Long Vương Truyền Thuyết (Đấu La Đại Lục 3)

Chương 791 : - 800

    trước sau   

Chưozvuơuyqpng 791: Khôwqwnng phảrhdyi sựkgqb cốppcf

xvjxc nàvuhqy đnmgeãtats cho thấlzvsy táaflcc dụpvyrng củmihfa Chiếulwin Hồcebsn Sưozvu Hệlupbozvukqznng Côwqwnng. Từnxhjng đnmgeiểttdlm tinh quang từnxhj trêtatsn ngưozvukqzni Diệlupbp Tinh Lan bắccccn ra, mộtatst đnmgerecxo kiếulwim quang chóqjaei mắcccct bộtatsc pháaflct, Nhâwqwnn Kiếulwim Hợzuhop Nhấlzvst. Nàvuhqng mộtatst tay kéuahyo Từnxhj Lạrecxp Trínxhj, thâwqwnn hìddebnh lăozvun theo chiềrhdyu ngang, nhưozvung vẫqljnn lơuyqp lửrnqlng trong toa xe. Toa xe quay tròwojrn trựkgqbc tiếulwip bịvlbk cắcccct bởzaffi kiếulwim quang phóqjaeng ra từnxhj ngưozvukqzni nàvuhqng. Nàvuhqng mang theo Từnxhj Lạrecxp Trínxhj phóqjaeng ngưozvukqzni lêtatsn.

Nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc cũnamxng đnmgeãtatsqjae phảrhdyn ứkaiwng. Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx mởzaff ra hai cáaflcnh sau lưozvung. Trong khi cơuyqp thểttdl bịvlbkuahym ra ngoàvuhqi, đnmgeôwqwni cáaflcnh đnmgeãtats bảrhdyo vệlupb bảrhdyn thâwqwnn hắccccn. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, Thầyyinn Tháaflcnh Chi Quang bắccccn ra, hóqjaea thàvuhqnh hàvuhqo quang bao phủmihf hắccccn ởzafftatsn trong.

tatsn kia, thâwqwnn thểttdl Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy bàvuhqnh trưozvuwojrng, hai tay mởzaff ra, phâwqwnn biệlupbt ôwqwnm Tạrecx Giảrhdyi vàvuhq Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhqo thâwqwnn thểttdl đnmgeãtats hoáaflc thàvuhqnh Tháaflci Thảrhdyn Cựkgqb Viêtatsn củmihfa mìddebnh, dùozvung thâwqwnn thểttdl khổivncng lồcebs bảrhdyo vềrhdy hai ngưozvukqzni bọqdzzn họqdzz. Bằpbbwng vàvuhqo lựkgqbc lưozvuzuhong cưozvukqznng đnmgerecxi, tuy rằpbbwng cóqjae va chạrecxm trong toa xe nhưozvung theo Diệlupbp Tinh Lan cắcccct mởzaff cửrnqla toa xe, nàvuhqng cũnamxng nhanh chóqjaeng bắccccn ra ngoàvuhqi.


Thảrhdym nhấlzvst lạrecxi chínxhjnh làvuhq Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Bởzaffi vìddeb hắccccn đnmgeang ngủmihf say nêtatsn khôwqwnng cóqjae mộtatst chúxvjxt phòwojrng bịvlbkvuhqo. Dùozvu thâwqwnn xe chấlzvsn đnmgetatsng lầyyinn thứkaiw nhấlzvst cũnamxng khôwqwnng làvuhqm hắccccn tỉrnqlnh lạrecxi. Thâwqwnn xe bịvlbk quăozvung ngang, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn trựkgqbc tiếulwip bịvlbkuahym lêtatsn, đnmgevuhqp mạrecxnh vàvuhqo thâwqwnn xe.


Cho tớwojri lúxvjxc nàvuhqy hắccccn mớwojri mởzaff mắcccct ra, đnmgeúxvjxng lúxvjxc nhìddebn thấlzvsy đnmgecebsng bạrecxn lầyyinn lưozvuzuhot bay ra ngoàvuhqi.

Thâwqwnn thểttdl Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khôwqwnng khốppcfng chếulwi đnmgeưozvuzuhoc màvuhqozvun lộtatsn trong xe, hắccccn thòwojr tay ra nắccccm lấlzvsy váaflcch xe vớwojri đnmgeôwqwni mắcccct buồcebsn ngủmihf.

wqwnn phiếulwin màvuhqu vàvuhqng hiệlupbn lêtatsn, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn lắccccc đnmgeyyinu, nỗofzo lựkgqbc làvuhqm cho mìddebnh thanh tỉrnqlnh lạrecxi. Sau đnmgeóqjae hai tay cứkaiwng rắccccn xéuahy mởzaff toa xe, thâwqwnn thểttdlozvu bịvlbk quăozvung ra ngoàvuhqi nhưozvung di chuyểttdln dễylimuyqpn nhiềrhdyu.

Thâwqwnn thểttdl bịvlbkuahym bay lêtatsn khôwqwnng trung, hắccccn đnmgeãtatsqjae thểttdl nhìddebn rõxvjxvuhqng cụpvyrc diệlupbn trưozvuwojrc mắcccct.

Cảrhdy chiếulwic Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu đnmgeãtats chệlupbch đnmgeưozvukqznng ray vàvuhq bịvlbkuahym lêtatsn khôwqwnng trung. Cáaflcc toa xe liêtatsn tiếulwip đnmgekaiwt gãtatsy, bay táaflcn loạrecxn. Đpbbwáaflcng sợzuhouyqpn làvuhq, nhiềrhdyu ngưozvukqzni bịvlbkozvung ra từnxhjaflcc khe hởzaff.


Nhữxzghng ngưozvukqzni đnmgeóqjae khôwqwnng phảrhdyi làvuhq hồcebsn sưozvu, càvuhqng khôwqwnng cóqjaeozvung lựkgqbc ứkaiwng biếulwin nhưozvu nhóqjaem Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Phàvuhqm bịvlbkozvung ra ngoàvuhqi, mộtatst khi pháaflct sinh va chạrecxm thìddeb hầyyinu nhưozvu đnmgerhdyu đnmgeivncaflcu, vôwqwnozvung thêtats thảrhdym.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhấlzvst thờkqzni khôwqwnng nóqjaei nêtatsn lờkqzni, vìddeb sao? Vìddeb sao? Vìddeb sao mỗofzoi lầyyinn mìddebnh ngồcebsi Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu đnmgerhdyu gặddebp phảrhdyi tìddebnh huốppcfng kỳpvyr lạrecx nhưozvu vậvuhqy. Cóqjae phảrhdyi trong lịvlbkch sửrnqlaflcc Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu liêtatsn bang gặddebp chuyệlupbn khôwqwnng may đnmgerhdyu cóqjae liêtatsn quan đnmgeếulwin mìddebnh hay khôwqwnng? Chínxhjnh mìddebnh đnmgeơuyqpn giảrhdyn làvuhq sao chổivnci củmihfa Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu, hơuyqpn nữxzgha sao chổivnci nàvuhqy còwojrn rấlzvst lợzuhoi hạrecxi.

Thâwqwnn thểttdl cuộtatsn tròwojrn trêtatsn khôwqwnng trung, trưozvuwojrc khi rơuyqpi xuốppcfng đnmgelzvst thìddeb Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn toàvuhqn thâwqwnn pháaflct lựkgqbc, mộtatst quyềrhdyn oanh kínxhjch trêtatsn mặddebt đnmgelzvst, mưozvuzuhon lựkgqbc phảrhdyn chấlzvsn cưozvukqznng đnmgerecxi hoáaflc giảrhdyi lựkgqbc néuahym mìddebnh lêtatsn khôwqwnng trung, sau đnmgeóqjaeozvun xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst.

Vớwojri khảrhdyozvung phòwojrng ngựkgqb củmihfa hắccccn thìddeb đnmgeưozvuơuyqpng nhiêtatsn khôwqwnng bịvlbk thưozvuơuyqpng nhưozvung mộtatst ngưozvukqzni vừnxhja mớwojri tỉrnqlnh lạrecxi từnxhj giấlzvsc ngủmihf say thìddeb cảrhdym thụpvyr khôwqwnng đnmgeưozvuzuhoc tốppcft lắccccm.


Nhưozvung lúxvjxc nàvuhqy Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khôwqwnng dáaflcm lãtatsnh đnmgerecxm, lậvuhqp tứkaiwc tìddebm kiếulwim cáaflcc đnmgecebsng bạrecxn.

May mắccccn, mọqdzzi ngưozvukqzni đnmgerhdyu dễylim thấlzvsy, nhấlzvst làvuhq từnxhjng đnmgeiểttdlm tinh quang trêtatsn ngưozvukqzni Diệlupbp Tinh Lan. Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vộtatsi vàvuhqng chạrecxy tớwojri chỗofzoaflcc đnmgecebsng bạrecxn, hắccccn muốppcfn xáaflcc nhậvuhqn mọqdzzi ngưozvukqzni đnmgerhdyu an toàvuhqn.

Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci đnmgeưozvuơuyqpng nhiêtatsn khôwqwnng cóqjae việlupbc gìddeb, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn làvuhq ngưozvukqzni cuốppcfi cùozvung chạrecxy tớwojri.

Bảrhdyy ngưozvukqzni nhìddebn nhau, cuốppcfi cùozvung áaflcnh mắcccct đnmgerhdyu tậvuhqp trung lêtatsn ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, áaflcnh mắcccct đnmgeãtatsqjaei lêtatsn tấlzvst cảrhdy.


Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn ho khan mộtatst tiếulwing, "Nhanh đnmgei cứkaiwu ngưozvukqzni a."

"Chờkqzn mộtatst chúxvjxt." Diệlupbp Tinh Lan đnmgetatst nhiêtatsn trầyyinm giọqdzzng nóqjaei, "Chuyệlupbn nàvuhqy rấlzvst khôwqwnng bìddebnh thưozvukqznng. Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu cóqjae đnmgetats an toàvuhqn cựkgqbc cao, làvuhqm sao lạrecxi đnmgetatst nhiêtatsn trậvuhqt báaflcnh. Chẳbelkng lẽurza do con ngưozvukqzni tạrecxo ra?"

xvjxc nàvuhqy, Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu đnmgerhdyu đnmgeãtats rờkqzni khỏxvjxi đnmgeưozvukqznng ray, bịvlbkuahym vềrhdy phínxhja cáaflcnh đnmgecebsng hoang vu, mưozvukqzni sáaflcu toa xe bịvlbk chia cắcccct thàvuhqnh bảrhdyy, táaflcm phầyyinn, cáaflcc tiếulwing la héuahyt lầyyinn lưozvuzuhot vang lêtatsn.
Mộtatst cỗofzo Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu cóqjae thểttdl chứkaiwa 500 ngưozvukqzni trởzafftatsn, trong mộtatst vụpvyr tai nạrecxn lớwojrn thìddeb con sốppcf thưozvuơuyqpng vong hẳbelkn khôwqwnng hềrhdy nhỏxvjx.

Nghe Diệlupbp Tinh Lan nóqjaei, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng cảrhdynh giáaflcc hơuyqpn, trầyyinm giọqdzzng nóqjaei: "Trưozvuwojrc tiêtatsn thu hồcebsi võxvjx hồcebsn."

Hắccccn đnmgeãtats từnxhjng đnmgeppcfi mặddebt vớwojri Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, màvuhq kinh nghiệlupbm đnmgeóqjae thìddeb khôwqwnng tốppcft đnmgettdlp gìddeb. Lầyyinn nàvuhqy đnmgevuhqn tàvuhqu chệlupbch đnmgeưozvukqznng ray nếulwiu khôwqwnng phảrhdyi sựkgqb cốppcf thìddeb thậvuhqt sựkgqb khôwqwnng hềrhdy đnmgeơuyqpn giảrhdyn.

Đpbbwúxvjxng lúxvjxc nàvuhqy, bọqdzzn họqdzz nhìddebn thấlzvsy từnxhjng đnmgerecxo hàvuhqo quang lặddebng yêtatsn sáaflcng lêtatsn từnxhj phínxhja xa. Tia sáaflcng kia khôwqwnng mãtatsnh liệlupbt, vàvuhqqjaevuhqu tínxhjm.

Tạrecx Giảrhdyi thấlzvsp giọqdzzng nóqjaei: "Ta qua xem mộtatst chúxvjxt. Cáaflcc ngưozvuơuyqpi đnmgerhdyu ẩvvsmn nấlzvsp đnmgei."

Vừnxhja nóqjaei, hắccccn rung thâwqwnn lêtatsn. Thâwqwnn thểttdl nhanh chóqjaeng trởzafftatsn hưozvurhdyo, dưozvukqznng nhưozvu đnmgeãtats tan vàvuhqo khôwqwnng khínxhj rồcebsi biếulwin mấlzvst vôwqwn tung.

Chiếulwin Hồcebsn Sưozvu Hệlupb Mẫqljnn Côwqwnng, chínxhjnh làvuhqnxhjnh trinh sáaflct thínxhjch hợzuhop nhấlzvst.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn làvuhqm thủmihf thếulwi, mọqdzzi ngưozvukqzni nhanh chóqjaeng tìddebm nơuyqpi ẩvvsmn nấlzvsp.
Cứkaiwu ngưozvukqzni làvuhq việlupbc phảrhdyi làvuhqm, nhưozvung nếulwiu cóqjae đnmgevlbkch nhâwqwnn ởzaff đnmgeâwqwny thìddeb trưozvuwojrc hếulwit phảrhdyi giảrhdyi quyếulwit đnmgevlbkch nhâwqwnn đnmgeãtats.

Khôwqwnng đnmgeếulwin mộtatst phúxvjxt, Tạrecx Giảrhdyi đnmgeãtats quay lạrecxi, "Làvuhq do con ngưozvukqzni tạrecxo ra. Cóqjae ngưozvukqzni đnmgeang đnmgecebsaflct ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng. Bọqdzzn hắccccn cóqjae 50, 60 ngưozvukqzni, đnmgerhdyu cóqjae Hồcebsn Đpbbwrecxo Súxvjxng Xạrecx Tuyếulwin, gặddebp ngưozvukqzni liềrhdyn gϊếulwiŧ. Lãtatso Đpbbwrecxi, làvuhqm sao bâwqwny giờkqzn?"

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nóqjaei: "Cóqjae thểttdl nhìddebn rõxvjx thựkgqbc lựkgqbc gìddeb khôwqwnng?"

Tạrecx Giảrhdyi nóqjaei: "Cóqjae thểttdl khẳbelkng đnmgevlbknh đnmgerhdyu làvuhq hồcebsn sưozvu, nhưozvung khôwqwnng thấlzvsy cụpvyr thểttdl tu vi. Bọqdzzn họqdzz chỉrnqlozvung Hồcebsn Đpbbwrecxo Súxvjxng Xạrecx Tuyếulwin, khôwqwnng phóqjaeng xuấlzvst võxvjx hồcebsn. Nhưozvung xéuahyt vềrhdy tốppcfc đnmgetats thìddeb khôwqwnng yếulwiu."


pbbwi! Chúxvjxng ta đnmgei thôwqwni." Khôwqwnng nóqjaei thêtatsm gìddeb, đnmgeppcfi mặddebt vớwojri phâwqwǹn tưozvủ khủng bôwqwń nàvuhqy, làvuhqm sao cóqjae thểttdl ngồcebsi yêtatsn?

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhanh nhẹttdln chạrecxy đnmgei, nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc cũnamxng theo phínxhja sau. Hai bêtatsn hắccccn làvuhq Diệlupbp Tinh Lan vàvuhq Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy, đnmgei phínxhja sau làvuhq Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Từnxhj Lạrecxp Trínxhj, cuốppcfi cùozvung làvuhq Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxvuhq Tạrecx Giảrhdyi.
Từnxhj Lạrecxp Trínxhj thìddeb thầyyinm vàvuhqi câwqwnu hồcebsn chúxvjx, hắccccn nhanh chóqjaeng tạrecxo ra báaflcnh bao đnmgeưozvua cho mọqdzzi ngưozvukqzni.

Khinh Linh Tiểttdlu Long Bao, cóqjae thểttdl khiếulwin mọqdzzi ngưozvukqzni đnmgei nhanh hơuyqpn. Ngoàvuhqi ra còwojrn cóqjae Kháaflct Máaflcu Báaflcnh Bao Đpbbwvuhqu dựkgqb trùozvu, khi bộtatsc pháaflct sẽurza sửrnql dụpvyrng.

Rấlzvst nhanh, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats thấlzvsy đnmgeưozvuzuhoc đnmgevlbkch nhâwqwnn trong lờkqzni Tạrecx Giảrhdyi. Nhữxzghng ngưozvukqzni nàvuhqy đnmgerhdyu mặddebc áaflco đnmgeen, trong màvuhqn đnmgeêtatsm tựkgqba nhưozvu u linh, từnxhjng đnmgerecxo xạrecx tuyếulwin màvuhqu tínxhjm bắccccn ra từnxhj Hồcebsn Đpbbwrecxo Súxvjxng Xạrecx Tuyếulwin trong tay bọqdzzn chúxvjxng, rơuyqpi vàvuhqo trong toa xe.

Hắccccc y nhâwqwnn đnmgerhdyu mang theo mũnamx giáaflcp che lạrecxi khuôwqwnn mặddebt.

Khi nhóqjaem Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chạrecxy tớwojri thìddeb đnmgeãtatsqjae ngưozvukqzni pháaflct hiệlupbn ra bọqdzzn họqdzz. Ba, năozvum têtatsn hắccccc y nhâwqwnn ởzaff gầyyinn lậvuhqp tứkaiwc quay súxvjxng vàvuhq bắccccn vàvuhqo bọqdzzn họqdzz.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn sảrhdyi bưozvuwojrc ra, Kim Lâwqwnn phụpvyr thểttdl. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, từnxhjng đnmgeáaflcm câwqwny Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng lao ra, tạrecxo thàvuhqnh mộtatst bìddebnh chưozvuwojrng trưozvuwojrc mặddebt hắccccn.
Hồcebsn Đpbbwrecxo xạrecx tuyếulwin rơuyqpi vàvuhqo Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng chỉrnqlqjae thểttdl pháaflct ra từnxhjng vầyyinng sáaflcng. Mũnamxi châwqwnn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chĩbrtva xuốppcfng đnmgelzvst, ngưozvukqzni nhưozvu đnmgerecxn pháaflco màvuhq bắccccn lêtatsn.

Ngưozvukqzni ởzaff trêtatsn khôwqwnng trung, hai tay hắccccn bắcccct ra ngoàvuhqi. Hai cỗofzo lựkgqbc húxvjxt lớwojrn bộtatsc pháaflct, giốppcfng nhưozvu hai vòwojrng xoáaflcy, kéuahyo hai têtatsn hắccccc y nhâwqwnn vềrhdy phínxhja hắccccn.

Đpbbwôwqwni Kim Long Trảrhdyo thòwojr ra, đnmgecebsng thờkqzni chụpvyrp vàvuhqo hai ngưozvukqzni.

Hai têtatsn hắccccc y nhâwqwnn phảrhdyn ứkaiwng rấlzvst nhanh, lậvuhqp tứkaiwc phóqjaeng xuấlzvst ra võxvjx hồcebsn củmihfa mìddebnh, mộtatst têtatsn làvuhq 3 hồcebsn hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng, mộtatst têtatsn làvuhq 1 trắccccng 2 vàvuhqng, rõxvjxvuhqng đnmgerhdyu làvuhq Hồcebsn Tôwqwnn.

tatsn bêtatsn tráaflci làvuhq hồcebsn sưozvu Thúxvjxxvjx Hồcebsn, thâwqwnn thểttdl bỗofzong trởzafftatsn cưozvukqznng tráaflcng hơuyqpn, trêtatsn đnmgernqlnh đnmgeyyinu còwojrn mọqdzzc ra hai cáaflci Ngưozvuu Giáaflcc, mưozvuzuhon lựkgqbc húxvjxt từnxhj Kim Long Trảrhdyo, hắccccn cúxvjxi đnmgeyyinu đnmgeáaflcnh tớwojri Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn.

wojrn têtatsn kia cóqjaexvjx hồcebsn làvuhq mộtatst thanh đnmgerecxi đnmgeao. Hắccccn khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb vứkaiwt bỏxvjx Hồcebsn Đpbbwrecxo Súxvjxng Xạrecx Tuyếulwin trong tay, vung đnmgerecxi đnmgeao bổivnc vềrhdy phínxhja Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn.
"Phốppcfc!" Kim Long Trảrhdyo tay tráaflci đnmgevuhqp bay hồcebsn sưozvuxvjx hồcebsn Ngưozvuu, lựkgqbc lưozvuzuhong kinh khủmihfng khiếulwin thâwqwnn thểttdl hắccccn tan rãtats trêtatsn khôwqwnng trung.

Kim Long Trảrhdyo tay phảrhdyi bắcccct lấlzvsy đnmgerecxi đnmgeao, đnmgerecxi đnmgeao trong chớwojrp mắcccct tan vỡfknx. Võxvjx hồcebsn cùozvung hồcebsn sưozvuwqwnm linh tưozvuơuyqpng thôwqwnng, têtatsn hồcebsn sưozvu kia lậvuhqp tứkaiwc kêtatsu lêtatsn mộtatst tiếulwing. Kim Long Trảrhdyo tay phảrhdyi nắccccm thàvuhqnh quyềrhdyn, trựkgqbc tiếulwip đnmgeáaflcnh vàvuhqo lồcebsng ngựkgqbc hắccccn.


Ngưozvukqzni cong vềrhdy phínxhja sau, sau đnmgeóqjae bắccccn ra nhưozvu đnmgerecxn pháaflco, trêtatsn khôwqwnng trung tuôwqwnn ra mộtatst tầyyinng huyếulwit vụpvyr.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn căozvum hậvuhqn nhấlzvst đnmgeúxvjxng làvuhq nhữxzghng phâwqwǹn tưozvủ khủng bôwqwń tàvuhqn nhẫqljnn nàvuhqy, ra tay khôwqwnng chúxvjxt lưozvuu tìddebnh. Sau khi nhanh chóqjaeng giảrhdyi quyếulwit hai ngưozvukqzni, hắccccn lậvuhqp tứkaiwc lao vềrhdy đnmgeáaflcm hắccccc y nhâwqwnn ởzaff phínxhja xa.

tatsn ngưozvukqzni hắccccn, Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy vàvuhq Diệlupbp Tinh Lan cũnamxng đnmgeãtats triểttdln khai côwqwnng kínxhjch. Tinh Thầyyinn Kiếulwim vẽurzatatsn từnxhjng đnmgeưozvukqznng kiếulwim, cáaflcc đnmgeiểttdlm tinh quang bắccccn ra từnxhj thanh kiếulwim trong tay nàvuhqng. Nhữxzghng têtatsn hắccccc y nhâwqwnn kia chỉrnqlvuhq Hồcebsn Tôwqwnn, chúxvjxng sao cóqjae thểttdl đnmgefknx đnmgeưozvuzuhoc côwqwnng kínxhjch củmihfa nàvuhqng. Nàvuhqng khôwqwnng bạrecxo lựkgqbc nhưozvu Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, nhưozvung cơuyqp hồcebsvuhq mộtatst kiếulwim mộtatst têtatsn.
Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy phóqjaeng xuấlzvst ra võxvjx hồcebsn Đpbbwqdzza Lạrecxc Thiêtatsn Sứkaiw, trong bóqjaeng tốppcfi Đpbbwqdzza Lạrecxc Thiêtatsn Sứkaiw chiếulwin đnmgelzvsu cóqjae lợzuhoi hơuyqpn. Áctvbm Hắccccc Ma Kiếulwim chéuahym ra từnxhjng đnmgerecxo tửrnql mang, cũnamxng nhanh chóqjaeng giảrhdyi quyếulwit xong đnmgevlbkch nhâwqwnn.

Bốppcfn ngưozvukqzni phínxhja sau căozvun bảrhdyn khôwqwnng cóqjaeuyqp hộtatsi xuấlzvst thủmihf, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, Diệlupbp Tinh Lan cùozvung Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy tốppcfc đnmgetats quáaflc nhanh, vừnxhja đnmgeppcfi mặddebt đnmgeãtats gϊếulwiŧ chếulwit năozvum, sáaflcu têtatsn hắccccc y nhâwqwnn.

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 792: Kim Long hiểttdln uy

Đpbbwtatsng tĩbrtvnh bêtatsn nàvuhqy lậvuhqp tứkaiwc hấlzvsp dẫqljnn cáaflcc hắccccc y nhâwqwnn ởzaff phínxhja xa, từnxhjng đnmgezuhot Hồcebsn Đpbbwrecxo xạrecx tuyếulwin dàvuhqy đnmgeddebc côwqwnng kínxhjch tớwojri chỗofzo bọqdzzn họqdzz.

"Cẩvvsmn thậvuhqn, Hồcebsn Đpbbwrecxo pháaflco!" Thanh âwqwnm Tạrecx Giảrhdyi vang lêtatsn.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn theo bảrhdyn năozvung quay đnmgeyyinu nhìddebn lạrecxi, chỉrnql thấlzvsy mộtatst têtatsn hắccccc y nhâwqwnn khiêtatsng trêtatsn vai mộtatst họqdzzng pháaflco, vừnxhja vặddebn nhắccccm ngay vàvuhqo mìddebnh.

Trong nháaflcy mắcccct tiếulwip theo, theo mộtatst tiếulwing gàvuhqo théuahyt, mộtatst đnmgevuhqn hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm bay vụpvyrt đnmgeếulwin chỗofzo hắccccn.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hừnxhj lạrecxnh mộtatst tiếulwing, trêtatsn ngưozvukqzni lóqjaee lêtatsn kim quang, bốppcfn quang hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng dâwqwnng lêtatsn. Quang hoàvuhqn thứkaiw nhấlzvst sáaflcng lêtatsn, Hoàvuhqng Kim Long Thểttdl!

Toàvuhqn thâwqwnn bao trùozvum lâwqwnn phiếulwin màvuhqu vàvuhqng, Kim Long Trảrhdyo tay tráaflci trong chớwojrp mắcccct thòwojr ra, trựkgqbc tiếulwip chộtatsp vềrhdy phínxhja đnmgevuhqn hàvuhqo quang.

"Oanh" mộtatst tiếulwing vang thậvuhqt lớwojrn, Hồcebsn Đpbbwrecxo pháaflco rõxvjxvuhqng bịvlbk Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn làvuhqm cho pháaflct nổivnc. Lựkgqbc bạrecxo tạrecxc mạrecxnh mẽurza trùozvung kínxhjch lêtatsn ngưozvukqzni hắccccn, nhưozvung chỉrnql khiếulwin lâwqwnn phiếulwin sáaflcng long lanh, khôwqwnng thểttdl khiếulwin hắccccn lùozvui lạrecxi phínxhja sau.

ozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, têtatsn hồcebsn sưozvu bắccccn pháaflco kia đnmgeãtats gụpvyrc xuốppcfng. Tạrecx Giảrhdyi đnmgeãtats xuấlzvst thủmihf sau khi nhắccccc nhởzaff Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn.


Luậvuhqn tốppcfc đnmgetats, trong toàvuhqn đnmgetatsi Tạrecx Giảrhdyi làvuhq ngưozvukqzni mạrecxnh nhấlzvst, màvuhq đnmgeppcfi phóqjae vớwojri đnmgea sốppcf hắccccc y nhâwqwnn Hồcebsn Tôwqwnn nàvuhqy, Chiếulwin Hồcebsn Sưozvu Hệlupb Mẫqljnn Côwqwnng hiểttdln nhiêtatsn làvuhqqjae ưozvuu thếulwi lớwojrn nhấlzvst.

fknxnh Long Chủmihfy hưozvurhdyo xuyêtatsn qua, từnxhjng têtatsn hắccccc y nhâwqwnn lầyyinn lưozvuzuhot ngãtats xuốppcfng.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn tọqdzza trấlzvsn trung ưozvuơuyqpng, bảrhdyo vệlupb Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Từnxhj Lạrecxp Trínxhjzaff phínxhja sau, nhìddebn cụpvyrc diệlupbn toàvuhqn trưozvukqznng. Tạrecx Giảrhdyi, Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy, Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxvuhq Diệlupbp Tinh Lan tứkaiwc thìddeb lao ra đnmgeppcfi phóqjae vớwojri nhữxzghng têtatsn hắccccc y nhâwqwnn kia.

Khôwqwnng cóqjae uy hiếulwip gìddeb, dưozvuwojri sựkgqb tấlzvsn côwqwnng mạrecxnh mẽurza củmihfa Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci, mấlzvsy chụpvyrc têtatsn hắccccc y nhâwqwnn dễylim nhưozvu trởzaffvuhqn tay ngãtats xuốppcfng.

Đpbbwtatst nhiêtatsn mộtatst cảrhdym giáaflcc bấlzvst an loéuahytatsn trong lòwojrng Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Hắccccn cơuyqp hồcebs khôwqwnng do dựkgqb quay ngưozvukqzni nắccccm lấlzvsy Từnxhj Lạrecxp Trínxhjvuhq Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, mang theo hai ngưozvukqzni lăozvun ra ngoàvuhqi.

Mộtatst quang ảrhdynh màvuhqu xáaflcm đnmgeen chợzuhot lóqjaee lêtatsn rồcebsi biếulwin mấlzvst, trêtatsn mặddebt đnmgelzvst đnmgettdl lạrecxi mộtatst khoảrhdyng trốppcfng dàvuhqi năozvum méuahyt, rộtatsng mộtatst méuahyt, sâwqwnu khôwqwnng thấlzvsy đnmgeáaflcy.

vuhqng kinh khủmihfng làvuhq, hai bêtatsn chỗofzo trốppcfng kia rõxvjxvuhqng đnmgeang bịvlbk ăozvun mòwojrn.

"Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu!" Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khẽurza quáaflct mộtatst tiếulwing.
"Dáaflcm ngăozvun cảrhdyn hàvuhqnh đnmgetatsng củmihfa chúxvjxng ta, linh hồcebsn củmihfa cáaflcc ngưozvuơuyqpi sẽurza bịvlbk tếulwi luyệlupbn." Âwojrm thanh lạrecxnh nhưozvuozvung vang vọqdzzng trong khôwqwnng khínxhj.

Mộtatst thâwqwnn ảrhdynh từnxhj từnxhj nổivnci lêtatsn, hắccccn lơuyqp lửrnqlng giữxzgha khôwqwnng trung. Toàvuhqn thâwqwnn đnmgerhdyu đnmgeưozvuzuhoc bao phủmihf trong lớwojrp áaflco xáaflcm, nhìddebn qua trôwqwnng rấlzvst âwqwnm u.

Trêtatsn ngưozvukqzni cóqjae tổivncng cộtatsng bảrhdyy hồcebsn hoàvuhqn, 2 vàvuhqng, 3 tínxhjm, 2 đnmgeen!

Hồcebsn Tháaflcnh!

Đpbbwâwqwny làvuhqvuhq Hồcebsn Sưozvu cấlzvsp bậvuhqc Hồcebsn Tháaflcnh. Thâwqwnn ảrhdynh màvuhqu xáaflcm khôwqwnng chỉrnqlqjae mộtatst. Trong bóqjaeng tốppcfi dưozvukqznng nhưozvu xuấlzvst hiệlupbn mộtatst cáaflcnh cửrnqla thờkqzni khôwqwnng, từnxhjng thâwqwnn ảrhdynh màvuhqu xáaflcm lặddebng yêtatsn xuấlzvst hiệlupbn, toàvuhqn bộtatsqjaeuyqpn mưozvukqzni ngưozvukqzni. Bọqdzzn họqdzz ínxhjt nhấlzvst cóqjae 4 hồcebsn hoàvuhqn, Thấlzvst Hoàvuhqn chỉrnqlqjae mộtatst têtatsn trưozvuwojrc mặddebt Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Ngoàvuhqi ra cóqjae bốppcfn têtatsn Lụpvyrc Hoàvuhqn, còwojrn lạrecxi làvuhq Tứkaiw Hoàvuhqn cùozvung Ngũnamx Hoàvuhqn.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn trong lòwojrng trầyyinm xuốppcfng, nếulwiu nhưozvu áaflco xáaflcm làvuhq đnmgerecxi biểttdlu cho Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu thìddeb đnmgecebsng thờkqzni xuấlzvst hiệlupbn hơuyqpn mưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgeãtats mang lạrecxi uy hiếulwip cựkgqbc lớwojrn cho bọqdzzn họqdzz.
vuhq Hồcebsn Sưozvu sởzaffbrtvvuhq áaflcc làvuhq bởzaffi vìddeb bọqdzzn chúxvjxng cóqjae thểttdlozvung mộtatst sốppcf phưozvuơuyqpng thứkaiwc tàvuhqn nhẫqljnn đnmgettdlozvung lêtatsn chínxhjnh mìddebnh, chẳbelkng nhữxzghng tốppcfc đnmgetatsozvung lêtatsn nhanh, màvuhqozvung lựkgqbc rấlzvst khóqjaeozvukqznng. Ởfulmozvung cấlzvsp bậvuhqc, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu mạrecxnh hơuyqpn hồcebsn sưozvuddebnh thưozvukqznng nhiềrhdyu.

Bọqdzzn chúxvjxng tồcebsn tạrecxi vớwojri mụpvyrc đnmgeínxhjch pháaflcozvuvuhq hủmihfy diệlupbt, phưozvuơuyqpng thứkaiwc tu luyệlupbn tàvuhq áaflcc sẽurza khiếulwin tínxhjnh cáaflcch bọqdzzn chúxvjxng vặddebn vẹttdlo, thậvuhqm chínxhjvuhq khôwqwnng khốppcfng chếulwi đnmgeưozvuzuhoc.

"Cáaflcc ngưozvuơuyqpi đnmgei giúxvjxp nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc, nơuyqpi nàvuhqy giao cho ta." Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn phấlzvst tay vớwojri Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Từnxhj Lạrecxp Trínxhjzaff sau lưozvung.

Hai ngưozvukqzni đnmgerhdyu biếulwit thựkgqbc lựkgqbc củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nêtatsn khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb chạrecxy vềrhdy phínxhja nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc.

Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci đnmgeãtats phốppcfi hợzuhop từnxhj trưozvuwojrc đnmgeếulwin nay, sau khi Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu xuấlzvst hiệlupbn, nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc đnmgeãtats nhanh chóqjaeng tụpvyr lạrecxi vềrhdy phínxhja Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn.

wqwnng kínxhjch củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvunamxng đnmgeưozvuzuhoc triểttdln khai lúxvjxc nàvuhqy, bọqdzzn chúxvjxng căozvun bảrhdyn khôwqwnng hềrhdyqjae ýfwlu trao đnmgeivnci. Hắccccc y nhâwqwnn lúxvjxc trưozvuwojrc còwojrn lạrecxi khoảrhdyng 20 ngưozvukqzni, khi nhìddebn thấlzvsy Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu xuấlzvst hiệlupbn thìddeb lậvuhqp tứkaiwc tảrhdyn ra, đnmgeáaflcnh tớwojri phínxhja đnmgevuhqn tàvuhqu.
vuhqnh đnmgetatsng đnmgecebsaflct nàvuhqy hiểttdln nhiêtatsn làvuhq đnmgeãtats sớwojrm dựkgqbozvuu, táaflcc dụpvyrng củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhq áaflcp trậvuhqn.

vuhq Hồcebsn Sưozvu trêtatsn khôwqwnng trung mởzaff ra hai tay, mộtatst tầyyinng sưozvuơuyqpng mùozvuaflcm xịvlbkt từnxhj trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn bộtatsc pháaflct ra, trong nháaflcy mắcccct đnmgeãtats lao vềrhdy phínxhja Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, đnmgeôwqwni móqjaeng vuốppcft màvuhqu xáaflcm đnmgeen phủmihf xuốppcfng đnmgeyyinu hắccccn.

Tốppcfc đnmgetats thậvuhqt nhanh!

Tốppcfc đnmgetats củmihfa ngưozvukqzni áaflco xáaflcm nhanh hơuyqpn Tạrecx Giảrhdyi rấlzvst nhiềrhdyu, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql thấlzvsy hoa mắcccct, móqjaeng vuốppcft sắccccc béuahyn đnmgeãtats đnmgeếulwin trưozvuwojrc mặddebt mìddebnh, mộtatst cáaflci chụpvyrp vàvuhqo mặddebt hắccccn, mộtatst cáaflci chụpvyrp vàvuhqo lồcebsng ngựkgqbc hắccccn.

Nếulwiu bịvlbk chụpvyrp trúxvjxng, kếulwit quảrhdyqjae thểttdl nghĩbrtv.

vuhq Hồcebsn Sưozvu Hệlupb Mẫqljnn Côwqwnng?

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng khôwqwnng lùozvui lạrecxi, đnmgeppcfi mặddebt vớwojri đnmgeppcfi thủmihf nhưozvu vậvuhqy, dùozvuozvui vềrhdy phínxhja sau cũnamxng khôwqwnng cóqjaeaflcc dụpvyrng gìddeb.

Trêtatsn ngưozvukqzni kim quang lậvuhqp lòwojre, đnmgeôwqwni Kim Long Trảrhdyo giao nhau ngăozvun trưozvuwojrc mặddebt hắccccn.

Thấlzvst Hoàvuhqn thìddeb nhưozvu thếulwivuhqo? Khi hắccccn Tứkaiw Hoàvuhqn thìddeb đnmgeãtats đnmgeppcfi chiếulwin vớwojri Long Dưozvuzuhoc Lụpvyrc Hoàvuhqn, huốppcfng chi hiệlupbn tạrecxi hắccccn đnmgeãtats Ngũnamx Hoàvuhqn, chỉrnqlnh thểttdl lựkgqbc lưozvuzuhong đnmgeãtats bay vọqdzzt vềrhdy chấlzvst.
Quang hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng thứkaiw hai sáaflcng lêtatsn, lâwqwnn phiếulwin trêtatsn ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn trong chớwojrp mắcccct biếulwin thàvuhqnh mặddebt kínxhjnh.

"Leng keng!" Hai tiếulwing giòwojrn vang, móqjaeng vuốppcft sắccccc béuahyn củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, mộtatst cáaflci chụpvyrp vàvuhqo ngựkgqbc Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, mộtatst cáaflci tứkaiwc thìddeb chụpvyrp lêtatsn cáaflcnh tay hắccccn.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy hai cỗofzo khínxhj âwqwnm hàvuhqn đnmgeang chảrhdyy vàvuhqo trong cơuyqp thểttdlddebnh, nhưozvung khínxhj tứkaiwc huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng khổivncng lồcebs trong chớwojrp mắcccct bộtatsc pháaflct, ngăozvun cảrhdyn khôwqwnng cho nóqjaewqwnm lấlzvsn.

wojrn têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia cảrhdym thấlzvsy móqjaeng vuốppcft củmihfa mìddebnh chụpvyrp vàvuhqo miếulwing sắcccct, sau đnmgeóqjaewqwnn phiếulwin trêtatsn ngưozvukqzni têtatsn trưozvuwojrc mặddebt lóqjaee lêtatsn.

"Ngang!" Trong tiếulwing Long ngâwqwnm, mộtatst đnmgeyyinu rồcebsng màvuhqu vàvuhqng cựkgqbc lớwojrn bắccccn ra từnxhj trong tay Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, quang hoàvuhqn thứkaiw ba trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn sáaflcng lêtatsn.

"Ngang!" Tiếulwing Long ngâwqwnm cuồcebsng bạrecxo vang lêtatsn sau đnmgeóqjae. Têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia chỉrnql cảrhdym thấlzvsy toàvuhqn thâwqwnn cứkaiwng lạrecxi, khínxhj huyếulwit trong cơuyqp thểttdl khôwqwnng khốppcfng chếulwi đnmgeưozvuzuhoc màvuhqwqwnng lêtatsn. Ngay sau đnmgeóqjae, đnmgeyyinu rồcebsng màvuhqu vàvuhqng kia đnmgeãtats đnmgeếulwin trưozvuwojrc mặddebt.
Kim Long Kinh Thiêtatsn cộtatsng thêtatsm hồcebsn kỹfulm huyếulwit thốppcfng thứkaiw ba, Hoàvuhqng Kim Long Hốppcfng.

Đpbbwppcfi mặddebt vớwojri Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tu vi Thấlzvst Hoàvuhqn, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn muốppcfn nhanh chóqjaeng giảrhdyi quyếulwit rồcebsi đnmgei trợzuho giúxvjxp đnmgecebsng bạrecxn, cho nêtatsn vừnxhja lêtatsn hắccccn đnmgeãtats khôwqwnng nưozvuơuyqpng tay.

Hoàvuhqng Kim Long Hốppcfng chínxhjnh làvuhq kỹfulmozvung đnmgeìddebnh chỉrnql, cóqjae lựkgqbc khốppcfng chếulwi rấlzvst mạrecxnh. Nhấlzvst làvuhq khi đnmgeppcfi thủmihfqjaexvjx hồcebsn Long thìddebqjaeaflcc dụpvyrng tốppcft nhấlzvst.

tatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhqy khôwqwnng cóqjaexvjx hồcebsn Long, bảrhdyn thâwqwnn lạrecxi cóqjae tu vi cao hơuyqpn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, nhưozvung Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn bâwqwny giờkqzn khôwqwnng giốppcfng bốppcfn năozvum trưozvuwojrc nữxzgha. Ởfulm trong Long cốppcfc hắccccn đnmgeưozvuzuhoc nhiềrhdyu Long hồcebsn duy trìddeb, khínxhj tứkaiwc huyếulwit mạrecxch dàvuhqy đnmgeddebc, mạrecxnh hơuyqpn trưozvuwojrc rấlzvst nhiềrhdyu. Mộtatst tiếulwing Hoàvuhqng Kim Long Hốppcfng nàvuhqy khiếulwin toàvuhqn trưozvukqznng kinh ngạrecxc, tấlzvst cảrhdyvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgerhdyu chậvuhqm lạrecxi, huốppcfng chi làvuhqtatsn gầyyinn trong gang tấlzvsc nàvuhqy.

Bấlzvst quáaflc thựkgqbc lựkgqbc têtatsn nàvuhqy đnmgeúxvjxng làvuhqozvukqznng hãtatsn, ngay khi Kim Long Kinh Thiêtatsn đnmgeáaflcnh trúxvjxng thâwqwnn thểttdl hắccccn, tuy rằpbbwng ngưozvukqzni bịvlbk bay ngưozvuzuhoc ra nhưozvung rấlzvst nhanh đnmgeãtats phảrhdyn ứkaiwng kịvlbkp, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwozvum trêtatsn ngưozvukqzni lóqjaee lêtatsn, sau đnmgeóqjae toàvuhqn thâwqwnn biếulwin thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvuaflcm xịvlbkt, Kim Long Kinh Thiêtatsn xuyêtatsn qua sưozvuơuyqpng mùozvuvuhq khôwqwnng đnmgeáaflcnh đnmgeưozvuzuhoc hắccccn.
ozvuơuyqpng mùozvu ngưozvung tụpvyrzaff phínxhja xa, têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Thấlzvst Hoàvuhqn nàvuhqy hiểttdln nhiêtatsn đnmgeãtats bịvlbk chọqdzzc giậvuhqn, trong miệlupbng pháaflct ra mộtatst tiếulwing rínxhjt, sưozvuơuyqpng mùozvuvuhqu xáaflcm bỗofzong trởzafftatsn dàvuhqy đnmgeddebc hơuyqpn.

Hồcebsn hoàvuhqn thứkaiw ba trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn sáaflcng lêtatsn, khi hồcebsn hoàvuhqn màvuhqu tínxhjm toảrhdyaflcng thìddebozvukqznng nhưozvuqjaeozvui huyếulwit tinh xôwqwnng vàvuhqo trong mũnamxi.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy đnmgeyyinu óqjaec choáaflcng váaflcng, ngay sau đnmgeóqjae, khínxhj huyếulwit trong cơuyqp thểttdlozvukqznng nhưozvu khôwqwnng khốppcfng chếulwi đnmgeưozvuzuhoc màvuhq trởzafftatsn cuồcebsng bạrecxo, giốppcfng nhưozvu muốppcfn bạrecxo thểttdl tràvuhqn ra ngoàvuhqi.

"Hừnxhj!" Đpbbwâwqwny làvuhq lầyyinn đnmgeyyinu tiêtatsn hắccccn gặddebp phảrhdyi tìddebnh huốppcfng nhưozvu vậvuhqy. Hồcebsn kỹfulm củmihfa đnmgeppcfi thủmihf giốppcfng nhưozvuqjae thểttdl khốppcfng chếulwi khínxhj huyếulwit củmihfa hắccccn.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vừnxhja kinh ngạrecxc vừnxhja hừnxhj lạrecxnh mộtatst tiếulwing! Khínxhj huyếulwit nghịvlbkch vậvuhqn, cưozvufknxng éuahyp khốppcfng chếulwi huyếulwit dịvlbkch trong cơuyqp thểttdl. Toàvuhqn thâwqwnn kim quang đnmgerecxi phóqjaeng, bịvlbk hồcebsn kỹfulm củmihfa đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng kínxhjƈɦ ŧɦínxhjƈɦ, huyếulwit mạrecxch chi lựkgqbc dưozvukqznng nhưozvu dễylimvuhqng đnmgeiềrhdyu đnmgetatsng hơuyqpn mộtatst chúxvjxt, quanh ngưozvukqzni xuấlzvst hiệlupbn mộtatst quang vụpvyrvuhqu vàvuhqng nhạrecxt.
------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 793: Kim Long Phi Tưozvukqznng

Tiếulwin lêtatsn mộtatst bưozvuwojrc, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats nhảrhdyy dựkgqbng lêtatsn, hắccccn khôwqwnng phóqjaeng thínxhjch võxvjx hồcebsn, bởzaffi vìddeb từnxhj hồcebsn kỹfulmqjae thểttdl khiếulwin đnmgeppcfi thủmihf hoáaflc thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvuqjae thểttdl thấlzvsy, võxvjx hồcebsn củmihfa hắccccn khôwqwnng cóqjaeaflcc dụpvyrng gìddeb. Đpbbwãtats nhưozvu vậvuhqy, tốppcft hơuyqpn làvuhq khôwqwnng dùozvung.

Trong hưozvu khôwqwnng, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgelzvsm ra mộtatst quyềrhdyn, tiếulwing Long ngâwqwnm lạrecxi xuấlzvst hiệlupbn. Vàvuhqo khoảrhdynh khắccccc khi cúxvjx đnmgelzvsm tưozvuzaffng chừnxhjng khôwqwnng cóqjae chúxvjxt uy hiếulwip nàvuhqy đnmgeưozvuzuhoc tung ra, cảrhdy ngưozvukqzni hắccccn từnxhjozvuwojri châwqwnn đnmgeếulwin xưozvuơuyqpng cụpvyrt, kéuahyo dàvuhqi đnmgeếulwin cộtatst sốppcfng đnmgerhdyu cho ngưozvukqzni kháaflcc cảrhdym giáaflcc đnmgeang giãtatsn ra, giốppcfng nhưozvu mộtatst con cựkgqb long đnmgeang thứkaiwc tỉrnqlnh.

Phầyyinn giãtatsn kia, tấlzvst cảrhdy đnmgerhdyu hộtatsi tụpvyr trong mộtatst quyềrhdyn nàvuhqy.

Kim Long Trảrhdyo nắccccm tay phảrhdyi đnmgeáaflcnh ra, lấlzvsy thâwqwnn thểttdl Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn làvuhqm trung tâwqwnm, trong phạrecxm vi đnmgeưozvukqznng kínxhjnh ba méuahyt đnmgetatst nhiêtatsn đnmgerhdyu biếulwin thàvuhqnh màvuhqu vàvuhqng rựkgqbc. Sau đnmgeóqjae, toàvuhqn thâwqwnn hắccccn kéuahyo quyềrhdyn xuốppcfng, đnmgetatst nhiêtatsn trêtatsn khôwqwnng trung lóqjaee lêtatsn mộtatst cáaflci.
Trêtatsn bầyyinu trờkqzni xuấlzvst hiệlupbn mộtatst quang mang màvuhqu vàvuhqng dàvuhqi mấlzvsy chụpvyrc thưozvuwojrc, quang mang đnmgeưozvukqznng kínxhjnh ba méuahyt cơuyqp hồcebsqjaee lêtatsn rồcebsi biếulwin mấlzvst.

tatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia chỉrnql kịvlbkp thờkqzni hóqjaea thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvu, nhưozvung dùozvu vậvuhqy vẫqljnn kêtatsu thảrhdym mộtatst tiếulwing, khi thâwqwnn thểttdl lầyyinn nữxzgha ngưozvung tụpvyr thàvuhqnh hìddebnh ngưozvukqzni thìddeb thâwqwnn thểttdl loạrecxng choạrecxng rơuyqpi xuốppcfng đnmgelzvst.

Kim Long Phi Tưozvukqznng!

Huyếulwit mạrecxch chi lựkgqbc áaflcp súxvjxc rồcebsi bộtatsc pháaflct, lợzuhoi dụpvyrng lúxvjxc bộtatsc pháaflct dẫqljnn đnmgetatsng cơuyqp thểttdl, trong trạrecxng tháaflci đnmgeóqjae, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn gầyyinn nhưozvuzaff trong trạrecxng tháaflci báaflc thểttdl, lựkgqbc lưozvuzuhong toàvuhqn thâwqwnn tậvuhqp trung ởzaff mộtatst đnmgeiểttdlm, cóqjae đnmgeiểttdlm giốppcfng vớwojri Nhâwqwnn Kiếulwim Hợzuhop Nhấlzvst. Đpbbwưozvukqznng kínxhjnh côwqwnng kínxhjch làvuhq 30 méuahyt, chỉrnqlqjae thểttdlwqwnng kínxhjch theo đnmgeưozvukqznng thẳbelkng, đnmgeâwqwny làvuhq hạrecxn chếulwi. Nhưozvung bộtatsc pháaflct trong chớwojrp mắcccct nàvuhqy cóqjae lựkgqbc côwqwnng kínxhjch gấlzvsp ba lầyyinn côwqwnng kínxhjch bìddebnh thưozvukqznng củmihfa hắccccn.

Thứkaiwc thứkaiw ba trong Xínxhjch Long Cửrnqlu Thứkaiwc củmihfa Xínxhjch Long Đpbbwlzvsu La Trầyyinn Thếulwi, Long Phi Tưozvukqznng! Nóqjaei cáaflcch kháaflcc, khi hắccccn dạrecxy cho Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn Thầyyinn Long Cửrnqlu Thứkaiwc thìddeb đnmgeivnci thàvuhqnh Kim Long Cửrnqlu Thứkaiwc. Cho nêtatsn đnmgeâwqwny làvuhq Kim Long Phi Tưozvukqznng!
Trong chớwojrp mắcccct nàvuhqy, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn giốppcfng nhưozvu Kim Long Vưozvuơuyqpng đnmgeang giưozvuơuyqpng nanh múxvjxa vuốppcft, dưozvuwojri táaflcc dụpvyrng thâwqwnn thểttdl, hắccccn cóqjae lựkgqbc lưozvuzuhong gặddebp Thầyyinn sáaflct Thầyyinn, gặddebp Phậvuhqt sáaflct Phậvuhqt.

Đpbbwâwqwny làvuhq lầyyinn đnmgeyyinu tiêtatsn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn sửrnql dụpvyrng Kim Long Phi Tưozvukqznng trong chiếulwin đnmgelzvsu, hiệlupbu quảrhdy rấlzvst rõxvjxvuhqng.

Bởzaffi vìddeb mộtatst thứkaiwc nàvuhqy khôwqwnng chỉrnqlqjae hồcebsn lựkgqbc vàvuhq huyếulwit mạrecxch chi lựkgqbc, màvuhqwojrn cóqjae Tinh Thầyyinn Lựkgqbc hoàvuhq nhậvuhqp trong đnmgeóqjae, cho nêtatsn làvuhq tấlzvsn côwqwnng toàvuhqn diệlupbn. Dùozvuvuhq Hồcebsn Sưozvu kia hoáaflc thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvunamxng bịvlbk trùozvung kínxhjch.

Sau khi hạrecx xuốppcfng Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuxvjxt cuộtatsc khôwqwnng dáaflcm giữxzgh lạrecxi nữxzgha, trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn sáaflcng lêtatsn hàvuhqo quang màvuhqu xáaflcm, từnxhjng khốppcfi giáaflcp bao phủmihf toàvuhqn thâwqwnn. Sau lưozvung mởzaff ra nhiềrhdyu cáaflcnh màvuhqu xáaflcm, trôwqwnng giốppcfng nhưozvu mộtatst con Biêtatsn Bứkaiwc (dơuyqpi) cựkgqbc lớwojrn.

Đpbbwlzvsu Khảrhdyi! Đpbbwlzvsu Khảrhdyi cóqjaeaflcnh, chínxhjnh làvuhq Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi!

Khôwqwnng hềrhdy nghi ngờkqzn, têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Thấlzvst Hoàvuhqn Hồcebsn Tháaflcnh nàvuhqy cũnamxng làvuhq Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu.
Đpbbwlzvsu Khảrhdyi phụpvyr thểttdl, khínxhj tứkaiwc Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu lậvuhqp tứkaiwc trởzafftatsn hoàvuhqn toàvuhqn kháaflcc.

Phảrhdyi biếulwit rằpbbwng, Đpbbwlzvsu Khảrhdyi cóqjae thểttdlozvung lêtatsn cho hồcebsn sưozvu hai cấlzvsp đnmgetats, tuy rằpbbwng Thấlzvst Hoàvuhqn Hồcebsn Tháaflcnh mặddebc Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi khôwqwnng thểttdl đnmgeếulwin đnmgeưozvuzuhoc cấlzvsp đnmgetats Phong Hàvuhqo Đpbbwlzvsu La tiêtatsu chuẩvvsmn, nhưozvung tuyệlupbt đnmgeppcfi vưozvuzuhot qua cấlzvsp đnmgetatsaflct Hoàvuhqn Hồcebsn Đpbbwlzvsu La.

Thếulwi giớwojri xung quanh đnmgetatst nhiêtatsn tốppcfi sầyyinm lạrecxi, têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia ngửrnqla mặddebt lêtatsn trờkqzni gàvuhqo théuahyt, lậvuhqp tứkaiwc Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy cóqjae mộtatst câwqwny kim nhọqdzzn đnmgeâwqwnm vàvuhqo Tinh Thầyyinn Chi Hảrhdyi củmihfa mìddebnh, đnmgeyyinu đnmgeau nhứkaiwc kịvlbkch liệlupbt. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, huyếulwit mạrecxch trong cơuyqp thểttdl vốppcfn do hắccccn khốppcfng chếulwi đnmgetatst nhiêtatsn dâwqwnng tràvuhqo đnmgetatsn cuồcebsng.

vuhqng làvuhqm cho Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hoảrhdyng sợzuhovuhq, bởzaffi vìddeb huyếulwit mạrecxch mấlzvst khốppcfng chếulwi trong chốppcfc láaflct nêtatsn đnmgeãtatsozvuwojrng vọqdzzt tớwojri đnmgeếulwin tầyyinng phong ấlzvsn thứkaiw chínxhjn.

Đpbbwâwqwny làvuhq đnmgeang chiếulwin đnmgelzvsu a! Sao cóqjae thểttdlzaff thờkqzni đnmgeiểttdlm nàvuhqy giảrhdyi trừnxhj tầyyinng phong ấlzvsn thứkaiw chínxhjn đnmgeâwqwny? Chuyệlupbn nàvuhqy khôwqwnng kháaflcc gìddebvuhq tựkgqbaflct.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vộtatsi vàvuhqng cắccccn đnmgeyyinu lưozvufknxi mộtatst cáaflci, tậvuhqn khảrhdyozvung đnmgettdlddebnh thanh tỉrnqlnh. Trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn kim quang sáaflcng lêtatsn, phóqjaeng xuấlzvst ra Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa mìddebnh.

Từnxhjng khốppcfi Đpbbwlzvsu Khảrhdyi màvuhqu vàvuhqng bao trùozvum toàvuhqn thâwqwnn, lậvuhqp tứkaiwc, khínxhj tứkaiwc huyếulwit mạrecxch sôwqwni tràvuhqo bịvlbk ngoạrecxi giớwojri áaflcp chếulwi, hồcebsn lựkgqbc nhậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc sựkgqbozvung phúxvjxc mạrecxnh mẽurza, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn rúxvjxt cuộtatsc đnmgeãtats lầyyinn nữxzgha khốppcfng chếulwi đnmgeưozvuzuhoc huyếulwit mạrecxch củmihfa mìddebnh. Mặddebt nạrecx hạrecx xuốppcfng, che lạrecxi khuôwqwnn mặddebt anh tuấlzvsn củmihfa hắccccn. Tay phảrhdyi Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vuốppcft qua tráaflcn, Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng đnmgeóqjaen gióqjae vọqdzzt ra, rơuyqpi vàvuhqo trong tay hắccccn.

Đpbbwlzvsu Khảrhdyi vàvuhqng, mũnamx giáaflcp vàvuhqng, mặddebt nạrecxvuhqng, hơuyqpn nữxzgha cầyyinm trong tay Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn lơuyqp lửrnqlng trêtatsn mặddebt đnmgelzvst, oai hùozvung phi phàvuhqm.

Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng trong tay quéuahyt ngang, hàvuhqo quang trong mắcccct nởzaff rộtats, thâwqwnn thểttdlqjae chúxvjxt trầyyinm xuốppcfng. Sau đnmgeóqjae, hắccccn vọqdzzt tớwojri chỗofzotatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia.
Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng nhưozvu thiểttdlm đnmgeiệlupbn đnmgeâwqwnm ra, hóqjaea thàvuhqnh từnxhjng đnmgeiểttdlm thưozvuơuyqpng mang. Nhưozvung mộtatst màvuhqn quỷctvb dịvlbk xuấlzvst hiệlupbn, dưozvuwojri sựkgqb bao phủmihf củmihfa Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng, thâwqwnn thểttdltatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu lậvuhqp loèylim nhanh chóqjaeng trêtatsn khôwqwnng trung, giốppcfng nhưozvu khôwqwnng cóqjae trọqdzzng lưozvuzuhong vậvuhqy. Hắccccn luôwqwnn cóqjae thểttdl tráaflcnh đnmgeưozvuzuhoc côwqwnng kínxhjch củmihfa Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng.

Đpbbwôwqwni móqjaeng vuốppcft sắccccc béuahyn củmihfa hắccccn đnmgeưozvuzuhoc Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi tăozvung phúxvjxc nêtatsn dàvuhqi hơuyqpn mộtatst xínxhjch, hiệlupbn lêtatsn hìddebnh dáaflcng tinh thểttdlvuhqu xáaflcm. Trong khi néuahy tráaflcnh hắccccn cóqjae thểttdl bấlzvst ngờkqzn tấlzvsn côwqwnng mộtatst trảrhdyo.

Tốppcfc đnmgetats củmihfa hắccccn thậvuhqt sựkgqb quáaflc nhanh, cho nêtatsn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng khôwqwnng cáaflcch nàvuhqo hoàvuhqn toàvuhqn néuahy tráaflcnh. Mộtatst trảrhdyo hạrecx xuốppcfng, Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn sẽurzaozvuu lạrecxi vàvuhqi dấlzvsu vếulwit màvuhqu trắccccng.

Nhưozvung lúxvjxc nàvuhqy, Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Long củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats thểttdl hiệlupbn ra lựkgqbc phòwojrng ngựkgqbozvukqznng đnmgerecxi. Mỗofzoi khi côwqwnng kínxhjch củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuuyqpi trêtatsn Đpbbwlzvsu Khảrhdyi thìddeb trêtatsn đnmgeóqjae sẽurza hiệlupbn ra quang văozvun lâwqwnn phiếulwin, hoáaflc giảrhdyi phầyyinn lớwojrn lựkgqbc côwqwnng kínxhjch từnxhjqjaeng vuốppcft sắccccc béuahyn.
ddebnh thưozvukqznng, Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi tuyệlupbt đnmgeppcfi áaflcp chếulwi Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, nhưozvung têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu hiểttdln nhiêtatsn làvuhq khôwqwnng làvuhqm đnmgeưozvuzuhoc đnmgeiềrhdyu nàvuhqy. Chuyệlupbn nàvuhqy cốppcf nhiêtatsn cóqjae liêtatsn hệlupb vớwojri Hữxzghu Linh Hợzuhop Kim Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, nhưozvung quan trọqdzzng hơuyqpn làvuhq bảrhdyn thâwqwnn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cóqjae lựkgqbc phòwojrng ngựkgqb kinh ngưozvukqzni.

Tuy vậvuhqy lúxvjxc nàvuhqy Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng cảrhdym thấlzvsy khôwqwnng tốppcft. Tốppcfc đnmgetats củmihfa đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng quáaflc nhanh vàvuhq bấlzvst đnmgevlbknh, côwqwnng kínxhjch củmihfa hắccccn khôwqwnng thểttdl thi triểttdln, lựkgqbc lưozvuzuhong khổivncng lồcebs khôwqwnng cóqjae chỗofzo pháaflct tiếulwit. Loạrecxi đnmgeppcfi thủmihfvuhqy vôwqwnozvung khóqjae đnmgeppcfi phóqjae, ưozvuu đnmgeiểttdlm củmihfa hắccccn khôwqwnng thểttdl pháaflct huy đnmgeưozvuzuhoc.

Thếulwi nhưozvung Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu cấlzvsp bậvuhqc Hồcebsn Tháaflcnh muốppcfn bắcccct Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng khôwqwnng dễylimvuhqng. Lựkgqbc phòwojrng ngựkgqb củmihfa hắccccn quáaflc mạrecxnh mẽurza, hơuyqpn nữxzgha Kim Long Phi Tưozvukqznng đnmgeãtats đnmgettdl lạrecxi ấlzvsn tưozvuzuhong khắccccc sâwqwnu, lúxvjxc nàvuhqy, têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia vôwqwnozvung cẩvvsmn thậvuhqn, chínxhjnh làvuhq khôwqwnng ngừnxhjng du đnmgelzvsu, làvuhqm suy yếulwiu hồcebsn lựkgqbc củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, khôwqwnng ngừnxhjng côwqwnng kínxhjch vàvuhqo chỗofzo trọqdzzng yếulwiu.
Bọqdzzn họqdzztatsn nàvuhqy lâwqwnm vàvuhqo loạrecxn chiếulwin, màvuhq mộtatst bêtatsn kháaflcc, tìddebnh huốppcfng củmihfa Sửrnql Lai Khắccccc Lụpvyrc Quáaflci cũnamxng khôwqwnng hềrhdy lạrecxc quan.

Tổivncng cộtatsng cóqjae 11 Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuwqwny quanh chỗofzo Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy vàvuhq Diệlupbp Tinh Lan, hơuyqpn nữxzgha còwojrn pháaflct đnmgetatsng côwqwnng kínxhjch đnmgetatsn cuồcebsng.

Trong giớwojri hồcebsn sưozvu, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgei theo mộtatst con đnmgeưozvukqznng hoàvuhqn toàvuhqn kháaflcc. Dùozvuxvjx hồcebsn giốppcfng nhau, nhưozvung nếulwiu đnmgei theo con đnmgeưozvukqznng Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu thìddebozvung lựkgqbc tu luyệlupbn đnmgeưozvuzuhoc cũnamxng kháaflcc nhau.

vuhq Hồcebsn Sưozvu Lụpvyrc Hoàvuhqn ởzaff phínxhja trưozvuwojrc nhấlzvst làvuhq khóqjae đnmgeppcfi phóqjae nhấlzvst. Tấlzvst cảrhdy đnmgerhdyu làvuhq Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu, võxvjx hồcebsn phóqjaeng xuấlzvst ra cũnamxng khôwqwnng kéuahym.

xvjx hồcebsn củmihfa têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Lụpvyrc Hoàvuhqn thứkaiw nhấlzvst làvuhq khôwqwnwqwnu, chúxvjxng đnmgeãtats biếulwin thâwqwnn thàvuhqnh khôwqwnwqwnu mặddebc áaflcp giáaflcp. Thâwqwnn hìddebnh cựkgqbc lớwojrn, cao chừnxhjng táaflcm mét, xưozvuơuyqpng cốppcft toàvuhqn thâwqwnn cựkgqbc kỳpvyrvuhqy, hơuyqpn nữxzgha còwojrn mặddebc Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi. Bọqdzzn chúxvjxng tấlzvsn côwqwnng chínxhjnh diệlupbn, trong tay còwojrn cầyyinm mộtatst thanh đnmgeao lớwojrn dàvuhqi bảrhdyy méuahyt.
May mắccccn, Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci bêtatsn nàvuhqy còwojrn cóqjae Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy. Võxvjx hồcebsn Tháaflci Thảrhdyn Cựkgqb Viêtatsn phóqjaeng xuấlzvst ra, đnmgeôwqwni cựkgqb chuỳpvyr khôwqwnng bịvlbk họqdzzc việlupbn thu lạrecxi triểttdln khai, cứkaiwng đnmgeppcfi cứkaiwng, ngăozvun lạrecxi tiếulwin côwqwnng củmihfa khôwqwnwqwnu cựkgqbc lớwojrn kia.

tatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Lụpvyrc Hoàvuhqn thứkaiw hai làvuhq mộtatst têtatsn nhìddebn qua nhưozvu kẻibnx tiểttdlu nhâwqwnn, mặddebt mộtatst nửrnqla trắccccng mộtatst nửrnqla đnmgeen, nhìddebn rấlzvst quỷctvb dịvlbk. Hắccccn luôwqwnn pháaflct ra tiếulwing cưozvukqzni gian, thâwqwnn thểttdl khôwqwnng ngừnxhjng xoay tròwojrn pháaflct ra nguyềrhdyn rủmihfa chậvuhqm chạrecxp vàvuhq sợzuhotatsi. Chúxvjxng rơuyqpi trêtatsn ngưozvukqzni Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci làvuhqm bọqdzzn họqdzz suy yếulwiu. Hơuyqpn nữxzgha hắccccn ẩvvsmn nấlzvsp ởzaff sau cáaflcc Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kháaflcc nêtatsn khôwqwnng thểttdl tiếulwip cậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc hắccccn.

tatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Lụpvyrc Hoàvuhqn thứkaiw ba biếulwin thàvuhqnh mộtatst cựkgqb lang, toàvuhqn đnmgerhdyu tảrhdyn ra mùozvui máaflcu tanh, hắccccn vừnxhja chiếulwin đnmgelzvsu vừnxhja nhặddebt xáaflcc hắccccc y nhâwqwnn vàvuhq ăozvun tráaflci tim bọqdzzn họqdzz. Mỗofzoi lầyyinn ăozvun hếulwit mộtatst tráaflci tim, sứkaiwc tấlzvsn côwqwnng củmihfa hắccccn sẽurzaozvung lêtatsn vàvuhqi phầyyinn. Bộtatswqwnng toàvuhqn thâwqwnn chuyểttdln sang màvuhqu gỉrnqluahyt, đnmgeao thưozvuơuyqpng bấlzvst nhậvuhqp. Ngay cảrhdy Tinh Thầyyinn Kiếulwim củmihfa Diệlupbp Tinh Lan cũnamxng khôwqwnng thểttdl đnmgeâwqwnm ráaflcch Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa hắccccn.
tatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Lụpvyrc Hoàvuhqn thứkaiwozvuvuhqtatsn nhìddebn bìddebnh thưozvukqznng nhấlzvst trong bốppcfn ngưozvukqzni nàvuhqy. Bởzaffi vìddeb hắccccn vẫqljnn làvuhqddebnh ngưozvukqzni, cưozvufknxi mộtatst con cốppcft mãtats toàvuhqn thâwqwnn toảrhdy ra hoảrhdy diễylimm màvuhqu đnmgeen, nhìddebn giốppcfng áaflcc mộtatsng trong truyềrhdyn thuyếulwit. Toàvuhqn thâwqwnn đnmgeưozvuzuhoc bao phủmihf bởzaffi áaflco giáaflcp đnmgeen dàvuhqy, cầyyinm trong tay trọqdzzng kiếulwim, cùozvung Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx chéuahym nhau.

Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy đnmgeppcfi chiếulwin Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu, Diệlupbp Tinh Lan đnmgeppcfi chiếulwin Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang, Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx giao đnmgelzvsu vớwojri Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Kỵrnqlbrtv. Ba ngưozvukqzni cốppcf hếulwit sứkaiwc cứkaiwng chọqdzzi cứkaiwng.

fulmozvung cấlzvsp bậvuhqc, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgeãtats mạrecxnh hơuyqpn hồcebsn sưozvuddebnh thưozvukqznng, nhưozvung Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci hiểttdln nhiêtatsn khôwqwnng phảrhdyi làvuhq hồcebsn sưozvuddebnh thưozvukqznng. Nhưozvung nhữxzghng têtatsn trưozvuwojrc mặddebt nàvuhqy cóqjae tu vi còwojrn cao hơuyqpn họqdzz mộtatst tầyyinng a! Huốppcfng chi phínxhja sau còwojrn cóqjaevuhq Hồcebsn Sưozvu Hệlupb Khốppcfng Chếulwi khôwqwnng ngừnxhjng dùozvung cáaflcc loạrecxi nguyềrhdyn rủmihfa làvuhqm bọqdzzn họqdzz suy yếulwiu.
Tạrecx Giảrhdyi rấlzvst muốppcfn ra tay giảrhdyi quyếulwit têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn kia, nhưozvung vấlzvsn đnmgerhdyvuhq hắccccn phảrhdyi ởzaff lạrecxi phínxhja sau bảrhdyo vệlupb Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Từnxhj Lạrecxp Trínxhj.

ozvung lựkgqbc chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Từnxhj Lạrecxp Trínxhj quáaflc yếulwiu, nếulwiu hắccccn rờkqzni đnmgei thìddebaflcc têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kháaflcc sẽurza thừnxhja dịvlbkp màvuhqvuhqo.

Trong 7 têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuwojrn lạrecxi cóqjae 5 têtatsn làvuhq Ngũnamx Hoàvuhqn, trong đnmgeóqjae 2 têtatsn làvuhq Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu, 4 têtatsn còwojrn lạrecxi làvuhq Tứkaiw Hoàvuhqn.

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 794: Lựkgqbc chiếulwin Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu

Bảrhdyy têtatsn nàvuhqy tấlzvsn côwqwnng từnxhj mọqdzzi phínxhja khiếulwin Tạrecx Giảrhdyi rấlzvst bậvuhqn rộtatsn. Mộtatst ngưozvukqzni phâwqwnn ra ba đnmgerecxo ảrhdynh phâwqwnn thâwqwnn, tưozvuơuyqpng đnmgeưozvuơuyqpng làvuhq chiếulwin đnmgelzvsu ởzaff bốppcfn phínxhja. Trong mọqdzzi ngưozvukqzni, hắccccn lạrecxi làvuhq ngưozvukqzni đnmgeau khổivnc nhấlzvst.

fulm thờkqzni đnmgeiểttdlm nàvuhqy cóqjae thểttdl nhìddebn ra bìddebnh thưozvukqznng Tạrecx Giảrhdyi tu luyệlupbn khắccccc khổivnc cỡfknxvuhqo. Bốppcfn phâwqwnn thâwqwnn phâwqwnn biệlupbt đnmgeppcfi mặddebt vớwojri cáaflcc đnmgevlbkch nhâwqwnn kháaflcc nhau, chiếulwin đnmgelzvsu kháaflcc nhau nhưozvung hắccccn đnmgerhdyu cóqjae thểttdl khốppcfng chếulwi khôwqwnng tệlupb lắccccm.
Tuy rằpbbwng khóqjae đnmgeppcfi phóqjae, nhưozvung may mắccccn còwojrn cóqjae Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn khốppcfng chếulwi.

Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn khôwqwnng nóqjaeng vộtatsi dùozvung hồcebsn kỹfulm khốppcfng chếulwi mạrecxnh nhấlzvst củmihfa mìddebnh, nhưozvung khi Tạrecx Giảrhdyi gặddebp khóqjae khăozvun thìddeb mộtatst cáaflci Tinh Luâwqwnn Băozvung Liêtatsn luôwqwnn cóqjae thểttdl giúxvjxp hắccccn giảrhdyi quyếulwit nhiềrhdyu vấlzvsn đnmgerhdy.

"Oanh!" Tay phảrhdyi Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy vung chuỳpvyrtatsn, ngăozvun lạrecxi đnmgerecxi đnmgeao củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, chuỳpvyr trong tay tráaflci quéuahyt ngang, đnmgeáaflcnh lêtatsn ngựkgqbc đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng.

vuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu gầyyinm nhẹttdl mộtatst tiếulwing, trong mắcccct dưozvukqznng nhưozvu nổivnci lêtatsn hoảrhdy diễylimm linh hồcebsn. Thâwqwnn thểttdluyqpi trầyyinm xuốppcfng, dùozvung sứkaiwc kéuahyo đnmgerecxi đnmgeao ngăozvun lạrecxi trưozvuwojrc ngưozvukqzni.

Lạrecxi mộtatst tiếulwing trầyyinm đnmgepvyrc vang lêtatsn, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu vàvuhq Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy đnmgecebsng thờkqzni lui vềrhdy phínxhja sau mộtatst bưozvuwojrc, ởzaff phưozvuơuyqpng diệlupbn lựkgqbc lưozvuzuhong, hai ngưozvukqzni đnmgeúxvjxng làvuhq kỳpvyr phùozvung đnmgevlbkch thủmihf.

Diệlupbp Tinh Lan bêtatsn nàvuhqy hơuyqpi chiếulwim ưozvuu thếulwi, tuy Tinh Thầyyinn Kiếulwim rấlzvst khóqjaewqwnng pháaflc phòwojrng ngựkgqb củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang, nhưozvung nàvuhqng khôwqwnng chỉrnqlqjae kiếulwim khínxhj, màvuhqwojrn cóqjae kiếulwim ýfwlu. Kiếulwim ýfwlu sắccccc béuahyn mộtatst mựkgqbc áaflcp báaflcch Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang. Sau khi pháaflct hiệlupbn đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng ăozvun tim cóqjae thểttdlozvung phúxvjxc bảrhdyn thâwqwnn thìddeb Diệlupbp Tinh Lan dùozvung cưozvukqznng côwqwnng, áaflcp chếulwi đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng khôwqwnng ăozvun đnmgeưozvuzuhoc mộtatst quảrhdy tim nàvuhqo nữxzgha.
Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxtatsn nàvuhqy thìddeb ngang tàvuhqi ngang sứkaiwc. Têtatsn kỵrnqlbrtv kia mưozvuzuhon chiếulwin mãtatsozvuwojri thâwqwnn cóqjaeozvung lưozvuzuhong hắccccc áaflcm vôwqwnozvung dàvuhqy đnmgeddebc, nhưozvung vừnxhja vặddebn lạrecxi gặddebp võxvjx hồcebsn Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiw khắccccc chếulwi lẫqljnn nhau. Hắccccc áaflcm vàvuhq quang minh, hai năozvung lưozvuzuhong hoàvuhqn toàvuhqn tráaflci ngưozvuzuhoc va chạrecxm, sóqjaeng năozvung lưozvuzuhong liêtatsn tụpvyrc bùozvung nổivnc trong khôwqwnng khínxhj.

Nhưozvung hiệlupbn tạrecxi làvuhq buổivnci tốppcfi, hiểttdln nhiêtatsn năozvung lưozvuzuhong thầyyinn tháaflcnh hơuyqpi bấlzvst lợzuhoi.

Hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtvqjae cảrhdym giáaflcc nhâwqwnn mãtats nhấlzvst thểttdl, con chiếulwin mãtats áaflcc mộtatsng kia lao vềrhdy phínxhja trưozvuwojrc vàvuhq phínxhja sau, hoàvuhqn toàvuhqn tưozvuơuyqpng thôwqwnng vớwojri tâwqwnm ýfwlu củmihfa hắccccn. Khi trọqdzzng kiếulwim trong tay hắccccn chéuahym ra, hoảrhdy diễylimm màvuhqu đnmgeen chóqjaei mắcccct bùozvung nổivnc, bộtatsc pháaflct ra dao đnmgetatsng năozvung lưozvuzuhong mạrecxnh mẽurza. Hoảrhdy diễylimm màvuhqu đnmgeen tan vàvuhqo mộtatst thểttdl vớwojri trọqdzzng kiếulwim, ngang nhiêtatsn chéuahym xuốppcfng.

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx mởzaff ra hai cáaflcnh sau lưozvung, Đpbbwlzvsu Khảrhdyi màvuhqu trắccccng phụpvyr thểttdl, áaflcnh sáaflcng trêtatsn ngưozvukqzni khôwqwnng ngừnxhjng táaflcch ra, phốppcfi hợzuhop vớwojri Thẩvvsmm Pháaflcn Chi Quang, mộtatst lầyyinn lạrecxi mộtatst lầyyinn côwqwnng kínxhjch. Thếulwi nhưozvung hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtvwqwnng phòwojrng nhấlzvst thểttdl, nhâwqwnn mãtats nhấlzvst thểttdl, vữxzghng nhưozvuxvjxi cao. Trong nhấlzvst thờkqzni ngưozvukqzni nàvuhqy khôwqwnng thểttdlvuhqm gìddeb ngưozvukqzni kia. Nhưozvung từnxhj trìddebnh đnmgetats hồcebsn lựkgqbc cóqjae thểttdl thấlzvsy, hiểttdln nhiêtatsn làvuhq hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtv cao hơuyqpn mộtatst bậvuhqc.
Trong mọqdzzi ngưozvukqzni, tưozvuơuyqpng đnmgeppcfi màvuhqqjaei thìddeb Từnxhj Lạrecxp Trínxhjvuhq ngưozvukqzni nhàvuhqn nhãtats nhấlzvst. Lúxvjxc nàvuhqy hắccccn cũnamxng đnmgeãtats mặddebc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi. Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa hắccccn màvuhqu trắccccng, nhưozvung kháaflcc vớwojri Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxzaff đnmgeiểttdlm khôwqwnng cóqjae khínxhj tứkaiwc thầyyinn tháaflcnh, nhìddebn qua lạrecxi rấlzvst nặddebng. Hắccccn thâwqwnn hìddebnh cao lớwojrn, sau khi mặddebc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi thìddeb khôwqwnng hềrhdy mậvuhqp mạrecxp, ngưozvuzuhoc lạrecxi cóqjae cảrhdym giáaflcc hùozvung tráaflcng.

Hắccccn đnmgekaiwng bêtatsn cạrecxnh Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, giốppcfng nhưozvuvuhq thủmihf hộtats giảrhdy củmihfa nàvuhqng.

Hai bêtatsn lâwqwnm vàvuhqo thếulwi giằpbbwng co, màvuhq phínxhja xa, hắccccc y nhâwqwnn đnmgeãtats bắcccct đnmgeyyinu gϊếulwiŧ chóqjaec trong xe.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vừnxhja đnmgeppcfi chiếulwin vớwojri đnmgeppcfi thủmihf, vừnxhja chúxvjx ýfwlu đnmgeếulwin biếulwin hoáaflc toàvuhqn trưozvukqznng. Hắccccn chỉrnql nhìddebn vàvuhqi lầyyinn liềrhdyn nắccccm đnmgeưozvuzuhoc tìddebnh huốppcfng củmihfa đnmgecebsng bạrecxn.

Khôwqwnng thểttdl tiếulwip tụpvyrc nữxzgha, nếulwiu kéuahyo dàvuhqi thìddeb mấlzvsy trăozvum sinh mệlupbnh trêtatsn Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu đnmgerhdyu sẽurza mấlzvst.

Nghĩbrtv tớwojri đnmgeâwqwny, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgetatst nhiêtatsn ngửrnqla mặddebt lêtatsn trờkqzni gàvuhqo to mộtatst tiếulwing, "Toàvuhqn lựkgqbc ra tay!"
Theo tiếulwing héuahyt lớwojrn củmihfa hắccccn, Đpbbwlzvsu Khảrhdyi trêtatsn ngưozvukqzni kim quang đnmgerecxi phóqjaeng, khínxhj thếulwi trong chớwojrp mắcccct thay đnmgeivnci. Hắccccn rơuyqpi xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst, toàvuhqn thâwqwnn nguy nga tựkgqba núxvjxi cao.

Từnxhj trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn, mộtatst vòwojrng hàvuhqo quang màu nâwqwnu nhạt toảrhdy ra. Lúxvjxc vòwojrng hàvuhqo quang nàvuhqy bắccccn ra, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Thấlzvst Hoàvuhqn Hồcebsn Tháaflcnh luôwqwnn tấlzvsn côwqwnng hắccccn đnmgetatst nhiêtatsn cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc thâwqwnn thểttdl trầyyinm xuốppcfng, trựkgqbc tiếulwip rơuyqpi xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst. Màvuhq khi móqjaeng vuốppcft sắccccc béuahyn kia lầyyinn nữxzgha chộtatsp vàvuhqo ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn thìddeb cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc mộtatst lựkgqbc phảrhdyn chấlzvsn cựkgqbc kỳpvyr khủmihfng bốppcf bộtatsc pháaflct, móqjaeng vuốppcft củmihfa hắccccn trựkgqbc tiếulwip bay trởzaff vềrhdy.

Đpbbwâwqwny làvuhq ...

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn châwqwnn phảrhdyi giậvuhqm xuốppcfng đnmgelzvst, Kim Long Háaflcm Đpbbwvlbka!

aflcm đnmgeyyinu kim long chui ra, lựkgqbc xung kínxhjch mạrecxnh mẽurza khiếulwin Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Thấlzvst Hoàvuhqn Hồcebsn Tháaflcnh têtats liệlupbt toàvuhqn thâwqwnn vàvuhq bịvlbkuahyo xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst.

Hắccccn cũnamxng nghe đnmgeưozvuzuhoc tiếulwing héuahyt lớwojrn củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, hơuyqpn nữxzgha lúxvjxc nàvuhqy đnmgetatst nhiêtatsn xuấlzvst hiệlupbn biếulwin hóqjaea, hắccccn khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb lầyyinn nữxzgha thi triểttdln hồcebsn kỹfulm thứkaiwozvum, cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiw bảrhdyy cũnamxng sáaflcng lêtatsn.
Trong khoảrhdynh khắccccc nàvuhqy, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats biếulwit võxvjx hồcebsn củmihfa têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhqy làvuhqddeb.

Mộtatst con biêtatsn bứkaiwc cựkgqbc lớwojrn mặddebc áaflco giáaflcp xuấlzvst hiệlupbn trưozvuwojrc mặddebt Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, Hấlzvsp Huyếulwit Biêtatsn Bứkaiwc! Đpbbwâwqwny chínxhjnh làvuhqxvjx hồcebsn củmihfa hắccccn, khóqjae tráaflcch tốppcfc đnmgetats lạrecxi nhanh nhưozvu vậvuhqy, lạrecxi cóqjae thểttdl khốppcfng chếulwi huyếulwit dịvlbkch, hoáaflc ra võxvjx hồcebsn củmihfa hắccccn cóqjae liêtatsn quan đnmgeếulwin vấlzvsn đnmgerhdyvuhqy.

Nhưozvung màvuhqozvu đnmgeãtats thi triểttdln hồcebsn kỹfulm thứkaiw bảrhdyy, Hấlzvsp Huyếulwit Biêtatsn Bứkaiwc châwqwnn thâwqwnn thìddeb lựkgqbc húxvjxt khổivncng lồcebs từnxhjozvuwojri mặddebt đnmgelzvst vẫqljnn khiếulwin hắccccn khôwqwnng thểttdl thoáaflct ra ngay đnmgeưozvuzuhoc. 

wqwnng kínxhjch củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats triểttdln khai. Kim Long Háaflcm Đpbbwvlbka chấlzvsn đnmgetatsng khiếulwin toàvuhqn thâwqwnn Hấlzvsp Huyếulwit Biêtatsn Bứkaiwc têtats liệlupbt, nhưozvung dựkgqba vàvuhqo lựkgqbc phòwojrng ngựkgqbozvukqznng đnmgerecxi củmihfa Võxvjx Hồcebsn Châwqwnn Thâwqwnn, hắccccn chỉrnql trìddeb trệlupb trong giâwqwny láaflct rồcebsi lao ra phínxhja ngoàvuhqi.

Thếulwi nhưozvung làvuhq, quang hoàvuhqn màu nâwqwnu nhạt phóqjaeng ra trêtatsn ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cóqjae lựkgqbc húxvjxt quáaflc mạrecxnh, ởzaff trong đnmgeóqjae, tốppcfc đnmgetats củmihfa hắccccn vẫqljnn bịvlbk hạrecxn chếulwi nhấlzvst đnmgevlbknh.
Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng trong tay Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn dùozvung nhưozvu roi, từnxhj trêtatsn trờkqzni đnmgevuhqp xuốppcfng. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, trong miệlupbng hắccccn pháaflct ra mộtatst tiếulwing gàvuhqo théuahyt, Hoàvuhqng Kim Long Hốppcfng!

Trong mắcccct pháaflct ra tửrnql quang, Tửrnql Cựkgqbc Ma Đpbbwcebsng!

Trong chốppcfc láaflct, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats phóqjaeng thínxhjch tấlzvst cảrhdy nhữxzghng hồcebsn kỹfulm khốppcfng chếulwivuhq hắccccn cóqjae thểttdl sửrnql dụpvyrng. Hấlzvsp Huyếulwit Biêtatsn Bứkaiwc khôwqwnng cóqjaeaflcch nàvuhqo, chỉrnqlqjae thểttdl khiếulwin mìddebnh nhanh chóqjaeng hoáaflc thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvu, sửrnql dụpvyrng phưozvuơuyqpng thứkaiwc hắccccn am hiểttdlu nhấlzvst làvuhq thoáaflct khỏxvjxi chiếulwin trưozvukqznng, bỏxvjx chạrecxy.

Nhưozvung Tửrnql Cựkgqbc Ma Đpbbwcebsng tinh thầyyinn trùozvung kínxhjch khiếulwin đnmgetatsng táaflcc củmihfa hắccccn chậvuhqm nửrnqla nhịvlbkp, chínxhjnh làvuhqxvjxc nàvuhqy đnmgeãtats quyếulwit đnmgevlbknh thắccccng bạrecxi củmihfa trậvuhqn đnmgelzvsu.

Mộtatst thâwqwnn ảrhdynh màvuhqu vàvuhqng đnmgetatst nhiêtatsn khôwqwnng tiếulwing đnmgetatsng chui lêtatsn từnxhj mặddebt đnmgelzvst, quấlzvsn quanh ngưozvukqzni hắccccn vàvuhquahyo hắccccn xuốppcfng. Đpbbwcebsng thờkqzni, trưozvuwojrc khi hoáaflc thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvu, Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng rốppcft cuộtatsc đnmgeãtats đnmgeáaflcnh vàvuhqo thâwqwnn thểttdl hắccccn.
vuhq Hồcebsn Sưozvu Thấlzvst Hoàvuhqn kêtatsu thảrhdym mộtatst tiếulwing, Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn pháaflct ra tiếulwing pháaflc toáaflci liêtatsn tụpvyrc, hắccccn bịvlbk nệlupbn xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nâwqwnng châwqwnn phảrhdyi lêtatsn, rồcebsi đnmgetatst nhiêtatsn thâwqwnn thểttdl hắccccn lêtatsn nhưozvu diềrhdyu gặddebp gióqjae, thăozvung nhậvuhqp khôwqwnng trung. Thay thếulwi vịvlbk trínxhj củmihfa hắccccn làvuhq mộtatst thâwqwnn hìddebnh vôwqwnozvung cao lớwojrn, hồcebsn linh thứkaiw hai, Báaflcozvuơuyqpng Long!

Châwqwnn phảrhdyi Báaflcozvuơuyqpng Long khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb giẫqljnm xuốppcfng ngưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Thấlzvst Hoàvuhqn Hồcebsn Tháaflcnh.

Phảrhdyi biếulwit rằpbbwng, Báaflcozvuơuyqpng Long thâwqwnn cao 60 méuahyt, ngay cảrhdy khínxhj lựkgqbc 10 vạrecxn câwqwnn củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng khôwqwnng thểttdl lay chuyểttdln trọqdzzng lưozvuzuhong củmihfa nóqjae.

Vớwojri tưozvuaflcch làvuhq kẻibnx gϊếulwiŧ chóqjaec kinh khủmihfng nhấlzvst trêtatsn mặddebt đnmgelzvst, mộtatst cưozvuwojrc nàvuhqy củmihfa Báaflcozvuơuyqpng Long trựkgqbc tiếulwip khiếulwin mặddebt đnmgelzvst run rẩvvsmy, ngay cảrhdy Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu ởzaff phínxhja xa cũnamxng lắccccc lưozvu.

Tay phảrhdyi Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql vềrhdyozvuwojrng toa xa, "Kim Ngữxzgh, đnmgei!"
Kim Ngữxzghxvjxc trưozvuwojrc quấlzvsn quanh ngưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuxvjxc nàvuhqy hoáaflc thàvuhqnh mộtatst mũnamxi têtatsn sắccccc béuahyn, vọqdzzt vềrhdy phínxhja hắccccc y nhâwqwnn Tam Hoàvuhqn kia.

Mộtatst tia sưozvuơuyqpng mùozvu tảrhdyn ra dưozvuwojri châwqwnn Báaflcozvuơuyqpng Long, sau đnmgeóqjae lạrecxi bỏxvjx trốppcfn vềrhdy phínxhja xa.

Lỗofzonamxi Báaflcozvuơuyqpng Long phun ra mộtatst luồcebsng khínxhjqjaeng, ngay sau đnmgeóqjae, nóqjae đnmgetatst nhiêtatsn mởzaff miệlupbng, phun ra mộtatst ngọqdzzn lửrnqla đnmgexvjx rựkgqbc.

Hồcebsn kỹfulm hoáaflc thâwqwnn thàvuhqnh sưozvuơuyqpng mùozvu củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Hấlzvsp Huyếulwit Biêtatsn Bứkaiwc am hiểttdlu nhấlzvst làvuhq tráaflcnh cáaflcc côwqwnng kínxhjch vậvuhqt lýfwlu, nhưozvung ởzaff trạrecxng tháaflci hoáaflcozvuơuyqpng mùozvu, côwqwnng kínxhjch năozvung lưozvuzuhong táaflcc dụpvyrng lêtatsn ngưozvukqzni hắccccn sẽurzaqjae hiệlupbu quảrhdy gấlzvsp bộtatsi.

Giữxzgha tiếulwing kêtatsu gàvuhqo thêtats thảrhdym, hắccccn đnmgeãtats bịvlbk hỏxvjxa diễylimm kinh khủmihfng kia phun thẳbelkng vàvuhqo ngưozvukqzni.

Nhưozvung đnmgeúxvjxng lúxvjxc nàvuhqy, từnxhj trong sưozvuơuyqpng mùozvu bay ra vôwqwn sốppcf con biêtatsn bứkaiwc nhỏxvjx, bay vềrhdy bốppcfn phưozvuơuyqpng táaflcm hưozvuwojrng. Thủmihf đnmgeoạrecxn bảrhdyo vệlupbnxhjnh mạrecxng củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuqjae thểttdlqjaei làvuhq tầyyinng tầyyinng lớwojrp lớwojrp.
------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 795: Đpbbwrecxi Thiêtatsn Sứkaiw Chi Nộtats

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hừnxhj lạrecxnh mộtatst tiếulwing, đnmgekaiwng trêtatsn đnmgernqlnh đnmgeyyinu Báaflcozvuơuyqpng Long, lậvuhqp tứkaiwc quang hoàvuhqn màvuhqu nâwqwnu nhạt lạrecxi xuấlzvst hiệlupbn lầyyinn nữxzgha. Trọqdzzng lựkgqbc khổivncng lồcebs từnxhj trêtatsn trờkqzni giáaflcng xuốppcfng, áaflcp chếulwi nhữxzghng con biêtatsn bứkaiwc nhỏxvjx kia lầyyinn lưozvuzuhot rơuyqpi xuốppcfng đnmgelzvst.

Ngay sau đnmgeóqjae, từnxhjng đnmgeáaflcm Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng đnmgetatst ngộtatst từnxhj mặddebt đnmgelzvst mọqdzzc lêtatsn, hóqjaea thàvuhqnh Lam Ngâwqwnn Đpbbwtatst Thứkaiw Trậvuhqn. Nóqjae giốppcfng nhưozvu kẹttdlo kéuahyo, xuyêtatsn qua thâwqwnn thểttdl từnxhjng con biêtatsn bứkaiwc.

Diệlupbt cỏxvjx tậvuhqn gốppcfc! Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhấlzvst đnmgevlbknh làvuhqm rấlzvst tốppcft đnmgeiềrhdyu nàvuhqy.

Thâwqwnn hìddebnh Báaflcozvuơuyqpng Long quay lạrecxi, phóqjaeng tớwojri chiếulwin trưozvukqznng bêtatsn kia. Thâwqwnn hìddebnh khổivncng lồcebs, bàvuhqn châwqwnn cựkgqbc lớwojrn, mỗofzoi bưozvuwojrc bưozvuwojrc ra đnmgerhdyu mang theo chấlzvsn đnmgetatsng khôwqwnng gìddebaflcnh kịvlbkp.

Từnxhj khi Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hoàvuhqn thàvuhqnh chôwqwnn xưozvuơuyqpng trong Long cốppcfc, hồcebsn linh Báaflcozvuơuyqpng Long củmihfa hắccccn khôwqwnng biếulwit từnxhjxvjxc nàvuhqo đnmgeãtats hoáaflc thàvuhqnh thựkgqbc thểttdl.
Chínxhjnh xáaflcc màvuhqqjaei thìddeb, trong quáaflc trìddebnh chôwqwnn xưozvuơuyqpng, khi Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn mai táaflcng mộtatst đnmgeyyinu Báaflcozvuơuyqpng Long đnmgeãtats mọqdzzc cáaflcnh thìddeb hồcebsn linh Báaflcozvuơuyqpng Long đnmgeãtats cắccccn nuốppcft bộtatsvuhqi cốppcft đnmgeóqjae, vềrhdy sau thìddeb chìddebm vàvuhqo ngủmihf say trong mộtatst năozvum.

Khi nóqjae xuấlzvst hiệlupbn lầyyinn nữxzgha thìddeb Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cóqjae thểttdl triệlupbu hoáaflcn nóqjae đnmgei ra trựkgqbc tiếulwip chiếulwin đnmgelzvsu.

Nhưozvung chuyệlupbn nàvuhqy cũnamxng khôwqwnng phảrhdyi khôwqwnng cầyyinn trảrhdy giáaflc. Cáaflci giáaflc phảrhdyi trảrhdyvuhq tiêtatsu hao hồcebsn lựkgqbc củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Hơuyqpn nữxzgha, tốppcfc đnmgetats tiêtatsu hao vôwqwnozvung nhanh. Vớwojri cưozvukqznng đnmgetats hồcebsn lựkgqbc hiệlupbn tạrecxi củmihfa hắccccn thìddebaflcozvuơuyqpng Long chỉrnqlqjae thểttdl chiếulwin đnmgelzvsu nửrnqla phúxvjxt.

Nhưozvung màvuhq, đnmgeâwqwny làvuhq chiếulwin trưozvukqznng, nửrnqla phúxvjxt đnmgeãtatsqjae thểttdl quyếulwit đnmgevlbknh rấlzvst nhiềrhdyu thứkaiw, thậvuhqm chínxhjvuhq thắccccng bạrecxi.

Mộtatst têtatsn Thấlzvst Hoàvuhqn Hồcebsn Tháaflcnh, trong thờkqzni gian ngắccccn ngủmihfi khi Báaflcozvuơuyqpng Long xuấlzvst hiệlupbn đnmgeãtats bịvlbk Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn giảrhdyi quyếulwit xong.

Khi Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hôwqwntatsn toàvuhqn lựkgqbc chiếulwin đnmgelzvsu thìddeb đnmgecebsng bạrecxn củmihfa hắccccn cũnamxng bạrecxo pháaflct.
Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy ngửrnqla mặddebt lêtatsn trờkqzni gàvuhqo théuahyt mộtatst tiếulwing, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwozvu trêtatsn ngưozvukqzni sáaflcng lêtatsn, thâwqwnn thểttdl co lạrecxi vàvuhqi phầyyinn, nhưozvung cáaflcnh tay càvuhqng thêtatsm tráaflcng kiệlupbn. Cựkgqb chuỳpvyr trong tay đnmgeáaflcnh ra, cứkaiwng rắccccn nệlupbn bay Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu.

Cựkgqb Ma Tháaflci Thảrhdyn!

Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy phóqjaeng ngưozvukqzni lêtatsn, đnmgeôwqwni cựkgqb chuỳpvyr mởzaff ra, đnmgetatsn cuồcebsng côwqwnng kínxhjch têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu kia.

tatsn kia, Tinh Thầyyinn Kiếulwim trong tay Diệlupbp Tinh Lan biếulwin thàvuhqnh Kiếulwim Tinh Vũnamx, vôwqwn sốppcf kiếulwim quang bao phủmihftatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang kia, cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwozvum trêtatsn ngưozvukqzni nàvuhqng sáaflcng lêtatsn.

Đpbbwôwqwni mắcccct Diệlupbp Tinh Lan đnmgetatst nhiêtatsn trởzafftatsn sáaflcng nhưozvu sao, Tinh Thầyyinn Kiếulwim chỉrnqltatsn khôwqwnng trung, ngay sau đnmgeóqjae, cảrhdy ngưozvukqzni nàvuhqng đnmgeãtats biếulwin mấlzvst.

Bầyyinu trờkqzni trong chốppcfc láaflct trởzafftatsn hưozvurhdyo, sau đnmgeóqjae, mộtatst thanh cựkgqb kiếulwim giốppcfng nhưozvu cắcccct ngang bầyyinu trờkqzni hạrecx xuốppcfng. Chớwojrp mắcccct rơuyqpi xuốppcfng! Trựkgqbc chỉrnqltatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang kia.
vuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang cảrhdym nhậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc uy hiếulwip cựkgqbc lớwojrn, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwaflcu trêtatsn ngưozvukqzni sáaflcng lêtatsn, thâwqwnn thểttdlvuhqnh trưozvuwojrng thêtatsm mộtatst vòwojrng, thâwqwnn trêtatsn nâwqwnng lêtatsn, ngẩvvsmng đnmgeyyinu théuahyt dàvuhqi. Sau lưozvung hắccccn sáaflcng lêtatsn mộtatst vòwojrng hàvuhqo quang nhưozvu mặddebt trăozvung, chỉrnqlvuhq mặddebt trăozvung nàvuhqy cóqjaevuhqu đnmgexvjx nhưozvuaflcu.

Hồcebsn kỹfulm thứkaiwaflcu, Huyếulwit Lang Tiếulwiu Nguyệlupbt!

Hồcebsn kỹfulm Huyếulwit Lang Tiếulwiu Nguyệlupbt cóqjae thểttdl chấlzvsn nhiếulwip tinh thầyyinn đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng rấlzvst mạrecxnh, đnmgecebsng thờkqzni kínxhjƈɦ ŧɦínxhjƈɦ huyếulwit mạrecxch bảrhdyn thâwqwnn, bộtatsc pháaflct ra năozvung lựkgqbc gấlzvsp ba bìddebnh thưozvukqznng.

Đpbbwáaflcng tiếulwic, hắccccn lạrecxi đnmgeppcfi mặddebt vớwojri Diệlupbp Tinh Lan, mộtatst kiếulwim sĩbrtv tốppcfi thưozvuzuhong.

fulm trạrecxng tháaflci Nhâwqwnn Kiếulwim Hợzuhop Nhấlzvst, tinh thầyyinn chấlzvsn nhiếulwip củmihfa Huyếulwit Lang Tiếulwiu Nguyệlupbt căozvun bảrhdyn khôwqwnng cóqjae bấlzvst kỳpvyrrhdynh hưozvuzaffng nàvuhqo tớwojri nàvuhqng.

Cựkgqb kiếulwim từnxhj trêtatsn trờkqzni giáaflcng xuốppcfng, trựkgqbc tiếulwip đnmgeáaflcnh bay têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang kia. Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi luôwqwnn bảrhdyo vệlupb thâwqwnn thểttdl hắccccn đnmgeãtats nứkaiwt ra mộtatst vếulwit lớwojrn. Ởfulm chínxhjnh giữxzgha còwojrn lưozvuu lạrecxi mộtatst vếulwit thưozvuơuyqpng rấlzvst sâwqwnu, đnmgeếulwin mứkaiwc cóqjae thểttdl nhìddebn thấlzvsy xưozvuơuyqpng.
Đpbbwâwqwny làvuhqddebnh huốppcfng hắccccn còwojrn đnmgeưozvuzuhoc hồcebsn kỹfulm Huyếulwit Lang Tiếulwiu Nguyệlupbt bảrhdyo vệlupb, nếulwiu khôwqwnng thâwqwnn thểttdl hắccccn sẽurza bịvlbk chéuahym làvuhqm đnmgeôwqwni.

vuhqo quang thầyyinn tháaflcnh trêtatsn ngưozvukqzni Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx bỗofzong thu liễylimm, nhưozvung cảrhdy ngưozvukqzni hắccccn đnmgeãtats biếulwin thàvuhqnh màvuhqu vàvuhqng, ngay cảrhdy hai cáaflcnh sau lưozvung cũnamxng vậvuhqy. Tháaflcnh Kiếulwim trong tay thiêtatsu đnmgeppcft lêtatsn Thầyyinn Tháaflcnh Hỏxvjxa Diễylimm. Cảrhdy ngưozvukqzni hắccccn trong nháaflcy mắcccct tậvuhqp trung.

Hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwozvum sáaflcng lêtatsn, trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn lưozvuu chuyểttdln vầyyinng sáaflcng màvuhqu vàvuhqng vàvuhq mởzaff ra từnxhjng đnmgeưozvukqznng vâwqwnn, tiểttdlu thiêtatsn sứkaiw từnxhjng xuấlzvst hiệlupbn ởzaff đnmgerecxi hộtatsi Hảrhdyi Thầyyinn Duyêtatsn Tưozvuơuyqpng Thâwqwnn lúxvjxc nàvuhqy cũnamxng ởzaff phínxhja sau hắccccn. Nàvuhqng đnmgetatst nhiêtatsn yêtatsn lặddebng dung nhậvuhqp vàvuhqo cơuyqp thểttdl hắccccn.

Thâwqwnn thểttdl Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx chấlzvsn đnmgetatsng, sau lưozvung xuấlzvst hiệlupbn thêtatsm mộtatst đnmgeôwqwni cáaflcnh, chỉrnqlvuhq đnmgeôwqwni cáaflcnh nàvuhqy làvuhqozvurhdyo. Khínxhj tứkaiwc thầyyinn tháaflcnh trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn tăozvung lêtatsn khôwqwnng biếulwit bao nhiêtatsu lầyyinn.

Bầyyinu trờkqzni lúxvjxc nàvuhqy đnmgetatst nhiêtatsn bừnxhjng sáaflcng, giốppcfng nhưozvuqjae mộtatst mặddebt trờkqzni xuyêtatsn qua bầyyinu trờkqzni đnmgeêtatsm. Mộtatst cộtatst sáaflcng màvuhqu vàvuhqng từnxhj trêtatsn trờkqzni giáaflcng xuốppcfng, rơuyqpi trêtatsn ngưozvukqzni Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx. Mộtatst quang ảrhdynh Thiêtatsn Sứkaiwaflcu Cáaflcnh cũnamxng xuấlzvst hiệlupbn trêtatsn khôwqwnng trung.
Tháaflcnh Kiếulwim trong tay Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx giốppcfng nhưozvu mộtatst tấlzvsm gưozvuơuyqpng khúxvjxc xạrecx, khúxvjxc xa cộtatst sáaflcng màvuhqu vàvuhqng cựkgqbc lớwojrn kia vềrhdy phínxhja hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtv.

Áctvbc mộtatsng chiếulwin mãtatsozvuwojri thâwqwnn hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtvvuhqo théuahyt, hoảrhdy diễylimm màvuhqu đnmgeen bốppcfc lêtatsn, ôwqwnm trọqdzzn thâwqwnn thểttdl hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtv. Hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwaflcu củmihfa hắccccn nởzaff rộtats, hai tay nắccccm cựkgqb kiếulwim, đnmgetatst nhiêtatsn quéuahyt ngang, chéuahym đnmgeyyinu mìddebnh xuốppcfng. Cáaflci đnmgeyyinu rơuyqpi xuốppcfng hôwqwnng hắccccn, nhưozvung khínxhj tứkaiwc hắccccc áaflcm trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn bộtatsc pháaflct ra chấlzvsn đnmgetatsng vôwqwnozvung khủmihfng bốppcf.

Cựkgqb kiếulwim vung ra, va chạrecxm vớwojri hồcebsn kỹfulm thứkaiwozvum củmihfa Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx.

Hồcebsn kỹfulm thứkaiwozvum củmihfa Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx, Đpbbwrecxi Thiêtatsn Sứkaiw Chi Nộtats! Dẫqljnn đnmgetatsng lựkgqbc lưozvuzuhong thầyyinn tháaflcnh quang minh tinh khiếulwit nhấlzvst, quéuahyt sạrecxch mọqdzzi tàvuhq áaflcc.

vuhq hồcebsn kỹfulm thứkaiwaflcu củmihfa têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhq Kỵrnqlbrtv Biếulwin Thâwqwnn. Cóqjae thểttdl gia tăozvung lựkgqbc chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa mìddebnh lêtatsn nhiềrhdyu lầyyinn.

Loạrecxn chiếulwin trưozvuwojrc đnmgeóqjaeuyqp hồcebs trong chớwojrp mắcccct đnmgeãtats biếulwin thàvuhqnh sinh tửrnql chiếulwin.
"Oanh ----" Kim quang bắccccn ra mãtatsnh liệlupbt giốppcfng nhưozvu pháaflco hoa nởzaff rộtats. Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx cuốppcfi cùozvung vẫqljnn bịvlbkvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn làvuhqm suy yếulwiu nêtatsn bịvlbk kiếulwim quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen kia đnmgeáaflcnh bay ngưozvuzuhoc ra.

Tuy vậvuhqy hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtvnamxng khôwqwnng hềrhdy dễylim chịvlbku, áaflcc mộtatsng chiếulwin mãtatsozvuwojri thâwqwnn tan vỡfknx, hoáaflc thàvuhqnh từnxhjng câwqwny xưozvuơuyqpng, bịvlbk ngọqdzzn lửrnqla màvuhqu vàvuhqng thiêtatsu đnmgeppcft. Dưozvuwojri tìddebnh huốppcfng bấlzvst đnmgeccccc dĩbrtv, hắccccn truyềrhdyn tháaflcnh quang Đpbbwrecxi Thiêtatsn Sứkaiw Chi Nộtats cho toạrecx kỵrnql củmihfa mìddebnh, trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn cũnamxng nhiễylimm tháaflcnh quang nêtatsn khôwqwnng thểttdl khôwqwnng đnmgetatsn cuồcebsng thúxvjxc giụpvyrc hồcebsn lựkgqbc đnmgettdl đnmgeppcfi kháaflcng.

ozvufknxng bạrecxi câwqwnu thưozvuơuyqpng!

Bộtatsc pháaflct khiếulwin ngưozvukqzni ta rung đnmgetatsng nhấlzvst cũnamxng khôwqwnng phảrhdyi ba Chiếulwin Hồcebsn Sưozvu Hệlupbozvukqznng Côwqwnng nọqdzz, màvuhqvuhq Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn.

Tinh Trưozvuzuhong giơuyqp cao lêtatsn đnmgernqlnh đnmgeyyinu, Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn trong miệlupbng lẩvvsmm bẩvvsmm đnmgeiềrhdyu gìddeb đnmgeóqjae. Hồcebsn hoàvuhqn thứkaiw ba toảrhdyaflcng, ngay lậvuhqp tứkaiwc, Tinh Quang Sáaflcng Chóqjaei!
Từnxhjng đnmgerecxo tinh tuyếulwin bắccccn ra từnxhj ngưozvukqzni nàvuhqng, cơuyqp hồcebs ngay khi Diệlupbp Tinh Lan, Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxvuhq Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy bộtatsc pháaflct, từnxhjng đnmgerecxo tinh tuyếulwin đnmgeóqjae chuẩvvsmn xáaflcc tìddebm tớwojri Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuwqwny quanh bọqdzzn họqdzz.

xvjxc trưozvuwojrc Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn đnmgerhdyu khôwqwnng sửrnql dụpvyrng hồcebsn kỹfulmozvukqznng khốppcfng quầyyinn thểttdl, chínxhjnh làvuhq đnmgeang chờkqznuyqp hộtatsi nàvuhqy. Khốppcfng chếulwi đnmgeppcfi thủmihf, tínxhjnh bấlzvst ngờkqzn rấlzvst quan trọqdzzng, nhấlzvst làvuhq bấlzvst ngờkqzn lầyyinn đnmgeyyinu tiêtatsn còwojrn quan trọqdzzng hơuyqpn.

Tinh quang giốppcfng nhưozvu con mắcccct dàvuhqi, trong chớwojrp mắcccct đnmgeãtatsuyqpi trêtatsn ngưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu. Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci phốppcfi hợzuhop ăozvun ýfwlu nhưozvu thếulwivuhqo. Khi tinh quang lậvuhqp loèylim trêtatsn ngưozvukqzni Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, khi từnxhjng đnmgerecxo tinh tuyếulwin sáaflcng chóqjaei bắcccct đnmgeyyinu xuấlzvst hiệlupbn thìddebzaff phínxhja trưozvuwojrc nhấlzvst, ba ngưozvukqzni Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx, Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy vàvuhq Diệlupbp Tinh Lan đnmgerhdyu đnmgeãtatsqjae phảrhdyn ứkaiwng, nhanh chóqjaeng néuahy tráaflcnh sang mộtatst bêtatsn, nhưozvukqznng đnmgeưozvukqznng đnmgettdl cho tinh quang côwqwnng kínxhjch.
Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn cóqjaevuhqu xanh đnmgevuhqm, phínxhja trêtatsn cóqjae từnxhjng đnmgeiểttdlm tinh quang lóqjaeng láaflcnh, giốppcfng nhưozvuvuhq bầyyinu trờkqzni đnmgeêtatsm đnmgeyyiny sao. Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa nàvuhqng mệlupbnh danh làvuhq Tinh!

Sứkaiwc chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa hồcebsn sưozvu chủmihf khốppcfng trong Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci lúxvjxc nàvuhqy hoàvuhqn toàvuhqn bàvuhqy ra. Khi từnxhjng đnmgerecxo tinh quang vôwqwnozvung chínxhjnh xáaflcc rơuyqpi vàvuhqo ngưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu thìddeb bọqdzzn họqdzzozvukqznng nhưozvu đnmgeóqjaeng băozvung ngay lậvuhqp tứkaiwc, tấlzvst cảrhdy đnmgerhdyu dừnxhjng ngay tạrecxi chỗofzo, khôwqwnng nhúxvjxc nhínxhjch.

uyqp hộtatsi tốppcft nhưozvu vậvuhqy mọqdzzi ngưozvukqzni sao cóqjae thểttdl bỏxvjx qua?

Tạrecx Giảrhdyi vàvuhq phâwqwnn thâwqwnn đnmgecebsng thờkqzni lóqjaee lêtatsn, trong chốppcfc láaflct đnmgeãtatsqjae bốppcfn têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tu vi hơuyqpi thấlzvsp bịvlbk cắcccct yếulwit hầyyinu.

Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy nhảrhdyy lêtatsn, song chuỳpvyr trưozvuwojrc sau hung hăozvung đnmgevuhqp vàvuhqo ngựkgqbc Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu. Trong tiếulwing đnmgekaiwt gãtatsy, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu bịvlbkuahym đnmgei.

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx cắccccn chặddebt răozvung, cốppcfuahyn cảrhdym giáaflcc khôwqwnng dễylim chịvlbku, Tháaflcnh Kiếulwim trong tay chỉrnql, mộtatst đnmgerecxo Thẩvvsmm Pháaflcn Chi Quang cơuyqp hồcebs theo ngay sau tinh tuyếulwin rơuyqpi xuốppcfng ngưozvukqzni kỵrnqlbrtv hắccccc áaflcm khủmihfng bốppcf, khiếulwin toàvuhqn thâwqwnn hắccccn tràvuhqn đnmgeyyiny đnmgeiệlupbn quang màvuhqu vàvuhqng.
Diệlupbp Tinh Lan vừnxhja sửrnql dụpvyrng hồcebsn kỹfulm thứkaiwozvum, lúxvjxc nàvuhqy Tinh Thầyyinn Kiếulwim trong tay chỉrnql mộtatst cáaflci, tinh quang trêtatsn Đpbbwlzvsu Khảrhdyi bắccccn ra, hoáaflc thàvuhqnh mộtatst đnmgevuhqn tinh quang bạrecxo pháaflct, chớwojrp mắcccct xẹttdlt qua ngưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Cựkgqb Lang, Kiếulwim Thầyyinn Tinh! Mặddebc dùozvu chỉrnqlvuhq hồcebsn kỹfulm thứkaiw nhấlzvst, nhưozvung tốppcfc đnmgetats nhanh nhấlzvst, đnmgeưozvuzuhoc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi vàvuhq Tinh Thầyyinn Kiếulwim tăozvung phúxvjxc, uy lựkgqbc cũnamxng khôwqwnng tầyyinm thưozvukqznng.

Trong nhấlzvst thờkqzni, phầyyinn lớwojrn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgerhdyu đnmgeãtats bịvlbk trọqdzzng thưozvuơuyqpng.

namxng nhâwqwnn cơuyqp hộtatsi nàvuhqy, mộtatst đnmgeáaflcm Khôwqwni Phụpvyrc Đpbbwrecxi Báaflcnh Bao Thịvlbkt trong tay Từnxhj Lạrecxp Trínxhj chuẩvvsmn xáaflcc rơuyqpi trưozvuwojrc mặddebt mọqdzzi ngưozvukqzni, đnmgettdl bọqdzzn họqdzz chỉrnql cầyyinn háaflc miệlupbng làvuhqqjae thểttdl ăozvun đnmgeưozvuzuhoc. Màvuhq Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cũnamxng nhâwqwnn cơuyqp hộtatsi nàvuhqy, cưozvufknxi Báaflcozvuơuyqpng Long quay lạrecxi.

aflcozvuơuyqpng Long hung hãtatsn lao tớwojri, bảrhdyn thểttdlwojrn chưozvua tớwojri nhưozvung đnmgeãtatsaflc miệlupbng, mộtatst đnmgevuhqn hoảrhdy diễylimm cựkgqbc lớwojrn phụpvyrt ra.

Hồcebsn linh Báaflcozvuơuyqpng Long nàvuhqy cùozvung Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn tâwqwnm ýfwluozvuơuyqpng thôwqwnng, hoảrhdy diễylimm phun ra vừnxhja vặddebn bao trùozvum tấlzvst cảrhdyvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgeang uy hiếulwip nhóqjaem Tạrecx Giảrhdyi.
Hoảrhdy diễylimm do Báaflcozvuơuyqpng Long phun ra châwqwnn chínxhjnh làvuhq Long Viêtatsm! Vớwojri tưozvuaflcch làvuhq Đpbbwvlbka Long chi Vưozvuơuyqpng cưozvukqznng đnmgerecxi nhấlzvst, sứkaiwc chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa Báaflcozvuơuyqpng Long tuyệlupbt khôwqwnng kéuahym Châwqwnn Long, ởzaff phưozvuơuyqpng diệlupbn kháaflcc thậvuhqm chínxhjvuhqng thêtatsm đnmgeáaflcng sợzuho. Màvuhq khi Báaflcozvuơuyqpng Long lộtatst xáaflcc vàvuhq mọqdzzc cáaflcnh thìddeb chínxhjnh làvuhq tồcebsn tạrecxi tiếulwip cậvuhqn Cửrnqlu Đpbbwrecxi Long Vưozvuơuyqpng.

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 796: Khắccccc đnmgevlbkch

Long viêtatsm nóqjaeng rựkgqbc quéuahyt qua, chỉrnqlwojrn lạrecxi mộtatst mảrhdynh tro tàvuhqn. Long viêtatsm củmihfa Long tộtatsc khôwqwnng phảrhdyi làvuhq Hoảrhdy nguyêtatsn tốppcf dẫqljnn đnmgetatsng từnxhj thiêtatsn đnmgevlbka nguyêtatsn lựkgqbc, màvuhqvuhq hoảrhdy diễylimm đnmgeddebc thùozvuvvsmn chứkaiwa bêtatsn trong cơuyqp thểttdl, nhiệlupbt đnmgetats rấlzvst cao, còwojrn cao hơuyqpn lam diễylimm hỏxvjxa cầyyinu củmihfa Cổivnc Nguyệlupbt.

uyqpn nữxzgha, vớwojri cưozvukqznng đnmgetats sinh mệlupbnh củmihfa Báaflcozvuơuyqpng Long, hoảrhdy diễylimm màvuhqqjae phu ra cựkgqbc kỳpvyrozvukqznng đnmgerecxi.

Tinh Quang Sáaflcng Chóqjaei cóqjae thểttdl khoáaflc tuyệlupbt đnmgeppcfi trong mộtatst giâwqwny, nhưozvung trong mộtatst giâwqwny nàvuhqy đnmgeãtats quyếulwit đnmgevlbknh tínxhjnh mạrecxng củmihfa vôwqwn sốppcf ngưozvukqzni. Tìddebnh hìddebnh cơuyqp hồcebs trong chớwojrp mắcccct bịvlbk đnmgerhdyo ngưozvuzuhoc!
Khốppcfng chếulwi củmihfa Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn còwojrn chưozvua kếulwit thúxvjxc, mộtatst quang hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng cơuyqp hồcebs trong chốppcfc láaflct đnmgeãtats xuấlzvst hiệlupbn trêtatsn ngưozvukqzni Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu. Hắccccn mớwojri vừnxhja khôwqwni phụpvyrc lạrecxi từnxhj Tinh Quang Sáaflcng Chóqjaei, cảrhdym nhậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc thâwqwnn thểttdl đnmgeau nhứkaiwc kịvlbkch liệlupbt, màvuhqxvjxc nàvuhqy lạrecxi bịvlbk Tinh Luâwqwnn Băozvung Liêtatsn quấlzvsn quanh, đnmgekaiwng tạrecxi chỗofzo khôwqwnng đnmgetatsng đnmgevuhqy đnmgeưozvuzuhoc.

xvjxc trưozvuwojrc khi song chuỳpvyruahym ra, Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy đnmgeãtats đnmgeáaflcnh hắccccn vềrhdy phínxhja Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, bởzaffi vìddebvuhqng thấlzvsy Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats giảrhdyi quyếulwit xong đnmgeppcfi thủmihf củmihfa mìddebnh vàvuhq đnmgeang chạrecxy vềrhdytatsn nàvuhqy. Tuy bọqdzzn họqdzz khôwqwnng biếulwit con Báaflcozvuơuyqpng Long nàvuhqy làvuhqddeb, nhưozvung đnmgeppcfi vớwojri thựkgqbc lựkgqbc củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, bọqdzzn họqdzz đnmgerhdyu cóqjaewojrng tin tuyệlupbt đnmgeppcfi.

Cho nêtatsn, khi thâwqwnn thểttdlvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu bịvlbk đnmgevlbknh trụpvyr mộtatst lầyyinn nữxzgha thìddeb hắccccn chứkaiwng kiếulwin mộtatst con quáaflci vậvuhqt đnmgei tớwojri trưozvuwojrc mặddebt mìddebnh.

aflci đnmgewqwni Báaflcozvuơuyqpng Long nhếulwich lêtatsn, trưozvuwojrc ngựkgqbc làvuhq mộtatst đnmgeôwqwni móqjaeng vuốppcft, hai châwqwnn cựkgqbc kỳpvyr tráaflcng kiệlupbn lấlzvsy đnmgeàvuhq, sau đnmgeóqjae nhảrhdyy lêtatsn.
Vớwojri thâwqwnn thểttdl to lớwojrn củmihfa nóqjae, nhảrhdyy lêtatsn nhìddebn qua cóqjae chúxvjxt ngu ngơuyqp, ngay cảrhdy áaflcnh mắcccct cũnamxng khôwqwnng hung lệlupb, nhưozvung trong mắcccct Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu thìddeb chỉrnqlqjae tuyệlupbt vọqdzzng!

Quáaflci vậvuhqt khổivncng lồcebs thâwqwnn cao hơuyqpn 60 méuahyt, vôwqwnozvung hùozvung tráaflcng từnxhj trêtatsn trờkqzni giáaflcng xuốppcfng. Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu thâwqwnn cao 10 méuahyt, nhìddebn đnmgeãtats rấlzvst khổivncng lồcebs, nhưozvung 10 méuahyt so vớwojri 60 méuahyt, xéuahyt vềrhdy thểttdlnxhjch, chêtatsnh lệlupbch khôwqwnng chỉrnql 6 lầyyinn, màvuhqvuhq 60 lầyyinn.

Đpbbwiểttdlm kinh khủmihfng nhấlzvst củmihfa Báaflcozvuơuyqpng Long làvuhq thâwqwnn hìddebnh vôwqwnozvung cưozvukqznng hãtatsn, qua đnmgeóqjaeqjae thểttdl thấlzvsy đnmgeưozvuzuhoc kếulwit quảrhdy.

"Rắccccc!" Tiếulwing xưozvuơuyqpng vỡfknx liêtatsn tiếulwip vang lêtatsn, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu đnmgeãtats biếulwin thàvuhqnh đnmgeppcfng mảrhdynh vụpvyrn.

Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy song chùozvuy vung vẩvvsmy, trựkgqbc tiếulwip tìddebm tớwojri hắccccc áaflcm kỵrnqlbrtv đnmgeang bịvlbk Thẩvvsmm Pháaflcn Chi Quang bao phủmihf. Khôwqwnng hềrhdy nghi ngờkqzn, câwqwnn tiểttdlu ly đnmgeãtats nghiêtatsng.

tatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn ởzaff sau đnmgecebsng đnmgetatsi kia toáaflct ra vẻibnx chấlzvsn kinh. Khi Báaflcozvuơuyqpng Long đnmgerecxp vỡfknx thâwqwnn hìddebnh Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu thìddeb nguyềrhdyn rủmihfa chậvuhqm chạrecxp mớwojri rơuyqpi xuốppcfng ngưozvukqzni nóqjae.
aflcozvuơuyqpng Long nổivnci giậvuhqn gầyyinm lêtatsn, trêtatsn ngưozvukqzni sáaflcng lêtatsn mộtatst tầyyinng hàvuhqo quang áaflcm kim sắccccc, nguyềrhdyn rủmihfa chậvuhqm chạrecxp khôwqwnng cóqjae hiệlupbu quảrhdy.

Đpbbwâwqwny làvuhqozvung lựkgqbc thiêtatsn phúxvjx củmihfa Báaflcozvuơuyqpng Long, gọqdzzi làvuhqaflcozvuơuyqpng. Tấlzvst cảrhdy hồcebsn kỹfulm khốppcfng chếulwiuyqpi trêtatsn ngưozvukqzni nóqjae đnmgerhdyu bịvlbk suy yếulwiu rấlzvst nhiềrhdyu. Mặddebc dùozvuvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn làvuhq Lụpvyrc Hoàvuhqn, nhưozvung xéuahyt vềrhdy cấlzvsp đnmgetats sinh mệlupbnh lạrecxi chêtatsnh lệlupbch quáaflc lớwojrn vớwojri Báaflcozvuơuyqpng Long. Cho nêtatsn, nguyềrhdyn rủmihfa chậvuhqm chạrecxp căozvun bảrhdyn khôwqwnng cóqjae nửrnqla đnmgeiểttdlm hiệlupbu quảrhdy.

vuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn vừnxhja phóqjaeng thínxhjch nguyềrhdyn rủmihfa vừnxhja quay đnmgeyyinu bỏxvjx chạrecxy, hiểttdln nhiêtatsn hắccccn nhìddebn ra đnmgeưozvuzuhoc tìddebnh huốppcfng khôwqwnng ổivncn. Hắccccn nhấlzvsc tay lêtatsn, mộtatst hàvuhqo quang màvuhqu vàvuhqng phóqjaeng lêtatsn trờkqzni. Lậvuhqp tứkaiwc trêtatsn bầyyinu trờkqzni xuấlzvst hiệlupbn mộtatst quang ảrhdynh khôwqwnwqwnu màvuhqu vàvuhqng dữxzgh tợzuhon.

aflcozvuơuyqpng Long phun ra Long viêtatsm, phạrecxm vi bao trùozvum rộtatsng lớwojrn, ngăozvun lạrecxi đnmgeưozvukqznng đnmgei củmihfa têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn kia. Sau đnmgeóqjae, khi Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn còwojrn đnmgeang kinh hãtatsi thìddeb bịvlbk kim quang đnmgeâwqwnm thủmihfng, đnmgeínxhjnh trêtatsn mặddebt đnmgelzvst. Đpbbwóqjaevuhq Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng do Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn néuahym ra.
Thờkqzni gian triệlupbu hoáaflcn Báaflcozvuơuyqpng Long đnmgeãtats hếulwit, nóqjae hoáaflc thàvuhqnh quang ảrhdynh dung nhậvuhqp vàvuhqo trong cơuyqp thểttdl Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Áctvbnh sáaflcng củmihfa vòwojrng tay chínxhjn màvuhqu trêtatsn cổivnc tay Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khẽurza nhấlzvsp nháaflcy, vầyyinng sáaflcng lưozvuu chuyểttdln trêtatsn viêtatsn tinh thểttdl, vàvuhqo ban đnmgeêtatsm trôwqwnng đnmgeddebc biệlupbt đnmgettdlp.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhảrhdyy vềrhdy phínxhja trưozvuwojrc, đnmgei tớwojri chỗofzo Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng. Lúxvjxc hắccccn cầyyinm Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng lêtatsn thìddeb thâwqwnn thểttdlvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn run lêtatsn, toàvuhqn thâwqwnn nhanh chóqjaeng khôwqwnuahyo, cứkaiw nhưozvu vậvuhqy biếulwin thàvuhqnh mộtatst cỗofzo thâwqwny khôwqwn. Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy từnxhj Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng truyềrhdyn đnmgeếulwin mỗofzoi cỗofzo sinh mệlupbnh thuầyyinn tuýfwluqjaet vàvuhqo trong cơuyqp thểttdlddebnh. Khôwqwnng quáaflc mạrecxnh mẽurza, ínxhjt nhấlzvst nóqjae khôwqwnng quan hệlupb vớwojri tu vi Lụpvyrc Hoàvuhqn củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn.

Hắccccn hơuyqpi sửrnqlng sốppcft nhưozvung nhanh chóqjaeng hiểttdlu đnmgeưozvuzuhoc, sinh mệlupbnh củmihfa têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhqy khôwqwnng quáaflc mạrecxnh mẽurza, nhấlzvst đnmgevlbknh làvuhqqjae quan hệlupb mậvuhqt thiếulwit vớwojri năozvung lựkgqbc tàvuhq áaflcc củmihfa hắccccn. Sinh mệlupbnh năozvung lưozvuzuhong củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuqjae lẽurza đnmgerhdyu tưozvuơuyqpng đnmgeppcfi yếulwiu. Tuy nhiêtatsn, sựkgqbaflc đnmgerecxo củmihfa Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng cũnamxng đnmgeưozvuzuhoc thểttdl hiệlupbn rõxvjxvuhqng.
Ngẩvvsmng đnmgeyyinu nhìddebn qua pháaflco hao khôwqwnwqwnu màvuhqu vàvuhqng chưozvua tảrhdyn đnmgei, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhínxhju màvuhqy. Đpbbwâwqwny làvuhqnxhjn hiệlupbu rúxvjxt lui hay tínxhjn hiệlupbu cầyyinu việlupbn?

Nếulwiu nhưozvuvuhq vếulwi sau thìddeb chỉrnql sợzuhowojrn phiềrhdyn toáaflci.

aflcc thàvuhqnh thịvlbk phụpvyr cậvuhqn hẳbelkn đnmgeãtats nhậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc tin tứkaiwc đnmgevuhqn tàvuhqu bịvlbk trậvuhqt báaflcnh, nhưozvung khôwqwnng biếulwit khi nàvuhqo nhâwqwnn viêtatsn cứkaiwu trợzuho liêtatsn bang mớwojri đnmgeếulwin.

vuhq Hồcebsn Sưozvu Khôwqwnwqwnu vàvuhqvuhq Hồcebsn Sưozvu tiểttdlu nhâwqwnn trưozvuwojrc sau vẫqljnn lạrecxc, mọqdzzi ngưozvukqzni hợzuhop lựkgqbc, mấlzvsy têtatsn cưozvukqznng giảrhdyvuhq Hồcebsn Sưozvuwojrn lạrecxi cũnamxng nhanh chóqjaeng bịvlbk tiêtatsu diệlupbt. Cóqjae Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn cưozvukqznng khốppcfng, nhữxzghng têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhqy muốppcfn chạrecxy cũnamxng khôwqwnng đnmgeưozvuzuhoc.

Phínxhja xa, Kim Ngữxzgh nhanh chóqjaeng trởzaff vềrhdy, nhữxzghng têtatsn hắccccc y nhâwqwnn tàvuhqn sáaflct hàvuhqnh kháaflcch kia đnmgeãtats bịvlbkqjae gϊếulwiŧ chếulwit.

wqwny giờkqzn Kim Ngữxzgh khôwqwnng còwojrn giốppcfng con rắccccn nữxzgha, chiềrhdyu cao vưozvuzuhot qua 7 méuahyt, toàvuhqn thâwqwnn màvuhqu vàvuhqng rựkgqbc rỡfknx. Chỗofzo nhôwqwntatsn trêtatsn đnmgeyyinu rấlzvst rõxvjxvuhqng, dưozvuwojri bụpvyrng sinh ra đnmgeôwqwni châwqwnn trưozvuwojrc, móqjaeng vuốppcft cựkgqbc kỳpvyr sắccccc béuahyn đnmgeâwqwnm xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst khiếulwin nóqjae di chuyểttdln nhanh hơuyqpn. Đpbbwôwqwni mắcccct màvuhqu vàvuhqng chỉrnql khi nhìddebn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn mớwojri cóqjae nhu hoàvuhq, màvuhq khi nhìddebn nhữxzghng vậvuhqt kháaflcc thìddeb luôwqwnn lạrecxnh lùozvung.
qjaevuhq hồcebsn linh thứkaiw nhấlzvst củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, giao cho hắccccn kỹfulmozvung quấlzvsn quanh, Lam Ngâwqwnn Đpbbwtatst Thứkaiw Trậvuhqn. Hai kỹfulmozvung nàvuhqy nóqjaenamxng cóqjae thểttdlozvung. Thâwqwnn thểttdl đnmgeưozvuzuhoc huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng nuôwqwni dưozvukqznng, ngàvuhqy càvuhqng cóqjae xu hưozvuwojrng hoáaflc rồcebsng.

Hồcebsn linh cóqjae khảrhdyozvung pháaflct triểttdln, nhưozvung dùozvu vậvuhqy, hồcebsn linh pháaflct triểttdln chủmihf yếulwiu làvuhq hấlzvsp thu linh lựkgqbc trong Thăozvung Linh Đpbbwàvuhqi. Nhưozvung Kim Ngữxzgh hiểttdln nhiêtatsn khôwqwnng chỉrnql hấlzvsp thu linh lựkgqbc, màvuhqwojrn huyếulwit mạrecxch chi lựkgqbc củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn.

Mỗofzoi tầyyinng phong ấlzvsn Kim Long Vưozvuơuyqpng đnmgeưozvuzuhoc cởzaffi bỏxvjx, nóqjae sẽurza theo đnmgeóqjaevuhq tiếulwin hoáaflc. Ba năozvum Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn ởzaff trong Long cốppcfc, hấlzvsp thu Long hồcebsn cũnamxng cóqjae chỗofzo tốppcft cựkgqbc lớwojrn cho nóqjae. Tuy rằpbbwng còwojrn kéuahym Báaflcozvuơuyqpng Long lấlzvsy đnmgeưozvuzuhoc Long cốppcft rấlzvst nhiềrhdyu, nhưozvung tiếulwin hoáaflc củmihfa nóqjaeuahyo dàvuhqi. Dựkgqba theo tốppcfc đnmgetatsvuhqy, mộtatst ngàvuhqy nàvuhqo đnmgeóqjaeqjaeqjae thểttdl hoáaflc Châwqwnn Long.

pbbwi, chúxvjxng ta mau cứkaiwu ngưozvukqzni. Khôwqwnng biếulwit têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia cóqjae phảrhdyi pháaflct tínxhjn hiệlupbu cầyyinu việlupbn khôwqwnng. Hy vọqdzzng liêtatsn bang sẽurza nhanh pháaflci ngưozvukqzni tớwojri."
"Cứkaiwu ngưozvukqzni trưozvuwojrc rồcebsi nóqjaei sau." Diệlupbp Tinh Lan cau màvuhqy nóqjaei.

ozvuvuhq Hồcebsn Sưozvuqjae việlupbn quâwqwnn hay khôwqwnng, bọqdzzn họqdzz hiệlupbn tạrecxi đnmgerhdyu khôwqwnng thểttdl rờkqzni đnmgei. Khôwqwnng biếulwit cóqjae bao nhiêtatsu hàvuhqnh kháaflcch thiệlupbt mạrecxng trêtatsn tàvuhqu, nhưozvung cóqjae rấlzvst nhiềrhdyu ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng cầyyinn chăozvum sóqjaec.

Mọqdzzi ngưozvukqzni khôwqwnng am hiểttdlu trịvlbk liệlupbu, nhưozvung Khôwqwni Phụpvyrc Đpbbwrecxi Báaflcnh Bao Thịvlbkt củmihfa Từnxhj Lạrecxp Trínxhj ínxhjt nhấlzvst cóqjae thểttdl giúxvjxp ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng đnmgerhdy cao cơuyqp hộtatsi đnmgeưozvuzuhoc trịvlbk liệlupbu.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nóqjaei vớwojri Từnxhj Lạrecxp Trínxhj: "Lạrecxp Trínxhj, báaflcnh bao hồcebsn kỹfulm thứkaiw ba, thứkaiwozvu, thứkaiwozvum đnmgerhdyu cho chúxvjxng ta mộtatst cáaflci, đnmgettdl tráaflcnh việlupbn quâwqwnn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu xuấlzvst hiệlupbn."

pbbwưozvuzuhoc." Từnxhj Lạrecxp Trínxhj đnmgeáaflcp ứkaiwng, bắcccct đnmgeyyinu đnmgeqdzzc chúxvjx ngữxzgh.

Mộtatst đnmgeppcfng báaflcnh bao xuấlzvst hiệlupbn, mọqdzzi ngưozvukqzni vộtatsi vàvuhqng tiếulwip nhậvuhqn. Cóqjae Đpbbwlzvsu Khảrhdyi tăozvung phúxvjxc hồcebsn lựkgqbc, tổivncng sảrhdyn lưozvuzuhong hồcebsn lựkgqbc củmihfa Từnxhj Lạrecxp Trínxhj rấlzvst hùozvung hậvuhqu, làvuhq ngưozvukqzni mạrecxnh nhấlzvst trong đnmgetatsi.
Vừnxhja chếulwiaflcc báaflcnh bao, mọqdzzi ngưozvukqzni nhanh chóqjaeng phóqjaeng tớwojri toa xe.

Khi cứkaiwu ngưozvukqzni, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn thểttdl hiệlupbn ra ưozvuu thếulwi đnmgeưozvuzuhoc trờkqzni ưozvuu áaflci củmihfa mìddebnh. Võxvjx hồcebsn Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng thi triểttdln, dâwqwny leo giốppcfng nhưozvu cựkgqbtatsng tràvuhqn vàvuhqo trong toa xe. Bọqdzzn chúxvjxng cóqjae thểttdl mởzaff ra khôwqwnng gian, cũnamxng cóqjae thểttdlvuhqaflcng cưozvúu thưozvuơuyqpng, cẩvvsmn thậvuhqn đnmgeem từnxhjng ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng đnmgei ra. Dưozvuwojri sựkgqb khốppcfng chếulwi củmihfa Tinh Thầyyinn Lựkgqbc tu vi Linh Uyêtatsn Cảrhdynh, tốppcfc đnmgetats cứkaiwu ngưozvukqzni củmihfa hắccccn làvuhq nhanh nhấlzvst.

Nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc liềrhdyn quyếulwit đnmgevlbknh đnmgei theo hắccccn. Khi Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng mang ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng ra, bọqdzzn họqdzz tiếulwin hàvuhqnh sơuyqp cứkaiwu, Từnxhj Lạrecxp Trínxhj tứkaiwc thìddeb cho ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng ăozvun Khôwqwni Phụpvyrc Đpbbwrecxi Báaflcnh Bao Thịvlbkt, ổivncn đnmgevlbknh tìddebnh huốppcfng củmihfa bọqdzzn họqdzz.

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 797: Cưozvukqznng đnmgevlbkch  

Mấlzvsy toa xe phínxhja trưozvuwojrc đnmgeãtats bịvlbkvuhq Hồcebsn Sưozvu gϊếulwiŧ hếulwit nêtatsn khôwqwnng cóqjaeuyqp hộtatsi trịvlbk liệlupbu, nhưozvung may mắccccn bọqdzzn họqdzz đnmgeáaflcnh tan Tàvuhq Hồcebsn Sưozvutatsn ởzaffaflcc toa phínxhja sau, dùozvu sốppcfozvuzuhong thưozvuơuyqpng vong lớwojrn nhưozvung vẫqljnn cóqjaeuyqpn mộtatst ba ngưozvukqzni còwojrn sốppcfng. Trong đnmgeóqjae sốppcf ngưozvukqzni bịvlbk trọqdzzng thưozvuơuyqpng khôwqwnng ínxhjt, ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng nhẹttdl sau khi ổivncn đnmgevlbknh lạrecxi tâwqwnm tìddebnh thìddebnamxng bắcccct đnmgeyyinu giúxvjxp đnmgeơuyqp̃ chăozvum sóc ngưozvuơuyqp̀i bị thưozvuơuyqpng. Cuốppcfi cùozvung cũnamxng pháaflct triểttdln theo chiềrhdyu hưozvuwojrng tốppcft.
Mộtatst ngưozvukqzni trung niêtatsn tựkgqba hồcebsvuhq y sưozvu chạrecxy đnmgeếulwin bêtatsn cạrecxnh Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, "Xin chàvuhqo, cáaflcm ơuyqpn cáaflcc ngưozvuơuyqpi cứkaiwu đnmgeưozvuzuhoc mọqdzzi ngưozvukqzni. Cóqjae tin tứkaiwc gìddeb khôwqwnng? Lúxvjxc nàvuhqo nhâwqwnn viêtatsn cứkaiwu việlupbn sẽurza đnmgeếulwin? Cóqjae rấlzvst nhiềrhdyu ngưozvukqzni bịvlbk trọqdzzng thưozvuơuyqpng khôwqwnng thểttdl chậvuhqm trễylim, nhấlzvst làvuhq ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng nộtatsi tạrecxng. Nếulwiu tiếulwip tụpvyrc trìddeb hoãtatsn thìddeb tỷctvb lệlupb cứkaiwu chữxzgha sẽurza thấlzvsp hơuyqpn."

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cau màvuhqy nóqjaei: "Ta khôwqwnng cóqjaeaflcy truyềrhdyn tin nêtatsn khôwqwnng cáaflcch nàvuhqo liêtatsn lạrecxc vớwojri thàvuhqnh thịvlbk phụpvyr cậvuhqn. Ta thậvuhqm chínxhj khôwqwnng biếulwit hiệlupbn tạrecxi chúxvjxng ta đnmgeang ởzaffuyqpi nàvuhqo."

Ngưozvukqzni trung niêtatsn thoáaflcng cóqjae chúxvjxt thấlzvst vọqdzzng, nóqjaei: "Khôwqwnng cóqjae biệlupbn pháaflcp, chỉrnqlqjae thểttdl chờkqzn đnmgezuhoi thôwqwni. Trêtatsn tấlzvst cảrhdy Hồcebsn Đpbbwrecxo đnmgevuhqn tàvuhqu đnmgerhdyu cóqjae hệlupb thốppcfng đnmgevlbknh vịvlbk, nếulwiu xảrhdyy ra chuyệlupbn nhấlzvst đnmgevlbknh sẽurzaqjae ngưozvukqzni biếulwit. Nơuyqpi nàvuhqy ởzaff giữxzgha hai thàvuhqnh thịvlbk, binh sĩbrtv cứkaiwu việlupbn cầyyinn thờkqzni gian nhấlzvst đnmgevlbknh mớwojri cóqjae thểttdl chạrecxy đnmgeếulwin. Hiệlupbn tạrecxi chỉrnqlqjae thểttdl cốppcf gắccccng vàvuhq tuỳpvyr theo thiêtatsn mệlupbnh thôwqwni. Ta đnmgei cứkaiwu ngưozvukqzni trưozvuwojrc, làvuhqm hếulwit sứkaiwc cóqjae thểttdl. Nếulwiu nhưozvuaflcc ngưozvuơuyqpi pháaflct hiệlupbn đnmgecebs vậvuhqt nhưozvuxvjxi cấlzvsp cứkaiwu thìddeb lấlzvsy ra giúxvjxp ta, sẽurzaqjae trợzuho giúxvjxp rấlzvst lớwojrn."
pbbwưozvuzuhoc, ngàvuhqi vấlzvst vảrhdy rồcebsi." Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhẹttdl gậvuhqt đnmgeyyinu.

Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn ngồcebsi xổivncm xuốppcfng, cẩvvsmn thậvuhqn giúxvjxp mộtatst ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng băozvung bóqjaeaflcnh tay, ôwqwnn nhu nóqjaei: "Khôwqwnng cóqjae chuyệlupbn gìddeb đnmgeâwqwnu, ngàvuhqi sẽurza khôwqwnng sao. Chỉrnqlvuhqtatsy xưozvuơuyqpng cáaflcnh tay, ta giúxvjxp ngàvuhqi cốppcf đnmgevlbknh, khôwqwnng nêtatsn cửrnql đnmgetatsng, cứkaiw nằpbbwm nhưozvu vậvuhqy nha. Chốppcfc nữxzgha nhâwqwnn viêtatsn cứkaiwu việlupbn đnmgeếulwin rồcebsi sẽurza đnmgeưozvua ngàvuhqi đnmgeếulwin bệlupbnh việlupbn."

Đpbbwưozvuzuhoc nàvuhqng cứkaiwu chữxzgha làvuhq mộtatst lãtatso giảrhdy. Ngưozvukqzni nàvuhqy vìddeb đnmgeau đnmgewojrn màvuhq sắccccc mặddebt cóqjae chúxvjxt táaflci nhợzuhot, nhưozvung rấlzvst nhanh đnmgeãtatsddebnh ổivncn lạrecxi, "Cảrhdym ơuyqpn tiểttdlu côwqwnozvuơuyqpng, ngưozvuơuyqpi thậvuhqt giốppcfng thiêtatsn sứkaiw. Cảrhdym ơuyqpn cáaflcc ngưozvuơuyqpi đnmgeãtats đnmgeáaflcnh bạrecxi nhữxzghng kẻibnx khủmihfng bốppcfvuhqn nhẫqljnn kia. Cóqjae thểttdlqjaei cho ta biếulwit ngưozvuơuyqpi đnmgeếulwin từnxhj đnmgeâwqwnu khôwqwnng?"

Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn mỉrnqlm cưozvukqzni, "Chúxvjxng ta làvuhq đnmgelupb tửrnql họqdzzc việlupbn Sửrnql Lai Khắccccc."

tatso giảrhdy ngẩvvsmn ngưozvukqzni, "Họqdzzc việlupbn Sửrnql Lai Khắccccc sao? Khóqjae tráaflcch."
Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn an ủmihfi hắccccn: "Khôwqwnng sao, ngàvuhqi nằpbbwm ởzaff đnmgeâwqwny, ta đnmgei giúxvjxp nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc." Vừnxhja nóqjaei nàvuhqng vừnxhja cưozvukqzni vớwojri lãtatso giảrhdy, đnmgekaiwng lêtatsn chạrecxy tớwojri bêtatsn cạrecxnh mộtatst ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng kháaflcc.

Nhìddebn thâwqwnn ảrhdynh củmihfa nàvuhqng, lãtatso giảrhdy cau màvuhqy lạrecxi, than nhẹttdl mộtatst tiếulwing, "Thậvuhqt làvuhq mộtatst côwqwnozvuơuyqpng tốppcft bụpvyrng. Sửrnql Lai Khắccccc khôwqwnng hổivncvuhq họqdzzc việlupbn đnmgelupb nhấlzvst đnmgerecxi lụpvyrc. Ngoàvuhqi thựkgqbc lựkgqbc, nhâwqwnn phẩvvsmm cũnamxng khóqjae ai cóqjae thểttdlaflcnh bằpbbwng."

Đpbbwúxvjxng lúxvjxc nàvuhqy, đnmgetatst nhiêtatsn, lãtatso giảrhdy trợzuhon mắcccct héuahyt lêtatsn: "Côwqwnozvuơuyqpng, cẩvvsmn thậvuhqn!"

Mộtatst bóqjaeng đnmgeen màvuhqu tínxhjm khôwqwnng biếulwit lúxvjxc nàvuhqo đnmgeãtats lặddebng yêtatsn đnmgeếulwin sau lưozvung Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, nhanh nhưozvu thiểttdlm đnmgeiệlupbn đnmgeâwqwnm tớwojri sau lưozvung nàvuhqng.

Tậvuhqp kínxhjch đnmgeếulwin quáaflc đnmgetatst ngộtatst khiếulwin tấlzvst cảrhdy mọqdzzi ngưozvukqzni đnmgerhdyu khôwqwnng phảrhdyn ứkaiwng kịvlbkp.

Nhưozvung tiếulwing héuahyt nàvuhqy củmihfa lãtatso giảrhdy vẫqljnn cóqjaeaflcc dụpvyrng.

Kinh nghiệlupbm chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn rấlzvst phong phúxvjx, trong nháaflcy mắcccct khi nghe lãtatso giảrhdyuahyt lêtatsn, cảrhdy ngưozvukqzni nàvuhqng đnmgerhdyu ngãtats vềrhdy phínxhja trưozvuwojrc. Hơuyqpn nữxzgha, nàvuhqng vẫqljnn luôwqwnn mặddebc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, chínxhjnh làvuhqddeb đnmgevlbkch nhâwqwnn tuỳpvyr thờkqzni đnmgerhdyu cóqjae thểttdl xuấlzvst hiệlupbn.
vuhqo quang màvuhqu tínxhjm cơuyqp hồcebs xẹttdlt ngay sáaflct sau lưozvung nàvuhqng. Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn kêtatsu lêtatsn mộtatst tiếulwing, toàvuhqn thâwqwnn bịvlbk tia sáaflcng kia đnmgeáaflcnh bay ra ngoàvuhqi, đnmgepvyrng vàvuhqo mộtatst toa xe cáaflcch đnmgeóqjae khôwqwnng xa rồcebsi bậvuhqt ngưozvuzuhoc trởzaff lạrecxi.

Đpbbwlzvsu Khảrhdyi màvuhqu xanh đnmgevuhqm nởzaff rộtats từnxhjng đnmgeiểttdlm tinh quang, tậvuhqn khảrhdyozvung hoáaflc giảrhdyi mộtatst kínxhjch kia. Nhưozvung côwqwnng kínxhjch củmihfa đnmgevlbkch nhâwqwnn quáaflc mạrecxnh mẽurza, lưozvung Đpbbwlzvsu Khảrhdyi bịvlbkuahy toạrecxc ra, may màvuhq Đpbbwlzvsu Khảrhdyi phínxhja trưozvuwojrc ngăozvun lạrecxi phầyyinn lớwojrn lựkgqbc va chạrecxm. Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy toàvuhqn thâwqwnn lạrecxnh lẽurzao, nàvuhqng vộtatsi vàvuhqng thúxvjxc giụpvyrc hồcebsn lựkgqbc, đnmgecebsng thờkqzni trong lòwojrng hoảrhdyng sợzuho.

tatsn nàvuhqy đnmgetatst nhiêtatsn xuấlzvst hiệlupbn biếulwin hoáaflc, nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc trong Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci lậvuhqp tứkaiwc phảrhdyn ứkaiwng.

"Tiểttdlu Ngôwqwnn!" Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxvuhqo lêtatsn, hai cáaflcnh sau lưozvung đnmgevuhqp mạrecxnh, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiw hai óqjaeng áaflcnh, Tháaflcnh Kiếulwim phóqjaeng xuâwqwńt ra, cơuyqp hồcebs loéuahy ngưozvukqzni lêtatsn đnmgeãtats chắccccn trưozvuwojrc mặddebt Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn.
vuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen ngưozvung kếulwit, mộtatst bóqjaeng ngưozvukqzni từnxhjqjaeng tốppcfi đnmgei ra.

Đpbbwóqjaevuhq mộtatst têtatsn trung niêtatsn sắccccc mặddebt cựkgqbc kỳpvyr trắccccng xáaflcm, đnmgeôwqwni mắcccct cóqjaevuhqu tínxhjm sậvuhqm. Hắccccn nhìddebn Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx, lạrecxnh lùozvung nóqjaei: "Làvuhqaflcc ngưozvuơuyqpi gϊếulwiŧ ngưozvukqzni củmihfa ta? Cáaflcc ngưozvuơuyqpi đnmgerhdyu phảrhdyi chếulwit!"

Trêtatsn ngưozvukqzni y khôwqwnng cóqjae Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, nhưozvung toảrhdy ra khínxhj tứkaiwc cựkgqbc kỳpvyr u áaflcm.

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx mặddebc kệlupb y làvuhq ai, trong nháaflcy mắcccct khi hắccccn thấlzvsy Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn bịvlbk y đnmgeáaflcnh bay, hắccccn chỉrnql thấlzvsy tráaflci tim mìddebnh đnmgerhdyu muốppcfn nhảrhdyy ra ngoàvuhqi.

Kim quang bắccccn ra từnxhj hai mắcccct, hai cáaflcnh sau lưozvung triểttdln khai, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwozvuaflcng lêtatsn, khínxhj tứkaiwc toàvuhqn thâwqwnn tăozvung vọqdzzt, Thiêtatsn Sứkaiwvuhqng lâwqwnm!

Sảrhdyi bưozvuwojrc trong hưozvu khôwqwnng, Tháaflcnh Kiếulwim nhưozvu thiểttdlm đnmgeiệlupbn chéuahym tớwojri y.

Mộtatst vầyyinng sáaflcng màvuhqu tínxhjm đnmgeen từnxhj ngưozvukqzni y toảrhdy ra, táaflcm hồcebsn hoàvuhqn xuấlzvst hiệlupbn.

3 tínxhjm 5 đnmgeen! Táaflcm hồcebsn hoàvuhqn làvuhqm nổivnci bậvuhqt thâwqwnn thểttdl hắccccn. Đpbbwppcfi vớwojri Tháaflcnh Kiếulwim củmihfa Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx, hắccccn khôwqwnng tráaflcnh khôwqwnng néuahy, tuỳpvyr ýfwlu đnmgettdl Tháaflcnh Kiếulwim chéuahym tớwojri.
Khi Tháaflcnh Kiếulwim mang theo tháaflcnh quang hỏxvjxa diễylimm nóqjaeng bỏxvjxng chéuahym vàvuhqo vầyyinng sáaflcng màvuhqu tínxhjm đnmgeen kia thìddeb Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx cảrhdym thấlzvsy kiếulwim quang củmihfa mìddebnh dưozvukqznng nhưozvu chéuahym vàvuhqo mộtatst đnmgeyyinm lầyyiny, khôwqwnng thểttdlwqwnm nhậvuhqp mộtatst chúxvjxt nàvuhqo. Càvuhqng làvuhqm cho hắccccn khiếulwip sợzuhovuhq, khi chéuahym vàvuhqo hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen, Tháaflcnh Kiếulwim rõxvjxvuhqng đnmgeãtats bịvlbk ôwqwn nhiễylimm, tháaflcnh quang bịvlbk cắccccn nuốppcft vàvuhq nhanh chóqjaeng tan ra.

Đpbbwâwqwny làvuhq ...

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx chấlzvsn đnmgetatsng.

tatsn trung niêtatsn lạrecxnh lùozvung nóqjaei: "Ghéuahyt nhấlzvst khínxhj tứkaiwc thầyyinn tháaflcnh." Vừnxhja nóqjaei, hắccccn vung tay lêtatsn vớwojri Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx, hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen bay ra, đnmgeáaflcnh vềrhdy phínxhja hắccccn.

Thờkqzni đnmgeiểttdlm nàvuhqy, kinh nghiệlupbm củmihfa Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci liềrhdyn hiệlupbn ra. Đpbbwppcfi mặddebt vớwojri côwqwnng kínxhjch củmihfa têtatsn trung niêtatsn, Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx khôwqwnng kinh hoàvuhqng, châwqwnn đnmgerecxp Quỷctvbfknxnh Mêtats Tung Bộtats, nhanh chóqjaeng lùozvui vềrhdy phínxhja sau. Thâwqwnn thểttdl nhưozvuozvurhdyo, Tháaflcnh Kiếulwim trong tay lậvuhqp tứkaiwc phóqjaeng ra khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae Thầyyinn Tháaflcnh Chi Quang đnmgerecxi phóqjaeng, mộtatst đnmgerecxo tháaflcnh quang chiếulwiu rọqdzzi trêtatsn ngưozvukqzni mìddebnh.
Phảrhdyn ứkaiwng nhanh nhẹttdln khiếulwin hắccccn tráaflcnh đnmgeưozvuzuhoc hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen phínxhja chínxhjnh diệlupbn, nhưozvung chúxvjxng tớwojri rấlzvst nhanh, tháaflcnh quang cùozvung Đpbbwlzvsu Khảrhdyi phòwojrng ngựkgqb miễylimn cưozvukqznng ngăozvun lạrecxi hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen kia, dùozvu vậvuhqy Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx vẫqljnn cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc màvuhqu tínxhjm đnmgeen kia đnmgeang lan tràvuhqn vềrhdy chỗofzoddebnh. Ngay cảrhdy hồcebsn lựkgqbc cũnamxng cóqjae thểttdl ôwqwn nhiễylimm sao?

Mộtatst lựkgqbc lưozvuzuhong mạrecxnh theo sau, thâwqwnn thểttdl hắccccn bịvlbkuahyo xoay tròwojrn rồcebsi néuahym ra ngoàvuhqi.

Nhưozvung đnmgeúxvjxng lúxvjxc nàvuhqy, sau lưozvung xuấlzvst hiệlupbn mộtatst bàvuhqn tay kéuahyo hắccccn xuốppcfng mặddebt đnmgelzvst. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, mộtatst đnmgeôwqwni cựkgqb chuỳpvyr xuấlzvst hiệlupbn phínxhja sau lưozvung têtatsn trung niêtatsn, đnmgevuhqp xuốppcfng đnmgeyyinu hắccccn.

Y toáaflct ra vẻibnx khinh thưozvukqznng, hai tay giơuyqptatsn trờkqzni, tửrnql quang trong mắcccct bắccccn ra, hồcebsn hoàvuhqn thứkaiw ba trêtatsn ngưozvukqzni lóqjaee sáaflcng.

Mộtatst đnmgevuhqn tửrnql quang bộtatsc pháaflct mãtatsnh liệlupbt, từnxhj trong ra ngoàvuhqi, giốppcfng nhưozvuvuhq bom nổivnc tung vậvuhqy.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vừnxhja mớwojri kéuahyo Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx xuốppcfng thìddeb lậvuhqp tứkaiwc kêtatsu lêtatsn khôwqwnng tốppcft.
Song chuỳpvyruyqpi xuốppcfng, Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy bịvlbk tửrnql quang trùozvung kínxhjch, vớwojri lựkgqbc lưozvuzuhong củmihfa nàvuhqng màvuhq lậvuhqp tứkaiwc bậvuhqt ngưozvuzuhoc lạrecxi, Tạrecx Giảrhdyi đnmgeang ẩvvsmn nấlzvsp cũnamxng khôwqwnng thểttdl khôwqwnng nhanh chóqjaeng rúxvjxt lui.

Mộtatst đnmgerecxo kiếulwim quang hiệlupbn lêtatsn, Diệlupbp Tinh Lan cũnamxng bịvlbk đnmgevvsmy lùozvui, đnmgeáaflcng sợzuhouyqpn làvuhq, chỉrnql cầyyinn tiếulwip xúxvjxc vớwojri tửrnql quang thìddeb đnmgerhdyu nhanh chóqjaeng bịvlbk ôwqwn nhiễylimm, cho dùozvu bọqdzzn họqdzz toàvuhqn lựkgqbc thúxvjxc giụpvyrc hồcebsn lựkgqbc cũnamxng khôwqwnng thểttdl thoáaflct khỏxvjxi nóqjae.

vuhqo quang màvuhqu tínxhjm kia tràvuhqn đnmgeyyiny khínxhj tứkaiwc băozvung lãtatsnh vàvuhqvuhq áaflcc, còwojrn cóqjaenxhjnh ăozvun mòwojrn kinh khủmihfng. Đpbbwôwqwni cựkgqb chuỳpvyr củmihfa Nguyêtatsn Âwojrn khổivncng lồcebs nhưozvu thếulwi, khi đnmgevuhqp lêtatsn tửrnql quang vậvuhqy màvuhq đnmgeãtats bắcccct đnmgeyyinu tan chảrhdyy. Thúxvjxc giụpvyrc hồcebsn lựkgqbc đnmgeppcfi kháaflcng chỉrnqlqjae thểttdl khiếulwin tốppcfc đnmgetats ăozvun mòwojrn chậvuhqm xuốppcfng mộtatst chúxvjxt màvuhq thôwqwni.

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx quay ngưozvukqzni, vọqdzzt tớwojri bêtatsn cạrecxnh Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, ôwqwnm lấlzvsy nàvuhqng, đnmgevuhqp mạrecxnh hai cáaflcnh, nhưozvu thiểttdlm đnmgeiệlupbn bay đnmgei.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khôwqwnng lùozvui lạrecxi, ởzaff thờkqzni đnmgeiểttdlm nàvuhqy, vớwojri tưozvuaflcch làvuhq hạrecxch tâwqwnm đnmgevuhqn đnmgetatsi, làvuhq linh hồcebsn Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci, hắccccn nhấlzvst đnmgevlbknh phảrhdyi tranh thủmihf thờkqzni gian cho đnmgecebsng bạrecxn, huốppcfng chi trêtatsn mặddebt đnmgelzvst còwojrn cóqjae nhiềrhdyu ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng nhưozvu vậvuhqy.

Mộtatst tiếulwing Long ngâwqwnm sụpvyrc sôwqwni vang lêtatsn, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn tay cầyyinm Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng, Đpbbwlzvsu Khảrhdyi nởzaff rộtats kim quang, nhanh chóqjaeng đnmgeâwqwnm tớwojri hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen kia.

Vầyyinng sáaflcng màvuhqu nâwqwnu nhạrecxt lầyyinn nữxzgha xuấlzvst hiệlupbn, làvuhqm mặddebt đnmgelzvst trầyyinm xuốppcfng, đnmgecebsng thờkqzni, từnxhjng đnmgeáaflcm Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng ùozvun ùozvun màvuhq ra, nhanh chóqjaeng quấlzvsn chặddebt lấlzvsy ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng, néuahym bọqdzzn họqdzz đnmgeếulwin mộtatst hưozvuwojrng kháaflcc.

xvjxc nàvuhqy khôwqwnng còwojrn suy nghĩbrtv đnmgeưozvuzuhoc nhiềrhdyu nữxzgha, bảrhdyo vệlupbnxhjnh mạrecxng mớwojri làvuhq trọqdzzng yếulwiu nhấlzvst.

Phínxhja xa, Từnxhj Lạrecxp Trínxhj hai tay quơuyqp mộtatst vòwojrng, sửrnql dụpvyrng Khốppcfng Hạrecxc Cầyyinm Long tiếulwip đnmgeưozvuzuhoc nhữxzghng ngưozvukqzni bịvlbk Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn néuahym đnmgei.
Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng đnmgeâwqwnm vàvuhqo tửrnql quang, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn lúxvjxc đnmgeyyinu cũnamxng cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc nhưozvu đnmgeâwqwnm vàvuhqo đnmgeyyinm lầyyiny. Tửrnql quang khôwqwnng ngoàvuhqi dựkgqbnxhjnh cũnamxng tràvuhqn đnmgeếulwin Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng, muốppcfn ăozvun mòwojrn nóqjae.

Đpbbwúxvjxng lúxvjxc nàvuhqy, phầyyinn Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng đnmgeâwqwnm vàvuhqo hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgetatst nhiệlupbn hiệlupbn lêtatsn Long lâwqwnn hìddebnh thoi màvuhqu vàvuhqng, ngay sau đnmgeóqjae, kim quang đnmgerecxi phóqjaeng, trong tiếulwing Long ngâwqwnm giãtatsy giụpvyra thoáaflct khỏxvjxi tửrnql quang. Tiếulwip theo, mộtatst đnmgeyyinu rồcebsng màvuhqu vàvuhqng hiệlupbn lêtatsn trêtatsn mũnamxi thưozvuơuyqpng, chínxhjnh làvuhq Kim Long Kinh Thiêtatsn, đnmgeáaflcnh tớwojri giữxzgha ngựkgqbc têtatsn trung niêtatsn.

Khôwqwnng chỉrnql nhưozvu vậvuhqy, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn héuahyt lớwojrn mộtatst tiếulwing, Hoàvuhqng Kim Long Hốppcfng!

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 798: Vạrecxn năozvum Minh Quy

Tiếulwing gầyyinm mạrecxnh mẽurza hoàvuhq lẫqljnn Tinh Thầyyinn Lựkgqbc cùozvung Long uy Kim Long Vưozvuơuyqpng bộtatsc pháaflct.

tatsn trung niêtatsn hơuyqpi sữxzghng sờkqzn, hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm phóqjaeng xuấlzvst ra hơuyqpi ngừnxhjng lạrecxi.

Trưozvuwojrc ngựkgqbc hắccccn hiệlupbn lêtatsn mộtatst quang thuẫqljnn màvuhqu tínxhjm. Quang thuẫqljnn kia cóqjaeddebnh mai rùozvua, nóqjaevuhq mộtatst con rùozvua màvuhqu tínxhjm đnmgeen, dùozvung mai củmihfa nóqjae ngăozvun cảrhdyn Kim Long Kinh Thiêtatsn trùozvung kínxhjch.
Hồcebsn linh hộtats thểttdl?

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn trong lòwojrng cảrhdy kinh, ngay sau đnmgeóqjae hắccccn cũnamxng cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc lựkgqbc lưozvuzuhong ậvuhqp tớwojri, đnmgeáaflcnh trêtatsn ngưozvukqzni mìddebnh.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cóqjae lựkgqbc lưozvuzuhong nhưozvu thếulwivuhqo, tuy rằpbbwng tu vi kéuahym xa đnmgeppcfi thủmihf, nhưozvung cưozvukqznng đnmgetats thâwqwnn thểttdl hắccccn siêtatsu cao. Kim Long Báaflc Thểttdl phóqjaeng thínxhjch, lâwqwnn phiếulwin toàvuhqn thâwqwnn cùozvung Đpbbwlzvsu Khảrhdyi biếulwin thàvuhqnh mặddebt kínxhjnh, Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng cóqjae thểttdl chốppcfng cựkgqb trong tửrnql quang màvuhq khôwqwnng bịvlbk ôwqwn nhiễylimm khiếulwin hắccccn tin tưozvuzaffng hơuyqpn nhiềrhdyu. Bằpbbwng vàvuhqo lựkgqbc lưozvuzuhong bảrhdyn thâwqwnn cùozvung Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, hồcebsn kỹfulm, hắccccn muốppcfn cứkaiwng chọqdzzi cứkaiwng vớwojri đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng.

Bởzaffi vìddeb hắccccn ngăozvun cảrhdyn, cuốppcfi cùozvung đnmgeãtats cho Lam Ngâwqwnn Hoàvuhqng đnmgemihf thờkqzni gian quăozvung tấlzvst cảrhdy ngưozvukqzni bịvlbk thưozvuơuyqpng ởzaff phụpvyr cậvuhqn ra ngoàvuhqi, cũnamxng đnmgettdl đnmgecebsng bạrecxn cóqjae đnmgemihf thờkqzni gian lùozvui vềrhdy phínxhja sau.

Nhưozvung sau đnmgeóqjae, chêtatsnh lệlupbch thựkgqbc lựkgqbc tuyệlupbt đnmgeppcfi đnmgeãtats hiệlupbn ra.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy lồcebsng ngựkgqbc căozvung lêtatsn, mìddebnh đnmgeãtats bịvlbk đnmgeáaflcnh bay ra ngoàvuhqi. Khínxhj huyếulwit Kim Long Vưozvuơuyqpng đnmgevuhqm đnmgeddebc nhanh chóqjaeng suy yếulwiu, hắccccn hoảrhdyng sợzuho pháaflct hiệlupbn, tửrnql quang củmihfa đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng tuy khôwqwnng thểttdlvuhqm ôwqwn nhiễylimm mìddebnh, nhưozvung cầyyinn khínxhj huyếulwit tiếulwin hàvuhqnh giảrhdyi trừnxhj mớwojri khôwqwnng bịvlbk ăozvun mòwojrn. Tiếulwip xúxvjxc trong chớwojrp nhoáaflcng vừnxhja rồcebsi, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc khínxhj huyếulwit chi lựkgqbc bịvlbk đnmgerhdynxhjch khôwqwnng nhỏxvjx.
tatsn trung niêtatsn lạrecxnh lùozvung nhìddebn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, "Thúxvjx vịvlbk!" Tay phảrhdyi duỗofzoi ra, con rùozvua màvuhqu tínxhjm đnmgeen rơuyqpi vàvuhqo lòwojrng bàvuhqn tay hắccccn. Con rùozvua khôwqwnng lớwojrn, đnmgeưozvukqznng kínxhjnh chừnxhjng mộtatst thưozvuwojrc, toàvuhqn thâwqwnn màvuhqu tínxhjm đnmgeen, nhưozvung lạrecxi cóqjae mộtatst đnmgeôwqwni mắcccct trắccccng, hai tròwojrng mắcccct sáaflcng ngờkqzni, tràvuhqn đnmgeyyiny khínxhj tứkaiwc lạrecxnh lẽurzao.

"Minh Quy!" Tạrecx Giảrhdyi la thấlzvst thanh.

Minh Quy, mộtatst loạrecxi hồcebsn thúxvjx phi thưozvukqznng hiếulwim thấlzvsy, chỉrnql sinh hoạrecxt ởzaffuyqpi âwqwnm u lạrecxnh lẽurzao nhấlzvst, hấlzvsp thu âwqwnm khínxhjvuhq sốppcfng. Minh Quy sinh trưozvuzaffng phi thưozvukqznng chậvuhqm chạrecxp, Minh Quy mớwojri sinh ra dàvuhqi chưozvua đnmgeếulwin mộtatst tấlzvsc, mỗofzoi nghìddebn năozvum mớwojri cóqjae thểttdlvuhqi mộtatst tấlzvsc, nóqjaei cáaflcch kháaflcc, Minh Quy trong tay têtatsn trung niêtatsn kia cóqjae tu vi chừnxhjng vạrecxn năozvum.

Đpbbwiểttdlm cưozvukqznng đnmgerecxi nhấlzvst củmihfa Minh Quy làvuhqqjae thểttdl tinh luyệlupbn chínxhj âwqwnm khínxhj. Nếulwiu gặddebp đnmgeưozvuzuhoc hồcebsn sưozvuqjaexvjx hồcebsn phùozvu hợzuhop thìddebqjaeaflcc dụpvyrng tăozvung phúxvjxc cựkgqbc lớwojrn, thậvuhqm chínxhjqjae thểttdl khiếulwin võxvjx hồcebsn trựkgqbc tiếulwip tiếulwin hoáaflc.
Đpbbwnxhjng nóqjaei làvuhq vạrecxn năozvum, Minh Quy tu vi nghìddebn năozvum đnmgeãtats cựkgqbc kỳpvyr hiếulwim thấlzvsy. Têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia cóqjae thểttdlqjae mộtatst Minh Quy vạrecxn năozvum làvuhqm hồcebsn linh, thựkgqbc lựkgqbc cưozvukqznng đnmgerecxi nhưozvu thếulwivuhqo cóqjae thểttdlozvuzaffng tưozvuzuhong đnmgeưozvuzuhoc.

ozvukqznng giảrhdyaflct Hoàvuhqn Hồcebsn Đpbbwlzvsu La, khôwqwnng mặddebc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi đnmgeãtats khiếulwin nhóqjaem Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khóqjae chốppcfng cựkgqb rồcebsi. Tuy rằpbbwng chỉrnqlqjae mộtatst ngưozvukqzni, nhưozvung tấlzvst cảrhdyvuhq Hồcebsn Sưozvuxvjxc trưozvuwojrc cộtatsng lạrecxi cũnamxng khôwqwnng bằpbbwng hắccccn.

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx ôwqwnm Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, nhìddebn nơuyqpi Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa nàvuhqng bịvlbkaflcch. May mắccccn cóqjae Đpbbwlzvsu Khảrhdyi ngăozvun lạrecxi tuyệlupbt đnmgerecxi bộtats phậvuhqn côwqwnng kínxhjch, nhưozvung sau lưozvung Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn cũnamxng cóqjae mộtatst mảrhdyng tínxhjm đnmgeen đnmgeang chậvuhqm rãtatsi lan tràvuhqn. Hai mắcccct Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn đnmgeóqjaeng chặddebt, toàvuhqn lựkgqbc thúxvjxc giụpvyrc hồcebsn lựkgqbc hạrecxn chếulwi lạrecxi mảrhdyng tínxhjm đnmgeen nàvuhqy.

wojrm khínxhj nhậvuhqp thểttdl, nhấlzvst đnmgevlbknh phảrhdyi giảrhdyi trừnxhj. Nếulwiu khôwqwnng khi tiếulwin vàvuhqo kinh mạrecxch thìddebwojrn phiềrhdyn toáaflci hơuyqpn." Tạrecx Giảrhdyi nóqjaei vớwojri Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn láaflcch mìddebnh đnmgei đnmgeếulwin bêtatsn cạrecxnh Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, Kim Long Trảrhdyo tay phảrhdyi ấlzvsn xuốppcfng vếulwit thưozvuơuyqpng trêtatsn ngưozvukqzni nàvuhqng, huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng đnmgevuhqm đnmgeddebc phóqjaeng thínxhjch, khínxhj tứkaiwc chínxhjozvuơuyqpng chínxhjozvuơuyqpng chui vàvuhqo cơuyqp thểttdl Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, nhanh chóqjaeng hoáaflc giảrhdyi màvuhqu tínxhjm đnmgeen kia.

Huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng, chínxhjozvuơuyqpng chínxhjozvuơuyqpng, chínxhj thuầyyinn chínxhj chínxhjnh! Minh Quy mạrecxnh nhưozvu thếulwivuhqo cũnamxng khôwqwnng thểttdl so vớwojri cấlzvsp đnmgetats huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng. Chỉrnqlvuhqtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia cóqjae tu vi cao, luyệlupbn đnmgeưozvuzuhoc chínxhj âwqwnm khínxhj cựkgqbc kỳpvyr tinh thuầyyinn nêtatsn mớwojri khiếulwin Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khóqjaeqjae thểttdl ngăozvun cảrhdyn. Nếulwiu nhưozvu song phưozvuơuyqpng đnmgecebsng cấlzvsp thìddeb Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeưozvuơuyqpng nhiêtatsn mạrecxnh hơuyqpn hắccccn rấlzvst nhiềrhdyu.

Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn mởzaff mắcccct ra, linh hồcebsn rùozvung mìddebnh mộtatst cáaflci, "Lạrecxnh quáaflc!"

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx vộtatsi vàvuhqng ôwqwnm chặddebt nàvuhqng, "Sao rồcebsi? Kháaflcuyqpn chúxvjxt nàvuhqo khôwqwnng?"

"Khôwqwnng sao!" Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn lắccccc đnmgeyyinu vớwojri hắccccn.
xvjxc nàvuhqy, trừnxhj Từnxhj Lạrecxp Trínxhj, Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci đnmgerhdyu tậvuhqp trung ởzaffuyqpi nàvuhqy.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeãtats lấlzvsy hai cáaflci báaflcnh bao nhéuahyt vàvuhqo trong miệlupbng mìddebnh, hồcebsn kỹfulm thứkaiw ba củmihfa Từnxhj Lạrecxp Trínxhj, Kháaflct Máaflcu Báaflcnh Bao Đpbbwvuhqu vàvuhq hồcebsn kỹfulm thứkaiwozvu, Báaflcnh Bao Xiêtatsn Nưozvuwojrng!

Khôwqwnng chỉrnqlqjae hắccccn, Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy cùozvung Diệlupbp Tinh Lan cũnamxng phâwqwnn biệlupbt ăozvun hai báaflcnh bao nàvuhqy. Ba ngưozvukqzni đnmgekaiwng ởzaff phínxhja trưozvuwojrc, nhìddebn đnmgeppcfi thủmihfzaff phínxhja xa.

Đpbbwôwqwni cựkgqb chuỳpvyr củmihfa Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy đnmgeãtats bịvlbk ăozvun mòwojrn mộtatst phầyyinn mưozvukqzni thìddeb chínxhj âwqwnm khínxhj kia mớwojri tảrhdyn đnmgei, cóqjae thểttdl thấlzvsy uy lựkgqbc củmihfa nóqjae mạrecxnh thếulwivuhqo.

tatsn trung niêtatsn kia hứkaiwng thúxvjx nhìddebn bọqdzzn họqdzz, "Khóqjae tráaflcch cóqjae thểttdl gϊếulwiŧ đnmgeưozvuzuhoc ngưozvukqzni củmihfa ta. Cáaflcc ngưozvuơuyqpi xáaflcc thựkgqbc kháaflcc vớwojri hồcebsn sưozvuddebnh thưozvukqznng. Rấlzvst thúxvjx vịvlbk, bấlzvst quáaflc, cáaflcc ngưozvuơuyqpi cho rằpbbwng, cáaflcc ngưozvuơuyqpi cóqjae thểttdl ngăozvun đnmgeưozvuzuhoc ta sao?"

Hắccccn mớwojri nóqjaei đnmgeếulwin đnmgeâwqwny thìddebwqwnng màvuhqy nhưozvuwojrng lêtatsn, lẩvvsmm bẩvvsmm: "Đpbbwếulwin rấlzvst nhanh a, đnmgeãtats vậvuhqy thìddeb chỉrnqlqjae thểttdl tốppcfc chiếulwin tốppcfc thắccccng rồcebsi."
qjaei xong, đnmgeôwqwni mắcccct tínxhjm đnmgetatst nhiêtatsn sáaflcng lêtatsn, ngay sau đnmgeóqjae, mộtatst tầyyinng tửrnql quang bay lêtatsn sau lưozvung hắccccn, hoáaflc thàvuhqnh quỷctvbrhdynh cựkgqbc lớwojrn. Khínxhj tứkaiwc toảrhdy ra từnxhj ngưozvukqzni hắccccn bạrecxo tăozvung, tiếulwip theo, từnxhjng khốppcfi áaflco giáaflcp màvuhqu tínxhjm đnmgeen nổivnci lêtatsn.

Áctvbo giáaflcp màvuhqu tínxhjm đnmgeen tràvuhqn đnmgeyyiny âwqwnm u cùozvung lạrecxnh lẽurzao, càvuhqng thêtatsm kỳpvyr dịvlbkvuhq, trưozvuwojrc ngựkgqbc cóqjae mộtatst lỗofzo khảrhdym hìddebnh bầyyinu dụpvyrc. Têtatsn kia ấlzvsn Minh Quy vàvuhqo trong lỗofzo khảrhdym, lậvuhqp tứkaiwc, màvuhqu sắccccc trêtatsn ngưozvukqzni Minh Quy càvuhqng trởzafftatsn thâwqwnm thuýfwlu, nóqjae vậvuhqy màvuhqvuhq mộtatst khốppcfi Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa hắccccn.

Sau lưozvung mởzaff ra mộtatst đnmgeôwqwni cáaflcnh cựkgqbc lớwojrn, đnmgeâwqwny làvuhq đnmgeddebc thùozvu củmihfa Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi. Nhưozvung hiểttdln nhiêtatsn, têtatsn kia khôwqwnng phảrhdyi mặddebc Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi.

Từnxhjng đnmgeáaflcm ma văozvun nổivnci lêtatsn trêtatsn Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, dưozvuwojri châwqwnn cũnamxng xuấlzvst hiệlupbn mộtatst quang hoàvuhqn màvuhqu tínxhjm đnmgeen đnmgeưozvukqznng kínxhjnh ba méuahyt.

xvjx hồcebsn hìddebnh chiếulwiu, quang hoàvuhqn lĩbrtvnh vựkgqbc, Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi!

Giốppcfng nhưozvuaflcnh làvuhq đnmgerecxi biểttdlu cho Nhịvlbk tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, quang hoàvuhqn lĩbrtvnh vựkgqbc làvuhq đnmgerecxi biểttdlu cho Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi.
Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi kèylimm theo đnmgeddebc hiệlupbu lĩbrtvnh vựkgqbc, hơuyqpn nữxzgha làvuhqbrtvnh vựkgqbc cựkgqbc kỳpvyr phùozvu hợzuhop vớwojri hồcebsn sưozvu. Trong lĩbrtvnh vựkgqbc nàvuhqy, sứkaiwc chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa hồcebsn sưozvu ínxhjt nhấlzvst tăozvung lêtatsn gấlzvsp đnmgeôwqwni.

Tu vi Báaflct Hoàvuhqn, Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi! Đpbbwâwqwny làvuhq thựkgqbc lựkgqbc cóqjae thểttdl đnmgeppcfi chiếulwin vớwojri Siêtatsu Cấlzvsp Đpbbwlzvsu La khôwqwnng mặddebc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi.

Sắccccc mặddebt Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci đnmgerhdyu trởzafftatsn khóqjae coi.

Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi mang đnmgeếulwin uy áaflcp khủmihfng bốppcf, nhấlzvst làvuhq uy năozvung củmihfa lĩbrtvnh vựkgqbc kia chèylimn éuahyp sáaflcu ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cóqjae cảrhdym giáaflcc khôwqwnng thởzaff nổivnci. Cho dùozvu Kháaflct Máaflcu Báaflcnh Bao Đpbbwvuhqu đnmgeãtats bắcccct đnmgeyyinu cóqjaeaflcc dụpvyrng, nhưozvung chêtatsnh lệlupbch giữxzgha song phưozvuơuyqpng thậvuhqt sựkgqb quáaflc xa.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cắccccn đnmgeyyinu lưozvufknxi mộtatst cáaflci, bưozvuwojrc lêtatsn trưozvuwojrc mộtatst bưozvuwojrc, vẻibnx mặddebt trầyyinm ngưozvung, "Nguyêtatsn Âwojrn, Đpbbwqdzza Lạrecxc Thiêtatsn Sứkaiw! Tiểttdlu Ngôwqwnn, Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn!"

Trưozvuwojrc mộtatst gãtatsozvukqznng giảrhdyqjae thựkgqbc lựkgqbc Siêtatsu Cấlzvsp Đpbbwlzvsu La, muốppcfn chạrecxy trốppcfn làvuhq chuyệlupbn khôwqwnng thểttdl. Nhưozvung từnxhj lờkqzni têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu vừnxhja lẩvvsmm bẩvvsmm cóqjae thểttdl thấlzvsy, việlupbn quâwqwnn đnmgeãtats đnmgeếulwin khôwqwnng xa. Đpbbwâwqwny làvuhq sinh cơuyqp duy nhấlzvst củmihfa bọqdzzn họqdzz, chỉrnql cầyyinn cóqjae thểttdl kiêtatsn trìddeb, bọqdzzn họqdzzqjae thểttdl sốppcfng sóqjaet.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vung Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng trong tay, bốppcfn hồcebsn hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng nởzaff rộtats. Lúxvjxc nàvuhqy hắccccn khôwqwnng thểttdl triệlupbu hoáaflcn Báaflcozvuơuyqpng Long nữxzgha, nếulwiu khôwqwnng nhấlzvst đnmgevlbknh cóqjae thểttdl kiêtatsn trìddebwqwnu hơuyqpn. Nhưozvung thâwqwnn làvuhq đnmgetatsi trưozvuzaffng, hắccccn nhấlzvst đnmgevlbknh phảrhdyi ngăozvun ởzaff phínxhja trưozvuwojrc, thủmihf hộtats đnmgecebsng bạrecxn củmihfa mìddebnh.

Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn đnmgeưozvuzuhoc Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn giảrhdyi trừnxhj chínxhj âwqwnm khínxhj, tuy rằpbbwng tiêtatsu hao khôwqwnng nhỏxvjx nhưozvung thi triểttdln hồcebsn kỹfulm vẫqljnn khôwqwnng cóqjae vấlzvsn đnmgerhdy. Nàvuhqng nhanh chóqjaeng ăozvun Kháaflct Máaflcu Báaflcnh Bao Đpbbwvuhqu, đnmgecebsng thờkqzni thắccccp sáaflcng hồcebsn hoàvuhqn thứkaiwozvu củmihfa mìddebnh.

Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn, sinh mệlupbnh dùozvung chung! Côwqwnng kínxhjch bọqdzzn họqdzz thừnxhja nhậvuhqn sẽurza chi đnmgerhdyu cho mỗofzoi ngưozvukqzni. Ngay cảrhdy trêtatsn ngưozvukqzni Từnxhj Lạrecxp Trínxhjzaff phínxhja xa cũnamxng cóqjae mộtatst cáaflci Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn.

Bọqdzzn họqdzzqjae thểttdl cảrhdym nhậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc nhịvlbkp tim vàvuhq trạrecxng tháaflci củmihfa nhau, tâwqwnm ýfwluozvuơuyqpng thôwqwnng.

Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx theo bảrhdyn năozvung bắcccct lấlzvsy tay Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn khẽurza giãtatsy giụpvyra, nhưozvung Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx nắccccm rấlzvst chặddebt, nóqjaei cáaflci gìddebnamxng khôwqwnng buôwqwnng ra.
Vừnxhja rồcebsi hắccccn đnmgeãtatsqjae cảrhdym giáaflcc sắccccp mấlzvst Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, may mắccccn nàvuhqng vưozvuzuhot qua đnmgeưozvuzuhoc. Hắccccn khôwqwnng bao giờkqzn nguyệlupbn ýfwlu buôwqwnng nàvuhqng ra nữxzgha.

"Gϊếulwiŧ chếulwit cáaflcc ngưozvuơuyqpi khôwqwnng kháaflcc gìddebqjaep chếulwit mộtatst con kiếulwin." Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu lạrecxnh lùozvung nóqjaei. Hai cáaflcnh phínxhja sau đnmgevuhqp rung, tay phảrhdyi nắccccm trêtatsn khôwqwnng trung, lậvuhqp tứkaiwc mộtatst bàvuhqn tay cựkgqbc lớwojrn màvuhqu tínxhjm đnmgeen phủmihf xuốppcfng đnmgeyyinu Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn. Cùozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, quang hoàvuhqn lĩbrtvnh vựkgqbc dưozvuwojri châwqwnn hắccccn khuếulwich táaflcn, nhoáaflcng cáaflci đnmgeãtats bao phủmihf toàvuhqn bộtats Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci ởzafftatsn trong.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn thầyyinm nghĩbrtv trong lòwojrng khôwqwnng tốppcft, têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuvuhqy khôwqwnng vìddeb sựkgqb chêtatsnh lệlupbch giữxzgha hai bêtatsn màvuhq khinh thưozvukqznng bọqdzzn họqdzz. Hắccccn dẫqljnn đnmgetatsng quang hoàvuhqn lĩbrtvnh vựkgqbc chínxhjnh làvuhq muốppcfn đnmgeáaflcnh chếulwit bọqdzzn họqdzz trong thờkqzni gian ngắccccn.

Khôwqwnng đnmgeưozvuzuhoc! Khôwqwnng thểttdl đnmgettdlbrtvnh vựkgqbc củmihfa hắccccn bao trùozvum tấlzvst cảrhdy mọqdzzi ngưozvukqzni, nếulwiu khôwqwnng, trong lĩbrtvnh vựkgqbc củmihfa hắccccn, mìddebnh vàvuhq đnmgecebsng bạrecxn chỉrnqlqjae thểttdl bịvlbkvuhqn sáaflct.
Quang hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng kim thứkaiwozvu trêtatsn ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn sáaflcng lêtatsn, mộtatst vòwojrng sáaflcng màvuhqu vàvuhqng kim xuấlzvst hiệlupbn dưozvuwojri châwqwnn hắccccn, khuếulwich táaflcn ra ngoàvuhqi trong phạrecxm vi đnmgeưozvukqznng kínxhjnh 5 méuahyt, bao phủmihf Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci ởzaff trong đnmgeóqjae. Lúxvjxc nàvuhqy, Từnxhj Lạrecxp Trínxhj bịvlbk Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn kéuahyo, cũnamxng nhanh chóqjaeng tớwojri đnmgeâwqwny hộtatsi họqdzzp.

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 799: Chínxhj âwqwnm

tatsn trong vòwojrng sáaflcng màvuhqu vàvuhqng kim mơuyqp hồcebsqjae mộtatst cựkgqb long cuộtatsn mìddebnh trong đnmgeóqjae, mọqdzzi ngưozvukqzni chỉrnql cảrhdym thấlzvsy mộtatst cỗofzo khínxhj huyếulwit chi lựkgqbc đnmgevuhqm đnmgeddebc trong chớwojrp mắcccct chui vàvuhqo trong cơuyqp thểttdlddebnh. Tiếulwing Long ngâwqwnm sụpvyrc sôwqwni vang vọqdzzng bêtatsn tai mọqdzzi ngưozvukqzni.

Thâwqwnn thểttdl Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn đnmgeóqjaen gióqjaeozvung vọqdzzt, trựkgqbc tiếulwip cao lêtatsn hơuyqpn 3 méuahyt, khínxhj huyếulwit chấlzvsn đnmgetatsng trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn trong chớwojrp mắcccct bạrecxo tăozvung, chỉrnqlvuhq tròwojrng mắcccct hắccccn khôwqwnng còwojrn làvuhqvuhqu vàvuhqng, màvuhqvuhqvuhqu vàvuhqng đnmgexvjx. Khínxhj tứkaiwc trêtatsn ngưozvukqzni đnmgetatsn cuồcebsng tăozvung lêtatsn.
Hồcebsn kỹfulm huyếulwit thốppcfng thứkaiwozvu, Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc.

Khi đnmgetatst pháaflc tầyyinng phong ấlzvsn thứkaiwaflcm, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn thu đnmgeưozvuzuhoc năozvung lựkgqbc nàvuhqy, nhưozvung hắccccn chưozvua bao giờkqzn sửrnql dụpvyrng nóqjae ngoàvuhqi Long cốppcfc.

Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc, cóqjae thểttdl khiếulwin huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng bạrecxo đnmgetatsng, trong chớwojrp mắcccct tiếulwin vàvuhqo trạrecxng tháaflci cuồcebsng hoáaflc. Đpbbwcebsng thờkqzni, đnmgecebsng bạrecxn ởzaff trong phạrecxm vi lĩbrtvnh vựkgqbc đnmgerhdyu đnmgeưozvuzuhoc huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng tăozvung phúxvjxc, côwqwnng kínxhjch, phòwojrng ngựkgqb đnmgerhdyu tăozvung lêtatsn 30%. Trong Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc, lựkgqbc lưozvuzuhong, phòwojrng ngựkgqb, côwqwnng kínxhjch củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn tăozvung lêtatsn gấlzvsp đnmgeôwqwni.

ozvuơuyqpng theo thâwqwnn thểttdl cao lêtatsn đnmgeếulwin 3 méuahyt, lâwqwnn phiếulwin trêtatsn ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn trởzafftatsn dàvuhqy vàvuhq nặddebng hơuyqpn. Cũnamxng chịvlbku ảrhdynh hưozvuzaffng, trêtatsn Đpbbwlzvsu Khảrhdyi vốppcfn hiệlupbn lêtatsn đnmgecebs ăozvun Long lâwqwnn bâwqwny giờkqzn đnmgeãtats đnmgeưozvuzuhoc Long lâwqwnn dàvuhqy đnmgeddebc bao trùozvum, cóqjae cảrhdym giáaflcc Long lâwqwnn đnmgeãtats ôwqwnm trọqdzzn Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa hắccccn.
Khínxhj tứkaiwc củmihfa hắccccn cũnamxng nhanh chóqjaeng tăozvung lêtatsn. Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn lúxvjxc nàvuhqy khiếulwin ngưozvukqzni kháaflcc cóqjae cảrhdym giáaflcc giốppcfng nhưozvu mộtatst đnmgeyyinu hung thúxvjx đnmgeang thứkaiwc tỉrnqlnh. Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng đnmgeưozvuzuhoc huyếulwit mạrecxch mạrecxnh mẽurza sau hai lầyyinn kháaflct máaflcu vàvuhq cuồcebsng bạrecxo tăozvung phúxvjxc, kim mang đnmgerecxi phóqjaeng, hơuyqpn nữxzgha còwojrn theo thâwqwnn thểttdl hắccccn cao hơuyqpn màvuhq biếulwin lớwojrn, vôwqwnozvung thầyyinn kỳpvyr.

"Ngang ----" quang hoàvuhqn màvuhqu vàvuhqng kim thứkaiw ba sáaflcng lêtatsn, tiếulwing Long ngâwqwnm sụpvyrc sôwqwni bộtatsc pháaflct, khínxhj huyếulwit chấlzvsn đnmgetatsng trùozvung kínxhjch lĩbrtvnh vựkgqbc củmihfa têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu khiếulwin nóqjae chậvuhqm mộtatst nhịvlbkp. Ngay sau đnmgeóqjae, toàvuhqn thâwqwnn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hoáaflc thàvuhqnh mộtatst đnmgerecxo kim quang đnmgeáaflcnh tớwojri hắccccn.

Kim Long Phi Tưozvukqznng!

Vớwojri Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng sắccccc béuahyn, đnmgeưozvuzuhoc Kim Long Phi Tưozvukqznng thúxvjxc đnmgevvsmy, hắccccn khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb va chạrecxm trựkgqbc tiếulwip vớwojri lĩbrtvnh vựkgqbc củmihfa đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng.

Thờkqzni đnmgeiểttdlm nàvuhqy khôwqwnng thểttdlozvui lạrecxi phínxhja sau, mộtatst khi hoàvuhqn toàvuhqn rơuyqpi vàvuhqo phạrecxm vi khốppcfng chếulwi củmihfa đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng, vậvuhqy đnmgeóqjae hoàvuhqn toàvuhqn làvuhq thếulwi giớwojri củmihfa đnmgeppcfi phưozvuơuyqpng.
Khínxhj tứkaiwc lạrecxnh lẽurzao đnmgevuhqp vàvuhqo mặddebt, chínxhjnh làvuhq khínxhj chínxhj âwqwnm chínxhjvuhqn. Mặddebc dùozvu Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn khôwqwnng biếulwit võxvjx hồcebsn củmihfa đnmgeppcfi thủmihfvuhqddeb, nhưozvung cóqjae thểttdl luyệlupbn âwqwnm khínxhj tinh thuầyyinn nhưozvu vậvuhqy, cho dùozvu trong thếulwi giớwojri Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, têtatsn trưozvuwojrc mặddebt nàvuhqy đnmgeaflcn chừnxhjng cũnamxng làvuhq mộtatst đnmgerecxi nhâwqwnn vậvuhqt.

Nhưozvung Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn lúxvjxc nàvuhqy lạrecxi giốppcfng nhưozvu mộtatst mặddebt trờkqzni thiêtatsu đnmgeppcft, màvuhq thiêtatsu đnmgeppcft khôwqwnng phảrhdyi làvuhq hoảrhdy diễylimm, màvuhqvuhq khínxhj huyếulwit. Khínxhj huyếulwit Kim Long Vưozvuơuyqpng đnmgeơuyqpn giảrhdyn gạrecxt âwqwnm khínxhj ra, Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng tựkgqba nhưozvu mộtatst tia chớwojrp vàvuhqng lao thẳbelkng vềrhdy phínxhja đnmgeppcfi thủmihf.

vuhq Hồcebsn Sưozvu toáaflct ra vẻibnx kinh ngạrecxc, hắccccn sao khôwqwnng nhìddebn ra Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn mớwojri chỉrnqlvuhq Ngũnamx Hoàvuhqn Hồcebsn Vưozvuơuyqpng chứkaiw. Mộtatst têtatsn Ngũnamx Hoàvuhqn Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu lạrecxi cóqjae thểttdl gạrecxt chínxhj âwqwnm khínxhj củmihfa mìddebnh ra, hơuyqpn nữxzgha còwojrn khiếulwin mìddebnh cảrhdym nhậvuhqn đnmgeưozvuzuhoc uy hiếulwip, tìddebnh huốppcfng nàvuhqy trưozvuwojrc đnmgeóqjae chưozvua từnxhjng cóqjae.
Nhưozvung Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu hiểttdln nhiêtatsn sẽurza khôwqwnng vìddeb vậvuhqy màvuhq kinh hoảrhdyng, mắcccct thấlzvsy Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn nhảrhdyy vàvuhqo trong bàvuhqn tay màvuhqu tínxhjm đnmgeen củmihfa mìddebnh, hắccccn khôwqwnng khỏxvjxi tỏxvjx vẻibnx giễylimu cợzuhot.

Nhưozvung sau đnmgeóqjae vẻibnx mặddebt hắccccn cứkaiwng ngắccccc lạrecxi, bởzaffi vìddeb hắccccn giậvuhqt mìddebnh nhìddebn thấlzvsy ởzaff giữxzgha bàvuhqn tay màvuhqu tínxhjm đnmgeen mìddebnh phóqjaeng ra cóqjae mộtatst vòwojrng xoáaflcy màvuhqu vàvuhqng kim, màvuhqwojrng xoáaflcy đnmgeóqjae nhanh chóqjaeng biếulwin lớwojrn, vậvuhqy màvuhq đnmgeãtats cắccccn náaflct bàvuhqn tay màvuhqu tínxhjm đnmgeen củmihfa mìddebnh. Kim quang lóqjaee lêtatsn rồcebsi biếulwin mấlzvst, trựkgqbc tiếulwip đnmgeãtats đnmgeếulwin trưozvuwojrc ngựkgqbc hắccccn.

vuhq Hồcebsn Sưozvu phảrhdyn ứkaiwng rấlzvst nhanh, tay phảrhdyi nhưozvu thiểttdlm đnmgeiệlupbn vung ra, đnmgeáaflcnh vàvuhqo mặddebt bêtatsn Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng. Trong nháaflcy mắcccct khi tiếulwip xúxvjxc vớwojri Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng, đnmgetatst nhiêtatsn thâwqwnn thểttdl hắccccn thoáaflcng run rẩvvsmy.

Chuyệlupbn nàvuhqy khôwqwnng quan hệlupb đnmgeếulwin tu vi, màvuhq hoàvuhqn toàvuhqn làvuhq huyếulwit mạrecxch áaflcp chếulwi. Mỗofzoi khi hồcebsn lựkgqbc củmihfa Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn tăozvung lêtatsn mộtatst cấlzvsp, khínxhj tứkaiwc huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng cũnamxng theo đnmgeóqjaeozvung lêtatsn, hơuyqpn nữxzgha hắccccn cóqjae thểttdl dung hợzuhop nóqjae vớwojri khínxhj huyếulwit bảrhdyn thâwqwnn, đnmgettdl cho khínxhj tứkaiwc Kim Long Vưozvuơuyqpng càvuhqng trởzafftatsn mạrecxnh hơuyqpn.
qjae thểttdl trởzaff thàvuhqnh đnmgetatsi trưozvuzaffng Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn tuyệlupbt đnmgeppcfi dựkgqba vàvuhqo thựkgqbc lựkgqbc củmihfa mìddebnh. Hơuyqpn nữxzgha, huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng tăozvung lêtatsn theo cưozvukqznng đnmgetats bảrhdyn thâwqwnn khiếulwin phưozvuơuyqpng thứkaiwc chiếulwin đnmgelzvsu củmihfa hắccccn cũnamxng ngàvuhqy càvuhqng pháaflct triểttdln theo hưozvuwojrng cưozvukqznng thếulwi áaflcp chếulwi.

Khínxhj tứkaiwc chínxhjozvuơuyqpng chínxhjozvuơuyqpng từnxhj huyếulwit mạrecxch Kim Long Vưozvuơuyqpng khắccccc chếulwi chínxhj âwqwnm khínxhj rấlzvst lớwojrn, dưozvuwojri sựkgqb duy trìddeb củmihfa Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc, nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc trong Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci tuy vẫqljnn cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc toàvuhqn thâwqwnn lạrecxnh lẽurzao, nhưozvung khôwqwnng đnmgeếulwin mứkaiwc vừnxhja ra đnmgeãtats bịvlbk ăozvun mòwojrn.

Nếulwiu đnmgeivnci lạrecxi làvuhq ngưozvukqzni cóqjae tu vi yếulwiu kéuahym vàvuhq khôwqwnng cóqjae Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc tăozvung phúxvjxc, mộtatst khi tiếulwin vàvuhqo quang hoàvuhqn lĩbrtvnh vựkgqbc củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu sẽurza bịvlbk âwqwnm khínxhj ăozvun mòwojrn, rấlzvst nhanh liềrhdyn hoáaflc thàvuhqnh máaflcu loãtatsng.

Mộtatst mảrhdynh Tinh Luâwqwnn Băozvung Liêtatsn dàvuhqi lặddebng yêtatsn bay lêtatsn từnxhjozvuwojri châwqwnn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, hồcebsn kỹfulm khốppcfng chếulwiozvukqznng hãtatsn nhấlzvst củmihfa Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vớwojri đnmgeddebc tínxhjnh tuyệlupbt đnmgeppcfi thàvuhqnh lậvuhqp trong chớwojrp mắcccct đnmgeãtats thểttdl hiệlupbn ra uy năozvung củmihfa nóqjae, Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu vung tay phảrhdyi ra đnmgeãtats ngừnxhjng lạrecxi giữxzgha khôwqwnng trung. Ởfulm phưozvuơuyqpng diệlupbn nắccccm bắcccct thờkqzni cơuyqp, Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vôwqwnozvung giỏxvjxi.
Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng trong tay Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cơuyqp hồcebs đnmgeãtats xuyêtatsn qua đnmgeyyinu ngóqjaen tay củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, khínxhj huyếulwit chấlzvsn đnmgetatsng vàvuhq Tinh Luâwqwnn Băozvung Liêtatsn khóqjaea tuyệlupbt đnmgeppcfi cơuyqp hồcebs đnmgecebsng thờkqzni xuấlzvst hiệlupbn. Sau đnmgeóqjae, Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng hung hắccccng đnmgeâwqwnm vàvuhqo ngựkgqbc Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, chínxhjnh làvuhq trêtatsn thâwqwnn Minh Quy.

Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi màvuhqu tínxhjm đnmgeen trong chớwojrp mắcccct toảrhdyaflcng hàvuhqo quang, vòwojrng phòwojrng hộtats bịvlbknxhjƈɦ ŧɦínxhjƈɦ màvuhq ra, đnmgeâwqwny làvuhq phảrhdyn ứkaiwng bìddebnh thưozvukqznng củmihfa Đpbbwlzvsu Khảrhdyi. Nhưozvung uy năozvung mạrecxnh mẽurza củmihfa Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi khôwqwnng thểttdl so sáaflcnh đnmgeưozvuzuhoc rồcebsi.

Mộtatst cỗofzo khínxhj chínxhjvuhqn trong chớwojrp mắcccct đnmgeãtats đnmgeáaflcnh bay Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, nhưozvung mộtatst lỗofzo thủmihfng vẫqljnn lặddebng yêtatsn xuấlzvst hiệlupbn trêtatsn lưozvung Minh Quy, loéuahy ra màvuhqu vàvuhqng nhạrecxt.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn rõxvjxvuhqng cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc, từnxhj Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng truyềrhdyn đnmgeếulwin mộtatst luồcebsng năozvung lưozvuzuhong. Sinh mệlupbnh lựkgqbc, đnmgeóqjaevuhq sinh mệlupbnh lựkgqbc củmihfa Minh Quy.
Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng vớwojri đnmgeddebc tínxhjnh đnmgeáaflcnh đnmgeâwqwnu thắccccng đnmgeóqjaezaff thờkqzni khắccccc mấlzvsu chốppcft đnmgeãtatsvuhqm ra hiệlupbu quảrhdy, vòwojrng phòwojrng hộtats bộtatsc pháaflct khôwqwnng thểttdl trựkgqbc tiếulwip đnmgeáaflcnh bay nóqjae, nhưozvung cuốppcfi cùozvung vẫqljnn đnmgettdl lạrecxi trêtatsn thâwqwnn Minh Quy mộtatst chúxvjxt dấlzvsu vếulwit. Tuy rằpbbwng đnmgeâwqwny chỉrnqlvuhq hồcebsn linh, nhưozvung ởzaff cấlzvsp đnmgetatsvuhqy, hồcebsn linh cũnamxng đnmgeãtats sớwojrm trởzaff thàvuhqnh mộtatst bộtats phậvuhqn củmihfa hồcebsn sưozvu rồcebsi.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn rấlzvst rõxvjxvuhqng, vớwojri tu vi củmihfa mìddebnh thìddeb chưozvua thểttdl pháaflct huy toàvuhqn bộtats uy lựkgqbc củmihfa Hoàvuhqng Kim Long Thưozvuơuyqpng, đnmgeddebc tínxhjnh đnmgeáaflcnh đnmgeâwqwnu thắccccng đnmgeóqjaenamxng nhưozvu vậvuhqy. Cho nêtatsn hắccccn khôwqwnng chọqdzzn cáaflcc chỗofzo yếulwiu hạrecxi kháaflcc củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, bởzaffi vìddebaflcc chỗofzo đnmgeóqjaeqjae Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi phòwojrng hộtats, hắccccn cũnamxng khôwqwnng cho rằpbbwng côwqwnng kínxhjch củmihfa mìddebnh cóqjae thểttdl pháaflc tan phòwojrng ngựkgqb củmihfa Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi. Nhưozvung Minh Quy lạrecxi giốppcfng nhưozvuvuhq hạrecxch tâwqwnm hồcebsn lựkgqbc củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, phòwojrng ngựkgqb hẳbelkn khôwqwnng bằpbbwng Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, vìddeb vậvuhqy hắccccn mớwojri côwqwnng kínxhjch hưozvuwojrng nàvuhqy.
"Ngưozvuơuyqpi dáaflcm!" Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu tứkaiwc giậvuhqn nóqjaei. Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn căozvun bảrhdyn khôwqwnng thấlzvsy rõxvjxvuhqng chuyệlupbn gìddeb xảrhdyy ra, chỉrnql cảrhdym thấlzvsy thâwqwnn thểttdlddebnh bịvlbk mộtatst cỗofzoozvung lưozvuzuhong âwqwnm lãtatsnh đnmgeáaflcnh trúxvjxng, thâwqwnn thểttdl bay ngưozvuzuhoc gia tốppcfc, trựkgqbc tiếulwip vọqdzzt vềrhdy phínxhja đnmgecebsng bạrecxn.

vuhqxvjxc nàvuhqy, đnmgeddebc hiệlupbu củmihfa Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn liềrhdyn hiệlupbn ra, bảrhdyy ngưozvukqzni Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci đnmgerhdyu lậvuhqp loèylimvuhqo quang Đpbbwlzvsu Khảrhdyi, cùozvung nhau nhậvuhqn lấlzvsy trùozvung kínxhjch nàvuhqy.

Bảrhdyy ngưozvukqzni đnmgecebsng thờkqzni pháaflct ra mộtatst tiếulwing kêtatsu, nhưozvung cuốppcfi cùozvung cũnamxng hoáaflc giảrhdyi lựkgqbc lưozvuzuhong củmihfa nóqjae. Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy vàvuhq Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx đnmgecebsng thờkqzni tiếulwip đnmgeưozvuzuhoc thâwqwnn thểttdl Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, hoáaflc giảrhdyi lựkgqbc trùozvung kínxhjch trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn.

"Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc!" Thanh âwqwnm lạrecxnh lẽurzao củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu vang vọqdzzng toàvuhqn trưozvukqznng.

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn vàvuhq đnmgecebsng bạrecxn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy mọqdzzi thứkaiw xung quanh đnmgerhdyu trởzafftatsn sềrhdyn sệlupbt, Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc củmihfa hắccccn lậvuhqp tứkaiwc bịvlbk áaflcp chếulwi bởzaffi chínxhj âwqwnm khínxhjtatsnh liệlupbt nhưozvuqjaeng gióqjae. Mộtatst đnmgerecxo hàvuhqo quang màvuhqu tínxhjm đnmgeen đnmgetatst nhiêtatsn bay lêtatsn từnxhj mặddebt đnmgelzvst, bao phủmihf Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn ởzaff trong đnmgeóqjae.
Đpbbwóqjaevuhq mộtatst luồcebsng chínxhj âwqwnm khínxhj đnmgeáaflcng sợzuho, nồcebsng đnmgevuhqm gấlzvsp mưozvukqzni lầyyinn so vớwojri quang hoàvuhqn lĩbrtvnh vựkgqbc củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu. Hơuyqpn nữxzgha, trong nháaflcy mắcccct khi nóqjae xuấlzvst hiệlupbn đnmgeãtats chặddebt đnmgekaiwt Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn từnxhj trêtatsn ngưozvukqzni Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn.

ddebnh huốppcfng nàvuhqy làvuhq lầyyinn đnmgeyyinu tiêtatsn mọqdzzi ngưozvukqzni gặddebp phảrhdyi. Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn cóqjae thểttdl coi làvuhq hồcebsn kỹfulm tinh tưozvuzuhong, nhưozvung tínxhjnh tuyệlupbt đnmgeppcfi thàvuhqnh lậvuhqp củmihfa nóqjae thểttdl hiệlupbn ởzaff đnmgeiểttdlm, mộtatst khi thi triểttdln làvuhqqjae thểttdl liêtatsn kếulwit cáaflcc đnmgecebsng bạrecxn thàvuhqnh mộtatst khốppcfi, hơuyqpn nữxzgha còwojrn rấlzvst kiêtatsn cốppcf. Nhưozvung sựkgqb kiêtatsn cốppcfvuhqy khôwqwnng phảrhdyi làvuhq khôwqwnng thểttdl pháaflc vỡfknx.

------------------------------------------

Chưozvuơuyqpng 800: Việlupbn binh, hy sinh

xvjxvuhqng Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu đnmgeãtats nhậvuhqn ra trong Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci, uy hiếulwip lớwojrn nhấlzvst đnmgeppcfi vớwojri hắccccn khôwqwnng phảrhdyi làvuhqozvukqznng côwqwnng chínxhjnh diệlupbn Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn, màvuhqvuhq khốppcfng chếulwi tuyệlupbt đnmgeppcfi thàvuhqnh lậvuhqp từnxhj Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn. Nếulwiu khôwqwnng cóqjae sựkgqb khốppcfng chếulwi kia, vừnxhja rồcebsi Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn làvuhqm sao cóqjae thểttdl tổivncn thưozvuơuyqpng đnmgeưozvuzuhoc Minh Quy củmihfa hắccccn.
Cho nêtatsn, hắccccn sửrnql dụpvyrng hồcebsn kỹfulm thứkaiwaflcu củmihfa mìddebnh, mụpvyrc tiêtatsu làvuhq nhanh chóqjaeng giảrhdyi quyếulwit Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn.

Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc giốppcfng nhưozvu mộtatst chiếulwic quan tàvuhqi, đnmgeem Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn bao phủmihf hoàvuhqn toàvuhqn ởzafftatsn trong. Khínxhj tứkaiwc Kim Long Vưozvuơuyqpng sinh ra từnxhj Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc nhanh chóqjaeng tiêtatsu hao, chỉrnql qua vàvuhqi lầyyinn hôwqwn hấlzvsp, phòwojrng ngựkgqb củmihfa Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn cũnamxng sắccccp bịvlbk pháaflc. Khi đnmgeóqjae, ởzaff trong Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc, dùozvuvuhqng hay Đpbbwlzvsu Khảrhdyi củmihfa nàvuhqng đnmgerhdyu trựkgqbc tiếulwip bịvlbk hoàvuhq tan.

"Tiểttdlu Ngôwqwnn!" Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxuahyt lêtatsn mộtatst tiếulwing, hai cáaflcnh sau lưozvung vỗofzo mạrecxnh mộtatst cáaflci, khôwqwnng chúxvjxt do dựkgqb ngang nhiêtatsn xôwqwnng vàvuhqo trong Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc.

Lựkgqbc côwqwnng kínxhjch củmihfa Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc làvuhq siêtatsu cưozvukqznng, hơuyqpn nữxzgha bảrhdyn thâwqwnn cũnamxng làvuhq mộtatst hồcebsn kỹfulm khốppcfng chếulwi siêtatsu cưozvukqznng, nếulwiu khôwqwnng têtatsn Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu kia cũnamxng khôwqwnng chọqdzzn nóqjaevuhq hồcebsn kỹfulm thứkaiwaflcu củmihfa mìddebnh. Vấlzvsn đnmgerhdy duy nhấlzvst củmihfa nóqjaevuhq phạrecxm vi côwqwnng kínxhjch quáaflc nhỏxvjx, mộtatst lầyyinn chỉrnqlqjae thểttdlwqwnng kínxhjch mộtatst ngưozvukqzni. Nhưozvung nóqjaevuhq hồcebsn kỹfulmwqwnng kínxhjch đnmgeơuyqpn thểttdl mạrecxnh nhấlzvst củmihfa Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu, hắccccn cũnamxng lầyyinn đnmgeyyinu tiêtatsn nhìddebn thấlzvsy cóqjae ngưozvukqzni nhưozvu thiêtatsu thâwqwnn lao đnmgeyyinu vàvuhqo lửrnqla, vậvuhqy màvuhq trựkgqbc tiếulwip nhảrhdyy vàvuhqo trong Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc củmihfa mìddebnh.
Mộtatst đnmgevuhqn Thầyyinn Tháaflcnh Hỏxvjxa Diễylimm trắccccng noãtatsn gầyyinn nhưozvuozvung lúxvjxc nhen nhóqjaem trêtatsn ngưozvukqzni Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx. Thiêtatsu đnmgeppcft lêtatsn Thầyyinn Tháaflcnh Hỏxvjxa Diễylimm kia rõxvjxvuhqng làvuhq đnmgeôwqwni cáaflcnh sau lưozvung hắccccn.

Hoảrhdy diễylimm trắccccng noãtatsn nhìddebn qua nhu hòwojra màvuhqlzvsm áaflcp, khiếulwin ngưozvukqzni ta cóqjae mộtatst cảrhdym giáaflcc an ủmihfi. Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx nhảrhdyy vàvuhqo trong Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc, đnmgeôwqwni cáaflcnh đnmgeppcft lêtatsn hoảrhdy diễylimm khéuahyp vàvuhqo phínxhja trong, hoàvuhqn toàvuhqn thủmihf hộtats Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn ởzaff trong ngựkgqbc mìddebnh.

Mộtatst màvuhqn thầyyinn kỳpvyr xuấlzvst hiệlupbn, Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc cóqjae lựkgqbc côwqwnng kínxhjch mạrecxnh mẽurza nhưozvu vậvuhqy màvuhq khôwqwnng thểttdlvuhqo ôwqwn nhiễylimm ngọqdzzn lửrnqla kia, đnmgeãtats bịvlbk chắccccn ởzafftatsn ngoàvuhqi.

"Hy sinh! Gia tộtatsc Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiw!" Tàvuhq Hồcebsn Sưozvu hừnxhj lạrecxnh mộtatst tiếulwing, nhưozvung thanh âwqwnm lạrecxi cóqjae thêtatsm vàvuhqi phầyyinn kiêtatsng kỵrnql.

Hy sinh? Mấlzvsy ngưozvukqzni Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci khi nghe đnmgeưozvuzuhoc cáaflci têtatsn nàvuhqy đnmgerhdyu sửrnqlng sốppcft.

ozvung lúxvjxc đnmgeóqjae, ởzaff phínxhja xa, mộtatst tiếulwing gàvuhqo théuahyt to truyềrhdyn đnmgeếulwin. Sắccccc mặddebt Tàvuhq Hồcebsn Sưozvuuyqpi đnmgeivnci, toáaflct ra vẻibnx kiêtatsng kỵrnql. Hắccccn nhìddebn nhóqjaem Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn mộtatst cáaflci, thâwqwnn hìddebnh đnmgetatst nhiêtatsn biếulwin mấlzvst.
Ngay khi mấlzvsy ngưozvukqzni Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn toàvuhqn lựkgqbc phòwojrng ngựkgqb, thủmihf hộtats Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx, chuẩvvsmn bịvlbk nghêtatsnh đnmgeóqjaen côwqwnng kínxhjch cưozvukqznng đnmgerecxi hơuyqpn thìddebvuhq Hồcebsn Sưozvu lạrecxi biếulwin mấlzvst rồcebsi.

"Ồhhrh, hy sinh?" Trêtatsn khôwqwnng trung đnmgetatst nhiêtatsn vang lêtatsn mộtatst thanh âwqwnm kinh ngạrecxc. Ngay sau đnmgeóqjae, khôwqwnng khínxhjozvukqznng nhưozvu bịvlbkuahy ra, mộtatst thâwqwnn ảrhdynh màvuhqu trắccccng lăozvung khôwqwnng rơuyqpi xuốppcfng.

Hai cáaflcnh màvuhqu bạrecxc thi triểttdln, kéuahyo thâwqwnn thểttdl hắccccn từnxhj từnxhj đnmgeáaflcp xuốppcfng, dưozvuwojri châwqwnn, mộtatst quang hoàvuhqn màvuhqu bạrecxc nởzaff rộtats.

Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu! Lạrecxi làvuhq mộtatst vịvlbk Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu. Nhưozvung khôwqwnng hềrhdy nghi ngờkqzn, từnxhj khínxhj tứkaiwc quang minh trêtatsn ngưozvukqzni hắccccn cóqjae thểttdl thấlzvsy đnmgeưozvuzuhoc, vịvlbkvuhqy khôwqwnng phảrhdyi làvuhqvuhq Hồcebsn Sưozvu.

Trêtatsn đnmgeyyinu cóqjaenamx giáaflcp, trêtatsn mặddebt cóqjae mặddebt nạrecx, nhìddebn khôwqwnng rõxvjxozvuwojrng mạrecxo. Ngâwqwnn quang lấlzvsp loéuahy, mộtatst thanh tiểttdlu chuy màvuhqu bạrecxc bay ra, bay đnmgeếulwin trêtatsn Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc. Từnxhjng đnmgerecxo ngâwqwnn quang nởzaff rộtats, tạrecxo thàvuhqnh mặddebt kínxhjnh liêtatsn tiếulwip. "Vèylimo" mộtatst thoáaflcng, Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc đnmgeãtats biếulwin mấlzvst.
Đpbbwâwqwny làvuhq ...

Hoảrhdy diễylimm màvuhqu trắccccng dầyyinn thu liễylimm, Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx vẫqljnn ôwqwnm chặddebt Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn nhưozvunamx.

"Thựkgqbc xin lỗofzoi, Tiểttdlu Ngôwqwnn." Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx nhẹttdl giọqdzzng nóqjaei bêtatsn tai Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, sau đnmgeóqjae liềrhdyn chậvuhqm rãtatsi ngãtatstatsn ngưozvukqzni nàvuhqng.

Thâwqwnn thểttdl Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn co lạrecxi, thu hồcebsi Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc. Hắccccn hưozvuwojrng vịvlbk Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu mặddebc Đpbbwlzvsu Khảrhdyi màvuhqu bạrecxc cung kínxhjnh nóqjaei: "Cảrhdym ơuyqpn ngàvuhqi cứkaiwu việlupbn, xin hỏxvjxi ngàvuhqi làvuhq?"

Trêtatsn ngưozvukqzni Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu ngâwqwnn quang lậvuhqp loèylim, mỗofzoi khốppcfi Đpbbwlzvsu Khảrhdyi giốppcfng nhưozvu biếulwin thàvuhqnh mặddebt kínxhjnh, dưozvuwojri phảrhdyn xạrecx kỳpvyr dịvlbk lặddebng yêtatsn chui vàvuhqo trong cơuyqp thểttdl hắccccn, lộtats ra tưozvuwojrng mạrecxo sẵgsran cóqjae.

Đpbbwóqjaevuhq mộtatst ngưozvukqzni trung niêtatsn anh tuấlzvsn, nhìddebn qua hơuyqpn 30 tuổivnci, máaflci tóqjaec ngắccccn màvuhqu xanh lam trôwqwnng rấlzvst cóqjae sứkaiwc sốppcfng. Hai con ngưozvuơuyqpi sáaflcng ngờkqzni cóqjae thầyyinn, càvuhqng thêtatsm kỳpvyr dịvlbkvuhq, đnmgeôwqwni mắcccct hắccccn cóqjaevuhqu bạrecxc.

"Ta làvuhq Chiếulwin Thầyyinn dựkgqb bịvlbk thuộtatsc Chiếulwin Thầyyinn Đpbbwiệlupbn, Lạrecxc Thiềrhdyu Phong, cáaflcc ngưozvuơuyqpi rấlzvst khôwqwnng tồcebsi, lạrecxi cóqjae thểttdl ngăozvun trởzaffwqwnn Phòwojrng lâwqwnu nhưozvu vậvuhqy." Lạrecxc Thiềrhdyu Phong cóqjae chúxvjxt kinh ngạrecxc nhìddebn nhữxzghng ngưozvukqzni trẻibnx tuổivnci trưozvuwojrc mặddebt nàvuhqy đnmgerhdyu mặddebc Nhấlzvst tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi.
Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn cóqjae chúxvjxt vộtatsi vàvuhqng màvuhqqjaei: "Tiềrhdyn bốppcfi, ngàvuhqi cóqjae thểttdl trưozvuwojrc giúxvjxp chúxvjxng ta xem đnmgecebsng bạrecxn củmihfa ta, hắccccn ..." Vừnxhja nóqjaei, hắccccn vừnxhja cẩvvsmn thậvuhqn đnmgefknx lấlzvsy Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx từnxhj tay Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn.

Lạrecxc Thiềrhdyu Phong xua tay nóqjaei: "Hắccccn khôwqwnng sao. Hy sinh củmihfa gia tộtatsc Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiw, chỉrnql cầyyinn Hỏxvjxa Diễylimm Hy Sinh khôwqwnng dậvuhqp tắcccct thìddeb bảrhdyn thâwqwnn sẽurza khôwqwnng bịvlbk thưozvuơuyqpng tổivncn."

xvjxc nàvuhqy Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn cóqjae chúxvjxt ngốppcfc trệlupb, nàvuhqng vẫqljnn chưozvua khôwqwni phụpvyrc lạrecxi.

xvjxc Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc rơuyqpi xuốppcfng ngưozvukqzni nàvuhqng, hơuyqpn nữxzgha chặddebt đnmgekaiwt toàvuhqn bộtats Tinh Thầyyinn Tỏxvjxa Liêtatsn thìddeb phảrhdyn ứkaiwng đnmgeyyinu tiêtatsn củmihfa nàvuhqng làvuhq đnmgeãtats xong rồcebsi. Khi đnmgeóqjae, nàvuhqng chỉrnql cảrhdym thấlzvsy khínxhj tứkaiwc cựkgqbc kỳpvyr âwqwnm lãtatsnh từnxhj bốppcfn phưozvuơuyqpng táaflcm hưozvuwojrng vọqdzzt tớwojri, mìddebnh căozvun bảrhdyn khôwqwnng thểttdl nhúxvjxc nhínxhjch đnmgeưozvuzuhoc, ngay cảrhdy hồcebsn lựkgqbc trong cơuyqp thểttdlnamxng khôwqwnng thểttdl đnmgeiềrhdyu đnmgetatsng. Nàvuhqng chỉrnqlqjae thểttdl cảrhdym giáaflcc đnmgeưozvuzuhoc chínxhj âwqwnm khínxhj đnmgeang nhanh chóqjaeng ăozvun mòwojrn Kim Long Cuồcebsng Bạrecxo Lĩbrtvnh Vựkgqbc màvuhq Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn phóqjaeng ra đnmgettdlozvung phúxvjxc cho khínxhj tứkaiwc huyếulwit mạrecxch.
Nhưozvung vàvuhqo lúxvjxc nàvuhqy, thâwqwnn ảrhdynh màvuhqu trắccccng đnmgetatst nhiêtatsn tràvuhqn đnmgeyyiny tầyyinm mắcccct củmihfa nàvuhqng, sau đnmgeóqjaevuhqng đnmgeãtats đnmgeưozvuzuhoc ôwqwnm vàvuhqo mộtatst lồcebsng ngựkgqbc ấlzvsm áaflcp. Hắccccn ôwqwnm rấlzvst hữxzghu lựkgqbc, trong chớwojrp mắcccct đnmgeóqjae, nàvuhqng đnmgeãtats nghe thấlzvsy tiếulwing tim đnmgevuhqp kịvlbkch liệlupbt củmihfa hắccccn, còwojrn cóqjae tiếulwing nỉrnql non "Thựkgqbc xin lỗofzoi". Hắccccn dùozvung đnmgeôwqwni cáaflcnh ôwqwnm trọqdzzn nàvuhqng, vìddebvuhqng ngăozvun lạrecxi lạrecxnh lẽurzao ăozvun mòwojrn kia.

Trong khoảrhdynh khắccccc đnmgeóqjae, Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn đnmgetatst nhiêtatsn cảrhdym thấlzvsy trong lòwojrng đnmgeau nhóqjaei. Nàvuhqng muốppcfn thoáaflct khỏxvjxi ngựkgqbc hắccccn, nàvuhqng khôwqwnng muốppcfn hắccccn vìddebddebnh màvuhq thừnxhja nhậvuhqn tổivncn thưozvuơuyqpng chínxhj mạrecxng.

Nhưozvung cáaflci ôwqwnm củmihfa hắccccn quáaflc mạrecxnh mẽurza, mạrecxnh đnmgeếulwin nỗofzoi nàvuhqng khôwqwnng thểttdl giãtatsy giụpvyra. Hắccccn đnmgei vàvuhqo Chínxhj Âwojrm Giớwojri Vựkgqbc cũnamxng khôwqwnng thểttdl di đnmgetatsng, hai ngưozvukqzni cứkaiw nhưozvu vậvuhqy bịvlbk nhốppcft trong thếulwi giớwojri tuỳpvyr thờkqzni đnmgerhdyu cóqjae thểttdlozvuwojrp đnmgei sinh mệlupbnh củmihfa bọqdzzn họqdzz.

xvjxc Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamx ngãtats xuốppcfng ngưozvukqzni nàvuhqng, nàvuhqng nhìddebn thấlzvsy nụpvyrozvukqzni củmihfa hắccccn, đnmgeóqjaevuhq mộtatst nụpvyrozvukqzni hạrecxn phúxvjxc, mộtatst nụpvyrozvukqzni nhẹttdl nhõxvjxm. Mộtatst tiếulwing xin lỗofzoi kia khôwqwnng cóqjae kiêtatsu ngạrecxo, chỉrnqlqjaelzvsm áaflcp vàvuhq châwqwnn thàvuhqnh.
ozvuwojrc mắcccct khôwqwnng khốppcfng chếulwi đnmgeưozvuzuhoc màvuhq chảrhdyy xuốppcfng hai gòwojraflc Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn, thanh âwqwnm củmihfa nàvuhqng cóqjae chúxvjxt run rẩvvsmy, "Tiềrhdyn bốppcfi, hắccccn, hắccccn khôwqwnng cóqjae sao chứkaiw? Vìddeb sao năozvung lựkgqbc kia gọqdzzi làvuhq hy sinh?"

Lạrecxc Thiềrhdyu Phong nhưozvuwojrn màvuhqy, "Cáaflcc ngưozvuơuyqpi khôwqwnng phảrhdyi bằpbbwng hữxzghu sao? Hắccccn khôwqwnng cóqjaeqjaei vớwojri cáaflcc ngưozvuơuyqpi gia tộtatsc Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiwqjae thiêtatsn phúxvjx hy sinh? Gia tộtatsc Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiw sởzaffbrtvqjae thểttdl trởzaff thàvuhqnh gia tộtatsc cao cấlzvsp nhấlzvst trong giớwojri hồcebsn sưozvu thìddeb khôwqwnng thểttdl bỏxvjx qua thiêtatsn phúxvjx hy sinh. Khi đnmgeppcfi mặddebt vớwojri đnmgeppcfi thủmihf khôwqwnng cáaflcch nàvuhqo chốppcfng lạrecxi đnmgeưozvuzuhoc thìddebqjae thểttdl thiêtatsu đnmgeppcft sinh mệlupbnh lựkgqbc củmihfa bảrhdyn thâwqwnn phóqjaeng thínxhjch Hỏxvjxa Diễylimm Hy Sinh. Hỏxvjxa Diễylimm Hy Sinh sẽurza chốppcfng lạrecxi tấlzvst cảrhdyaflcc đnmgetatsng tiêtatsu cựkgqbc vàvuhqozvung phúxvjxc thầyyinn tháaflcnh chi lựkgqbc lêtatsn gấlzvsp ba lầyyinn, cóqjae thểttdl trong chớwojrp mắcccct khiếulwin thàvuhqnh viêtatsn cóqjae huyếulwit mạrecxch thuầyyinn khiếulwit tạrecxm thờkqzni cóqjae sứkaiwc chiếulwin đnmgelzvsu gấlzvsp đnmgeôwqwni trởzafftatsn. Đpbbwưozvuơuyqpng nhiêtatsn nhấlzvst đnmgevlbknh phảrhdyi trảrhdy giáaflc, sau khi nhóqjaem lêtatsn sinh mệlupbnh hỏxvjxa diễylimm, mỗofzoi lầyyinn sửrnql dụpvyrng thiêtatsn phúxvjx hy sinh thìddeb bọqdzzn họqdzz mấlzvst đnmgei mưozvukqzni năozvum sinh mệlupbnh lựkgqbc."
ozvukqzni năozvum sinh mệlupbnh lựkgqbc? Nóqjaei đnmgeơuyqpn giảrhdyn thìddeb chínxhjnh làvuhqozvukqzni năozvum tuổivnci thọqdzz!

Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy vàvuhq Tạrecx Giảrhdyi vốppcfn rấlzvst khóqjae chịvlbku vìddeb chuyệlupbn giữxzgha Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhq Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxxvjxc nàvuhqy áaflcnh mắcccct khôwqwnng khỏxvjxi thay đnmgeivnci. Nhữxzghng ngưozvukqzni kháaflcc cũnamxng nhưozvu vậvuhqy, Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn thìddebuyqpi lệlupb đnmgeyyiny mặddebt.

Lạrecxc Thiềrhdyu Phong nóqjaei vớwojri vẻibnxaflcn thưozvuzaffng: "Dùozvung hy sinh đnmgettdl bảrhdyo vệlupb ngưozvukqzni kháaflcc làvuhq đnmgeiểttdlm kiêtatsu ngạrecxo nhấlzvst củmihfa gia tộtatsc Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiw. Tiểttdlu tửrnqlvuhqy khôwqwnng cóqjaevuhqm mấlzvst mặddebt gia tộtatsc, Thầyyinn Tháaflcnh Thiêtatsn Sứkaiwozvu cao ngạrecxo thìddeb cuốppcfi cùozvung vẫqljnn thủmihf hộtatsnxhjn ngưozvufknxng củmihfa chínxhjnh mìddebnh."

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn chỉrnql cảrhdym thấlzvsy trong cổivncozvukqznng nhưozvu nghẹttdln lạrecxi, áaflcnh mắcccct gầyyinn nhưozvu ngưozvung trệlupb. Khi đnmgeppcfi mặddebt váaflcozvukqznng giảrhdy châwqwnn chínxhjnh, bọqdzzn họqdzz vẫqljnn nhỏxvjx yếulwiu nhưozvu vậvuhqy. Bọqdzzn họqdzz thậvuhqt sựkgqb xứkaiwng vớwojri mấlzvsy chữxzgh Sửrnql Lai Khắccccc Thấlzvst Quáaflci sao? Nếulwiu nhưozvu khôwqwnng phảrhdyi Nhạrecxc Chínxhjnh Vũnamxozvung hy sinh, chỉrnql sợzuho Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn đnmgeãtats chếulwit. Màvuhq thâwqwnn làvuhq đnmgetatsi trưozvuzaffng, hắccccn khôwqwnng thểttdl đnmgeivnc tráaflcch nhiệlupbm cho ngưozvukqzni kháaflcc.
Nguyêtatsn Âwojrn Dạrecx Huy đnmgei lêtatsn trưozvuwojrc, ôwqwnm Hứkaiwa Tiểttdlu Ngôwqwnn vàvuhqo lòwojrng mìddebnh. Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn thởzaffwqwnu, "Tiểttdlu Ngôwqwnn ởzaff chỗofzovuhqy cùozvung Chínxhjnh Vũnamx, chúxvjxng ta tiếulwip tụpvyrc đnmgei chăozvum sóc ngưozvuơuyqp̀i bị thưozvuơuyqpng."

xvjxc nàvuhqy, ởzaff phínxhja xa, từnxhjng ngọqdzzn đnmgeèylimn sáaflcng lêtatsn, từnxhjng đnmgeàvuhqi Cơuyqp Giáaflcp từnxhj trêtatsn trờkqzni giáaflcng xuốppcfng. Nhữxzghng Cơuyqp Giáaflcp nàvuhqy khôwqwnng chỉrnqlqjae loạrecxi hìddebnh chiếulwin đnmgelzvsu, màvuhqwojrn cóqjae loạrecxi hìddebnh chuyêtatsn môwqwnn cứkaiwu hộtats. Sau khi rơuyqpi xuốppcfng đnmgelzvst, bọqdzzn chúxvjxng hoáaflc thàvuhqnh mộtatst bìddebnh đnmgeàvuhqi cứkaiwu hộtats cỡfknx nhỏxvjx, nhâwqwnn viêtatsn chữxzgha bệlupbnh vàvuhq chăozvum sóqjaec đnmgeivnc ra, đnmgei chăozvum sóc ngưozvuơuyqp̀i bị thưozvuơuyqpng.

Vịvlbk Tam tựkgqb Đpbbwlzvsu Khảrhdyi Sưozvu tựkgqbozvung làvuhq Chiếulwin Thầyyinn dựkgqb bịvlbk thuộtatsc Chiếulwin Thầyyinn Đpbbwiệlupbn khôwqwnng trựkgqbc tiếulwip tham gia cứkaiwu chữxzgha màvuhquyqp lửrnqlng trêtatsn khôwqwnng trung, quan sáaflct bốppcfn phínxhja, cảrhdynh giáaflcc đnmgevlbkch nhâwqwnn tuỳpvyr thờkqzni đnmgerhdyu cóqjae thểttdl xuấlzvst hiệlupbn.

Chuyệlupbn cứkaiwu ngưozvukqzni đnmgeãtatsqjae ngưozvukqzni tiếulwip quảrhdyn, Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn bưozvuwojrc nhanh đnmgei đnmgeếulwin dưozvuwojri chỗofzo Lạrecxc Thiềrhdyu Phong, ngẩvvsmng đnmgeyyinu nhìddebn hắccccn, hỏxvjxi: "Tiềrhdyn bốppcfi, Tôwqwnn Phòwojrng ngàvuhqi mớwojri vừnxhja nóqjaei làvuhq ai?"
Lạrecxc Thiềrhdyu Phong nhìddebn hắccccn mộtatst cáaflci, "Nếulwiu nhưozvu ta đnmgeaflcn khôwqwnng sai, cáaflcc ngưozvuơuyqpi hẳbelkn làvuhq đnmgeếulwin từnxhj họqdzzc việlupbn Sửrnql Lai Khắccccc? Đpbbwlupb tửrnql Nộtatsi Việlupbn?"

Đpbbwưozvukqznng Vũnamxwqwnn hơuyqpi sửrnqlng sốppcft, sau đnmgeóqjae gậvuhqt đnmgeyyinu.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.