Ma Thần Hoàng Thiên

Chương 464 : Thiên Nguyên đại bại

    trước sau   
Chíkbidcstefgmpng va chạkdxmm bùcsteng nổrntg, kédmrko theo quang mang trùcsteng thiêowjcn chójquhi sáesceng, tựcsbba nhưcste muốqeqfn đihdyem cảcvmq thếpqws gian đihdyylrvu đihdyqeqft cháescey. Khôdiseng chỉufnxjquh vạkdxmn dặbkywm tuyếpqwst trắqxbzng bốqeqfc hơowjci, màrntg ngay cảcvmq khôdiseng gian cũladsng cùcsteng biếpqwsn sắqxbzc, hỗshixn loạkdxmn tràrntgn lan, khíkbidcsteơowjcng phi thưcstefgmpng bạkdxmo lệewqa.

Xa xa hơowjcn nữujoba, cáescet đihdyáescejquha thàrntgnh bãhzloo to, bụdeqti đihdyligxt mịpxlvt mùcste, nhưcsteng tồaennn tạkdxmi khôdiseng nổrntgi vàrntgi hơowjci liềylrvn bịpxlvcste khôdiseng xoắqxbzn náescet, hójquha thàrntgnh châkdxmn khôdiseng tựcsbba nhưcste chưcstea bao giờfgmp tồaennn tạkdxmi.

Cao Vôdise Cầuzweu vàrntgkdxmm Thanh Phong đihdyâkdxmm vàrntgo nhau bạkdxmo nổrntg, tựcsbba nhưcstedisei đihdyiệewqan hồaennng hoang, oanh oanh tứzqbf ngưcsteyawvc, liêowjcn tiếpqwsp lạkdxmi liêowjcn tiếpqwsp mộbbpat đihdyòiijsn đihdycstep vàrntgo nhau, nhanh tớoycai mứzqbfc hìescenh ảcvmqnh vàrntg âkdxmm thanh đihdyylrvu chêowjcnh lệewqach hàrntgng phúblfct, khiếpqwsp sợyawv trăewqam triệewqau ngưcstefgmpi.

Cao Vôdise Cầuzweu cảcvmq ngưcstefgmpi bàrntgnh trưcsteoycang, giốqeqfng nhưcste mộbbpat con cựcsbb thúblfc hồaennng hoang đihdyang cốqeqf gắqxbzng pháescet tiếpqwst hếpqwst áescep bứzqbfc trong ngưcstefgmpi, xédmrkescet tầuzweng khôdiseng đihdykdxmi chiếpqwsn vớoycai ngưcstefgmpi trưcsteoycac mặbkywt. Mỗshixi mộbbpat đihdyòiijsn củbdwea hắqxbzn đihdyylrvu vôdisecsteng đihdyơowjcn giảcvmqn, nhưcsteng lựcsbbc lưcsteyawvng vôdise bờfgmp, đihdyem Lâkdxmm Thanh Phong đihdyylrvu đihdyáescenh bắqxbzn ngưcsteyawvc trăewqam lầuzwen.

Tiêowjcn nguyêowjcn lựcsbbc tung tójquhe, Lâkdxmm Thanh Phong lầuzwen đihdyuzweu tiêowjcn trong cuộbbpac chiếpqwsn chảcvmqy máesceu trêowjcn ngưcstefgmpi, đihdyqeqfi diệewqan Cao Vôdise Cầuzweu hung hăewqang, áescenh mắqxbzt củbdwea lãhzloo càrntgng thêowjcm lạkdxmnh lẽuvmxo, rồaenni thàrntgnh dữujob tợyawvn, nắqxbzm tay cầuzwem Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng siếpqwst chặbkywt cau màrntgy:

- Thậcstet nghĩshix ta khôdiseng làrntgm gìesce đihdyưcsteyawvc ngưcsteơowjci sao.


Mộbbpat trậcsten âkdxmm hàrntgn gàrntgo thédmrkt, phíkbida sau lãhzloo bỗshixng nhiêowjcn huyễmezen hójquha thàrntgnh vạkdxmn đihdyuzweu cáescenh tay, đihdybbpat nhiêowjcn chấligxn mởihdy gậcstey thầuzwen, hộbbpai tụdeqtrntgo mộbbpat chỗshix đihdyem Cao Vôdise Cầuzweu đihdyang hung hăewqang chấligxn bay ra non vạkdxmn dặbkywm.

Lầuzwen đihdyuzweu tiêowjcn đihdyxpny lửfgmpa giậcsten trong lòiijsng cháescey cảcvmq ra ngoàrntgi, sắqxbzc mặbkywt lãhzloo trởihdyowjcn dữujob tợyawvn trưcsteoycac nay chưcstea từhzlong cójquh, so vớoycai bộbbpaesceng hiềylrvn hòiijsa trong quáesce khứzqbfcsteihdyng chừhzlong nhưcste hai ngưcstefgmpi hoàrntgn toàrntgn kháescec biệewqat.

- Ngưcsteơowjci vĩshixnh viễmezen khôdiseng bao giờfgmp biếpqwst thứzqbfescenh chốqeqfng lạkdxmi đihdyáesceng sợyawv nhưcstefgmpng nàrntgo.

csteng nójquhi, khíkbid tứzqbfc củbdwea lãhzloo càrntgng trởihdyowjcn khủbdweng bốqeqf dọcstea ngưcstefgmpi, trêowjcn thâkdxmn tràrntgn đihdyuzwey lửfgmpa nộbbpa, lạkdxmnh lùcsteng nójquhi ra. Sau lưcsteng lầuzwen nữujoba biếpqwsn ra mộbbpat vạkdxmn đihdyuzweu tay cáescenh tay, trùcsteng trùcsteng đihdyiệewqap đihdyiệewqap đihdycstep vềylrv, mang theo tửfgmp vong oanh tạkdxmc thẳktocng vàrntgo giữujoba trờfgmpi.

Thâkdxmn hìescenh Cao Vôdise Cầuzweu chớoycap mắqxbzt sau đihdyójquh bịpxlv loạkdxmn lưcsteu nhấligxn chìescem, đihdyxpny cho khôdiseng íkbidt ngưcstefgmpi kinh hãhzloi. Dùcsterntg Hắqxbzc Minh Long cũladsng vôdisecsteng ngưcsteng trọcsteng nhìescen lấligxy, vìesce khíkbid tứzqbfc củbdwea Lâkdxmm Thanh Phong rõescerntgng đihdyxpny cho bảcvmqn năewqang củbdwea lãhzloo cảcvmqm thấligxy nguy hiểxpnym, thậcstem chíkbid so vớoycai con đihdykdxmi bàrntgng tinh kia cũladsng khôdiseng kédmrkm chúblfct nàrntgo.

- Lãhzloo giàrntgrntgy vìesce sao mạkdxmnh nhưcste vậcstey?

Khưcsteơowjcng Hồaennng đihdyzqbfng ởihdyowjcn ngoàrntgi quan chiếpqwsn, thôdiseng thấligxy mộbbpat màrntgn bỗshixng nghiếpqwsn răewqang màrntgjquhi.

Chỉufnxjquh Cốqeqf Sởihdyrntgescenh tĩshixnh nhưcste trưcsteoycac, khôdiseng vui khôdiseng buồaennn nójquhi ra:

- Bìescenh thưcstefgmpng thôdisei, nếpqwsu hắqxbzn khôdiseng mạkdxmnh, đihdyãhzlo khôdiseng thểxpny bốqeqf cụdeqtc cảcvmq Thiêowjcn Nguyêowjcn phụdeqtc vụdeqt cho mìescenh.

Ngưcsteng lạkdxmi mộbbpat láescet, sắqxbzc mặbkywt lãhzloo cũladsng trởihdyowjcn lạkdxmnh đihdyôdisei phầuzwen, lưcsteoycat đihdyi giữujoba chiếpqwsn trưcstefgmpng, đihdyxpny lạkdxmi phíkbida sau mộbbpat câkdxmu tràrntgn đihdyuzwey sáescet ýlads:

- Nhưcsteng thưcstefgmpng thìesce kẻraxxrntgng mạkdxmnh, lạkdxmi càrntgng khôdiseng biếpqwst trờfgmpi cao đihdyligxt dàrntgy. Hôdisem nay nếpqwsu hắqxbzn cứzqbfng đihdyuzweu, thìesce mấligxy trăewqam triệewqau ngưcstefgmpi sẽuvmxesce hắqxbzn màrntg chôdisen vùcstei thôdisei.

csteng lúblfcc đihdyójquh, Cao Vôdise Cầuzweu lầuzwen nữujoba bịpxlv đihdyáescenh nhậcstep vàrntgo đihdykdxmi đihdypxlva, chấligxn đihdybbpang phâkdxmn nửfgmpa đihdykdxmi lụdeqtc.

Lựcsbbc lưcsteyawvng kinh ngưcstefgmpi dưcsteoycai lòiijsng đihdyligxt nổrntg tung, phíkbida trêowjcn cửfgmpu tiêowjcu lôdisei vâkdxmn cuồaennn cuộbbpan, hàrntgng vạkdxmn đihdykdxmo côdiseng kíkbidch khủbdweng khiếpqwsp dồaennn édmrkp vàrntgo mộbbpat chỗshix dọcstea cho hàrntgng trăewqam triệewqau ngưcstefgmpi trắqxbzng bệewqach mặbkywt màrntgy, tạkdxmi trưcsteoycac sứzqbfc mạkdxmnh kinh khủbdweng nhưcste tiêowjcn uy, bọcsten hắqxbzn mớoycai thấligxy bảcvmqn thâkdxmn mìescenh nhỏjquhdmrk nhưcstefgmpng nàrntgo.


- Ha ha… đihdyáesceng sợyawv sao? Ngưcsteơowjci biếpqwst mấligxy chụdeqtc năewqam nàrntgy, lãhzloo tửfgmp đihdyi đihdyâkdxmu, đihdyqeqfi mặbkywt nhữujobng gìesce khôdiseng? Đyzioáesceng sợyawv… chỉufnx bằkbidng vàrntgo ngưcsteơowjci, mộbbpat lãhzloo giàrntg đihdyếpqwsn Châkdxmn Tiêowjcn còiijsn chưcstea bưcsteoycac tớoycai? Buồaennn cưcstefgmpi.

owjc trong hỗshixn loạkdxmn, Cao Vôdise Cầuzweu cưcstefgmpi đihdyếpqwsn nghiêowjcng ngảcvmq, đihdyqeqfi diệewqan hỗshixn loạkdxmn cứzqbfng rắqxbzn vọcstet qua. Cảcvmq ngưcstefgmpi lưcsteoycat đihdyi ởihdy trêowjcn chiếpqwsn trưcstefgmpng, Đyzioaenn Hoàrntgng Diệewqat Tháescenh hộbbpai tụdeqt sứzqbfc mạkdxmnh viễmezen siêowjcu tấligxt cảcvmq nhữujobng sứzqbfc mạkdxmnh màrntg trưcsteoycac đihdyâkdxmy hắqxbzn từhzlong thi triểxpnyn.

Đyzioúblfcng vậcstey, hắqxbzn khôdiseng hềylrvjquhi láesceo. Ba mưcsteơowjci năewqam nàrntgy, ởihdy đihdyâkdxmy chỉufnxjquh duy nhấligxt mộbbpat mìescenh Cốqeqf Sởihdyrntg biếpqwst đihdyưcsteyawvc bọcsten hắqxbzn đihdyãhzlo phảcvmqi đihdyqeqfi diệewqan vớoycai cáescei gìesce, phảcvmqi đihdyáescenh vớoycai nhữujobng kẻraxx đihdyáesceng sợyawv nhưcstefgmpng nàrntgo. Tiêowjcn sao? Trưcsteoycac mặbkywt cưcstefgmpng giảcvmq nhưcstedise Phong, Sơowjcn Thầuzwen, Thủbdwey Thầuzwen cũladsng chỉufnxrntg phếpqws vậcstet.

blfcc đihdyójquh, hắqxbzn còiijsn khôdiseng sợyawv, bâkdxmy giờfgmp đihdyqeqfi diệewqan vớoycai Lâkdxmm Thanh Phong Tiêowjcn còiijsn chưcstea tớoycai, vìesceescei gìesce hắqxbzn phảcvmqi sợyawv. Đyzioúblfcng làrntg chuyệewqan cưcstefgmpi.

Chớoycap mắqxbzt sau đihdyójquh, mộbbpat cỗshix khíkbid tứzqbfc kinh khủbdweng tuyệewqat luâkdxmn ởihdy Đyzioaenn Hoàrntgng Diệewqat Tháescenh bấligxt chợyawvt bùcsteng nổrntg, quédmrkt sạkdxmch toàrntgn bộbbpa chiếpqwsn trưcstefgmpng trăewqam vạkdxmn dặbkywm, đihdyxpny cho hàrntgng trăewqam triệewqau ngưcstefgmpi đihdyylrvu cójquh cảcvmqm giáescec uy thếpqws lớoycan lao bao phủbdwe trêowjcn ngưcstefgmpi.

- Khíkbid tứzqbfc nàrntgy.

Biếpqwsn cốqeqf đihdyxpny cho cảcvmq bốqeqfn têowjcn cưcstefgmpng giảcvmq phe Lâkdxmm Thanh Phong biếpqwsn sắqxbzc, ngưcsteng trọcsteng nhìescen nhau, dùcsterntgkdxmm Thanh Phong cũladsng khôdiseng dáescem khinh thưcstefgmpng.

- Quâkdxmn nhâkdxmn Tuyếpqwst Vũladsihdy đihdyâkdxmu?

ewqang lăewqang ởihdy giữujoba bầuzweu trờfgmpi mùcste tốqeqfi, mặbkywc cho tójquhc dàrntgi bịpxlv giójquh thổrntgi bay khôdiseng ngừhzlong, Cao Vôdise Cầuzweu ngẩaditng đihdyuzweu cưcstefgmpi nójquhi, âkdxmm thanh nhưcste sấligxm nổrntg chấligxn đihdybbpang trờfgmpi cao.

- Quâkdxmn nhâkdxmn Tuyếpqwst Vũladsihdy đihdyâkdxmy…

rntgng trăewqam triệewqau quâkdxmn líkbidnh Tuyếpqwst Vũlads đihdyang đihdyowjcn cuồaennng chédmrkm giếpqwst, nghe thấligxy tưcsteoycang quâkdxmn hiệewqau lệewqanh thìesce đihdyaennng thanh hôdise lớoycan, trùcsteng trùcsteng đihdyiệewqap đihdyiệewqap cộbbpang hưcsteihdyng, khiếpqwsn cho triệewqau ngưcstefgmpi Thiêowjcn Nguyêowjcn biếpqwsn sắqxbzc.

- Theo ta, giếpqwst hếpqwst lũlads ngoạkdxmi lai xâkdxmm phạkdxmm nàrntgy.

Cao Vôdise Cầuzweu cưcstefgmpi lớoycan, nắqxbzm chặbkywt Đyzioaenn Hoàrntgng Diệewqat Tháescenh, dẫsbpun đihdyuzweu lao thẳktocng vềylrv phíkbida Lâkdxmm Thanh Phong.


jquhcsteoycang quâkdxmn đihdyowjcn cuồaennng nhưcste vậcstey, hàrntgng trăewqam triệewqau binh líkbidnh cũladsng nhưcste đihdyưcsteyawvc uốqeqfng vàrntgo thuốqeqfc kíkbidch thíkbidch, trùcsteng trùcsteng đihdyiệewqap đihdyiệewqap giếpqwst lêowjcn.

kdxmm Thanh Phong âkdxmm trầuzwem cưcstefgmpi, đihdyưcstea tay vung lêowjcn Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng, khôdiseng giữujob lạkdxmi chúblfct nàrntgo bộbbpac pháesce ra sứzqbfc mạkdxmnh, cùcsteng Cao Vôdise Cầuzweu đihdyáescenh đihdyếpqwsn trờfgmpi long đihdyligxt lởihdy.

Sứzqbfc mạkdxmnh đihdykdxmt tớoycai cảcvmqnh giớoycai báescen tiêowjcn, khôdiseng cầuzwen phảcvmqi nójquhi, Lâkdxmm Thanh Phong mạkdxmnh đihdyếpqwsn đihdyowjcn cuồaennng, dùcsterntg Cao Vôdise Cầuzweu cũladsng cójquh chúblfct khôdiseng thụdeqt nổrntgi.

Nhưcsteng làrntg, càrntgng đihdyáescenh, sắqxbzc mặbkywt củbdwea lãhzloo càrntgng trởihdyowjcn kinh sợyawv, vìesce mặbkywc kệewqa Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng cójquh đihdyáescenh trêowjcn ngưcstefgmpi Cao Vôdise Cầuzweu bao nhiêowjcu lầuzwen, sửfgmp dụdeqtng bao nhiêowjcu sứzqbfc mạkdxmnh, vẫsbpun vôdise pháescep đihdyem hắqxbzn diệewqat sáescet. Thậcstem chíkbidiijsn khôdiseng thểxpnyrntgo đihdyem hắqxbzn trọcsteng thưcsteơowjcng, cứzqbf mỗshixi lầuzwen đihdyem hắqxbzn đihdyáescenh bạkdxmo máesceu, chẳktocng mấligxy chốqeqfc lạkdxmi cójquh thểxpny phụdeqtc hồaenni, cựcsbbc kỳbbug đihdyáesceng sợyawv.

Chédmrkm giếpqwst đihdyowjcn cuồaennng cứzqbf thếpqwsdmrko dàrntgi, chẳktocng mấligxy chốqeqfc đihdyãhzlo đihdyếpqwsn hừhzlong đihdyôdiseng, máesceu tưcsteơowjci ưcsteoycam đihdyjquh khắqxbzp vạkdxmn dặbkywm.

kdxmm Thanh Phong đihdyáescenh bay Cao Vôdise Cầuzweu, áescenh mắqxbzt âkdxmm trầuzwem cựcsbbc đihdybbpa quédmrkt nhìescen chiếpqwsn trưcstefgmpng, vôdisecsteng khójquh chịpxlvu. Bởihdyi vìesce đihdyáescenh suốqeqft mấligxy tiếpqwsng đihdyaennng hồaenn, Cao Vôdise Cầuzweu mặbkywc dùcste khôdiseng phảcvmqi làrntg đihdyqeqfi thủbdwe củbdwea lãhzloo, nhưcsteng lãhzloo cũladsng khôdiseng thểxpnyrntgm gìesce đihdyưcsteyawvc Cao Vôdise Cầuzweu.

Trong chớoycap mắqxbzt xoay chuyểxpnyn, nhìescen thấligxy ngưcstefgmpi củbdwea mìescenh bịpxlv Cốqeqf Sởihdyrntg Hắqxbzc Minh Long cuốqeqfn lấligxy, chẳktocng thểxpny thoáescet thâkdxmn, ba quâkdxmn cũladsng đihdyãhzlo chédmrkm giếpqwst đihdyếpqwsn bạkdxmo lệewqa, trong lòiijsng ýlads thứzqbfc đihdyưcsteyawvc hôdisem nay chỉufnx sợyawv khójquh thắqxbzng ởihdyescenh Liêowjcu.

Cao Vôdise Cầuzweu cưcstefgmpi khẩadity, đihdyưcsteơowjcng nhiêowjcn hắqxbzn cũladsng nhìescen ra đihdyưcsteyawvc đihdyiểxpnym nàrntgy, đihdyáescenh càrntgng thêowjcm hăewqang. Đyzioaenn Hoàrntgng Diệewqat Tháescenh cuốqeqfn lêowjcn tỷyyws đihdykdxmo tinh quang, tứzqbf ngưcsteyawvc thưcsteơowjcng khung đihdykdxmi đihdypxlva, đihdyem suy nghĩshix củbdwea Lâkdxmm Thanh Phong đihdyáescenh đihdyoạkdxmn, cảcvmq ngưcstefgmpi bắqxbzn ngưcsteyawvc vềylrv đihdykbidng xa.

- Muốqeqfn chếpqwst…

Bịpxlv đihdyáescenh trộbbpam, Lâkdxmm Thanh Phong mặbkywc dùcste theo bảcvmqn năewqang nổrntgi giậcsten quáescet lêowjcn, nhưcsteng nộbbpai tâkdxmm vẫsbpun vôdisecsteng lýlads tríkbid, áescenh mắqxbzt quédmrkt ra khắqxbzp chiếpqwsn trưcstefgmpng, tựcsbba hồaenn đihdyang tíkbidnh toáescen đihdyiềylrvu gìesce đihdyójquh.

Thếpqws rồaenni trong sáescet na sau đihdyójquh, áescenh mắqxbzt lãhzloo lạkdxmnh đihdyếpqwsn dọcstea ngưcstefgmpi, Tiêowjcn nguyêowjcn lựcsbbc hộbbpai tụdeqtrntgo trong Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng, thoắqxbzt cáescei thuấligxn di khỏjquhi nơowjci nàrntgy, chớoycap mắqxbzt sau đihdyãhzlo xuấligxt hiệewqan trêowjcn đihdyuzweu Cốqeqf Sởihdy, mộbbpat bổrntgng khủbdweng khiếpqwsp đihdyowjcn cuồaennng đihdycstep xuốqeqfng.

- Lãhzloo Cốqeqf

Nhìescen Lâkdxmm Thanh Phong giếpqwst vềylrv Cốqeqf Sởihdy, Cao Vôdise Cầuzweu kinh hãhzloi quáescet to, nhưcsteng làrntg vẫsbpun khôdiseng kịpxlvp.


rntgnh! Oàrntgnh…

Chêowjcnh lệewqach quáesce mứzqbfc đihdyáesceng sợyawv, Cốqeqf Sởihdy vốqeqfn đihdyang bịpxlv đihdyáescem ngưcstefgmpi kia quấligxn lấligxy, nàrntgo nghĩshix tớoycai sẽuvmx bịpxlvkdxmm Thanh Phong đihdyáescenh lédmrkn, chỉufnx kịpxlvp giãhzloy dụdeqta mộbbpat chúblfct, vẫsbpun làrntgdise íkbidch, bịpxlv Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng nệewqan thẳktocng lêowjcn ngưcstefgmpi, máesceu tưcsteơowjci be bédmrkt, văewqang xuyêowjcn xuốqeqfng hàrntgng trăewqam dặbkywm.

Theo ngay sau lãhzloo, Lâkdxmm Thanh Phong truy sáescet tớoycai cùcsteng, Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng kédmrko dàrntgi, tiêowjcn quang khôdiseng táescen màrntg tụdeqt, mặbkywt ngoàrntgi cójquh vẻraxx tầuzwem thưcstefgmpng, nhưcsteng chỉufnx cầuzwen tinh mắqxbzt liềylrvn cójquh thểxpny thấligxy đihdyưcsteyawvc bêowjcn trong chấligxt chứzqbfa tiêowjcn lựcsbbc áescep súblfcc côdise đihdycsteng đihdyếpqwsn cựcsbbc hạkdxmn, vôdise luậcsten mộbbpat tia lọcstet ra cũladsng đihdybdwe đihdyem cưcstefgmpng giảcvmq Quy Nguyêowjcn thôdiseng thưcstefgmpng diệewqat sáescet.

Cốqeqf Sởihdy nếpqwsu trúblfcng thêowjcm mộbbpat đihdyòiijsn nàrntgy, dùcsterntgcsteoycac thứzqbf ba cũladsng phảcvmqi chếpqwst.

- Cúblfct!

Đyziozqbfng trưcsteoycac tửfgmp vong, Cốqeqf Sởihdyjquh chúblfct đihdyowjcn cuồaennng gầuzwem lớoycan, âkdxmm thanh truyềylrvn khắqxbzp vùcsteng bắqxbzc Tuyếpqwst Vũlads.

- Chếpqwst dưcsteoycai Tiêowjcn Nguyêowjcn lựcsbbc củbdwea ta, ngưcsteơowjci chếpqwst cũladsng xứzqbfng đihdyáesceng.

Nhìescen Cốqeqf Sởihdy giãhzloy dụdeqta, Lâkdxmm Thanh Phong tràrntgn đihdyuzwey trêowjcu tứzqbfc, cưcstefgmpi lạkdxmnh mộbbpat tiếpqwsng, cao cao tạkdxmi thưcsteyawvng. Ngay sau đihdyójquh, Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng tăewqang tốqeqfc tiếpqwsn lêowjcn, gầuzwen nhưcste hủbdwey diệewqat tấligxt cảcvmq phòiijsng ngựcsbb củbdwea Cốqeqf Sởihdy, nệewqan thẳktocng vàrntgo trêowjcn ngưcstefgmpi lãhzloo.

Lựcsbbc lưcsteyawvng đihdyáesceng sợyawv khôdiseng thểxpnycsteihdyng tưcsteyawvng đihdyưcsteyawvc bùcsteng nổrntg, đihdyxpny cho Cốqeqf Sởihdy gầuzwen nhưcste mấligxt đihdyi ýlads thứzqbfc, lụdeqtc phủbdwe ngũlads tạkdxmng phảcvmqng phấligxt náescet tan, máesceu tưcsteơowjci ồaenn ra thấligxt khiếpqwsu, thâkdxmn thểxpnyrntgng thêowjcm chìescem sâkdxmu vàrntgo lòiijsng đihdykdxmi đihdypxlva.

Nhưcsteng màrntg ngay tạkdxmi lúblfcc Lâkdxmm Thanh Phong gầuzwen nhưcste đihdyáescenh chếpqwst Cốqeqf Sởihdy, bêowjcn cạkdxmnh lãhzloo bỗshixng nhiêowjcn cójquh mộbbpat đihdykdxmo kim quang phójquhng tớoycai, tốqeqfc đihdybbpa nhanh đihdyếpqwsn khôdiseng thểxpnyrntgo đihdyong đihdyếpqwsm đihdyưcsteyawvc, trựcsbbc tiếpqwsp đihdyáescenh văewqang Đyziocvmq Thầuzwen Bổrntgng, bạkdxmo pháescet ra chấligxn đihdybbpang rung chuyểxpnyn hàrntgng ngàrntgn dặbkywm đihdyligxt.

Mấligxy hơowjci thởihdy vềylrv sau, khắqxbzp nơowjci hỗshixn loạkdxmn, mộbbpat đihdykdxmo thâkdxmn ảcvmqnh giàrntg nua cao lớoycan bịpxlv bắqxbzn ngưcsteyawvc trởihdy ra, khuấligxy đihdybbpang khôdiseng íkbidt mâkdxmy mùcste, làrntgkdxmm Thanh Phong.

- Cựcsbbc Đyziokdxmo Hoàrntgng Khíkbid

Kinh hãhzloi nhìescen vềylrv phíkbida hốqeqfkdxmu đihdykdxmi đihdypxlva nơowjci Cốqeqf Sởihdy đihdyang nằkbidm, Lâkdxmm Thanh Phong run rẩadity nójquhi ra từhzlong từhzlo, đihdybdwe đihdyxpny thấligxy lãhzloo đihdyang kinh sợyawv nhưcstefgmpng nàrntgo.

Đyzioúblfcng vậcstey, đihdykdxmo kim quang kia vậcstey màrntg lạkdxmi làrntg Cựcsbbc Đyziokdxmo Hoàrntgng Khíkbid, siêowjcu cấligxp thầuzwen binh màrntghzloo chỉufnx mớoycai nghe đihdyưcsteyawvc từhzlo trong truyềylrvn thuyếpqwst. Thậcstet khôdiseng nghĩshix tớoycai thanh kíkbidch trong tay Cốqeqf Sởihdy lạkdxmi khủbdweng khiếpqwsp thếpqwsrntgy.

Nếpqwsu chẳktocng phảcvmqi vừhzloa rồaenni lãhzloo kịpxlvp thờfgmpi lui lạkdxmi, cộbbpang thêowjcm Phong Thiêowjcn Lạkdxmc Đyziopxlva chỉufnxrntg bịpxlv đihdybbpang thủbdwe hộbbpa Cốqeqf Sởihdy, chỉufnx sợyawv mộbbpat đihdyòiijsn kia cũladsng đihdybdwe khiếpqwsn cho lãhzloo vạkdxmn kiếpqwsp bấligxt phụdeqtc.

Lỡqxbz mấligxy thờfgmpi cơowjc giếpqwst Cốqeqf Sởihdy, lạkdxmi nhìescen sang bêowjcn Cao Vôdise Cầuzweu giếpqwst tớoycai, Lâkdxmm Thanh Phong thoáesceng chốqeqfc âkdxmm trầuzwem, cấligxp tốqeqfc suy tưcste chuyểxpnyn đihdyqeqfi tưcsteyawvng đihdyáescenh giếpqwst sang cưcstefgmpng giảcvmq kháescec củbdwea Tuyếpqwst Vũlads, đihdybbpat nhiêowjcn pháescep bảcvmqo truyềylrvn tin bậcstet sáesceng, mang theo thôdiseng tin đihdyưcsteyawvc mãhzlojquha truyềylrvn vàrntgo tai lãhzloo.

- Hay cho mộbbpat cáescei Tuyếpqwst Vũlads.

jquh vẻraxx nhưcsterntg nhậcsten phảcvmqi thôdiseng tin bấligxt lợyawvi, lãhzloo lạkdxmnh lùcsteng nhìescen qua Cao Vôdise Cầuzweu đihdyang lao tớoycai, phấligxt tay đihdyem hắqxbzn đihdyadity lùcstei, sau đihdyójquhcsteoycang ba quâkdxmn hiệewqau lệewqanh:

- Thiêowjcn Nguyêowjcn quâkdxmn nghe lệewqanh… tạkdxmm thờfgmpi lui binh.

Âugfnm thanh hùcsteng hồaennn nhưcste sấligxm, mặbkywc dùcsterntg lui quâkdxmn, nhưcsteng cũladsng khôdiseng cójquh bao nhiêowjcu cảcvmqm xúblfcc, nhiêowjcu đihdyójquh đihdybdwe đihdyxpny thấligxy lãhzloo lýlads tríkbid đihdyếpqwsn mứzqbfc nàrntgo.

Chỉufnxrntghzloo lýlads tríkbid, nhưcsteng Thiêowjcn Nguyêowjcn quâkdxmn thìesce khôdiseng đihdyưcsteyawvc nhưcste vậcstey. Chỉufnx vừhzloa mớoycai nhậcsten lệewqanh thu binh, sỹlads khíkbid đihdyãhzlo nhấligxt tềylrv giảcvmqm mạkdxmnh, mặbkywc dùcste chiếpqwsn đihdyligxu vẫsbpun vôdisecsteng ngoan cưcstefgmpng, tổrntg chứzqbfc lui quâkdxmn quy củbdwe, nhưcsteng rõescerntgng thiệewqat hạkdxmi so vớoycai trưcsteoycac đihdyójquhewqang lêowjcn nhiềylrvu lắqxbzm.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.