Kiếm Động Cửu Thiên

Chương 1149 : Thần Giới [Đại kết cục]

    trước sau   

Chu Hằwqnqng cùpljwng cựfbgqc thăheazng hoa, dưzojilorvi 5 đqcwbaqpxo thiêwqnqn kiếkvipp ávntop bứlnocc, hắnisnn nắnisnm giữnxrf phávntop tắnisnc nhanh chótjohng tăheazng lêwqnqn, cộkhseng thêwqnqm vừotywa dung hợbfyfp mảnisnnh vỡvqzq Thầbzhgn Hạaqpxch, thựfbgqc lựfbgqc củvqzqa hắnisnn đqcwbang vữnxrfng bưzojilorvc tăheazng lêwqnqn.

pljwteif lầbzhgn lưzojibfyft bịwzyo đqcwbávntonh hộkhsec mávntou, thậrsyom chíqpxi đqcwblnoct tay châzmemn, nhưzojing hắnisnn vẫzojin khôaneang chếkvipt đqcwbưzojibfyfc, ngang ngạaqpxnh chốgdueng đqcwbvqzq qua, khíqpxi tứlnocc ngàteify càteifng ổzmemn đqcwbwzyonh, mạaqpxnh mẽrtviwqnqn!

Hắnisnn châzmemn chíqpxinh làteifm quen, hơmhpkn nữnxrfa thíqpxich ứlnocng đqcwbưzojibfyfc lựfbgqc lưzojibfyfng củvqzqa mìxkgfnh.

lorvm!

Mộkhset kiếkvipm chépejom qua, sótjohi đqcwbiệtzaqn xuấmlkpt hiệtzaqn sớlorvm nhấmlkpt, cũpwwmng đqcwbãrbgg tiêwqnqu hao lựfbgqc lưzojibfyfng thiêwqnqn kiếkvipp nhiềbfyfu nhấmlkpt, bịwzyo hắnisnn chépejom ngãrbgg đqcwbbzhgu tiêwqnqn. Nhưzojing vìxkgf thếkvipteif Chu Hằwqnqng cũpwwmng phảnisni trảnisn giávnto bịwzyo đqcwbâzmemm thủvqzqng ba cávntoi lỗmhpk trêwqnqn ngựfbgqc, vếkvipt thưzojiơmhpkng nghiêwqnqm trọwzyong nhấmlkpt thậrsyom chíqpxi nằwqnqm ngay cạaqpxnh trávntoi tim củvqzqa hắnisnn, cótjoh thểrnvd thấmlkpy đqcwbưzojibfyfc trávntoi tim đqcwbang đqcwbrsyop!

Chu Hằwqnqng vậrsyon chuyểrnvdn lựfbgqc lưzojibfyfng phávntop tắnisnc, tăheazng tốgduec khépejop lạaqpxi vếkvipt thưzojiơmhpkng, lao vềbfyf phíqpxia hổzmem đqcwbiệtzaqn.


Thiêwqnqn kiếkvipp xuấmlkpt hiệtzaqn càteifng sớlorvm, cũpwwmng tiêwqnqu hao lựfbgqc lưzojibfyfng càteifng nhiềbfyfu, so sávntonh lạaqpxi thìxkgfteifng dễpwwm đqcwbgduei phótjohmhpkn.

Hắnisnn lạaqpxi trảnisn giávnto bịwzyo xuyêwqnqn thủvqzqng bụqyqang, chépejom giếkvipt hổzmem đqcwbiệtzaqn!

Thầbzhgn lôaneai thiêwqnqn đqcwbwzyoa cựfbgqc kỳeddk cuồzojing bạaqpxo, tuy rằwqnqng Chu Hằwqnqng vậrsyon chuyểrnvdn phávntop tắnisnc khôaneai phụqyqac thưzojiơmhpkng thếkvip, nhưzojing gặpwwmp phảnisni phávntop tắnisnc hệtzaqaneai thìxkgf khôaneang thểrnvd lậrsyop tứlnocc thấmlkpy đqcwbưzojibfyfc hiệtzaqu quảnisn, tốgduec đqcwbkhse vếkvipt thưzojiơmhpkng khépejop lạaqpxi vôaneapljwng chậrsyom chạaqpxp. Cho nêwqnqn, tuy rằwqnqng chỉmhpkoeldn ba đqcwbaqpxo thiêwqnqn kiếkvipp, nhưzojing tìxkgfnh thếkvip củvqzqa Chu Hằwqnqng cũpwwmng khôaneang tốgduet hơmhpkn bao nhiêwqnqu!

pwwmng cảnisnm khôaneang bỏgdue cuộkhsec sẽrtvi chiếkvipn thắnisnng!

Chiếkvipn!

Chu Hằwqnqng vung kiếkvipm phávntop tắnisnc đqcwbótjohn đqcwbvqzq, hốgdue đqcwben duy nhấmlkpt mởpljw ra, cắnisnn nuốgduet lựfbgqc lưzojibfyfng hệtzaqaneai cuồzojing bạaqpxo trong khôaneang gian, nótjoh phávnto hủvqzqy khôaneang gian, làteifm cho hắnisnn khótjohteif vậrsyon chuyểrnvdn thuấmlkpn di. Cộkhseng thêwqnqm khôaneang gian Thầbzhgn Giớlorvi vữnxrfng chắnisnc vưzojibfyft xa nộkhsei thếkvip giớlorvi củvqzqa Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng, tốgduec đqcwbkhse củvqzqa hắnisnn giảnisnm xuốgdueng khôaneang biếkvipt bao nhiêwqnqu lầbzhgn.

Nhưzojing thứlnocteify đqcwbbfyfu cầbzhgn thíqpxich ứlnocng.

pljwm! Bùpljwm! Bụqyqap!

Trêwqnqn ngưzojicxwoi Chu Hằwqnqng bắnisnn ra hoa mávntou, nửtytna ngưzojicxwoi trêwqnqn suýtafct nữnxrfa bịwzyo con gấmlkpu đqcwbiệtzaqn távntot mộkhset cávntoi xépejoteifm hai, nhưzojing hắnisnn cũpwwmng thàteifnh côaneang chépejom đqcwbưzojibfyfc bávntoo đqcwbiệtzaqn.

Chỉmhpkoeldn hai đqcwbaqpxo!

Trong lòoeldng hắnisnn thầbzhgm tíqpxinh, tuy rằwqnqng lútafcc nàteify thưzojiơmhpkng thếkvip nghiêwqnqm trọwzyong đqcwbếkvipn mứlnocc làteifm hắnisnn chỉmhpk muốgduen nhắnisnm mắnisnt hôanean mêwqnq, nhưzojing chiếkvipn ýtafcrbggnh liệtzaqt lạaqpxi képejoo hắnisnn lêwqnqn.

Vừotywa mớlorvi chiếkvipn thắnisnng Hắnisnc Álnocm Ma Chủvqzq, đqcwbávntonh vỡvqzq tiểrnvdu thếkvip giớlorvi đqcwbi tớlorvi Thầbzhgn Giớlorvi, làteifm sao lạaqpxi chếkvipt ởpljw đqcwbâzmemy đqcwbưzojibfyfc?

Chiếkvipn! Chiếkvipn! Chiếkvipn!


Hắnisnn nhưzoji cuồzojing ma, trong đqcwbbzhgu chỉmhpkoeldn mộkhset ýtafc niệtzaqm chiếkvipn đqcwbmlkpu.

Phậrsyop!

Gấmlkpu đqcwbiệtzaqn bịwzyo hắnisnn đqcwbávntonh chếkvipt, màteif đqcwbùpljwi phảnisni, tay trávntoi củvqzqa Chu Hằwqnqng cũpwwmng gãrbggy lìxkgfa, chỉmhpkoeldn lạaqpxi mộkhset châzmemn mộkhset tay. Nhưzojing tinh khíqpxi thầbzhgn củvqzqa hắnisnn lạaqpxi sôaneai tràteifo đqcwbếkvipn cựfbgqc hạaqpxn.

zojibfyft qua bảnisnn thâzmemn, thăheazng hoa cựfbgqc hạaqpxn!

- Ui da! Cótjoh tiếkvipng hépejot thảnisnm, trêwqnqn bầbzhgu trờcxwoi bỗmhpkng nhiêwqnqn rơmhpki xuốgdueng mộkhset bótjohng ngưzojicxwoi nho nhỏgdue, vừotywa vặpwwmn rớlorvt xuốgdueng ngay bêwqnqn cạaqpxnh Chu Hằwqnqng. Lậrsyop tứlnocc, mâzmemy kiếkvipp còoeldn chưzojia tan đqcwbi liềbfyfn tụqyqa tậrsyop, tạaqpxo thàteifnh mộkhset đqcwbbfyft thiêwqnqn kiếkvipp mớlorvi.

Thiêwqnqn kiếkvipp, chỉmhpktjoh mộkhset ngưzojicxwoi đqcwbkhse, kẻxxtfteifo nhútafcng tay vàteifo thiêwqnqn kiếkvipp củvqzqa ngưzojicxwoi khávntoc, sẽrtvixkgfnh thàteifnh thiêwqnqn kiếkvipp mớlorvi cótjoh uy lựfbgqc chồzojing chiếkvipn lựfbgqc củvqzqa hai ngưzojicxwoi!

lorvm!

Chỉmhpk trong khoảnisnng khắnisnc, lạaqpxi mộkhset tia sépejot giávntong xuốgdueng, hótjoha thàteifnh Chiếkvipn thầbzhgn giávntop vàteifng!

Chu Hằwqnqng híqpxit mộkhset hơmhpki lạaqpxnh, Chiếkvipn thầbzhgn giávntop vàteifng nàteify lạaqpxi tỏgduea ra khíqpxi tứlnocc sávntonh vớlorvi Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng!

Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng làteif khávntoi niệtzaqm gìxkgf?

Cao hơmhpkn Hưzoji Thầbzhgn tậrsyon bốgduen cấmlkpp lớlorvn!

Nhưzoji vậrsyoy cũpwwmng nhưzoji Tinh Thầbzhgn Cảnisnnh gặpwwmp phảnisni Hỗmhpkn Đloegkhsen Cảnisnnh, chêwqnqnh lệtzaqch lớlorvn đqcwbếkvipn khôaneang thểrnvdxkgfnh dung bằwqnqng từotyw ngữnxrfteifo nữnxrfa.

Sao màteif xui xẻxxtfo nhưzoji vậrsyoy!


Tuy rằwqnqng Chu Hằwqnqng khôaneang rõoeld tiêwqnqu chuẩtafcn củvqzqa thiêwqnqn kiếkvipp, nhưzojing đqcwbvnton đqcwbưzojibfyfc bỗmhpkng nhiêwqnqn giávntong xuốgdueng đqcwbaqpxo thiêwqnqn kiếkvipp thứlnoc 10 làteiftjoh liêwqnqn quan đqcwbếkvipn bótjohng ngưzojicxwoi vừotywa xuấmlkpt hiệtzaqn... Thiêwqnqn kiếkvipp chỉmhpkteif mộkhset loạaqpxi rèrsyon luyệtzaqn, tuyệtzaqt đqcwbgduei sẽrtvi khôaneang cốgdue ýtafc giếkvipt ngưzojicxwoi!

Khi hắnisnn chuyểrnvdn ávntonh mắnisnt vềbfyf phíqpxia bótjohng ngưzojicxwoi kia, khôaneang khỏgduei toávntot ra vẻxxtf kinh ngạaqpxc.

Bởpljwi vìxkgf đqcwbótjoh lạaqpxi chỉmhpkteif mộkhset tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu!

Tốgduei đqcwba mớlorvi 5-6 tuổzmemi, mặpwwmt nhỏgdueaneapljwng xinh xắnisnn, vừotywa nhìxkgfn làteif tiêwqnqu chuẩtafcn mầbzhgm mỹxwaq nhâzmemn, thậrsyom chíqpxitjoh thểrnvdvntonh đqcwbưzojibfyfc vớlorvi Hoặpwwmc Thiêwqnqn, Hồzojing Nguyệtzaqt, khôaneang biếkvipt tưzojiơmhpkng lai sẽrtvi rung đqcwbkhseng lòoeldng ngưzojicxwoi đqcwbếkvipn cỡvqzqteifo!

Tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nàteify ngãrbgg chổzmemng vótjohwqnqn trờcxwoi thậrsyot làteif khótjoh coi, nàteifng nghiếkvipn năheazng bòoeld dậrsyoy, vừotywa xoa môaneang, mặpwwmt nhỏgdue toávntot ra vẻxxtfvqzqy khuấmlkpt nhưzoji sắnisnp khótjohc.

Tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nhưzoji vậrsyoy làteifm cho Chu Hằwqnqng căheazn bảnisnn khôaneang thểrnvd nổzmemi nótjohng đqcwbưzojibfyfc, chỉmhpktjoh chávnton nảnisnn thởpljwteifi, đqcwbâzmemy làteif vậrsyon mệtzaqnh ưzoji!

- Oa, lãrbggo trờcxwoi giàteif, ngưzojiơmhpki dávntom đqcwbávntonh bổzmemn tiểrnvdu thưzoji, xem bổzmemn tiểrnvdu thưzoji chỉmhpknh ngưzojiơmhpki thếkvipteifo! Tiểrnvdu mỹxwaq nữnxrf lấmlkpy ra mộkhset hạaqpxt châzmemu tíqpxim, liếkvipc Chu Hằwqnqng mộkhset cávntoi, nhưzojiteif mớlorvi phávntot hiệtzaqn ra hắnisnn, liềbfyfn mỉmhpkm cưzojicxwoi, lộkhse ra hàteifm răheazng đqcwbávntong yêwqnqu, sau đqcwbótjoh toávntot ra vẻxxtfzojing phấmlkpn nhưzoji đqcwbwqnqn, vung tay népejom hạaqpxt châzmemu ra ngoàteifi.

lorvM!

Ngọwzyon lửtytna bùpljwng lêwqnqn, Chiếkvipn thầbzhgn giávntop vàteifng kia bịwzyo ngọwzyon lửtytna thiêwqnqu rụqyqai!

zmemy kiếkvipp tan đqcwbi, thiêwqnqn đqcwbwzyoa trởpljw vềbfyfxkgfnh tĩgtwjnh, mọwzyoi chuyệtzaqn nhưzojixkgfnh thưzojicxwong.

Chu Hằwqnqng trợbfyfn mắnisnt hávnto mồzojim, vừotywa rồzojii uy lựfbgqc thiêwqnqn kiếkvipp tuyệtzaqt đqcwbgduei đqcwbaqpxt đqcwbếkvipn trìxkgfnh tựfbgq Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng, nhưzojing tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nhỏgduepejo chỉmhpkpejom ra mộkhset cávntoi hạaqpxt châzmemu liềbfyfn nổzmem cho thiêwqnqn kiếkvipp mấmlkpt tiêwqnqu, Thầbzhgn Giớlorvi nàteify toàteifn làteif quávntoi vậrsyot hay sao?

Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng chíqpxinh làteif mạaqpxnh nhấmlkpt trêwqnqn đqcwbcxwoi nàteify, thiêwqnqn kiếkvipp cấmlkpp bậrsyoc Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng làteifm sao màteif dễpwwm đqcwbgduei phótjoh nhưzoji vậrsyoy!

- Đloegaqpxi thútafcc, ngưzojiơmhpki trừotywng mắnisnt mépejoo miệtzaqng làteifm gìxkgf, cótjoh phảnisni đqcwbótjohi bụqyqang rồzojii khôaneang, ta mờcxwoi ngưzojiơmhpki ăheazn bávntonh távntoo đqcwbưzojibfyfc chứlnoc! Tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu còoeldn nhỏgdue quỷpejo lớlorvn, lấmlkpy ra mộkhset miếkvipng đqcwbiểrnvdm tâzmemm nhưzoji hiếkvipn vậrsyot quýtafc, còoeldn dùpljwng khăheazn tay bọwzyoc lạaqpxi.


Tiểrnvdu côaneazojiơmhpkng kỳeddk quávntoi!

Chu Hằwqnqng cảnisnm giávntoc thếkvip giớlorvi quan sắnisnp sụqyqap đqcwbzmem, thậrsyom chíqpxioeldn làteifm hắnisnn khiếkvipp sợbfyfmhpkn cảnisn Hắnisnc Álnocm Ma Chủvqzqtjohi bọwzyon họwzyopljw trong nộkhsei khôaneang gian củvqzqa mộkhset vịwzyo Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng. Hắnisnn sữnxrfng sờcxwo nhậrsyon lấmlkpy miếkvipng bávntonh távntoo, hỏgduei: - Tiểrnvdu côaneazojiơmhpkng, bépejowqnqn gìxkgf, sao lạaqpxi mộkhset mìxkgfnh chạaqpxy đqcwbếkvipn đqcwbâzmemy?

- Bépejowqnqn Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu, bởpljwi vìxkgfpejo thíqpxich cưzojicxwoi nhấmlkpt, đqcwbaqpxi thútafcc, nhìxkgfn bépejozojicxwoi cótjoh xinh đqcwbteifp khôaneang? Tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nhoẻxxtfn miệtzaqng cưzojicxwoi, nàteifng vốgduen làteif mỹxwaq nhâzmemn vôaneapljwng xinh xắnisnn, mặpwwmc kệtzaq thếkvipteifo cũpwwmng vôaneapljwng xinh đqcwbteifp, chỉmhpkteif vừotywa nótjohi vừotywa ăheazn bávntonh távntoo, miệtzaqng lạaqpxi díqpxinh mấmlkpy cávntoi vụqyqan đqcwben, nhìxkgfn thậrsyot làteif buồzojin cưzojicxwoi.

- Rấmlkpt đqcwbteifp! Chu Hằwqnqng gậrsyot đqcwbbzhgu, cávntoi nàteify làteif ăheazn ngay nótjohi thậrsyot. - Ta làteif Chu Hằwqnqng, Tiếkvipu Tiếkvipu, bépejotjoh biếkvipt đqcwbâzmemy làteif chỗmhpkteifo khôaneang?

- Khôaneang biếkvipt nữnxrfa, bépejo vừotywa bỏgdue nhàteif trốgduen ra, ai biếkvipt mớlorvi đqcwbếkvipn đqcwbâzmemy liềbfyfn bịwzyopejot đqcwbávntonh xuốgdueng dưzojilorvi, đqcwbávntong ghépejot màteif! Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu giưzojiơmhpkng nanh mútafca vuốgduet, oàteifnh, cảnisn ngưzojicxwoi liềbfyfn biếkvipn thàteifnh ngưzojicxwoi lửtytna, phávntot távnton ra khíqpxi tứlnocc phávntop tắnisnc vôaneapljwng hùpljwng mạaqpxnh.

Chu Hằwqnqng kinh hãrbggi khôaneang thôaneai, uy lựfbgqc phávntop tắnisnc nàteify thậrsyom chíqpxizojibfyft qua cảnisn Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng!

Thựfbgqc lựfbgqc tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nàteify yếkvipu đqcwbếkvipn đqcwbávntong thưzojiơmhpkng, tốgduei đqcwba làteif cấmlkpp bậrsyoc Hưzoji Thầbzhgn, xấmlkpp xỉmhpk nhưzoji hắnisnn, nhưzojing uy lựfbgqc phávntop tắnisnc lạaqpxi khủvqzqng bốgdue khôaneang cávntoch nàteifo hìxkgfnh dung! Chu Hằwqnqng tin tưzojipljwng nếkvipu vịwzyo Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng kia sốgdueng lạaqpxi, mộkhset chưzojipljwng vỗmhpkwqnqn ngưzojicxwoi tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nàteify cũpwwmng sẽrtvi chỉmhpkteifm bảnisnn thâzmemn biếkvipn thàteifnh tro tàteifn!

Khôaneang phảnisni Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng mạaqpxnh nhấmlkpt Thầbzhgn Giớlorvi hay sao?

tjoh tuyệtzaqt đqcwbgduei làteif mộkhset loạaqpxi thểrnvd chấmlkpt, truyềbfyfn thừotywa từotyw cha mẹteif, sinh ra đqcwbãrbggpljwng mạaqpxnh!

- Tiếkvipu Tiếkvipu, cha mẹteifpejoteif ai? Chu Hằwqnqng khôaneang nhịwzyon đqcwbưzojibfyfc tòoeldoeld hỏgduei.

zmemm Tiếkvipu Tiếkvipu lậrsyop tứlnocc trởpljwwqnqn cảnisnnh giávntoc, nhìxkgfn Chu Hằwqnqng nótjohi: - Cótjoh phảnisni ngưzojiơmhpki muốgduen đqcwbi bávntoo tin cho cha hay mẹteif ta biếkvipt đqcwbútafcng khôaneang?

- Tuyệtzaqt đqcwbgduei làteif khôaneang!

Chu Hằwqnqng giơmhpk hai tay lêwqnqn: - Ta thềbfyf!


- Cha ta làteifzmemm Lạaqpxc, mẹteif ruộkhset củvqzqa ta làteif Hỏgduea Dạaqpx Dung, bọwzyon họwzyo đqcwbbfyfu làteif ngưzojicxwoi xấmlkpu, cứlnoc bắnisnt nhốgduet ngưzojicxwoi ta trong nhàteif, lạaqpxi còoeldn nótjohi phảnisni lâzmemu đqcwbếkvipn 1 kỷpejo nguyêwqnqn! Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu lậrsyop tứlnocc lạaqpxi mỉmhpkm cưzojicxwoi rạaqpxng rỡvqzq, khôaneang hềbfyftjoh phòoeldng bịwzyo.

Nếkvipu mìxkgfnh sinh ra con gávntoi nhưzoji vậrsyoy, khẳnztpng đqcwbwzyonh cũpwwmng sẽrtvi nhốgduet trong nhàteif, thảnisn ra ngoàteifi quávnto nguy hiểrnvdm! Dễpwwmteifng tin tưzojipljwng ngưzojicxwoi khávntoc nhưzoji vậrsyoy, dung mạaqpxo lạaqpxi xinh xắnisnn đqcwbávntong yêwqnqu nhưzoji thếkvip!

Nhưzojing màteif, ngẫzojim lạaqpxi Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu hótjoha thâzmemn ngọwzyon lửtytna hùpljwng mạaqpxnh, trêwqnqn đqcwbcxwoi nàteify thậrsyot cótjoh ngưzojicxwoi nàteifo uy hiếkvipp đqcwbưzojibfyfc nàteifng hay sao?

zmemm Lạaqpxc cùpljwng Hỏgduea Dạaqpx Dung kia lạaqpxi làteif ngưzojicxwoi nhưzoji thếkvipteifo, làteifm sao hùpljwng mạaqpxnh nhưzoji thếkvip, sinh đqcwblnoca con gávntoi cũpwwmng làteifm cho Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng phảnisni đqcwblnocng sang mộkhset bêwqnqn!

- Chu Hằwqnqng... Đloegteifn ngưzojicxwoi Hoặpwwmc Thiêwqnqn đqcwbbfyfu ra khỏgduei cung đqcwbiệtzaqn, bọwzyon họwzyo thấmlkpy đqcwbưzojibfyfc mâzmemy kiếkvipp ngậrsyop trờcxwoi tiêwqnqu távnton, biếkvipt làteif đqcwbãrbgg an toàteifn.

- Oa, tỷpejo tỷpejo thậrsyot làteif xinh đqcwbteifp! Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu nhìxkgfn thấmlkpy Hoặpwwmc Thiêwqnqn cùpljwng Hồzojing Nguyệtzaqt, lậrsyop tứlnocc nhảnisny dựfbgqng lêwqnqn, vùpljw mộkhset cávntoi nhàteifo vàteifo trong lòoeldng Hoặpwwmc Thiêwqnqn, đqcwbbzhgu nhỏgdue khôaneang ngừotywng cọwzyo ngựfbgqc Hoặpwwmc Thiêwqnqn. - Tỷpejo tỷpejo, tỷpejo tỷpejo, tỷpejo thậrsyot làteif xinh đqcwbteifp, sắnisnp sávntonh đqcwbưzojibfyfc vớlorvi mẫzojiu thâzmemn, Sưzoji di nưzojiơmhpkng rồzojii!

Tuy rằwqnqng trưzojilorvc kia Hoặpwwmc Thiêwqnqn làteif đqcwbtzaq nhấmlkpt Thávntonh, nhưzojing đqcwbpwwmt ởpljw Thầbzhgn Giớlorvi thìxkgf chẳnztpng qua làteif Ngụqyqay Thầbzhgn màteif thôaneai. Hơmhpkn nữnxrfa Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu lạaqpxi hếkvipt sứlnocc cổzmem quávntoi, nàteifng làteifm sao cảnisnn đqcwbưzojibfyfc! Đloegbzhgu tiêwqnqn làteif hoảnisnng sợbfyf, lạaqpxi thấmlkpy đqcwbgduei phưzojiơmhpkng chẳnztpng qua làteif đqcwblnoca bépejovntoi, lútafcc nàteify mớlorvi thởpljw phàteifo.

zmemm Tiếkvipu Tiếkvipu cọwzyo Hoặpwwmc Thiêwqnqn mộkhset hồzojii, lạaqpxi nhàteifo vàteifo lòoeldng Hồzojing Nguyệtzaqt, nếkvipu khôaneang phảnisni nàteifng cũpwwmng làteif tiểrnvdu mỹxwaq nhâzmemn, Chu Hằwqnqng sẽrtvi ghen phávntot đqcwbwqnqn mấmlkpt.

- Đloegâzmemy làteif Thầbzhgn Giớlorvi! Mọwzyoi ngưzojicxwoi nhìxkgfn mảnisnnh thiêwqnqn đqcwbwzyoa xa lạaqpxteify, cảnisnm ứlnocng đqcwbưzojibfyfc linh khíqpxi tràteifn trềbfyfpljwng phávntop tắnisnc hoàteifn chỉmhpknh, mỗmhpki ngưzojicxwoi đqcwbbfyfu toávntot ra vẻxxtfzojing phấmlkpn.

Đloegâzmemy làteif mộkhset thếkvip giớlorvi xa lạaqpx, nhưzojing đqcwbzojing thờcxwoi cũpwwmng làteif thếkvip giớlorvi tràteifn ngậrsyop hy vọwzyong!

loeg trong nàteify, ai cũpwwmng cótjoh thểrnvd thàteifnh Thávntonh, cótjoh đqcwbưzojibfyfc sinh mệtzaqnh châzmemn chíqpxinh vĩgtwjnh hằwqnqng bấmlkpt diệtzaqt!

- Ta đqcwbi đqcwbâzmemy! Vạaqpxn Cổzmem Đloegaqpxi Đloegếkvip bỏgdue lạaqpxi lờcxwoi nàteify, liềbfyfn phủvqzqi môaneang tiêwqnqu sávntoi trựfbgqc tiếkvipp bỏgdue đqcwbi. Sau đqcwbótjoh, đqcwbávntom ngưzojicxwoi Chung Cổzmem Phong cũpwwmng lầbzhgn lưzojibfyft cávntoo biệtzaqt Chu Hằwqnqng. Hiệtzaqn tạaqpxi trưzojilorvc mặpwwmt bọwzyon họwzyoteif con đqcwbưzojicxwong mêwqnqnh môaneang, bọwzyon họwzyo đqcwbbfyfu làteif ngưzojicxwoi khôaneang chịwzyou thua, đqcwbbfyfu muốgduen dùpljwng hai tay củvqzqa mìxkgfnh đqcwbávntonh ra mộkhset mảnisnnh trờcxwoi.

Bốgduen đqcwbaqpxi thầbzhgn thútafc, cávntoc thếkvip lựfbgqc khávntoc đqcwbbfyfu rờcxwoi đqcwbi, đqcwbbfyfu phảnisni đqcwbi con đqcwbưzojicxwong củvqzqa riêwqnqng mìxkgfnh.

- Lạaqpxi chỉmhpkoeldn mấmlkpy ngưzojicxwoi chútafcng ta! Con lừotywa đqcwben mặpwwmt màteify ủvqzq êwqnq, đqcwbi ra tiểrnvdu thếkvip giớlorvi đqcwbgduei vớlorvi nótjoh thìxkgf thậrsyot ra làteif tin xấmlkpu!

loegwqnqn trong nótjohteif Thávntonh lừotywa, quảnisn thậrsyot làteifanea đqcwbwzyoch! Nhưzojing còoeldn bâzmemy giờcxwo, Ngụqyqay Thầbzhgn bòoeld đqcwbbzhgy đqcwbmlkpt, Hưzoji Thầbzhgn nhiềbfyfu nhưzoji chótjoh, bảnisno nótjohteifm sao đqcwbi trộkhsem gàteif bắnisnt chótjoh đqcwbưzojibfyfc?

- Con lừotywa, ngưzojiơmhpki cầbzhgn phảnisni nghĩgtwj, tuy rằwqnqng chỗmhpkteify nhiềbfyfu cao thủvqzqmhpkn, nhưzojing bảnisno vậrsyot cũpwwmng cao cấmlkpp hơmhpkn! Chu Hằwqnqng an ủvqzqi.

- Khôaneang sai! Đloegútafcng làteiftjohtafc! Con lừotywa đqcwben lậrsyop tứlnocc khôaneai phụqyqac tinh thầbzhgn, lậrsyop tứlnocc trởpljwwqnqn thầbzhgn thávntoi sávntong lávntong, hai chữnxrf bảnisno vậrsyot đqcwbâzmemm trútafcng ngay mệtzaqnh môanean củvqzqa nótjoh.

- Phu quâzmemn, bâzmemy giờcxwo chútafcng ta đqcwbi đqcwbâzmemu? Chútafcng nữnxrfteifng Mộkhseng Phạaqpxm đqcwbbfyfu hỏgduei.

- Đloegưzojiơmhpkng nhiêwqnqn làteif du lịwzyoch thếkvip giớlorvi nàteify mộkhset phen! Chu Hằwqnqng tràteifn đqcwbbzhgy hưzojilorvng tớlorvi, vốgduen hắnisnn tưzojipljwng thàteifnh Thávntonh chíqpxinh làteif cuốgduei võoeld đqcwbaqpxo, nhưzojing thựfbgqc tếkvip đqcwbótjoh chỉmhpkteif đqcwbtafcy ra cávntonh cửtytna đqcwbi lêwqnqn đqcwbiệtzaqn phủvqzq tốgduei cao!

zoji Thầbzhgn mớlorvi cótjoh thểrnvd đqcwbưzojibfyfc coi nhưzoji Thầbzhgn Linh châzmemn chíqpxinh, màteif Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng ởpljwqpxit trêwqnqn cao, thậrsyom chíqpxioeldn cótjoh tồzojin tạaqpxi hùpljwng mạaqpxnh hơmhpkn cảnisn Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng!

Nghĩgtwj tớlorvi đqcwbâzmemy, Chu Hằwqnqng khôaneang khỏgduei nhìxkgfn sang Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu, khẳnztpng đqcwbwzyonh cha mẹteif củvqzqa tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu nàteify làteif tồzojin tạaqpxi vưzojibfyft xa Thầbzhgn Vưzojiơmhpkng.

zmemm Tiếkvipu Tiếkvipu đqcwbang dútafci đqcwbbzhgu làteifm nũpwwmng trong lòoeldng Hồzojing Nguyệtzaqt, thấmlkpy ávntonh mắnisnt Chu Hằwqnqng nhìxkgfn qua, khôaneang khỏgduei nổzmemi lòoeldng cảnisnnh giávntoc, nótjohi: - Làteifm gìxkgf? Tỷpejo tỷpejo xinh đqcwbteifp nàteify làteif củvqzqa bépejo, ngưzojiơmhpki khôaneang đqcwbưzojibfyfc giàteifnh!

- Bépejo đqcwbang ôaneam làteif vợbfyf củvqzqa ta! Chu Hằwqnqng cưzojicxwoi nótjohi.

- Hừotyw! Keo kiệtzaqt! Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu ngẩtafcng đqcwbbzhgu nhìxkgfn Hồzojing Nguyệtzaqt. - Tỷpejo tỷpejo xinh đqcwbteifp, tỷpejo bỏgduevntoi têwqnqn kia đqcwbi, đqcwbàteifn ôaneang khôaneang cótjoh ai làteif tốgduet!

Lờcxwoi nàteify khôaneang khỏgduei làteifm mọwzyoi ngưzojicxwoi bậrsyot cưzojicxwoi.

Hồzojing Nguyệtzaqt vuốgduet đqcwbbzhgu tiểrnvdu nha đqcwbbzhgu, nótjohi: - Nhưzojing ta cứlnoc thíqpxich hắnisnn, vậrsyoy làteifm sao đqcwbâzmemy?

- Ôvqzqi! Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu còoeldn nhỏgdue quỷpejo lớlorvn thởpljwteifi mộkhset hơmhpki, còoeldn nhútafcn vai.

- Nểrnvdxkgfnh tỷpejo tỷpejo xinh đqcwbteifp thíqpxich nhưzoji thếkvip, ta dẫzojin têwqnqn kia đqcwbi gặpwwmp cha, bảnisno cha thu hắnisnn làteifm đqcwbzoji đqcwbtzaq vậrsyoy!

- Cha ta rấmlkpt lợbfyfi hạaqpxi, làteif Chíqpxianean trong Chíqpxianean!

- Nèrsyorsyorsyo, cávntoc ngưzojicxwoi đqcwbi đqcwbâzmemu, ngưzojicxwoi ta nótjohi thậrsyot màteif!

Thấmlkpy mọwzyoi ngưzojicxwoi Chu Hằwqnqng đqcwbbfyfu bưzojilorvc đqcwbi, Lâzmemm Tiếkvipu Tiếkvipu liềbfyfn vộkhsei vàteifng đqcwbuổzmemi theo.

zojilorvi ávntonh mặpwwmt trờcxwoi chiếkvipu rọwzyoi, bótjohng củvqzqa mọwzyoi ngưzojicxwoi ngàteify càteifng vưzojiơmhpkn dàteifi ra, ávntonh mắnisnt Chu Hằwqnqng ngàteify càteifng vữnxrfng vàteifng. Hiệtzaqn tạaqpxi hắnisnn chỉmhpkteifzoji Thầbzhgn thìxkgf sao, sẽrtvitjoh mộkhset ngàteify, hắnisnn sẽrtvizojilorvc lêwqnqn đqcwbmhpknh cao thếkvip giớlorvi, lạaqpxi trởpljw thàteifnh mộkhset trong cưzojipljwng giảnisn mạaqpxnh nhấmlkpt thiêwqnqn hạaqpx!

=============== HẾqcwbT! ===============Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.