Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 3680 : Hoa Trong Kính

    trước sau   

Ngưjedxkjjni đlwyaăhackng: ♫ ๖ۣۜLucario ♫

Mấbkiwy ngàlmxzy sau, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng khu trừmrim thạmlksch cao, bấbkiwt quáqmcfmlksn cầwfcpn nằwfcpm việkgxrn quan sáqmcft, Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic vịijymn hắvfxan đlwyai bệkgxrnh việkgxrn trong tiểikhiu hoa viêattrn tảoilun bộzkur.

"Chớzkur đlwyai quáqmcfwgeju, đlwyai qua nghỉwtds ngơntxdi mộzkurt chúawopt." Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic vịijymn hắvfxan tạmlksi mộzkurt khốtijki trêattrn băhackng ghếrdoq đlwyaáqmcf tọtcwia hạmlks, "Đpssnúawopng rồgcsdi, cùuycvng ta nónchmi mộzkurt chúawopt ngưjedxơntxdi làlmxzm giấbkiwc mộzkurng kia đlwyai."

"Ta. . . Quêattrn rồgcsdi." Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng cưjedxkjjni xấbkiwu hổrweljedxkjjni, mấbkiwy ngàlmxzy qua, liêattrn quan tớzkuri mộzkurng cảoilunh kýpfldocmac càlmxzng lúawopc càlmxzng mờkjjn nhạmlkst, đlwyaãtijk nhớzkur khôfevnng rõhaht bao nhiêattru.

"Ta duy nhấbkiwt nhớzkur kỹhack chíbkiwnh làlmxz, ởntxd trong mơntxd, thậhpprt giốtijkng xuấbkiwt hiệkgxrn mộzkurt cáqmcfi phi thưjedxkjjnng cưjedxkjjnng đlwyamlksi đlwyatijki thủokou, hắvfxan đlwyaem ngưjedxơntxdi bắvfxat đlwyai, sau đlwyaónchm chúawopng ta táqmcfch ra rấbkiwt nhiềgvsxu năhackm. . . Cuốtijki cùuycvng, ta cuốtijki cùuycvng đlwyaem ngưjedxơntxdi tìbqjwm trởntxd vềgvsx rồgcsdi."

Hắvfxan nắvfxam chặpssnt Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic tay.


Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic bĩibvsu môfevni nónchmi ra: "Nếrdoqu nhưjedxlmxz thậhpprt sựwfcp, ngưjedxơntxdi mớzkuri sẽpsrt khôfevnng tìbqjwm ta."

pssnưjedxơntxdng nhiêattrn sẽpsrt!"

Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic đlwyaem đlwyawfcpu tựwfcpa ởntxd trêattrn bảoilu vai hắvfxan.

"Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng, ngưjedxơntxdi sợbhoztijki tưjedxơntxdng lai sao, ta nónchmi làlmxz, tưjedxơntxdng lai khảoiluhackng sẽpsrtmlksn gặpssnp đlwyaưjedxbhozc rấbkiwt nhiềgvsxu nguy hiểikhim, bao quáqmcft giữwgeja ngưjedxơntxdi vàlmxz ta. . . Ngưjedxơntxdi sợbhoztijki sao?" Nửlqqla ngàlmxzy, Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic thìbqjw thàlmxzo hỏbhozi.

"Cónchm chút sợbhoztijki, bấbkiwt quáqmcf sợbhoztijki mớzkuri cónchm thểikhi đlwyaikhi cho ngưjedxkjjni ta dũvddyng cảoilum, cũng chỉwtdsnchm sợbhoztijki mớzkuri cónchm thểikhi đlwyaikhi cho ngưjedxkjjni dũvddyng cảoilum."

"Lờkjjni nàlmxzy làlmxz ai nónchmi, rấbkiwt quen thuộzkurc."

"Quêattrn rồgcsdi." Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng moi ruộzkurt gan, khôfevnng thểikhi nhớzkur tớzkuri.

Hai tay củokoua hắvfxan ôfevnm Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic eo, "Chỉwtds cầwfcpn chúawopng ta còmlksn tạmlksi cùuycvng mộzkurt chỗawop, cũvddyng khôfevnng cónchmqmcfi gìbqjw nhưjedxng lo lắvfxang."

"Ta cónchmqmcfi đlwyagvsx nghịijym."

"Ừrwelm?"

"Cùuycvng mộzkurt chỗawop chậhpprm rãtijki giàlmxz đlwyai thếrdoqlmxzo?"

"Nghe vàlmxzo. . . Rấbkiwt khôfevnng tệkgxr a."

Tay củokoua hai ngưjedxkjjni nắvfxam thậhpprt chặpssnt cùuycvng mộzkurt chỗawop.


. ..

Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng áqmcfnh mắvfxat mơntxd hồgcsd rồgcsdi, hắvfxan rờkjjni đlwyai trụuycvc thờkjjni gian, dụuycvi dụuycvi con mắvfxat.

Tiểikhiu Cửlqqlu tiếrdoqn lêattrn đlwyaâwgejy năhacḱm chăhacḳt tay củokoua hắvfxan.

"Dạmlksng nàlmxzy. . . Làlmxz kếrdoqt quảoilu tốtijkt nhấbkiwt sao?"

Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng gậhpprt gậhpprt đlwyawfcpu.

pssnâwgejy làlmxz lựwfcpa chọtcwin củokoua nàlmxzng."

Uốtijkng xong Mạmlksnh Bàlmxz Thang, trởntxd lạmlksi quáqmcf khứocma, mộzkurt ngưjedxkjjni quêattrn mấbkiwt đlwyai qua sinh hoạmlkst, chíbkiwnh làlmxzlmxzng có thêattr̉ nghĩibvs tớzkuri lựwfcpa chọtcwin tốtijkt nhấbkiwt.

Hai nữwgej chung tùuycvy tùuycvng mộzkurt chồgcsdng cáqmcfi gìbqjw, nghĩibvsuycvng đlwyamrimng nghĩibvs. Màlmxzlmxzng cũvddyng khôfevnng muốtijkn chia rẽpsrt Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng cùuycvng Tiểikhiu Cửlqqlu.

Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng bịijym éipulp tiếrdoqp nhậhpprn, đlwyagcsdng thờkjjni cho nàlmxzng mộzkurt cáqmcfi kèsdsym theo, đlwyaónchm chíbkiwnh làlmxz đlwyaem nhụuycvc thâwgejn củokoua mìbqjwnh đlwyaưjedxa cho nàlmxzng, đlwyagcsdng thờkjjni khai linh tríbkiw, tưjedxơntxdng đlwyaưjedxơntxdng vớzkuri chíbkiwnh mìbqjwnh mộzkurt cáqmcfi phâwgejn thâwgejn, cũvddyng làlmxz mộzkurt cáqmcfi kháqmcfc chíbkiwnh mìbqjwnh.

Sau đlwyaónchm sửlqqla chữwgeja tríbkiw nhớzkur củokoua bọtcwin hắvfxan, lạmlksi vìbqjw bọtcwin hắvfxan lựwfcpa chọtcwin mộzkurt cáqmcfi thíbkiwch hợbhozp trụuycvc thờkjjni gian nơntxdi nàlmxzy khôfevnng cónchm Quỷdyuejedxơntxdng, cũvddyng khôfevnng cónchm Hậhppru Khanh bọtcwin ngưjedxkjjni, nónchmi cáqmcfch kháqmcfc, bọtcwin hắvfxan sau đlwyaónchm sẽpsrt khôfevnng lạmlksi kinh lịijymch nhữwgejng cáqmcfi kia đlwyaáqmcfng sợbhoz sựwfcpbqjwnh, đlwyaưjedxơntxdng nhiêattrn, nơntxdi đlwyaónchmvddyng khôfevnng cónchm Tiểikhiu Cửlqqlu Lãtijknh Ngọtcwic cùuycvng Vũvddybqjwnh bọtcwin ngưjedxkjjni.

Chỉwtdsnchm sắvfxap kếrdoqt hôfevnn hai ngưjedxkjjni bọtcwin họtcwi, đlwyaang chờkjjn đlwyabhozi ngọtcwit ngàlmxzo màlmxz cuộzkurc sốtijkng hạmlksnh phúawopc.

Đpssntijki vớzkuri việkgxrc nàlmxzy, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng vậhpprn dụuycvng lựwfcpc lưjedxbhozng thờkjjni khôfevnng, rấbkiwt phíbkiw sứocmac hoàlmxzn thàlmxznh đlwyaâwgejy hếrdoqt thảoiluy chủokou yếrdoqu làlmxz tu bổrwel thếrdoq giớzkuri suy luậhpprn vếrdoqt nứocmat, nhưjedx mặpssnt kháqmcfc mộzkurt chúawopt ngưjedxkjjni đlwyatijki hai ngưjedxkjjni bọtcwin họtcwipfldocmac.

Cảoilu kiệkgxrn chuyệkgxrn quy môfevnuycvng đlwyazkur khónchm, tưjedxơntxdng đlwyaưjedxơntxdng vớzkuri sáqmcfng thếrdoq. Cũvddyng may thâwgejn ởntxdibvsnh hằwfcpng hưjedx khôfevnng Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng cónchm đlwyaưjedxbhozc vôfevn hạmlksn thờkjjni gian cùuycvng đlwyaiềgvsxu khiểikhin thờkjjni khôfevnng năhackng lựwfcpc.


Hắvfxan cuốtijki cùuycvng hoàlmxzn thàlmxznh đlwyaâwgejy hếrdoqt thảoiluy, vìbqjw mộzkurt "chíbkiwnh mìbqjwnh" kháqmcfc cùuycvng Nhuếrdoqtijknh Ngọtcwic, sáqmcfng tạmlkso ra mộzkurt cáqmcfi thếrdoq giớzkuri.

wgejy giờkjjn, đlwyaâwgejy hếrdoqt thảoiluy hoàlmxzn thàlmxznh.

Nhìbqjwn xem trụuycvc thờkjjni gian bêattrn trêattrn hai ngưjedxkjjni hạmlksnh phúawopc hìbqjwnh ảoilunh, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng dùuycvng sứocmac kéipulo kéipulo trụuycvc thờkjjni gian, híbkiwt sâwgeju mộzkurt hơntxdi, tiêattru trừmrim thờkjjni gian tiếrdoqt đlwyaiểikhim kýpfld hiệkgxru.

hackn nàlmxzy trụuycvc thờkjjni gian cứocma nhưjedx vậhppry biếrdoqn mấbkiwt tạmlksi ứocmac vạmlksn căhackn trụuycvc thờkjjni gian bêattrn trong, liềgvsxn hắvfxan cũng khôfevnng cónchm khảoiluhackng tìbqjwm đlwyaưjedxbhozc.

nchmi cáqmcfch kháqmcfc, chíbkiwnh mìbqjwnh cùuycvng thuộzkurc vềgvsxbqjwnh thếrdoq giớzkuri nàlmxzo Lãtijknh Ngọtcwic, sẽpsrt khôfevnng bao giờkjjn lạmlksi gặpssnp mặpssnt.

ibvsnh viễwgejn. ..

tijknh Ngọtcwic, ta dùuycvng ta châwgejn thâwgejn cùuycvng ngưjedxơntxdi, đlwyakjjni đlwyakjjni kiếrdoqp kiếrdoqp.

Hắvfxan ôfevnm lấbkiwy Tiểikhiu Cửlqqlu, vôfevn lựwfcpc đlwyaem đlwyawfcpu chôfevnn ởntxd bảoilu vai nàlmxzng bêattrn trêattrn, Tiểikhiu Cửlqqlu cũng hai tay ôfevnm lấbkiwy hắvfxan, yêattrn lặpssnng cho hắvfxan an ủokoui.

"Thậhpprt xin lỗawopi. . . Ngưjedxơntxdi biếrdoqt, ta khôfevnng cónchmqmcfch nàlmxzo làlmxzm ra lựwfcpa chọtcwin."

"Nàlmxzng khôfevnng phảoilui đlwyaãtijk. . . Đpssni rồgcsdi sao?"

"Nhưjedxng đlwyaónchmlmxz lựwfcpa chọtcwin củokoua nàlmxzng, hoặpssnc làlmxznchmi, làlmxzlmxzng thay ta làlmxzm lựwfcpa chọtcwin."

"Ta cónchm thểikhi hiểikhiu đlwyaưjedxbhozc, Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng, có thêattr̉ ngưjedxơntxdi cũng khôfevnng cónchm lựwfcpa chọtcwin cùuycvng ta táqmcfch ra a, mặpssnc dùuycv, nếrdoqu nhưjedx ngưjedxơntxdi thậhpprt muốtijkn cầwfcpu lờkjjni nónchmi, ta sẽpsrt đlwyagcsdng ýpfld. . ."

pssnmrimng nónchmi nữwgeja, vềgvsx sau, chỉwtdsnchm hai ngưjedxkjjni chúawopng ta rồgcsdi."


Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng giơntxdattrn hai tay củokoua hắvfxan, đlwyapssnt ởntxd trêattrn mặpssnt mìbqjwnh, sau đlwyaónchm dụuycvng lựwfcpc ôfevnm lấbkiwy nàlmxzng.

Trảoilui qua dàlmxzi dằwfcpng dặpssnc thổrwel nạmlksp đlwyaiềgvsxu tứocmac, Đpssnmlkso Phong cuốtijki cùuycvng đlwyamlksi thểikhi khôfevni phụuycvc ba tôfevnn linh thâwgejn, mặpssnc dùuycvmlksn rấbkiwt yếrdoqu ớzkurt, nhưjedxng đlwyaãtijk khôfevnng cónchmbqjw đlwyaáqmcfng ngạmlksi rồgcsdi.

awopc đlwyawfcpu cùuycvng Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng tròmlks chuyệkgxrn, kếrdoqt quảoilu vừmrima mởntxd mắvfxat liềgvsxn thấbkiwy hắvfxan cùuycvng Tiểikhiu Cửlqqlu ôfevnm ởntxduycvng mộzkurt chỗawop, cáqmcfi nàlmxzy mộzkurt thanh thứocmac ăhackn cho chónchm vung. . . Đpssnmlkso Phong liếrdoqc mắvfxat, đlwyaưjedxbhozc, vẫentsn làlmxz tiếrdoqp tụuycvc thổrwel nạmlksp đlwyai. ..

Khôfevnng gian nộzkuri bộzkur đlwyazkurt nhiêattrn mộzkurt cơntxdn chấbkiwn đlwyazkurng, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng ba ngưjedxkjjni cùuycvng mộzkurt chỗawop kinh ngạmlksc quay đlwyawfcpu nhìbqjwn lạmlksi, chỉwtds thấbkiwy mộzkurt cáqmcfi thờkjjni khôfevnng vếrdoqt nứocmat trốtijkng rỗawopng xuấbkiwt hiệkgxrn, đlwyaónchmn lấbkiwy, mộzkurt bónchmng ngưjedxkjjni từmrimattrn trong đlwyai tớzkuri.

"Tiểikhiu Thiêattrn Sưjedx, đlwyaãtijkwgeju khôfevnng gặpssnp a." Ngưjedxkjjni tớzkuri cưjedxkjjni hìbqjwbqjw đlwyatijki vớzkuri hắvfxan chắvfxap tay.

"Ngưjedxơntxdi còmlksn chưjedxa cónchm chếrdoqt a!" Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng sửlqqlng sốtijkt hơntxdn nửlqqla ngàlmxzy, cuốtijki cùuycvng lấbkiwy lạmlksi tinh thầwfcpn.

Lạmlksi làlmxz Từmrim Phúawopc!

"Ngưjedxơntxdi nónchmi cáqmcfi nàlmxzo ta?" Từmrim Phúawopc cưjedxkjjni vớzkuri hắvfxan mộzkurt cáqmcfi, "Ngưjedxơntxdi nhậhpprn biếrdoqt Từmrim Phúawopc, đlwyaãtijk sớzkurm chếrdoqt, ta làlmxz chưjedxa từmrimng tớzkuri bao giờkjjn tớzkuri."

Nắvfxam giữwgej Thờkjjni Gian Quy Tắvfxac Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng đlwyatijki loạmlksi sựwfcpbqjwnh nàlmxzy khôfevnng cảoilum thấbkiwy kỳikhi quáqmcfi ngàlmxzn vạmlksn thếrdoq giớzkuri bêattrn trong cónchmfevn sốtijkqmcfi Từmrim Phúawopc, trong đlwyaónchm lạmlksi cónchm khôfevnng íbkiwt cónchm đlwyaưjedxbhozc Sơntxdn Hảoilui Ấgqbbn, đlwyatijki vớzkuri vĩibvsnh hằwfcpng hưjedx khôfevnng, cũvddyng làlmxz muốtijkn tớzkuri thìbqjw tớzkuri. Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng giậhpprt mìbqjwnh làlmxz "Từmrim Phúawopc" đlwyaãtijk từmrimng nónchmi, hắvfxan tuyệkgxrt sẽpsrt khôfevnng tráqmcfi vớzkuri Thờkjjni Khôfevnng Quy Tắvfxac, tùuycvy tiệkgxrn xuyêattrn qua đlwyaếrdoqn thờkjjni gian khôfevnng gian kháqmcfc nhau.

Cho nêattrn, hắvfxan làlmxzbqjwqmcfi gìbqjw đlwyamlksi sựwfcplmxz đlwyaếrdoqn?

"Ta cốtijk ýpfld tớzkuri tìbqjwm ngưjedxơntxdi, " Từmrim Phúawopc đlwyatijki vớzkuri hắvfxan chắvfxap tay hàlmxznh lễwgej, "Chúawopc mừmrimng ba vịijym, cuốtijki cùuycvng đlwyaáqmcfnh mộzkurt chúawopt bạmlksi tấbkiwt cảoilu đlwyatijki thủokou."

"Ngưjedxơntxdi làlmxz từmrim thếrdoq giớzkuri tưjedxơntxdng lai tớzkuri, đlwyaâwgejy hếrdoqt thảoiluy khôfevnng phảoilui đlwyaãtijk sớzkurm biếrdoqt sao?"

pssnâwgejy chẳtcwing qua làlmxz trong đlwyaónchm mộzkurt loạmlksi kếrdoqt quảoilu. Vớzkuri ta màlmxznchmi, làlmxz quan trắvfxac kếrdoqt quảoilu, màlmxz đlwyatijki ngưjedxơntxdi, thìbqjwlmxzqmcfng tạmlkso tưjedxơntxdng lai."

Từmrim Phúawopc khoáqmcft tay áqmcfo bêattrn trong phấbkiwt trầwfcpn, "Khôfevnng đlwyaàlmxzm luậhpprn nhữwgejng chuyệkgxrn nàlmxzy, ta tớzkuri tìbqjwm cáqmcfc ngưjedxơntxdi, làlmxznchm chuyệkgxrn trọtcwing yếrdoqu. . . Trưjedxzkurc tiêattrn ta hỏbhozi hỏbhozi, chưjedx vịijym dựwfcp đlwyaijymnh?"

Ba ngưjedxkjjni nhìbqjwn nhau, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng nónchmi ra: "Vềgvsx trưjedxzkurc thếrdoq giớzkuri củokoua chúawopng ta, cùuycvng đlwyalmxzn ngưjedxkjjni gặpssnp mặpssnt, Đpssnmlkso Phong cũvddyng muốtijkn đlwyai phụuycvc sinh Dưjedxơntxdng Cung Tửlqql."

Từmrim Phúawopc gậhpprt gậhpprt đlwyawfcpu."Sau đlwyaónchm đlwyaâwgeju?"

"Còmlksn chưjedxa nghĩibvs ra."

"Nặpssnc, cáqmcfc ngưjedxơntxdi hưjedxzkurng nàlmxzy đlwyai tớzkuri, cũvddyng làlmxzbqjw đlwyaáqmcfnh bạmlksi Vôfevn Cựwfcpc Quỷdyuejedxơntxdng, hiệkgxrn tạmlksi nhiệkgxrm vụuycv hoàlmxzn thàlmxznh, tưjedxơntxdng lai thờkjjni gian khôfevnng khỏbhozi trốtijkng rỗawopng, cho nêattrn. . . Ta cho cáqmcfc ngưjedxơntxdi tìbqjwm mộzkurt chúawopt chuyệkgxrn làlmxzm?"

"Bắvfxat quỷdyuelmxzng yêattru sựwfcpbqjwnh tranh thủokou thờkjjni gian đlwyaưjedxbhozc rồgcsdi, chứocma đlwyamrimng nónchmi làlmxz đlwyai thếrdoq giớzkuri kháqmcfc bắvfxat quỷdyue, ta đlwyaâwgejy khôfevnng phảoilui ngạmlkso kiềgvsxu, ta cùuycvng ngưjedxơntxdi thậhpprt sựwfcpnchmi."

Đpssniểikhim nàlmxzy, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng trưjedxzkurc đlwyaónchm liềgvsxn nghĩibvs thôfevnng suốtijkt, mỗawopi cáqmcfi thếrdoq giớzkuri đlwyagvsxu cónchm mỗawopi cáqmcfi thếrdoq giớzkuri quy tắvfxac, cónchmattru ma quỷdyue quáqmcfi nhưjedxng cũng cónchm pháqmcfp sưjedx trấbkiwn thủokou, riêattrng phâwgej̀n mình quảoilun tốtijkt thếrdoq giớzkuri củokoua mìbqjwnh liềgvsxn tốtijkt, đlwyai quản ngưjedxkjjni kháqmcfc thếrdoq giớzkuri sựwfcpbqjwnh, chỉwtdslmxzm cho bọtcwin hắvfxan tạmlkso thàlmxznh hỗawopn loạmlksn.

Từmrim Phúawopc lạmlksi gậhpprt gậhpprt đlwyawfcpu, "Ngưjedxơntxdi cáqmcfi nàlmxzy nónchmi rấbkiwt đlwyaúawopng, nhưjedxng ta tìbqjwm cáqmcfc ngưjedxơntxdi, cũvddyng làlmxzbqjwqmcfi nàlmxzy ngưjedxơntxdi hẳtcwin làlmxznchm thểikhi nghĩibvs đlwyaếrdoqn, từmrimjedxa đlwyaếrdoqn nay, cónchm thểikhi xuyêattrn qua thờkjjni gian ngưjedxkjjni khôfevnng chỉwtds ngưjedxơntxdi mộzkurt cáqmcfi."

Đpssniểikhim nàlmxzy, tạmlksi lĩibvsnh ngộzkur thờkjjni khôfevnng huyềgvsxn bíbkiw sau đlwyaónchm, Diệkgxrp Thiếrdoqu Dưjedxơntxdng liềgvsxn nghĩibvs đlwyaếrdoqn.

"Ngưjedxơntxdi tuâwgejn thủokou thờkjjni gian quy tắvfxac, khôfevnng làlmxzm tráqmcfi vớzkuri thếrdoq giớzkuri kháqmcfc sựwfcpbqjwnh, nhưjedxng khôfevnng cónchm nghĩibvsa làlmxz ngưjedxkjjni kháqmcfc khôfevnng làlmxzm, trêattrn thựwfcpc tếrdoq, loạmlksi sựwfcpbqjwnh nàlmxzy từmrimjedxa đlwyaếrdoqn nay đlwyagvsxu cónchm, thậhpprm chíbkiwnchm ngưjedxkjjni ýpfld đlwyagcsd sẽpsrt khôfevnng cùuycvng thếrdoq giớzkuri chồgcsdng chấbkiwt lêattrn nhau. . . Bởntxdi vìbqjw lựwfcpc lưjedxbhozng cáqmcf nhâwgejn khôfevnng đlwyaokou, bọtcwin hắvfxan còmlksn tạmlkso thàlmxznh mộzkurt tổrwel chứocmac, cùuycvng loạmlksi giáqmcfo pháqmcfi mộzkurt dạmlksng. . . Bọtcwin hắvfxan hủokouy diệkgxrt khôfevnng íbkiwt thếrdoq giớzkuri. Cho nêattrn, nónchmi ngắvfxan gọtcwin, ta hi vọtcwing cáqmcfc ngưjedxơntxdi cónchm thểikhi ngăhackn cảoilun bọtcwin hắvfxan."Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.