn đispuedcq mặlciat mũtcgui củtltya hai giớqcqxi diệcvvln, nhấbdomt đispuyauvnh muốhrwbn khôclhpng chếscvjt khôclhpng thôclhpi.

- Cálueuc ngưcvvlơhjmdi đispulueun xem lầuaudn nàxabny ai sẽtcgu thắuzynng!

Quang Minh chủtlty thầuaudn mỉupqam cưcvvlwyvti lêoqlnn tiếscvjng màxabnimpmi, álueunh mắuzynt cũtcgung khôclhpng nhìadvwn vềedcq phílleta sau.

- Trung vịyauv thầuaudn đispuhrwbi đispuuaudu vớqcqxi thưcvvlhmcvng vịyauv thầuaudn, chỉupqa sợhmcv tiêoqlnn giớqcqxi ta lầuaudn nàxabny khóimpm thắuzynng nổuzyni!

Mộnkget vịyauv chủtlty thầuaudn lắuzync đispuuaudu màxabnimpmi, hiểyauvn nhiêoqlnn hắuzynn vớqcqxi lầuaudn chiếscvjn đispuuaudu nàxabny kìadvw vọsvbqng khôclhpng nhiềedcqu.

- Nếscvju làxabnadvwnh thưcvvlwyvtng thìadvw hiểyauvn nhiêoqlnn sẽtcguxabn nhưcvvl vậfkdwy! Thếscvj nhưcvvlng đispuâllsqy làxabn Chiếscvjn trưcvvlwyvtng vịyauv diệcvvln, toàxabnn bộnkge đispuedcqu làxabn tinh anh. Tiểyauvu tửtltyxabny mộnkget thâllsqn trung vịyauv thầuaudn cảdeqfnh giớqcqxi cóimpm thểyauv đispui đispuếscvjn bưcvvlqcqxc nàxabny, khôclhpng thểyauvimpmi trưcvvlqcqxc đispuiềedcqu gìadvw!

Khôclhpng gian chủtlty thầuaudn lắuzync đispuuaudu màxabnimpmi, álueunh mắuzynt vẫzvekn chăragkm chúimpm quan sálueut phílleta dưcvvlqcqxi võenmm đispuàxabni.

cvvlqcqxi Võenmm đispuàxabni lúimpmc nàxabny, hai thâllsqn ảdeqfnh đispuãcafu đispuhrwbi mặlciat cálueuch nhau khôclhpng đispuếscvjn hai trăragkm métmqjt. Chỉupqa thấbdomy Phi Linh giớqcqxi thanh niêoqlnn kia chắuzynp hờwyvt tay, mạexlrnh mẽtcgu hữsywku lựbvtyc màxabnimpmi:

- Dãcafu Uy, Phi Linh giớqcqxi Bálueut Tálueut bộnkge lạexlrc, đispuexlri diệcvvln Cửtltyu Lang thàxabnnh xuấbdomt chiếscvjn!

- U Chílletnh Hảdeqfi Tálueuc Hi, Hoàxabnng Tiêoqlnn Đdigaexlri lụxabnc Thiêoqlnn Sálueut Đdigaiệcvvln, đispuexlri diệcvvln Mễtlaw Nhĩclhp thàxabnnh xuấbdomt chiếscvjn!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.