Mai Hương Kiếm

Chương 48 : Trần niệm khó quên

    trước sau   
fzoan Tiệvaeap vừtovza thi triểiiykn ba chiêxwatu kiếfqpem chỉyqxc trong nửotxsa vòmofbng kiếfqpem xuấfqpet, đoifhưfnllơndsxng nhiêxwatn vôvaeajdfwng thầoitln tốzfkqc.

Tiếfqpep đoifhójpqgdvqs âfzoam thanh ràdvqsn ràdvqsn képynto dàdvqsi. Chưfnllqlrlng lựajkzc củzecla Mậkcfft Đgwyeàdvqs Bảyrrdo Thụltri phásifft ra bịcpxr kiếfqpem khíltri đoifhásiffnh bạqekvt ra xung quanh làdvqsm cásifft bay đoifhásiff chạqekvy mùjdfw mịcpxrt, giójpqgltrit àdvqso àdvqso đoifhàdvqso xuốzfkqng đoifhfqpet thàdvqsnh mộyqgdt nửotxsa vòmofbng tròmofbn theo đoifhưfnllzdpbng kiếfqpem vạqekvch sâfzoau đoifhếfqpen nửotxsa thưfnlllgznc.

Mậkcfft Đgwyeàdvqs Bảyrrdo Thụltri đoifhzeclng phásifft ngơndsx. Lúzdpbc lâfzoau, hắndsxn bỗgqmdng nhiêxwatn ngửotxsa mặwmgrt cưfnllzdpbi sằzjngng sặwmgrc mộyqgdt tràdvqsng rồlyoyi khoásifft mạqekvnh tay, suấfqpet lãzeclnh bốzfkqn têxwatn sưfnll đoifhvaea lao đoifhi. Chỉyqxc phúzdpbt chốzfkqc, Bàdvqs La Ngũwwjw Kỳrdwi mấfqpet hẳlgdgn hìpjlanh tíltrich.

fzoan Tiệvaeap ngẩmofbn ngưfnllzdpbi nhìpjlan theo húzdpbt bójpqgng Bàdvqs La Ngũwwjw Kỳrdwi khuấfqpet trong hoàdvqsng hôvaean rồlyoyi chầoitlm chậkcffm quay lạqekvi, thởqlrldvqsi mộyqgdt tiếfqpeng tra kiếfqpem vàdvqso bao.

zjfxfzoam Túzdpbtovzvaean Y Trung vộyqgdi đoifhếfqpen trưfnlllgznc mặwmgrt Tâfzoan Tiệvaeap ngưfnlljdfwng nghịcpxru nójpqgi :

- Sưfnll tổbgos, xin vàdvqso đoifhyqgdng, bâfzoay giờzdpb chắndsxc rằzjngng...


Hắndsxn coi Bìpjlanh Phàdvqsm Thưfnlljdfwng Nhâfzoan làdvqs Tổbgosfnll gia, đoifhưfnllơndsxng nhiêxwatn gọoifhi truyềmmson nhâfzoan Tổbgosfnll gia làdvqsfnll tổbgoswwjwng chẳlgdgng sai.

fzoan Tiệvaeap rấfqpet ngạqekvc nhiêxwatn trưfnlllgznc thásiffi đoifhyqgd tiềmmson hậkcffu bấfqpet nhấfqpet củzecla Tôvaean Y Trung, tựajkz hỏgwyei :

- “Sao vừtovza rồlyoyi hắndsxn nhấfqpet đoifhcpxrnh khôvaeang cho ta vàdvqso, bâfzoay giờzdpb lạqekvi trởqlrl chứzeclng thếfqpedvqsy?”

Tuy vậkcffy vẫucagn đoifhưfnlla mắndsxt ra hiệvaeau cho Ngôvaeabhqsng Phong, cảyrrd hai theo Tôvaean Y Trung bưfnlllgznc vàdvqso thạqekvch đoifhyqgdng.

Thiêxwatn Ma Kim Kỳrdwi khôvaeang biếfqpet đoifhãzecldvqso thạqekvch đoifhyqgdng từtovzzdpbc nàdvqso, vẫucagn cúzdpbi xuốzfkqng mâfzoan mêxwat con rắndsxn củzecla mìpjlanh.

Chợjdfwt thấfqpey mộyqgdt ngưfnllzdpbi từtovz thạqekvch đoifhyqgdng chạqekvy ra kêxwatu lêxwatn :

- Tâfzoan đoifhqekvi ca! Kiếfqpem thuậkcfft củzecla chàdvqsng thậkcfft trásiffc tuyệvaeat!

Cảyrrdfzoan Tiệvaeap lẫucagn Ngôvaeabhqsng Phong cùjdfwng đoifhzeclng khựajkzng lạqekvi khi nhậkcffn ra ngưfnllzdpbi đoifhójpqgdvqs Trưfnllơndsxng Thanh.

Thiếfqpeu nữyqxcltriu cảyrrdxwatn rồlyoyi lao vàdvqso ôvaeam lấfqpey hai vai Tâfzoan Tiệvaeap, khôvaeang cầoitln câfzoau chấfqpep gìpjla nhữyqxcng ngưfnllzdpbi xung quanh, luôvaean miệvaeang nójpqgi :

- Ca ca! Hôvaeam đoifhójpqg muộyqgdi đoifhãzecljdfwng Ngôvaea đoifhqekvi ca chia tay xong, mớlgzni tớlgzni bếfqpen sôvaeang thìpjla bịcpxr mộyqgdt lãzeclo ma đoifhoitlu bắndsxt lấfqpey. Muộyqgdi đoifhásiffnh khôvaeang đoifhưfnlljdfwc hắndsxn, cuốzfkqi cùjdfwng bịcpxr hắndsxn đoifhiểiiykm huyệvaeat đoifhqekvo đoifhưfnlla đoifhi.

fzoan Tiệvaeap vừtovza đoifhcpxrnh hỏgwyei mộyqgdt câfzoau thìpjla Trưfnllơndsxng Thanh lạqekvi liếfqpen thoắndsxng :

- Lãzeclo ma đoifhoitlu kia tựajkzfnllng làdvqsfnll đoifhvaea củzecla Ngọoifhc Cốzfkqt Ma, nójpqgi rằzjngng cha muộyqgdi hạqekvi sưfnll huynh hắndsxn nêxwatn mớlgzni bắndsxt muộyqgdi đoifhiiyk khốzfkqng chếfqpe cha. Têxwatn ma đoifhoitlu nàdvqsy đoifhãzecljdfwng thủzecl phásiffp rấfqpet kỳrdwi dịcpxr đoifhiểiiykm ba mưfnllơndsxi sásiffu huyệvaeat đoifhqekvo trêxwatn ngưfnllzdpbi muộyqgdi.

fzoan Tiệvaeap vẫucagn chưfnlla dásiffm cửotxs đoifhyqgdng.


Trưfnllơndsxng Thanh thẳlgdgng ngưfnllzdpbi lêxwatn rờzdpbi khỏgwyei bộyqgd ngựajkzc củzecla Tâfzoan Tiệvaeap, kểiiyk tiếfqpep :

- May màdvqsjpqgmofba thưfnlljdfwng básiffsiff kịcpxrp đoifhếfqpen. Muộyqgdi vừtovza thấfqpey trêxwatn cổbgossiffsiffjpqg đoifheo mộyqgdt chiếfqpec ngọoifhc kíltrinh giốzfkqng nhưfnll vậkcfft màdvqs phụltri thâfzoan muộyqgdi thưfnllzdpbng đoifheo... Lãzeclo hòmofba thưfnlljdfwng nójpqgi rằzjngng cójpqg quen biếfqpet vớlgzni gia phụltri, yêxwatu cầoitlu lãzeclo ma kia thảyrrd muộyqgdi ra... Nhưfnllng lãzeclo ma khôvaeang chịcpxru, còmofbn dùjdfwng nhữyqxcng lờzdpbi vôvaea lễhwxg...

Trưfnllơndsxng Thanh dưfnllzdpbng nhưfnll rấfqpet phẫucagn uấfqpet, thởqlrldvqso mộyqgdt hơndsxi rồlyoyi nójpqgi tiếfqpep :

- Còmofbn may lãzeclo básiffjpqg bảyrrdn lĩtovznh cao cưfnllzdpbng, đoifhásiffnh lãzeclo ma bỏgwye chạqekvy, cứzeclu muộyqgdi vềmmso đoifhâfzoay...

fzoan Tiệvaeap chợjdfwt nhớlgzn vịcpxrmofba thưfnlljdfwng cắndsxp nàdvqsng đoifhi lúzdpbc gặwmgrp giữyqxca đoifhưfnllzdpbng, liềmmson hỏgwyei :

- Thủzecl phásiffp đoifhiểiiykm huyệvaeat củzecla lãzeclo ma đoifhójpqg lợjdfwi hạqekvi đoifhếfqpen thếfqpedvqso? Cảyrrdmofba thưfnlljdfwng básiffsiffwwjwng khôvaeang giảyrrdi đoifhưfnlljdfwc?

Trưfnllơndsxng Thanh cưfnllzdpbi đoifhásiffp :

- Chíltrinh thếfqpe! Hòmofba thưfnlljdfwng lãzeclo básiff phảyrrdi cắndsxp muộyqgdi đoifhi suốzfkqt ngàdvqsy giữyqxca đoifhưfnllzdpbng gặwmgrp vịcpxrvaean đoifhqekvi ca, hai ngưfnllzdpbi tớlgzni đoifhâfzoay. Hòmofba thưfnlljdfwng lãzeclo básiff sai Tôvaean đoifhqekvi ca canh giữyqxcxwatn ngoàdvqsi thạqekvch đoifhyqgdng đoifhtovzng cho ai vàdvqso, phảyrrdi dùjdfwng nộyqgdi lựajkzc truyềmmson cho muộyqgdi cảyrrd canh giờzdpb mớlgzni giảyrrdi đoifhưfnlljdfwc ba mưfnllơndsxi sásiffu chỗgqmd huyệvaeat đoifhqekvo bịcpxr phong bếfqpe...

fzoan Tiệvaeap bâfzoay giờzdpb mớlgzni hiểiiyku vìpjla sao lúzdpbc đoifhoitlu chàdvqsng cùjdfwng Ngôvaeabhqsng Phong đoifhcpxrnh vàdvqso thạqekvch đoifhyqgdng tìpjlam Trưfnllơndsxng Thanh, Tôvaean Y Trung nhấfqpet quyếfqpet khôvaeang cho vàdvqso.

Chợjdfwt thấfqpey mộyqgdt lãzeclo hòmofba thưfnlljdfwng từtovz thạqekvch đoifhyqgdng đoifhi ra, ngưfnllzdpbi cao gầoitly, mi bạqekvc phủzecldvqsi, íltrit nhấfqpet phảyrrdi hơndsxn trăbhqsm tuổbgosi nhưfnllng vẫucagn còmofbn quắndsxc thưfnlllgznc, Tâfzoan Tiệvaeap nhớlgzn ra chíltrinh làdvqs ngưfnllzdpbi đoifhãzecl cắndsxp Trưfnllơndsxng Thanh.

vaean Y Trung vộyqgdi bưfnlllgznc tớlgzni quỳrdwi xuốzfkqng trưfnlllgznc mặwmgrt lãzeclo tăbhqsng nójpqgi :

- Tổbgosfnll gia! Đgwyevaea tửotxs chẳlgdgng dễhwxgpjlapjlam đoifhưfnlljdfwc lãzeclo nhâfzoan gia, xin đoifhtovzng đoifhi.

zeclo hòmofba thưfnlljdfwng cưfnllzdpbi đoifhásiffp :


- Ngưfnllơndsxi yêxwatn tâfzoam đoifhi! Ta sẽyecu đoifhi trưfnlllgznc tớlgzni Đgwyeqekvi Trấfqpep đoifhyrrdo thưfnllơndsxng lưfnlljdfwng thêxwatm vớlgzni Bìpjlanh Phàdvqsm Thưfnlljdfwng Nhâfzoan. Ngưfnllơndsxi cứzecl vềmmso Thiếfqpeu Lâfzoam tựajkz rồlyoyi tớlgzni Đgwyeqekvi Trấfqpep đoifhyrrdo sau cũwwjwng đoifhưfnlljdfwc.

fzoan Tiệvaeap chợjdfwt nhớlgzn ra vịcpxrmofba thưfnlljdfwng nàdvqsy đoifhãzecljpqg lầoitln cưfnllqehai hạqekvc tớlgzni Tiểiiyku Trấfqpep đoifhyrrdo đoifhójpqgn Bìpjlanh Phàdvqsm Thưfnlljdfwng Nhâfzoan sau khi ra khỏgwyei thạqekvch trậkcffn củzecla Huệvaea đoifhqekvi sưfnllqlrl Tiểiiyku Trấfqpep đoifhyrrdo. Vềmmso sau cójpqg lầoitln Bìpjlanh Phàdvqsm Thưfnlljdfwng Nhâfzoan kểiiyk vềmmsomofba thưfnlljdfwng nàdvqsy, đoifhójpqg chíltrinh làdvqs Phưfnllơndsxng trưfnlljdfwng củzecla Thiếfqpeu Lâfzoam tựajkz bốzfkqn đoifhzdpbi trưfnlllgznc Linh Kíltrinh đoifhqekvi sưfnll.

Chàdvqsng cũwwjwng bưfnlllgznc lêxwatn hàdvqsnh lễhwxgjpqgi :

- Khôvaeang ngờzdpbzecln bốzfkqi cójpqg phúzdpbc duyêxwatn đoifhưfnlljdfwc gặwmgrp lạqekvi Linh Kíltrinh đoifhqekvi sưfnll.

zeclo hòmofba thưfnlljdfwng xua tay cưfnllzdpbi :

- Khépynto nójpqgi khépynto nójpqgi! Lầoitln đoifhoitlu gặwmgrp ngưfnllơndsxi ta đoifhãzecl ngờzdpb, thếfqpedvqspjlanh Phàdvqsm Thưfnlljdfwng Nhâfzoan lãzeclo trọoifhc lạqekvi chốzfkqi đoifhâfzoay đoifhmofby khôvaeang truyềmmson nghệvaea cho ngưfnllơndsxi... Xem ra khôvaeang chỉyqxcpjlanh Phàdvqsm Thưfnlljdfwng Nhâfzoan lãzeclo trọoifhc màdvqs ngay cảyrrd Huệvaea ni bàdvqswwjwng ưfnllu ásiffi ngưfnllơndsxi nhưfnll thếfqpe, thảyrrdo nàdvqso...

Chợjdfwt trêxwatn khôvaeang cójpqg tiếfqpeng giójpqgltrit.

Mọoifhi ngưfnllzdpbi kinh hãzecli nhìpjlan lêxwatn thấfqpey mộyqgdt con bạqekvch hạqekvc rấfqpet lớlgznn đoifhang đoifhásiffp xuốzfkqng, mang trêxwatn lưfnllng mộyqgdt tiểiiyku đoifhlyoyng.

zeclo hòmofba thưfnlljdfwng nhảyrrdy lêxwatn lưfnllng hạqekvc.

Trưfnllơndsxng Thanh vộyqgdi chạqekvy lêxwatn nójpqgi :

- Hòmofba thưfnlljdfwng básiffsiff... đoifhiiyk đoifhiệvaeat nhi ởqlrl lạqekvi đoifhâfzoay sao?

zeclo tăbhqsng cưfnllzdpbi đoifhásiffp :

- Nha đoifhoitlu ngưfnllơndsxi thậkcfft rắndsxc rốzfkqi. Chíltrinh ngưfnllơndsxi muốzfkqn vậkcffy màdvqs! Chỉyqxc cầoitln nhìpjlan mắndsxt ngưfnllơndsxi ta cũwwjwng biếfqpet... Yêxwatn tâfzoam đoifhi, ta sẽyecu ghépynt qua Vôvaea Cựajkzc đoifhyrrdo básiffo tin đoifhiiykvaea Hậkcffn Sinh khỏgwyei đoifhi tìpjlam. Đgwyeưfnlljdfwc tiểiiyku tửotxs đoifhójpqg bảyrrdo hộyqgd thìpjla chẳlgdgng phảyrrdi lo gìpjla nữyqxca.


jpqgi xong vỗgqmddvqso lưfnllng hạqekvc. Con hạqekvc trắndsxng liềmmson nhúzdpbn mìpjlanh nhảyrrdy lêxwatn khôvaeang vỗgqmdsiffnh bay đoifhi, chốzfkqc lásifft chỉyqxcmofbn lạqekvi mộyqgdt chấfqpem đoifhen trêxwatn nềmmson trờzdpbi...

vaean Y Trung vẫucagn quỳrdwi trêxwatn nềmmson tuyếfqpet nhìpjlan theo bójpqgng bạqekvch hạqekvc vớlgzni cásiffi nhìpjlan sùjdfwng kíltrinh.

Chợjdfwt Thiêxwatn Ma Kim Kỳrdwi từtovz thạqekvch đoifhyqgdng chạqekvy ra, tay cầoitlm mộyqgdt cásiffi túzdpbi vảyrrdi bêxwatn trong cójpqg mộyqgdt vậkcfft gìpjla ngọoifh nguậkcffy, chắndsxc làdvqs con rắndsxn đoifhyqgdc Kim Thiệvaeat Nhi. Kim Kỳrdwi chẳlgdgng nójpqgi chẳlgdgng rằzjngng chộyqgdp lấfqpey tay Tâfzoan Tiệvaeap nójpqgi :

- Tiểiiyku tửotxs ngưfnllơndsxi... ta cójpqg chuyệvaean nàdvqsy muốzfkqn nójpqgi vớlgzni ngưfnllơndsxi!

fzoan Tiệvaeap xưfnlla nay chưfnlla bao giờzdpbjpqg cảyrrdm tìpjlanh vớlgzni têxwatn ma đoifhoitlu nàdvqsy. Vừtovza rồlyoyi nghe Phưfnllơndsxng Thiếfqpeu Khuêxwat kểiiyk lạqekvi chíltrinh Kim Kỳrdwi đoifhãzeclpjlavaea ta màdvqs tựajkz hủzecly đoifhi dung mạqekvo củzecla mìpjlanh, sau đoifhójpqg hai ngưfnllzdpbi trởqlrl thàdvqsnh phu thêxwat. Mặwmgrc dùjdfw khôvaeang cójpqg hảyrrdo cảyrrdm vớlgzni con ngưfnllzdpbi đoifhyqgdc ásiffc vàdvqs kỳrdwi quásiffi nàdvqsy, nhưfnllng Tâfzoan Tiệvaeap đoifhãzecl khôvaeang còmofbn căbhqsm ghépyntt hắndsxn nhưfnll trưfnlllgznc nữyqxca. Đgwyeiềmmsou đoifhójpqg phầoitln nàdvqso cũwwjwng do tìpjlanh cảyrrdm đoifhzfkqi vớlgzni Phưfnllơndsxng Thiếfqpeu Khuêxwat. Tâfzoan Tiệvaeap ngạqekvc nhiêxwatn hỏgwyei :

- Chuyệvaean gìpjla?

Kim Kỳrdwi đoifhưfnlla mắndsxt nhìpjlan Trưfnllơndsxng Thanh cójpqg phầoitln nghi hoặwmgrc nójpqgi :

- Cásiffi đoifhójpqg... ta sẽyecu cho ngưfnllơndsxi biếfqpet sau!

fzoan Tiệvaeap tưfnllqlrlng rằzjngng chuyệvaean liêxwatn quan đoifhếfqpen Phưfnllơndsxng Thiếfqpeu Khuêxwat liềmmson hỏgwyei :

- Vậkcffy phảyrrdi đoifhi đoifhâfzoau?

Kim Kỳrdwi đoifhásiffp :

- Cásiffch đoifhâfzoay chừtovzng ba mưfnllơndsxi dặwmgrm!

fzoan Tiệvaeap nhìpjlan Trưfnllơndsxng Thanh vàdvqs Ngôvaeabhqsng Phong vớlgzni vẻezzp ngầoitln ngạqekvi nójpqgi :


- Thếfqpe nhưfnllng...

Giọoifhng Kim Kỳrdwi tỏgwye vẻezzp nghiêxwatm trọoifhng :

- Chuyệvaean nàdvqsy liêxwatn quan đoifhếfqpen sốzfkq phậkcffn củzecla... Nơndsxi đoifhójpqgsiffch Hásiffn Dưfnllơndsxng bảyrrdy tásiffm dặwmgrm, ngưfnllơndsxi cứzecl hẹhyynn chúzdpbng tốzfkqi mai gặwmgrp ởqlrl Duyệvaeat Lai khásiffch đoifhiếfqpem trong thàdvqsnh Hásiffn Dưfnllơndsxng cũwwjwng đoifhưfnlljdfwc.

fzoan Tiệvaeap nghe nójpqgi tớlgzni “chuyệvaean liêxwatn quan đoifhếfqpen sốzfkq phậkcffn củzecla...”, tuy chẳlgdgng biếfqpet làdvqs củzecla ai nhưfnllng lạqekvi rấfqpet lo lắndsxng, liềmmson nójpqgi vớlgzni Ngôvaeabhqsng Phong :

- Ngôvaea đoifhqekvi ca, tiểiiyku đoifhvaea cầoitln đoifhi mộyqgdt chuyếfqpen. Xin đoifhqekvi ca bảyrrdo hộyqgd Trưfnllơndsxng côvaeafnllơndsxng tớlgzni Duyệvaeat Lai khásiffch đoifhiếfqpem ởqlrlsiffn Dưfnllơndsxng. Dùjdfwjpqg xảyrrdy ra chuyệvaean gìpjla, chiềmmsou mai tiểiiyku đoifhvaeawwjwng sẽyecu tớlgzni đoifhójpqg.

Ngôvaeabhqsng Phong gậkcfft đoifhoitlu.

fzoan Tiệvaeap nhìpjlan Trưfnllơndsxng Thanh nójpqgi thêxwatm :

- Thanh muộyqgdi, ta cójpqg việvaeac phảyrrdi thấfqpet lễhwxg vớlgzni muộyqgdi. Hẹhyynn tốzfkqi mai gặwmgrp lạqekvi.

Dứzeclt lờzdpbi cùjdfwng Kim Kỳrdwi lao đoifhi.

Trưfnllơndsxng Thanh nhìpjlan theo hai ngưfnllzdpbi hỏgwyei :

- Ngôvaea đoifhqekvi ca, vịcpxrjpqg bộyqgd mặwmgrt gớlgznm ghiếfqpec kia làdvqs ai vậkcffy?

Ngôvaeabhqsng Phong khôvaeang biếfqpet giảyrrdi thíltrich thếfqpedvqso, chỉyqxcjpqgi :

- Ngưfnllzdpbi đoifhójpqg danh hiệvaeau làdvqs Thiêxwatn Ma Kim Kỳrdwi...

Trưfnllơndsxng Thanh nhăbhqsn mặwmgrt lẩmofbm bẩmofbm :

- Ngưfnllzdpbi sao màdvqs dễhwxg sợjdfw... tíltrinh khíltri lạqekvi thôvaea lỗgqmd... chẳlgdgng lẽyecu vịcpxr đoifhójpqgdvqs bằzjngng hữyqxcu củzecla Tiệvaeap ca?

Ngôvaeabhqsng Phong lắndsxc đoifhoitlu :

- Khôvaeang. Hắndsxn vốzfkqn làdvqs mộyqgdt tay ma đoifhoitlu...

Trưfnllơndsxng Thanh khôvaeang hiểiiyku, hỏgwyei :

- Sao lạqekvi làdvqs ma đoifhoitlu? Chẳlgdgng lẽyecu hắndsxn cũwwjwng tàdvqsn ásiffc, bắndsxt ngưfnllzdpbi nhưfnll Ngọoifhc Cốzfkqt Ma vàdvqsfnll đoifhvaea củzecla lãzeclo? Vậkcffy Tiệvaeap ca đoifhi theo hắndsxn làdvqsm gìpjla chứzecl?

Ngôvaeabhqsng Phong lắndsxc đoifhoitlu :

- Tôvaeai cũwwjwng khôvaeang biếfqpet...

Trưfnllơndsxng Thanh lo lắndsxng nójpqgi :

- Ngôvaea đoifhqekvi ca! Chúzdpbng ta hãzecly đoifhuổbgosi theo đoifhi!

Ngôvaeabhqsng Phong ngẫucagm nghĩtovz :

- “Nhấfqpet đoifhcpxrnh Tiệvaeap đoifhvaea sẽyecu khôvaeang gặwmgrp đoifhiềmmsou gìpjla nguy hiểiiykm. Tuy nhiêxwatn Trưfnllơndsxng côvaeafnllơndsxng lo cho hắndsxn cũwwjwng cójpqgrdwi. Dùjdfw sao cũwwjwng trêxwatn đoifhưfnllzdpbng tớlgzni Hásiffn Dưfnllơndsxng, cójpqg đoifhuổbgosi theo cũwwjwng chẳlgdgng hạqekvi gìpjla...”

Nghĩtovz đoifhoạqekvn gậkcfft đoifhoitlu.

Hai ngưfnllzdpbi lậkcffp tứzeclc rờzdpbi khỏgwyei hiệvaean trưfnllzdpbng.

Khôvaeang biếfqpet Tôvaean Y Trung cũwwjwng đoifhi khỏgwyei đoifhójpqg từtovz bao giờzdpb.

* * * * *

Mớlgzni đoifhi khỏgwyei thạqekvch đoifhyqgdng khôvaeang xa, Tâfzoan Tiệvaeap sốzfkqt ruộyqgdt hỏgwyei :

- Kim Kỳrdwi, ngưfnllơndsxi đoifhcpxrnh dẫucagn ta đoifhi đoifhâfzoau? Ai đoifhãzecl gặwmgrp chuyệvaean gìpjla vậkcffy?

Kim Kỳrdwi lạqekvnh lùjdfwng đoifhásiffp :

- Cứzecl đoifhi! Rồlyoyi ta sẽyecu cho ngưfnllơndsxi biếfqpet...

fzoan Tiệvaeap lạqekvi hỏgwyei :

- Nhưfnllng ta cầoitln phảyrrdi biếfqpet nguyêxwatn nhâfzoan chứzecl?

Kim Kỳrdwi dừtovzng lạqekvi Tâfzoan Tiệvaeap hỏgwyei :

- Têxwatn họoifhfzoan, cójpqg lầoitln ngưfnllơndsxi đoifhãzecl thừtovza nhậkcffn sưfnll muộyqgdi ta vớlgzni ngưfnllơndsxi đoifhãzecldvqs phu thêxwat, đoifhúzdpbng vậkcffy chứzecl?

fzoan Tiệvaeap nghe đoifhzfkqi phưfnllơndsxng nójpqgi tớlgzni Kim Mai Linh, tim chàdvqsng bỗgqmdng đoifhkcffp rộyqgdn lêxwatn, hỏgwyei dồlyoyn :

- Chíltrinh thếfqpe! Nhưfnllng côvaeafqpey hiệvaean ởqlrl đoifhâfzoau? Đgwyeang gặwmgrp chuyệvaean gìpjla vậkcffy?

Kim Kỳrdwi nghiếfqpen răbhqsng, bộyqgd mặwmgrt củzecla hắndsxn dữyqxc dằzjngn trôvaeang lạqekvi càdvqsng dữyqxcndsxn, nójpqgi :

- Côvaeafqpey ởqlrl đoifhâfzoau vàdvqs gặwmgrp chuyệvaean gìpjla thìpjla ngưfnllơndsxi phảyrrdi biếfqpet chứzecl.

fzoan Tiệvaeap ngạqekvc nhiêxwatn hỏgwyei :

- Ngưfnllơndsxi nójpqgi vậkcffy làdvqsjpqg ýrdwipjla?

Kim Kỳrdwi đoifhásiffnh mắndsxt vềmmso phíltria sau, hỏgwyei :

- Ta hỏgwyei ngưfnllơndsxi, cójpqg phảyrrdi ngưfnllơndsxi đoifhãzeclpjla nha đoifhoitlu đoifhójpqgdvqs bỏgwyendsxi Kim Mai Linh khôvaeang?

fzoan Tiệvaeap trốzfkq mắndsxt hỏgwyei :

- Thếfqpedvqso? Chẳlgdgng lẽyecu... Linh muộyqgdi đoifhãzecljpqgi vớlgzni ngưfnllơndsxi nhưfnll vậkcffy?

Kim Kỳrdwi chợjdfwt trởqlrlxwatn lúzdpbng túzdpbng :

- Vậkcffy làdvqs ngưfnllơndsxi phủzecl nhậkcffn?

fzoan Tiệvaeap gậkcfft đoifhoitlu :

- Sau khi chúzdpbng ta bặwmgrt tíltrich nhau, ta đoifhãzecl cốzfkqpjlam nhưfnllng khôvaeang biếfqpet côvaeafqpey đoifhi đoifhâfzoau.

Kim Kỳrdwi hừtovz mộyqgdt tiếfqpeng, ngắndsxt lờzdpbi :

- Vậkcffy ngưfnllơndsxi giảyrrdi thíltrich thếfqpedvqso vềmmso nha đoifhoitlu họoifh Trưfnllơndsxng kia?

fzoan Tiệvaeap phásifft bựajkzc đoifhásiffp :

- Ta chẳlgdgng cójpqgpjla phảyrrdi giảyrrdi thíltrich vớlgzni ngưfnllơndsxi cảyrrd. Đgwyezfkqi vớlgzni Kim Mai Linh, trưfnlllgznc sau ta vẫucagn khôvaeang thay đoifhbgosi.

Kim Kỳrdwi trầoitlm ngâfzoam mộyqgdt lúzdpbc rồlyoyi chợjdfwt hỏgwyei :

- Nếfqpeu vậkcffy thìpjla tạqekvi sao côvaeafqpey lạqekvi phảyrrdi đoifhi tu chứzecl?

fzoan Tiệvaeap kêxwatu lêxwatn :

- Ngưfnllơndsxi nójpqgi gìpjla? Kim Mai Linh đoifhãzecl đoifhi tu?

Kim Kỳrdwi gậkcfft đoifhoitlu :

- Đgwyeúzdpbng thếfqpe.

fzoan Tiệvaeap hỏgwyei dồlyoyn :

- Côvaeafqpey tu ởqlrl đoifhâfzoau?

Kim Kỳrdwi trảyrrd lờzdpbi :

- Ởjazy Thủzecly Nguyệvaeat am dưfnlllgzni châfzoan núzdpbi Quếfqpendsxn. Ta sẽyecu dẫucagn ngưfnllơndsxi đoifhếfqpen đoifhójpqg. Nếfqpeu Kim Mai Linh nójpqgi rằzjngng vìpjla ngưfnllơndsxi bộyqgdi bạqekvc thìpjla ta sẽyecu liềmmsou mạqekvng vớlgzni ngưfnllơndsxi!

fzoan Tiệvaeap gậkcfft đoifhoitlu :

- Đgwyeưfnlljdfwc. Nếfqpeu vậkcffy thìpjlajpqg lẽyecu chẳlgdgng cầoitln ngưfnllơndsxi phảyrrdi đoifhyqgdng thủzecl, ta sẽyecu tựajkz xửotxs lấfqpey... Đgwyei thôvaeai!

Kim Kỳrdwi nghe câfzoau đoifhójpqg ásiffnh mắndsxt dịcpxru đoifhi, gia tăbhqsng cưfnlllgznc lựajkzc lao vềmmso phíltria trưfnlllgznc.

fzoan Tiệvaeap bấfqpet giásiffc đoifhưfnlla tay sờzdpb quyểiiykn “Đgwyeyqgdc Kinh” trong túzdpbi rồlyoyi đoifhuổbgosi theo.

Chàdvqsng bỗgqmdng nhớlgzn lạqekvi lầoitln đoifhfqpeu vớlgzni Hảyrrdi Thiêxwatn song sásifft trêxwatn đoifhyqxcnh Quếfqpendsxn bịcpxrndsxi xuốzfkqng vựajkzc, chàdvqsng đoifhãzecl thoásiffng thấfqpey mộyqgdt nữyqxc ni vàdvqsjpqg cảyrrdm giásiffc giọoifhng nójpqgi giốzfkqng nhưfnll củzecla Kim Mai Linh.

“Chẳlgdgng lẽyecu đoifhójpqg chíltrinh làdvqs Thủzecly Nguyệvaeat am? Vàdvqs tạqekvi sao nàdvqsng lạqekvi khôvaeang hiệvaean thâfzoan gặwmgrp mìpjlanh chứzecl?”

Đgwyeiềmmsou màdvqs chàdvqsng khôvaeang sao hiểiiyku đoifhưfnlljdfwc làdvqspjla lẽyecupjladvqs Kim Mai Linh bỏgwye đoifhi tu?

“Lẽyecudvqso Kim Mai Linh cũwwjwng tin rằzjngng nàdvqsng đoifhãzecl bịcpxr chàdvqsng khi phụltri?”

fzoan Tiệvaeap nhớlgzn lạqekvi lầoitln đoifhójpqg, sau khi đoifhưfnlljdfwc Kim Mai Linh giảyrrdi đoifhyqgdc cứzeclu sốzfkqng, hai ngưfnllzdpbi đoifhãzecl gặwmgrp Kim Kỳrdwidvqs Phưfnllơndsxng Thiếfqpeu Khuêxwat, sau lạqekvi bịcpxr ngưfnllzdpbi củzecla Đgwyeưfnllzdpbng gia truy sásifft, nhờzdpb Trưfnllơndsxng Thanh giảyrrdi thoásifft màdvqsfnlllgznp thuyềmmson chạqekvy ra giữyqxca Trưfnllzdpbng Giang. Cũwwjwng nhờzdpb Trưfnllơndsxng Thanh giúzdpbp màdvqs hai ngưfnllzdpbi thoásifft khỏgwyei Vôvaea Hậkcffn Sinh, cùjdfwng Kim Mai Linh chạqekvy vàdvqso rừtovzng thìpjla lạqekvi bịcpxr Mậkcffu Thấfqpet Nưfnllơndsxng bắndsxt đoifhi. Từtovz đoifhójpqgfzoan Tiệvaeap khôvaeang gặwmgrp lạqekvi Kim Mai Linh nữyqxca.

- “Vìpjlardwi do gìpjladvqsdvqsng nghi ngờzdpbpjlanh khi phụltri chứzecl?”

dvqsng nghĩtovzdvqsng mơndsx hồlyoy, cuốzfkqi cùjdfwng Tâfzoan Tiệvaeap tựajkz nhủzecl :

- “Xấfqpeu tốzfkqt gìpjla rồlyoyi sẽyecu biếfqpet. Chắndsxc rằzjngng cójpqg sựajkz hiểiiyku lầoitlm gìpjla đoifhójpqg. Ta sẽyecu giảyrrdi thíltrich vàdvqs cầoitlu xin nàdvqsng hoàdvqsn tụltric trởqlrl vềmmso vớlgzni ta.”

Nhưfnllng chàdvqsng lạqekvi nghĩtovz ngay đoifhếfqpen Trưfnllơndsxng Thanh, nhớlgzn lạqekvi lầoitln cuốzfkqi cùjdfwng gặwmgrp nhau, hai ngưfnllzdpbi gặwmgrp nạqekvn trêxwatn biểiiykn.

- “Tuy ta vàdvqs Trưfnllơndsxng Thanh chưfnlla hẹhyynn ưfnlllgznc gìpjla, nhưfnllng nàdvqsng đoifhi khắndsxp nơndsxi tìpjlam ta, hơndsxn nữyqxca ta cũwwjwng khôvaeang hoàdvqsn toàdvqsn hờzdpb hữyqxcng vớlgzni nàdvqsng, nhưfnll thếfqpejpqg cho làdvqs đoifhãzecl bộyqgdi bạqekvc vớlgzni Kim Mai Linh khôvaeang? Nhưfnllng dùjdfw sao trong tim ta vẫucagn luôvaean in đoifhkcffm bójpqgng hìpjlanh Kim Mai Linh, biếfqpet ơndsxn nàdvqsng cứzeclu sốzfkqng ta, đoifhãzeclfzoang hiếfqpen cho ta tấfqpet cảyrrd. Khôvaeang, ta chưfnlla bao giờzdpb khi phụltridvqsng!”

Nhưfnllng mộyqgdt ýrdwi nghĩtovz khásiffc lạqekvi lójpqge lêxwatn :

“Nếfqpeu vậkcffy ta sẽyecu đoifhzfkqi vớlgzni Trưfnllơndsxng Thanh thếfqpedvqso đoifhâfzoay? Đgwyeàdvqsnh từtovz chốzfkqi tìpjlanh yêxwatu củzecla nàdvqsng hay sao?”

Nghĩtovz tớlgzni đoifhójpqgfzoan Tiệvaeap buôvaeang tiếfqpeng thởqlrldvqsi, cốzfkq xua đoifhi mọoifhi ýrdwi nghĩtovz nhưfnllng khôvaeang sao yêxwatn tâfzoam đoifhưfnlljdfwc.

* * * * *

Quảyrrd nhiêxwatn Thủzecly Nguyệvaeat am làdvqsndsxi màdvqsfzoan Tiệvaeap đoifhãzeclndsxi xuốzfkqng vựajkzc cásiffch chỉyqxcdvqsi chụltric trưfnlljdfwng.

Nghĩtovz đoifhếfqpen việvaeac sắndsxp đoifhưfnlljdfwc gặwmgrp lạqekvi Kim Mai Linh, tim Tâfzoan Tiệvaeap đoifhkcffp rộyqgdn lêxwatn nhưfnllzjfx trốzfkqng. Khôvaeang chỉyqxc hồlyoyi hộyqgdp vui mừtovzng màdvqsmofbn cójpqg sựajkz lo lắndsxng.

zdpbc hai ngưfnllzdpbi tớlgzni thìpjla sắndsxp cuốzfkqi giờzdpb Thâfzoan, cũwwjwng thờzdpbi gian màdvqs trưfnlllgznc đoifhâfzoay Tâfzoan Tiệvaeap rơndsxi xuốzfkqng vựajkzc.

Kim Kỳrdwi dừtovzng lạqekvi bêxwatn khójpqgm trúzdpbc cásiffch cửotxsa am năbhqsm sásiffu trưfnlljdfwng nójpqgi :

- Ta... ta khôvaeang thểiiykdvqso am đoifhưfnlljdfwc. Ngưfnllơndsxi hãzecly gọoifhi côvaeafqpey ra đoifhâfzoay. Ta cầoitln côvaeafqpey xásiffc nhậkcffn.

fzoan Tiệvaeap gậkcfft đoifhoitlu, vừtovza đoifhcpxrnh đoifhi vàdvqso thìpjla chợjdfwt thấfqpey bójpqgng mộyqgdt nữyqxc ni từtovz trong am chậkcffm bưfnlllgznc đoifhi ra. Tâfzoan Tiệvaeap chợjdfwt nghe giọoifhng nójpqgi :

- Ngưfnllơndsxi ẩmofbn vàdvqso đoifhi, Mai Linh đoifhfqpey! Đgwyeiiyk ta gọoifhi côvaeafqpey tớlgzni đoifhâfzoay cho.

Quảyrrd nhiêxwatn nữyqxc ni chíltrinh làdvqs Kim Mai Linh. Bộyqgd y phụltric nữyqxc tu khôvaeang làdvqs mấfqpet đoifhi sắndsxc đoifhhyynp củzecla nàdvqsng, nàdvqsng chỉyqxcndsxi gầoitly đoifhi mộyqgdt chúzdpbt.

fzoan Tiệvaeap y lờzdpbi lásiffnh sâfzoau vàdvqso khójpqgm trúzdpbc, hiểiiyku rằzjngng vìpjla bộyqgd mặwmgrt ghêxwat sợjdfw củzecla Kim Kỳrdwidvqs hắndsxn khôvaeang dásiffm vàdvqso am. Cójpqg lẽyecu nhữyqxcng nữyqxc ni thấfqpey bộyqgd mặwmgrt hắndsxn đoifhmmsou cho rằzjngng chíltrinh làdvqs ásiffc quỷhyyn hiệvaean hìpjlanh.

Phúzdpbt chốzfkqc Kim Kỳrdwi đoifhãzecl tớlgzni bêxwatn cửotxsa, trưfnlllgznc mặwmgrt Kim Mai Linh. Khôvaeang, bâfzoay giờzdpb gọoifhi nàdvqsng làdvqs Bạqekvch Liêxwatn ni côvaea thìpjla đoifhúzdpbng hơndsxn.

Ni côvaea nhìpjlan thấfqpey Kim Kỳrdwi, hoảyrrdng sợjdfwjdfwi lạqekvi mộyqgdt bưfnlllgznc kêxwatu lêxwatn :

- A Di Đgwyeàdvqs Phậkcfft! Ngưfnllơndsxi làdvqs...

Kim Kỳrdwi nhẹhyyn giọoifhng :

- Sưfnll muộyqgdi, ta đoifhâfzoay...

- Kim Kỳrdwi?

fzoan Tiệvaeap ngạqekvc nhiêxwatn thầoitlm nghĩtovz :

- “Chẳlgdgng lẽyecu hai ngưfnllzdpbi chưfnlla gặwmgrp mặwmgrt nhau sao? Vậkcffy sao Kim Kỳrdwi biếfqpet Kim Mai Linh ởqlrl đoifhâfzoay? Phảyrrdi rồlyoyi... cũwwjwng vìpjla bộyqgd mặwmgrt gớlgznm ghiếfqpec đoifhójpqgdvqs hắndsxn khôvaeang dásiffm hiệvaean thâfzoan...”

Chợjdfwt chàdvqsng thấfqpey cảyrrdm đoifhyqgdng trưfnlllgznc thásiffi đoifhyqgd củzecla Kim Kỳrdwi. Cójpqg lẽyecu hắndsxn tốzfkqt hơndsxn mọoifhi ngưfnllzdpbi thưfnllzdpbng nghĩtovz.

Chỉyqxcsifft sau Kim Kỳrdwi đoifhãzecl dẫucagn ni côvaea đoifhếfqpen gầoitln khójpqgm trúzdpbc.

Vừtovza trôvaeang thấfqpey Tâfzoan Tiệvaeap, Kim Mai Linh bỗgqmdng lùjdfwi lạqekvi mộyqgdt bưfnlllgznc, mặwmgrt tásiffi đoifhi.

- Tiệvaeap...

dvqsng vừtovza buộyqgdt miệvaeang nójpqgi đoifhưfnlljdfwc mộyqgdt tiếfqpeng, chợjdfwt im bặwmgrt rồlyoyi bỗgqmdng trởqlrlxwatn lạqekvnh lùjdfwng, chắndsxp tay hợjdfwp thậkcffp nójpqgi :

- A Di Đgwyeàdvqs Phậkcfft! Thíltri chủzecldvqs ai? Đgwyeếfqpen đoifhâfzoay cójpqg việvaeac gìpjla?

fzoan Tiệvaeap thấfqpey lòmofbng đoifhau nhójpqgi, kêxwatu lêxwatn :

- Linh muộyqgdi...

Nữyqxc ni ngắndsxt lờzdpbi :

- Thíltri chủzecl lầoitlm rồlyoyi! Bầoitln ni làdvqs Bạqekvch Liêxwatn!

- Linh muộyqgdi! Ta...

Kim Kỳrdwi chợjdfwt sẵotxsn giọoifhng :

- Họoifhfzoan kia! Bâfzoay giờzdpb ngưfnllơndsxi còmofbn gìpjla đoifhiiykjpqgi nữyqxca?

Rồlyoyi lậkcffp tứzeclc vung chưfnllqlrlng lêxwatn.

fzoan Tiệvaeap cắndsxn chặwmgrt răbhqsng bấfqpet đoifhyqgdng, trưfnlllgznc mắndsxt nhòmofba đoifhi...

Kim Kỳrdwi phásifft chưfnllqlrlng, chợjdfwt thu lạqekvi, trầoitlm giọoifhng hỏgwyei :

- Ngưfnllơndsxi khôvaeang hoàdvqsn thủzecl?

fzoan Tiệvaeap lắndsxc đoifhoitlu.

Kim Kỳrdwi lạqekvi hỏgwyei :

- Vậkcffy làdvqs ngưfnllơndsxi thừtovza nhậkcffn?

fzoan Tiệvaeap rầoitlu rĩtovz đoifhásiffp :

- Ta nhậkcffn mệvaeanh.

Kim Kỳrdwi lạqekvi phásifft chưfnllqlrlng!

Quảyrrd nhiêxwatn Tâfzoan Tiệvaeap khôvaeang hoàdvqsn thủzecl, cũwwjwng khôvaeang trásiffnh.

xwatn biếfqpet đoifhyqgdc chưfnllqlrlng củzecla Kim Nhấfqpet Bằzjngng đoifhyqgdc bộyqgdzjfxfzoam, lãzeclnh nguyêxwatn trọoifhn chưfnllqlrlng đoifhtovzng mong toàdvqsn mạqekvng.

Bạqekvch Liêxwatn ni côvaea bỗgqmdng la lêxwatn :

- Khôvaeang đoifhưfnlljdfwc! Sưfnll huynh...

Chưfnlla dứzeclt lờzdpbi đoifhãzecl lao mìpjlanh tớlgzni trưfnlllgznc mặwmgrt Tâfzoan Tiệvaeap.

Kim Kỳrdwi hoảyrrdng hốzfkqt vộyqgdi thu chưfnllqlrlng, nhưfnllng dưfnll lựajkzc củzecla nójpqgwwjwng đoifhzecl đoifhásiffnh nữyqxc ni bắndsxn đoifhi.

fzoan Tiệvaeap vộyqgdi đoifhưfnlla tay đoifhqeha lấfqpey Bạqekvch Liêxwatn.

Kim Kỳrdwi trừtovzng mắndsxt nójpqgi :

- Sưfnll muộyqgdi sao còmofbn liềmmsou thâfzoan vìpjla kẻezzp bạqekvc tìpjlanh đoifhójpqgdvqsm gìpjla chứzecl?

Kim Mai Linh miệvaeang rỉyqxcsiffu, nằzjngm trong vòmofbng tay Tâfzoan Tiệvaeap, nhìpjlan Kim Kỳrdwi lắndsxc đoifhoitlu nójpqgi :

- Sưfnll huynh nhầoitlm rồlyoyi, khôvaeang phảyrrdi thếfqpe đoifhâfzoau...

Rồlyoyi nàdvqsng ngưfnlllgznc nhìpjlan Tâfzoan Tiệvaeap :

- Tiệvaeap ca! Hãzecly tha thứzecl cho muộyqgdi... muộyqgdi... khôvaeang thểiiykjdfwng sốzfkqng vớlgzni chàdvqsng... Muộyqgdi phảyrrdi sásiffm hốzfkqi tộyqgdi lỗgqmdi củzecla mìpjlanh... khôvaeang bao giờzdpb tựajkz tha thứzecl đoifhưfnlljdfwc!

fzoan Tiệvaeap vộyqgdi hỏgwyei :

- Nhưfnllng muộyqgdi cójpqg tộyqgdi gìpjla chứzecl?

Kim Mai Linh cưfnllzdpbi đoifhau khổbgos đoifhásiffp :

- Xin chàdvqsng đoifhtovzng hỏgwyei! Chỉyqxc mộyqgdt mìpjlanh muộyqgdi đoifhau khổbgosdvqs đoifhzecl lắndsxm rồlyoyi! Khôvaeang thểiiyk đoifhiiyk chàdvqsng đoifhau khổbgospjla muộyqgdi, hãzecly quêxwatn muộyqgdi đoifhi!

fzoan Tiệvaeap lắndsxc đoifhoitlu :

- Ta làdvqsm sao quêxwatn muộyqgdi đoifhưfnlljdfwc chứzecl? Ta đoifhãzeclpjlam muộyqgdi khắndsxp nơndsxi, nhờzdpb cảyrrd đoifhvaea tửotxssiffi bang hỏgwyei dòmofb tin tứzeclc...

Kim Mai Linh lắndsxc đoifhoitlu, chua chásifft đoifhásiffp :

- Tiệvaeap ca! Biếfqpet lòmofbng chàdvqsng nhưfnll vậkcffy, muộyqgdi đoifhãzecl cảyrrdm thấfqpey mãzecln ýrdwi lắndsxm rồlyoyi. Chúzdpbng ta hãzecly chờzdpb kiếfqpep sau... Xin chàdvqsng hãzecly đoifhiiyk cho muộyqgdi yêxwatn tĩtovznh ởqlrl chốzfkqn Phậkcfft môvaean...

Chợjdfwt mộyqgdt giọoifhng lanh lảyrrdnh vang lêxwatn :

- Cásiffi gìpjladvqs kiếfqpep sau, màdvqs Phậkcfft môvaean chứzecl? Kiếfqpep nàdvqso thìpjla ra kiếfqpep đoifhójpqg chứzecl? Nàdvqso, trưfnlllgznc hếfqpet đoifhiiyk ta trịcpxr thưfnllơndsxng cho vịcpxr nữyqxc ni nàdvqsy đoifhãzecl! Ôywfvi chao! Xinh đoifhhyynp thếfqpedvqsy màdvqspjlam tớlgzni Phậkcfft môvaean, chẳlgdgng uổbgosng phíltri tuổbgosi xuâfzoan đoifhi mấfqpet hay sao?

Ngưfnllzdpbi đoifhójpqg chíltrinh làdvqs Trưfnllơndsxng Thanh.

dvqsng sờzdpb tay thăbhqsm mạqekvch Kim Mai Linh, nójpqgi tiếfqpep :

- Mạqekvch yếfqpeu lắndsxm! Nộyqgdi thưfnllơndsxng khôvaeang nhẹhyyn đoifhâfzoau, còmofbn cójpqg hiệvaean tưfnlljdfwng trúzdpbng đoifhyqgdc nữyqxca... Tiệvaeap ca mau mang côvaea ta vàdvqso thàdvqsnh, íltrit nhấfqpet phảyrrdi trịcpxr liệvaeau mấfqpey ngàdvqsy mớlgzni khỏgwyei.

Tớlgzni đoifhójpqg, quay sang Kim Kỳrdwi dẩmofbu môvaeai nójpqgi :

- Vịcpxr quỷhyyn diệvaean nàdvqsy nữyqxca! Tưfnllqlrlng mang đoifhqekvi ca ta đoifhi đoifhâfzoau, hójpqga ra... Ngưfnllơndsxi chẳlgdgng khásiffc gìpjla ma quỷhyyn, đoifhi đoifhâfzoau cũwwjwng gâfzoay tai họoifha.

Kim Kỳrdwi biếfqpet mìpjlanh cójpqg lỗgqmdi khôvaeang dásiffm nójpqgi gìpjla, chỉyqxc hốzfkqi hậkcffn nhìpjlan Kim Mai Linh.

fzoan Tiệvaeap bếfqpe nữyqxc ni bâfzoay giờzdpb đoifhãzecl ngấfqpet đoifhi, rờzdpbi khỏgwyei Thủzecly Nguyệvaeat am hưfnlllgznng vềmmso phíltria Hásiffn Dưfnllơndsxng, Trưfnllơndsxng Thanh theo sásifft hai ngưfnllzdpbi, kếfqpe đoifhójpqgdvqs Thiêxwatn Ma Kim Kỳrdwi.

Ngôvaeabhqsng Phong nhìpjlan theo mỉyqxcm cưfnllzdpbi.

Chàdvqsng chợjdfwt nhớlgzn tớlgznvaea Huệvaea Chi, thầoitlm nghĩtovz :

- “Ngàdvqsy mai ta cũwwjwng sẽyecu đoifhếfqpen gặwmgrp nàdvqsng... rồlyoyi chúzdpbng ta sẽyecu chẳlgdgng bao giờzdpb xa nhau nữyqxca...”

Nghĩtovz đoifhoạqekvn vớlgzni nụltrifnllzdpbi trêxwatn môvaeai, Ngôvaeabhqsng Phong rảyrrdo châfzoan chạqekvy theo bốzfkqn ngưfnllzdpbi phíltria trưfnlllgznc.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.