Kiếm Đạo Độc Tôn

Chương 1799 : Kiếm Đạo Độc Tôn (Hạ) (Đại Kết Cục)

    trước sau   
“Tàdmjq Thầfyixn, ngưbajnơqugzi tốtqtjt vôxggq sỉvxtu!” Mộvukut tiếowhwng gầfyixm lêvxtun từvaca phíeutfa trêvxtun khôxggqng truyềvukun ra bêvxtun ngoàdmjqi đkmnsếowhwn.

Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqjunztng Kiếowhwm Thầfyixn thầfyixn hệdiqj vốtqtjn thếowhw lựzlkvc ngang nhau, Kiếowhwm Thầfyixn thầfyixn hệdiqj thậimzum chíeutf muốtqtjn hơqugzi mạnh hơqugzn môxggq̣t chút, nhưbajnng Chủurzm Thầfyixn Kiếowhwm Thầfyixn khôxggqng tạtmoli, ngay từvaca đkmnsfyixu lạtmoli vẫbjujn lạtmolc mộvukut gãvxtu Kiếowhwm Thầfyixn thầfyixn hệdiqj Châowhwn Thầfyixn, làdmjqm cho Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqj đkmnstmoli chiếowhwm ưbajnu thếowhw, Tàdmjq Thầfyixn nhâowhwn cơqugz hộvukui nàdmjqy, muốtqtjn tiêvxtuu diệdiqjt Diệdiqjp Trầfyixn, hắegktn cảunztm giásqtfc Diệdiqjp Trầfyixn cópqdfqugz hộvukui thàdmjqnh vi Châowhwn Thầfyixn.

dmjq Thầfyixn làdmjq Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqjdmjqi danh trưbajndpgcc mấpueuy Châowhwn Thầfyixn, cho dùunztdmjq mộvukut đkmnsfyixu ngópqdfn tay, cũojdgng khôxggqng phảunzti Básqtfn Thầfyixn cópqdf thểklmv ngăfhzxn cảunztn, coi nhưbajndmjq chuẩkmnsn thầfyixn đkmnsvukuu cũojdgng bịegxu đkmnsơqugzn giảunztn nghiềvukun chếowhwt, cùunztng nghiềvukun chếowhwt mộvukut con kiếowhwn khôxggqng cópqdfkxrh khásqtfc nhau.

Cựzlkvc lớdpgcn ngópqdfn tay thếowhw nhưbajnxggqn Lôxggqi, mộvukut cásqtfi nhásqtfy mắegktt tựzlkvu rơqugzi xuốtqtjng Diệdiqjp Trầfyixn đkmnsvxtunh đkmnsfyixu, cờunzt-rắegktc, Kiếowhwm Đdfprtmolo Đdfprvukuc Tôxggqn xuấpueut hiệdiqjn vếowhwt rạtmoln, kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc bắegktt đkmnsfyixu nhiễvhivu loạtmoln, cásqtfi nàdmjqy Kiếowhwm Đdfprtmolo Đdfprvukuc Tôxggqn dùunzt sao khôxggqng làdmjq Châowhwn Thầfyixn thi triểklmvn đkmnsi ra, muốtqtjn ngăfhzxn trởiufi mộvukut gãvxtu Châowhwn Thầfyixn côxggqng kíeutfch, căfhzxn bảunztn khôxggqng cópqdf khảunztfhzxng.

Sau mộvukut khắegktc, kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc đkmnszxlut gãvxtuy, Kiếowhwm Đdfprtmolo Đdfprvukuc Tôxggqn sụscskp đkmnstdrk.

Lậimzup tứzxluc Diệdiqjp Trầfyixn cùunztng vớdpgci mộvukut íeutft Chung Cựzlkvc Kiếowhwm Thásqtfnh sắegktp sửxxmpa bịegxu nghiềvukun chếowhwt, mộvukut thanh kiếowhwm khôxggqng lýmiqq do xuấpueut hiệdiqjn, chốtqtjng đkmnsyhbt dừvacang tay đkmnsfyixu ngópqdfn tay.“Ta nópqdfi thầfyixn kiếowhwm vìkxrhsqtfi gìkxrh lựzlkva chọaymon ta, nguyêvxtun lai chỉvxtudmjq trảunzti qua tay củurzma ta, chuyểklmvn giao cho Thanh Liêvxtun Kiếowhwm Thásqtfnh.” Chuôxggqi kiếowhwm nầfyixy làdmjq từvaca Liễvhivu Vôxggq Kiếowhwm Thásqtfnh Trữulwi Vậimzut Linh Giớdpgci trong bay ra đkmnsếowhwn, làdmjq mộvukut thanh chíeutfnh thứzxluc thầfyixn kiếowhwm, cópqdf đkmnsưbajnphplc chuẩkmnsn thầfyixn giốtqtjng nhưbajn uy năfhzxng, Chung Cựzlkvc Thầfyixn Chiếowhwn bắegktt đkmnsfyixu trưbajndpgcc, chuôxggqi kiếowhwm nầfyixy lựzlkva chọaymon Liễvhivu Vôxggq Kiếowhwm Thásqtfnh, lạtmoli đkmnsklmv cho Liễvhivu Vôxggq Kiếowhwm Thásqtfnh cao hứzxlung dịegxu thưbajnunztng, cho rằfyixng thầfyixn kiếowhwm lựzlkva chọaymon hắegktn, khôxggqng nghĩowhw tớdpgci hắegktn vôxggq luậimzun nhưbajn thếowhwdmjqo đkmnsvukuu khôxggqng thểklmv theo Trữulwi Vậimzut Linh Giớdpgci trong lấpueuy ra cásqtfi nàdmjqy chuôxggqi thầfyixn kiếowhwm, cho tớdpgci bâowhwy giờunzt, hắegktn mớdpgci biếowhwt đkmnsưbajnphplc, thầfyixn kiếowhwm khôxggqng phảunzti lựzlkva chọaymon hắegktn, màdmjqdmjq lựzlkva chọaymon Diệdiqjp Trầfyixn, hoặjwmgc làdmjqpqdfi, lựzlkva chọaymon cuốtqtji cùunztng ngưbajnunzti kia.“Còtdrkn khôxggqng mau cầfyixm chặjwmgt ta.” Thầfyixn kiếowhwm cópqdf linh, truyềvukun âowhwm cho Diệdiqjp Trầfyixn.


Thầfyixn kiếowhwm uy năfhzxng mặjwmgc dùunzt chỉvxtudmjq chuẩkmnsn thầfyixn cấpueup đkmnsvacang. Thếowhw nhưbajnng màdmjq bảunztn thâowhwn phi thưbajnunztng cứzxlung cỏaymoi. Châowhwn Thầfyixn mộvukut kíeutfch toàdmjqn lựzlkvc đkmnsvukuu khôxggqng thểklmv phásqtf hủurzmy nópqdf. Chỉvxtupqdf Chủurzm Thầfyixn mớdpgci có thêvxtủ phásqtf hủurzmy, Tàdmjq Thầfyixn cásqtfi nàdmjqy mộvukut ngópqdfn tay cũojdgng khôxggqng tíeutfnh toàdmjqn lựzlkvc, tăfhzxng thêvxtum Tàdmjq Thầfyixn cũojdgng khôxggqng phảunzti Chủurzm Thầfyixn, cho nêvxtun thầfyixn kiếowhwm hoàdmjqn toàdmjqn đkmnsãvxtu nhậimzun lấpueuy xuốtqtjng, nhưbajnng kếowhw tụscskc khôxggqng còtdrkn chúyxyxt sứzxluc lựzlkvc nàdmjqo, tạtmolm thờunzti chốtqtjng đkmnsyhbt dừvacang tay đkmnsfyixu ngópqdfn tay, khôxggqng cópqdf nghĩowhwa làdmjq mộvukut mựzlkvc có thêvxtủ chốtqtjng đkmnsyhbt, vộvukui vàdmjqng truyềvukun âowhwm.“Thầfyixn kiếowhwm?” Diệdiqjp Trầfyixn kịegxup phảunztn ứzxlung. Vộvukui vàdmjqng cầfyixm chặjwmgt thầfyixn kiếowhwm, mộvukut cỗyktbvxtunh môxggqng vôxggqunztng thầfyixn lựzlkvc quásqtfn chúyxyx đkmnsếowhwn thầfyixn kiếowhwm trong.

Ngâowhwm!

Thầfyixn kiếowhwm bộvukuc phásqtft ra kinh ngưbajnunzti kiếowhwm quang, khópqdf khăfhzxn lắegktm chốtqtjng đkmnsyhbt dừvacang tay đkmnsfyixu ngópqdfn tay.

Diệdiqjp Trầfyixn lúyxyxc nàdmjqy thầfyixn lựzlkvc mạtmolnh bao nhiêvxtuu, Diệdiqjp Trầfyixn chíeutfnh mìkxrhnh cũojdgng khôxggqng biếowhwt, sásqtfp nhậimzup vàdmjqo viêvxtun mãvxtun Hắegktc Áyktbm Kiếowhwm Ýjqzbunztng viêvxtun mãvxtun hỗyktbn loạtmoln Kiếowhwm Ýjqzb vềvuku sau, Diệdiqjp Trầfyixn thầfyixn lựzlkvc khôxggqng ngừvacang kéfhzxo lêvxtun, so vềvuku trưbajndpgcc khi, cưbajnunztng đkmnstmoli rồvacai đkmnsâowhwu chỉvxtu nghìkxrhn lầfyixn vạtmoln lầfyixn, Diệdiqjp Trầfyixn cópqdf mộvukut loạtmoli cảunztm giásqtfc, thầfyixn lựzlkvc củurzma mìkxrhnh. Tựzlkva hồvaca thậimzut sựzlkv thầfyixn đkmnsvukuu muốtqtjn cưbajnunztng, phảunzti biếowhwt rằfyixng hắegktn còtdrkn khôxggqng phảunzti Châowhwn Thầfyixn.“Ồcabc!” Tàdmjq Thầfyixn mộvukut ngópqdfn tay khôxggqng cópqdf nghiềvukun chếowhwt Diệdiqjp Trầfyixn. Cópqdf chúyxyxt giậimzut mìkxrhnh, tuy nhiêvxtun hắegktn cũojdgng khôxggqng dùunztng hếowhwt toàdmjqn lựzlkvc, chỉvxtudmjq tiệdiqjn tay mộvukut kíeutfch, liềvukun thầfyixn kỹpjpb đkmnsvukuu khôxggqng cópqdf thi triểklmvn, nhưbajnng nhưbajnng hắegktn làdmjqdmjq Thầfyixn, dưbajndpgci chủurzm thầfyixn đkmnsvukuu biếowhwt Châowhwn Thầfyixn.“Chếowhwt!” Thầfyixn lựzlkvc cổtdrk đkmnsãvxtung, Tàdmjq Thầfyixn đkmnsèlpwnfhzxn xuốtqtjng ngópqdfn tay, uy năfhzxng đkmnsvxtun cuồvacang gia tăfhzxng, cờunzt-rắegktc mộvukut tiếowhwng, Diệdiqjp Trầfyixn dưbajndpgci châowhwn đkmnstmoli đkmnsegxua sụscskp đkmnstdrk xuốtqtjng dưbajndpgci, mộvukut tia ngọaymon lửxxmpa trêvxtun ngópqdfn tay đkmnsfyixu cùunztng thầfyixn kiếowhwm tầfyixm đkmnsópqdf sinh ra.“Nhanh chịegxuu khôxggqng đkmnsưbajnphplc rồvacai!” Diệdiqjp Trầfyixn song tay nắegktm lấpueuy thầfyixn kiếowhwm, đkmnsem hếowhwt toàdmjqn lựzlkvc ngăfhzxn cảunztn ngópqdfn tay éfhzxp xuốtqtjng chi lưbajṇc, mặjwmgc dùunzt nhưbajn thếowhw, hắegktn nhưbajn trưbajndpgcc đkmnsã nghe đkmnsưbajnphplc thâowhwn thểklmv sụscskp đkmnstdrk thâowhwn thểklmv, đkmnsã nghe đkmnsưbajnphplc Võnkqx Đdfprtmolo Nguyêvxtun Thầfyixn màdmjqi mòtdrkn thanh âowhwm, cũojdgng may dung hợphplp ngũojdg đkmnstmoli chíeutf cao Kiếowhwm Ýjqzb thầfyixn lựzlkvc cópqdfdmjqng bịegxu ásqtfp chếowhw thìkxrhunztng nổtdrkdmjqng mạtmolnh tưbajn thásqtfi, theo Tàdmjq Thầfyixn chỉvxtu lựzlkvc gia tăfhzxng, thầfyixn lựzlkvc càdmjqng phásqtft ra tinh thuầfyixn, càdmjqng phásqtft ra mêvxtunh môxggqng, nếowhwu nhưbajn Diệdiqjp Trầfyixn làdmjq mộvukut ngọaymon núyxyxi lửxxmpa, thầfyixn lựzlkvc tựzlkvu làdmjqyxyxi lửxxmpa trong sắegktp phun phásqtft ra tớdpgci nham tưbajnơqugzng, màdmjqdmjq Thầfyixn ngópqdfn tay tắegktc thìkxrhdmjq mộvukut tảunztng đkmnsásqtf lớdpgcn, ngăfhzxn chặjwmgn miệdiqjng núyxyxi lửxxmpa, khôxggqng cho nham tưbajnơqugzng phun tràdmjqo, nhưbajnng làdmjq đkmnsưbajnơqugzng nham tưbajnơqugzng phun tràdmjqo chi lưbajṇc đkmnstmoli tớdpgci trìkxrhnh đkmnsvuku nhấpueut đkmnsegxunh, ai cũojdgng ngăfhzxn khôxggqng đkmnsưbajnphplc.“Ta cũojdgng khôxggqng tin.” Ngópqdfn tay thu hồvacai, Tàdmjq Thầfyixn nắegktm nắegktm đkmnspueum, mộvukut quyềvukun đkmnsásqtfnh xuốtqtjng dưbajndpgci.

Mộvukut quyềvukun nàdmjqy làdmjq thầfyixn kỹpjpb, ẩkmnsn chứzxlua Tàdmjq Thầfyixn thầfyixn lựzlkvc, còtdrkn ẩkmnsn chứzxlua Tàdmjq Thầfyixn thầfyixn chi phásqtfp tắegktc.

dpgcm ầfyixm!

Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun chấpueun đkmnsvukung, Diệdiqjp Trầfyixn chỗyktb đkmnsegxua phưbajnơqugzng, trựzlkvc tiếowhwp bịegxu đkmnsásqtfnh chìkxrhm rôxggq̀i, đkmnsásqtfnh chìkxrhm đkmnsếowhwn sâowhwu trong lòtdrkng đkmnspueut, liếowhwc nhìkxrhn lạtmoli, cũojdgng khôxggqng biếowhwt đkmnstmolo nhiềvukuu bao nhiêvxtuu.

Đdfpren nhásqtfnh Hưbajnxggqiufivxtun trong, Diệdiqjp Trầfyixn mộvukut mựzlkvc trầfyixm xuốtqtjng, Tàdmjq Thầfyixn mộvukut kíeutfch toàdmjqn lựzlkvc, phảunztng phấpueut đkmnsem ýmiqq thứzxluc củurzma hắegktn đkmnsvukuu cho násqtft bấpueuy rôxggq̀i.

Mộvukut mựzlkvc trầfyixm xuốtqtjng, mộvukut mựzlkvc phiêvxtuu đkmnsãvxtung.

Thờunzti gian phảunztng phấpueut đkmnsi qua trăfhzxm triệdiqju năfhzxm, hoặjwmgc làdmjqowhwnh Hằfyixng.“Ta làdmjq ai?” Nguyêvxtun mộvukut đkmnsásqtfm tríeutf nhớdpgc đkmnsoạtmoln ngắegktn hiệdiqjn lêvxtun, Diệdiqjp Trầfyixn ýmiqq thứzxluc xuấpueut hiệdiqjn chấpueun đkmnsvukung.

Chấpueun đkmnsvukung càdmjqng ngàdmjqy càdmjqng mãvxtunh liệdiqjt, Diệdiqjp Trầfyixn giãvxtuy dụscska lấpueuy muốtqtjn thoásqtft ly cásqtfi chỗyktbdmjqy, đkmnsásqtfng tiếowhwc hắegktn liềvukun thâowhwn thểklmv củurzma mìkxrhnh đkmnsvukuu cảunztm giásqtfc khôxggqng thấpueuy.

Rốtqtjt cụscskc, Diệdiqjp Trầfyixn nhớdpgc tớdpgci chíeutfnh mìkxrhnh làdmjq ai, đkmnsưbajnơqugzng nhớdpgc tớdpgci chíeutfnh mìkxrhnh làdmjq ai mộvukut khắegktc nàdmjqy, Diệdiqjp Trầfyixn thấpueuy đkmnsưbajnphplc thâowhwn thểklmv củurzma mìkxrhnh, thấpueuy đkmnsưbajnphplc mêvxtunh môxggqng Thiêvxtun Giớdpgci, thấpueuy đkmnsưbajnphplc Hỗyktbn Đdfprvukun.

Trong cơqugz thểklmv, Võnkqx Đdfprtmolo Nguyêvxtun Thầfyixn cùunztng thầfyixn lựzlkvc bắegktt đkmnsfyixu dung hợphplp, Diệdiqjp Trầfyixn cảunztm giásqtfc, vôxggq hạtmoln bay lêvxtun, chưbajna bao giờunzt giờunzt khắegktc nàdmjqy, hắegktn nhưbajn thếowhw rấpueut hiểklmvu rõnkqxsqtfi thếowhw giớdpgci nàdmjqy, cásqtfi nàdmjqy Hỗyktbn Đdfprvukun, mộvukut loạtmoli khốtqtjng chếowhw Thiêvxtun Đdfpregxua cảunztm giásqtfc tràdmjqn ngậimzup trong lòtdrkng.“Ta làdmjq Diệdiqjp Trầfyixn, ta chíeutfnh làdmjq ta.” Hắegktc Áyktbm Hưbajnxggqiufivxtun trong, mộvukut tia ásqtfnh sásqtfng sinh ra đkmnsunzti, cásqtfi nàdmjqy sợphpli bópqdfng sásqtfng càdmjqng ngàdmjqy càdmjqng thịegxunh, cuốtqtji cùunztng hópqdfa thàdmjqnh mộvukut khỏaymoa cựzlkvc lớdpgcn vôxggqunztng mặjwmgt trờunzti, tảunztn másqtft ra Vĩowhwnh Hằfyixng hàdmjqo quang.“Cỗyktbqugzi thởiufidmjqy?” Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun trêvxtun bầfyixu trờunzti, Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqjunztng Kiếowhwm Thầfyixn thầfyixn hệdiqj Châowhwn Thầfyixn lộvuku ra vẻirwv kinh nghi, xuốtqtjng phưbajnơqugzng nhìkxrhn lạtmoli.


Trong hốtqtjowhwu, mộvukut đkmnsdmjqn chópqdfi mắegktt hàdmjqo quang bạtmolo phásqtft đkmnsi ra, mêvxtunh môxggqng khíeutf tứzxluc lạtmoli đkmnsklmv cho Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun Hoàdmjqng Hôxggqn phásqtfp tắegktc cũojdgng bắegktt đkmnsfyixu trásqtfnh lui, đkmnsâowhwy làdmjq Châowhwn Thầfyixn khíeutf tứzxluc, khôxggqng đkmnsúyxyxng, đkmnsâowhwy làdmjq viễvhivn siêvxtuu Châowhwn Thầfyixn khíeutf tứzxluc, loạtmoli nàdmjqy khíeutf tứzxluc, mọaymoi ngưbajnunzti chỉvxtupqdf tạtmoli Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn trêvxtun ngưbajnunzti mớdpgci cảunztm thụscsk qua, nhưbajnng tinh tếowhwbajnơqugzng đkmnstqtji, vẫbjujn còtdrkn cópqdf chúyxyxt khásqtfc nhau, cỗyktbqugzi thởiufidmjqy tràdmjqn ngậimzup tíeutfnh côxggqng kíeutfch, khôxggqng giốtqtjng Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn nhưbajn vậimzuy bao dung hếowhwt thảunzty, bao dung Thiêvxtun Đdfpregxua.“Làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Thầfyixn lựzlkvc, Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm đkmnstmolo thầfyixn lựzlkvc.” Kiếowhwm Thầfyixn thầfyixn hệdiqj chúyxyxng Châowhwn Thầfyixn mặjwmgt lộvuku kinh hỉvxtu, bọaymon hắegktn cópqdf thểklmv khẳynwyng đkmnsegxunh, cásqtfi nàdmjqy làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm đkmnstmolo thầfyixn lựzlkvc, bởiufii vìkxrhunztng Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn Hỗyktbn Đdfprvukun Thầfyixn lựzlkvc nhưbajn thếowhwbajnơqugzng tựzlkv.

Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn Hỗyktbn Đdfprvukun Thầfyixn lựzlkvc, bao hàdmjqm Bấpueut Hủurzm ýmiqq chíeutf, hủurzmy diệdiqjt ýmiqq chíeutf, Quang Minh ýmiqq chíeutf, Hắegktc Áyktbm ýmiqq chíeutfunztng vớdpgci hỗyktbn loạtmoln ýmiqq chíeutf, Diệdiqjp Trầfyixn thầfyixn lựzlkvc, bao hàdmjqm năfhzxm loạtmoli chíeutf cao Kiếowhwm Ýjqzb, phụscsk thuộvukuc tíeutfnh đkmnsi lêvxtun nópqdfi, làdmjq giốtqtjng nhau, tíeutfnh côxggqng kíeutfch càdmjqng muốtqtjn vưbajnphplt qua Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn Hỗyktbn Đdfprvukun Thầfyixn lựzlkvc.

Theo trong hốtqtjowhwu bay lêvxtun, Diệdiqjp Trầfyixn mộvukut mựzlkvc hưbajndpgcng bêvxtun trêvxtun phi, bay đkmnsếowhwn Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun phíeutfa trêvxtun trong hưbajn khôxggqng, nơqugzi đkmnsópqdfdmjq Châowhwn Thầfyixn chiếowhwn trưbajnunztng, Básqtfn Thầfyixn thìkxrh khôxggqng cásqtfch nàdmjqo bay lêvxtun đkmnsếowhwn, chíeutfnh giữulwia cásqtfch vôxggqunztng thờunzti khôxggqng.

Diệdiqjp Trầfyixn giờunzt phúyxyxt nàdmjqy thâowhwn thểklmvxggqunztng cựzlkvc lớdpgcn, Võnkqx Đdfprtmolo Nguyêvxtun Thầfyixn cùunztng thầfyixn lựzlkvc dung hợphplp cùunztng mộvukut chỗyktb. Diệdiqjp Trầfyixn đkmnsvukut phásqtfsqtfn Thầfyixn cảunztnh giớdpgci. Chíeutfnh thứzxluc thàdmjqnh vi Châowhwn Thầfyixn. Đdfprãvxtupqdf đkmnsưbajnphplc thầfyixn thểklmv, màdmjq lạtmoli làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm đkmnstmolo thầfyixn thểklmv.“Thầfyixn chi phásqtfp tắegktc!” Trong nộvukui tâowhwm ýmiqq niệdiqjm trong đkmnsfyixu hiệdiqjn lêvxtun, Diệdiqjp Trầfyixn Ngũojdgdmjqnh phásqtfp tắegktc bắegktt đkmnsfyixu dung hợphplp, dung hợphplp thàdmjqnh thầfyixn chi phásqtfp tắegktc, chỉvxtupqdf bổtdrk sung phásqtfp tắegktc mớdpgci có thêvxtủ dung hợphplp thàdmjqnh thầfyixn chi phásqtfp tắegktc.“Tàdmjq Thầfyixn, cópqdf qua cópqdf lạtmoli, ngưbajnơqugzi cũojdgng tiếowhwp ta mộvukut chiêvxtuu.” Đdfprtqtji vớdpgci Tàdmjq Thầfyixn, Diệdiqjp Trầfyixn tựzlkvu làdmjq mộvukut đkmnspueum oanh đkmnsi qua.

Chópqdfi mắegktt hàdmjqo quang hiệdiqjn lêvxtun. Tàdmjq Thầfyixn thâowhwn thểklmv khổtdrkng lồvaca trựzlkvc tiếowhwp bịegxu bốtqtjc hơqugzi hơqugzn phâowhwn nửxxmpa, còtdrkn lạtmoli đkmnsếowhwn nhấpueut thờunzti nữulwia khắegktc rơqugzi xuốtqtjng hạtmol Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun, đkmnsem Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun néfhzxm ra mộvukut cásqtfi hốtqtj to.“Ta ngưbajnphplc lạtmoli phảunzti thửxxmp mộvukut chúyxyxt, Hỗyktbn Đdfprvukun Thầfyixn lựzlkvc đkmnsếowhwn tộvukut cùunztng cópqdf bao nhiêvxtuu lợphpli hạtmoli.” Ma Thầfyixn cuốtqtji cùunztng làdmjq Chủurzm Thầfyixn, cũojdgng khôxggqng cópqdf bịegxu Diệdiqjp Trầfyixn chiếowhwn lựzlkvc hùunzt đkmnsếowhwn, ma đkmnstmolo phásqtfp tắegktc khuếowhwch trưbajnơqugzng, Ma Thầfyixn vừvacaa ngưbajnunzti đkmnsásqtfnh vềvuku phíeutfa Diệdiqjp Trầfyixn.“Kiếowhwm Du Thásqtfi Hưbajn!” Thâowhwn hópqdfa Hỗyktbn Đdfprvukun kiếowhwm quang, Diệdiqjp Trầfyixn nghêvxtunh hưbajndpgcng Ma Thầfyixn.

Đdfprưbajnơqugzng mộvukut tiếowhwng.

Diệdiqjp Trầfyixn bịegxu đkmnsásqtfnh trởiufi lạtmoli.

pqdf ma đkmnstmolo phásqtfp tắegktc bảunzto hộvuku, Diệdiqjp Trầfyixn mộvukut khi tiếowhwn nhậimzup ma đkmnstmolo phásqtfp tắegktc bao phủurzm trong phạtmolm vi, chiếowhwn lựzlkvc lậimzup tứzxluc đkmnstmoli giảunztm. Chủurzm Thầfyixn sởiufiowhw khôxggqng cásqtfch nàdmjqo giếowhwt chếowhwt, chíeutfnh làdmjqkxrh đkmnsiểklmvm nàdmjqy.“Thìkxrh ra làdmjq thếowhw.” Diệdiqjp Trầfyixn sásqtfng tỏaymo. Chíeutfnh mìkxrhnh khôxggqng cásqtfch nàdmjqo giếowhwt chếowhwt Ma Thầfyixn, bấpueut quásqtf, mìkxrhnh cópqdf thểklmv phong ấpueun Ma Thầfyixn.“Kiếowhwm Đdfprtmolo Đdfprvukuc Tôxggqn.” Dùunztng Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm đkmnstmolo thầfyixn lựzlkvc làdmjqm gốtqtjc nguyêvxtun, Diệdiqjp Trầfyixn côxggq đkmnsaymong ra vôxggqunztng kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc, Duy Tâowhwm Kiếowhwm Thásqtfnh ngưbajnng luyệdiqjn ra đkmnsưbajnphplc kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc, liềvukun Diệdiqjp Trầfyixn ứzxluc mộvukut phầfyixn vạtmoln đkmnsvukuu khôxggqng kịegxup nổtdrki.

Kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc hiệdiqjn lêvxtun mộvukut cásqtfi hìkxrhnh cầfyixu, đkmnsem Ma Thầfyixn phong ấpueun đkmnsi vàdmjqo, chỉvxtu cầfyixn Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm đkmnstmolo thầfyixn lựzlkvc khôxggqng tiêvxtuu tan, cásqtfi nàdmjqy phong ấpueun thìkxrh khôxggqng cásqtfch nàdmjqo giảunzti trừvaca, dùunztdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn tựzlkvkxrhnh đkmnsếowhwn, cũojdgng khôxggqng làdmjqm nêvxtun chuyệdiqjn gìkxrh.“Đdfpri!” Bàdmjqn tay đkmnskmnsy, hìkxrhnh cầfyixu bịegxubajnu đkmnsàdmjqy đkmnsếowhwn Hỗyktbn Đdfprvukun trong.“Trốtqtjn.” Gặjwmgp Chủurzm Thầfyixn đkmnsvukuu bịegxu phong ấpueun, Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqjtdrkn lạtmoli đkmnsếowhwn Châowhwn Thầfyixn nguyêvxtun mộvukut đkmnsásqtfm chạtmoly trốtqtjn tứzxlu phíeutfa, đkmnsásqtfng tiếowhwc, bọaymon hắegktn trốtqtjn mau nữulwia, cũojdgng khôxggqng nhanh bằfyixng Diệdiqjp Trầfyixn kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc.

Phốtqtjc phốtqtjc phốtqtjc phốtqtjc phốtqtjc...

Nguyêvxtun mộvukut đkmnsásqtfm Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqj Châowhwn Thầfyixn vẫbjujn lạtmolc, thi thểklmv trụscsky lạtmolc tạtmoli Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun phíeutfa trêvxtun.

Mộvukut ngàdmjqy nàdmjqy, Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun chếowhwt đkmnsi Châowhwn Thầfyixn, trưbajndpgcc nay chưbajna cópqdf nhiêvxtùu, Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun tựzlkva hồvaca đkmnsãvxtu trởiufi thàdmjqnh Châowhwn Thầfyixn hoàdmjqng hôxggqn, tràdmjqn ngậimzup khôxggqng rõnkqx khíeutf tứzxluc.“Cung nghêvxtunh Chủurzm Thầfyixn.” Kiếowhwm Thầfyixn thầfyixn hệdiqj chúyxyxng Châowhwn Thầfyixn ngay ngắegktn hưbajndpgcng hưbajndpgcng Diệdiqjp Trầfyixn cúyxyxc mộvukut cásqtfi cung, Kiếowhwm Thầfyixn khôxggqng tạtmoli, Diệdiqjp Trầfyixn sẽvxtudmjq mớdpgci Chủurzm Thầfyixn, hơqugzn nữulwia làdmjq trưbajndpgcc nay chưbajna cópqdf Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn, đkmnsegxua vịegxu khôxggqng tạtmoli Hỗyktbn Đdfprvukun dưbajndpgci chủurzm thầfyixn.“Kiếowhwm Thầfyixn đkmnsi chỗyktb rấpueut xa, cásqtfc ngưbajnơqugzi đkmnsvukuu riêvxtung phâowhẁn mình trởiufi vềvuku a, ta còtdrkn muốtqtjn nghêvxtunh đkmnsópqdfn mộvukut ngưbajnunzti khásqtfch nhâowhwn.” Diệdiqjp Trầfyixn thảunztn nhiêvxtun nópqdfi.“Cásqtfi kia phíeutfa dưbajndpgci?” Mộvukut gãvxtu Châowhwn Thầfyixn chỉvxtudmjqo Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun bêvxtun trêvxtun chiếowhwn đkmnspueuu.“Cásqtfi nàdmjqy cũojdgng làdmjqxggqi luyệdiqjn, khôxggqng đkmnsi màdmjq quảunztn xem bọaymon hắegktn làdmjqm khỉvxtu giópqdfkxrh.” Ma Thầfyixn thầfyixn hệdiqj đkmnsãvxtu khôxggqng cópqdf Châowhwn Thầfyixn, Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun bêvxtun trêvxtun Thầfyixn Chiếowhwn tựzlkv nhiêvxtun biếowhwn thàdmjqnh tôxggqi luyệdiqjn, Châowhwn Thầfyixn cao cao tạtmoli thưbajnphplng, sẽvxtu khôxggqng đkmnsi quản nhữulwing việdiqjc vặjwmgt nàdmjqy.

Đdfprphpli chúyxyxng Châowhwn Thầfyixn ly khai, Diệdiqjp Trầfyixn nhìkxrhn vềvuku phíeutfa hưbajn khôxggqng, “Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn, đkmnsãvxtu đkmnsếowhwn rồvacai, sao khôxggqng hiệdiqjn thâowhwn gặjwmgp mặjwmgt.”“Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn!” Mộvukut cásqtfi lãvxtuo giảunzt theo trong hưbajn khôxggqng đkmnsi ra, đkmnsúyxyxng làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn.


Nhìkxrhn xem Diệdiqjp Trầfyixn, Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn cảunztm khásqtfi nópqdfi: “Ngẫbjuju nhiêvxtun cũojdgng làdmjq tấpueut nhiêvxtun, đkmnsãvxtu ngưbajnơqugzi đkmnsãvxtu trởiufi thàdmjqnh Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn, đkmnsegxua vịegxu khôxggqng dưbajndpgci ta, còtdrkn hi vọaymong ngưbajnơqugzi có thêvxtủ duy trìkxrh Hỗyktbn Đdfprvukun trậimzut tựzlkv, khôxggqng muốtqtjn trắegktng trợphpln phásqtfbajn.” Diệdiqjp Trầfyixn thựzlkvc lựzlkvc hôxggqm nay thâowhwm bấpueut khảunzt trắegktc, chíeutfnh mìkxrhnh tuy nhiêvxtun cópqdf thểklmv lợphpli dụscskng khôxggqng chỗyktbdmjqo khôxggqng cópqdf Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc, nhưbajnng làdmjqfhzxn bảunztn khôxggqng cásqtfch nàdmjqo chếowhw ưbajndpgcc đkmnstqtji phưbajnơqugzng, liềvukun phong ấpueun đkmnstqtji phưbajnơqugzng đkmnsvukuu làdmjqm khôxggqng đkmnsưbajnphplc, Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc dùunzt sao khôxggqng phảunzti củurzma hắegktn, làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun, màdmjq kiếowhwm củurzma đkmnstqtji phưbajnơqugzng đkmnstmolo phásqtfp tắegktc, đkmnsurzm đkmnsklmv cho Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc trásqtfnh lui, chỉvxtupqdf đkmnsiềvukuu phạtmolm vi khôxggqng cópqdf Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc lớdpgcn nhưbajn vậimzuy màdmjq thôxggqi.“Ngưbajnơqugzi cópqdf thểklmv ngăfhzxn cảunztn ta trởiufi thàdmjqnh Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn.” Diệdiqjp Trầfyixn đkmnstmolo.

Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn lắegktc đkmnsfyixu, “Tạtmoli Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun, ta khôxggqng cásqtfch nàdmjqo ngăfhzxn cảunztn ngưbajnơqugzi, Hoàdmjqng Hôxggqn phásqtfp tắegktc làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc thờunzti kìkxrh cuốtqtji, mộvukut khi nhiễvhivm Hoàdmjqng Hôxggqn phásqtfp tắegktc, Chủurzm Thầfyixn cũojdgng sẽvxtu khôxggqng rõnkqx, Tàdmjq Thầfyixn can thiệdiqjp Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun Thầfyixn Chiếowhwn, kếowhwt quảunzt vẫbjujn lạtmolc, tuy nópqdfi nhanh đkmnsiểklmvm, nhưbajnng hợphplp nhâowhwn quảunzt.”“Thìkxrh ra làdmjq thếowhw.” Diệdiqjp Trầfyixn hiểklmvu rõnkqx, khópqdf trásqtfch Hoàdmjqng Hôxggqn Bìkxrhnh Nguyêvxtun sẽvxtu trởiufi thàdmjqnh vi Chung Cựzlkvc Thầfyixn Chiếowhwn đkmnsegxua đkmnsiểklmvm, ởiufi chỗyktbdmjqy, Châowhwn Thầfyixn sẽvxtu khôxggqng đkmnsi can thiệdiqjp, cưbajnyhbtng éfhzxp can thiệdiqjp, chỉvxtu biếowhwt mang đkmnsếowhwn cho mìkxrhnh khôxggqng rõnkqx, Hoàdmjqng Hôxggqn phásqtfp tắegktc làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc thờunzti kìkxrh cuốtqtji, đkmnsãvxtu liềvukun Hỗyktbn Đdfprvukun đkmnsvukuu cópqdf thờunzti kìkxrh cuốtqtji, Châowhwn Thầfyixn đkmnsvacang dạtmolng cópqdf thờunzti kìkxrh cuốtqtji, đkmnstqtji vớdpgci Châowhwn Thầfyixn màdmjqpqdfi, chỉvxtu cầfyixn mìkxrhnh khôxggqng vẫbjujn lạtmolc, hếowhwt thảunzty đkmnsvukuu cópqdf Đdfprôxggqng Sơqugzn tásqtfi khởiufii cơqugz hộvukui.“Ta nhìkxrhn ra đkmnsưbajnphplc, ngưbajnơqugzi làdmjq khôxggqng chịegxuu côxggq đkmnsơqugzn ngưbajnunzti, cópqdf lẽvxtudmjq ta quásqtf lo lắegktng.” Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn cưbajnunzti cưbajnunzti, Kiếowhwm Thầfyixn lưbajnu lạtmolc Hỗyktbn Đdfprvukun, khôxggqng còtdrkn cópqdf đkmnsãvxtu trởiufi lạtmoli, trưbajndpgcc mắegktt cásqtfi nàdmjqy Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn, chỉvxtu sợphplojdgng sẽvxtu đkmnsi đkmnsếowhwn con đkmnsưbajnunztng nàdmjqy.“Cópqdf lẽvxtudmjq.” Diệdiqjp Trầfyixn nhìkxrhn xa Thiêvxtun Giớdpgci bêvxtun ngoàdmjqi Hỗyktbn Đdfprvukun, tạtmoli cựzlkvc xa xôxggqi cuốtqtji cùunztng, Diệdiqjp Trầfyixn phảunztng phấpueut nhìkxrhn thấpueuy gìkxrh, lạtmoli phảunztng phấpueut cásqtfi gìkxrhojdgng khôxggqng thấpueuy đkmnsưbajnphplc.

Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn đkmnsi rôxggq̀i, Diệdiqjp Trầfyixn vẫbjujy tay, Từvacaowhwnh cùunztng Mộvuku Dung Khuynh Thàdmjqnh đkmnsãvxtu bay đkmnsi lêvxtun.“Diệdiqjp Trầfyixn, ngưbajnơqugzi trởiufi thàdmjqnh Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn?” Từvacaowhwnh chầfyixn chờunztpqdfi.“Khôxggqng tệdiqj.” Diệdiqjp Trầfyixn bậimzut cưbajnunzti lớdpgcn.“Cásqtfi kia mẫbjuju thâowhwn củurzma ta?” Từvacaowhwnh mẫbjuju thâowhwn vẫbjujn còtdrkn Huyềvukun Hoàdmjqng vũojdg trụscsk Đdfpregxua Ngụscskc, Châowhwn Thầfyixn, thìkxrh khôxggqng cásqtfch nàdmjqo vi phạtmolm Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc, tiếowhwn vềvuku trưbajndpgcc Huyềvukun Hoàdmjqng vũojdg trụscsk, có thêvxtủ Diệdiqjp Trầfyixn làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn.“Chuyệdiqjn nàdmjqo cópqdf đkmnsásqtfng gìkxrh.” Diệdiqjp Trầfyixn tay phảunzti vung lêvxtun, kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc vôxggq hạtmoln lan tràdmjqn đkmnsi ra ngoàdmjqi, rấpueut nhanh lan tràdmjqn đkmnsếowhwn Huyềvukun Hoàdmjqng vũojdg trụscsk, trong đkmnsegxua ngụscskc, Hồvacang Liêvxtun Quỷsqtf Quâowhwn bịegxu dẫbjujn dắegktt đkmnsi ra, vừvacaa mớdpgci bắegktt đkmnsfyixu Hồvacang Liêvxtun Quỷsqtf Quâowhwn còtdrkn cópqdf chúyxyxt mêvxtu mang, nhưbajnng theo thờunzti gian trôxggqi qua, Hồvacang Liêvxtun Quỷsqtf Quâowhwn tríeutf nhớdpgc đkmnsvukuu khôxggqi phụscskc, cùunztng lúyxyxc đkmnsópqdf, trong đkmnsegxua ngụscskc, Từvacaowhwnh phụscsk thâowhwn Hoàdmjqng Kim Chíeutfxggqn, hôxggqm nay làdmjq quỷsqtf quâowhwn cũojdgng bịegxu dẫbjujn dắegktt đkmnsi lêvxtun, còtdrkn cópqdf Diệdiqjp Trầfyixn cha mẹxggq, cùunztng vớdpgci Diệdiqjp Trầfyixn đkmnsdiqj đkmnsdiqj muộvukui muộvukui, đkmnsdiqj tửxxmp, Mộvuku Dung Khuynh Thàdmjqnh cha mẹxggq, cùunztng vớdpgci mộvukut íeutft ngưbajnunzti quen, nhữulwing đkmnsiềvukuu nàdmjqy đkmnsvukuu làdmjq đkmnsãvxtu chếowhwt ngưbajnunzti, hôxggqm nay Diệdiqjp Trầfyixn làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn, bọaymon hắegktn hếowhwt thảunzty bịegxu phụscskc sốtqtjng lạtmoli.

Phụscskc sinh Básqtfn Thầfyixn phíeutfa dưbajndpgci, Diệdiqjp Trầfyixn hoàdmjqn toàdmjqn cópqdf thểklmvdmjqm đkmnsưbajnphplc, đkmnsiềvukuu kiệdiqjn tiêvxtun quyếowhwt làdmjq nhữulwing ngưbajnunzti nàdmjqy khôxggqng cópqdf ly khai qua vũojdg trụscsk, bởiufii vìkxrh chỉvxtupqdf trong vũojdg trụscskpqdf Đdfpregxua Ngụscskc, khôxggqng cópqdf Đdfpregxua Ngụscskc đkmnsegxua phưbajnơqugzng, chếowhwt tựzlkvu làdmjq chếowhwt rồvacai, rốtqtjt cuộvukuc khôxggqng cásqtfch nàdmjqo phụscskc sinh.

dpgcm ầfyixm.

Trong hưbajn khôxggqng, Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc theo bốtqtjn phưbajnơqugzng tásqtfm hưbajndpgcng bao phủurzm tớdpgci, cho đkmnsếowhwn cắegktt đkmnszxlut cásqtfi nàdmjqy đkmnsfyixu kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc chi lộvuku, phụscskc hoạtmolt tửxxmp nhâowhwn, đkmnsâowhwy làdmjq vi phạtmolm Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc sựzlkvkxrhnh.“Tásqtfn!” Diệdiqjp Trầfyixn tay trásqtfi vung lêvxtun, đkmnsásqtfnh tan Hỗyktbn Đdfprvukun phásqtfp tắegktc, đkmnsãvxtu lựzlkva chọaymon phụscskc sinh, Diệdiqjp Trầfyixn tựzlkv nhiêvxtun sẽvxtu khôxggqng thỏaymoa hiệdiqjp.“Cásqtfi nàdmjqy Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn?” Cảunztm ứzxlung đkmnsưbajnphplc đkmnsvukung tĩowhwnh, Hỗyktbn Đdfprvukun Chủurzm Thầfyixn cưbajnunzti khổtdrk mộvukut tiếowhwng, khásqtf tốtqtjt chỉvxtudmjq sốtqtjng lạtmoli rấpueut íeutft mộvukut nhópqdfm ngưbajnunzti, nếowhwu nhưbajn Diệdiqjp Trầfyixn thậimzut muốtqtjn phụscskc sinh rấpueut nhiềvukuu ngưbajnunzti, đkmnsvukung tĩowhwnh tựzlkvu lớdpgcn hơqugzn, nhâowhwn quảunztojdgng lớdpgcn hơqugzn, chíeutfnh mìkxrhnh khôxggqng thểklmv khôxggqng đkmnsi làdmjqm dựzlkv.

Đdfprãvxtu chếowhwt chi nhâowhwn, tuổtdrki thọaymo đkmnsãvxtu hếowhwt, tựzlkvu tíeutfnh toásqtfn sốtqtjng lạtmoli, cũojdgng sẽvxtu lậimzup tứzxluc chếowhwt đkmnsi, vìkxrh thếowhw, Diệdiqjp Trầfyixn dùunztng Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm đkmnstmolo thầfyixn lựzlkvc cùunztng kiếowhwm đkmnstmolo phásqtfp tắegktc, mởiufi ra Chủurzm Thầfyixn khôxggqng gian, tạtmoli Chủurzm Thầfyixn khôxggqng gian ởiufi trong, khôxggqng bịegxu sinh tửxxmp Luâowhwn Hồvacai quấpueuy nhiễvhivu, tuổtdrki thọaymo tựzlkv nhiêvxtun cũojdgng sẽvxtu khôxggqng cópqdf ýmiqq nghĩowhwa, bấpueut quásqtf đkmnszxlung ởiufi Chủurzm Thầfyixn trong khôxggqng gian, cũojdgng chưbajna cópqdf tiếowhwn bộvuku khảunztfhzxng, bởiufii vìkxrhqugzi nàdmjqy cùunztng bêvxtun ngoàdmjqi cásqtfch ly rôxggq̀i, mộvukut khi đkmnsi ra ngoàdmjqi, hay vẫbjujn làdmjq sẽvxtu chếowhwt.

Bấpueut quásqtf đkmnstqtji vớdpgci Diệdiqjp Trầfyixn màdmjqpqdfi, vậimzuy làdmjq đkmnsurzm rồvacai, trêvxtun thếowhw giớdpgci chưbajna xong thẩkmnsm mỹpjpb sựzlkvkxrhnh, chíeutfnh mìkxrhnh chỉvxtupqdf thểklmvdmjqm đkmnsưbajnphplc tậimzun lựzlkvc hoàdmjqn mỹpjpb....

Thầfyixn Chiếowhwn sớdpgcm đkmnsãvxtu đkmnsãvxtu xong khôxggqng biếowhwt bao nhiêvxtuu năfhzxm, Thiêvxtun Giớdpgci lầfyixn nữulwia khôxggqi phụscskc bìkxrhnh tĩowhwnh.

Trêvxtun bầfyixu trờunzti, cópqdfsqtfu luâowhwn mặjwmgt trờunzti, trong đkmnsópqdf hai đkmnsphplt mặjwmgt trờunzti cao cao tạtmoli thưbajnphplng.

Trưbajndpgcc mặjwmgt bầfyixy đkmnsjwmgt mộvukut cásqtfi bàdmjqn đkmnsásqtf, trêvxtun bàdmjqn đkmnsásqtfdmjq tổtdrkng thểklmv, cờunzt đkmnsen trắegktng tửxxmp phảunztng phấpueut cópqdf đkmnsưbajnphplc linh tíeutfnh, chíeutfnh mìkxrhnh dờunzti đkmnsếowhwn dờunzti đkmnsi, giếowhwt túyxyxi bụscski, màdmjq Diệdiqjp Trầfyixn sớdpgcm đkmnsãvxtu thầfyixn du thásqtfi hưbajn, tâowhwm tưbajnojdgng khôxggqng tạtmoli quâowhwn cờunztvxtun trêvxtun.

Trởiufi thàdmjqnh Hỗyktbn Đdfprvukun Kiếowhwm Thầfyixn vềvuku sau, Diệdiqjp Trầfyixn đkmnsãvxtu biếowhwt kiếowhwp trưbajndpgcc kiếowhwp nầfyixy.

Hắegktn sởiufiowhwpqdf nghịegxuch thiêvxtun ngộvukueutfnh, cũojdgng khôxggqng phảunzti bởiufii vìkxrh linh hồvacan dung hợphplp, màdmjqdmjq linh hồvacan xuyêvxtun viêvxtụt trêvxtun đkmnsưbajnunztng, bịegxu Kiếowhwm Thầfyixn đkmnsásqtfnh nữulwia mộvukut đkmnstmolo dịegxu quang tiếowhwn vàdmjqo trong linh hồvacan, đkmnsvacang dạtmolng bịegxu đkmnsásqtfnh nhậimzup mộvukut đkmnstmolo dịegxu quang tạtmoli trong linh hồvacan còtdrkn cópqdf Duy Tâowhwm Kiếowhwm Thásqtfnh, đkmnsópqdfdmjq Duy Tâowhwm Kiếowhwm Thásqtfnh mớdpgci vừvacaa gia nhậimzup Thiêvxtun Giớdpgci thờunzti đkmnsiểklmvm, dịegxu quang làdmjqsqtfi gìkxrh, Diệdiqjp Trầfyixn cũojdgng khôxggqng phảunzti đkmnsjwmgc biệdiqjt tinh tưbajnunztng, hẳynwyn làdmjq Hỗyktbn Đdfprvukun bêvxtun trong mộvukut loạtmoli kỳphpl dịegxu thứzxlu đkmnsvaca vậimzut, loạtmoli nàdmjqy dịegxu quang vốtqtjn làdmjq mộvukut phầfyixn, bịegxu Kiếowhwm Thầfyixn chia làdmjqm hai phầfyixn, mộvukut phầfyixn cho mìkxrhnh, mộvukut phầfyixn cho Duy Tâowhwm Kiếowhwm Thásqtfnh, đkmnsưbajnơqugzng hai ngưbajnunzti gặjwmgp nhau thơqugz̀i đkmnsvxtủm, chỉvxtupqdf mộvukut ngưbajnunzti có thêvxtủ còtdrkn sốtqtjng sópqdft, cho nêvxtun, hếowhwt thảunzty đkmnsvukuu làdmjq Kiếowhwm Thầfyixn bốtqtj cụscskc.“Kiếowhwm Thầfyixn, khôxggqng biếowhwt ngưbajnơqugzi ởiufiqugzi nàdmjqo?” Thu hồvacai tâowhwm tưbajn, Diệdiqjp Trầfyixn đkmnszxlung dậimzuy ly khai.


Xa xa, hai cásqtfi tiểklmvu hàdmjqi tửxxmp đkmnsang tạtmoli chơqugzi đkmnsùunzta, chứzxlung kiếowhwn Diệdiqjp Trầfyixn, bay nhàdmjqo lấpueuy tớdpgci.

HẾkmnsT.

Ngàdmjqy 12 thásqtfng 8 năfhzxm 2011 thưbajnphplng truyềvukun, ngàdmjqy 29 thásqtfng 11 năfhzxm 2014 chấpueum dứzxlut, cuốtqtji cùunztng 3 năfhzxm 3 thásqtfng 17 ngàdmjqy, Kiếowhwm Đdfprtmolo Đdfprvukuc Tôxggqn đkmnsãvxtu xong.

tdrkn nhớdpgcnkqxqugz ghi Kiếowhwm Đdfprtmolo Đdfprvukuc Tôxggqn lúyxyxc, Thásqtfi Hưbajn đkmnsíeutfch đkmnsíeutfch xásqtfc xásqtfc làdmjqsqtfi thásqtfi đkmnsiểklmvu, khôxggqng cópqdf đkmnstmoli cưbajnơqugzng, hai vạtmoln chữulwi tồvacan cảunzto, cứzxlu nhưbajn vậimzuy đkmnsãvxtu upload, khi đkmnsópqdf, đkmnstqtji vớdpgci mấpueuy trăfhzxm vạtmoln chữulwifhzxn bảunztn khôxggqng cópqdf bấpueut luậimzun cásqtfi gìkxrh khásqtfi niệdiqjm, đkmnstqtji vớdpgci nộvukui dung cốtqtjt truyệdiqjn hưbajndpgcng đkmnsi, cũojdgng khôxggqng cópqdf khásqtfi niệdiqjm, trêvxtun cơqugz bảunztn ghi đkmnsếowhwn đkmnsâowhwu tíeutfnh toásqtfn cásqtfi đkmnsópqdf, khi đkmnsópqdf kỳphpl thậimzut ýmiqq đkmnsegxunh ghi cásqtfi mộvukut hai trăfhzxm vạtmoln chữulwi, xem nhưbajn luyệdiqjn luyệdiqjn tậimzup, khôxggqng nghĩowhw tớdpgci vềvuku sau sạtmolp hàng càdmjqng phôxggq́ càdmjqng lớdpgcn, chủurzm yếowhwu cũojdgng làdmjq thàdmjqnh tíeutfch tốtqtjt rôxggq̀i, khôxggqng bỏaymo đkmnsưbajnphplc buôxggqng tha cho.

200 - 300 vạtmoln chữulwi trưbajndpgcc khi, cụscsk thểklmvdmjq bao nhiêvxtuu, Thásqtfi Hưbajnkxrhnh cũojdgng khôxggqng phảunzti quásqtfnkqxdmjqng, Thásqtfi Hưbajn ghi vôxggqunztng nhiệdiqjt huyếowhwt, khi đkmnsópqdf đkmnstdrki mớdpgci cũojdgng khôxggqng tíeutfnh quásqtffhzxm, bởiufii vìkxrh mỗyktbi ngàdmjqy đkmnsvukuu cópqdfeutfch tìkxrhnh nha, nhưbajnng nhưbajn rấpueut nhiềvukuu ngưbajnunzti theo nhưbajn lờunzti, ra Châowhwn Linh Thếowhw Giớdpgci, Thásqtfi Hưbajnpqdf chút đkmnsem khốtqtjng bấpueut trụscskkxrhnh tiếowhwt rôxggq̀i, đkmnsãvxtu đkmnsếowhwn đkmnsfyixng sau, Thásqtfi Hưbajn hốtqtji hậimzun ghi chủurzmng tộvukuc đkmnstmoli chiếowhwn, cásqtfi nàdmjqy khôxggqng phảunzti ta am hiểklmvu, chủurzmng tộvukuc đkmnstmoli chiếowhwn, đkmnstmoli biểklmvu nhâowhwn vậimzut chíeutfnh muốtqtjn dùunztng Nhâowhwn tộvukuc lợphpli íeutfch làdmjqm trọaymong, cho nêvxtun thiếowhwu rấpueut nhiềvukuu tranh đkmnspueuu, thiếowhwu rấpueut nhiềvukuu đkmnsjwmgc sắegktc nộvukui dung cốtqtjt truyệdiqjn, hếowhwt thảunzty đkmnsvukuu vi chủurzmng tộvukuc đkmnstmoli chiếowhwn làdmjqm chuẩkmnsn bịegxu, Thásqtfi Hưbajn ghi bópqdf tay bópqdf châowhwn, kíeutfch tìkxrhnh ngàdmjqy từvacang ngàdmjqy qua đkmnsi, cảunztm giásqtfc nhưbajndmjqowhwm vàdmjqo mộvukut cásqtfi vũojdgng bùunztn, khôxggqng cásqtfch nàdmjqo tựzlkv kềvukum chếowhw.

Mỗyktbi ngưbajnunzti đkmnsvukuu cópqdf chíeutfnh mìkxrhnh am hiểklmvu đkmnsiểklmvm, Thásqtfi Hưbajn tựzlkv nhậimzun làdmjq khôxggqng thíeutfch hợphplp ghi đkmnstmoli tràdmjqng diệdiqjn, khôxggqng khốtqtjng chếowhw đkmnsưbajnphplc.

Ghi quyểklmvn sásqtfch nàdmjqy trưbajndpgcc khi, Thásqtfi Hưbajn khôxggqng biếowhwt mìkxrhnh làdmjqsqtfi dạtmolng gìkxrh ngưbajnunzti, ghi trong quásqtf trìkxrhnh, Thásqtfi Hưbajn biếowhwt rõnkqx, chíeutfnh mìkxrhnh làdmjq hoàdmjqn mỹpjpb chủurzm nghĩowhwa ngưbajnunzti, cásqtfi gọaymoi làdmjq hoàdmjqn mỹpjpb, khôxggqng phảunzti châowhwn chíeutfnh hoàdmjqn mỹpjpb, màdmjqdmjq muốtqtjn phùunzt hợphplp tâowhwm ýmiqq, hậimzuu kỳphpl ghi lệdiqjch, lạtmoli đkmnsklmv cho Thásqtfi Hưbajn mộvukut mựzlkvc rấpueut khôxggqng đkmnsưbajnphplc tựzlkv nhiêvxtun, muốtqtjn chếowhwt chíeutfnh làdmjq, vừvacaa mớdpgci bắegktt đkmnsfyixu còtdrkn khôxggqng biếowhwt mìkxrhnh ghi thiêvxtun, thẳynwyng đkmnsếowhwn hậimzuu kỳphpl trầfyixm tưbajn suy nghĩowhw, mớdpgci biếowhwt đkmnsưbajnphplc, nhữulwing khôxggqng phảunzti mìkxrhnh nàdmjqy am hiểklmvu, khôxggqng biếowhwt làdmjqm sao khi đkmnsópqdf đkmnsãvxtu đkmnstmoli cụscskc đkmnsãvxtu đkmnsegxunh, muốtqtjn thay đkmnstdrki cũojdgng khôxggqng cópqdf biệdiqjn phásqtfp sửxxmpa lạtmoli.

Khôxggqng biếowhwt mọaymoi ngưbajnunzti cópqdf thểklmv hay khôxggqng nhậimzun thứzxluc, ghi mộvukut cásqtfi chíeutfnh mìkxrhnh khôxggqng am hiểklmvu thứzxlu đkmnsvaca vậimzut, sẽvxtudmjqsqtfi gìkxrh cảunztm thụscsk, íeutft nhấpueut cảunztm thụscsk củurzma ta thậimzut làdmjq khôxggqng thoảunzti másqtfi, rấpueut khópqdfkxrhm đkmnsếowhwn trong lòtdrkng kíeutfch tìkxrhnh, ngưbajnơqugzi mộvukut cásqtfi trásqtfi bópqdfng bàdmjqn tuyểklmvn thủurzmunztng ngưbajnunzti khásqtfc trậimzun đkmnspueuu bópqdfng rổtdrk, thểklmvsqtfc vàdmjq tinh thầfyixn căfhzxn bảunztn khôxggqng cásqtfch nàdmjqo đkmnsfyixu nhậimzup đkmnsi vàdmjqo, tha thứzxlu Thásqtfi Hưbajn khôxggqng đkmnsurzm chứzxluc nghiệdiqjp, đkmnsôxggq̉i thàdmjqnh châowhwn chíeutfnh chứzxluc nghiệdiqjp tásqtfc giảunzt, tựzlkvu tíeutfnh toásqtfn khôxggqng thíeutfch, bọaymon hắegktn cũojdgng sẽvxtu kếowhwt thúyxyxc trásqtfch nhiệdiqjm củurzma mìkxrhnh, hoàdmjqn thàdmjqnh nhiệdiqjm vụscsk củurzma mìkxrhnh, Thásqtfi Hưbajndmjqsqtfi rấpueut cảunztm xúyxyxc hópqdfa ngưbajnunzti, khôxggqng thíeutfch tựzlkvu làdmjq khôxggqng thíeutfch, thểklmvsqtfc vàdmjq tinh thầfyixn đkmnsvukuu khásqtfng cựzlkv, đkmnsâowhwy cũojdgng làdmjq đkmnstdrki mớdpgci quásqtffhzxm sâowhwu nhấpueut tầfyixng nguyêvxtun nhâowhwn, khásqtfc đkmnsvukuu làdmjq lấpueuy cớdpgc.

Bấpueut kểklmv nhưbajn thếowhwdmjqo, Kiếowhwm đkmnstmolo đkmnsklmv cho ta họaymoc tậimzup đkmnsếowhwn rấpueut nhiềvukuu, cópqdf ưbajnu đkmnsiểklmvm, cũojdgng cópqdf khuyếowhwt đkmnsiểklmvm, lạtmoli đkmnsklmv cho Thásqtfi Hưbajn lạtmoli mộvukut lầfyixn nữulwia nhậimzun thứzxluc chíeutfnh mìkxrhnh.

Tuy nhiêvxtun hậimzuu kỳphpl ghi khôxggqng phùunzt hợphplp Thásqtfi Hưbajnowhwm ýmiqq, nhưbajnng Thásqtfi Hưbajn nhưbajn trưbajndpgcc yêvxtuu quyểklmvn sásqtfch nàdmjqy, yêvxtuu Diệdiqjp Trầfyixn, yêvxtuu bêvxtun trong nhâowhwn vậimzut, tựzlkvu tíeutfnh toásqtfn hậimzuu kỳphplpqdf chỗyktb khásqtfng cựzlkv, nhưbajnng làdmjq đkmnstqtji vớdpgci nhâowhwn vậimzut ởiufivxtun trong, Thásqtfi Hưbajnojdgng khôxggqng cópqdf khásqtfng cựzlkv, Diệdiqjp Trầfyixn rấpueut hoàdmjqn mỹpjpb, làdmjq Thásqtfi Hưbajn trong suy nghĩowhw hoàdmjqn mỹpjpb nhâowhwn vậimzut, cópqdf lẽvxtu bớdpgct chúyxyxt tìkxrhnh cảunztm, nhưbajnng ai khôxggqng hy vọaymong chíeutfnh mìkxrhnh trong suy nghĩowhw ngưbajnunzti rấpueut hoàdmjqn mỹpjpb đkmnsâowhwu rôxggq̀i, đkmnsưbajnơqugzng nhiêvxtun, sásqtfch mớdpgci sẽvxtu khôxggqng ghi thứzxlu hai Diệdiqjp Trầfyixn, cópqdf mộvukut cásqtfi hoàdmjqn mỹpjpb nhâowhwn vậimzut đkmnsãvxtu đkmnsủ rôxggq̀i, thứzxlu hai nhâowhwn vậimzut chíeutfnh, hộvukui ghi sinh đkmnsvukung, đkmnsâowhwy làdmjqpqdfi sau.

Đdfprtqtji vớdpgci kếowhwt cụscskc, rấpueut nhiềvukuu ngưbajnunzti bấpueut mãvxtun, muốtqtjn phong phúyxyxqugzn mộvukut íeutft, lờunzti nhắegktn nhủurzmnkqxdmjqng hơqugzn mộvukut íeutft, nhưbajnng làdmjqpqdfi thậimzut, ghi quásqtf kỹpjpbdmjqng rôxggq̀i, chỉvxtu sợphplojdgng khôxggqng cópqdf nhiềvukuu ngưbajnunzti xem, cásqtfi nàdmjqy kếowhwt cụscskc, khôxggqng đkmnsưbajnphplc tốtqtjt lắegktm, nhưbajnng Thásqtfi Hưbajn cảunztm thấpueuy vậimzuy làdmjq đkmnsurzm rồvacai, bởiufii vìkxrh Thásqtfi Hưbajnpqdf chút rốtqtji loạtmoln, lạtmoli kỹpjpbdmjqng, chỉvxtu sợphpl hộvukui ghi so cásqtfi nàdmjqy bếowhwt básqtft hơqugzn.

Kiếowhwm đkmnstmolo đkmnsãvxtu trảunzti qua bìkxrhnh thảunztn kỳphpl, trưbajniufing thàdmjqnh kỳphpl, đkmnsvxtunh phong kỳphpl, hạtmol hoạtmolt kỳphpl, tựzlkva nhưbajn nhâowhwn sinh đkmnsvacang dạtmolng, Thásqtfi Hưbajnowhwm tìkxrhnh cũojdgng đkmnsi theo phậimzup phồvacang phậimzup phồvacang, đkmnsếowhwn cuốtqtji cùunztng, còtdrkn lạtmoli chỉvxtudmjq buồvacan vôxggq cớdpgc, còtdrkn mộvukut đkmnsiềvukuu tiếowhwc nuốtqtji.

Bấpueut quásqtf khôxggqng có sao, tiếowhwc nuốtqtji cũojdgng làdmjq nhâowhwn sinh nhấpueut đkmnsegxunh phảunzti kinh nghiệdiqjm, Kiếowhwm đkmnstmolo cópqdf tiếowhwc nuốtqtji, ta mớdpgci sẽvxtu biếowhwt tiếowhwc nuốtqtji làdmjqsqtfi gìkxrhbajn vịegxu, sẽvxtu khôxggqng đkmnsklmv cho sásqtfch mớdpgci xuấpueut hiệdiqjn tiếowhwc nuốtqtji.

Rạtmolng sásqtfng hai ba đkmnsiểklmvm ghi xong sau, đkmnsfyixu cópqdf chút chỗyktb trốtqtjng, khôxggqng biếowhwt nópqdfi cásqtfi gìkxrh, cảunztm xúyxyxc phậimzup phồvacang lớdpgcn đkmnsếowhwn khôxggqng tíeutfnh đkmnsưbajnphplc, hiệdiqjn tạtmoli ghi cảunztm nghĩowhw ngưbajnphplc lạtmoli làdmjq đkmnsem tâowhwm tìkxrhnh củurzma ta viếowhwt ra rôxggq̀i, đkmnsếowhwn bâowhwy giờunzt mớdpgci giậimzut mìkxrhnh, thậimzut sựzlkv muốtqtjn đkmnsãvxtu xong, mặjwmgc kệdiqj hoàdmjqn mỹpjpbojdgng tốtqtjt, tiếowhwc nuốtqtji cũojdgng tốtqtjt, đkmnsãvxtu xong tựzlkvu làdmjq đkmnsãvxtu xong, trưbajndpgcc kia mộvukut mựzlkvc xem mặjwmgt khásqtfc tásqtfc giảunzt viếowhwt xong bảunztn cảunztm nghĩowhw, tuy nhiêvxtun rấpueut cảunztm khásqtfi, nhưbajnng dùunzt sao khôxggqng cópqdf tựzlkvkxrhnh kinh nghiệdiqjm, hiệdiqjn tạtmoli rốtqtjt cụscskc tựzlkvkxrhnh đkmnsãvxtu trảunzti qua mộvukut hồvacai.

Bảunztn hoàdmjqn tấpueut cảunztm nghĩowhwojdgng nhanh đkmnsãvxtu xong, Thásqtfi Hưbajniufi chỗyktbdmjqy cảunztm tạtmol sựzlkvurzmng hộvuku củurzma mọaymoi ngưbajnunzti, bấpueut kểklmvdmjq mộvukut mựzlkvc kiêvxtun trìkxrh xem hếowhwt, trêvxtun đkmnsưbajnunztng ly khai, hoặjwmgc làdmjq chửxxmpi bớdpgci, Thásqtfi Hưbajn đkmnsvukuu cảunztm tạtmolsqtfc ngưbajnơqugzi, khôxggqng cópqdfsqtfc ngưbajnơqugzi, Thásqtfi Hưbajn khôxggqng cópqdf thàdmjqnh tíeutfch nhưbajn vậimzuy, chỉvxtu cầfyixn xem qua Kiếowhwm đkmnstmolo ngưbajnunzti, đkmnsvukuu cópqdfbajnsqtfch ca ngợphpli hoặjwmgc làdmjq chửxxmpi bớdpgci, Thásqtfi Hưbajn xem ngưbajnunzti khásqtfc sásqtfch, ngoàdmjqi miệdiqjng khôxggqng nópqdfi, nếowhwu nhưbajn đkmnstdrki mớdpgci khôxggqng tốtqtjt hoặjwmgc làdmjq loạtmoln ghi, Thásqtfi Hưbajn trong nộvukui tâowhwm cũojdgng sẽvxtu chửxxmpi bớdpgci, tấpueut cảunzt mọaymoi ngưbajnunzti làdmjq đkmnsvacang dạtmolng, khôxggqng cópqdfkxrh khásqtfc nhau.

tdrkn muốtqtjn cảunztm tạtmol đkmnsjwmgt mua qua Kiếowhwm đkmnstmolo đkmnsvukuc giảunzt, ủurzmng hộvuku củurzma cásqtfc ngưbajnơqugzi, làdmjq Thásqtfi Hưbajn lớdpgcn nhấpueut đkmnsvukung lựzlkvc, cásqtfc ngưbajnơqugzi rấpueut nhiềvukuu ngưbajnunzti, Thásqtfi Hưbajnojdgng khôxggqng nhậimzun ra, nhưbajnng khôxggqng ngạtmoli Thásqtfi Hưbajn cảunztm kíeutfch.

pqdfi đkmnsiểklmvm tai nạtmoln xấpueuu hổtdrk, Thásqtfi Hưbajn đkmnsãvxtu đkmnsãvxtuqugzn mộvukut năfhzxm chưbajna cópqdf xem bìkxrhnh luậimzun rôxggq̀i, cópqdf phảunzti hay khôxggqng quásqtf yếowhwu ớdpgct rôxggq̀i, cho nêvxtun cũojdgng cảunztm tạtmol bảunztn chủurzm Long Tuyềvukun Nhưbajnphplc Trầfyixn cùunztng *, Bổtdrkn Tiểklmvu Hàdmjqi Hỏaymoa, cảunztm tạtmolsqtfc ngưbajnơqugzi giúyxyxp ta quảunztn lýmiqqkxrhnh luậimzun sásqtfch.

Cuốtqtji cùunztng còtdrkn muốtqtjn cảunztm tạtmol thoásqtfng mộvukut phásqtft chủurzm biêvxtun Hảunzti Tinh cùunztng biêvxtun tậimzup viêvxtun Thanh Sơqugzn, Kiếowhwm đkmnstmolo sựzlkvkxrhnh, đkmnsvukuu làdmjq do bọaymon hắegktn phụscsk trásqtfch, giảunztm đkmnsi Thásqtfi Hưbajn rấpueut nhiềvukuu tâowhwm tưbajn.

Vềvukusqtfch mớdpgci kếowhw hoạtmolch, đkmnstmoli khásqtfi làdmjq mộvukut thásqtfng nửxxmpa tuyêvxtun bốtqtj, chíeutfnh giữulwia nửxxmpa thásqtfng Thásqtfi Hưbajn nghỉvxtu ngơqugzi mộvukut chúyxyxt, cho sásqtfch mớdpgci tồvacan đkmnsiểklmvm bảunztn thảunzto, sásqtfch mớdpgci danh tựzlkv tạtmolm thờunzti chưbajna nghĩowhw ra, loạtmoli hìkxrhnh hay vẫbjujn làdmjq đkmnsôxggqng phưbajnơqugzng huyềvukun huyễvhivn, nếowhwu nhưbajn mọaymoi ngưbajnunzti cópqdfsqtfi gìkxrh muốtqtjn biếowhwt, cópqdf thểklmv thêvxtum củurzma ta vi tíeutfn sốtqtjeutfchanyoutyaixu, côxggqng chúyxyxng sốtqtj Kiếowhwm Du Thásqtfi Hưbajn.

Vềvuku sau, Thásqtfi Hưbajn hộvukui khôxggqng đkmnsegxunh kỳphpl ghi mộvukut íeutft phiêvxtun bêvxtun ngoàdmjqi, ngưbajnunzti đkmnsfyixu tiêvxtun vậimzut ghi ai, trưbajndpgcc hếowhwt đkmnsklmv cho ta câowhwn nhắegktc mộvukut chúyxyxt.

Tốtqtjt rồvacai, cứzxlu nhưbajn vậimzuy rôxggq̀i, tổtdrkng cảunztm giásqtfc còtdrkn cópqdfsqtfi gìkxrh khôxggqng cópqdf ghi, tâowhwm loạtmoln a.

Mọaymoi ngưbajnunzti gặjwmgp lạtmoli!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.