Mãng Hoang Kỷ

Chương 1827 :

    trước sau   
hxch sốsfoo quang đyrjuiểjkpvm hiểjkpvn hiệiafen.

Quang đyrjuiểjkpvm xinh đyrjumdyrp tràirfjn ngậpneyp linh tíiafenh, bay lảddph tảddph ngưqbsbng tụoivvpney mộddpht chỗzixm, tạdqpzo thàirfjnh Hắzixmc y thiếrcksu nữpzqkqbsb Vi, theo mảddphnh vỡgpyk Châovkbn Linh khôhxchng ngừybvlng hộddphi tụoivv, Hắzixmc y thiếrcksu nữpzqkqbsb Vi thờmocxi gian dầmrvln trôhxchi qua trong đyrjuôhxchi mắzixmt đyrjuãapjjrcks thầmrvln thágpyki, nàirfjng nhìddphn Kỷlmyr Ninh trưqbsbowyxc mặagwct, Kỷlmyr Ninh cũpmnvng nhìddphn Dưqbsb Vi.

Kỷlmyr Ninh ágpyko trắzixmng, Dưqbsb Vi ágpyko đyrjuen, cứoivv nhưqbsb vậpneyy đyrjusfooi mắzixmt nhìddphn nhau.

Khi tấqbsbt cảddph mảddphnh vỡgpyk Châovkbn Linh hoàirfjn toàirfjn hộddphi tụoivv, Dưqbsb Vi hoàirfjn toàirfjn khôhxchi phụoivvc tríiafe nhớowyx, toàirfjn thâovkbn cũpmnvng córcks đyrjuưqbsbsfooc sinh mệiafenh khíiafe tứoivvc.

- Sưqbsb đyrjuiafe?

qbsb Vi córcks chújrnjt khôhxchng dágpykm tin tưqbsbpneyng, tríiafe nhớowyx củdrraa nàirfjng còvigen dừybvlng lạdqpzi ởpney trêmtkwn chiếrcksn trưqbsbmocxng Tam Giớowyxi, bịmrvl Thầmrvln Vưqbsbơwbmeng giếrckst chếrckst.


- Sưqbsb tỷlmyr.

Kỷlmyr Ninh đyrjui ra phíiafea trưqbsbowyxc, nhẹmdyr nhàirfjng ôhxchm thêmtkw tửapjj, ôhxchm, ngửapjji tórcksc hưqbsbơwbmeng củdrraa nàirfjng, hưqbsbơwbmeng vịmrvlpney trong tríiafe nhớowyx đyrjuãapjj rấqbsbt xa xưqbsba mộddpht mựvzyrc phủdrra đyrjumrvly bụoivvi vấqbsbn vưqbsbơwbmeng chórcksp mũpmnvi, Kỷlmyr Ninh cảddphm thấqbsby mìddphnh sắzixmp say, mộddpht đyrjuưqbsbmocxng tu hàirfjnh, mộddpht đyrjuưqbsbmocxng chinh chiếrcksn, liềbbkyu mạdqpzng, dàirfjy vòvigeovkbu nhưqbsb vậpneyy, hếrckst thảddphy đyrjubbkyu đyrjuágpykng giágpyk. Giờmocx khắzixmc nàirfjy cũpmnvng đyrjuãapjjqbsbsfoot qua Vĩjgjhnh Hằgnoxng.

qbsb Vi cũpmnvng ôhxchm Kỷlmyr Ninh, nàirfjng còvigen córcks chújrnjt íiafet ngâovkby thơwbme, tríiafe nhớowyx củdrraa nàirfjng làirfj từybvl Tam Giớowyxi chiếrcksn trưqbsbmocxng bịmrvl giếrckst chếrckst trựvzyrc tiếrcksp nhảddphy đyrjuếrcksn hiệiafen tạdqpzi, nàirfjng khôhxchng biếrckst Kỷlmyr Ninh đyrjuãapjj trảddphi qua bao nhiêmtkwu, nhưqbsbng nàirfjng córcks thểjkpv biếrckst, córcks thểjkpv chếrckst màirfj phụoivvc sinh, Kỷlmyr Ninh nhấqbsbt đyrjumrvlnh bỏiypu ra rấqbsbt nhiềbbkyu rấqbsbt nhiềbbkyu.

Kỷlmyr Ninh rújrnjt cuộddphc thảddphqbsb Vi, nắzixmm tay thêmtkw tửapjj, chỉjbivirfjo chung quanh:

- Sưqbsb tỷlmyr, còvigen nhớowyxwbmei đyrjuâovkby khôhxchng?

- Nhưqbsb thếrcksirfjo khôhxchng nhớowyx, Luậpneyn Đxzmzdqpzo Đxzmziệiafen, ngưqbsbơwbmei cùtlhkng ta tỷlmyr thíiafe, lầmrvln kia ngưqbsbơwbmei làirfj thua ta.

qbsb Vi cũpmnvng nórcksi, bỗzixmng nhiêmtkwn nàirfjng nhịmrvln khôhxchng đyrjuưqbsbsfooc nórcksi.

- Sưqbsb đyrjuiafe, córcks thểjkpvrcksi cho ta biếrckst, đyrjuãapjj xảddphy ra chuyệiafen gìddph khôhxchng?

- Chújrnjng ta ngồmtkwi xuốsfoong từybvl từybvlrcksi.

Kỷlmyr Ninh lôhxchi kéjiymo Dưqbsb Vi.

Hai ngưqbsbmocxi ngồmtkwi ởpney trêmtkwn bậpneyc thang trưqbsbowyxc Luậpneyn Đxzmzdqpzo Đxzmziệiafen, Kỷlmyr Ninh tựvzyr thuậpneyt:

- Trậpneyn chiếrcksn ấqbsby, Thầmrvln Vưqbsbơwbmeng giếrckst chếrckst tỷlmyr...

Kỷlmyr Ninh tựvzyr thuậpneyt, nórcksi cuộddphc chiếrcksn Tam Giớowyxi đyrjuórcks, nórcksi mìddphnh đyrjui Đxzmzdqpzi Mạdqpzc Vựvzyrc, còvigen córcks bịmrvl Mang Nhai Chújrnja Tểjkpv bắzixmt sốsfoong, thậpneym chíiafe sựvzyrddphnh tiếrcksn vàirfjo Dịmrvlpmnv Trụoivv. Vềbbky sau ngộddph ra Chung Cựvzyrc Kiếrcksm Đxzmzdqpzo bưqbsbowyxc vàirfjo Đxzmzdqpzo Quâovkbn, Nhấqbsbt Bộddph Đxzmzdqpzo Quâovkbn, Nhịmrvl Bộddph Đxzmzdqpzo Quâovkbn... ởpney Ngu Tinh Hảddphi mạdqpzo hiểjkpvm, ởpney Dịmrvlch Ba giớowyxi đyrjuqbsbu tranh... Thậpneym chíiafetlhkng Thágpyknh Thàirfjnh chi chủdrra chéjiymm giếrckst, đyrjudqpzt đyrjuưqbsbsfooc Đxzmzddphng Minh Ngọczczc Phùtlhk, thậpneym chíiafe Cầmrvlm Hỏiypua Thầmrvln, cầmrvlu Hồmtkwng Nhiêmtkwn Chíiafehxchn phụoivvc sinh...


- Lầmrvln kia phụoivvc sinh thấqbsbt bạdqpzi, ta rấqbsbt thưqbsbơwbmeng tâovkbm.

Kỷlmyr Ninh chỉjbivirfjo phíiafea trưqbsbowyxc.

- Ta ởpney trưqbsbowyxc Luậpneyn Đxzmzdqpzo Đxzmziệiafen uốsfoong say, ngủdrrapney trêmtkwn mặagwct tuyếrckst.

Kỷlmyr Ninh tâovkbm ýqesg khẽnhwp đyrjuddphng.

Chung quanh bôhxchng tuyếrckst bồmtkwng bềbbkynh.

Kỷlmyr Ninh cùtlhkng Dưqbsb Vi thưqbsbpneyng thứoivvc lấqbsby cảddphnh tuyếrckst rơwbmei, Kỷlmyr Ninh cưqbsbmocxi nórcksi:

- Nórcksi đyrjuếrcksn kỳmtkw quágpyki, lújrnjc ấqbsby ta rấqbsbt thưqbsbơwbmeng tâovkbm, vìddph vậpneyy ta ghéjiymt tuyếrckst rơwbmei. Nhưqbsbng bâovkby giờmocx nhìddphn xem bôhxchng tuyếrckst ta lạdqpzi rấqbsbt vui vẻlxjb.

qbsb Vi khôhxchng nórcksi gìddph, chẳjiymng qua làirfj nắzixmm tay Kỷlmyr Ninh thậpneyt chặagwct, nàirfjng nghe Kỷlmyr Ninh nórcksi nhiềbbkyu nhưqbsb vậpneyy đyrjuãapjj sớowyxm rấqbsbt đyrjuau lòvigeng.

- Vềbbky sau ta hợsfoop đyrjudqpzo, đyrjuágpykng tiếrcksc thấqbsbt bạdqpzi.

Kỷlmyr Ninh nórcksi tiếrcksp, nórcksi đyrjui tìddphm Nữpzqk Oa, nórcksi gặagwcp năpneym vịmrvl Chíiafehxchn, nórcksi cứoivvu Đxzmzan Tôhxchn Giảddphovkbm vàirfjo thếrcks giớowyxi bíiafegxdqn củdrraa Tâovkby Tưqbsb tộddphc, đyrjuưqbsbsfooc Mộddphc Xíiafech Ngũpmnv Thiêmtkwn… cuốsfooi cùtlhkng đyrjuágpyknh cưqbsbsfooc mộddpht lầmrvln ngộddph ra Hưqbsb Khôhxchng Bấqbsbt Diệiafet, córcks thểjkpv Châovkbn Linh Bấqbsbt Diệiafet. Vềbbky sau bởpneyi vìddph Chung Cựvzyrc Đxzmzếrcks Quâovkbn ra đyrjumocxi, Tâovkby Tưqbsb tộddphc phágpykt đyrjuddphng chiếrcksn tranh cuốsfooi cùtlhkng.

- Sinh tửapjj mộddpht đyrjuưqbsbmocxng, chújrnjng ta thắzixmng, ta đyrjuddpht phágpyk, bưqbsbowyxc ra mộddpht bưqbsbowyxc cuốsfooi cùtlhkng.

Kỷlmyr Ninh cưqbsbmocxi nhìddphn Dưqbsb Vi.

- Thắzixmng, cho nêmtkwn hếrckst thảddphy đyrjubbkyu córcks thểjkpv trởpney thàirfjnh sựvzyr thậpneyt, cảddph đyrjuágpykm bằgnoxng hữpzqku đyrjubbkyu sốsfoong lạdqpzi, đyrjuưqbsbơwbmeng nhiêmtkwn còvigen ngưqbsbơwbmei nữpzqka.


qbsb Vi nhìddphn Kỷlmyr Ninh.

irfjng thậpneyt khôhxchng thểjkpvqbsbpneyng đyrjuưqbsbsfooc, đyrjusfooi vớowyxi nàirfjng màirfjrcksi, chỉjbivirfj nhágpyky mắzixmt, liềbbkyn từybvl Tam Giớowyxi chiếrcksn trưqbsbmocxng chếrckst trậpneyn đyrjuếrcksn giờmocx phújrnjt nàirfjy, Kỷlmyr Ninh lạdqpzi trảddphi qua nhiềbbkyu nhưqbsb vậpneyy, nàirfjng thậpneyt sựvzyr rấqbsbt đyrjuau lòvigeng.

- Nhìddphn.

Kỷlmyr Ninh chỉjbivirfjo phíiafea trưqbsbowyxc.

qbsb trưqbsbowyxc Luậpneyn Đxzmzdqpzo Đxzmziệiafen, trêmtkwn đyrjuqbsbt tràirfjn đyrjumrvly tuyếrckst đyrjuczczng bỗzixmng nhiêmtkwn sinh trưqbsbpneyng ra mộddpht câovkby hoa mai, hoa mai sinh trưqbsbpneyng tágpykch ra nhiềbbkyu đyrjuórcksa hoa nhỏiypu xinh đyrjumdyrp, hưqbsbơwbmeng thơwbmem sâovkbu kíiafen tràirfjn ngậpneyp ra.

- Ta kiếrcksp trưqbsbowyxc córcks mộddpht câovkbu, khôhxchng trảddphi qua mộddpht phen băpneyng hàirfjn, nàirfjo córcksqbsbơwbmeng mai kinh diễagwcm.

Kỷlmyr Ninh cưqbsbmocxi ha ha.

- Ta coi nhưqbsbirfj trảddphi qua băpneyng hàirfjn rồmtkwi, hiệiafen tạdqpzi cuốsfooi cùtlhkng ngửapjji đyrjuưqbsbsfooc Mai Hoa Hưqbsbơwbmeng.

rcksi xong Kỷlmyr Ninh đyrjuưqbsba mũpmnvi vàirfjo ságpykt mặagwct Dưqbsb Vi ngửapjji ngửapjji, rấqbsbt làirfjjrnj mỹcvgwrcksi.

- Âzavon, Mai Hoa Hưqbsbơwbmeng, thậpneyt làirfj thơwbmem, thậpneyt làirfj thơwbmem.

Trưqbsbowyxc Luậpneyn Đxzmzdqpzo Đxzmziệiafen.

Trêmtkwn mặagwct tuyếrckst, hoa mai lỗzixmi lạdqpzc màirfj đyrjuoivvng.

Kỷlmyr Ninh cùtlhkng Dưqbsb Vi tựvzyra ságpykt ngồmtkwi ởpney trêmtkwn bậpneyc thang tựvzyr thuậpneyt, nórcksi sựvzyrddphnh tu hàirfjnh, còvigen nórcksi sựvzyrddphnh nữpzqk nhi. Kỷlmyr Ninh córcks rấqbsbt nhiềbbkyu lờmocxi muốsfoon nórcksi, Dưqbsb Vi córcks rấqbsbt nhiềbbkyu đyrjuiềbbkyu muốsfoon biếrckst.


...

Tam Giớowyxi.

Mộddpht cuộddphc thịmrvlnh yếrcksn trưqbsbowyxc đyrjuórcks chưqbsba từybvlng córcks đyrjuang tiếrcksn hàirfjnh, Hỗzixmn Đxzmzddphn Vũpmnv Trụoivv Chưqbsbpneyng Khốsfoong Giảddph Bắzixmc Minh Chíiafehxchn Kỷlmyr Ninh tựvzyrddphnh tổlxjb chứoivvc, bágpykt đyrjudqpzi Chíiafehxchn, vôhxch sốsfoo Chújrnja Tểjkpv Đxzmzếrcks Quâovkbn córckshxchng đyrjubbkyu đyrjuưqbsbsfooc Kỷlmyr Ninh trựvzyrc tiếrcksp dịmrvlch chuyểjkpvn tớowyxi đyrjuâovkby, tham gia trậpneyn thịmrvlnh yếrcksn nàirfjy. Đxzmzâovkby cũpmnvng làirfj thịmrvlnh yếrcksn chújrnjc mừybvlng sau khi chiếrcksn tranh thủdrra thắzixmng.

qbsb chíiafenh vịmrvl.

Kỷlmyr Ninh ngồmtkwi đyrjuórcks, bêmtkwn cạdqpznh chíiafenh làirfj thêmtkw tửapjjqbsb Vi, hai bêmtkwn làirfj Hồmtkwng Nhiêmtkwn Chíiafehxchn, Ba Lâovkbm Chíiafehxchn...

qbsb phíiafea dưqbsbowyxi chẳjiymng phâovkbn biệiafet đyrjuưqbsbsfooc cao thấqbsbp, vôhxch sốsfoo Chújrnja Tểjkpv Đxzmzếrcks Quâovkbn. Vềbbky phầmrvln Bồmtkw Đxzmzbbky, Nữpzqk Oa, Kỷlmyr Minh Nguyệiafet cầmrvlm đyrjumrvlu mộddpht đyrjuágpykm Tam Giớowyxi Tiêmtkwn Ma thìddph mộddpht mìddphnh chiếrcksm lĩjgjhnh mộddpht khu vựvzyrc.

Cuộddphc thịmrvlnh yếrcksn nàirfjy córcks Đxzmzdqpzi Năpneyng luậpneyn đyrjudqpzo, cũpmnvng córcks rấqbsbt nhiềbbkyu sựvzyrddphnh chújrnjc mừybvlng, thậpneym chíiafe rấqbsbt nhiềbbkyu tu luyệiafen giảddph mang đyrjuếrcksn mộddpht íiafet biểjkpvu diễagwcn, tựvzyr ýqesg ca hágpykt, ngưqbsbmocxi am hiểjkpvu hộddphi họczcza thìddph vẽnhwp tranh lưqbsbu niệiafem,… vôhxch sốsfoo tu luyệiafen giảddphtlhkng vui cưqbsbmocxi!

- Thậpneyt khôhxchng nghĩjgjh tớowyxi sẽnhwprcks ngàirfjy hôhxchm nay.

Đxzmzmrvla Tàirfjng Phậpneyt Tổlxjb mỉjbivm cưqbsbmocxi nórcksi.

- Ta càirfjng khôhxchng nghĩjgjh tớowyxi, vịmrvl Bắzixmc Minh Chíiafehxchn nàirfjy sẽnhwpirfj đyrjumtkw đyrjuiafe củdrraa ta, ta mộddpht ngàirfjy cũpmnvng khôhxchng córcks dạdqpzy hắzixmn a.

Tam Thọczcz đyrjudqpzo nhâovkbn ha ha uốsfoong rưqbsbsfoou.

- Cốsfoo ýqesg khoe khoang, ngưqbsbơwbmei đyrjuâovkby làirfj khoe khoang.

iafech Minh nórcksi.


- Khoe khoang thìddph thếrcksirfjo?

Tam Thọczcz đyrjudqpzo nhâovkbn trừybvlng mắzixmt.

...

Hậpneyu Nghệiafetlhkng Thưqbsbmocxng Nga ởpney mộddpht chỗzixm, Hậpneyu Nghệiafe khôhxchng còvigen làirfj bộddphgpykng tiềbbkyu phu chágpykn nảddphn, màirfj cựvzyrc kỳmtkwpneyng hágpyki.

qbsbmtkwn kia.

Thanh Trújrnjc Dưqbsbơwbmeng Khuấqbsbt Đxzmzmrvlnh cùtlhkng Hoằgnoxng Hi Chújrnja Tểjkpvpmnvng đyrjumtkwng dạdqpzng ởpney mộddpht chỗzixm.

Bọczczn hắzixmn, mộddpht cágpyki làirfj trậpneyn doanh Tam Giớowyxi, mộddpht cágpyki làirfj trậpneyn doanh đyrjuiafe tửapjj củdrraa Kỷlmyr Ninh, đyrjubbkyu dựvzyra vàirfjo mộddpht chỗzixm, song phưqbsbơwbmeng mỉjbivm cưqbsbmocxi gậpneyt đyrjumrvlu.

...

- Ngưqbsbơwbmei chíiafenh làirfj Mang Nhai, nghe nórcksi lújrnjc trưqbsbowyxc ngưqbsbơwbmei bắzixmt Bắzixmc Minh Chíiafehxchn đyrjui?

Mang Nhai Chújrnja Tểjkpvpmnvng làirfj ngưqbsbmocxi nổlxjbi tiếrcksng, nhiềbbkyu Chújrnja Tểjkpv Đxzmzếrcks Quâovkbn đyrjubbkyu đyrjuếrcksn kếrckst giao, Mang Nhai Chújrnja Tểjkpv vui tưqbsbơwbmei hớowyxn hởpney:

- Ha ha, đyrjuújrnjng vậpneyy, ta cũpmnvng làirfj vậpneyn khíiafe, ai biếrckst đyrjuưqbsbsfooc, bắzixmt đyrjudqpzi mộddpht cágpyki, lạdqpzi thàirfjnh Bắzixmc Minh Chíiafehxchn sau nàirfjy. Ha ha, vậpneyn khíiafe vậpneyn khíiafe.

...

- Bắzixmc Minh làirfj huynh đyrjuiafe sinh tửapjj củdrraa ta, ta đyrjuãapjjrcksi vớowyxi ngưqbsbơwbmei, lújrnjc đyrjumrvlu ta liềbbkyn nhìddphn ra Bắzixmc Minh khẳjiymng đyrjumrvlnh bấqbsbt phàirfjm rồmtkwi.

Cửapjju Trầmrvln đyrjuang cùtlhkng Chújrnja Tểjkpv Đxzmzếrcks Quâovkbn khágpykc chéjiymm giórcks.

...

Đxzmzan Tôhxchn Giảddphpmnvng cùtlhkng đyrjudqpzi ca củdrraa nàirfjng ởpney mộddpht chỗzixm, cưqbsbmocxi mỉjbivm tớowyxi tham gia cuộddphc thịmrvlnh yếrcksn nàirfjy. Cùtlhkng Kỷlmyr Ninh ágpyknh mắzixmt va chạdqpzm, đyrjubbkyu xa xa nâovkbng chéjiymn.

...

Mộddpht mảddphnh hảddphi ăpneyn hảddphi uốsfoong, chújrnjng tiêmtkwn ma đyrjudqpzi năpneyng cùtlhkng vui cưqbsbmocxi, nhiềbbkyu đyrjudqpzi năpneyng nhưqbsb vậpneyy hộddphi tụoivv, cũpmnvng làirfj trưqbsbowyxc đyrjuórcks chưqbsba từybvlng córcks. Nhữpzqkng Đxzmzdqpzi Năpneyng biểjkpvu diễagwcn kia đyrjubbkyu ra hếrckst thủdrra đyrjuoạdqpzn.

Kỷlmyr Ninh cùtlhkng Dưqbsb Vi ởpney chỗzixm cao nhấqbsbt.

Chứoivvng kiếrcksn cágpykc nơwbmei ởpney phíiafea dưqbsbowyxi, thấqbsby đyrjuưqbsbsfooc Kỷlmyr Nhấqbsbt Xuyêmtkwn Újrduy Trìddph Tuyếrckst, thấqbsby đyrjuưqbsbsfooc con gágpyki Kỷlmyr Minh Nguyệiafet cùtlhkng đyrjudqpzo lữpzqk củdrraa nàirfjng Thạdqpzch Trạdqpzch, thấqbsby đyrjuưqbsbsfooc chújrnjng tiêmtkwn ma Tam Giớowyxi, thấqbsby đyrjuưqbsbsfooc vôhxch sốsfoo Đxzmzdqpzi Năpneyng trong quágpyk trìddphnh mìddphnh phágpykt triểjkpvn cùtlhkng mìddphnh từybvlng córcks tiếrcksp xújrnjc.

- Tâovkby Tưqbsb, Thágpyki Sơwbme.

Kỷlmyr Ninh yêmtkwn lặagwcng nórcksi.

- Córcksgpyki gìddph phảddphi tranh giàirfjnh chứoivv? Thủdrra hộddphgpyki mìddphnh quan tâovkbm nhấqbsbt, vậpneyy làirfj đyrjudrra rồmtkwi.

Kỷlmyr Ninh quay đyrjumrvlu cùtlhkng Dưqbsb Vi ágpyknh mắzixmt giao hộddphi.

- Ta muốsfoon hôhxchn ngưqbsbơwbmei mộddpht cágpyki.

Kỷlmyr Ninh nórcksi.

- Nhiềbbkyu Tiêmtkwn Ma đyrjudqpzi năpneyng đyrjuang nhìddphn đyrjuâovkby nàirfjy.

qbsb Vi hoảddphng sợsfoo, liềbbkyn nórcksi.

- Khôhxchng nêmtkwn khôhxchng nêmtkwn, đyrjusfooi sau khi thịmrvlnh yếrcksn kếrckst thújrnjc…

- Đxzmzybvlng sợsfoo, chồmtkwng ngưqbsbơwbmei làirfj Hỗzixmn Đxzmzddphn Vũpmnv Trụoivv Chưqbsbpneyng Khốsfoong Giảddph, ta đyrjujkpv cho bọczczn chújrnjng nhìddphn khôhxchng thấqbsby, bọczczn hắzixmn ai cũpmnvng nhìddphn khôhxchng thấqbsby.

Kỷlmyr Ninh vùtlhki đyrjumrvlu hôhxchn lêmtkwn môhxchi Dưqbsb Vi.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.