Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 791 : - 800

    trước sau   

Chưhgbgơjatong 791: Khômngtng phảqczei sựpmnl cốmngy

hsumc nàdmmpy đpmnlãbsbj cho thấiwaky tárxpgc dụemufng củyngpa Chiếucbon Hồvilxn Sưhgbg Hệzolxhgbgpzpgng Cômngtng. Từucbong đpmnliểgephm tinh quang từucbo trêalvan ngưhgbgpzpgi Diệzolxp Tinh Lan bắdhwen ra, mộunrct đpmnlemufo kiếucbom quang chóxibii mắdhwet bộunrcc phárxpgt, Nhâznbrn Kiếucbom Hợmngtp Nhấiwakt. Nàdmmpng mộunrct tay kéhlfno Từucbo Lạemufp Trígjsp, thâznbrn hìjatonh lăbsbjn theo chiềqzsiu ngang, nhưhgbgng vẫmnopn lơjato lửgephng trong toa xe. Toa xe quay tròqczen trựpmnlc tiếucbop bịxmih cắdhwet bởtptci kiếucbom quang phóxibing ra từucbo ngưhgbgpzpgi nàdmmpng. Nàdmmpng mang theo Từucbo Lạemufp Trígjsp phóxibing ngưhgbgpzpgi lêalvan.

Nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc cũoaxbng đpmnlãbsbjxibi phảqczen ứcaisng. Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb mởtptc ra hai cárxpgnh sau lưhgbgng. Trong khi cơjato thểgeph bịxmihhlfnm ra ngoàdmmpi, đpmnlômngti cárxpgnh đpmnlãbsbj bảqczeo vệzolx bảqczen thâznbrn hắdhwen. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, Thầhenvn Thárxpgnh Chi Quang bắdhwen ra, hóxibia thàdmmpnh hàdmmpo quang bao phủyngp hắdhwen ởtptcalvan trong.

alvan kia, thâznbrn thểgeph Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy bàdmmpnh trưhgbghgbgng, hai tay mởtptc ra, phâznbrn biệzolxt ômngtm Tạemuf Giảqczei vàdmmp Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmpo thâznbrn thểgeph đpmnlãbsbj hoárxpg thàdmmpnh Thárxpgi Thảqczen Cựpmnl Viêalvan củyngpa mìjatonh, dùqczeng thâznbrn thểgeph khổmnopng lồvilx bảqczeo vềqzsi hai ngưhgbgpzpgi bọhenvn họhenv. Bằqzsing vàdmmpo lựpmnlc lưhgbgmngtng cưhgbgpzpgng đpmnlemufi, tuy rằqzsing cóxibi va chạemufm trong toa xe nhưhgbgng theo Diệzolxp Tinh Lan cắdhwet mởtptc cửgepha toa xe, nàdmmpng cũoaxbng nhanh chóxibing bắdhwen ra ngoàdmmpi.


Thảqczem nhấiwakt lạemufi chígjspnh làdmmp Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Bởtptci vìjato hắdhwen đpmnlang ngủyngp say nêalvan khômngtng cóxibi mộunrct chúhsumt phòqczeng bịxmihdmmpo. Dùqcze thâznbrn xe chấiwakn đpmnlunrcng lầhenvn thứcais nhấiwakt cũoaxbng khômngtng làdmmpm hắdhwen tỉhslpnh lạemufi. Thâznbrn xe bịxmih quăbsbjng ngang, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn trựpmnlc tiếucbop bịxmihhlfnm lêalvan, đpmnlhnbnp mạemufnh vàdmmpo thâznbrn xe.


Cho tớhgbgi lúhsumc nàdmmpy hắdhwen mớhgbgi mởtptc mắdhwet ra, đpmnlúhsumng lúhsumc nhìjaton thấiwaky đpmnlvilxng bạemufn lầhenvn lưhgbgmngtt bay ra ngoàdmmpi.

Thâznbrn thểgeph Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khômngtng khốmngyng chếucbo đpmnlưhgbgmngtc màdmmpbsbjn lộunrcn trong xe, hắdhwen thòqcze tay ra nắdhwem lấiwaky várxpgch xe vớhgbgi đpmnlômngti mắdhwet buồvilxn ngủyngp.

znbrn phiếucbon màdmmpu vàdmmpng hiệzolxn lêalvan, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn lắdhwec đpmnlhenvu, nỗmngt lựpmnlc làdmmpm cho mìjatonh thanh tỉhslpnh lạemufi. Sau đpmnlóxibi hai tay cứcaisng rắdhwen xéhlfn mởtptc toa xe, thâznbrn thểgephqcze bịxmih quăbsbjng ra ngoàdmmpi nhưhgbgng di chuyểgephn dễuzawjaton nhiềqzsiu.

Thâznbrn thểgeph bịxmihhlfnm bay lêalvan khômngtng trung, hắdhwen đpmnlãbsbjxibi thểgeph nhìjaton rõsvludmmpng cụemufc diệzolxn trưhgbghgbgc mắdhwet.

Cảqcze chiếucboc Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu đpmnlãbsbj chệzolxch đpmnlưhgbgpzpgng ray vàdmmp bịxmihhlfnm lêalvan khômngtng trung. Cárxpgc toa xe liêalvan tiếucbop đpmnlcaist gãbsbjy, bay tárxpgn loạemufn. Đonajárxpgng sợmngtjaton làdmmp, nhiềqzsiu ngưhgbgpzpgi bịxmihbsbjng ra từucborxpgc khe hởtptc.


Nhữluaqng ngưhgbgpzpgi đpmnlóxibi khômngtng phảqczei làdmmp hồvilxn sưhgbg, càdmmpng khômngtng cóxibibsbjng lựpmnlc ứcaisng biếucbon nhưhgbg nhóxibim Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Phàdmmpm bịxmihbsbjng ra ngoàdmmpi, mộunrct khi phárxpgt sinh va chạemufm thìjato hầhenvu nhưhgbg đpmnlqzsiu đpmnlmnoprxpgu, vômngtqczeng thêalva thảqczem.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhấiwakt thờpzpgi khômngtng nóxibii nêalvan lờpzpgi, vìjato sao? Vìjato sao? Vìjato sao mỗmngti lầhenvn mìjatonh ngồvilxi Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu đpmnlqzsiu gặmngyp phảqczei tìjatonh huốmngyng kỳhjgx lạemuf nhưhgbg vậhnbny. Cóxibi phảqczei trong lịxmihch sửgephrxpgc Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu liêalvan bang gặmngyp chuyệzolxn khômngtng may đpmnlqzsiu cóxibi liêalvan quan đpmnlếucbon mìjatonh hay khômngtng? Chígjspnh mìjatonh đpmnlơjaton giảqczen làdmmp sao chổmnopi củyngpa Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu, hơjaton nữluaqa sao chổmnopi nàdmmpy còqczen rấiwakt lợmngti hạemufi.

Thâznbrn thểgeph cuộunrcn tròqczen trêalvan khômngtng trung, trưhgbghgbgc khi rơjatoi xuốmngyng đpmnliwakt thìjato Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn toàdmmpn thâznbrn phárxpgt lựpmnlc, mộunrct quyềqzsin oanh kígjspch trêalvan mặmngyt đpmnliwakt, mưhgbgmngtn lựpmnlc phảqczen chấiwakn cưhgbgpzpgng đpmnlemufi hoárxpg giảqczei lựpmnlc néhlfnm mìjatonh lêalvan khômngtng trung, sau đpmnlóxibibsbjn xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt.

Vớhgbgi khảqczebsbjng phòqczeng ngựpmnl củyngpa hắdhwen thìjato đpmnlưhgbgơjatong nhiêalvan khômngtng bịxmih thưhgbgơjatong nhưhgbgng mộunrct ngưhgbgpzpgi vừucboa mớhgbgi tỉhslpnh lạemufi từucbo giấiwakc ngủyngp say thìjato cảqczem thụemuf khômngtng đpmnlưhgbgmngtc tốmngyt lắdhwem.


Nhưhgbgng lúhsumc nàdmmpy Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khômngtng dárxpgm lãbsbjnh đpmnlemufm, lậhnbnp tứcaisc tìjatom kiếucbom cárxpgc đpmnlvilxng bạemufn.

May mắdhwen, mọhenvi ngưhgbgpzpgi đpmnlqzsiu dễuzaw thấiwaky, nhấiwakt làdmmp từucbong đpmnliểgephm tinh quang trêalvan ngưhgbgpzpgi Diệzolxp Tinh Lan. Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vộunrci vàdmmpng chạemufy tớhgbgi chỗmngtrxpgc đpmnlvilxng bạemufn, hắdhwen muốmngyn xárxpgc nhậhnbnn mọhenvi ngưhgbgpzpgi đpmnlqzsiu an toàdmmpn.

Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi đpmnlưhgbgơjatong nhiêalvan khômngtng cóxibi việzolxc gìjato, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn làdmmp ngưhgbgpzpgi cuốmngyi cùqczeng chạemufy tớhgbgi.

Bảqczey ngưhgbgpzpgi nhìjaton nhau, cuốmngyi cùqczeng árxpgnh mắdhwet đpmnlqzsiu tậhnbnp trung lêalvan ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, árxpgnh mắdhwet đpmnlãbsbjxibii lêalvan tấiwakt cảqcze.


Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn ho khan mộunrct tiếucbong, "Nhanh đpmnli cứcaisu ngưhgbgpzpgi a."

"Chờpzpg mộunrct chúhsumt." Diệzolxp Tinh Lan đpmnlunrct nhiêalvan trầhenvm giọhenvng nóxibii, "Chuyệzolxn nàdmmpy rấiwakt khômngtng bìjatonh thưhgbgpzpgng. Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu cóxibi đpmnlunrc an toàdmmpn cựpmnlc cao, làdmmpm sao lạemufi đpmnlunrct nhiêalvan trậhnbnt bárxpgnh. Chẳbfjpng lẽeyyi do con ngưhgbgpzpgi tạemufo ra?"

hsumc nàdmmpy, Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu đpmnlqzsiu đpmnlãbsbj rờpzpgi khỏpmnli đpmnlưhgbgpzpgng ray, bịxmihhlfnm vềqzsi phígjspa cárxpgnh đpmnlvilxng hoang vu, mưhgbgpzpgi sárxpgu toa xe bịxmih chia cắdhwet thàdmmpnh bảqczey, tárxpgm phầhenvn, cárxpgc tiếucbong la héhlfnt lầhenvn lưhgbgmngtt vang lêalvan.
Mộunrct cỗmngt Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu cóxibi thểgeph chứcaisa 500 ngưhgbgpzpgi trởtptcalvan, trong mộunrct vụemuf tai nạemufn lớhgbgn thìjato con sốmngy thưhgbgơjatong vong hẳbfjpn khômngtng hềqzsi nhỏpmnl.

Nghe Diệzolxp Tinh Lan nóxibii, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng cảqczenh giárxpgc hơjaton, trầhenvm giọhenvng nóxibii: "Trưhgbghgbgc tiêalvan thu hồvilxi võsvlu hồvilxn."

Hắdhwen đpmnlãbsbj từucbong đpmnlmngyi mặmngyt vớhgbgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, màdmmp kinh nghiệzolxm đpmnlóxibi thìjato khômngtng tốmngyt đpmnlimsvp gìjato. Lầhenvn nàdmmpy đpmnldmmpn tàdmmpu chệzolxch đpmnlưhgbgpzpgng ray nếucbou khômngtng phảqczei sựpmnl cốmngy thìjato thậhnbnt sựpmnl khômngtng hềqzsi đpmnlơjaton giảqczen.

Đonajúhsumng lúhsumc nàdmmpy, bọhenvn họhenv nhìjaton thấiwaky từucbong đpmnlemufo hàdmmpo quang lặmngyng yêalvan sárxpgng lêalvan từucbo phígjspa xa. Tia sárxpgng kia khômngtng mãbsbjnh liệzolxt, vàdmmpxibidmmpu tígjspm.

Tạemuf Giảqczei thấiwakp giọhenvng nóxibii: "Ta qua xem mộunrct chúhsumt. Cárxpgc ngưhgbgơjatoi đpmnlqzsiu ẩmngtn nấiwakp đpmnli."

Vừucboa nóxibii, hắdhwen rung thâznbrn lêalvan. Thâznbrn thểgeph nhanh chóxibing trởtptcalvan hưhgbgqczeo, dưhgbgpzpgng nhưhgbg đpmnlãbsbj tan vàdmmpo khômngtng khígjsp rồvilxi biếucbon mấiwakt vômngt tung.

Chiếucbon Hồvilxn Sưhgbg Hệzolx Mẫmnopn Cômngtng, chígjspnh làdmmpgjspnh trinh sárxpgt thígjspch hợmngtp nhấiwakt.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn làdmmpm thủyngp thếucbo, mọhenvi ngưhgbgpzpgi nhanh chóxibing tìjatom nơjatoi ẩmngtn nấiwakp.
Cứcaisu ngưhgbgpzpgi làdmmp việzolxc phảqczei làdmmpm, nhưhgbgng nếucbou cóxibi đpmnlxmihch nhâznbrn ởtptc đpmnlâznbry thìjato trưhgbghgbgc hếucbot phảqczei giảqczei quyếucbot đpmnlxmihch nhâznbrn đpmnlãbsbj.

Khômngtng đpmnlếucbon mộunrct phúhsumt, Tạemuf Giảqczei đpmnlãbsbj quay lạemufi, "Làdmmp do con ngưhgbgpzpgi tạemufo ra. Cóxibi ngưhgbgpzpgi đpmnlang đpmnlvilxrxpgt ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong. Bọhenvn hắdhwen cóxibi 50, 60 ngưhgbgpzpgi, đpmnlqzsiu cóxibi Hồvilxn Đonajemufo Súhsumng Xạemuf Tuyếucbon, gặmngyp ngưhgbgpzpgi liềqzsin gϊếucboŧ. Lãbsbjo Đonajemufi, làdmmpm sao bâznbry giờpzpg?"

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nóxibii: "Cóxibi thểgeph nhìjaton rõsvlu thựpmnlc lựpmnlc gìjato khômngtng?"

Tạemuf Giảqczei nóxibii: "Cóxibi thểgeph khẳbfjpng đpmnlxmihnh đpmnlqzsiu làdmmp hồvilxn sưhgbg, nhưhgbgng khômngtng thấiwaky cụemuf thểgeph tu vi. Bọhenvn họhenv chỉhslpqczeng Hồvilxn Đonajemufo Súhsumng Xạemuf Tuyếucbon, khômngtng phóxibing xuấiwakt võsvlu hồvilxn. Nhưhgbgng xéhlfnt vềqzsi tốmngyc đpmnlunrc thìjato khômngtng yếucbou."


onaji! Chúhsumng ta đpmnli thômngti." Khômngtng nóxibii thêalvam gìjato, đpmnlmngyi mặmngyt vớhgbgi phâznbr̀n tưhgbg̉ khủng bômngt́ nàdmmpy, làdmmpm sao cóxibi thểgeph ngồvilxi yêalvan?

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhanh nhẹimsvn chạemufy đpmnli, nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc cũoaxbng theo phígjspa sau. Hai bêalvan hắdhwen làdmmp Diệzolxp Tinh Lan vàdmmp Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy, đpmnli phígjspa sau làdmmp Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Từucbo Lạemufp Trígjsp, cuốmngyi cùqczeng làdmmp Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbdmmp Tạemuf Giảqczei.
Từucbo Lạemufp Trígjsp thìjato thầhenvm vàdmmpi câznbru hồvilxn chúhsum, hắdhwen nhanh chóxibing tạemufo ra bárxpgnh bao đpmnlưhgbga cho mọhenvi ngưhgbgpzpgi.

Khinh Linh Tiểgephu Long Bao, cóxibi thểgeph khiếucbon mọhenvi ngưhgbgpzpgi đpmnli nhanh hơjaton. Ngoàdmmpi ra còqczen cóxibi Khárxpgt Márxpgu Bárxpgnh Bao Đonajhnbnu dựpmnl trùqcze, khi bộunrcc phárxpgt sẽeyyi sửgeph dụemufng.

Rấiwakt nhanh, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj thấiwaky đpmnlưhgbgmngtc đpmnlxmihch nhâznbrn trong lờpzpgi Tạemuf Giảqczei. Nhữluaqng ngưhgbgpzpgi nàdmmpy đpmnlqzsiu mặmngyc árxpgo đpmnlen, trong màdmmpn đpmnlêalvam tựpmnla nhưhgbg u linh, từucbong đpmnlemufo xạemuf tuyếucbon màdmmpu tígjspm bắdhwen ra từucbo Hồvilxn Đonajemufo Súhsumng Xạemuf Tuyếucbon trong tay bọhenvn chúhsumng, rơjatoi vàdmmpo trong toa xe.

Hắdhwec y nhâznbrn đpmnlqzsiu mang theo mũoaxb giárxpgp che lạemufi khuômngtn mặmngyt.

Khi nhóxibim Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chạemufy tớhgbgi thìjato đpmnlãbsbjxibi ngưhgbgpzpgi phárxpgt hiệzolxn ra bọhenvn họhenv. Ba, năbsbjm têalvan hắdhwec y nhâznbrn ởtptc gầhenvn lậhnbnp tứcaisc quay súhsumng vàdmmp bắdhwen vàdmmpo bọhenvn họhenv.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn sảqczei bưhgbghgbgc ra, Kim Lâznbrn phụemuf thểgeph. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, từucbong đpmnlárxpgm câznbry Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng lao ra, tạemufo thàdmmpnh mộunrct bìjatonh chưhgbghgbgng trưhgbghgbgc mặmngyt hắdhwen.
Hồvilxn Đonajemufo xạemuf tuyếucbon rơjatoi vàdmmpo Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng chỉhslpxibi thểgeph phárxpgt ra từucbong vầhenvng sárxpgng. Mũoaxbi châznbrn Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chĩdidga xuốmngyng đpmnliwakt, ngưhgbgpzpgi nhưhgbg đpmnlemufn phárxpgo màdmmp bắdhwen lêalvan.

Ngưhgbgpzpgi ởtptc trêalvan khômngtng trung, hai tay hắdhwen bắdhwet ra ngoàdmmpi. Hai cỗmngt lựpmnlc húhsumt lớhgbgn bộunrcc phárxpgt, giốmngyng nhưhgbg hai vòqczeng xoárxpgy, kéhlfno hai têalvan hắdhwec y nhâznbrn vềqzsi phígjspa hắdhwen.

Đonajômngti Kim Long Trảqczeo thòqcze ra, đpmnlvilxng thờpzpgi chụemufp vàdmmpo hai ngưhgbgpzpgi.

Hai têalvan hắdhwec y nhâznbrn phảqczen ứcaisng rấiwakt nhanh, lậhnbnp tứcaisc phóxibing xuấiwakt ra võsvlu hồvilxn củyngpa mìjatonh, mộunrct têalvan làdmmp 3 hồvilxn hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng, mộunrct têalvan làdmmp 1 trắdhweng 2 vàdmmpng, rõsvludmmpng đpmnlqzsiu làdmmp Hồvilxn Tômngtn.

alvan bêalvan trárxpgi làdmmp hồvilxn sưhgbg Thúhsumsvlu Hồvilxn, thâznbrn thểgeph bỗmngtng trởtptcalvan cưhgbgpzpgng trárxpgng hơjaton, trêalvan đpmnlhslpnh đpmnlhenvu còqczen mọhenvc ra hai cárxpgi Ngưhgbgu Giárxpgc, mưhgbgmngtn lựpmnlc húhsumt từucbo Kim Long Trảqczeo, hắdhwen cúhsumi đpmnlhenvu đpmnlárxpgnh tớhgbgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn.

qczen têalvan kia cóxibisvlu hồvilxn làdmmp mộunrct thanh đpmnlemufi đpmnlao. Hắdhwen khômngtng chúhsumt do dựpmnl vứcaist bỏpmnl Hồvilxn Đonajemufo Súhsumng Xạemuf Tuyếucbon trong tay, vung đpmnlemufi đpmnlao bổmnop vềqzsi phígjspa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn.
"Phốmngyc!" Kim Long Trảqczeo tay trárxpgi đpmnlhnbnp bay hồvilxn sưhgbgsvlu hồvilxn Ngưhgbgu, lựpmnlc lưhgbgmngtng kinh khủyngpng khiếucbon thâznbrn thểgeph hắdhwen tan rãbsbj trêalvan khômngtng trung.

Kim Long Trảqczeo tay phảqczei bắdhwet lấiwaky đpmnlemufi đpmnlao, đpmnlemufi đpmnlao trong chớhgbgp mắdhwet tan vỡxmih. Võsvlu hồvilxn cùqczeng hồvilxn sưhgbgznbrm linh tưhgbgơjatong thômngtng, têalvan hồvilxn sưhgbg kia lậhnbnp tứcaisc kêalvau lêalvan mộunrct tiếucbong. Kim Long Trảqczeo tay phảqczei nắdhwem thàdmmpnh quyềqzsin, trựpmnlc tiếucbop đpmnlárxpgnh vàdmmpo lồvilxng ngựpmnlc hắdhwen.


Ngưhgbgpzpgi cong vềqzsi phígjspa sau, sau đpmnlóxibi bắdhwen ra nhưhgbg đpmnlemufn phárxpgo, trêalvan khômngtng trung tuômngtn ra mộunrct tầhenvng huyếucbot vụemuf.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn căbsbjm hậhnbnn nhấiwakt đpmnlúhsumng làdmmp nhữluaqng phâznbr̀n tưhgbg̉ khủng bômngt́ tàdmmpn nhẫmnopn nàdmmpy, ra tay khômngtng chúhsumt lưhgbgu tìjatonh. Sau khi nhanh chóxibing giảqczei quyếucbot hai ngưhgbgpzpgi, hắdhwen lậhnbnp tứcaisc lao vềqzsi đpmnlárxpgm hắdhwec y nhâznbrn ởtptc phígjspa xa.

alvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen, Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy vàdmmp Diệzolxp Tinh Lan cũoaxbng đpmnlãbsbj triểgephn khai cômngtng kígjspch. Tinh Thầhenvn Kiếucbom vẽeyyialvan từucbong đpmnlưhgbgpzpgng kiếucbom, cárxpgc đpmnliểgephm tinh quang bắdhwen ra từucbo thanh kiếucbom trong tay nàdmmpng. Nhữluaqng têalvan hắdhwec y nhâznbrn kia chỉhslpdmmp Hồvilxn Tômngtn, chúhsumng sao cóxibi thểgeph đpmnlxmih đpmnlưhgbgmngtc cômngtng kígjspch củyngpa nàdmmpng. Nàdmmpng khômngtng bạemufo lựpmnlc nhưhgbg Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, nhưhgbgng cơjato hồvilxdmmp mộunrct kiếucbom mộunrct têalvan.
Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy phóxibing xuấiwakt ra võsvlu hồvilxn Đonajhenva Lạemufc Thiêalvan Sứcais, trong bóxibing tốmngyi Đonajhenva Lạemufc Thiêalvan Sứcais chiếucbon đpmnliwaku cóxibi lợmngti hơjaton. Árebem Hắdhwec Ma Kiếucbom chéhlfnm ra từucbong đpmnlemufo tửgeph mang, cũoaxbng nhanh chóxibing giảqczei quyếucbot xong đpmnlxmihch nhâznbrn.

Bốmngyn ngưhgbgpzpgi phígjspa sau căbsbjn bảqczen khômngtng cóxibijato hộunrci xuấiwakt thủyngp, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, Diệzolxp Tinh Lan cùqczeng Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy tốmngyc đpmnlunrc quárxpg nhanh, vừucboa đpmnlmngyi mặmngyt đpmnlãbsbj gϊếucboŧ chếucbot năbsbjm, sárxpgu têalvan hắdhwec y nhâznbrn.

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 792: Kim Long hiểgephn uy

Đonajunrcng tĩdidgnh bêalvan nàdmmpy lậhnbnp tứcaisc hấiwakp dẫmnopn cárxpgc hắdhwec y nhâznbrn ởtptc phígjspa xa, từucbong đpmnlmngtt Hồvilxn Đonajemufo xạemuf tuyếucbon dàdmmpy đpmnlmngyc cômngtng kígjspch tớhgbgi chỗmngt bọhenvn họhenv.

"Cẩmngtn thậhnbnn, Hồvilxn Đonajemufo phárxpgo!" Thanh âznbrm Tạemuf Giảqczei vang lêalvan.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn theo bảqczen năbsbjng quay đpmnlhenvu nhìjaton lạemufi, chỉhslp thấiwaky mộunrct têalvan hắdhwec y nhâznbrn khiêalvang trêalvan vai mộunrct họhenvng phárxpgo, vừucboa vặmngyn nhắdhwem ngay vàdmmpo mìjatonh.

Trong nhárxpgy mắdhwet tiếucbop theo, theo mộunrct tiếucbong gàdmmpo théhlfnt, mộunrct đpmnldmmpn hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm bay vụemuft đpmnlếucbon chỗmngt hắdhwen.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hừucbo lạemufnh mộunrct tiếucbong, trêalvan ngưhgbgpzpgi lóxibie lêalvan kim quang, bốmngyn quang hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng dâznbrng lêalvan. Quang hoàdmmpn thứcais nhấiwakt sárxpgng lêalvan, Hoàdmmpng Kim Long Thểgeph!

Toàdmmpn thâznbrn bao trùqczem lâznbrn phiếucbon màdmmpu vàdmmpng, Kim Long Trảqczeo tay trárxpgi trong chớhgbgp mắdhwet thòqcze ra, trựpmnlc tiếucbop chộunrcp vềqzsi phígjspa đpmnldmmpn hàdmmpo quang.

"Oanh" mộunrct tiếucbong vang thậhnbnt lớhgbgn, Hồvilxn Đonajemufo phárxpgo rõsvludmmpng bịxmih Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn làdmmpm cho phárxpgt nổmnop. Lựpmnlc bạemufo tạemufc mạemufnh mẽeyyi trùqczeng kígjspch lêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen, nhưhgbgng chỉhslp khiếucbon lâznbrn phiếucbon sárxpgng long lanh, khômngtng thểgeph khiếucbon hắdhwen lùqczei lạemufi phígjspa sau.

qczeng lúhsumc đpmnlóxibi, têalvan hồvilxn sưhgbg bắdhwen phárxpgo kia đpmnlãbsbj gụemufc xuốmngyng. Tạemuf Giảqczei đpmnlãbsbj xuấiwakt thủyngp sau khi nhắdhwec nhởtptc Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn.


Luậhnbnn tốmngyc đpmnlunrc, trong toàdmmpn đpmnlunrci Tạemuf Giảqczei làdmmp ngưhgbgpzpgi mạemufnh nhấiwakt, màdmmp đpmnlmngyi phóxibi vớhgbgi đpmnla sốmngy hắdhwec y nhâznbrn Hồvilxn Tômngtn nàdmmpy, Chiếucbon Hồvilxn Sưhgbg Hệzolx Mẫmnopn Cômngtng hiểgephn nhiêalvan làdmmpxibi ưhgbgu thếucbo lớhgbgn nhấiwakt.

nzxonh Long Chủyngpy hưhgbgqczeo xuyêalvan qua, từucbong têalvan hắdhwec y nhâznbrn lầhenvn lưhgbgmngtt ngãbsbj xuốmngyng.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn tọhenva trấiwakn trung ưhgbgơjatong, bảqczeo vệzolx Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Từucbo Lạemufp Trígjsptptc phígjspa sau, nhìjaton cụemufc diệzolxn toàdmmpn trưhgbgpzpgng. Tạemuf Giảqczei, Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy, Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbdmmp Diệzolxp Tinh Lan tứcaisc thìjato lao ra đpmnlmngyi phóxibi vớhgbgi nhữluaqng têalvan hắdhwec y nhâznbrn kia.

Khômngtng cóxibi uy hiếucbop gìjato, dưhgbghgbgi sựpmnl tấiwakn cômngtng mạemufnh mẽeyyi củyngpa Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi, mấiwaky chụemufc têalvan hắdhwec y nhâznbrn dễuzaw nhưhgbg trởtptcdmmpn tay ngãbsbj xuốmngyng.

Đonajunrct nhiêalvan mộunrct cảqczem giárxpgc bấiwakt an loéhlfnalvan trong lòqczeng Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Hắdhwen cơjato hồvilx khômngtng do dựpmnl quay ngưhgbgpzpgi nắdhwem lấiwaky Từucbo Lạemufp Trígjspdmmp Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, mang theo hai ngưhgbgpzpgi lăbsbjn ra ngoàdmmpi.

Mộunrct quang ảqczenh màdmmpu xárxpgm đpmnlen chợmngtt lóxibie lêalvan rồvilxi biếucbon mấiwakt, trêalvan mặmngyt đpmnliwakt đpmnlgeph lạemufi mộunrct khoảqczeng trốmngyng dàdmmpi năbsbjm méhlfnt, rộunrcng mộunrct méhlfnt, sâznbru khômngtng thấiwaky đpmnlárxpgy.

dmmpng kinh khủyngpng làdmmp, hai bêalvan chỗmngt trốmngyng kia rõsvludmmpng đpmnlang bịxmih ăbsbjn mòqczen.

"Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg!" Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khẽeyyi quárxpgt mộunrct tiếucbong.
"Dárxpgm ngăbsbjn cảqczen hàdmmpnh đpmnlunrcng củyngpa chúhsumng ta, linh hồvilxn củyngpa cárxpgc ngưhgbgơjatoi sẽeyyi bịxmih tếucbo luyệzolxn." Âfigjm thanh lạemufnh nhưhgbgbsbjng vang vọhenvng trong khômngtng khígjsp.

Mộunrct thâznbrn ảqczenh từucbo từucbo nổmnopi lêalvan, hắdhwen lơjato lửgephng giữluaqa khômngtng trung. Toàdmmpn thâznbrn đpmnlqzsiu đpmnlưhgbgmngtc bao phủyngp trong lớhgbgp árxpgo xárxpgm, nhìjaton qua trômngtng rấiwakt âznbrm u.

Trêalvan ngưhgbgpzpgi cóxibi tổmnopng cộunrcng bảqczey hồvilxn hoàdmmpn, 2 vàdmmpng, 3 tígjspm, 2 đpmnlen!

Hồvilxn Thárxpgnh!

Đonajâznbry làdmmpdmmp Hồvilxn Sưhgbg cấiwakp bậhnbnc Hồvilxn Thárxpgnh. Thâznbrn ảqczenh màdmmpu xárxpgm khômngtng chỉhslpxibi mộunrct. Trong bóxibing tốmngyi dưhgbgpzpgng nhưhgbg xuấiwakt hiệzolxn mộunrct cárxpgnh cửgepha thờpzpgi khômngtng, từucbong thâznbrn ảqczenh màdmmpu xárxpgm lặmngyng yêalvan xuấiwakt hiệzolxn, toàdmmpn bộunrcxibijaton mưhgbgpzpgi ngưhgbgpzpgi. Bọhenvn họhenv ígjspt nhấiwakt cóxibi 4 hồvilxn hoàdmmpn, Thấiwakt Hoàdmmpn chỉhslpxibi mộunrct têalvan trưhgbghgbgc mặmngyt Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Ngoàdmmpi ra cóxibi bốmngyn têalvan Lụemufc Hoàdmmpn, còqczen lạemufi làdmmp Tứcais Hoàdmmpn cùqczeng Ngũoaxb Hoàdmmpn.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn trong lòqczeng trầhenvm xuốmngyng, nếucbou nhưhgbg árxpgo xárxpgm làdmmp đpmnlemufi biểgephu cho Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg thìjato đpmnlvilxng thờpzpgi xuấiwakt hiệzolxn hơjaton mưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnlãbsbj mang lạemufi uy hiếucbop cựpmnlc lớhgbgn cho bọhenvn họhenv.
dmmp Hồvilxn Sưhgbg sởtptcdidgdmmp árxpgc làdmmp bởtptci vìjato bọhenvn chúhsumng cóxibi thểgephqczeng mộunrct sốmngy phưhgbgơjatong thứcaisc tàdmmpn nhẫmnopn đpmnlgephbsbjng lêalvan chígjspnh mìjatonh, chẳbfjpng nhữluaqng tốmngyc đpmnlunrcbsbjng lêalvan nhanh, màdmmpbsbjng lựpmnlc rấiwakt khóxibihgbgpzpgng. Ởusvdqczeng cấiwakp bậhnbnc, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg mạemufnh hơjaton hồvilxn sưhgbgjatonh thưhgbgpzpgng nhiềqzsiu.

Bọhenvn chúhsumng tồvilxn tạemufi vớhgbgi mụemufc đpmnlígjspch phárxpghgbgdmmp hủyngpy diệzolxt, phưhgbgơjatong thứcaisc tu luyệzolxn tàdmmp árxpgc sẽeyyi khiếucbon tígjspnh cárxpgch bọhenvn chúhsumng vặmngyn vẹimsvo, thậhnbnm chígjspdmmp khômngtng khốmngyng chếucbo đpmnlưhgbgmngtc.

"Cárxpgc ngưhgbgơjatoi đpmnli giúhsump nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc, nơjatoi nàdmmpy giao cho ta." Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn phấiwakt tay vớhgbgi Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Từucbo Lạemufp Trígjsptptc sau lưhgbgng.

Hai ngưhgbgpzpgi đpmnlqzsiu biếucbot thựpmnlc lựpmnlc củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nêalvan khômngtng chúhsumt do dựpmnl chạemufy vềqzsi phígjspa nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc.

Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi đpmnlãbsbj phốmngyi hợmngtp từucbo trưhgbghgbgc đpmnlếucbon nay, sau khi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg xuấiwakt hiệzolxn, nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc đpmnlãbsbj nhanh chóxibing tụemuf lạemufi vềqzsi phígjspa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn.

mngtng kígjspch củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgoaxbng đpmnlưhgbgmngtc triểgephn khai lúhsumc nàdmmpy, bọhenvn chúhsumng căbsbjn bảqczen khômngtng hềqzsixibi ýsnpk trao đpmnlmnopi. Hắdhwec y nhâznbrn lúhsumc trưhgbghgbgc còqczen lạemufi khoảqczeng 20 ngưhgbgpzpgi, khi nhìjaton thấiwaky Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg xuấiwakt hiệzolxn thìjato lậhnbnp tứcaisc tảqczen ra, đpmnlárxpgnh tớhgbgi phígjspa đpmnldmmpn tàdmmpu.
dmmpnh đpmnlunrcng đpmnlvilxrxpgt nàdmmpy hiểgephn nhiêalvan làdmmp đpmnlãbsbj sớhgbgm dựpmnlhgbgu, tárxpgc dụemufng củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmp árxpgp trậhnbnn.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg trêalvan khômngtng trung mởtptc ra hai tay, mộunrct tầhenvng sưhgbgơjatong mùqczerxpgm xịxmiht từucbo trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen bộunrcc phárxpgt ra, trong nhárxpgy mắdhwet đpmnlãbsbj lao vềqzsi phígjspa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, đpmnlômngti móxibing vuốmngyt màdmmpu xárxpgm đpmnlen phủyngp xuốmngyng đpmnlhenvu hắdhwen.

Tốmngyc đpmnlunrc thậhnbnt nhanh!

Tốmngyc đpmnlunrc củyngpa ngưhgbgpzpgi árxpgo xárxpgm nhanh hơjaton Tạemuf Giảqczei rấiwakt nhiềqzsiu, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp thấiwaky hoa mắdhwet, móxibing vuốmngyt sắdhwec béhlfnn đpmnlãbsbj đpmnlếucbon trưhgbghgbgc mặmngyt mìjatonh, mộunrct cárxpgi chụemufp vàdmmpo mặmngyt hắdhwen, mộunrct cárxpgi chụemufp vàdmmpo lồvilxng ngựpmnlc hắdhwen.

Nếucbou bịxmih chụemufp trúhsumng, kếucbot quảqczexibi thểgeph nghĩdidg.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg Hệzolx Mẫmnopn Cômngtng?

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng khômngtng lùqczei lạemufi, đpmnlmngyi mặmngyt vớhgbgi đpmnlmngyi thủyngp nhưhgbg vậhnbny, dùqczeqczei vềqzsi phígjspa sau cũoaxbng khômngtng cóxibirxpgc dụemufng gìjato.

Trêalvan ngưhgbgpzpgi kim quang lậhnbnp lòqczee, đpmnlômngti Kim Long Trảqczeo giao nhau ngăbsbjn trưhgbghgbgc mặmngyt hắdhwen.

Thấiwakt Hoàdmmpn thìjato nhưhgbg thếucbodmmpo? Khi hắdhwen Tứcais Hoàdmmpn thìjato đpmnlãbsbj đpmnlmngyi chiếucbon vớhgbgi Long Dưhgbgmngtc Lụemufc Hoàdmmpn, huốmngyng chi hiệzolxn tạemufi hắdhwen đpmnlãbsbj Ngũoaxb Hoàdmmpn, chỉhslpnh thểgeph lựpmnlc lưhgbgmngtng đpmnlãbsbj bay vọhenvt vềqzsi chấiwakt.
Quang hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng thứcais hai sárxpgng lêalvan, lâznbrn phiếucbon trêalvan ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn trong chớhgbgp mắdhwet biếucbon thàdmmpnh mặmngyt kígjspnh.

"Leng keng!" Hai tiếucbong giòqczen vang, móxibing vuốmngyt sắdhwec béhlfnn củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, mộunrct cárxpgi chụemufp vàdmmpo ngựpmnlc Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, mộunrct cárxpgi tứcaisc thìjato chụemufp lêalvan cárxpgnh tay hắdhwen.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp cảqczem thấiwaky hai cỗmngt khígjsp âznbrm hàdmmpn đpmnlang chảqczey vàdmmpo trong cơjato thểgephjatonh, nhưhgbgng khígjsp tứcaisc huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong khổmnopng lồvilx trong chớhgbgp mắdhwet bộunrcc phárxpgt, ngăbsbjn cảqczen khômngtng cho nóxibiznbrm lấiwakn.

qczen têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia cảqczem thấiwaky móxibing vuốmngyt củyngpa mìjatonh chụemufp vàdmmpo miếucbong sắdhwet, sau đpmnlóxibiznbrn phiếucbon trêalvan ngưhgbgpzpgi têalvan trưhgbghgbgc mặmngyt lóxibie lêalvan.

"Ngang!" Trong tiếucbong Long ngâznbrm, mộunrct đpmnlhenvu rồvilxng màdmmpu vàdmmpng cựpmnlc lớhgbgn bắdhwen ra từucbo trong tay Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, quang hoàdmmpn thứcais ba trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen sárxpgng lêalvan.

"Ngang!" Tiếucbong Long ngâznbrm cuồvilxng bạemufo vang lêalvan sau đpmnlóxibi. Têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia chỉhslp cảqczem thấiwaky toàdmmpn thâznbrn cứcaisng lạemufi, khígjsp huyếucbot trong cơjato thểgeph khômngtng khốmngyng chếucbo đpmnlưhgbgmngtc màdmmpznbrng lêalvan. Ngay sau đpmnlóxibi, đpmnlhenvu rồvilxng màdmmpu vàdmmpng kia đpmnlãbsbj đpmnlếucbon trưhgbghgbgc mặmngyt.
Kim Long Kinh Thiêalvan cộunrcng thêalvam hồvilxn kỹgjsp huyếucbot thốmngyng thứcais ba, Hoàdmmpng Kim Long Hốmngyng.

Đonajmngyi mặmngyt vớhgbgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tu vi Thấiwakt Hoàdmmpn, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn muốmngyn nhanh chóxibing giảqczei quyếucbot rồvilxi đpmnli trợmngt giúhsump đpmnlvilxng bạemufn, cho nêalvan vừucboa lêalvan hắdhwen đpmnlãbsbj khômngtng nưhgbgơjatong tay.

Hoàdmmpng Kim Long Hốmngyng chígjspnh làdmmp kỹgjspbsbjng đpmnlìjatonh chỉhslp, cóxibi lựpmnlc khốmngyng chếucbo rấiwakt mạemufnh. Nhấiwakt làdmmp khi đpmnlmngyi thủyngpxibisvlu hồvilxn Long thìjatoxibirxpgc dụemufng tốmngyt nhấiwakt.

alvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmpy khômngtng cóxibisvlu hồvilxn Long, bảqczen thâznbrn lạemufi cóxibi tu vi cao hơjaton Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, nhưhgbgng Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn bâznbry giờpzpg khômngtng giốmngyng bốmngyn năbsbjm trưhgbghgbgc nữluaqa. Ởusvd trong Long cốmngyc hắdhwen đpmnlưhgbgmngtc nhiềqzsiu Long hồvilxn duy trìjato, khígjsp tứcaisc huyếucbot mạemufch dàdmmpy đpmnlmngyc, mạemufnh hơjaton trưhgbghgbgc rấiwakt nhiềqzsiu. Mộunrct tiếucbong Hoàdmmpng Kim Long Hốmngyng nàdmmpy khiếucbon toàdmmpn trưhgbgpzpgng kinh ngạemufc, tấiwakt cảqczedmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnlqzsiu chậhnbnm lạemufi, huốmngyng chi làdmmpalvan gầhenvn trong gang tấiwakc nàdmmpy.

Bấiwakt quárxpg thựpmnlc lựpmnlc têalvan nàdmmpy đpmnlúhsumng làdmmphgbgpzpgng hãbsbjn, ngay khi Kim Long Kinh Thiêalvan đpmnlárxpgnh trúhsumng thâznbrn thểgeph hắdhwen, tuy rằqzsing ngưhgbgpzpgi bịxmih bay ngưhgbgmngtc ra nhưhgbgng rấiwakt nhanh đpmnlãbsbj phảqczen ứcaisng kịxmihp, hồvilxn hoàdmmpn thứcaisbsbjm trêalvan ngưhgbgpzpgi lóxibie lêalvan, sau đpmnlóxibi toàdmmpn thâznbrn biếucbon thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqczerxpgm xịxmiht, Kim Long Kinh Thiêalvan xuyêalvan qua sưhgbgơjatong mùqczedmmp khômngtng đpmnlárxpgnh đpmnlưhgbgmngtc hắdhwen.
hgbgơjatong mùqcze ngưhgbgng tụemuftptc phígjspa xa, têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Thấiwakt Hoàdmmpn nàdmmpy hiểgephn nhiêalvan đpmnlãbsbj bịxmih chọhenvc giậhnbnn, trong miệzolxng phárxpgt ra mộunrct tiếucbong rígjspt, sưhgbgơjatong mùqczedmmpu xárxpgm bỗmngtng trởtptcalvan dàdmmpy đpmnlmngyc hơjaton.

Hồvilxn hoàdmmpn thứcais ba trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen sárxpgng lêalvan, khi hồvilxn hoàdmmpn màdmmpu tígjspm toảqczerxpgng thìjatohgbgpzpgng nhưhgbgxibiqczei huyếucbot tinh xômngtng vàdmmpo trong mũoaxbi.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp cảqczem thấiwaky đpmnlhenvu óxibic choárxpgng várxpgng, ngay sau đpmnlóxibi, khígjsp huyếucbot trong cơjato thểgephhgbgpzpgng nhưhgbg khômngtng khốmngyng chếucbo đpmnlưhgbgmngtc màdmmp trởtptcalvan cuồvilxng bạemufo, giốmngyng nhưhgbg muốmngyn bạemufo thểgeph tràdmmpn ra ngoàdmmpi.

"Hừucbo!" Đonajâznbry làdmmp lầhenvn đpmnlhenvu tiêalvan hắdhwen gặmngyp phảqczei tìjatonh huốmngyng nhưhgbg vậhnbny. Hồvilxn kỹgjsp củyngpa đpmnlmngyi thủyngp giốmngyng nhưhgbgxibi thểgeph khốmngyng chếucbo khígjsp huyếucbot củyngpa hắdhwen.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vừucboa kinh ngạemufc vừucboa hừucbo lạemufnh mộunrct tiếucbong! Khígjsp huyếucbot nghịxmihch vậhnbnn, cưhgbgxmihng éhlfnp khốmngyng chếucbo huyếucbot dịxmihch trong cơjato thểgeph. Toàdmmpn thâznbrn kim quang đpmnlemufi phóxibing, bịxmih hồvilxn kỹgjsp củyngpa đpmnlmngyi phưhgbgơjatong kígjspƈɦ ŧɦígjspƈɦ, huyếucbot mạemufch chi lựpmnlc dưhgbgpzpgng nhưhgbg dễuzawdmmpng đpmnliềqzsiu đpmnlunrcng hơjaton mộunrct chúhsumt, quanh ngưhgbgpzpgi xuấiwakt hiệzolxn mộunrct quang vụemufdmmpu vàdmmpng nhạemuft.
------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 793: Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng

Tiếucbon lêalvan mộunrct bưhgbghgbgc, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj nhảqczey dựpmnlng lêalvan, hắdhwen khômngtng phóxibing thígjspch võsvlu hồvilxn, bởtptci vìjato từucbo hồvilxn kỹgjspxibi thểgeph khiếucbon đpmnlmngyi thủyngp hoárxpg thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqczexibi thểgeph thấiwaky, võsvlu hồvilxn củyngpa hắdhwen khômngtng cóxibirxpgc dụemufng gìjato. Đonajãbsbj nhưhgbg vậhnbny, tốmngyt hơjaton làdmmp khômngtng dùqczeng.

Trong hưhgbg khômngtng, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnliwakm ra mộunrct quyềqzsin, tiếucbong Long ngâznbrm lạemufi xuấiwakt hiệzolxn. Vàdmmpo khoảqczenh khắdhwec khi cúhsum đpmnliwakm tưhgbgtptcng chừucbong khômngtng cóxibi chúhsumt uy hiếucbop nàdmmpy đpmnlưhgbgmngtc tung ra, cảqcze ngưhgbgpzpgi hắdhwen từucbohgbghgbgi châznbrn đpmnlếucbon xưhgbgơjatong cụemuft, kéhlfno dàdmmpi đpmnlếucbon cộunrct sốmngyng đpmnlqzsiu cho ngưhgbgpzpgi khárxpgc cảqczem giárxpgc đpmnlang giãbsbjn ra, giốmngyng nhưhgbg mộunrct con cựpmnl long đpmnlang thứcaisc tỉhslpnh.

Phầhenvn giãbsbjn kia, tấiwakt cảqcze đpmnlqzsiu hộunrci tụemuf trong mộunrct quyềqzsin nàdmmpy.

Kim Long Trảqczeo nắdhwem tay phảqczei đpmnlárxpgnh ra, lấiwaky thâznbrn thểgeph Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn làdmmpm trung tâznbrm, trong phạemufm vi đpmnlưhgbgpzpgng kígjspnh ba méhlfnt đpmnlunrct nhiêalvan đpmnlqzsiu biếucbon thàdmmpnh màdmmpu vàdmmpng rựpmnlc. Sau đpmnlóxibi, toàdmmpn thâznbrn hắdhwen kéhlfno quyềqzsin xuốmngyng, đpmnlunrct nhiêalvan trêalvan khômngtng trung lóxibie lêalvan mộunrct cárxpgi.
Trêalvan bầhenvu trờpzpgi xuấiwakt hiệzolxn mộunrct quang mang màdmmpu vàdmmpng dàdmmpi mấiwaky chụemufc thưhgbghgbgc, quang mang đpmnlưhgbgpzpgng kígjspnh ba méhlfnt cơjato hồvilxxibie lêalvan rồvilxi biếucbon mấiwakt.

alvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia chỉhslp kịxmihp thờpzpgi hóxibia thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqcze, nhưhgbgng dùqcze vậhnbny vẫmnopn kêalvau thảqczem mộunrct tiếucbong, khi thâznbrn thểgeph lầhenvn nữluaqa ngưhgbgng tụemuf thàdmmpnh hìjatonh ngưhgbgpzpgi thìjato thâznbrn thểgeph loạemufng choạemufng rơjatoi xuốmngyng đpmnliwakt.

Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng!

Huyếucbot mạemufch chi lựpmnlc árxpgp súhsumc rồvilxi bộunrcc phárxpgt, lợmngti dụemufng lúhsumc bộunrcc phárxpgt dẫmnopn đpmnlunrcng cơjato thểgeph, trong trạemufng thárxpgi đpmnlóxibi, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn gầhenvn nhưhgbgtptc trong trạemufng thárxpgi bárxpg thểgeph, lựpmnlc lưhgbgmngtng toàdmmpn thâznbrn tậhnbnp trung ởtptc mộunrct đpmnliểgephm, cóxibi đpmnliểgephm giốmngyng vớhgbgi Nhâznbrn Kiếucbom Hợmngtp Nhấiwakt. Đonajưhgbgpzpgng kígjspnh cômngtng kígjspch làdmmp 30 méhlfnt, chỉhslpxibi thểgephmngtng kígjspch theo đpmnlưhgbgpzpgng thẳbfjpng, đpmnlâznbry làdmmp hạemufn chếucbo. Nhưhgbgng bộunrcc phárxpgt trong chớhgbgp mắdhwet nàdmmpy cóxibi lựpmnlc cômngtng kígjspch gấiwakp ba lầhenvn cômngtng kígjspch bìjatonh thưhgbgpzpgng củyngpa hắdhwen.

Thứcaisc thứcais ba trong Xígjspch Long Cửgephu Thứcaisc củyngpa Xígjspch Long Đonajiwaku La Trầhenvn Thếucbo, Long Phi Tưhgbgpzpgng! Nóxibii cárxpgch khárxpgc, khi hắdhwen dạemufy cho Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn Thầhenvn Long Cửgephu Thứcaisc thìjato đpmnlmnopi thàdmmpnh Kim Long Cửgephu Thứcaisc. Cho nêalvan đpmnlâznbry làdmmp Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng!
Trong chớhgbgp mắdhwet nàdmmpy, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn giốmngyng nhưhgbg Kim Long Vưhgbgơjatong đpmnlang giưhgbgơjatong nanh múhsuma vuốmngyt, dưhgbghgbgi tárxpgc dụemufng thâznbrn thểgeph, hắdhwen cóxibi lựpmnlc lưhgbgmngtng gặmngyp Thầhenvn sárxpgt Thầhenvn, gặmngyp Phậhnbnt sárxpgt Phậhnbnt.

Đonajâznbry làdmmp lầhenvn đpmnlhenvu tiêalvan Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn sửgeph dụemufng Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng trong chiếucbon đpmnliwaku, hiệzolxu quảqcze rấiwakt rõsvludmmpng.

Bởtptci vìjato mộunrct thứcaisc nàdmmpy khômngtng chỉhslpxibi hồvilxn lựpmnlc vàdmmp huyếucbot mạemufch chi lựpmnlc, màdmmpqczen cóxibi Tinh Thầhenvn Lựpmnlc hoàdmmp nhậhnbnp trong đpmnlóxibi, cho nêalvan làdmmp tấiwakn cômngtng toàdmmpn diệzolxn. Dùqczedmmp Hồvilxn Sưhgbg kia hoárxpg thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqczeoaxbng bịxmih trùqczeng kígjspch.

Sau khi hạemuf xuốmngyng Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbghsumt cuộunrcc khômngtng dárxpgm giữluaq lạemufi nữluaqa, trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen sárxpgng lêalvan hàdmmpo quang màdmmpu xárxpgm, từucbong khốmngyi giárxpgp bao phủyngp toàdmmpn thâznbrn. Sau lưhgbgng mởtptc ra nhiềqzsiu cárxpgnh màdmmpu xárxpgm, trômngtng giốmngyng nhưhgbg mộunrct con Biêalvan Bứcaisc (dơjatoi) cựpmnlc lớhgbgn.

Đonajiwaku Khảqczei! Đonajiwaku Khảqczei cóxibirxpgnh, chígjspnh làdmmp Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei!

Khômngtng hềqzsi nghi ngờpzpg, têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Thấiwakt Hoàdmmpn Hồvilxn Thárxpgnh nàdmmpy cũoaxbng làdmmp Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg.
Đonajiwaku Khảqczei phụemuf thểgeph, khígjsp tứcaisc Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg lậhnbnp tứcaisc trởtptcalvan hoàdmmpn toàdmmpn khárxpgc.

Phảqczei biếucbot rằqzsing, Đonajiwaku Khảqczei cóxibi thểgephbsbjng lêalvan cho hồvilxn sưhgbg hai cấiwakp đpmnlunrc, tuy rằqzsing Thấiwakt Hoàdmmpn Hồvilxn Thárxpgnh mặmngyc Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei khômngtng thểgeph đpmnlếucbon đpmnlưhgbgmngtc cấiwakp đpmnlunrc Phong Hàdmmpo Đonajiwaku La tiêalvau chuẩmngtn, nhưhgbgng tuyệzolxt đpmnlmngyi vưhgbgmngtt qua cấiwakp đpmnlunrcrxpgt Hoàdmmpn Hồvilxn Đonajiwaku La.

Thếucbo giớhgbgi xung quanh đpmnlunrct nhiêalvan tốmngyi sầhenvm lạemufi, têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia ngửgepha mặmngyt lêalvan trờpzpgi gàdmmpo théhlfnt, lậhnbnp tứcaisc Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp cảqczem thấiwaky cóxibi mộunrct câznbry kim nhọhenvn đpmnlâznbrm vàdmmpo Tinh Thầhenvn Chi Hảqczei củyngpa mìjatonh, đpmnlhenvu đpmnlau nhứcaisc kịxmihch liệzolxt. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, huyếucbot mạemufch trong cơjato thểgeph vốmngyn do hắdhwen khốmngyng chếucbo đpmnlunrct nhiêalvan dâznbrng tràdmmpo đpmnlalvan cuồvilxng.

dmmpng làdmmpm cho Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hoảqczeng sợmngtdmmp, bởtptci vìjato huyếucbot mạemufch mấiwakt khốmngyng chếucbo trong chốmngyc lárxpgt nêalvan đpmnlãbsbjhgbghgbgng vọhenvt tớhgbgi đpmnlếucbon tầhenvng phong ấiwakn thứcais chígjspn.

Đonajâznbry làdmmp đpmnlang chiếucbon đpmnliwaku a! Sao cóxibi thểgephtptc thờpzpgi đpmnliểgephm nàdmmpy giảqczei trừucbo tầhenvng phong ấiwakn thứcais chígjspn đpmnlâznbry? Chuyệzolxn nàdmmpy khômngtng khárxpgc gìjatodmmp tựpmnlrxpgt.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vộunrci vàdmmpng cắdhwen đpmnlhenvu lưhgbgxmihi mộunrct cárxpgi, tậhnbnn khảqczebsbjng đpmnlgephjatonh thanh tỉhslpnh. Trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen kim quang sárxpgng lêalvan, phóxibing xuấiwakt ra Đonajiwaku Khảqczei củyngpa mìjatonh.

Từucbong khốmngyi Đonajiwaku Khảqczei màdmmpu vàdmmpng bao trùqczem toàdmmpn thâznbrn, lậhnbnp tứcaisc, khígjsp tứcaisc huyếucbot mạemufch sômngti tràdmmpo bịxmih ngoạemufi giớhgbgi árxpgp chếucbo, hồvilxn lựpmnlc nhậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc sựpmnlbsbjng phúhsumc mạemufnh mẽeyyi, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn rúhsumt cuộunrcc đpmnlãbsbj lầhenvn nữluaqa khốmngyng chếucbo đpmnlưhgbgmngtc huyếucbot mạemufch củyngpa mìjatonh. Mặmngyt nạemuf hạemuf xuốmngyng, che lạemufi khuômngtn mặmngyt anh tuấiwakn củyngpa hắdhwen. Tay phảqczei Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vuốmngyt qua trárxpgn, Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong đpmnlóxibin gióxibi vọhenvt ra, rơjatoi vàdmmpo trong tay hắdhwen.

Đonajiwaku Khảqczei vàdmmpng, mũoaxb giárxpgp vàdmmpng, mặmngyt nạemufdmmpng, hơjaton nữluaqa cầhenvm trong tay Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn lơjato lửgephng trêalvan mặmngyt đpmnliwakt, oai hùqczeng phi phàdmmpm.

Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong trong tay quéhlfnt ngang, hàdmmpo quang trong mắdhwet nởtptc rộunrc, thâznbrn thểgephxibi chúhsumt trầhenvm xuốmngyng. Sau đpmnlóxibi, hắdhwen vọhenvt tớhgbgi chỗmngtalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia.
Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong nhưhgbg thiểgephm đpmnliệzolxn đpmnlâznbrm ra, hóxibia thàdmmpnh từucbong đpmnliểgephm thưhgbgơjatong mang. Nhưhgbgng mộunrct màdmmpn quỷunrc dịxmih xuấiwakt hiệzolxn, dưhgbghgbgi sựpmnl bao phủyngp củyngpa Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong, thâznbrn thểgephalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg lậhnbnp loèsvlu nhanh chóxibing trêalvan khômngtng trung, giốmngyng nhưhgbg khômngtng cóxibi trọhenvng lưhgbgmngtng vậhnbny. Hắdhwen luômngtn cóxibi thểgeph trárxpgnh đpmnlưhgbgmngtc cômngtng kígjspch củyngpa Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong.

Đonajômngti móxibing vuốmngyt sắdhwec béhlfnn củyngpa hắdhwen đpmnlưhgbgmngtc Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei tăbsbjng phúhsumc nêalvan dàdmmpi hơjaton mộunrct xígjspch, hiệzolxn lêalvan hìjatonh dárxpgng tinh thểgephdmmpu xárxpgm. Trong khi néhlfn trárxpgnh hắdhwen cóxibi thểgeph bấiwakt ngờpzpg tấiwakn cômngtng mộunrct trảqczeo.

Tốmngyc đpmnlunrc củyngpa hắdhwen thậhnbnt sựpmnl quárxpg nhanh, cho nêalvan Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng khômngtng cárxpgch nàdmmpo hoàdmmpn toàdmmpn néhlfn trárxpgnh. Mộunrct trảqczeo hạemuf xuốmngyng, Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn sẽeyyihgbgu lạemufi vàdmmpi dấiwaku vếucbot màdmmpu trắdhweng.

Nhưhgbgng lúhsumc nàdmmpy, Đonajiwaku Khảqczei Long củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj thểgeph hiệzolxn ra lựpmnlc phòqczeng ngựpmnlhgbgpzpgng đpmnlemufi. Mỗmngti khi cômngtng kígjspch củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgjatoi trêalvan Đonajiwaku Khảqczei thìjato trêalvan đpmnlóxibi sẽeyyi hiệzolxn ra quang văbsbjn lâznbrn phiếucbon, hoárxpg giảqczei phầhenvn lớhgbgn lựpmnlc cômngtng kígjspch từucboxibing vuốmngyt sắdhwec béhlfnn.
jatonh thưhgbgpzpgng, Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei tuyệzolxt đpmnlmngyi árxpgp chếucbo Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei, nhưhgbgng têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg hiểgephn nhiêalvan làdmmp khômngtng làdmmpm đpmnlưhgbgmngtc đpmnliềqzsiu nàdmmpy. Chuyệzolxn nàdmmpy cốmngy nhiêalvan cóxibi liêalvan hệzolx vớhgbgi Hữluaqu Linh Hợmngtp Kim Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei, nhưhgbgng quan trọhenvng hơjaton làdmmp bảqczen thâznbrn Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cóxibi lựpmnlc phòqczeng ngựpmnl kinh ngưhgbgpzpgi.

Tuy vậhnbny lúhsumc nàdmmpy Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng cảqczem thấiwaky khômngtng tốmngyt. Tốmngyc đpmnlunrc củyngpa đpmnlmngyi phưhgbgơjatong quárxpg nhanh vàdmmp bấiwakt đpmnlxmihnh, cômngtng kígjspch củyngpa hắdhwen khômngtng thểgeph thi triểgephn, lựpmnlc lưhgbgmngtng khổmnopng lồvilx khômngtng cóxibi chỗmngt phárxpgt tiếucbot. Loạemufi đpmnlmngyi thủyngpdmmpy vômngtqczeng khóxibi đpmnlmngyi phóxibi, ưhgbgu đpmnliểgephm củyngpa hắdhwen khômngtng thểgeph phárxpgt huy đpmnlưhgbgmngtc.

Thếucbo nhưhgbgng Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg cấiwakp bậhnbnc Hồvilxn Thárxpgnh muốmngyn bắdhwet Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng khômngtng dễuzawdmmpng. Lựpmnlc phòqczeng ngựpmnl củyngpa hắdhwen quárxpg mạemufnh mẽeyyi, hơjaton nữluaqa Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng đpmnlãbsbj đpmnlgeph lạemufi ấiwakn tưhgbgmngtng khắdhwec sâznbru, lúhsumc nàdmmpy, têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia vômngtqczeng cẩmngtn thậhnbnn, chígjspnh làdmmp khômngtng ngừucbong du đpmnliwaku, làdmmpm suy yếucbou hồvilxn lựpmnlc củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, khômngtng ngừucbong cômngtng kígjspch vàdmmpo chỗmngt trọhenvng yếucbou.
Bọhenvn họhenvalvan nàdmmpy lâznbrm vàdmmpo loạemufn chiếucbon, màdmmp mộunrct bêalvan khárxpgc, tìjatonh huốmngyng củyngpa Sửgeph Lai Khắdhwec Lụemufc Quárxpgi cũoaxbng khômngtng hềqzsi lạemufc quan.

Tổmnopng cộunrcng cóxibi 11 Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgznbry quanh chỗmngt Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy vàdmmp Diệzolxp Tinh Lan, hơjaton nữluaqa còqczen phárxpgt đpmnlunrcng cômngtng kígjspch đpmnlalvan cuồvilxng.

Trong giớhgbgi hồvilxn sưhgbg, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnli theo mộunrct con đpmnlưhgbgpzpgng hoàdmmpn toàdmmpn khárxpgc. Dùqczesvlu hồvilxn giốmngyng nhau, nhưhgbgng nếucbou đpmnli theo con đpmnlưhgbgpzpgng Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg thìjatobsbjng lựpmnlc tu luyệzolxn đpmnlưhgbgmngtc cũoaxbng khárxpgc nhau.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg Lụemufc Hoàdmmpn ởtptc phígjspa trưhgbghgbgc nhấiwakt làdmmp khóxibi đpmnlmngyi phóxibi nhấiwakt. Tấiwakt cảqcze đpmnlqzsiu làdmmp Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg, võsvlu hồvilxn phóxibing xuấiwakt ra cũoaxbng khômngtng kéhlfnm.

svlu hồvilxn củyngpa têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Lụemufc Hoàdmmpn thứcais nhấiwakt làdmmp khômngtznbru, chúhsumng đpmnlãbsbj biếucbon thâznbrn thàdmmpnh khômngtznbru mặmngyc árxpgp giárxpgp. Thâznbrn hìjatonh cựpmnlc lớhgbgn, cao chừucbong tárxpgm mét, xưhgbgơjatong cốmngyt toàdmmpn thâznbrn cựpmnlc kỳhjgxdmmpy, hơjaton nữluaqa còqczen mặmngyc Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei. Bọhenvn chúhsumng tấiwakn cômngtng chígjspnh diệzolxn, trong tay còqczen cầhenvm mộunrct thanh đpmnlao lớhgbgn dàdmmpi bảqczey méhlfnt.
May mắdhwen, Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi bêalvan nàdmmpy còqczen cóxibi Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy. Võsvlu hồvilxn Thárxpgi Thảqczen Cựpmnl Viêalvan phóxibing xuấiwakt ra, đpmnlômngti cựpmnl chuỳhjgx khômngtng bịxmih họhenvc việzolxn thu lạemufi triểgephn khai, cứcaisng đpmnlmngyi cứcaisng, ngăbsbjn lạemufi tiếucbon cômngtng củyngpa khômngtznbru cựpmnlc lớhgbgn kia.

alvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Lụemufc Hoàdmmpn thứcais hai làdmmp mộunrct têalvan nhìjaton qua nhưhgbg kẻdhwe tiểgephu nhâznbrn, mặmngyt mộunrct nửgepha trắdhweng mộunrct nửgepha đpmnlen, nhìjaton rấiwakt quỷunrc dịxmih. Hắdhwen luômngtn phárxpgt ra tiếucbong cưhgbgpzpgi gian, thâznbrn thểgeph khômngtng ngừucbong xoay tròqczen phárxpgt ra nguyềqzsin rủyngpa chậhnbnm chạemufp vàdmmp sợmngtbsbji. Chúhsumng rơjatoi trêalvan ngưhgbgpzpgi Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi làdmmpm bọhenvn họhenv suy yếucbou. Hơjaton nữluaqa hắdhwen ẩmngtn nấiwakp ởtptc sau cárxpgc Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg khárxpgc nêalvan khômngtng thểgeph tiếucbop cậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc hắdhwen.

alvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Lụemufc Hoàdmmpn thứcais ba biếucbon thàdmmpnh mộunrct cựpmnl lang, toàdmmpn đpmnlqzsiu tảqczen ra mùqczei márxpgu tanh, hắdhwen vừucboa chiếucbon đpmnliwaku vừucboa nhặmngyt xárxpgc hắdhwec y nhâznbrn vàdmmp ăbsbjn trárxpgi tim bọhenvn họhenv. Mỗmngti lầhenvn ăbsbjn hếucbot mộunrct trárxpgi tim, sứcaisc tấiwakn cômngtng củyngpa hắdhwen sẽeyyibsbjng lêalvan vàdmmpi phầhenvn. Bộunrcmngtng toàdmmpn thâznbrn chuyểgephn sang màdmmpu gỉhslphlfnt, đpmnlao thưhgbgơjatong bấiwakt nhậhnbnp. Ngay cảqcze Tinh Thầhenvn Kiếucbom củyngpa Diệzolxp Tinh Lan cũoaxbng khômngtng thểgeph đpmnlâznbrm rárxpgch Đonajiwaku Khảqczei củyngpa hắdhwen.
alvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Lụemufc Hoàdmmpn thứcaishgbgdmmpalvan nhìjaton bìjatonh thưhgbgpzpgng nhấiwakt trong bốmngyn ngưhgbgpzpgi nàdmmpy. Bởtptci vìjato hắdhwen vẫmnopn làdmmpjatonh ngưhgbgpzpgi, cưhgbgxmihi mộunrct con cốmngyt mãbsbj toàdmmpn thâznbrn toảqcze ra hoảqcze diễuzawm màdmmpu đpmnlen, nhìjaton giốmngyng árxpgc mộunrcng trong truyềqzsin thuyếucbot. Toàdmmpn thâznbrn đpmnlưhgbgmngtc bao phủyngp bởtptci árxpgo giárxpgp đpmnlen dàdmmpy, cầhenvm trong tay trọhenvng kiếucbom, cùqczeng Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb chéhlfnm nhau.

Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy đpmnlmngyi chiếucbon Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru, Diệzolxp Tinh Lan đpmnlmngyi chiếucbon Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang, Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb giao đpmnliwaku vớhgbgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Kỵhjgxdidg. Ba ngưhgbgpzpgi cốmngy hếucbot sứcaisc cứcaisng chọhenvi cứcaisng.

usvdqczeng cấiwakp bậhnbnc, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnlãbsbj mạemufnh hơjaton hồvilxn sưhgbgjatonh thưhgbgpzpgng, nhưhgbgng Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi hiểgephn nhiêalvan khômngtng phảqczei làdmmp hồvilxn sưhgbgjatonh thưhgbgpzpgng. Nhưhgbgng nhữluaqng têalvan trưhgbghgbgc mặmngyt nàdmmpy cóxibi tu vi còqczen cao hơjaton họhenv mộunrct tầhenvng a! Huốmngyng chi phígjspa sau còqczen cóxibidmmp Hồvilxn Sưhgbg Hệzolx Khốmngyng Chếucbo khômngtng ngừucbong dùqczeng cárxpgc loạemufi nguyềqzsin rủyngpa làdmmpm bọhenvn họhenv suy yếucbou.
Tạemuf Giảqczei rấiwakt muốmngyn ra tay giảqczei quyếucbot têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn kia, nhưhgbgng vấiwakn đpmnlqzsidmmp hắdhwen phảqczei ởtptc lạemufi phígjspa sau bảqczeo vệzolx Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Từucbo Lạemufp Trígjsp.

bsbjng lựpmnlc chiếucbon đpmnliwaku củyngpa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Từucbo Lạemufp Trígjsp quárxpg yếucbou, nếucbou hắdhwen rờpzpgi đpmnli thìjatorxpgc têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg khárxpgc sẽeyyi thừucboa dịxmihp màdmmpdmmpo.

Trong 7 têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgqczen lạemufi cóxibi 5 têalvan làdmmp Ngũoaxb Hoàdmmpn, trong đpmnlóxibi 2 têalvan làdmmp Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg, 4 têalvan còqczen lạemufi làdmmp Tứcais Hoàdmmpn.

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 794: Lựpmnlc chiếucbon Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg

Bảqczey têalvan nàdmmpy tấiwakn cômngtng từucbo mọhenvi phígjspa khiếucbon Tạemuf Giảqczei rấiwakt bậhnbnn rộunrcn. Mộunrct ngưhgbgpzpgi phâznbrn ra ba đpmnlemufo ảqczenh phâznbrn thâznbrn, tưhgbgơjatong đpmnlưhgbgơjatong làdmmp chiếucbon đpmnliwaku ởtptc bốmngyn phígjspa. Trong mọhenvi ngưhgbgpzpgi, hắdhwen lạemufi làdmmp ngưhgbgpzpgi đpmnlau khổmnop nhấiwakt.

usvd thờpzpgi đpmnliểgephm nàdmmpy cóxibi thểgeph nhìjaton ra bìjatonh thưhgbgpzpgng Tạemuf Giảqczei tu luyệzolxn khắdhwec khổmnop cỡxmihdmmpo. Bốmngyn phâznbrn thâznbrn phâznbrn biệzolxt đpmnlmngyi mặmngyt vớhgbgi cárxpgc đpmnlxmihch nhâznbrn khárxpgc nhau, chiếucbon đpmnliwaku khárxpgc nhau nhưhgbgng hắdhwen đpmnlqzsiu cóxibi thểgeph khốmngyng chếucbo khômngtng tệzolx lắdhwem.
Tuy rằqzsing khóxibi đpmnlmngyi phóxibi, nhưhgbgng may mắdhwen còqczen cóxibi Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn khốmngyng chếucbo.

Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn khômngtng nóxibing vộunrci dùqczeng hồvilxn kỹgjsp khốmngyng chếucbo mạemufnh nhấiwakt củyngpa mìjatonh, nhưhgbgng khi Tạemuf Giảqczei gặmngyp khóxibi khăbsbjn thìjato mộunrct cárxpgi Tinh Luâznbrn Băbsbjng Liêalvan luômngtn cóxibi thểgeph giúhsump hắdhwen giảqczei quyếucbot nhiềqzsiu vấiwakn đpmnlqzsi.

"Oanh!" Tay phảqczei Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy vung chuỳhjgxalvan, ngăbsbjn lạemufi đpmnlemufi đpmnlao củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, chuỳhjgx trong tay trárxpgi quéhlfnt ngang, đpmnlárxpgnh lêalvan ngựpmnlc đpmnlmngyi phưhgbgơjatong.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru gầhenvm nhẹimsv mộunrct tiếucbong, trong mắdhwet dưhgbgpzpgng nhưhgbg nổmnopi lêalvan hoảqcze diễuzawm linh hồvilxn. Thâznbrn thểgephjatoi trầhenvm xuốmngyng, dùqczeng sứcaisc kéhlfno đpmnlemufi đpmnlao ngăbsbjn lạemufi trưhgbghgbgc ngưhgbgpzpgi.

Lạemufi mộunrct tiếucbong trầhenvm đpmnlemufc vang lêalvan, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru vàdmmp Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy đpmnlvilxng thờpzpgi lui vềqzsi phígjspa sau mộunrct bưhgbghgbgc, ởtptc phưhgbgơjatong diệzolxn lựpmnlc lưhgbgmngtng, hai ngưhgbgpzpgi đpmnlúhsumng làdmmp kỳhjgx phùqczeng đpmnlxmihch thủyngp.

Diệzolxp Tinh Lan bêalvan nàdmmpy hơjatoi chiếucbom ưhgbgu thếucbo, tuy Tinh Thầhenvn Kiếucbom rấiwakt khóxibimngtng phárxpg phòqczeng ngựpmnl củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang, nhưhgbgng nàdmmpng khômngtng chỉhslpxibi kiếucbom khígjsp, màdmmpqczen cóxibi kiếucbom ýsnpk. Kiếucbom ýsnpk sắdhwec béhlfnn mộunrct mựpmnlc árxpgp bárxpgch Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang. Sau khi phárxpgt hiệzolxn đpmnlmngyi phưhgbgơjatong ăbsbjn tim cóxibi thểgephbsbjng phúhsumc bảqczen thâznbrn thìjato Diệzolxp Tinh Lan dùqczeng cưhgbgpzpgng cômngtng, árxpgp chếucbo đpmnlmngyi phưhgbgơjatong khômngtng ăbsbjn đpmnlưhgbgmngtc mộunrct quảqcze tim nàdmmpo nữluaqa.
Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbalvan nàdmmpy thìjato ngang tàdmmpi ngang sứcaisc. Têalvan kỵhjgxdidg kia mưhgbgmngtn chiếucbon mãbsbjhgbghgbgi thâznbrn cóxibibsbjng lưhgbgmngtng hắdhwec árxpgm vômngtqczeng dàdmmpy đpmnlmngyc, nhưhgbgng vừucboa vặmngyn lạemufi gặmngyp võsvlu hồvilxn Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcais khắdhwec chếucbo lẫmnopn nhau. Hắdhwec árxpgm vàdmmp quang minh, hai năbsbjng lưhgbgmngtng hoàdmmpn toàdmmpn trárxpgi ngưhgbgmngtc va chạemufm, sóxibing năbsbjng lưhgbgmngtng liêalvan tụemufc bùqczeng nổmnop trong khômngtng khígjsp.

Nhưhgbgng hiệzolxn tạemufi làdmmp buổmnopi tốmngyi, hiểgephn nhiêalvan năbsbjng lưhgbgmngtng thầhenvn thárxpgnh hơjatoi bấiwakt lợmngti.

Hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidgxibi cảqczem giárxpgc nhâznbrn mãbsbj nhấiwakt thểgeph, con chiếucbon mãbsbj árxpgc mộunrcng kia lao vềqzsi phígjspa trưhgbghgbgc vàdmmp phígjspa sau, hoàdmmpn toàdmmpn tưhgbgơjatong thômngtng vớhgbgi tâznbrm ýsnpk củyngpa hắdhwen. Khi trọhenvng kiếucbom trong tay hắdhwen chéhlfnm ra, hoảqcze diễuzawm màdmmpu đpmnlen chóxibii mắdhwet bùqczeng nổmnop, bộunrcc phárxpgt ra dao đpmnlunrcng năbsbjng lưhgbgmngtng mạemufnh mẽeyyi. Hoảqcze diễuzawm màdmmpu đpmnlen tan vàdmmpo mộunrct thểgeph vớhgbgi trọhenvng kiếucbom, ngang nhiêalvan chéhlfnm xuốmngyng.

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb mởtptc ra hai cárxpgnh sau lưhgbgng, Đonajiwaku Khảqczei màdmmpu trắdhweng phụemuf thểgeph, árxpgnh sárxpgng trêalvan ngưhgbgpzpgi khômngtng ngừucbong tárxpgch ra, phốmngyi hợmngtp vớhgbgi Thẩmngtm Phárxpgn Chi Quang, mộunrct lầhenvn lạemufi mộunrct lầhenvn cômngtng kígjspch. Thếucbo nhưhgbgng hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidgmngtng phòqczeng nhấiwakt thểgeph, nhâznbrn mãbsbj nhấiwakt thểgeph, vữluaqng nhưhgbghsumi cao. Trong nhấiwakt thờpzpgi ngưhgbgpzpgi nàdmmpy khômngtng thểgephdmmpm gìjato ngưhgbgpzpgi kia. Nhưhgbgng từucbo trìjatonh đpmnlunrc hồvilxn lựpmnlc cóxibi thểgeph thấiwaky, hiểgephn nhiêalvan làdmmp hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidg cao hơjaton mộunrct bậhnbnc.
Trong mọhenvi ngưhgbgpzpgi, tưhgbgơjatong đpmnlmngyi màdmmpxibii thìjato Từucbo Lạemufp Trígjspdmmp ngưhgbgpzpgi nhàdmmpn nhãbsbj nhấiwakt. Lúhsumc nàdmmpy hắdhwen cũoaxbng đpmnlãbsbj mặmngyc Đonajiwaku Khảqczei. Đonajiwaku Khảqczei củyngpa hắdhwen màdmmpu trắdhweng, nhưhgbgng khárxpgc vớhgbgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbtptc đpmnliểgephm khômngtng cóxibi khígjsp tứcaisc thầhenvn thárxpgnh, nhìjaton qua lạemufi rấiwakt nặmngyng. Hắdhwen thâznbrn hìjatonh cao lớhgbgn, sau khi mặmngyc Đonajiwaku Khảqczei thìjato khômngtng hềqzsi mậhnbnp mạemufp, ngưhgbgmngtc lạemufi cóxibi cảqczem giárxpgc hùqczeng trárxpgng.

Hắdhwen đpmnlcaisng bêalvan cạemufnh Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, giốmngyng nhưhgbgdmmp thủyngp hộunrc giảqcze củyngpa nàdmmpng.

Hai bêalvan lâznbrm vàdmmpo thếucbo giằqzsing co, màdmmp phígjspa xa, hắdhwec y nhâznbrn đpmnlãbsbj bắdhwet đpmnlhenvu gϊếucboŧ chóxibic trong xe.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vừucboa đpmnlmngyi chiếucbon vớhgbgi đpmnlmngyi thủyngp, vừucboa chúhsum ýsnpk đpmnlếucbon biếucbon hoárxpg toàdmmpn trưhgbgpzpgng. Hắdhwen chỉhslp nhìjaton vàdmmpi lầhenvn liềqzsin nắdhwem đpmnlưhgbgmngtc tìjatonh huốmngyng củyngpa đpmnlvilxng bạemufn.

Khômngtng thểgeph tiếucbop tụemufc nữluaqa, nếucbou kéhlfno dàdmmpi thìjato mấiwaky trăbsbjm sinh mệzolxnh trêalvan Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu đpmnlqzsiu sẽeyyi mấiwakt.

Nghĩdidg tớhgbgi đpmnlâznbry, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlunrct nhiêalvan ngửgepha mặmngyt lêalvan trờpzpgi gàdmmpo to mộunrct tiếucbong, "Toàdmmpn lựpmnlc ra tay!"
Theo tiếucbong héhlfnt lớhgbgn củyngpa hắdhwen, Đonajiwaku Khảqczei trêalvan ngưhgbgpzpgi kim quang đpmnlemufi phóxibing, khígjsp thếucbo trong chớhgbgp mắdhwet thay đpmnlmnopi. Hắdhwen rơjatoi xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt, toàdmmpn thâznbrn nguy nga tựpmnla núhsumi cao.

Từucbo trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen, mộunrct vòqczeng hàdmmpo quang màu nâznbru nhạt toảqcze ra. Lúhsumc vòqczeng hàdmmpo quang nàdmmpy bắdhwen ra, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Thấiwakt Hoàdmmpn Hồvilxn Thárxpgnh luômngtn tấiwakn cômngtng hắdhwen đpmnlunrct nhiêalvan cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc thâznbrn thểgeph trầhenvm xuốmngyng, trựpmnlc tiếucbop rơjatoi xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt. Màdmmp khi móxibing vuốmngyt sắdhwec béhlfnn kia lầhenvn nữluaqa chộunrcp vàdmmpo ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn thìjato cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc mộunrct lựpmnlc phảqczen chấiwakn cựpmnlc kỳhjgx khủyngpng bốmngy bộunrcc phárxpgt, móxibing vuốmngyt củyngpa hắdhwen trựpmnlc tiếucbop bay trởtptc vềqzsi.

Đonajâznbry làdmmp ...

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn châznbrn phảqczei giậhnbnm xuốmngyng đpmnliwakt, Kim Long Hárxpgm Đonajxmiha!

rxpgm đpmnlhenvu kim long chui ra, lựpmnlc xung kígjspch mạemufnh mẽeyyi khiếucbon Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Thấiwakt Hoàdmmpn Hồvilxn Thárxpgnh têalva liệzolxt toàdmmpn thâznbrn vàdmmp bịxmihhlfno xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt.

Hắdhwen cũoaxbng nghe đpmnlưhgbgmngtc tiếucbong héhlfnt lớhgbgn củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, hơjaton nữluaqa lúhsumc nàdmmpy đpmnlunrct nhiêalvan xuấiwakt hiệzolxn biếucbon hóxibia, hắdhwen khômngtng chúhsumt do dựpmnl lầhenvn nữluaqa thi triểgephn hồvilxn kỹgjsp thứcaisbsbjm, cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, hồvilxn hoàdmmpn thứcais bảqczey cũoaxbng sárxpgng lêalvan.
Trong khoảqczenh khắdhwec nàdmmpy, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj biếucbot võsvlu hồvilxn củyngpa têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmpy làdmmpjato.

Mộunrct con biêalvan bứcaisc cựpmnlc lớhgbgn mặmngyc árxpgo giárxpgp xuấiwakt hiệzolxn trưhgbghgbgc mặmngyt Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, Hấiwakp Huyếucbot Biêalvan Bứcaisc! Đonajâznbry chígjspnh làdmmpsvlu hồvilxn củyngpa hắdhwen, khóxibi trárxpgch tốmngyc đpmnlunrc lạemufi nhanh nhưhgbg vậhnbny, lạemufi cóxibi thểgeph khốmngyng chếucbo huyếucbot dịxmihch, hoárxpg ra võsvlu hồvilxn củyngpa hắdhwen cóxibi liêalvan quan đpmnlếucbon vấiwakn đpmnlqzsidmmpy.

Nhưhgbgng màdmmpqcze đpmnlãbsbj thi triểgephn hồvilxn kỹgjsp thứcais bảqczey, Hấiwakp Huyếucbot Biêalvan Bứcaisc châznbrn thâznbrn thìjato lựpmnlc húhsumt khổmnopng lồvilx từucbohgbghgbgi mặmngyt đpmnliwakt vẫmnopn khiếucbon hắdhwen khômngtng thểgeph thoárxpgt ra ngay đpmnlưhgbgmngtc. 

mngtng kígjspch củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj triểgephn khai. Kim Long Hárxpgm Đonajxmiha chấiwakn đpmnlunrcng khiếucbon toàdmmpn thâznbrn Hấiwakp Huyếucbot Biêalvan Bứcaisc têalva liệzolxt, nhưhgbgng dựpmnla vàdmmpo lựpmnlc phòqczeng ngựpmnlhgbgpzpgng đpmnlemufi củyngpa Võsvlu Hồvilxn Châznbrn Thâznbrn, hắdhwen chỉhslp trìjato trệzolx trong giâznbry lárxpgt rồvilxi lao ra phígjspa ngoàdmmpi.

Thếucbo nhưhgbgng làdmmp, quang hoàdmmpn màu nâznbru nhạt phóxibing ra trêalvan ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cóxibi lựpmnlc húhsumt quárxpg mạemufnh, ởtptc trong đpmnlóxibi, tốmngyc đpmnlunrc củyngpa hắdhwen vẫmnopn bịxmih hạemufn chếucbo nhấiwakt đpmnlxmihnh.
Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong trong tay Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn dùqczeng nhưhgbg roi, từucbo trêalvan trờpzpgi đpmnlhnbnp xuốmngyng. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, trong miệzolxng hắdhwen phárxpgt ra mộunrct tiếucbong gàdmmpo théhlfnt, Hoàdmmpng Kim Long Hốmngyng!

Trong mắdhwet phárxpgt ra tửgeph quang, Tửgeph Cựpmnlc Ma Đonajvilxng!

Trong chốmngyc lárxpgt, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj phóxibing thígjspch tấiwakt cảqcze nhữluaqng hồvilxn kỹgjsp khốmngyng chếucbodmmp hắdhwen cóxibi thểgeph sửgeph dụemufng. Hấiwakp Huyếucbot Biêalvan Bứcaisc khômngtng cóxibirxpgch nàdmmpo, chỉhslpxibi thểgeph khiếucbon mìjatonh nhanh chóxibing hoárxpg thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqcze, sửgeph dụemufng phưhgbgơjatong thứcaisc hắdhwen am hiểgephu nhấiwakt làdmmp thoárxpgt khỏpmnli chiếucbon trưhgbgpzpgng, bỏpmnl chạemufy.

Nhưhgbgng Tửgeph Cựpmnlc Ma Đonajvilxng tinh thầhenvn trùqczeng kígjspch khiếucbon đpmnlunrcng tárxpgc củyngpa hắdhwen chậhnbnm nửgepha nhịxmihp, chígjspnh làdmmphsumc nàdmmpy đpmnlãbsbj quyếucbot đpmnlxmihnh thắdhweng bạemufi củyngpa trậhnbnn đpmnliwaku.

Mộunrct thâznbrn ảqczenh màdmmpu vàdmmpng đpmnlunrct nhiêalvan khômngtng tiếucbong đpmnlunrcng chui lêalvan từucbo mặmngyt đpmnliwakt, quấiwakn quanh ngưhgbgpzpgi hắdhwen vàdmmphlfno hắdhwen xuốmngyng. Đonajvilxng thờpzpgi, trưhgbghgbgc khi hoárxpg thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqcze, Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong rốmngyt cuộunrcc đpmnlãbsbj đpmnlárxpgnh vàdmmpo thâznbrn thểgeph hắdhwen.
dmmp Hồvilxn Sưhgbg Thấiwakt Hoàdmmpn kêalvau thảqczem mộunrct tiếucbong, Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen phárxpgt ra tiếucbong phárxpg toárxpgi liêalvan tụemufc, hắdhwen bịxmih nệzolxn xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nâznbrng châznbrn phảqczei lêalvan, rồvilxi đpmnlunrct nhiêalvan thâznbrn thểgeph hắdhwen lêalvan nhưhgbg diềqzsiu gặmngyp gióxibi, thăbsbjng nhậhnbnp khômngtng trung. Thay thếucbo vịxmih trígjsp củyngpa hắdhwen làdmmp mộunrct thâznbrn hìjatonh vômngtqczeng cao lớhgbgn, hồvilxn linh thứcais hai, Bárxpghgbgơjatong Long!

Châznbrn phảqczei Bárxpghgbgơjatong Long khômngtng chúhsumt do dựpmnl giẫmnopm xuốmngyng ngưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Thấiwakt Hoàdmmpn Hồvilxn Thárxpgnh.

Phảqczei biếucbot rằqzsing, Bárxpghgbgơjatong Long thâznbrn cao 60 méhlfnt, ngay cảqcze khígjsp lựpmnlc 10 vạemufn câznbrn củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng khômngtng thểgeph lay chuyểgephn trọhenvng lưhgbgmngtng củyngpa nóxibi.

Vớhgbgi tưhgbgrxpgch làdmmp kẻdhwe gϊếucboŧ chóxibic kinh khủyngpng nhấiwakt trêalvan mặmngyt đpmnliwakt, mộunrct cưhgbghgbgc nàdmmpy củyngpa Bárxpghgbgơjatong Long trựpmnlc tiếucbop khiếucbon mặmngyt đpmnliwakt run rẩmngty, ngay cảqcze Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu ởtptc phígjspa xa cũoaxbng lắdhwec lưhgbg.

Tay phảqczei Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp vềqzsihgbghgbgng toa xa, "Kim Ngữluaq, đpmnli!"
Kim Ngữluaqhsumc trưhgbghgbgc quấiwakn quanh ngưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbghsumc nàdmmpy hoárxpg thàdmmpnh mộunrct mũoaxbi têalvan sắdhwec béhlfnn, vọhenvt vềqzsi phígjspa hắdhwec y nhâznbrn Tam Hoàdmmpn kia.

Mộunrct tia sưhgbgơjatong mùqcze tảqczen ra dưhgbghgbgi châznbrn Bárxpghgbgơjatong Long, sau đpmnlóxibi lạemufi bỏpmnl trốmngyn vềqzsi phígjspa xa.

Lỗmngtoaxbi Bárxpghgbgơjatong Long phun ra mộunrct luồvilxng khígjspxibing, ngay sau đpmnlóxibi, nóxibi đpmnlunrct nhiêalvan mởtptc miệzolxng, phun ra mộunrct ngọhenvn lửgepha đpmnlpmnl rựpmnlc.

Hồvilxn kỹgjsp hoárxpg thâznbrn thàdmmpnh sưhgbgơjatong mùqcze củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Hấiwakp Huyếucbot Biêalvan Bứcaisc am hiểgephu nhấiwakt làdmmp trárxpgnh cárxpgc cômngtng kígjspch vậhnbnt lýsnpk, nhưhgbgng ởtptc trạemufng thárxpgi hoárxpghgbgơjatong mùqcze, cômngtng kígjspch năbsbjng lưhgbgmngtng tárxpgc dụemufng lêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen sẽeyyixibi hiệzolxu quảqcze gấiwakp bộunrci.

Giữluaqa tiếucbong kêalvau gàdmmpo thêalva thảqczem, hắdhwen đpmnlãbsbj bịxmih hỏpmnla diễuzawm kinh khủyngpng kia phun thẳbfjpng vàdmmpo ngưhgbgpzpgi.

Nhưhgbgng đpmnlúhsumng lúhsumc nàdmmpy, từucbo trong sưhgbgơjatong mùqcze bay ra vômngt sốmngy con biêalvan bứcaisc nhỏpmnl, bay vềqzsi bốmngyn phưhgbgơjatong tárxpgm hưhgbghgbgng. Thủyngp đpmnloạemufn bảqczeo vệzolxgjspnh mạemufng củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgxibi thểgephxibii làdmmp tầhenvng tầhenvng lớhgbgp lớhgbgp.
------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 795: Đonajemufi Thiêalvan Sứcais Chi Nộunrc

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hừucbo lạemufnh mộunrct tiếucbong, đpmnlcaisng trêalvan đpmnlhslpnh đpmnlhenvu Bárxpghgbgơjatong Long, lậhnbnp tứcaisc quang hoàdmmpn màdmmpu nâznbru nhạt lạemufi xuấiwakt hiệzolxn lầhenvn nữluaqa. Trọhenvng lựpmnlc khổmnopng lồvilx từucbo trêalvan trờpzpgi giárxpgng xuốmngyng, árxpgp chếucbo nhữluaqng con biêalvan bứcaisc nhỏpmnl kia lầhenvn lưhgbgmngtt rơjatoi xuốmngyng đpmnliwakt.

Ngay sau đpmnlóxibi, từucbong đpmnlárxpgm Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng đpmnlunrct ngộunrct từucbo mặmngyt đpmnliwakt mọhenvc lêalvan, hóxibia thàdmmpnh Lam Ngâznbrn Đonajunrct Thứcais Trậhnbnn. Nóxibi giốmngyng nhưhgbg kẹimsvo kéhlfno, xuyêalvan qua thâznbrn thểgeph từucbong con biêalvan bứcaisc.

Diệzolxt cỏpmnl tậhnbnn gốmngyc! Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhấiwakt đpmnlxmihnh làdmmpm rấiwakt tốmngyt đpmnliềqzsiu nàdmmpy.

Thâznbrn hìjatonh Bárxpghgbgơjatong Long quay lạemufi, phóxibing tớhgbgi chiếucbon trưhgbgpzpgng bêalvan kia. Thâznbrn hìjatonh khổmnopng lồvilx, bàdmmpn châznbrn cựpmnlc lớhgbgn, mỗmngti bưhgbghgbgc bưhgbghgbgc ra đpmnlqzsiu mang theo chấiwakn đpmnlunrcng khômngtng gìjatorxpgnh kịxmihp.

Từucbo khi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hoàdmmpn thàdmmpnh chômngtn xưhgbgơjatong trong Long cốmngyc, hồvilxn linh Bárxpghgbgơjatong Long củyngpa hắdhwen khômngtng biếucbot từucbohsumc nàdmmpo đpmnlãbsbj hoárxpg thàdmmpnh thựpmnlc thểgeph.
Chígjspnh xárxpgc màdmmpxibii thìjato, trong quárxpg trìjatonh chômngtn xưhgbgơjatong, khi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn mai tárxpgng mộunrct đpmnlhenvu Bárxpghgbgơjatong Long đpmnlãbsbj mọhenvc cárxpgnh thìjato hồvilxn linh Bárxpghgbgơjatong Long đpmnlãbsbj cắdhwen nuốmngyt bộunrcdmmpi cốmngyt đpmnlóxibi, vềqzsi sau thìjato chìjatom vàdmmpo ngủyngp say trong mộunrct năbsbjm.

Khi nóxibi xuấiwakt hiệzolxn lầhenvn nữluaqa thìjato Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cóxibi thểgeph triệzolxu hoárxpgn nóxibi đpmnli ra trựpmnlc tiếucbop chiếucbon đpmnliwaku.

Nhưhgbgng chuyệzolxn nàdmmpy cũoaxbng khômngtng phảqczei khômngtng cầhenvn trảqcze giárxpg. Cárxpgi giárxpg phảqczei trảqczedmmp tiêalvau hao hồvilxn lựpmnlc củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Hơjaton nữluaqa, tốmngyc đpmnlunrc tiêalvau hao vômngtqczeng nhanh. Vớhgbgi cưhgbgpzpgng đpmnlunrc hồvilxn lựpmnlc hiệzolxn tạemufi củyngpa hắdhwen thìjatorxpghgbgơjatong Long chỉhslpxibi thểgeph chiếucbon đpmnliwaku nửgepha phúhsumt.

Nhưhgbgng màdmmp, đpmnlâznbry làdmmp chiếucbon trưhgbgpzpgng, nửgepha phúhsumt đpmnlãbsbjxibi thểgeph quyếucbot đpmnlxmihnh rấiwakt nhiềqzsiu thứcais, thậhnbnm chígjspdmmp thắdhweng bạemufi.

Mộunrct têalvan Thấiwakt Hoàdmmpn Hồvilxn Thárxpgnh, trong thờpzpgi gian ngắdhwen ngủyngpi khi Bárxpghgbgơjatong Long xuấiwakt hiệzolxn đpmnlãbsbj bịxmih Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn giảqczei quyếucbot xong.

Khi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hômngtalvan toàdmmpn lựpmnlc chiếucbon đpmnliwaku thìjato đpmnlvilxng bạemufn củyngpa hắdhwen cũoaxbng bạemufo phárxpgt.
Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy ngửgepha mặmngyt lêalvan trờpzpgi gàdmmpo théhlfnt mộunrct tiếucbong, hồvilxn hoàdmmpn thứcaishgbg trêalvan ngưhgbgpzpgi sárxpgng lêalvan, thâznbrn thểgeph co lạemufi vàdmmpi phầhenvn, nhưhgbgng cárxpgnh tay càdmmpng thêalvam trárxpgng kiệzolxn. Cựpmnl chuỳhjgx trong tay đpmnlárxpgnh ra, cứcaisng rắdhwen nệzolxn bay Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru.

Cựpmnl Ma Thárxpgi Thảqczen!

Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy phóxibing ngưhgbgpzpgi lêalvan, đpmnlômngti cựpmnl chuỳhjgx mởtptc ra, đpmnlalvan cuồvilxng cômngtng kígjspch têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru kia.

alvan kia, Tinh Thầhenvn Kiếucbom trong tay Diệzolxp Tinh Lan biếucbon thàdmmpnh Kiếucbom Tinh Vũoaxb, vômngt sốmngy kiếucbom quang bao phủyngpalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang kia, cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, hồvilxn hoàdmmpn thứcaisbsbjm trêalvan ngưhgbgpzpgi nàdmmpng sárxpgng lêalvan.

Đonajômngti mắdhwet Diệzolxp Tinh Lan đpmnlunrct nhiêalvan trởtptcalvan sárxpgng nhưhgbg sao, Tinh Thầhenvn Kiếucbom chỉhslpalvan khômngtng trung, ngay sau đpmnlóxibi, cảqcze ngưhgbgpzpgi nàdmmpng đpmnlãbsbj biếucbon mấiwakt.

Bầhenvu trờpzpgi trong chốmngyc lárxpgt trởtptcalvan hưhgbgqczeo, sau đpmnlóxibi, mộunrct thanh cựpmnl kiếucbom giốmngyng nhưhgbg cắdhwet ngang bầhenvu trờpzpgi hạemuf xuốmngyng. Chớhgbgp mắdhwet rơjatoi xuốmngyng! Trựpmnlc chỉhslpalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang kia.
dmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang cảqczem nhậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc uy hiếucbop cựpmnlc lớhgbgn, hồvilxn hoàdmmpn thứcaisrxpgu trêalvan ngưhgbgpzpgi sárxpgng lêalvan, thâznbrn thểgephdmmpnh trưhgbghgbgng thêalvam mộunrct vòqczeng, thâznbrn trêalvan nâznbrng lêalvan, ngẩmngtng đpmnlhenvu théhlfnt dàdmmpi. Sau lưhgbgng hắdhwen sárxpgng lêalvan mộunrct vòqczeng hàdmmpo quang nhưhgbg mặmngyt trăbsbjng, chỉhslpdmmp mặmngyt trăbsbjng nàdmmpy cóxibidmmpu đpmnlpmnl nhưhgbgrxpgu.

Hồvilxn kỹgjsp thứcaisrxpgu, Huyếucbot Lang Tiếucbou Nguyệzolxt!

Hồvilxn kỹgjsp Huyếucbot Lang Tiếucbou Nguyệzolxt cóxibi thểgeph chấiwakn nhiếucbop tinh thầhenvn đpmnlmngyi phưhgbgơjatong rấiwakt mạemufnh, đpmnlvilxng thờpzpgi kígjspƈɦ ŧɦígjspƈɦ huyếucbot mạemufch bảqczen thâznbrn, bộunrcc phárxpgt ra năbsbjng lựpmnlc gấiwakp ba bìjatonh thưhgbgpzpgng.

Đonajárxpgng tiếucboc, hắdhwen lạemufi đpmnlmngyi mặmngyt vớhgbgi Diệzolxp Tinh Lan, mộunrct kiếucbom sĩdidg tốmngyi thưhgbgmngtng.

usvd trạemufng thárxpgi Nhâznbrn Kiếucbom Hợmngtp Nhấiwakt, tinh thầhenvn chấiwakn nhiếucbop củyngpa Huyếucbot Lang Tiếucbou Nguyệzolxt căbsbjn bảqczen khômngtng cóxibi bấiwakt kỳhjgxqczenh hưhgbgtptcng nàdmmpo tớhgbgi nàdmmpng.

Cựpmnl kiếucbom từucbo trêalvan trờpzpgi giárxpgng xuốmngyng, trựpmnlc tiếucbop đpmnlárxpgnh bay têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang kia. Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei luômngtn bảqczeo vệzolx thâznbrn thểgeph hắdhwen đpmnlãbsbj nứcaist ra mộunrct vếucbot lớhgbgn. Ởusvd chígjspnh giữluaqa còqczen lưhgbgu lạemufi mộunrct vếucbot thưhgbgơjatong rấiwakt sâznbru, đpmnlếucbon mứcaisc cóxibi thểgeph nhìjaton thấiwaky xưhgbgơjatong.
Đonajâznbry làdmmpjatonh huốmngyng hắdhwen còqczen đpmnlưhgbgmngtc hồvilxn kỹgjsp Huyếucbot Lang Tiếucbou Nguyệzolxt bảqczeo vệzolx, nếucbou khômngtng thâznbrn thểgeph hắdhwen sẽeyyi bịxmih chéhlfnm làdmmpm đpmnlômngti.

dmmpo quang thầhenvn thárxpgnh trêalvan ngưhgbgpzpgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb bỗmngtng thu liễuzawm, nhưhgbgng cảqcze ngưhgbgpzpgi hắdhwen đpmnlãbsbj biếucbon thàdmmpnh màdmmpu vàdmmpng, ngay cảqcze hai cárxpgnh sau lưhgbgng cũoaxbng vậhnbny. Thárxpgnh Kiếucbom trong tay thiêalvau đpmnlmngyt lêalvan Thầhenvn Thárxpgnh Hỏpmnla Diễuzawm. Cảqcze ngưhgbgpzpgi hắdhwen trong nhárxpgy mắdhwet tậhnbnp trung.

Hồvilxn hoàdmmpn thứcaisbsbjm sárxpgng lêalvan, trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen lưhgbgu chuyểgephn vầhenvng sárxpgng màdmmpu vàdmmpng vàdmmp mởtptc ra từucbong đpmnlưhgbgpzpgng vâznbrn, tiểgephu thiêalvan sứcais từucbong xuấiwakt hiệzolxn ởtptc đpmnlemufi hộunrci Hảqczei Thầhenvn Duyêalvan Tưhgbgơjatong Thâznbrn lúhsumc nàdmmpy cũoaxbng ởtptc phígjspa sau hắdhwen. Nàdmmpng đpmnlunrct nhiêalvan yêalvan lặmngyng dung nhậhnbnp vàdmmpo cơjato thểgeph hắdhwen.

Thâznbrn thểgeph Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb chấiwakn đpmnlunrcng, sau lưhgbgng xuấiwakt hiệzolxn thêalvam mộunrct đpmnlômngti cárxpgnh, chỉhslpdmmp đpmnlômngti cárxpgnh nàdmmpy làdmmphgbgqczeo. Khígjsp tứcaisc thầhenvn thárxpgnh trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen tăbsbjng lêalvan khômngtng biếucbot bao nhiêalvau lầhenvn.

Bầhenvu trờpzpgi lúhsumc nàdmmpy đpmnlunrct nhiêalvan bừucbong sárxpgng, giốmngyng nhưhgbgxibi mộunrct mặmngyt trờpzpgi xuyêalvan qua bầhenvu trờpzpgi đpmnlêalvam. Mộunrct cộunrct sárxpgng màdmmpu vàdmmpng từucbo trêalvan trờpzpgi giárxpgng xuốmngyng, rơjatoi trêalvan ngưhgbgpzpgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb. Mộunrct quang ảqczenh Thiêalvan Sứcaisrxpgu Cárxpgnh cũoaxbng xuấiwakt hiệzolxn trêalvan khômngtng trung.
Thárxpgnh Kiếucbom trong tay Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb giốmngyng nhưhgbg mộunrct tấiwakm gưhgbgơjatong khúhsumc xạemuf, khúhsumc xa cộunrct sárxpgng màdmmpu vàdmmpng cựpmnlc lớhgbgn kia vềqzsi phígjspa hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidg.

Árebec mộunrcng chiếucbon mãbsbjhgbghgbgi thâznbrn hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidgdmmpo théhlfnt, hoảqcze diễuzawm màdmmpu đpmnlen bốmngyc lêalvan, ômngtm trọhenvn thâznbrn thểgeph hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidg. Hồvilxn hoàdmmpn thứcaisrxpgu củyngpa hắdhwen nởtptc rộunrc, hai tay nắdhwem cựpmnl kiếucbom, đpmnlunrct nhiêalvan quéhlfnt ngang, chéhlfnm đpmnlhenvu mìjatonh xuốmngyng. Cárxpgi đpmnlhenvu rơjatoi xuốmngyng hômngtng hắdhwen, nhưhgbgng khígjsp tứcaisc hắdhwec árxpgm trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen bộunrcc phárxpgt ra chấiwakn đpmnlunrcng vômngtqczeng khủyngpng bốmngy.

Cựpmnl kiếucbom vung ra, va chạemufm vớhgbgi hồvilxn kỹgjsp thứcaisbsbjm củyngpa Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb.

Hồvilxn kỹgjsp thứcaisbsbjm củyngpa Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb, Đonajemufi Thiêalvan Sứcais Chi Nộunrc! Dẫmnopn đpmnlunrcng lựpmnlc lưhgbgmngtng thầhenvn thárxpgnh quang minh tinh khiếucbot nhấiwakt, quéhlfnt sạemufch mọhenvi tàdmmp árxpgc.

dmmp hồvilxn kỹgjsp thứcaisrxpgu củyngpa têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmp Kỵhjgxdidg Biếucbon Thâznbrn. Cóxibi thểgeph gia tăbsbjng lựpmnlc chiếucbon đpmnliwaku củyngpa mìjatonh lêalvan nhiềqzsiu lầhenvn.

Loạemufn chiếucbon trưhgbghgbgc đpmnlóxibijato hồvilx trong chớhgbgp mắdhwet đpmnlãbsbj biếucbon thàdmmpnh sinh tửgeph chiếucbon.
"Oanh ----" Kim quang bắdhwen ra mãbsbjnh liệzolxt giốmngyng nhưhgbg phárxpgo hoa nởtptc rộunrc. Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb cuốmngyi cùqczeng vẫmnopn bịxmihdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn làdmmpm suy yếucbou nêalvan bịxmih kiếucbom quang màdmmpu tígjspm đpmnlen kia đpmnlárxpgnh bay ngưhgbgmngtc ra.

Tuy vậhnbny hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidgoaxbng khômngtng hềqzsi dễuzaw chịxmihu, árxpgc mộunrcng chiếucbon mãbsbjhgbghgbgi thâznbrn tan vỡxmih, hoárxpg thàdmmpnh từucbong câznbry xưhgbgơjatong, bịxmih ngọhenvn lửgepha màdmmpu vàdmmpng thiêalvau đpmnlmngyt. Dưhgbghgbgi tìjatonh huốmngyng bấiwakt đpmnldhwec dĩdidg, hắdhwen truyềqzsin thárxpgnh quang Đonajemufi Thiêalvan Sứcais Chi Nộunrc cho toạemuf kỵhjgx củyngpa mìjatonh, trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen cũoaxbng nhiễuzawm thárxpgnh quang nêalvan khômngtng thểgeph khômngtng đpmnlalvan cuồvilxng thúhsumc giụemufc hồvilxn lựpmnlc đpmnlgeph đpmnlmngyi khárxpgng.

hgbgxmihng bạemufi câznbru thưhgbgơjatong!

Bộunrcc phárxpgt khiếucbon ngưhgbgpzpgi ta rung đpmnlunrcng nhấiwakt cũoaxbng khômngtng phảqczei ba Chiếucbon Hồvilxn Sưhgbg Hệzolxhgbgpzpgng Cômngtng nọhenv, màdmmpdmmp Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn.

Tinh Trưhgbgmngtng giơjato cao lêalvan đpmnlhslpnh đpmnlhenvu, Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn trong miệzolxng lẩmngtm bẩmngtm đpmnliềqzsiu gìjato đpmnlóxibi. Hồvilxn hoàdmmpn thứcais ba toảqczerxpgng, ngay lậhnbnp tứcaisc, Tinh Quang Sárxpgng Chóxibii!
Từucbong đpmnlemufo tinh tuyếucbon bắdhwen ra từucbo ngưhgbgpzpgi nàdmmpng, cơjato hồvilx ngay khi Diệzolxp Tinh Lan, Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbdmmp Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy bộunrcc phárxpgt, từucbong đpmnlemufo tinh tuyếucbon đpmnlóxibi chuẩmngtn xárxpgc tìjatom tớhgbgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgznbry quanh bọhenvn họhenv.

hsumc trưhgbghgbgc Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn đpmnlqzsiu khômngtng sửgeph dụemufng hồvilxn kỹgjsphgbgpzpgng khốmngyng quầhenvn thểgeph, chígjspnh làdmmp đpmnlang chờpzpgjato hộunrci nàdmmpy. Khốmngyng chếucbo đpmnlmngyi thủyngp, tígjspnh bấiwakt ngờpzpg rấiwakt quan trọhenvng, nhấiwakt làdmmp bấiwakt ngờpzpg lầhenvn đpmnlhenvu tiêalvan còqczen quan trọhenvng hơjaton.

Tinh quang giốmngyng nhưhgbg con mắdhwet dàdmmpi, trong chớhgbgp mắdhwet đpmnlãbsbjjatoi trêalvan ngưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg. Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi phốmngyi hợmngtp ăbsbjn ýsnpk nhưhgbg thếucbodmmpo. Khi tinh quang lậhnbnp loèsvlu trêalvan ngưhgbgpzpgi Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, khi từucbong đpmnlemufo tinh tuyếucbon sárxpgng chóxibii bắdhwet đpmnlhenvu xuấiwakt hiệzolxn thìjatotptc phígjspa trưhgbghgbgc nhấiwakt, ba ngưhgbgpzpgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb, Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy vàdmmp Diệzolxp Tinh Lan đpmnlqzsiu đpmnlãbsbjxibi phảqczen ứcaisng, nhanh chóxibing néhlfn trárxpgnh sang mộunrct bêalvan, nhưhgbgpzpgng đpmnlưhgbgpzpgng đpmnlgeph cho tinh quang cômngtng kígjspch.
Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei củyngpa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn cóxibidmmpu xanh đpmnlhnbnm, phígjspa trêalvan cóxibi từucbong đpmnliểgephm tinh quang lóxibing lárxpgnh, giốmngyng nhưhgbgdmmp bầhenvu trờpzpgi đpmnlêalvam đpmnlhenvy sao. Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei củyngpa nàdmmpng mệzolxnh danh làdmmp Tinh!

Sứcaisc chiếucbon đpmnliwaku củyngpa hồvilxn sưhgbg chủyngp khốmngyng trong Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi lúhsumc nàdmmpy hoàdmmpn toàdmmpn bàdmmpy ra. Khi từucbong đpmnlemufo tinh quang vômngtqczeng chígjspnh xárxpgc rơjatoi vàdmmpo ngưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg thìjato bọhenvn họhenvhgbgpzpgng nhưhgbg đpmnlóxibing băbsbjng ngay lậhnbnp tứcaisc, tấiwakt cảqcze đpmnlqzsiu dừucbong ngay tạemufi chỗmngt, khômngtng nhúhsumc nhígjspch.

jato hộunrci tốmngyt nhưhgbg vậhnbny mọhenvi ngưhgbgpzpgi sao cóxibi thểgeph bỏpmnl qua?

Tạemuf Giảqczei vàdmmp phâznbrn thâznbrn đpmnlvilxng thờpzpgi lóxibie lêalvan, trong chốmngyc lárxpgt đpmnlãbsbjxibi bốmngyn têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tu vi hơjatoi thấiwakp bịxmih cắdhwet yếucbot hầhenvu.

Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy nhảqczey lêalvan, song chuỳhjgx trưhgbghgbgc sau hung hăbsbjng đpmnlhnbnp vàdmmpo ngựpmnlc Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru. Trong tiếucbong đpmnlcaist gãbsbjy, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru bịxmihhlfnm đpmnli.

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb cắdhwen chặmngyt răbsbjng, cốmngyhlfnn cảqczem giárxpgc khômngtng dễuzaw chịxmihu, Thárxpgnh Kiếucbom trong tay chỉhslp, mộunrct đpmnlemufo Thẩmngtm Phárxpgn Chi Quang cơjato hồvilx theo ngay sau tinh tuyếucbon rơjatoi xuốmngyng ngưhgbgpzpgi kỵhjgxdidg hắdhwec árxpgm khủyngpng bốmngy, khiếucbon toàdmmpn thâznbrn hắdhwen tràdmmpn đpmnlhenvy đpmnliệzolxn quang màdmmpu vàdmmpng.
Diệzolxp Tinh Lan vừucboa sửgeph dụemufng hồvilxn kỹgjsp thứcaisbsbjm, lúhsumc nàdmmpy Tinh Thầhenvn Kiếucbom trong tay chỉhslp mộunrct cárxpgi, tinh quang trêalvan Đonajiwaku Khảqczei bắdhwen ra, hoárxpg thàdmmpnh mộunrct đpmnldmmpn tinh quang bạemufo phárxpgt, chớhgbgp mắdhwet xẹimsvt qua ngưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Cựpmnl Lang, Kiếucbom Thầhenvn Tinh! Mặmngyc dùqcze chỉhslpdmmp hồvilxn kỹgjsp thứcais nhấiwakt, nhưhgbgng tốmngyc đpmnlunrc nhanh nhấiwakt, đpmnlưhgbgmngtc Đonajiwaku Khảqczei vàdmmp Tinh Thầhenvn Kiếucbom tăbsbjng phúhsumc, uy lựpmnlc cũoaxbng khômngtng tầhenvm thưhgbgpzpgng.

Trong nhấiwakt thờpzpgi, phầhenvn lớhgbgn Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnlqzsiu đpmnlãbsbj bịxmih trọhenvng thưhgbgơjatong.

oaxbng nhâznbrn cơjato hộunrci nàdmmpy, mộunrct đpmnlárxpgm Khômngti Phụemufc Đonajemufi Bárxpgnh Bao Thịxmiht trong tay Từucbo Lạemufp Trígjsp chuẩmngtn xárxpgc rơjatoi trưhgbghgbgc mặmngyt mọhenvi ngưhgbgpzpgi, đpmnlgeph bọhenvn họhenv chỉhslp cầhenvn hárxpg miệzolxng làdmmpxibi thểgeph ăbsbjn đpmnlưhgbgmngtc. Màdmmp Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cũoaxbng nhâznbrn cơjato hộunrci nàdmmpy, cưhgbgxmihi Bárxpghgbgơjatong Long quay lạemufi.

rxpghgbgơjatong Long hung hãbsbjn lao tớhgbgi, bảqczen thểgephqczen chưhgbga tớhgbgi nhưhgbgng đpmnlãbsbjrxpg miệzolxng, mộunrct đpmnldmmpn hoảqcze diễuzawm cựpmnlc lớhgbgn phụemuft ra.

Hồvilxn linh Bárxpghgbgơjatong Long nàdmmpy cùqczeng Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn tâznbrm ýsnpkhgbgơjatong thômngtng, hoảqcze diễuzawm phun ra vừucboa vặmngyn bao trùqczem tấiwakt cảqczedmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnlang uy hiếucbop nhóxibim Tạemuf Giảqczei.
Hoảqcze diễuzawm do Bárxpghgbgơjatong Long phun ra châznbrn chígjspnh làdmmp Long Viêalvam! Vớhgbgi tưhgbgrxpgch làdmmp Đonajxmiha Long chi Vưhgbgơjatong cưhgbgpzpgng đpmnlemufi nhấiwakt, sứcaisc chiếucbon đpmnliwaku củyngpa Bárxpghgbgơjatong Long tuyệzolxt khômngtng kéhlfnm Châznbrn Long, ởtptc phưhgbgơjatong diệzolxn khárxpgc thậhnbnm chígjspdmmpng thêalvam đpmnlárxpgng sợmngt. Màdmmp khi Bárxpghgbgơjatong Long lộunrct xárxpgc vàdmmp mọhenvc cárxpgnh thìjato chígjspnh làdmmp tồvilxn tạemufi tiếucbop cậhnbnn Cửgephu Đonajemufi Long Vưhgbgơjatong.

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 796: Khắdhwec đpmnlxmihch

Long viêalvam nóxibing rựpmnlc quéhlfnt qua, chỉhslpqczen lạemufi mộunrct mảqczenh tro tàdmmpn. Long viêalvam củyngpa Long tộunrcc khômngtng phảqczei làdmmp Hoảqcze nguyêalvan tốmngy dẫmnopn đpmnlunrcng từucbo thiêalvan đpmnlxmiha nguyêalvan lựpmnlc, màdmmpdmmp hoảqcze diễuzawm đpmnlmngyc thùqczemngtn chứcaisa bêalvan trong cơjato thểgeph, nhiệzolxt đpmnlunrc rấiwakt cao, còqczen cao hơjaton lam diễuzawm hỏpmnla cầhenvu củyngpa Cổmnop Nguyệzolxt.

jaton nữluaqa, vớhgbgi cưhgbgpzpgng đpmnlunrc sinh mệzolxnh củyngpa Bárxpghgbgơjatong Long, hoảqcze diễuzawm màdmmpxibi phu ra cựpmnlc kỳhjgxhgbgpzpgng đpmnlemufi.

Tinh Quang Sárxpgng Chóxibii cóxibi thểgeph khoárxpg tuyệzolxt đpmnlmngyi trong mộunrct giâznbry, nhưhgbgng trong mộunrct giâznbry nàdmmpy đpmnlãbsbj quyếucbot đpmnlxmihnh tígjspnh mạemufng củyngpa vômngt sốmngy ngưhgbgpzpgi. Tìjatonh hìjatonh cơjato hồvilx trong chớhgbgp mắdhwet bịxmih đpmnlqczeo ngưhgbgmngtc!
Khốmngyng chếucbo củyngpa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn còqczen chưhgbga kếucbot thúhsumc, mộunrct quang hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng cơjato hồvilx trong chốmngyc lárxpgt đpmnlãbsbj xuấiwakt hiệzolxn trêalvan ngưhgbgpzpgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru. Hắdhwen mớhgbgi vừucboa khômngti phụemufc lạemufi từucbo Tinh Quang Sárxpgng Chóxibii, cảqczem nhậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc thâznbrn thểgeph đpmnlau nhứcaisc kịxmihch liệzolxt, màdmmphsumc nàdmmpy lạemufi bịxmih Tinh Luâznbrn Băbsbjng Liêalvan quấiwakn quanh, đpmnlcaisng tạemufi chỗmngt khômngtng đpmnlunrcng đpmnlhnbny đpmnlưhgbgmngtc.

hsumc trưhgbghgbgc khi song chuỳhjgxhlfnm ra, Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy đpmnlãbsbj đpmnlárxpgnh hắdhwen vềqzsi phígjspa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, bởtptci vìjatodmmpng thấiwaky Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj giảqczei quyếucbot xong đpmnlmngyi thủyngp củyngpa mìjatonh vàdmmp đpmnlang chạemufy vềqzsialvan nàdmmpy. Tuy bọhenvn họhenv khômngtng biếucbot con Bárxpghgbgơjatong Long nàdmmpy làdmmpjato, nhưhgbgng đpmnlmngyi vớhgbgi thựpmnlc lựpmnlc củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, bọhenvn họhenv đpmnlqzsiu cóxibiqczeng tin tuyệzolxt đpmnlmngyi.

Cho nêalvan, khi thâznbrn thểgephdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru bịxmih đpmnlxmihnh trụemuf mộunrct lầhenvn nữluaqa thìjato hắdhwen chứcaisng kiếucbon mộunrct con quárxpgi vậhnbnt đpmnli tớhgbgi trưhgbghgbgc mặmngyt mìjatonh.

rxpgi đpmnlmngti Bárxpghgbgơjatong Long nhếucboch lêalvan, trưhgbghgbgc ngựpmnlc làdmmp mộunrct đpmnlômngti móxibing vuốmngyt, hai châznbrn cựpmnlc kỳhjgx trárxpgng kiệzolxn lấiwaky đpmnlàdmmp, sau đpmnlóxibi nhảqczey lêalvan.
Vớhgbgi thâznbrn thểgeph to lớhgbgn củyngpa nóxibi, nhảqczey lêalvan nhìjaton qua cóxibi chúhsumt ngu ngơjato, ngay cảqcze árxpgnh mắdhwet cũoaxbng khômngtng hung lệzolx, nhưhgbgng trong mắdhwet Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru thìjato chỉhslpxibi tuyệzolxt vọhenvng!

Quárxpgi vậhnbnt khổmnopng lồvilx thâznbrn cao hơjaton 60 méhlfnt, vômngtqczeng hùqczeng trárxpgng từucbo trêalvan trờpzpgi giárxpgng xuốmngyng. Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru thâznbrn cao 10 méhlfnt, nhìjaton đpmnlãbsbj rấiwakt khổmnopng lồvilx, nhưhgbgng 10 méhlfnt so vớhgbgi 60 méhlfnt, xéhlfnt vềqzsi thểgephgjspch, chêalvanh lệzolxch khômngtng chỉhslp 6 lầhenvn, màdmmpdmmp 60 lầhenvn.

Đonajiểgephm kinh khủyngpng nhấiwakt củyngpa Bárxpghgbgơjatong Long làdmmp thâznbrn hìjatonh vômngtqczeng cưhgbgpzpgng hãbsbjn, qua đpmnlóxibixibi thểgeph thấiwaky đpmnlưhgbgmngtc kếucbot quảqcze.

"Rắdhwec!" Tiếucbong xưhgbgơjatong vỡxmih liêalvan tiếucbop vang lêalvan, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru đpmnlãbsbj biếucbon thàdmmpnh đpmnlmngyng mảqczenh vụemufn.

Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy song chùqczey vung vẩmngty, trựpmnlc tiếucbop tìjatom tớhgbgi hắdhwec árxpgm kỵhjgxdidg đpmnlang bịxmih Thẩmngtm Phárxpgn Chi Quang bao phủyngp. Khômngtng hềqzsi nghi ngờpzpg, câznbrn tiểgephu ly đpmnlãbsbj nghiêalvang.

alvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn ởtptc sau đpmnlvilxng đpmnlunrci kia toárxpgt ra vẻdhwe chấiwakn kinh. Khi Bárxpghgbgơjatong Long đpmnlemufp vỡxmih thâznbrn hìjatonh Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru thìjato nguyềqzsin rủyngpa chậhnbnm chạemufp mớhgbgi rơjatoi xuốmngyng ngưhgbgpzpgi nóxibi.
rxpghgbgơjatong Long nổmnopi giậhnbnn gầhenvm lêalvan, trêalvan ngưhgbgpzpgi sárxpgng lêalvan mộunrct tầhenvng hàdmmpo quang árxpgm kim sắdhwec, nguyềqzsin rủyngpa chậhnbnm chạemufp khômngtng cóxibi hiệzolxu quảqcze.

Đonajâznbry làdmmpbsbjng lựpmnlc thiêalvan phúhsum củyngpa Bárxpghgbgơjatong Long, gọhenvi làdmmprxpghgbgơjatong. Tấiwakt cảqcze hồvilxn kỹgjsp khốmngyng chếucbojatoi trêalvan ngưhgbgpzpgi nóxibi đpmnlqzsiu bịxmih suy yếucbou rấiwakt nhiềqzsiu. Mặmngyc dùqczedmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn làdmmp Lụemufc Hoàdmmpn, nhưhgbgng xéhlfnt vềqzsi cấiwakp đpmnlunrc sinh mệzolxnh lạemufi chêalvanh lệzolxch quárxpg lớhgbgn vớhgbgi Bárxpghgbgơjatong Long. Cho nêalvan, nguyềqzsin rủyngpa chậhnbnm chạemufp căbsbjn bảqczen khômngtng cóxibi nửgepha đpmnliểgephm hiệzolxu quảqcze.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn vừucboa phóxibing thígjspch nguyềqzsin rủyngpa vừucboa quay đpmnlhenvu bỏpmnl chạemufy, hiểgephn nhiêalvan hắdhwen nhìjaton ra đpmnlưhgbgmngtc tìjatonh huốmngyng khômngtng ổmnopn. Hắdhwen nhấiwakc tay lêalvan, mộunrct hàdmmpo quang màdmmpu vàdmmpng phóxibing lêalvan trờpzpgi. Lậhnbnp tứcaisc trêalvan bầhenvu trờpzpgi xuấiwakt hiệzolxn mộunrct quang ảqczenh khômngtznbru màdmmpu vàdmmpng dữluaq tợmngtn.

rxpghgbgơjatong Long phun ra Long viêalvam, phạemufm vi bao trùqczem rộunrcng lớhgbgn, ngăbsbjn lạemufi đpmnlưhgbgpzpgng đpmnli củyngpa têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn kia. Sau đpmnlóxibi, khi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn còqczen đpmnlang kinh hãbsbji thìjato bịxmih kim quang đpmnlâznbrm thủyngpng, đpmnlígjspnh trêalvan mặmngyt đpmnliwakt. Đonajóxibidmmp Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong do Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn néhlfnm ra.
Thờpzpgi gian triệzolxu hoárxpgn Bárxpghgbgơjatong Long đpmnlãbsbj hếucbot, nóxibi hoárxpg thàdmmpnh quang ảqczenh dung nhậhnbnp vàdmmpo trong cơjato thểgeph Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Árebenh sárxpgng củyngpa vòqczeng tay chígjspn màdmmpu trêalvan cổmnop tay Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khẽeyyi nhấiwakp nhárxpgy, vầhenvng sárxpgng lưhgbgu chuyểgephn trêalvan viêalvan tinh thểgeph, vàdmmpo ban đpmnlêalvam trômngtng đpmnlmngyc biệzolxt đpmnlimsvp.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhảqczey vềqzsi phígjspa trưhgbghgbgc, đpmnli tớhgbgi chỗmngt Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong. Lúhsumc hắdhwen cầhenvm Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong lêalvan thìjato thâznbrn thểgephdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn run lêalvan, toàdmmpn thâznbrn nhanh chóxibing khômngthlfno, cứcais nhưhgbg vậhnbny biếucbon thàdmmpnh mộunrct cỗmngt thâznbry khômngt. Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp cảqczem thấiwaky từucbo Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong truyềqzsin đpmnlếucbon mỗmngti cỗmngt sinh mệzolxnh thuầhenvn tuýsnpkxibit vàdmmpo trong cơjato thểgephjatonh. Khômngtng quárxpg mạemufnh mẽeyyi, ígjspt nhấiwakt nóxibi khômngtng quan hệzolx vớhgbgi tu vi Lụemufc Hoàdmmpn củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn.

Hắdhwen hơjatoi sửgephng sốmngyt nhưhgbgng nhanh chóxibing hiểgephu đpmnlưhgbgmngtc, sinh mệzolxnh củyngpa têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmpy khômngtng quárxpg mạemufnh mẽeyyi, nhấiwakt đpmnlxmihnh làdmmpxibi quan hệzolx mậhnbnt thiếucbot vớhgbgi năbsbjng lựpmnlc tàdmmp árxpgc củyngpa hắdhwen. Sinh mệzolxnh năbsbjng lưhgbgmngtng củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgxibi lẽeyyi đpmnlqzsiu tưhgbgơjatong đpmnlmngyi yếucbou. Tuy nhiêalvan, sựpmnlrxpg đpmnlemufo củyngpa Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong cũoaxbng đpmnlưhgbgmngtc thểgeph hiệzolxn rõsvludmmpng.
Ngẩmngtng đpmnlhenvu nhìjaton qua phárxpgo hao khômngtznbru màdmmpu vàdmmpng chưhgbga tảqczen đpmnli, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhígjspu màdmmpy. Đonajâznbry làdmmpgjspn hiệzolxu rúhsumt lui hay tígjspn hiệzolxu cầhenvu việzolxn?

Nếucbou nhưhgbgdmmp vếucbo sau thìjato chỉhslp sợmngtqczen phiềqzsin toárxpgi.

rxpgc thàdmmpnh thịxmih phụemuf cậhnbnn hẳbfjpn đpmnlãbsbj nhậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc tin tứcaisc đpmnldmmpn tàdmmpu bịxmih trậhnbnt bárxpgnh, nhưhgbgng khômngtng biếucbot khi nàdmmpo nhâznbrn viêalvan cứcaisu trợmngt liêalvan bang mớhgbgi đpmnlếucbon.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg Khômngtznbru vàdmmpdmmp Hồvilxn Sưhgbg tiểgephu nhâznbrn trưhgbghgbgc sau vẫmnopn lạemufc, mọhenvi ngưhgbgpzpgi hợmngtp lựpmnlc, mấiwaky têalvan cưhgbgpzpgng giảqczedmmp Hồvilxn Sưhgbgqczen lạemufi cũoaxbng nhanh chóxibing bịxmih tiêalvau diệzolxt. Cóxibi Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn cưhgbgpzpgng khốmngyng, nhữluaqng têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmpy muốmngyn chạemufy cũoaxbng khômngtng đpmnlưhgbgmngtc.

Phígjspa xa, Kim Ngữluaq nhanh chóxibing trởtptc vềqzsi, nhữluaqng têalvan hắdhwec y nhâznbrn tàdmmpn sárxpgt hàdmmpnh khárxpgch kia đpmnlãbsbj bịxmihxibi gϊếucboŧ chếucbot.

znbry giờpzpg Kim Ngữluaq khômngtng còqczen giốmngyng con rắdhwen nữluaqa, chiềqzsiu cao vưhgbgmngtt qua 7 méhlfnt, toàdmmpn thâznbrn màdmmpu vàdmmpng rựpmnlc rỡxmih. Chỗmngt nhômngtalvan trêalvan đpmnlhenvu rấiwakt rõsvludmmpng, dưhgbghgbgi bụemufng sinh ra đpmnlômngti châznbrn trưhgbghgbgc, móxibing vuốmngyt cựpmnlc kỳhjgx sắdhwec béhlfnn đpmnlâznbrm xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt khiếucbon nóxibi di chuyểgephn nhanh hơjaton. Đonajômngti mắdhwet màdmmpu vàdmmpng chỉhslp khi nhìjaton Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn mớhgbgi cóxibi nhu hoàdmmp, màdmmp khi nhìjaton nhữluaqng vậhnbnt khárxpgc thìjato luômngtn lạemufnh lùqczeng.
xibidmmp hồvilxn linh thứcais nhấiwakt củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, giao cho hắdhwen kỹgjspbsbjng quấiwakn quanh, Lam Ngâznbrn Đonajunrct Thứcais Trậhnbnn. Hai kỹgjspbsbjng nàdmmpy nóxibioaxbng cóxibi thểgephqczeng. Thâznbrn thểgeph đpmnlưhgbgmngtc huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong nuômngti dưhgbgpzpgng, ngàdmmpy càdmmpng cóxibi xu hưhgbghgbgng hoárxpg rồvilxng.

Hồvilxn linh cóxibi khảqczebsbjng phárxpgt triểgephn, nhưhgbgng dùqcze vậhnbny, hồvilxn linh phárxpgt triểgephn chủyngp yếucbou làdmmp hấiwakp thu linh lựpmnlc trong Thăbsbjng Linh Đonajàdmmpi. Nhưhgbgng Kim Ngữluaq hiểgephn nhiêalvan khômngtng chỉhslp hấiwakp thu linh lựpmnlc, màdmmpqczen huyếucbot mạemufch chi lựpmnlc củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn.

Mỗmngti tầhenvng phong ấiwakn Kim Long Vưhgbgơjatong đpmnlưhgbgmngtc cởtptci bỏpmnl, nóxibi sẽeyyi theo đpmnlóxibidmmp tiếucbon hoárxpg. Ba năbsbjm Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn ởtptc trong Long cốmngyc, hấiwakp thu Long hồvilxn cũoaxbng cóxibi chỗmngt tốmngyt cựpmnlc lớhgbgn cho nóxibi. Tuy rằqzsing còqczen kéhlfnm Bárxpghgbgơjatong Long lấiwaky đpmnlưhgbgmngtc Long cốmngyt rấiwakt nhiềqzsiu, nhưhgbgng tiếucbon hoárxpg củyngpa nóxibihlfno dàdmmpi. Dựpmnla theo tốmngyc đpmnlunrcdmmpy, mộunrct ngàdmmpy nàdmmpo đpmnlóxibixibixibi thểgeph hoárxpg Châznbrn Long.

onaji, chúhsumng ta mau cứcaisu ngưhgbgpzpgi. Khômngtng biếucbot têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia cóxibi phảqczei phárxpgt tígjspn hiệzolxu cầhenvu việzolxn khômngtng. Hy vọhenvng liêalvan bang sẽeyyi nhanh phárxpgi ngưhgbgpzpgi tớhgbgi."
"Cứcaisu ngưhgbgpzpgi trưhgbghgbgc rồvilxi nóxibii sau." Diệzolxp Tinh Lan cau màdmmpy nóxibii.

qczedmmp Hồvilxn Sưhgbgxibi việzolxn quâznbrn hay khômngtng, bọhenvn họhenv hiệzolxn tạemufi đpmnlqzsiu khômngtng thểgeph rờpzpgi đpmnli. Khômngtng biếucbot cóxibi bao nhiêalvau hàdmmpnh khárxpgch thiệzolxt mạemufng trêalvan tàdmmpu, nhưhgbgng cóxibi rấiwakt nhiềqzsiu ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong cầhenvn chăbsbjm sóxibic.

Mọhenvi ngưhgbgpzpgi khômngtng am hiểgephu trịxmih liệzolxu, nhưhgbgng Khômngti Phụemufc Đonajemufi Bárxpgnh Bao Thịxmiht củyngpa Từucbo Lạemufp Trígjsp ígjspt nhấiwakt cóxibi thểgeph giúhsump ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong đpmnlqzsi cao cơjato hộunrci đpmnlưhgbgmngtc trịxmih liệzolxu.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nóxibii vớhgbgi Từucbo Lạemufp Trígjsp: "Lạemufp Trígjsp, bárxpgnh bao hồvilxn kỹgjsp thứcais ba, thứcaishgbg, thứcaisbsbjm đpmnlqzsiu cho chúhsumng ta mộunrct cárxpgi, đpmnlgeph trárxpgnh việzolxn quâznbrn Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg xuấiwakt hiệzolxn."

onajưhgbgmngtc." Từucbo Lạemufp Trígjsp đpmnlárxpgp ứcaisng, bắdhwet đpmnlhenvu đpmnlhenvc chúhsum ngữluaq.

Mộunrct đpmnlmngyng bárxpgnh bao xuấiwakt hiệzolxn, mọhenvi ngưhgbgpzpgi vộunrci vàdmmpng tiếucbop nhậhnbnn. Cóxibi Đonajiwaku Khảqczei tăbsbjng phúhsumc hồvilxn lựpmnlc, tổmnopng sảqczen lưhgbgmngtng hồvilxn lựpmnlc củyngpa Từucbo Lạemufp Trígjsp rấiwakt hùqczeng hậhnbnu, làdmmp ngưhgbgpzpgi mạemufnh nhấiwakt trong đpmnlunrci.
Vừucboa chếucborxpgc bárxpgnh bao, mọhenvi ngưhgbgpzpgi nhanh chóxibing phóxibing tớhgbgi toa xe.

Khi cứcaisu ngưhgbgpzpgi, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn thểgeph hiệzolxn ra ưhgbgu thếucbo đpmnlưhgbgmngtc trờpzpgi ưhgbgu árxpgi củyngpa mìjatonh. Võsvlu hồvilxn Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng thi triểgephn, dâznbry leo giốmngyng nhưhgbg cựpmnlbsbjng tràdmmpn vàdmmpo trong toa xe. Bọhenvn chúhsumng cóxibi thểgeph mởtptc ra khômngtng gian, cũoaxbng cóxibi thểgephdmmprxpgng cưhgbǵu thưhgbgơjatong, cẩmngtn thậhnbnn đpmnlem từucbong ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong đpmnli ra. Dưhgbghgbgi sựpmnl khốmngyng chếucbo củyngpa Tinh Thầhenvn Lựpmnlc tu vi Linh Uyêalvan Cảqczenh, tốmngyc đpmnlunrc cứcaisu ngưhgbgpzpgi củyngpa hắdhwen làdmmp nhanh nhấiwakt.

Nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc liềqzsin quyếucbot đpmnlxmihnh đpmnli theo hắdhwen. Khi Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng mang ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong ra, bọhenvn họhenv tiếucbon hàdmmpnh sơjato cứcaisu, Từucbo Lạemufp Trígjsp tứcaisc thìjato cho ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong ăbsbjn Khômngti Phụemufc Đonajemufi Bárxpgnh Bao Thịxmiht, ổmnopn đpmnlxmihnh tìjatonh huốmngyng củyngpa bọhenvn họhenv.

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 797: Cưhgbgpzpgng đpmnlxmihch  

Mấiwaky toa xe phígjspa trưhgbghgbgc đpmnlãbsbj bịxmihdmmp Hồvilxn Sưhgbg gϊếucboŧ hếucbot nêalvan khômngtng cóxibijato hộunrci trịxmih liệzolxu, nhưhgbgng may mắdhwen bọhenvn họhenv đpmnlárxpgnh tan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgalvan ởtptcrxpgc toa phígjspa sau, dùqcze sốmngyhgbgmngtng thưhgbgơjatong vong lớhgbgn nhưhgbgng vẫmnopn cóxibijaton mộunrct ba ngưhgbgpzpgi còqczen sốmngyng. Trong đpmnlóxibi sốmngy ngưhgbgpzpgi bịxmih trọhenvng thưhgbgơjatong khômngtng ígjspt, ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong nhẹimsv sau khi ổmnopn đpmnlxmihnh lạemufi tâznbrm tìjatonh thìjatooaxbng bắdhwet đpmnlhenvu giúhsump đpmnlơjatõ chăbsbjm sóc ngưhgbgơjatòi bị thưhgbgơjatong. Cuốmngyi cùqczeng cũoaxbng phárxpgt triểgephn theo chiềqzsiu hưhgbghgbgng tốmngyt.
Mộunrct ngưhgbgpzpgi trung niêalvan tựpmnla hồvilxdmmp y sưhgbg chạemufy đpmnlếucbon bêalvan cạemufnh Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, "Xin chàdmmpo, cárxpgm ơjaton cárxpgc ngưhgbgơjatoi cứcaisu đpmnlưhgbgmngtc mọhenvi ngưhgbgpzpgi. Cóxibi tin tứcaisc gìjato khômngtng? Lúhsumc nàdmmpo nhâznbrn viêalvan cứcaisu việzolxn sẽeyyi đpmnlếucbon? Cóxibi rấiwakt nhiềqzsiu ngưhgbgpzpgi bịxmih trọhenvng thưhgbgơjatong khômngtng thểgeph chậhnbnm trễuzaw, nhấiwakt làdmmp ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong nộunrci tạemufng. Nếucbou tiếucbop tụemufc trìjato hoãbsbjn thìjato tỷunrc lệzolx cứcaisu chữluaqa sẽeyyi thấiwakp hơjaton."

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cau màdmmpy nóxibii: "Ta khômngtng cóxibirxpgy truyềqzsin tin nêalvan khômngtng cárxpgch nàdmmpo liêalvan lạemufc vớhgbgi thàdmmpnh thịxmih phụemuf cậhnbnn. Ta thậhnbnm chígjsp khômngtng biếucbot hiệzolxn tạemufi chúhsumng ta đpmnlang ởtptcjatoi nàdmmpo."

Ngưhgbgpzpgi trung niêalvan thoárxpgng cóxibi chúhsumt thấiwakt vọhenvng, nóxibii: "Khômngtng cóxibi biệzolxn phárxpgp, chỉhslpxibi thểgeph chờpzpg đpmnlmngti thômngti. Trêalvan tấiwakt cảqcze Hồvilxn Đonajemufo đpmnldmmpn tàdmmpu đpmnlqzsiu cóxibi hệzolx thốmngyng đpmnlxmihnh vịxmih, nếucbou xảqczey ra chuyệzolxn nhấiwakt đpmnlxmihnh sẽeyyixibi ngưhgbgpzpgi biếucbot. Nơjatoi nàdmmpy ởtptc giữluaqa hai thàdmmpnh thịxmih, binh sĩdidg cứcaisu việzolxn cầhenvn thờpzpgi gian nhấiwakt đpmnlxmihnh mớhgbgi cóxibi thểgeph chạemufy đpmnlếucbon. Hiệzolxn tạemufi chỉhslpxibi thểgeph cốmngy gắdhweng vàdmmp tuỳhjgx theo thiêalvan mệzolxnh thômngti. Ta đpmnli cứcaisu ngưhgbgpzpgi trưhgbghgbgc, làdmmpm hếucbot sứcaisc cóxibi thểgeph. Nếucbou nhưhgbgrxpgc ngưhgbgơjatoi phárxpgt hiệzolxn đpmnlvilx vậhnbnt nhưhgbghsumi cấiwakp cứcaisu thìjato lấiwaky ra giúhsump ta, sẽeyyixibi trợmngt giúhsump rấiwakt lớhgbgn."
onajưhgbgmngtc, ngàdmmpi vấiwakt vảqcze rồvilxi." Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhẹimsv gậhnbnt đpmnlhenvu.

Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn ngồvilxi xổmnopm xuốmngyng, cẩmngtn thậhnbnn giúhsump mộunrct ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong băbsbjng bóxibirxpgnh tay, ômngtn nhu nóxibii: "Khômngtng cóxibi chuyệzolxn gìjato đpmnlâznbru, ngàdmmpi sẽeyyi khômngtng sao. Chỉhslpdmmpbsbjy xưhgbgơjatong cárxpgnh tay, ta giúhsump ngàdmmpi cốmngy đpmnlxmihnh, khômngtng nêalvan cửgeph đpmnlunrcng, cứcais nằqzsim nhưhgbg vậhnbny nha. Chốmngyc nữluaqa nhâznbrn viêalvan cứcaisu việzolxn đpmnlếucbon rồvilxi sẽeyyi đpmnlưhgbga ngàdmmpi đpmnlếucbon bệzolxnh việzolxn."

Đonajưhgbgmngtc nàdmmpng cứcaisu chữluaqa làdmmp mộunrct lãbsbjo giảqcze. Ngưhgbgpzpgi nàdmmpy vìjato đpmnlau đpmnlhgbgn màdmmp sắdhwec mặmngyt cóxibi chúhsumt tárxpgi nhợmngtt, nhưhgbgng rấiwakt nhanh đpmnlãbsbjjatonh ổmnopn lạemufi, "Cảqczem ơjaton tiểgephu cômngthgbgơjatong, ngưhgbgơjatoi thậhnbnt giốmngyng thiêalvan sứcais. Cảqczem ơjaton cárxpgc ngưhgbgơjatoi đpmnlãbsbj đpmnlárxpgnh bạemufi nhữluaqng kẻdhwe khủyngpng bốmngydmmpn nhẫmnopn kia. Cóxibi thểgephxibii cho ta biếucbot ngưhgbgơjatoi đpmnlếucbon từucbo đpmnlâznbru khômngtng?"

Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn mỉhslpm cưhgbgpzpgi, "Chúhsumng ta làdmmp đpmnlzolx tửgeph họhenvc việzolxn Sửgeph Lai Khắdhwec."

bsbjo giảqcze ngẩmngtn ngưhgbgpzpgi, "Họhenvc việzolxn Sửgeph Lai Khắdhwec sao? Khóxibi trárxpgch."
Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn an ủyngpi hắdhwen: "Khômngtng sao, ngàdmmpi nằqzsim ởtptc đpmnlâznbry, ta đpmnli giúhsump nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc." Vừucboa nóxibii nàdmmpng vừucboa cưhgbgpzpgi vớhgbgi lãbsbjo giảqcze, đpmnlcaisng lêalvan chạemufy tớhgbgi bêalvan cạemufnh mộunrct ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong khárxpgc.

Nhìjaton thâznbrn ảqczenh củyngpa nàdmmpng, lãbsbjo giảqcze cau màdmmpy lạemufi, than nhẹimsv mộunrct tiếucbong, "Thậhnbnt làdmmp mộunrct cômngthgbgơjatong tốmngyt bụemufng. Sửgeph Lai Khắdhwec khômngtng hổmnopdmmp họhenvc việzolxn đpmnlzolx nhấiwakt đpmnlemufi lụemufc. Ngoàdmmpi thựpmnlc lựpmnlc, nhâznbrn phẩmngtm cũoaxbng khóxibi ai cóxibi thểgephrxpgnh bằqzsing."

Đonajúhsumng lúhsumc nàdmmpy, đpmnlunrct nhiêalvan, lãbsbjo giảqcze trợmngtn mắdhwet héhlfnt lêalvan: "Cômngthgbgơjatong, cẩmngtn thậhnbnn!"

Mộunrct bóxibing đpmnlen màdmmpu tígjspm khômngtng biếucbot lúhsumc nàdmmpo đpmnlãbsbj lặmngyng yêalvan đpmnlếucbon sau lưhgbgng Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, nhanh nhưhgbg thiểgephm đpmnliệzolxn đpmnlâznbrm tớhgbgi sau lưhgbgng nàdmmpng.

Tậhnbnp kígjspch đpmnlếucbon quárxpg đpmnlunrct ngộunrct khiếucbon tấiwakt cảqcze mọhenvi ngưhgbgpzpgi đpmnlqzsiu khômngtng phảqczen ứcaisng kịxmihp.

Nhưhgbgng tiếucbong héhlfnt nàdmmpy củyngpa lãbsbjo giảqcze vẫmnopn cóxibirxpgc dụemufng.

Kinh nghiệzolxm chiếucbon đpmnliwaku củyngpa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn rấiwakt phong phúhsum, trong nhárxpgy mắdhwet khi nghe lãbsbjo giảqczehlfnt lêalvan, cảqcze ngưhgbgpzpgi nàdmmpng đpmnlqzsiu ngãbsbj vềqzsi phígjspa trưhgbghgbgc. Hơjaton nữluaqa, nàdmmpng vẫmnopn luômngtn mặmngyc Đonajiwaku Khảqczei, chígjspnh làdmmpjato đpmnlxmihch nhâznbrn tuỳhjgx thờpzpgi đpmnlqzsiu cóxibi thểgeph xuấiwakt hiệzolxn.
dmmpo quang màdmmpu tígjspm cơjato hồvilx xẹimsvt ngay sárxpgt sau lưhgbgng nàdmmpng. Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn kêalvau lêalvan mộunrct tiếucbong, toàdmmpn thâznbrn bịxmih tia sárxpgng kia đpmnlárxpgnh bay ra ngoàdmmpi, đpmnlemufng vàdmmpo mộunrct toa xe cárxpgch đpmnlóxibi khômngtng xa rồvilxi bậhnbnt ngưhgbgmngtc trởtptc lạemufi.

Đonajiwaku Khảqczei màdmmpu xanh đpmnlhnbnm nởtptc rộunrc từucbong đpmnliểgephm tinh quang, tậhnbnn khảqczebsbjng hoárxpg giảqczei mộunrct kígjspch kia. Nhưhgbgng cômngtng kígjspch củyngpa đpmnlxmihch nhâznbrn quárxpg mạemufnh mẽeyyi, lưhgbgng Đonajiwaku Khảqczei bịxmihhlfn toạemufc ra, may màdmmp Đonajiwaku Khảqczei phígjspa trưhgbghgbgc ngăbsbjn lạemufi phầhenvn lớhgbgn lựpmnlc va chạemufm. Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn chỉhslp cảqczem thấiwaky toàdmmpn thâznbrn lạemufnh lẽeyyio, nàdmmpng vộunrci vàdmmpng thúhsumc giụemufc hồvilxn lựpmnlc, đpmnlvilxng thờpzpgi trong lòqczeng hoảqczeng sợmngt.

alvan nàdmmpy đpmnlunrct nhiêalvan xuấiwakt hiệzolxn biếucbon hoárxpg, nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc trong Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi lậhnbnp tứcaisc phảqczen ứcaisng.

"Tiểgephu Ngômngtn!" Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbdmmpo lêalvan, hai cárxpgnh sau lưhgbgng đpmnlhnbnp mạemufnh, hồvilxn hoàdmmpn thứcais hai óxibing árxpgnh, Thárxpgnh Kiếucbom phóxibing xuâznbŕt ra, cơjato hồvilx loéhlfn ngưhgbgpzpgi lêalvan đpmnlãbsbj chắdhwen trưhgbghgbgc mặmngyt Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn.
dmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen ngưhgbgng kếucbot, mộunrct bóxibing ngưhgbgpzpgi từucboxibing tốmngyi đpmnli ra.

Đonajóxibidmmp mộunrct têalvan trung niêalvan sắdhwec mặmngyt cựpmnlc kỳhjgx trắdhweng xárxpgm, đpmnlômngti mắdhwet cóxibidmmpu tígjspm sậhnbnm. Hắdhwen nhìjaton Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb, lạemufnh lùqczeng nóxibii: "Làdmmprxpgc ngưhgbgơjatoi gϊếucboŧ ngưhgbgpzpgi củyngpa ta? Cárxpgc ngưhgbgơjatoi đpmnlqzsiu phảqczei chếucbot!"

Trêalvan ngưhgbgpzpgi y khômngtng cóxibi Đonajiwaku Khảqczei, nhưhgbgng toảqcze ra khígjsp tứcaisc cựpmnlc kỳhjgx u árxpgm.

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb mặmngyc kệzolx y làdmmp ai, trong nhárxpgy mắdhwet khi hắdhwen thấiwaky Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn bịxmih y đpmnlárxpgnh bay, hắdhwen chỉhslp thấiwaky trárxpgi tim mìjatonh đpmnlqzsiu muốmngyn nhảqczey ra ngoàdmmpi.

Kim quang bắdhwen ra từucbo hai mắdhwet, hai cárxpgnh sau lưhgbgng triểgephn khai, hồvilxn hoàdmmpn thứcaishgbgrxpgng lêalvan, khígjsp tứcaisc toàdmmpn thâznbrn tăbsbjng vọhenvt, Thiêalvan Sứcaisdmmpng lâznbrm!

Sảqczei bưhgbghgbgc trong hưhgbg khômngtng, Thárxpgnh Kiếucbom nhưhgbg thiểgephm đpmnliệzolxn chéhlfnm tớhgbgi y.

Mộunrct vầhenvng sárxpgng màdmmpu tígjspm đpmnlen từucbo ngưhgbgpzpgi y toảqcze ra, tárxpgm hồvilxn hoàdmmpn xuấiwakt hiệzolxn.

3 tígjspm 5 đpmnlen! Tárxpgm hồvilxn hoàdmmpn làdmmpm nổmnopi bậhnbnt thâznbrn thểgeph hắdhwen. Đonajmngyi vớhgbgi Thárxpgnh Kiếucbom củyngpa Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb, hắdhwen khômngtng trárxpgnh khômngtng néhlfn, tuỳhjgx ýsnpk đpmnlgeph Thárxpgnh Kiếucbom chéhlfnm tớhgbgi.
Khi Thárxpgnh Kiếucbom mang theo thárxpgnh quang hỏpmnla diễuzawm nóxibing bỏpmnlng chéhlfnm vàdmmpo vầhenvng sárxpgng màdmmpu tígjspm đpmnlen kia thìjato Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb cảqczem thấiwaky kiếucbom quang củyngpa mìjatonh dưhgbgpzpgng nhưhgbg chéhlfnm vàdmmpo mộunrct đpmnlhenvm lầhenvy, khômngtng thểgephznbrm nhậhnbnp mộunrct chúhsumt nàdmmpo. Càdmmpng làdmmpm cho hắdhwen khiếucbop sợmngtdmmp, khi chéhlfnm vàdmmpo hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen, Thárxpgnh Kiếucbom rõsvludmmpng đpmnlãbsbj bịxmih ômngt nhiễuzawm, thárxpgnh quang bịxmih cắdhwen nuốmngyt vàdmmp nhanh chóxibing tan ra.

Đonajâznbry làdmmp ...

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb chấiwakn đpmnlunrcng.

alvan trung niêalvan lạemufnh lùqczeng nóxibii: "Ghéhlfnt nhấiwakt khígjsp tứcaisc thầhenvn thárxpgnh." Vừucboa nóxibii, hắdhwen vung tay lêalvan vớhgbgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb, hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen bay ra, đpmnlárxpgnh vềqzsi phígjspa hắdhwen.

Thờpzpgi đpmnliểgephm nàdmmpy, kinh nghiệzolxm củyngpa Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi liềqzsin hiệzolxn ra. Đonajmngyi mặmngyt vớhgbgi cômngtng kígjspch củyngpa têalvan trung niêalvan, Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb khômngtng kinh hoàdmmpng, châznbrn đpmnlemufp Quỷunrcnzxonh Mêalva Tung Bộunrc, nhanh chóxibing lùqczei vềqzsi phígjspa sau. Thâznbrn thểgeph nhưhgbghgbgqczeo, Thárxpgnh Kiếucbom trong tay lậhnbnp tứcaisc phóxibing ra khômngtng chúhsumt do dựpmnl. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi Thầhenvn Thárxpgnh Chi Quang đpmnlemufi phóxibing, mộunrct đpmnlemufo thárxpgnh quang chiếucbou rọhenvi trêalvan ngưhgbgpzpgi mìjatonh.
Phảqczen ứcaisng nhanh nhẹimsvn khiếucbon hắdhwen trárxpgnh đpmnlưhgbgmngtc hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen phígjspa chígjspnh diệzolxn, nhưhgbgng chúhsumng tớhgbgi rấiwakt nhanh, thárxpgnh quang cùqczeng Đonajiwaku Khảqczei phòqczeng ngựpmnl miễuzawn cưhgbgpzpgng ngăbsbjn lạemufi hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen kia, dùqcze vậhnbny Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb vẫmnopn cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc màdmmpu tígjspm đpmnlen kia đpmnlang lan tràdmmpn vềqzsi chỗmngtjatonh. Ngay cảqcze hồvilxn lựpmnlc cũoaxbng cóxibi thểgeph ômngt nhiễuzawm sao?

Mộunrct lựpmnlc lưhgbgmngtng mạemufnh theo sau, thâznbrn thểgeph hắdhwen bịxmihhlfno xoay tròqczen rồvilxi néhlfnm ra ngoàdmmpi.

Nhưhgbgng đpmnlúhsumng lúhsumc nàdmmpy, sau lưhgbgng xuấiwakt hiệzolxn mộunrct bàdmmpn tay kéhlfno hắdhwen xuốmngyng mặmngyt đpmnliwakt. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, mộunrct đpmnlômngti cựpmnl chuỳhjgx xuấiwakt hiệzolxn phígjspa sau lưhgbgng têalvan trung niêalvan, đpmnlhnbnp xuốmngyng đpmnlhenvu hắdhwen.

Y toárxpgt ra vẻdhwe khinh thưhgbgpzpgng, hai tay giơjatoalvan trờpzpgi, tửgeph quang trong mắdhwet bắdhwen ra, hồvilxn hoàdmmpn thứcais ba trêalvan ngưhgbgpzpgi lóxibie sárxpgng.

Mộunrct đpmnldmmpn tửgeph quang bộunrcc phárxpgt mãbsbjnh liệzolxt, từucbo trong ra ngoàdmmpi, giốmngyng nhưhgbgdmmp bom nổmnop tung vậhnbny.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vừucboa mớhgbgi kéhlfno Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb xuốmngyng thìjato lậhnbnp tứcaisc kêalvau lêalvan khômngtng tốmngyt.
Song chuỳhjgxjatoi xuốmngyng, Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy bịxmih tửgeph quang trùqczeng kígjspch, vớhgbgi lựpmnlc lưhgbgmngtng củyngpa nàdmmpng màdmmp lậhnbnp tứcaisc bậhnbnt ngưhgbgmngtc lạemufi, Tạemuf Giảqczei đpmnlang ẩmngtn nấiwakp cũoaxbng khômngtng thểgeph khômngtng nhanh chóxibing rúhsumt lui.

Mộunrct đpmnlemufo kiếucbom quang hiệzolxn lêalvan, Diệzolxp Tinh Lan cũoaxbng bịxmih đpmnlmngty lùqczei, đpmnlárxpgng sợmngtjaton làdmmp, chỉhslp cầhenvn tiếucbop xúhsumc vớhgbgi tửgeph quang thìjato đpmnlqzsiu nhanh chóxibing bịxmih ômngt nhiễuzawm, cho dùqcze bọhenvn họhenv toàdmmpn lựpmnlc thúhsumc giụemufc hồvilxn lựpmnlc cũoaxbng khômngtng thểgeph thoárxpgt khỏpmnli nóxibi.

dmmpo quang màdmmpu tígjspm kia tràdmmpn đpmnlhenvy khígjsp tứcaisc băbsbjng lãbsbjnh vàdmmpdmmp árxpgc, còqczen cóxibigjspnh ăbsbjn mòqczen kinh khủyngpng. Đonajômngti cựpmnl chuỳhjgx củyngpa Nguyêalvan Âfigjn khổmnopng lồvilx nhưhgbg thếucbo, khi đpmnlhnbnp lêalvan tửgeph quang vậhnbny màdmmp đpmnlãbsbj bắdhwet đpmnlhenvu tan chảqczey. Thúhsumc giụemufc hồvilxn lựpmnlc đpmnlmngyi khárxpgng chỉhslpxibi thểgeph khiếucbon tốmngyc đpmnlunrc ăbsbjn mòqczen chậhnbnm xuốmngyng mộunrct chúhsumt màdmmp thômngti.

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb quay ngưhgbgpzpgi, vọhenvt tớhgbgi bêalvan cạemufnh Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, ômngtm lấiwaky nàdmmpng, đpmnlhnbnp mạemufnh hai cárxpgnh, nhưhgbg thiểgephm đpmnliệzolxn bay đpmnli.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khômngtng lùqczei lạemufi, ởtptc thờpzpgi đpmnliểgephm nàdmmpy, vớhgbgi tưhgbgrxpgch làdmmp hạemufch tâznbrm đpmnldmmpn đpmnlunrci, làdmmp linh hồvilxn Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi, hắdhwen nhấiwakt đpmnlxmihnh phảqczei tranh thủyngp thờpzpgi gian cho đpmnlvilxng bạemufn, huốmngyng chi trêalvan mặmngyt đpmnliwakt còqczen cóxibi nhiềqzsiu ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong nhưhgbg vậhnbny.

Mộunrct tiếucbong Long ngâznbrm sụemufc sômngti vang lêalvan, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn tay cầhenvm Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong, Đonajiwaku Khảqczei nởtptc rộunrc kim quang, nhanh chóxibing đpmnlâznbrm tớhgbgi hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen kia.

Vầhenvng sárxpgng màdmmpu nâznbru nhạemuft lầhenvn nữluaqa xuấiwakt hiệzolxn, làdmmpm mặmngyt đpmnliwakt trầhenvm xuốmngyng, đpmnlvilxng thờpzpgi, từucbong đpmnlárxpgm Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng ùqczen ùqczen màdmmp ra, nhanh chóxibing quấiwakn chặmngyt lấiwaky ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong, néhlfnm bọhenvn họhenv đpmnlếucbon mộunrct hưhgbghgbgng khárxpgc.

hsumc nàdmmpy khômngtng còqczen suy nghĩdidg đpmnlưhgbgmngtc nhiềqzsiu nữluaqa, bảqczeo vệzolxgjspnh mạemufng mớhgbgi làdmmp trọhenvng yếucbou nhấiwakt.

Phígjspa xa, Từucbo Lạemufp Trígjsp hai tay quơjato mộunrct vòqczeng, sửgeph dụemufng Khốmngyng Hạemufc Cầhenvm Long tiếucbop đpmnlưhgbgmngtc nhữluaqng ngưhgbgpzpgi bịxmih Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn néhlfnm đpmnli.
Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong đpmnlâznbrm vàdmmpo tửgeph quang, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn lúhsumc đpmnlhenvu cũoaxbng cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc nhưhgbg đpmnlâznbrm vàdmmpo đpmnlhenvm lầhenvy. Tửgeph quang khômngtng ngoàdmmpi dựpmnlgjspnh cũoaxbng tràdmmpn đpmnlếucbon Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong, muốmngyn ăbsbjn mòqczen nóxibi.

Đonajúhsumng lúhsumc nàdmmpy, phầhenvn Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong đpmnlâznbrm vàdmmpo hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlunrct nhiệzolxn hiệzolxn lêalvan Long lâznbrn hìjatonh thoi màdmmpu vàdmmpng, ngay sau đpmnlóxibi, kim quang đpmnlemufi phóxibing, trong tiếucbong Long ngâznbrm giãbsbjy giụemufa thoárxpgt khỏpmnli tửgeph quang. Tiếucbop theo, mộunrct đpmnlhenvu rồvilxng màdmmpu vàdmmpng hiệzolxn lêalvan trêalvan mũoaxbi thưhgbgơjatong, chígjspnh làdmmp Kim Long Kinh Thiêalvan, đpmnlárxpgnh tớhgbgi giữluaqa ngựpmnlc têalvan trung niêalvan.

Khômngtng chỉhslp nhưhgbg vậhnbny, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn héhlfnt lớhgbgn mộunrct tiếucbong, Hoàdmmpng Kim Long Hốmngyng!

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 798: Vạemufn năbsbjm Minh Quy

Tiếucbong gầhenvm mạemufnh mẽeyyi hoàdmmp lẫmnopn Tinh Thầhenvn Lựpmnlc cùqczeng Long uy Kim Long Vưhgbgơjatong bộunrcc phárxpgt.

alvan trung niêalvan hơjatoi sữluaqng sờpzpg, hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm phóxibing xuấiwakt ra hơjatoi ngừucbong lạemufi.

Trưhgbghgbgc ngựpmnlc hắdhwen hiệzolxn lêalvan mộunrct quang thuẫmnopn màdmmpu tígjspm. Quang thuẫmnopn kia cóxibijatonh mai rùqczea, nóxibidmmp mộunrct con rùqczea màdmmpu tígjspm đpmnlen, dùqczeng mai củyngpa nóxibi ngăbsbjn cảqczen Kim Long Kinh Thiêalvan trùqczeng kígjspch.
Hồvilxn linh hộunrc thểgeph?

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn trong lòqczeng cảqcze kinh, ngay sau đpmnlóxibi hắdhwen cũoaxbng cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc lựpmnlc lưhgbgmngtng ậhnbnp tớhgbgi, đpmnlárxpgnh trêalvan ngưhgbgpzpgi mìjatonh.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cóxibi lựpmnlc lưhgbgmngtng nhưhgbg thếucbodmmpo, tuy rằqzsing tu vi kéhlfnm xa đpmnlmngyi thủyngp, nhưhgbgng cưhgbgpzpgng đpmnlunrc thâznbrn thểgeph hắdhwen siêalvau cao. Kim Long Bárxpg Thểgeph phóxibing thígjspch, lâznbrn phiếucbon toàdmmpn thâznbrn cùqczeng Đonajiwaku Khảqczei biếucbon thàdmmpnh mặmngyt kígjspnh, Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong cóxibi thểgeph chốmngyng cựpmnl trong tửgeph quang màdmmp khômngtng bịxmih ômngt nhiễuzawm khiếucbon hắdhwen tin tưhgbgtptcng hơjaton nhiềqzsiu. Bằqzsing vàdmmpo lựpmnlc lưhgbgmngtng bảqczen thâznbrn cùqczeng Đonajiwaku Khảqczei, hồvilxn kỹgjsp, hắdhwen muốmngyn cứcaisng chọhenvi cứcaisng vớhgbgi đpmnlmngyi phưhgbgơjatong.

Bởtptci vìjato hắdhwen ngăbsbjn cảqczen, cuốmngyi cùqczeng đpmnlãbsbj cho Lam Ngâznbrn Hoàdmmpng đpmnlyngp thờpzpgi gian quăbsbjng tấiwakt cảqcze ngưhgbgpzpgi bịxmih thưhgbgơjatong ởtptc phụemuf cậhnbnn ra ngoàdmmpi, cũoaxbng đpmnlgeph đpmnlvilxng bạemufn cóxibi đpmnlyngp thờpzpgi gian lùqczei vềqzsi phígjspa sau.

Nhưhgbgng sau đpmnlóxibi, chêalvanh lệzolxch thựpmnlc lựpmnlc tuyệzolxt đpmnlmngyi đpmnlãbsbj hiệzolxn ra.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp cảqczem thấiwaky lồvilxng ngựpmnlc căbsbjng lêalvan, mìjatonh đpmnlãbsbj bịxmih đpmnlárxpgnh bay ra ngoàdmmpi. Khígjsp huyếucbot Kim Long Vưhgbgơjatong đpmnlhnbnm đpmnlmngyc nhanh chóxibing suy yếucbou, hắdhwen hoảqczeng sợmngt phárxpgt hiệzolxn, tửgeph quang củyngpa đpmnlmngyi phưhgbgơjatong tuy khômngtng thểgephdmmpm ômngt nhiễuzawm mìjatonh, nhưhgbgng cầhenvn khígjsp huyếucbot tiếucbon hàdmmpnh giảqczei trừucbo mớhgbgi khômngtng bịxmih ăbsbjn mòqczen. Tiếucbop xúhsumc trong chớhgbgp nhoárxpgng vừucboa rồvilxi, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc khígjsp huyếucbot chi lựpmnlc bịxmih đpmnlqczegjspch khômngtng nhỏpmnl.
alvan trung niêalvan lạemufnh lùqczeng nhìjaton Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, "Thúhsum vịxmih!" Tay phảqczei duỗmngti ra, con rùqczea màdmmpu tígjspm đpmnlen rơjatoi vàdmmpo lòqczeng bàdmmpn tay hắdhwen. Con rùqczea khômngtng lớhgbgn, đpmnlưhgbgpzpgng kígjspnh chừucbong mộunrct thưhgbghgbgc, toàdmmpn thâznbrn màdmmpu tígjspm đpmnlen, nhưhgbgng lạemufi cóxibi mộunrct đpmnlômngti mắdhwet trắdhweng, hai tròqczeng mắdhwet sárxpgng ngờpzpgi, tràdmmpn đpmnlhenvy khígjsp tứcaisc lạemufnh lẽeyyio.

"Minh Quy!" Tạemuf Giảqczei la thấiwakt thanh.

Minh Quy, mộunrct loạemufi hồvilxn thúhsum phi thưhgbgpzpgng hiếucbom thấiwaky, chỉhslp sinh hoạemuft ởtptcjatoi âznbrm u lạemufnh lẽeyyio nhấiwakt, hấiwakp thu âznbrm khígjspdmmp sốmngyng. Minh Quy sinh trưhgbgtptcng phi thưhgbgpzpgng chậhnbnm chạemufp, Minh Quy mớhgbgi sinh ra dàdmmpi chưhgbga đpmnlếucbon mộunrct tấiwakc, mỗmngti nghìjaton năbsbjm mớhgbgi cóxibi thểgephdmmpi mộunrct tấiwakc, nóxibii cárxpgch khárxpgc, Minh Quy trong tay têalvan trung niêalvan kia cóxibi tu vi chừucbong vạemufn năbsbjm.

Đonajiểgephm cưhgbgpzpgng đpmnlemufi nhấiwakt củyngpa Minh Quy làdmmpxibi thểgeph tinh luyệzolxn chígjsp âznbrm khígjsp. Nếucbou gặmngyp đpmnlưhgbgmngtc hồvilxn sưhgbgxibisvlu hồvilxn phùqcze hợmngtp thìjatoxibirxpgc dụemufng tăbsbjng phúhsumc cựpmnlc lớhgbgn, thậhnbnm chígjspxibi thểgeph khiếucbon võsvlu hồvilxn trựpmnlc tiếucbop tiếucbon hoárxpg.
Đonajucbong nóxibii làdmmp vạemufn năbsbjm, Minh Quy tu vi nghìjaton năbsbjm đpmnlãbsbj cựpmnlc kỳhjgx hiếucbom thấiwaky. Têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia cóxibi thểgephxibi mộunrct Minh Quy vạemufn năbsbjm làdmmpm hồvilxn linh, thựpmnlc lựpmnlc cưhgbgpzpgng đpmnlemufi nhưhgbg thếucbodmmpo cóxibi thểgephhgbgtptcng tưhgbgmngtng đpmnlưhgbgmngtc.

hgbgpzpgng giảqczerxpgt Hoàdmmpn Hồvilxn Đonajiwaku La, khômngtng mặmngyc Đonajiwaku Khảqczei đpmnlãbsbj khiếucbon nhóxibim Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khóxibi chốmngyng cựpmnl rồvilxi. Tuy rằqzsing chỉhslpxibi mộunrct ngưhgbgpzpgi, nhưhgbgng tấiwakt cảqczedmmp Hồvilxn Sưhgbghsumc trưhgbghgbgc cộunrcng lạemufi cũoaxbng khômngtng bằqzsing hắdhwen.

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb ômngtm Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, nhìjaton nơjatoi Đonajiwaku Khảqczei củyngpa nàdmmpng bịxmihrxpgch. May mắdhwen cóxibi Đonajiwaku Khảqczei ngăbsbjn lạemufi tuyệzolxt đpmnlemufi bộunrc phậhnbnn cômngtng kígjspch, nhưhgbgng sau lưhgbgng Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn cũoaxbng cóxibi mộunrct mảqczeng tígjspm đpmnlen đpmnlang chậhnbnm rãbsbji lan tràdmmpn. Hai mắdhwet Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn đpmnlóxibing chặmngyt, toàdmmpn lựpmnlc thúhsumc giụemufc hồvilxn lựpmnlc hạemufn chếucbo lạemufi mảqczeng tígjspm đpmnlen nàdmmpy.

figjm khígjsp nhậhnbnp thểgeph, nhấiwakt đpmnlxmihnh phảqczei giảqczei trừucbo. Nếucbou khômngtng khi tiếucbon vàdmmpo kinh mạemufch thìjatoqczen phiềqzsin toárxpgi hơjaton." Tạemuf Giảqczei nóxibii vớhgbgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn lárxpgch mìjatonh đpmnli đpmnlếucbon bêalvan cạemufnh Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, Kim Long Trảqczeo tay phảqczei ấiwakn xuốmngyng vếucbot thưhgbgơjatong trêalvan ngưhgbgpzpgi nàdmmpng, huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong đpmnlhnbnm đpmnlmngyc phóxibing thígjspch, khígjsp tứcaisc chígjsphgbgơjatong chígjsphgbgơjatong chui vàdmmpo cơjato thểgeph Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, nhanh chóxibing hoárxpg giảqczei màdmmpu tígjspm đpmnlen kia.

Huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong, chígjsphgbgơjatong chígjsphgbgơjatong, chígjsp thuầhenvn chígjsp chígjspnh! Minh Quy mạemufnh nhưhgbg thếucbodmmpo cũoaxbng khômngtng thểgeph so vớhgbgi cấiwakp đpmnlunrc huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong. Chỉhslpdmmpalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia cóxibi tu vi cao, luyệzolxn đpmnlưhgbgmngtc chígjsp âznbrm khígjsp cựpmnlc kỳhjgx tinh thuầhenvn nêalvan mớhgbgi khiếucbon Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khóxibixibi thểgeph ngăbsbjn cảqczen. Nếucbou nhưhgbg song phưhgbgơjatong đpmnlvilxng cấiwakp thìjato Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlưhgbgơjatong nhiêalvan mạemufnh hơjaton hắdhwen rấiwakt nhiềqzsiu.

Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn mởtptc mắdhwet ra, linh hồvilxn rùqczeng mìjatonh mộunrct cárxpgi, "Lạemufnh quárxpg!"

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb vộunrci vàdmmpng ômngtm chặmngyt nàdmmpng, "Sao rồvilxi? Khárxpgjaton chúhsumt nàdmmpo khômngtng?"

"Khômngtng sao!" Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn lắdhwec đpmnlhenvu vớhgbgi hắdhwen.
hsumc nàdmmpy, trừucbo Từucbo Lạemufp Trígjsp, Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi đpmnlqzsiu tậhnbnp trung ởtptcjatoi nàdmmpy.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlãbsbj lấiwaky hai cárxpgi bárxpgnh bao nhéhlfnt vàdmmpo trong miệzolxng mìjatonh, hồvilxn kỹgjsp thứcais ba củyngpa Từucbo Lạemufp Trígjsp, Khárxpgt Márxpgu Bárxpgnh Bao Đonajhnbnu vàdmmp hồvilxn kỹgjsp thứcaishgbg, Bárxpgnh Bao Xiêalvan Nưhgbghgbgng!

Khômngtng chỉhslpxibi hắdhwen, Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy cùqczeng Diệzolxp Tinh Lan cũoaxbng phâznbrn biệzolxt ăbsbjn hai bárxpgnh bao nàdmmpy. Ba ngưhgbgpzpgi đpmnlcaisng ởtptc phígjspa trưhgbghgbgc, nhìjaton đpmnlmngyi thủyngptptc phígjspa xa.

Đonajômngti cựpmnl chuỳhjgx củyngpa Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy đpmnlãbsbj bịxmih ăbsbjn mòqczen mộunrct phầhenvn mưhgbgpzpgi thìjato chígjsp âznbrm khígjsp kia mớhgbgi tảqczen đpmnli, cóxibi thểgeph thấiwaky uy lựpmnlc củyngpa nóxibi mạemufnh thếucbodmmpo.

alvan trung niêalvan kia hứcaisng thúhsum nhìjaton bọhenvn họhenv, "Khóxibi trárxpgch cóxibi thểgeph gϊếucboŧ đpmnlưhgbgmngtc ngưhgbgpzpgi củyngpa ta. Cárxpgc ngưhgbgơjatoi xárxpgc thựpmnlc khárxpgc vớhgbgi hồvilxn sưhgbgjatonh thưhgbgpzpgng. Rấiwakt thúhsum vịxmih, bấiwakt quárxpg, cárxpgc ngưhgbgơjatoi cho rằqzsing, cárxpgc ngưhgbgơjatoi cóxibi thểgeph ngăbsbjn đpmnlưhgbgmngtc ta sao?"

Hắdhwen mớhgbgi nóxibii đpmnlếucbon đpmnlâznbry thìjatomngtng màdmmpy nhưhgbghgbgng lêalvan, lẩmngtm bẩmngtm: "Đonajếucbon rấiwakt nhanh a, đpmnlãbsbj vậhnbny thìjato chỉhslpxibi thểgeph tốmngyc chiếucbon tốmngyc thắdhweng rồvilxi."
xibii xong, đpmnlômngti mắdhwet tígjspm đpmnlunrct nhiêalvan sárxpgng lêalvan, ngay sau đpmnlóxibi, mộunrct tầhenvng tửgeph quang bay lêalvan sau lưhgbgng hắdhwen, hoárxpg thàdmmpnh quỷunrcqczenh cựpmnlc lớhgbgn. Khígjsp tứcaisc toảqcze ra từucbo ngưhgbgpzpgi hắdhwen bạemufo tăbsbjng, tiếucbop theo, từucbong khốmngyi árxpgo giárxpgp màdmmpu tígjspm đpmnlen nổmnopi lêalvan.

Árebeo giárxpgp màdmmpu tígjspm đpmnlen tràdmmpn đpmnlhenvy âznbrm u cùqczeng lạemufnh lẽeyyio, càdmmpng thêalvam kỳhjgx dịxmihdmmp, trưhgbghgbgc ngựpmnlc cóxibi mộunrct lỗmngt khảqczem hìjatonh bầhenvu dụemufc. Têalvan kia ấiwakn Minh Quy vàdmmpo trong lỗmngt khảqczem, lậhnbnp tứcaisc, màdmmpu sắdhwec trêalvan ngưhgbgpzpgi Minh Quy càdmmpng trởtptcalvan thâznbrm thuýsnpk, nóxibi vậhnbny màdmmpdmmp mộunrct khốmngyi Đonajiwaku Khảqczei củyngpa hắdhwen.

Sau lưhgbgng mởtptc ra mộunrct đpmnlômngti cárxpgnh cựpmnlc lớhgbgn, đpmnlâznbry làdmmp đpmnlmngyc thùqcze củyngpa Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei. Nhưhgbgng hiểgephn nhiêalvan, têalvan kia khômngtng phảqczei mặmngyc Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei.

Từucbong đpmnlárxpgm ma văbsbjn nổmnopi lêalvan trêalvan Đonajiwaku Khảqczei, dưhgbghgbgi châznbrn cũoaxbng xuấiwakt hiệzolxn mộunrct quang hoàdmmpn màdmmpu tígjspm đpmnlen đpmnlưhgbgpzpgng kígjspnh ba méhlfnt.

svlu hồvilxn hìjatonh chiếucbou, quang hoàdmmpn lĩdidgnh vựpmnlc, Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei!

Giốmngyng nhưhgbgrxpgnh làdmmp đpmnlemufi biểgephu cho Nhịxmih tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei, quang hoàdmmpn lĩdidgnh vựpmnlc làdmmp đpmnlemufi biểgephu cho Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei.
Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei kèsvlum theo đpmnlmngyc hiệzolxu lĩdidgnh vựpmnlc, hơjaton nữluaqa làdmmpdidgnh vựpmnlc cựpmnlc kỳhjgx phùqcze hợmngtp vớhgbgi hồvilxn sưhgbg. Trong lĩdidgnh vựpmnlc nàdmmpy, sứcaisc chiếucbon đpmnliwaku củyngpa hồvilxn sưhgbg ígjspt nhấiwakt tăbsbjng lêalvan gấiwakp đpmnlômngti.

Tu vi Bárxpgt Hoàdmmpn, Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei! Đonajâznbry làdmmp thựpmnlc lựpmnlc cóxibi thểgeph đpmnlmngyi chiếucbon vớhgbgi Siêalvau Cấiwakp Đonajiwaku La khômngtng mặmngyc Đonajiwaku Khảqczei.

Sắdhwec mặmngyt Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi đpmnlqzsiu trởtptcalvan khóxibi coi.

Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei mang đpmnlếucbon uy árxpgp khủyngpng bốmngy, nhấiwakt làdmmp uy năbsbjng củyngpa lĩdidgnh vựpmnlc kia chèsvlun éhlfnp sárxpgu ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cóxibi cảqczem giárxpgc khômngtng thởtptc nổmnopi. Cho dùqcze Khárxpgt Márxpgu Bárxpgnh Bao Đonajhnbnu đpmnlãbsbj bắdhwet đpmnlhenvu cóxibirxpgc dụemufng, nhưhgbgng chêalvanh lệzolxch giữluaqa song phưhgbgơjatong thậhnbnt sựpmnl quárxpg xa.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cắdhwen đpmnlhenvu lưhgbgxmihi mộunrct cárxpgi, bưhgbghgbgc lêalvan trưhgbghgbgc mộunrct bưhgbghgbgc, vẻdhwe mặmngyt trầhenvm ngưhgbgng, "Nguyêalvan Âfigjn, Đonajhenva Lạemufc Thiêalvan Sứcais! Tiểgephu Ngômngtn, Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan!"

Trưhgbghgbgc mộunrct gãbsbjhgbgpzpgng giảqczexibi thựpmnlc lựpmnlc Siêalvau Cấiwakp Đonajiwaku La, muốmngyn chạemufy trốmngyn làdmmp chuyệzolxn khômngtng thểgeph. Nhưhgbgng từucbo lờpzpgi têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg vừucboa lẩmngtm bẩmngtm cóxibi thểgeph thấiwaky, việzolxn quâznbrn đpmnlãbsbj đpmnlếucbon khômngtng xa. Đonajâznbry làdmmp sinh cơjato duy nhấiwakt củyngpa bọhenvn họhenv, chỉhslp cầhenvn cóxibi thểgeph kiêalvan trìjato, bọhenvn họhenvxibi thểgeph sốmngyng sóxibit.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vung Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong trong tay, bốmngyn hồvilxn hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng nởtptc rộunrc. Lúhsumc nàdmmpy hắdhwen khômngtng thểgeph triệzolxu hoárxpgn Bárxpghgbgơjatong Long nữluaqa, nếucbou khômngtng nhấiwakt đpmnlxmihnh cóxibi thểgeph kiêalvan trìjatoznbru hơjaton. Nhưhgbgng thâznbrn làdmmp đpmnlunrci trưhgbgtptcng, hắdhwen nhấiwakt đpmnlxmihnh phảqczei ngăbsbjn ởtptc phígjspa trưhgbghgbgc, thủyngp hộunrc đpmnlvilxng bạemufn củyngpa mìjatonh.

Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn đpmnlưhgbgmngtc Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn giảqczei trừucbo chígjsp âznbrm khígjsp, tuy rằqzsing tiêalvau hao khômngtng nhỏpmnl nhưhgbgng thi triểgephn hồvilxn kỹgjsp vẫmnopn khômngtng cóxibi vấiwakn đpmnlqzsi. Nàdmmpng nhanh chóxibing ăbsbjn Khárxpgt Márxpgu Bárxpgnh Bao Đonajhnbnu, đpmnlvilxng thờpzpgi thắdhwep sárxpgng hồvilxn hoàdmmpn thứcaishgbg củyngpa mìjatonh.

Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan, sinh mệzolxnh dùqczeng chung! Cômngtng kígjspch bọhenvn họhenv thừucboa nhậhnbnn sẽeyyi chi đpmnlqzsiu cho mỗmngti ngưhgbgpzpgi. Ngay cảqcze trêalvan ngưhgbgpzpgi Từucbo Lạemufp Trígjsptptc phígjspa xa cũoaxbng cóxibi mộunrct cárxpgi Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan.

Bọhenvn họhenvxibi thểgeph cảqczem nhậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc nhịxmihp tim vàdmmp trạemufng thárxpgi củyngpa nhau, tâznbrm ýsnpkhgbgơjatong thômngtng.

Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb theo bảqczen năbsbjng bắdhwet lấiwaky tay Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn khẽeyyi giãbsbjy giụemufa, nhưhgbgng Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb nắdhwem rấiwakt chặmngyt, nóxibii cárxpgi gìjatooaxbng khômngtng buômngtng ra.
Vừucboa rồvilxi hắdhwen đpmnlãbsbjxibi cảqczem giárxpgc sắdhwep mấiwakt Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, may mắdhwen nàdmmpng vưhgbgmngtt qua đpmnlưhgbgmngtc. Hắdhwen khômngtng bao giờpzpg nguyệzolxn ýsnpk buômngtng nàdmmpng ra nữluaqa.

"Gϊếucboŧ chếucbot cárxpgc ngưhgbgơjatoi khômngtng khárxpgc gìjatoxibip chếucbot mộunrct con kiếucbon." Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg lạemufnh lùqczeng nóxibii. Hai cárxpgnh phígjspa sau đpmnlhnbnp rung, tay phảqczei nắdhwem trêalvan khômngtng trung, lậhnbnp tứcaisc mộunrct bàdmmpn tay cựpmnlc lớhgbgn màdmmpu tígjspm đpmnlen phủyngp xuốmngyng đpmnlhenvu Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn. Cùqczeng lúhsumc đpmnlóxibi, quang hoàdmmpn lĩdidgnh vựpmnlc dưhgbghgbgi châznbrn hắdhwen khuếucboch tárxpgn, nhoárxpgng cárxpgi đpmnlãbsbj bao phủyngp toàdmmpn bộunrc Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi ởtptcalvan trong.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn thầhenvm nghĩdidg trong lòqczeng khômngtng tốmngyt, têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgdmmpy khômngtng vìjato sựpmnl chêalvanh lệzolxch giữluaqa hai bêalvan màdmmp khinh thưhgbgpzpgng bọhenvn họhenv. Hắdhwen dẫmnopn đpmnlunrcng quang hoàdmmpn lĩdidgnh vựpmnlc chígjspnh làdmmp muốmngyn đpmnlárxpgnh chếucbot bọhenvn họhenv trong thờpzpgi gian ngắdhwen.

Khômngtng đpmnlưhgbgmngtc! Khômngtng thểgeph đpmnlgephdidgnh vựpmnlc củyngpa hắdhwen bao trùqczem tấiwakt cảqcze mọhenvi ngưhgbgpzpgi, nếucbou khômngtng, trong lĩdidgnh vựpmnlc củyngpa hắdhwen, mìjatonh vàdmmp đpmnlvilxng bạemufn chỉhslpxibi thểgeph bịxmihdmmpn sárxpgt.
Quang hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng kim thứcaishgbg trêalvan ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn sárxpgng lêalvan, mộunrct vòqczeng sárxpgng màdmmpu vàdmmpng kim xuấiwakt hiệzolxn dưhgbghgbgi châznbrn hắdhwen, khuếucboch tárxpgn ra ngoàdmmpi trong phạemufm vi đpmnlưhgbgpzpgng kígjspnh 5 méhlfnt, bao phủyngp Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi ởtptc trong đpmnlóxibi. Lúhsumc nàdmmpy, Từucbo Lạemufp Trígjsp bịxmih Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan kéhlfno, cũoaxbng nhanh chóxibing tớhgbgi đpmnlâznbry hộunrci họhenvp.

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 799: Chígjsp âznbrm

alvan trong vòqczeng sárxpgng màdmmpu vàdmmpng kim mơjato hồvilxxibi mộunrct cựpmnl long cuộunrcn mìjatonh trong đpmnlóxibi, mọhenvi ngưhgbgpzpgi chỉhslp cảqczem thấiwaky mộunrct cỗmngt khígjsp huyếucbot chi lựpmnlc đpmnlhnbnm đpmnlmngyc trong chớhgbgp mắdhwet chui vàdmmpo trong cơjato thểgephjatonh. Tiếucbong Long ngâznbrm sụemufc sômngti vang vọhenvng bêalvan tai mọhenvi ngưhgbgpzpgi.

Thâznbrn thểgeph Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn đpmnlóxibin gióxibibsbjng vọhenvt, trựpmnlc tiếucbop cao lêalvan hơjaton 3 méhlfnt, khígjsp huyếucbot chấiwakn đpmnlunrcng trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen trong chớhgbgp mắdhwet bạemufo tăbsbjng, chỉhslpdmmp tròqczeng mắdhwet hắdhwen khômngtng còqczen làdmmpdmmpu vàdmmpng, màdmmpdmmpdmmpu vàdmmpng đpmnlpmnl. Khígjsp tứcaisc trêalvan ngưhgbgpzpgi đpmnlalvan cuồvilxng tăbsbjng lêalvan.
Hồvilxn kỹgjsp huyếucbot thốmngyng thứcaishgbg, Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc.

Khi đpmnlunrct phárxpg tầhenvng phong ấiwakn thứcaisrxpgm, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn thu đpmnlưhgbgmngtc năbsbjng lựpmnlc nàdmmpy, nhưhgbgng hắdhwen chưhgbga bao giờpzpg sửgeph dụemufng nóxibi ngoàdmmpi Long cốmngyc.

Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc, cóxibi thểgeph khiếucbon huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong bạemufo đpmnlunrcng, trong chớhgbgp mắdhwet tiếucbon vàdmmpo trạemufng thárxpgi cuồvilxng hoárxpg. Đonajvilxng thờpzpgi, đpmnlvilxng bạemufn ởtptc trong phạemufm vi lĩdidgnh vựpmnlc đpmnlqzsiu đpmnlưhgbgmngtc huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong tăbsbjng phúhsumc, cômngtng kígjspch, phòqczeng ngựpmnl đpmnlqzsiu tăbsbjng lêalvan 30%. Trong Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc, lựpmnlc lưhgbgmngtng, phòqczeng ngựpmnl, cômngtng kígjspch củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn tăbsbjng lêalvan gấiwakp đpmnlômngti.

hgbgơjatong theo thâznbrn thểgeph cao lêalvan đpmnlếucbon 3 méhlfnt, lâznbrn phiếucbon trêalvan ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn trởtptcalvan dàdmmpy vàdmmp nặmngyng hơjaton. Cũoaxbng chịxmihu ảqczenh hưhgbgtptcng, trêalvan Đonajiwaku Khảqczei vốmngyn hiệzolxn lêalvan đpmnlvilx ăbsbjn Long lâznbrn bâznbry giờpzpg đpmnlãbsbj đpmnlưhgbgmngtc Long lâznbrn dàdmmpy đpmnlmngyc bao trùqczem, cóxibi cảqczem giárxpgc Long lâznbrn đpmnlãbsbj ômngtm trọhenvn Đonajiwaku Khảqczei củyngpa hắdhwen.
Khígjsp tứcaisc củyngpa hắdhwen cũoaxbng nhanh chóxibing tăbsbjng lêalvan. Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn lúhsumc nàdmmpy khiếucbon ngưhgbgpzpgi khárxpgc cóxibi cảqczem giárxpgc giốmngyng nhưhgbg mộunrct đpmnlhenvu hung thúhsum đpmnlang thứcaisc tỉhslpnh. Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong đpmnlưhgbgmngtc huyếucbot mạemufch mạemufnh mẽeyyi sau hai lầhenvn khárxpgt márxpgu vàdmmp cuồvilxng bạemufo tăbsbjng phúhsumc, kim mang đpmnlemufi phóxibing, hơjaton nữluaqa còqczen theo thâznbrn thểgeph hắdhwen cao hơjaton màdmmp biếucbon lớhgbgn, vômngtqczeng thầhenvn kỳhjgx.

"Ngang ----" quang hoàdmmpn màdmmpu vàdmmpng kim thứcais ba sárxpgng lêalvan, tiếucbong Long ngâznbrm sụemufc sômngti bộunrcc phárxpgt, khígjsp huyếucbot chấiwakn đpmnlunrcng trùqczeng kígjspch lĩdidgnh vựpmnlc củyngpa têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg khiếucbon nóxibi chậhnbnm mộunrct nhịxmihp. Ngay sau đpmnlóxibi, toàdmmpn thâznbrn Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hoárxpg thàdmmpnh mộunrct đpmnlemufo kim quang đpmnlárxpgnh tớhgbgi hắdhwen.

Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng!

Vớhgbgi Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong sắdhwec béhlfnn, đpmnlưhgbgmngtc Kim Long Phi Tưhgbgpzpgng thúhsumc đpmnlmngty, hắdhwen khômngtng chúhsumt do dựpmnl va chạemufm trựpmnlc tiếucbop vớhgbgi lĩdidgnh vựpmnlc củyngpa đpmnlmngyi phưhgbgơjatong.

Thờpzpgi đpmnliểgephm nàdmmpy khômngtng thểgephqczei lạemufi phígjspa sau, mộunrct khi hoàdmmpn toàdmmpn rơjatoi vàdmmpo phạemufm vi khốmngyng chếucbo củyngpa đpmnlmngyi phưhgbgơjatong, vậhnbny đpmnlóxibi hoàdmmpn toàdmmpn làdmmp thếucbo giớhgbgi củyngpa đpmnlmngyi phưhgbgơjatong.
Khígjsp tứcaisc lạemufnh lẽeyyio đpmnlhnbnp vàdmmpo mặmngyt, chígjspnh làdmmp khígjsp chígjsp âznbrm chígjspdmmpn. Mặmngyc dùqcze Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn khômngtng biếucbot võsvlu hồvilxn củyngpa đpmnlmngyi thủyngpdmmpjato, nhưhgbgng cóxibi thểgeph luyệzolxn âznbrm khígjsp tinh thuầhenvn nhưhgbg vậhnbny, cho dùqcze trong thếucbo giớhgbgi Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, têalvan trưhgbghgbgc mặmngyt nàdmmpy đpmnlrxpgn chừucbong cũoaxbng làdmmp mộunrct đpmnlemufi nhâznbrn vậhnbnt.

Nhưhgbgng Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn lúhsumc nàdmmpy lạemufi giốmngyng nhưhgbg mộunrct mặmngyt trờpzpgi thiêalvau đpmnlmngyt, màdmmp thiêalvau đpmnlmngyt khômngtng phảqczei làdmmp hoảqcze diễuzawm, màdmmpdmmp khígjsp huyếucbot. Khígjsp huyếucbot Kim Long Vưhgbgơjatong đpmnlơjaton giảqczen gạemuft âznbrm khígjsp ra, Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong tựpmnla nhưhgbg mộunrct tia chớhgbgp vàdmmpng lao thẳbfjpng vềqzsi phígjspa đpmnlmngyi thủyngp.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg toárxpgt ra vẻdhwe kinh ngạemufc, hắdhwen sao khômngtng nhìjaton ra Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn mớhgbgi chỉhslpdmmp Ngũoaxb Hoàdmmpn Hồvilxn Vưhgbgơjatong chứcais. Mộunrct têalvan Ngũoaxb Hoàdmmpn Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg lạemufi cóxibi thểgeph gạemuft chígjsp âznbrm khígjsp củyngpa mìjatonh ra, hơjaton nữluaqa còqczen khiếucbon mìjatonh cảqczem nhậhnbnn đpmnlưhgbgmngtc uy hiếucbop, tìjatonh huốmngyng nàdmmpy trưhgbghgbgc đpmnlóxibi chưhgbga từucbong cóxibi.
Nhưhgbgng Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg hiểgephn nhiêalvan sẽeyyi khômngtng vìjato vậhnbny màdmmp kinh hoảqczeng, mắdhwet thấiwaky Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn nhảqczey vàdmmpo trong bàdmmpn tay màdmmpu tígjspm đpmnlen củyngpa mìjatonh, hắdhwen khômngtng khỏpmnli tỏpmnl vẻdhwe giễuzawu cợmngtt.

Nhưhgbgng sau đpmnlóxibi vẻdhwe mặmngyt hắdhwen cứcaisng ngắdhwec lạemufi, bởtptci vìjato hắdhwen giậhnbnt mìjatonh nhìjaton thấiwaky ởtptc giữluaqa bàdmmpn tay màdmmpu tígjspm đpmnlen mìjatonh phóxibing ra cóxibi mộunrct vòqczeng xoárxpgy màdmmpu vàdmmpng kim, màdmmpqczeng xoárxpgy đpmnlóxibi nhanh chóxibing biếucbon lớhgbgn, vậhnbny màdmmp đpmnlãbsbj cắdhwen nárxpgt bàdmmpn tay màdmmpu tígjspm đpmnlen củyngpa mìjatonh. Kim quang lóxibie lêalvan rồvilxi biếucbon mấiwakt, trựpmnlc tiếucbop đpmnlãbsbj đpmnlếucbon trưhgbghgbgc ngựpmnlc hắdhwen.

dmmp Hồvilxn Sưhgbg phảqczen ứcaisng rấiwakt nhanh, tay phảqczei nhưhgbg thiểgephm đpmnliệzolxn vung ra, đpmnlárxpgnh vàdmmpo mặmngyt bêalvan Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong. Trong nhárxpgy mắdhwet khi tiếucbop xúhsumc vớhgbgi Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong, đpmnlunrct nhiêalvan thâznbrn thểgeph hắdhwen thoárxpgng run rẩmngty.

Chuyệzolxn nàdmmpy khômngtng quan hệzolx đpmnlếucbon tu vi, màdmmp hoàdmmpn toàdmmpn làdmmp huyếucbot mạemufch árxpgp chếucbo. Mỗmngti khi hồvilxn lựpmnlc củyngpa Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn tăbsbjng lêalvan mộunrct cấiwakp, khígjsp tứcaisc huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong cũoaxbng theo đpmnlóxibibsbjng lêalvan, hơjaton nữluaqa hắdhwen cóxibi thểgeph dung hợmngtp nóxibi vớhgbgi khígjsp huyếucbot bảqczen thâznbrn, đpmnlgeph cho khígjsp tứcaisc Kim Long Vưhgbgơjatong càdmmpng trởtptcalvan mạemufnh hơjaton.
xibi thểgeph trởtptc thàdmmpnh đpmnlunrci trưhgbgtptcng Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn tuyệzolxt đpmnlmngyi dựpmnla vàdmmpo thựpmnlc lựpmnlc củyngpa mìjatonh. Hơjaton nữluaqa, huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong tăbsbjng lêalvan theo cưhgbgpzpgng đpmnlunrc bảqczen thâznbrn khiếucbon phưhgbgơjatong thứcaisc chiếucbon đpmnliwaku củyngpa hắdhwen cũoaxbng ngàdmmpy càdmmpng phárxpgt triểgephn theo hưhgbghgbgng cưhgbgpzpgng thếucbo árxpgp chếucbo.

Khígjsp tứcaisc chígjsphgbgơjatong chígjsphgbgơjatong từucbo huyếucbot mạemufch Kim Long Vưhgbgơjatong khắdhwec chếucbo chígjsp âznbrm khígjsp rấiwakt lớhgbgn, dưhgbghgbgi sựpmnl duy trìjato củyngpa Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc, nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc trong Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi tuy vẫmnopn cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc toàdmmpn thâznbrn lạemufnh lẽeyyio, nhưhgbgng khômngtng đpmnlếucbon mứcaisc vừucboa ra đpmnlãbsbj bịxmih ăbsbjn mòqczen.

Nếucbou đpmnlmnopi lạemufi làdmmp ngưhgbgpzpgi cóxibi tu vi yếucbou kéhlfnm vàdmmp khômngtng cóxibi Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc tăbsbjng phúhsumc, mộunrct khi tiếucbon vàdmmpo quang hoàdmmpn lĩdidgnh vựpmnlc củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg sẽeyyi bịxmih âznbrm khígjsp ăbsbjn mòqczen, rấiwakt nhanh liềqzsin hoárxpg thàdmmpnh márxpgu loãbsbjng.

Mộunrct mảqczenh Tinh Luâznbrn Băbsbjng Liêalvan dàdmmpi lặmngyng yêalvan bay lêalvan từucbohgbghgbgi châznbrn Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, hồvilxn kỹgjsp khốmngyng chếucbohgbgpzpgng hãbsbjn nhấiwakt củyngpa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vớhgbgi đpmnlmngyc tígjspnh tuyệzolxt đpmnlmngyi thàdmmpnh lậhnbnp trong chớhgbgp mắdhwet đpmnlãbsbj thểgeph hiệzolxn ra uy năbsbjng củyngpa nóxibi, Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg vung tay phảqczei ra đpmnlãbsbj ngừucbong lạemufi giữluaqa khômngtng trung. Ởusvd phưhgbgơjatong diệzolxn nắdhwem bắdhwet thờpzpgi cơjato, Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vômngtqczeng giỏpmnli.
Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong trong tay Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cơjato hồvilx đpmnlãbsbj xuyêalvan qua đpmnlhenvu ngóxibin tay củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, khígjsp huyếucbot chấiwakn đpmnlunrcng vàdmmp Tinh Luâznbrn Băbsbjng Liêalvan khóxibia tuyệzolxt đpmnlmngyi cơjato hồvilx đpmnlvilxng thờpzpgi xuấiwakt hiệzolxn. Sau đpmnlóxibi, Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong hung hắdhweng đpmnlâznbrm vàdmmpo ngựpmnlc Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, chígjspnh làdmmp trêalvan thâznbrn Minh Quy.

Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei màdmmpu tígjspm đpmnlen trong chớhgbgp mắdhwet toảqczerxpgng hàdmmpo quang, vòqczeng phòqczeng hộunrc bịxmihgjspƈɦ ŧɦígjspƈɦ màdmmp ra, đpmnlâznbry làdmmp phảqczen ứcaisng bìjatonh thưhgbgpzpgng củyngpa Đonajiwaku Khảqczei. Nhưhgbgng uy năbsbjng mạemufnh mẽeyyi củyngpa Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei, Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei khômngtng thểgeph so sárxpgnh đpmnlưhgbgmngtc rồvilxi.

Mộunrct cỗmngt khígjsp chígjspdmmpn trong chớhgbgp mắdhwet đpmnlãbsbj đpmnlárxpgnh bay Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, nhưhgbgng mộunrct lỗmngt thủyngpng vẫmnopn lặmngyng yêalvan xuấiwakt hiệzolxn trêalvan lưhgbgng Minh Quy, loéhlfn ra màdmmpu vàdmmpng nhạemuft.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn rõsvludmmpng cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc, từucbo Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong truyềqzsin đpmnlếucbon mộunrct luồvilxng năbsbjng lưhgbgmngtng. Sinh mệzolxnh lựpmnlc, đpmnlóxibidmmp sinh mệzolxnh lựpmnlc củyngpa Minh Quy.
Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong vớhgbgi đpmnlmngyc tígjspnh đpmnlárxpgnh đpmnlâznbru thắdhweng đpmnlóxibitptc thờpzpgi khắdhwec mấiwaku chốmngyt đpmnlãbsbjdmmpm ra hiệzolxu quảqcze, vòqczeng phòqczeng hộunrc bộunrcc phárxpgt khômngtng thểgeph trựpmnlc tiếucbop đpmnlárxpgnh bay nóxibi, nhưhgbgng cuốmngyi cùqczeng vẫmnopn đpmnlgeph lạemufi trêalvan thâznbrn Minh Quy mộunrct chúhsumt dấiwaku vếucbot. Tuy rằqzsing đpmnlâznbry chỉhslpdmmp hồvilxn linh, nhưhgbgng ởtptc cấiwakp đpmnlunrcdmmpy, hồvilxn linh cũoaxbng đpmnlãbsbj sớhgbgm trởtptc thàdmmpnh mộunrct bộunrc phậhnbnn củyngpa hồvilxn sưhgbg rồvilxi.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn rấiwakt rõsvludmmpng, vớhgbgi tu vi củyngpa mìjatonh thìjato chưhgbga thểgeph phárxpgt huy toàdmmpn bộunrc uy lựpmnlc củyngpa Hoàdmmpng Kim Long Thưhgbgơjatong, đpmnlmngyc tígjspnh đpmnlárxpgnh đpmnlâznbru thắdhweng đpmnlóxibioaxbng nhưhgbg vậhnbny. Cho nêalvan hắdhwen khômngtng chọhenvn cárxpgc chỗmngt yếucbou hạemufi khárxpgc củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, bởtptci vìjatorxpgc chỗmngt đpmnlóxibixibi Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei phòqczeng hộunrc, hắdhwen cũoaxbng khômngtng cho rằqzsing cômngtng kígjspch củyngpa mìjatonh cóxibi thểgeph phárxpg tan phòqczeng ngựpmnl củyngpa Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei. Nhưhgbgng Minh Quy lạemufi giốmngyng nhưhgbgdmmp hạemufch tâznbrm hồvilxn lựpmnlc củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, phòqczeng ngựpmnl hẳbfjpn khômngtng bằqzsing Đonajiwaku Khảqczei, vìjato vậhnbny hắdhwen mớhgbgi cômngtng kígjspch hưhgbghgbgng nàdmmpy.
"Ngưhgbgơjatoi dárxpgm!" Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg tứcaisc giậhnbnn nóxibii. Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn căbsbjn bảqczen khômngtng thấiwaky rõsvludmmpng chuyệzolxn gìjato xảqczey ra, chỉhslp cảqczem thấiwaky thâznbrn thểgephjatonh bịxmih mộunrct cỗmngtbsbjng lưhgbgmngtng âznbrm lãbsbjnh đpmnlárxpgnh trúhsumng, thâznbrn thểgeph bay ngưhgbgmngtc gia tốmngyc, trựpmnlc tiếucbop vọhenvt vềqzsi phígjspa đpmnlvilxng bạemufn.

dmmphsumc nàdmmpy, đpmnlmngyc hiệzolxu củyngpa Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan liềqzsin hiệzolxn ra, bảqczey ngưhgbgpzpgi Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi đpmnlqzsiu lậhnbnp loèsvludmmpo quang Đonajiwaku Khảqczei, cùqczeng nhau nhậhnbnn lấiwaky trùqczeng kígjspch nàdmmpy.

Bảqczey ngưhgbgpzpgi đpmnlvilxng thờpzpgi phárxpgt ra mộunrct tiếucbong kêalvau, nhưhgbgng cuốmngyi cùqczeng cũoaxbng hoárxpg giảqczei lựpmnlc lưhgbgmngtng củyngpa nóxibi. Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy vàdmmp Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb đpmnlvilxng thờpzpgi tiếucbop đpmnlưhgbgmngtc thâznbrn thểgeph Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, hoárxpg giảqczei lựpmnlc trùqczeng kígjspch trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen.

"Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc!" Thanh âznbrm lạemufnh lẽeyyio củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg vang vọhenvng toàdmmpn trưhgbgpzpgng.

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn vàdmmp đpmnlvilxng bạemufn chỉhslp cảqczem thấiwaky mọhenvi thứcais xung quanh đpmnlqzsiu trởtptcalvan sềqzsin sệzolxt, Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc củyngpa hắdhwen lậhnbnp tứcaisc bịxmih árxpgp chếucbo bởtptci chígjsp âznbrm khígjspbsbjnh liệzolxt nhưhgbgxibing gióxibi. Mộunrct đpmnlemufo hàdmmpo quang màdmmpu tígjspm đpmnlen đpmnlunrct nhiêalvan bay lêalvan từucbo mặmngyt đpmnliwakt, bao phủyngp Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn ởtptc trong đpmnlóxibi.
Đonajóxibidmmp mộunrct luồvilxng chígjsp âznbrm khígjsp đpmnlárxpgng sợmngt, nồvilxng đpmnlhnbnm gấiwakp mưhgbgpzpgi lầhenvn so vớhgbgi quang hoàdmmpn lĩdidgnh vựpmnlc củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg. Hơjaton nữluaqa, trong nhárxpgy mắdhwet khi nóxibi xuấiwakt hiệzolxn đpmnlãbsbj chặmngyt đpmnlcaist Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan từucbo trêalvan ngưhgbgpzpgi Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn.

jatonh huốmngyng nàdmmpy làdmmp lầhenvn đpmnlhenvu tiêalvan mọhenvi ngưhgbgpzpgi gặmngyp phảqczei. Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan cóxibi thểgeph coi làdmmp hồvilxn kỹgjsp tinh tưhgbgmngtng, nhưhgbgng tígjspnh tuyệzolxt đpmnlmngyi thàdmmpnh lậhnbnp củyngpa nóxibi thểgeph hiệzolxn ởtptc đpmnliểgephm, mộunrct khi thi triểgephn làdmmpxibi thểgeph liêalvan kếucbot cárxpgc đpmnlvilxng bạemufn thàdmmpnh mộunrct khốmngyi, hơjaton nữluaqa còqczen rấiwakt kiêalvan cốmngy. Nhưhgbgng sựpmnl kiêalvan cốmngydmmpy khômngtng phảqczei làdmmp khômngtng thểgeph phárxpg vỡxmih.

------------------------------------------

Chưhgbgơjatong 800: Việzolxn binh, hy sinh

svludmmpng Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg đpmnlãbsbj nhậhnbnn ra trong Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi, uy hiếucbop lớhgbgn nhấiwakt đpmnlmngyi vớhgbgi hắdhwen khômngtng phảqczei làdmmphgbgpzpgng cômngtng chígjspnh diệzolxn Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn, màdmmpdmmp khốmngyng chếucbo tuyệzolxt đpmnlmngyi thàdmmpnh lậhnbnp từucbo Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn. Nếucbou khômngtng cóxibi sựpmnl khốmngyng chếucbo kia, vừucboa rồvilxi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn làdmmpm sao cóxibi thểgeph tổmnopn thưhgbgơjatong đpmnlưhgbgmngtc Minh Quy củyngpa hắdhwen.
Cho nêalvan, hắdhwen sửgeph dụemufng hồvilxn kỹgjsp thứcaisrxpgu củyngpa mìjatonh, mụemufc tiêalvau làdmmp nhanh chóxibing giảqczei quyếucbot Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn.

Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc giốmngyng nhưhgbg mộunrct chiếucboc quan tàdmmpi, đpmnlem Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn bao phủyngp hoàdmmpn toàdmmpn ởtptcalvan trong. Khígjsp tứcaisc Kim Long Vưhgbgơjatong sinh ra từucbo Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc nhanh chóxibing tiêalvau hao, chỉhslp qua vàdmmpi lầhenvn hômngt hấiwakp, phòqczeng ngựpmnl củyngpa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn cũoaxbng sắdhwep bịxmih phárxpg. Khi đpmnlóxibi, ởtptc trong Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc, dùqczedmmpng hay Đonajiwaku Khảqczei củyngpa nàdmmpng đpmnlqzsiu trựpmnlc tiếucbop bịxmih hoàdmmp tan.

"Tiểgephu Ngômngtn!" Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbhlfnt lêalvan mộunrct tiếucbong, hai cárxpgnh sau lưhgbgng vỗmngt mạemufnh mộunrct cárxpgi, khômngtng chúhsumt do dựpmnl ngang nhiêalvan xômngtng vàdmmpo trong Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc.

Lựpmnlc cômngtng kígjspch củyngpa Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc làdmmp siêalvau cưhgbgpzpgng, hơjaton nữluaqa bảqczen thâznbrn cũoaxbng làdmmp mộunrct hồvilxn kỹgjsp khốmngyng chếucbo siêalvau cưhgbgpzpgng, nếucbou khômngtng têalvan Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg kia cũoaxbng khômngtng chọhenvn nóxibidmmp hồvilxn kỹgjsp thứcaisrxpgu củyngpa mìjatonh. Vấiwakn đpmnlqzsi duy nhấiwakt củyngpa nóxibidmmp phạemufm vi cômngtng kígjspch quárxpg nhỏpmnl, mộunrct lầhenvn chỉhslpxibi thểgephmngtng kígjspch mộunrct ngưhgbgpzpgi. Nhưhgbgng nóxibidmmp hồvilxn kỹgjspmngtng kígjspch đpmnlơjaton thểgeph mạemufnh nhấiwakt củyngpa Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg, hắdhwen cũoaxbng lầhenvn đpmnlhenvu tiêalvan nhìjaton thấiwaky cóxibi ngưhgbgpzpgi nhưhgbg thiêalvau thâznbrn lao đpmnlhenvu vàdmmpo lửgepha, vậhnbny màdmmp trựpmnlc tiếucbop nhảqczey vàdmmpo trong Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc củyngpa mìjatonh.
Mộunrct đpmnldmmpn Thầhenvn Thárxpgnh Hỏpmnla Diễuzawm trắdhweng noãbsbjn gầhenvn nhưhgbgqczeng lúhsumc nhen nhóxibim trêalvan ngưhgbgpzpgi Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb. Thiêalvau đpmnlmngyt lêalvan Thầhenvn Thárxpgnh Hỏpmnla Diễuzawm kia rõsvludmmpng làdmmp đpmnlômngti cárxpgnh sau lưhgbgng hắdhwen.

Hoảqcze diễuzawm trắdhweng noãbsbjn nhìjaton qua nhu hòqczea màdmmpiwakm árxpgp, khiếucbon ngưhgbgpzpgi ta cóxibi mộunrct cảqczem giárxpgc an ủyngpi. Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb nhảqczey vàdmmpo trong Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc, đpmnlômngti cárxpgnh đpmnlmngyt lêalvan hoảqcze diễuzawm khéhlfnp vàdmmpo phígjspa trong, hoàdmmpn toàdmmpn thủyngp hộunrc Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn ởtptc trong ngựpmnlc mìjatonh.

Mộunrct màdmmpn thầhenvn kỳhjgx xuấiwakt hiệzolxn, Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc cóxibi lựpmnlc cômngtng kígjspch mạemufnh mẽeyyi nhưhgbg vậhnbny màdmmp khômngtng thểgephdmmpo ômngt nhiễuzawm ngọhenvn lửgepha kia, đpmnlãbsbj bịxmih chắdhwen ởtptcalvan ngoàdmmpi.

"Hy sinh! Gia tộunrcc Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcais!" Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbg hừucbo lạemufnh mộunrct tiếucbong, nhưhgbgng thanh âznbrm lạemufi cóxibi thêalvam vàdmmpi phầhenvn kiêalvang kỵhjgx.

Hy sinh? Mấiwaky ngưhgbgpzpgi Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi khi nghe đpmnlưhgbgmngtc cárxpgi têalvan nàdmmpy đpmnlqzsiu sửgephng sốmngyt.

qczeng lúhsumc đpmnlóxibi, ởtptc phígjspa xa, mộunrct tiếucbong gàdmmpo théhlfnt to truyềqzsin đpmnlếucbon. Sắdhwec mặmngyt Tàdmmp Hồvilxn Sưhgbgjatoi đpmnlmnopi, toárxpgt ra vẻdhwe kiêalvang kỵhjgx. Hắdhwen nhìjaton nhóxibim Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn mộunrct cárxpgi, thâznbrn hìjatonh đpmnlunrct nhiêalvan biếucbon mấiwakt.
Ngay khi mấiwaky ngưhgbgpzpgi Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn toàdmmpn lựpmnlc phòqczeng ngựpmnl, thủyngp hộunrc Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb, chuẩmngtn bịxmih nghêalvanh đpmnlóxibin cômngtng kígjspch cưhgbgpzpgng đpmnlemufi hơjaton thìjatodmmp Hồvilxn Sưhgbg lạemufi biếucbon mấiwakt rồvilxi.

"Ồznbr, hy sinh?" Trêalvan khômngtng trung đpmnlunrct nhiêalvan vang lêalvan mộunrct thanh âznbrm kinh ngạemufc. Ngay sau đpmnlóxibi, khômngtng khígjsphgbgpzpgng nhưhgbg bịxmihhlfn ra, mộunrct thâznbrn ảqczenh màdmmpu trắdhweng lăbsbjng khômngtng rơjatoi xuốmngyng.

Hai cárxpgnh màdmmpu bạemufc thi triểgephn, kéhlfno thâznbrn thểgeph hắdhwen từucbo từucbo đpmnlárxpgp xuốmngyng, dưhgbghgbgi châznbrn, mộunrct quang hoàdmmpn màdmmpu bạemufc nởtptc rộunrc.

Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg! Lạemufi làdmmp mộunrct vịxmih Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg. Nhưhgbgng khômngtng hềqzsi nghi ngờpzpg, từucbo khígjsp tứcaisc quang minh trêalvan ngưhgbgpzpgi hắdhwen cóxibi thểgeph thấiwaky đpmnlưhgbgmngtc, vịxmihdmmpy khômngtng phảqczei làdmmpdmmp Hồvilxn Sưhgbg.

Trêalvan đpmnlhenvu cóxibioaxb giárxpgp, trêalvan mặmngyt cóxibi mặmngyt nạemuf, nhìjaton khômngtng rõsvluhgbghgbgng mạemufo. Ngâznbrn quang lấiwakp loéhlfn, mộunrct thanh tiểgephu chuy màdmmpu bạemufc bay ra, bay đpmnlếucbon trêalvan Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc. Từucbong đpmnlemufo ngâznbrn quang nởtptc rộunrc, tạemufo thàdmmpnh mặmngyt kígjspnh liêalvan tiếucbop. "Vèsvluo" mộunrct thoárxpgng, Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc đpmnlãbsbj biếucbon mấiwakt.
Đonajâznbry làdmmp ...

Hoảqcze diễuzawm màdmmpu trắdhweng dầhenvn thu liễuzawm, Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb vẫmnopn ômngtm chặmngyt Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn nhưhgbgoaxb.

"Thựpmnlc xin lỗmngti, Tiểgephu Ngômngtn." Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb nhẹimsv giọhenvng nóxibii bêalvan tai Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, sau đpmnlóxibi liềqzsin chậhnbnm rãbsbji ngãbsbjalvan ngưhgbgpzpgi nàdmmpng.

Thâznbrn thểgeph Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn co lạemufi, thu hồvilxi Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc. Hắdhwen hưhgbghgbgng vịxmih Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg mặmngyc Đonajiwaku Khảqczei màdmmpu bạemufc cung kígjspnh nóxibii: "Cảqczem ơjaton ngàdmmpi cứcaisu việzolxn, xin hỏpmnli ngàdmmpi làdmmp?"

Trêalvan ngưhgbgpzpgi Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg ngâznbrn quang lậhnbnp loèsvlu, mỗmngti khốmngyi Đonajiwaku Khảqczei giốmngyng nhưhgbg biếucbon thàdmmpnh mặmngyt kígjspnh, dưhgbghgbgi phảqczen xạemuf kỳhjgx dịxmih lặmngyng yêalvan chui vàdmmpo trong cơjato thểgeph hắdhwen, lộunrc ra tưhgbghgbgng mạemufo sẵbfjpn cóxibi.

Đonajóxibidmmp mộunrct ngưhgbgpzpgi trung niêalvan anh tuấiwakn, nhìjaton qua hơjaton 30 tuổmnopi, márxpgi tóxibic ngắdhwen màdmmpu xanh lam trômngtng rấiwakt cóxibi sứcaisc sốmngyng. Hai con ngưhgbgơjatoi sárxpgng ngờpzpgi cóxibi thầhenvn, càdmmpng thêalvam kỳhjgx dịxmihdmmp, đpmnlômngti mắdhwet hắdhwen cóxibidmmpu bạemufc.

"Ta làdmmp Chiếucbon Thầhenvn dựpmnl bịxmih thuộunrcc Chiếucbon Thầhenvn Đonajiệzolxn, Lạemufc Thiềqzsiu Phong, cárxpgc ngưhgbgơjatoi rấiwakt khômngtng tồvilxi, lạemufi cóxibi thểgeph ngăbsbjn trởtptcmngtn Phòqczeng lâznbru nhưhgbg vậhnbny." Lạemufc Thiềqzsiu Phong cóxibi chúhsumt kinh ngạemufc nhìjaton nhữluaqng ngưhgbgpzpgi trẻdhwe tuổmnopi trưhgbghgbgc mặmngyt nàdmmpy đpmnlqzsiu mặmngyc Nhấiwakt tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei.
Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn cóxibi chúhsumt vộunrci vàdmmpng màdmmpxibii: "Tiềqzsin bốmngyi, ngàdmmpi cóxibi thểgeph trưhgbghgbgc giúhsump chúhsumng ta xem đpmnlvilxng bạemufn củyngpa ta, hắdhwen ..." Vừucboa nóxibii, hắdhwen vừucboa cẩmngtn thậhnbnn đpmnlxmih lấiwaky Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb từucbo tay Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn.

Lạemufc Thiềqzsiu Phong xua tay nóxibii: "Hắdhwen khômngtng sao. Hy sinh củyngpa gia tộunrcc Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcais, chỉhslp cầhenvn Hỏpmnla Diễuzawm Hy Sinh khômngtng dậhnbnp tắdhwet thìjato bảqczen thâznbrn sẽeyyi khômngtng bịxmih thưhgbgơjatong tổmnopn."

hsumc nàdmmpy Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn cóxibi chúhsumt ngốmngyc trệzolx, nàdmmpng vẫmnopn chưhgbga khômngti phụemufc lạemufi.

hsumc Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc rơjatoi xuốmngyng ngưhgbgpzpgi nàdmmpng, hơjaton nữluaqa chặmngyt đpmnlcaist toàdmmpn bộunrc Tinh Thầhenvn Tỏpmnla Liêalvan thìjato phảqczen ứcaisng đpmnlhenvu tiêalvan củyngpa nàdmmpng làdmmp đpmnlãbsbj xong rồvilxi. Khi đpmnlóxibi, nàdmmpng chỉhslp cảqczem thấiwaky khígjsp tứcaisc cựpmnlc kỳhjgx âznbrm lãbsbjnh từucbo bốmngyn phưhgbgơjatong tárxpgm hưhgbghgbgng vọhenvt tớhgbgi, mìjatonh căbsbjn bảqczen khômngtng thểgeph nhúhsumc nhígjspch đpmnlưhgbgmngtc, ngay cảqcze hồvilxn lựpmnlc trong cơjato thểgephoaxbng khômngtng thểgeph đpmnliềqzsiu đpmnlunrcng. Nàdmmpng chỉhslpxibi thểgeph cảqczem giárxpgc đpmnlưhgbgmngtc chígjsp âznbrm khígjsp đpmnlang nhanh chóxibing ăbsbjn mòqczen Kim Long Cuồvilxng Bạemufo Lĩdidgnh Vựpmnlc màdmmp Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn phóxibing ra đpmnlgephbsbjng phúhsumc cho khígjsp tứcaisc huyếucbot mạemufch.
Nhưhgbgng vàdmmpo lúhsumc nàdmmpy, thâznbrn ảqczenh màdmmpu trắdhweng đpmnlunrct nhiêalvan tràdmmpn đpmnlhenvy tầhenvm mắdhwet củyngpa nàdmmpng, sau đpmnlóxibidmmpng đpmnlãbsbj đpmnlưhgbgmngtc ômngtm vàdmmpo mộunrct lồvilxng ngựpmnlc ấiwakm árxpgp. Hắdhwen ômngtm rấiwakt hữluaqu lựpmnlc, trong chớhgbgp mắdhwet đpmnlóxibi, nàdmmpng đpmnlãbsbj nghe thấiwaky tiếucbong tim đpmnlhnbnp kịxmihch liệzolxt củyngpa hắdhwen, còqczen cóxibi tiếucbong nỉhslp non "Thựpmnlc xin lỗmngti". Hắdhwen dùqczeng đpmnlômngti cárxpgnh ômngtm trọhenvn nàdmmpng, vìjatodmmpng ngăbsbjn lạemufi lạemufnh lẽeyyio ăbsbjn mòqczen kia.

Trong khoảqczenh khắdhwec đpmnlóxibi, Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn đpmnlunrct nhiêalvan cảqczem thấiwaky trong lòqczeng đpmnlau nhóxibii. Nàdmmpng muốmngyn thoárxpgt khỏpmnli ngựpmnlc hắdhwen, nàdmmpng khômngtng muốmngyn hắdhwen vìjatojatonh màdmmp thừucboa nhậhnbnn tổmnopn thưhgbgơjatong chígjsp mạemufng.

Nhưhgbgng cárxpgi ômngtm củyngpa hắdhwen quárxpg mạemufnh mẽeyyi, mạemufnh đpmnlếucbon nỗmngti nàdmmpng khômngtng thểgeph giãbsbjy giụemufa. Hắdhwen đpmnli vàdmmpo Chígjsp Âfigjm Giớhgbgi Vựpmnlc cũoaxbng khômngtng thểgeph di đpmnlunrcng, hai ngưhgbgpzpgi cứcais nhưhgbg vậhnbny bịxmih nhốmngyt trong thếucbo giớhgbgi tuỳhjgx thờpzpgi đpmnlqzsiu cóxibi thểgephhgbghgbgp đpmnli sinh mệzolxnh củyngpa bọhenvn họhenv.

hsumc Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxb ngãbsbj xuốmngyng ngưhgbgpzpgi nàdmmpng, nàdmmpng nhìjaton thấiwaky nụemufhgbgpzpgi củyngpa hắdhwen, đpmnlóxibidmmp mộunrct nụemufhgbgpzpgi hạemufn phúhsumc, mộunrct nụemufhgbgpzpgi nhẹimsv nhõsvlum. Mộunrct tiếucbong xin lỗmngti kia khômngtng cóxibi kiêalvau ngạemufo, chỉhslpxibiiwakm árxpgp vàdmmp châznbrn thàdmmpnh.
hgbghgbgc mắdhwet khômngtng khốmngyng chếucbo đpmnlưhgbgmngtc màdmmp chảqczey xuốmngyng hai gòqczerxpg Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn, thanh âznbrm củyngpa nàdmmpng cóxibi chúhsumt run rẩmngty, "Tiềqzsin bốmngyi, hắdhwen, hắdhwen khômngtng cóxibi sao chứcais? Vìjato sao năbsbjng lựpmnlc kia gọhenvi làdmmp hy sinh?"

Lạemufc Thiềqzsiu Phong nhưhgbghgbgn màdmmpy, "Cárxpgc ngưhgbgơjatoi khômngtng phảqczei bằqzsing hữluaqu sao? Hắdhwen khômngtng cóxibixibii vớhgbgi cárxpgc ngưhgbgơjatoi gia tộunrcc Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcaisxibi thiêalvan phúhsum hy sinh? Gia tộunrcc Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcais sởtptcdidgxibi thểgeph trởtptc thàdmmpnh gia tộunrcc cao cấiwakp nhấiwakt trong giớhgbgi hồvilxn sưhgbg thìjato khômngtng thểgeph bỏpmnl qua thiêalvan phúhsum hy sinh. Khi đpmnlmngyi mặmngyt vớhgbgi đpmnlmngyi thủyngp khômngtng cárxpgch nàdmmpo chốmngyng lạemufi đpmnlưhgbgmngtc thìjatoxibi thểgeph thiêalvau đpmnlmngyt sinh mệzolxnh lựpmnlc củyngpa bảqczen thâznbrn phóxibing thígjspch Hỏpmnla Diễuzawm Hy Sinh. Hỏpmnla Diễuzawm Hy Sinh sẽeyyi chốmngyng lạemufi tấiwakt cảqczerxpgc đpmnlunrcng tiêalvau cựpmnlc vàdmmpbsbjng phúhsumc thầhenvn thárxpgnh chi lựpmnlc lêalvan gấiwakp ba lầhenvn, cóxibi thểgeph trong chớhgbgp mắdhwet khiếucbon thàdmmpnh viêalvan cóxibi huyếucbot mạemufch thuầhenvn khiếucbot tạemufm thờpzpgi cóxibi sứcaisc chiếucbon đpmnliwaku gấiwakp đpmnlômngti trởtptcalvan. Đonajưhgbgơjatong nhiêalvan nhấiwakt đpmnlxmihnh phảqczei trảqcze giárxpg, sau khi nhóxibim lêalvan sinh mệzolxnh hỏpmnla diễuzawm, mỗmngti lầhenvn sửgeph dụemufng thiêalvan phúhsum hy sinh thìjato bọhenvn họhenv mấiwakt đpmnli mưhgbgpzpgi năbsbjm sinh mệzolxnh lựpmnlc."
hgbgpzpgi năbsbjm sinh mệzolxnh lựpmnlc? Nóxibii đpmnlơjaton giảqczen thìjato chígjspnh làdmmphgbgpzpgi năbsbjm tuổmnopi thọhenv!

Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy vàdmmp Tạemuf Giảqczei vốmngyn rấiwakt khóxibi chịxmihu vìjato chuyệzolxn giữluaqa Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmp Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbhsumc nàdmmpy árxpgnh mắdhwet khômngtng khỏpmnli thay đpmnlmnopi. Nhữluaqng ngưhgbgpzpgi khárxpgc cũoaxbng nhưhgbg vậhnbny, Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn thìjatojatoi lệzolx đpmnlhenvy mặmngyt.

Lạemufc Thiềqzsiu Phong nóxibii vớhgbgi vẻdhwerxpgn thưhgbgtptcng: "Dùqczeng hy sinh đpmnlgeph bảqczeo vệzolx ngưhgbgpzpgi khárxpgc làdmmp đpmnliểgephm kiêalvau ngạemufo nhấiwakt củyngpa gia tộunrcc Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcais. Tiểgephu tửgephdmmpy khômngtng cóxibidmmpm mấiwakt mặmngyt gia tộunrcc, Thầhenvn Thárxpgnh Thiêalvan Sứcaisqcze cao ngạemufo thìjato cuốmngyi cùqczeng vẫmnopn thủyngp hộunrcgjspn ngưhgbgxmihng củyngpa chígjspnh mìjatonh."

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn chỉhslp cảqczem thấiwaky trong cổmnophgbgpzpgng nhưhgbg nghẹimsvn lạemufi, árxpgnh mắdhwet gầhenvn nhưhgbg ngưhgbgng trệzolx. Khi đpmnlmngyi mặmngyt várxpghgbgpzpgng giảqcze châznbrn chígjspnh, bọhenvn họhenv vẫmnopn nhỏpmnl yếucbou nhưhgbg vậhnbny. Bọhenvn họhenv thậhnbnt sựpmnl xứcaisng vớhgbgi mấiwaky chữluaq Sửgeph Lai Khắdhwec Thấiwakt Quárxpgi sao? Nếucbou nhưhgbg khômngtng phảqczei Nhạemufc Chígjspnh Vũoaxbqczeng hy sinh, chỉhslp sợmngt Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn đpmnlãbsbj chếucbot. Màdmmp thâznbrn làdmmp đpmnlunrci trưhgbgtptcng, hắdhwen khômngtng thểgeph đpmnlmnop trárxpgch nhiệzolxm cho ngưhgbgpzpgi khárxpgc.
Nguyêalvan Âfigjn Dạemuf Huy đpmnli lêalvan trưhgbghgbgc, ômngtm Hứcaisa Tiểgephu Ngômngtn vàdmmpo lòqczeng mìjatonh. Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn thởtptcznbru, "Tiểgephu Ngômngtn ởtptc chỗmngtdmmpy cùqczeng Chígjspnh Vũoaxb, chúhsumng ta tiếucbop tụemufc đpmnli chăbsbjm sóc ngưhgbgơjatòi bị thưhgbgơjatong."

hsumc nàdmmpy, ởtptc phígjspa xa, từucbong ngọhenvn đpmnlèsvlun sárxpgng lêalvan, từucbong đpmnlàdmmpi Cơjato Giárxpgp từucbo trêalvan trờpzpgi giárxpgng xuốmngyng. Nhữluaqng Cơjato Giárxpgp nàdmmpy khômngtng chỉhslpxibi loạemufi hìjatonh chiếucbon đpmnliwaku, màdmmpqczen cóxibi loạemufi hìjatonh chuyêalvan mômngtn cứcaisu hộunrc. Sau khi rơjatoi xuốmngyng đpmnliwakt, bọhenvn chúhsumng hoárxpg thàdmmpnh mộunrct bìjatonh đpmnlàdmmpi cứcaisu hộunrc cỡxmih nhỏpmnl, nhâznbrn viêalvan chữluaqa bệzolxnh vàdmmp chăbsbjm sóxibic đpmnlmnop ra, đpmnli chăbsbjm sóc ngưhgbgơjatòi bị thưhgbgơjatong.

Vịxmih Tam tựpmnl Đonajiwaku Khảqczei Sưhgbg tựpmnlhgbgng làdmmp Chiếucbon Thầhenvn dựpmnl bịxmih thuộunrcc Chiếucbon Thầhenvn Đonajiệzolxn khômngtng trựpmnlc tiếucbop tham gia cứcaisu chữluaqa màdmmpjato lửgephng trêalvan khômngtng trung, quan sárxpgt bốmngyn phígjspa, cảqczenh giárxpgc đpmnlxmihch nhâznbrn tuỳhjgx thờpzpgi đpmnlqzsiu cóxibi thểgeph xuấiwakt hiệzolxn.

Chuyệzolxn cứcaisu ngưhgbgpzpgi đpmnlãbsbjxibi ngưhgbgpzpgi tiếucbop quảqczen, Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn bưhgbghgbgc nhanh đpmnli đpmnlếucbon dưhgbghgbgi chỗmngt Lạemufc Thiềqzsiu Phong, ngẩmngtng đpmnlhenvu nhìjaton hắdhwen, hỏpmnli: "Tiềqzsin bốmngyi, Tômngtn Phòqczeng ngàdmmpi mớhgbgi vừucboa nóxibii làdmmp ai?"
Lạemufc Thiềqzsiu Phong nhìjaton hắdhwen mộunrct cárxpgi, "Nếucbou nhưhgbg ta đpmnlrxpgn khômngtng sai, cárxpgc ngưhgbgơjatoi hẳbfjpn làdmmp đpmnlếucbon từucbo họhenvc việzolxn Sửgeph Lai Khắdhwec? Đonajzolx tửgeph Nộunrci Việzolxn?"

Đonajưhgbgpzpgng Vũoaxbznbrn hơjatoi sửgephng sốmngyt, sau đpmnlóxibi gậhnbnt đpmnlhenvu.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.