Khí Trùng Tinh Hà

Chương 1046 : Đại La Chí Tôn (cuối)

    trước sau   

Tấdhzet cảictxmtdsc Thámtdsnh Hoàsoyvng cưglsrpawnng giảictx trong lúsredc nàsoyvy đlxhxbwnlt nhiêuwaan đlxhxiphbu im bặndmmt.
Đwcnluwaai La Thiêuwaan Tưglsrmgving, Tầynfrn Vôbyit Song đlxhxang thi triểhxson khôbyitng ngờpawn lạuwaai làsoyv Đwcnluwaai La Thiêuwaan Tưglsrmgving!
Tấdhzet cảictxmwdgm tìvhzmnh cuồrxqcng nhiệmovnt củvoeja mọlczti ngưglsrpawni trong lúsredc nàsoyvy nhưglsr bịxmkf dộbwnli mộbwnlt gámtdso nưglsrwmgzc lạuwaanh, đlxhxbwnlt nhiêuwaan tỉeqpsnh lạuwaai. Bọlcztn họlczt ýtbrs thứlqnuc đlxhxưglsrmgvic, đlxhxâmwdgy chỉeqpssoyv mộbwnlt giấdhzec mơdzmn!
Hỗvoejn Đwcnlbwnln Chi Khíbyit rốycxzt cuộbwnlc chỉeqpssoyv mộbwnlt giấdhzec mộbwnlng, mộbwnlt giấdhzec mộbwnlng vĩndmmnh viễsqben khôbyitng thểhxso thựpdeac hiệmovnn đlxhxưglsrmgvic.
Thiêuwaan tàsoyvi, phúsredc duyêuwaan thựpdeac sựpdeandmmnh viễsqben chỉeqps thuộbwnlc vềiphb thiêuwaan tàsoyvi!

Đwcnluwaai La Thiêuwaan Cung, ba Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn, quâmwdgn cờpawn đlxhxang cầynfrm trong tay đlxhxbwnlt nhiêuwaan dừiqhlng lạuwaai, cưglsrpawni thoảictxi mámtdsi:
- Thúsred vịxmkf lắfhkwm, thậgtlst thúsred vịxmkf! Cámtdsc ngưglsrơdzmni xem, trong nhữxreing quâmwdgn cờpawn ngoan ngoãkfnwn nàsoyvy cuốycxzi cùdzmnng đlxhxãkfnw xuấdhzet hiệmovnn mộbwnlt quâmwdgn cờpawn khámtdsc lạuwaa, chúsredng ta khôbyitng côbyit đlxhxơdzmnn rồrxqci!
- Đwcnlúsredng làsoyv khámtdsc lạuwaa, quảictx nhiêuwaan khámtdsc lạuwaa. Khóxmpm kiếbyitm, chúsredng ta đlxhxãkfnw đlxhxmgvii qua bao nhiêuwaau lưglsrmgving kiếbyitp rồrxqci. Đwcnluwaai ca, ngưglsrơdzmni còiwkon nhớwmgzmovn khôbyitng?
kfnwo nhâmwdgn ámtdso xanh hỏulupi.
- Mặndmmc kệmovn bao nhiêuwaau lưglsrmgving kiếbyitp, cũmwdgng làsoyvsredc chúsredng ta phảictxi xuấdhzet hiệmovnn rồrxqci. Từiqhl nay vềiphb sau, ngưglsrpawni xưglsrng huynh đlxhxmovn vớwmgzi chúsredng ta sẽysbkxmpm thêuwaam mộbwnlt ngưglsrpawni nữxreia. Lẽysbksoyvo khôbyitng đlxhxámtdsng chúsredc mừiqhlng sao? Nêuwaan xuấdhzet hiệmovnn chốycxzng lưglsrng cho hắfhkwn rồrxqci!
Ba lãkfnwo nhâmwdgn nàsoyvy đlxhxiphbu cưglsrpawni lớwmgzn, quang mang lóxmpme lêuwaan liềiphbn biếbyitn mấdhzet khỏulupi Đwcnluwaai La Thiêuwaan Cung.

Đwcnluwaai La Thiêuwaan Tưglsrmgving thầynfrn thôbyitng vừiqhla rồrxqci củvoeja Tầynfrn Vôbyit Song đlxhxãkfnwsoyvm kinh sợmgvi tấdhzet cảictx mọlczti ngưglsrpawni. Thu lạuwaai Đwcnluwaai La Thiêuwaan Tưglsrmgving, Tầynfrn Vôbyit Song khôbyiti phụnrjqc lạuwaai phámtdsp thâmwdgn ban đlxhxynfru, thảictxn nhiêuwaan nóxmpmi:
- Chưglsr vịxmkf, Thiêuwaan đlxhxuwaao khôbyitng thiêuwaan vịxmkf, Hỗvoejn Đwcnlbwnln Chi Khíbyitsoyv do sưglsr phụnrjq củvoeja ta đlxhxoạuwaat đlxhxưglsrmgvic, vìvhzmxmpm, sưglsr phụnrjq đlxhxãkfnw khôbyitng tiếbyitc hy sinh tíbyitnh mạuwaang. Ta làsoyv đlxhxmovn tửbzyi kếbyit nghiệmovnp, đlxhxóxmpm gọlczti làsoyv Thiêuwaan đlxhxuwaao, đlxhxóxmpm gọlczti làsoyvdzmn duyêuwaan. Trong sốycxzmtdsc ngưglsrơdzmni, năoqtzm xưglsra truy sámtdst sưglsr phụnrjq ta tổgrkmng cộbwnlng cóxmpm ba trăoqtzm sámtdsu mưglsrơdzmni sámtdsu ngưglsrpawni.
xmpmi tớwmgzi đlxhxâmwdgy, Tầynfrn Vôbyit Song lạuwaanh lẽysbko nóxmpmi:
- Thiêuwaan đlxhxuwaao côbyitng bằwtgjng ởezyx chỗvoej mọlczti việmovnc đlxhxiphbu cóxmpm tiềiphbn đlxhxxmkfnh. Do vậgtlsy, ba trăoqtzm sámtdsu mưglsrơdzmni sámtdsu ngưglsrpawni cámtdsc ngưglsrpawni khôbyitng thiếbyitu mộbwnlt ai cũmwdgng đlxhxiphbu đlxhxãkfnw tớwmgzi đlxhxâmwdgy! Hôbyitm nay, ta sẽysbk đlxhxem nhâmwdgn quảictx thuộbwnlc vềiphbmtdsc ngưglsrơdzmni trảictx lạuwaai cho cámtdsc ngưglsrơdzmni!
Nhữxreing ngưglsrpawni đlxhxãkfnw tham gia truy sámtdst Lýtbrs Huyềiphbn Phong năoqtzm xưglsra sắfhkwc mặndmmt đlxhxuwaai biếbyitn, bao gồrxqcm cảictx nhữxreing Thámtdsnh Hoàsoyvng xếbyitp hạuwaang rấdhzet cao.
Ýpekw niệmovnm lưglsrwmgzt qua, ai ai cũmwdgng hóxmpma thàsoyvnh lưglsru quang, nhanh chóxmpmng đlxhxàsoyvo thoámtdst. Ba trăoqtzm sámtdsu mưglsrơdzmni sámtdsu đlxhxuwaao lưglsru quang khíbyit thếbyitbyitdzmnng mạuwaanh mẽysbk phóxmpmng đlxhxi.
Tầynfrn Vôbyit Song cũmwdgng khôbyitng thèwrhgm nhìvhzmn, ngóxmpmn tay búsredng ra đlxhxãkfnw thấdhzey mộbwnlt chiếbyitc lưglsrwmgzi ẩvoejn hiệmovnn trong khôbyitng trung.
Tiếbyitp đlxhxóxmpm, ầynfrm ầynfrm ầynfrm…
Nhữxreing tiếbyitng nổgrkm nốycxzi tiếbyitp vang lêuwaan, khôbyitng lâmwdgu sau ba trăoqtzm sámtdsu mưglsrơdzmni sámtdsu Thámtdsnh Hoàsoyvng khôbyitng ngờpawn lạuwaai bịxmkfbyitnh chặndmmt vàsoyvo trong tấdhzem lưglsrwmgzi kia, treo trêuwaan khôbyitng trung, giốycxzng nhưglsr nhữxreing ngôbyiti sao lấdhzep lámtdsnh trêuwaan tinh hàsoyv.
- Tầynfrn Vôbyit Song, ngưglsrơdzmni đlxhxãkfnw thàsoyvnh đlxhxuwaai đlxhxuwaao thìvhzm khôbyitng nêuwaan bámtdso thùdzmn riêuwaang tưglsr. Ngưglsrơdzmni khôbyitng hềiphbxmpm chúsredt phong đlxhxbwnl củvoeja Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn, ngưglsrơdzmni…
- Khôbyitng sai, ngưglsrơdzmni rốycxzt cuộbwnlc chỉeqpssoyv mộbwnlt têuwaan mớwmgzi phấdhzet đlxhxfhkwc chíbyit, Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn, ngưglsrơdzmni khôbyitng xứlqnung!
- Ai nóxmpmi hắfhkwn khôbyitng xứlqnung?
Mộbwnlt đlxhxuwaao thanh âmwdgm sang sảictxng vang lêuwaan.
Trong quầynfrng mâmwdgy, giốycxzng nhưglsr đlxhxdhzet trờpawni nứlqnut ra mộbwnlt khe hởezyx, ba đlxhxuwaao thâmwdgn ảictxnh liềiphbn xuấdhzet hiệmovnn trưglsrwmgzc mặndmmt chúsredng nhâmwdgn.
- Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn!
Tấdhzet cảictxmtdsc Thámtdsnh Hoàsoyvng nhìvhzmn thấdhzey ba ngưglsrpawni nàsoyvy đlxhxiphbu quỳzhkb lạuwaay.
- Cámtdsc ngưglsrơdzmni nóxmpmi lờpawni bấdhzet kíbyitnh, bấdhzet kíbyitnh vớwmgzi Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn chíbyitnh làsoyv bấdhzet kíbyitnh vớwmgzi Thiêuwaan đlxhxuwaao. Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn chíbyitnh làsoyv Thiêuwaan đlxhxuwaao. Thiêuwaan đlxhxuwaao bấdhzet luậgtlsn thưglsrezyxng phạuwaat đlxhxiphbu cóxmpm đlxhxxmkfnh sốycxz!
Nhữxreing Thámtdsnh Hoàsoyvng kia đlxhxiphbu im miệmovnng khôbyitng nóxmpmi đlxhxưglsrmgvic gìvhzm. Nhữxreing Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn nàsoyvy đlxhxãkfnwxmpmi nhưglsr vậgtlsy liềiphbn tuyêuwaan bốycxz tửbzyivhzmnh vớwmgzi bọlcztn họlczt. Tuy khôbyitng cam lòiwkong, tuy phẫwibbn nộbwnl nhưglsrng cũmwdgng khôbyitng làsoyvm đlxhxưglsrmgvic gìvhzm.
kfnwo nhâmwdgn ámtdso lam vừiqhla phấdhzet tay lêuwaan, tấdhzem lưglsrwmgzi lớwmgzn đlxhxóxmpm giốycxzng nhưglsr chưglsra từiqhlng xuấdhzet hiệmovnn, hoàsoyvn toàsoyvn biếbyitn mấdhzet khỏulupi thếbyit giớwmgzi nàsoyvy.
Thiêuwaan đlxhxuwaao thầynfrn thôbyitng, cưglsrpawnng hãkfnwn vôbyitdzmnng!
kfnwo nhâmwdgn ámtdso lam cưglsrpawni nóxmpmi:
- Ba lãkfnwo giàsoyv chúsredng ta dưglsrpawnng nhưglsr cuốycxzi cùdzmnng đlxhxãkfnwxmpm thểhxsoglsrpawni nhámtdsc đlxhxưglsrmgvic rồrxqci. Vũmwdg trụnrjq Đwcnluwaai La nàsoyvy, ba ngưglsrpawni chúsredng ta tíbyitnh cámtdsch lưglsrpawni biếbyitng, tớwmgzi nay tiểhxsou huynh đlxhxmovn ngưglsrơdzmni xuấdhzet hiệmovnn liềiphbn giảictxm bớwmgzt rấdhzet nhiềiphbu phiềiphbn phứlqnuc cho chúsredng ta!
- Hàsoyvsoyv, đlxhxuwaai ca nóxmpmi khôbyitng sai. Huynh đlxhxmovn, ngưglsrơdzmni làsoyv Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn đlxhxynfru tiêuwaan sau khi Hỗvoejn Đwcnlbwnln Nguyêuwaan Thủvoejy Cảictxnh mởezyx ra, thựpdeac sựpdea từiqhl nhâmwdgn đlxhxuwaao màsoyv đlxhxuwaat lêuwaan Thiêuwaan đlxhxuwaao. Chúsredc mừiqhlng ngưglsrơdzmni!
- Hàsoyvsoyv, Lãkfnwo Đwcnluwaai, Lãkfnwo Tam, chúsredng ta phảictxi chăoqtzng nêuwaan mờpawni tiểhxsou huynh đlxhxmovn đlxhxi thăoqtzm lãkfnwnh đlxhxxmkfa củvoeja chúsredng ta mộbwnlt chúsredt.
kfnwo nhâmwdgn ámtdso lam lạuwaai cưglsrpawni nóxmpmi:
- Nhịxmkf vịxmkf hiềiphbn đlxhxmovn, cámtdsc ngưglsrơdzmni cũmwdgng thậgtlst khôbyitng hiểhxsou lòiwkong ngưglsrpawni, Vôbyit Song huynh đlxhxmovn trong Hỗvoejn Đwcnlbwnln Nguyêuwaan Thủvoejy Cảictxnh tu luyệmovnn bao năoqtzm nay, cũmwdgng còiwkon rấdhzet nhiềiphbu tụnrjqc duyêuwaan cầynfrn phảictxi giảictxi quyếbyitt.
- Đwcnlúsredng, hàsoyvsoyv, Tầynfrn Vôbyit Song huynh đlxhxmovn, sau nàsoyvy bốycxzn ngưglsrpawni chúsredng ta đlxhxiphbu làsoyv huynh đlxhxmovn rồrxqci. Lãkfnwnh đlxhxxmkfa củvoeja chúsredng ta cũmwdgng chíbyitnh làsoyv củvoeja ngưglsrơdzmni!
- Hàsoyvsoyv, Tầynfrn Vôbyit Song, nhớwmgz kỹynfr, chúsredng ta ởezyx Đwcnluwaai La Thiêuwaan Cung!
Ba đlxhxuwaao thâmwdgn ảictxnh nóxmpmi xong liềiphbn biếbyitn mấdhzet.
Tầynfrn Vôbyit Song nhìvhzmn ba ngưglsrpawni bỏulup đlxhxi kia, mỉeqpsm cưglsrpawni hiểhxsou ýtbrs. Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn mởezyx ra phámtdsp nhãkfnwn liềiphbn cóxmpm thểhxso nhìvhzmn thấdhzey mọlczti chuyệmovnn trong Vũmwdg trụnrjq Đwcnluwaai La, thầynfrn thôbyitng quảictxng đlxhxuwaai, khôbyitng gìvhzmsoyv khôbyitng thểhxso.
Đwcnluwaai La Thiêuwaan Cung ởezyx đlxhxâmwdgu, căoqtzn bảictxn khôbyitng cầynfrn hỏulupi cũmwdgng biếbyitt!
Nhữxreing Thámtdsnh Hoàsoyvng còiwkon lạuwaai ngưglsrmgving ngùdzmnng quỳzhkb lạuwaay dưglsrwmgzi đlxhxdhzet xin tha thứlqnu. Dùdzmn sao, bọlcztn họlczt đlxhxycxzi vớwmgzi Tầynfrn Vôbyit Song trưglsrwmgzc đlxhxâmwdgy đlxhxiphbu vôbyitdzmnng vôbyit lễsqbe.
Tầynfrn Vôbyit Song xua tay:
- Chúsredng ta vìvhzm cảictxm ngộbwnl Thiêuwaan đlxhxuwaao cóxmpm chúsredt xung đlxhxbwnlt, ta khôbyitng đlxhxhxso ýtbrs
Nhữxreing Thámtdsnh Hoàsoyvng kia nhưglsr đlxhxưglsrmgvic đlxhxuwaai xámtds, vôbyitdzmnng vui mừiqhlng, nhanh chóxmpmng rờpawni đlxhxi.
- Lãkfnwo Đwcnluwaai!
Bao Bao vàsoyvbyit Đwcnlơdzmnn từiqhl trong Thiêuwaan Thuyềiphbn đlxhxi ra.
Mộbwnl Dung Nhạuwaan khóxmpme mắfhkwt sũmwdgng nưglsrwmgzc. Thờpawni khắfhkwc nàsoyvy đlxhxámtdsng đlxhxhxsosoyvng ghi nhớwmgz trong lòiwkong, khôbyitng phảictxi vĩndmmnh hằwtgjng màsoyvdzmnn cảictxndmmnh hằwtgjng!

Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn quảictx nhiêuwaan thầynfrn thôbyitng quảictxng đlxhxuwaai. Vưglsrmgvit qua khôbyitng gian chỉeqps trong tíbyitch tắfhkwc. Tầynfrn Vôbyit Song đlxhxem theo chúsredng nhâmwdgn rờpawni khỏulupi Nguyêuwaan Thủvoejy Cảictxnh, quay lạuwaai Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn.
Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn sớwmgzm đlxhxãkfnw sụnrjqc sôbyiti lêuwaan.
Đwcnlâmwdgy làsoyv niềiphbm tựpdeasoyvo vĩndmmnh hằwtgjng củvoeja Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn. Hiệmovnn tạuwaai, cho dùdzmn Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn đlxhxlqnung riêuwaang ởezyx mộbwnlt nơdzmni dễsqbe nhìvhzmn thấdhzey nhấdhzet trong Vũmwdg trụnrjq Đwcnluwaai La cũmwdgng tuyệmovnt đlxhxycxzi khôbyitng cóxmpm ai dámtdsm đlxhxbwnlng vàsoyvo. Thậgtlsm chíbyitiwkon khôbyitng dámtdsm lạuwaai gầynfrn!
Cốycxzglsrơdzmnng củvoeja Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn Tầynfrn Vôbyit Song, ai dámtdsm đlxhxbwnlng đlxhxếbyitn?
voej Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn, tu vi củvoeja Thiêuwaan Huyềiphbn Thấdhzet Tửbzyi đlxhxbwnlt phámtds nhanh chóxmpmng, Tầynfrn Vôbyit Song cũmwdgng khôbyitng tiếbyitc côbyitng sứlqnuc bồrxqci dưglsrfrznng. Trong vòiwkong mưglsrpawni vạuwaan năoqtzm, Thiêuwaan Huyềiphbn Thấdhzet Tửbzyi toàsoyvn bộbwnl đlxhxãkfnw tấdhzen thăoqtzng lêuwaan Chủvoej Thầynfrn. Lýtbrs Bốycxz Y càsoyvng đlxhxưglsrmgvic Tầynfrn Vôbyit Song đlxhxiểhxsom đlxhxámtds thàsoyvnh vàsoyvng, thàsoyvnh tựpdeau đlxhxxmkfa vịxmkf Thiêuwaan Tôbyitn!
Tinh vựpdeac Cửbzyiu Diệmovnu hoàsoyvn toàsoyvn giao cho Tu La Vưglsrơdzmnng vàsoyv Âepufm Ma Thiêuwaan Tôbyitn. Cóxmpmglsrpawnng giảictx tham vọlcztng bámtds nghiệmovnp nhưglsr Tu La Vưglsrơdzmnng quảictxn lýtbrs, mởezyx rộbwnlng cơdzmn đlxhxrxqc đlxhxưglsrơdzmnng nhiêuwaan khôbyitng thểhxso thiếbyitu.
iwkon ởezyx Tiểhxsou Vũmwdg trụnrjqbyitch Dưglsrơdzmnng, Tầynfrn Vôbyit Song bồrxqci dưglsrfrznng Thầynfrn Chiếbyitu Thiêuwaan Tôbyitn, đlxhxem Xíbyitch Dưglsrơdzmnng Kim Thâmwdgn Thámtdsp trao lạuwaai cho hắfhkwn, cũmwdgng coi nhưglsrsoyv trảictx lạuwaai âmwdgn tìvhzmnh cho Xíbyitch Dưglsrơdzmnng Thámtdsnh Hoàsoyvng.
Thầynfrn Chiếbyitu Thiêuwaan Tôbyitn dưglsrwmgzi sựpdea bồrxqci dưglsrfrznng củvoeja Tầynfrn Vôbyit Song thuậgtlsn lợmgvii tấdhzen thăoqtzng Thámtdsnh Hoàsoyvng. Cũmwdgng nhờpawn quan hệmovn vớwmgzi Tầynfrn Vôbyit Song, sứlqnuc hiệmovnu triệmovnu củvoeja Tiểhxsou Vũmwdg trụnrjqbyitch Dưglsrơdzmnng cũmwdgng vôbyitdzmnng kinh ngưglsrpawni. Dưglsrwmgzi sựpdea nỗvoej lựpdeac củvoeja Thầynfrn Chiếbyitu Thámtdsnh Hoàsoyvng, Tiểhxsou Vũmwdg trụnrjqbyitch Dưglsrơdzmnng cũmwdgng phámtdst triểhxson mạuwaanh mẽysbk.
iwkon vềiphb ngưglsrpawni nhàsoyv củvoeja Tầynfrn Vôbyit Song, tựpdea nhiêuwaan làsoyv đlxhxi theo Tầynfrn Vôbyit Song.
Tầynfrn Vôbyit Song tiếbyitp nhậgtlsn đlxhxiphb nghịxmkf củvoeja ba đlxhxuwaai Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn, xâmwdgy dựpdeang Vôbyit Song Đwcnluwaai La Cung trong Vũmwdg trụnrjq Đwcnluwaai La, quảictxn lýtbrsmwdg trụnrjq Đwcnluwaai La.
Tầynfrn Vôbyit Song biếbyitt đlxhxâmwdgy làsoyv ba vịxmkf Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn muốycxzn trúsredt bỏulup trọlcztng trámtdsch, thíbyitch thanh nhàsoyvn. Tuy nhiêuwaan Tầynfrn Vôbyit Song lạuwaai khôbyitng thíbyitch cuộbwnlc sốycxzng thanh nhàsoyvn, đlxhxycxzi vớwmgzi nhiệmovnm vụnrjqsoyvy đlxhxưglsrơdzmnng nhiêuwaan làsoyv vui lòiwkong tiếbyitp nhậgtlsn.
Nhưglsrng Tầynfrn Liêuwaan Sơdzmnn vàsoyv Tầynfrn Tụnrjq sốycxzng khôbyitng quen trong Vôbyit Song Đwcnluwaai La Cung, càsoyvng thíbyitch quay vềiphb Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn, sốycxzng cùdzmnng tộbwnlc nhâmwdgn củvoeja Tầynfrn gia, đlxhxóxmpm mớwmgzi làsoyv cuộbwnlc sốycxzng thíbyitch hợmgvip vớwmgzi bọlcztn họlczt. Bạuwaan đlxhxang đlxhxlcztc truyệmovnn tạuwaai Nguồrxqcn truyệmovnn: TruyentienHiep.vn" style="color:white;">Truyệmovnn Tiêuwaan Hiệmovnp - https://Nguồrxqcn truyệmovnn: TruyentienHiep.vn
Tầynfrn Vôbyit Song tựpdea nhiêuwaan cũmwdgng khôbyitng phảictxn đlxhxycxzi, dùdzmn sao Thiêuwaan đlxhxuwaao vôbyitdzmnng, vũmwdg trụnrjq khôbyitng bịxmkf diệmovnt, bọlcztn họlcztmwdgng sẽysbk bấdhzet tửbzyi, khôbyitng cầynfrn quámtds lo lắfhkwng.
iwkon vềiphbbyitn đlxhxrxqcglsrơdzmnng Y củvoeja Tầynfrn Vôbyit Song, tiểhxsou nha đlxhxynfru thiêuwaan phúsreddzmnn ngưglsrpawni, lạuwaai đlxhxưglsrmgvic Tầynfrn Vôbyit Song bồrxqci dưglsrfrznng, trong vòiwkong năoqtzm mưglsrơdzmni vạuwaan năoqtzm đlxhxãkfnw tấdhzen thăoqtzng cảictxnh giớwmgzi Thámtdsnh Hoàsoyvng, mởezyx mang cơdzmn nghiệmovnp, tiếbyitng tăoqtzm đlxhxãkfnwglsrmgvit qua nhiềiphbu Thámtdsnh Hoàsoyvng lãkfnwo thàsoyvnh.
Bao Bao vàsoyvbyit Đwcnlơdzmnn cũmwdgng khôbyitng chịxmkfu thua kégkowm, tựpdea nhiêuwaan khôbyitng chịxmkfu sốycxzng nhàsoyvn nhãkfnw trong sựpdea che chởezyx củvoeja Tầynfrn Vôbyit Song. Sốycxzng tạuwaai Vôbyit Song Đwcnluwaai La Cung khôbyitng lâmwdgu liềiphbn ngao du khắfhkwp bốycxzn phưglsrơdzmnng.
Bao Bao trưglsrwmgzc khi Dưglsrơdzmnng Y đlxhxbwnlt phámtds đlxhxãkfnw trởezyx thàsoyvnh môbyitn hạuwaa đlxhxynfru tiêuwaan củvoeja Tầynfrn Vôbyit Song đlxhxbwnlt phámtdsuwaan cảictxnh giớwmgzi Thámtdsnh Hoàsoyvng.
byit Đwcnlơdzmnn trăoqtzm vạuwaan năoqtzm sau mớwmgzi tiếbyitn lêuwaan cảictxnh giớwmgzi Thámtdsnh Hoàsoyvng.
Hai đlxhxynfru huyếbyitt mạuwaach củvoeja Thámtdsi cổgrkmuwaau long thiêuwaan phúsredglsrơdzmnng đlxhxưglsrơdzmnng vớwmgzi Côbyit Đwcnlơdzmnn, cuốycxzi cùdzmnng nhờpawn đlxhxuwaai phúsredc duyêuwaan cũmwdgng đlxhxãkfnw tu thàsoyvnh cảictxnh giớwmgzi Thámtdsnh Hoàsoyvng.
Hỏulupa Lâmwdgn làsoyv Thầynfrn thúsred đlxhxbwnlt phámtds muộbwnln nhấdhzet.

Thờpawni gian trôbyiti đlxhxi, trong nhámtdsy mắfhkwt trăoqtzm vạuwaan năoqtzm đlxhxãkfnw qua. Cảictxmwdg trụnrjq Đwcnluwaai La tuy biếbyitn hóxmpma khôbyitng nhiềiphbu, nhưglsrng đlxhxycxzi vớwmgzi Đwcnluwaai lụnrjqc Thiêuwaan Huyềiphbn màsoyvxmpmi, tuếbyit nguyệmovnt vôbyitvhzmnh đlxhxãkfnwxmpm rấdhzet nhiềiphbu luâmwdgn hồrxqci rồrxqci.
Nhữxreing tộbwnlc nhâmwdgn trong Tầynfrn gia, ngoạuwaai trừiqhl nhữxreing ngưglsrpawni đlxhxãkfnw tiếbyitn lêuwaan cảictxnh giớwmgzi Thiêuwaan Thầynfrn Đwcnluwaao vẫwibbn còiwkon tồrxqcn tạuwaai, nhữxreing ngưglsrpawni còiwkon lạuwaai đlxhxiphbu đlxhxãkfnw trởezyx thàsoyvnh cámtdst bụnrjqi.
Ngàsoyvy nàsoyvy, Tầynfrn Vôbyit Song đlxhxem theo thêuwaa tửbzyi quay lạuwaai cốycxzglsrơdzmnng, khi ngao du qua Vôbyit Tậgtlsn Đwcnlôbyitng Hảictxi lạuwaai nhìvhzmn thấdhzey mộbwnlt đlxhxuwaao hồrxqcng ảictxnh bay tớwmgzi.
Nữxrei tửbzyisoyvy dung mạuwaao xinh đlxhxxpuop, mộbwnlt thâmwdgn y phụnrjqc nhưglsr nam nhi. Quang âmwdgm trăoqtzm vạuwaan năoqtzm dưglsrpawnng nhưglsr khôbyitng lưglsru lạuwaai nhiềiphbu dấdhzeu vếbyitt trêuwaan con ngưglsrpawni nàsoyvy.
Nhìvhzmn thấdhzey Tầynfrn Vôbyit Song, nữxrei tửbzyisoyvy sữxreing sờpawn mộbwnlt chúsredt, lậgtlsp tứlqnuc cưglsrpawni lêuwaan:
- Vôbyit Song, Mộbwnl Dung muộbwnli muộbwnli!
- Mễsqbe Giàsoyv tiểhxsou thưglsr, khôbyitng ngờpawn trăoqtzm vạuwaan năoqtzm đlxhxãkfnw qua phong thámtdsi vẫwibbn còiwkon nhưglsrglsra.
Mễsqbe Giàsoyv hiệmovnn tạuwaai hiểhxson nhiêuwaan đlxhxãkfnw tiếbyitn vàsoyvo Thiêuwaan Thầynfrn Đwcnluwaao rồrxqci, chỉeqpssoyvbyitnh cámtdsch củvoeja nàsoyvng vẫwibbn sùdzmnng sụnrjqc nhưglsr trưglsrwmgzc, bộbwnl dạuwaang đlxhxóxmpm xem chừiqhlng vẫwibbn chưglsra gảictx cho ai!
Mộbwnl Dung Nhạuwaan nắfhkwm nhẹxpuo vai Mễsqbe Giàsoyv, thâmwdgn mậgtlst hỏulupi:
- Mễsqbe Giàsoyv tỷgkow tỷgkow, trăoqtzm vạuwaan năoqtzm nay ngưglsrơdzmni khôbyitng hềiphb thay đlxhxgrkmi, vẫwibbn chưglsra gảictx cho ai sao?
Mễsqbe Giàsoyvglsrpawni lớwmgzn nóxmpmi:
- Gảictx cho ngưglsrpawni khámtdsc cóxmpmvhzm hay, nam tửbzyi tốycxzt nhấdhzet đlxhxãkfnwezyxuwaan cạuwaanh Nhạuwaan nhi muộbwnli rồrxqci. Hàsoyvsoyv, ta khôbyitng tìvhzmm thấdhzey ngưglsrpawni tốycxzt nhưglsr vậgtlsy nữxreia, nêuwaan khôbyitng gảictx!
xmpmi xong, giọlcztng đlxhxiệmovnu trêuwaau chọlcztc nhìvhzmn Tầynfrn Vôbyit Song mộbwnlt cámtdsi:
- Vôbyit Song, ngưglsrơdzmni hiệmovnn tạuwaai đlxhxãkfnwsoyv Đwcnluwaai La Chíbyitbyitn rồrxqci, muốycxzn gặndmmp ngưglsrơdzmni quảictx thựpdeac làsoyv khóxmpm. Ngưglsrơdzmni vẫwibbn còiwkon nhớwmgzoqtzm xưglsra tạuwaai Oámtdsn Tửbzyi Cốycxzc, nữxrei tửbzyi đlxhxãkfnw đlxhxfhkwp thuốycxzc cho ngưglsrơdzmni khôbyitng?
Tầynfrn Vôbyit Song tâmwdgm thầynfrn sửbzying sốycxzt:
- Ngưglsrơdzmni nóxmpmi Thủvoejy Nhưglsrmgvic Lan?
- Hàsoyvsoyv, ngưglsrơdzmni vẫwibbn còiwkon nhớwmgz. Nàsoyvng lúsredc trưglsrwmgzc cóxmpmvhzmm gặndmmp ta, hìvhzmnh nhưglsr muốycxzn trảictx ngưglsrơdzmni mộbwnlt thứlqnu, khôbyitng cóxmpm đlxhxi tớwmgzi Vôbyit Song Cung sao?
Tầynfrn Vôbyit Song lắfhkwc đlxhxynfru:
- Nàsoyvng khôbyitng đlxhxi!
Mộbwnl Dung Nhạuwaan thâmwdgn mậgtlst nóxmpmi:
- Nhưglsrmgvic Lan muộbwnli muộbwnli vẫwibbn tốycxzt chứlqnu?
- Nàsoyvng ta vẫwibbn tốycxzt, cũmwdgng tấdhzen thăoqtzng Chủvoej Thầynfrn rồrxqci. Tuy nhiêuwaan nha đlxhxynfru nàsoyvy nhìvhzmn bộbwnl dạuwaang yếbyitu ớwmgzt, nhưglsrng trong lòiwkong lạuwaai rấdhzet cứlqnung cỏulupi. Ta cảictxm thấdhzey trong lòiwkong nàsoyvng ta vẫwibbn còiwkon cóxmpm thứlqnu chưglsra bỏulup xuốycxzng đlxhxưglsrmgvic!
xmpmi tớwmgzi đlxhxâmwdgy, ýtbrs vịxmkf thâmwdgm thúsredy nhìvhzmn Tầynfrn Vôbyit Song.
Tầynfrn Vôbyit Song bấdhzet giámtdsc ngâmwdgy ngốycxzc, phámtdst hiệmovnn ámtdsnh mắfhkwt hai nữxrei tửbzyi đlxhxiphbu đlxhxrxqcng thờpawni tậgtlsp trung trêuwaan mặndmmt hắfhkwn, biểhxsou tìvhzmnh mỉeqpsm cưglsrpawni đlxhxynfry thiệmovnn ýtbrs.
Nhấdhzet thờpawni, Vôbyit Song Đwcnluwaai La do Thiêuwaan đlxhxuwaao hóxmpma thâmwdgn, sắfhkwc mặndmmt đlxhxulup bừiqhlng, chẳulupng khámtdsc nàsoyvo ngưglsrpawni bìvhzmnh thưglsrpawnng...

HẾpsexT

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.