Năm Tháng Ngọt Ngào Của Anh Và Em

Chương 120 :

    trước sau   
Edit: Ngânzmbn Nhi

Cuộsljmc đflwaiệlgdmn thoạfieki củnfhza Tôsilknzmbn hoànzmbn toànzmbn khôsilkng lànzmbm giảnzmbm sựtvdx nhiệlgdmt tìvoodnh củnfhza Lụrtjlc Gia Diệlgdmp trong việlgdmc show ânzmbn áhfvri xuốcaocng mộsljmt chúmyzmt nànzmbo.

Ngưbistizibc lạfieki ýrcvg thứvuayc củnfhza anh còrtjln trởwyuiwyuin mạfieknh hơnqugn, chỉunwa hậerwon khôsilkng thểmbkz cho toànzmbn bộsljm thếtyia giớmbkzi biếtyiat anh đflwaãkrwt lànzmb bạfiekn trai củnfhza Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli.

Mấpmzoy nănqugm trưbistmbkzc Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli đflwai lànzmbm đflwaãkrwt rấpmzot cózgwn duyêwyuin vớmbkzi ngưbistjzsmi kháhfvrc giớmbkzi, côsilk xinh đflwahdccp lạfieki giỏirwci giang, lànzmbm rung rinh khôsilkng biếtyiat bao nhiêwyuiu hoa đflwaànzmbo, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp chỉunwa biếtyiat lo lắlgdmng nhìvoodn trong mắlgdmt giấpmzou trong lòrtjlng.

nzmby giờjzsm đflwaãkrwt khôsilkng còrtjln nhưbistmyzmc trưbistmbkzc, giờjzsm anh đflwaãkrwt lànzmb chísljmnh cung rồrtjli, anh muốcaocn khiếtyian cho tấpmzot cảnzmb nhữohhmng ngưbistjzsmi đflwaànzmbn ôsilkng đflwaang thưbistơnqugng nhớmbkz bạfiekn gáhfvri mìvoodnh phảnzmbi nguộsljmi ýrcvg chísljm.

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli sau mấpmzoy nănqugm đflwaãkrwt rèbemwn đflwaưbistizibc sựtvdx đflwasljmc lậerwop mạfieknh mẽgpkr củnfhza mộsljmt ngưbistjzsmi phụrtjl nữohhm, thếtyia nhưbistng bânzmby giờjzsm lạfieki phảnzmbi chịkvhdu thua vớmbkzi sựtvdx báhfvrm dísljmnh củnfhza Lụrtjlc Gia Diệlgdmp.


silk đflwai đflwaếtyian đflwaânzmbu anh cũkqdsng sẽgpkr gọvjsoi đflwaiệlgdmn tớmbkzi hỏirwci, lúmyzmc ănqugn cơnqugm mànzmb khôsilkng ởwyuivjsong nhau thìvood anh sẽgpkr chụrtjlp ảnzmbnh lạfieki gửlgxui cho côsilk báhfvro lànzmb anh đflwaang ănqugn cáhfvri gìvood, mớmbkzi đflwanvzeu côsilk còrtjln ngưbistizibng ngùvjsong, nhưbistng dầnvzen dầnvzen cũkqdsng luyệlgdmn thànzmbnh thózgwni quen cózgwn chuyệlgdmn gìvoodkqdsng sẽgpkr nózgwni vớmbkzi anh đflwanvzeu tiêwyuin.

Lầnvzen yêwyuiu đflwaưbistơnqugng trưbistmbkzc khiếtyian côsilk trởwyui thànzmbnh mộsljmt côsilk gáhfvri trầnvzem tísljmnh hiểmbkzu chuyệlgdmn vànzmb kiêwyuin cưbistjzsmng, còrtjln lầnvzen yêwyuiu đflwaưbistơnqugng nànzmby thìvood…côsilk lạfieki biếtyian thànzmbnh mộsljmt côsilk béaoel mấpmzot rồrtjli.

Cuộsljmc sốcaocng trôsilki qua ngànzmby qua ngànzmby trong nhữohhmng lầnvzen liếtyiac mắlgdmt đflwaưbista tìvoodnh vànzmb mồrtjlsilki tuôsilkn nhưbistbista củnfhza hai ngưbistjzsmi.

mộsljmt hôsilkm, Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli đflwaang bànzmbn luậerwon côsilkng việlgdmc vớmbkzi đflwafieko diễkjren ởwyui studio, vìvood quáhfvr mệlgdmt mỏirwci nêwyuin thânzmbn thểmbkz khózgwn chịkvhdu, suýrcvgt nữohhma thìvood ngấpmzot xỉunwau.

Trợizibrcvg củnfhza côsilk lậerwop tứvuayc đflwaưbista côsilk đflwaếtyian bệlgdmnh việlgdmn, đflwartjlng thờjzsmi gọvjsoi đflwaiệlgdmn báhfvro cho Lụrtjlc Gia Diệlgdmp.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp lúmyzmc nànzmby đflwaang trong phòrtjlng họvjsop, sau khi tạfiekm dừkrwtng cuộsljmc họvjsop, anh tứvuayc tốcaocc chạfieky ngay đflwaếtyian bệlgdmnh việlgdmn.

Sau khi báhfvrc sĩynzb nữohhmnzmbm kiểmbkzm tra xong liềmbkzn nózgwni vớmbkzi Lụrtjlc Gia Diệlgdmp: “Vợizib đflwaang mang thai, anh lànzmbm chồrtjlng thìvood phảnzmbi chúmyzm ýrcvg quan tânzmbm vợizib nhiềmbkzu hơnqugn chứvuay, giảnzmbm bớmbkzt lưbistizibng côsilkng việlgdmc cho côsilk ấpmzoy đflwai. Ba tháhfvrng đflwanvzeu lànzmb giai đflwaoạfiekn nguy hiểmbkzm, phảnzmbi cẩeiibn thậerwon.”

“…???” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp ngỡvhqs ngànzmbng nhìvoodn báhfvrc sĩynzb.

“Lầnvzen nànzmby thìvood may khôsilkng cózgwn vấpmzon đflwambkzvood lớmbkzn, do lànzmbm việlgdmc quáhfvr sứvuayc thôsilki, chúmyzm ýrcvg nghỉunwa ngơnqugi cho khỏirwce lànzmb đflwaưbistizibc.”

“Đvwnmizibi đflwaãkrwt! Báhfvrc sĩynzb, chịkvhd vừkrwta mớmbkzi nózgwni gìvoodnqugfiek? Tôsilki…Cáhfvri kia…Tôsilki khôsilkng nghe nhầnvzem đflwapmzoy chứvuay? Chịkvhd nózgwni côsilk ấpmzoy…Mang…Mang…” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp thởwyui khôsilkng ra hơnqugi, nózgwni khôsilkng nổaoeli mộsljmt từkrwt.

“Mang thai!” Báhfvrc sĩynzb giúmyzmp anh nózgwni hếtyiat cânzmbu, “khôsilkng lẽgpkr hai ngưbistjzsmi vẫzajbn chưbista biếtyiat gìvood sao?”

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp lắlgdmc đflwanvzeu kịkvhdch liệlgdmt.

“Thếtyia đflwaizibi chúmyzmt nữohhma rồrtjli đflwaếtyian khoa phụrtjl sảnzmbn kiểmbkzm tra kĩynzb lạfieki mộsljmt lầnvzen đflwai.”


“…”

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp đflwai vànzmbo phòrtjlng bệlgdmnh, cùvjsong Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli mắlgdmt to trừkrwtng mắlgdmt nhỏirwc.

Hiểmbkzn nhiêwyuin, vừkrwta rồrtjli côsilk cũkqdsng đflwaãkrwt nghe đflwaưbistizibc lờjzsmi dặmyzmn dòrtjl củnfhza báhfvrc sĩynzb.

Hồrtjli lânzmbu sau, Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli mớmbkzi miễkjren cưbistvhqsng nởwyui nụrtjlbistjzsmi: “Liệlgdmu cózgwn nhầnvzem khôsilkng nhỉunwa?”

“Bệlgdmnh việlgdmn lớmbkzn nhưbist vậerwoy, ngưbistjzsmi ta lànzmb giáhfvro sưbisthfvrc sĩynzb, chắlgdmc lànzmb khôsilkng…”

“Cũkqdsng khôsilkng biếtyiat thếtyianzmbo đflwaânzmbu.”

Nhìvoodn néaoelt mặmyzmt hoànzmbi nghi củnfhza côsilk, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp đflwaànzmbnh phảnzmbi thuậerwon theo: “Vậerwoy đflwai kiểmbkzm tra lạfieki mộsljmt lầnvzen nhéaoel.”

nzmbm trạfiekng củnfhza Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli cózgwn chúmyzmt phiềmbkzn muộsljmn.

nzmby giờjzsm cuộsljmc sốcaocng đflwaang trôsilki qua rấpmzot ổaoeln, côsilk chưbista nghĩynzb đflwaếtyian việlgdmc mang thai, mànzmb nạfieko thai thìvood lạfieki rấpmzot hạfieki đflwaếtyian thânzmbn thểmbkz, nạfieko xong lạfieki phảnzmbi ởwyui nhànzmb nghỉunwa mộsljmt thờjzsmi gian, mànzmb côsilk lànzmbm gìvoodzgwn nhiềmbkzu thờjzsmi gian rảnzmbnh nhưbist thếtyia.

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli chỉunwa biếtyiat yêwyuin lặmyzmng cầnvzeu nguyệlgdmn trong lòrtjlng, cầnvzeu mong lànzmb chẩeiibn đflwahfvrn nhầnvzem, cầnvzeu mong lànzmb chẩeiibn đflwahfvrn nhầnvzem…

myzmc côsilk vànzmbo khoa phụrtjl sảnzmbn đflwambkz kiểmbkzm tra, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp lạfieki vộsljmi vànzmbng rờjzsmi khỏirwci bệlgdmnh việlgdmn.

Vừkrwta hay gầnvzen bệlgdmnh việlgdmn cózgwn mộsljmt trung tânzmbm thưbistơnqugng mạfieki, anh chạfieky nhanh nhưbist giózgwn đflwaếtyian cửlgxua hànzmbng trang sứvuayc, chọvjson mộsljmt chiếtyiac nhẫzajbn kim cưbistơnqugng to vànzmbhfvrng nhấpmzot.

anh khôsilkng ôsilkm hy vọvjsong giốcaocng nhưbist Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli, mànzmb anh chắlgdmc chắlgdmn trong bụrtjlng côsilk nhấpmzot đflwakvhdnh đflwaãkrwt cózgwn mộsljmt đflwavuaya trẻynzb.


Dạfieko nànzmby vậerwon may cứvuay liêwyuin tụrtjlc đflwaaoel xuốcaocng đflwanvzeu, xem ra ôsilkng trờjzsmi muốcaocn cho anh lànzmbm bốcaoc rồrtjli.

ynzb nhiêwyuin, bưbistmbkzc đflwanvzeu tiêwyuin đflwambkznzmbm bốcaocnzmb phảnzmbi xáhfvrc nhậerwon thânzmbn phậerwon trưbistmbkzc đflwaãkrwt.

wyuin nànzmby, kếtyiat quảnzmb kiểmbkzm tra đflwaãkrwt cózgwn, Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli vẫzajbn luôsilkn giữohhm lạfieki mộsljmt tia hy vọvjsong cựtvdxc kỳnuvuaoel nhỏirwc, cuốcaoci cùvjsong vẫzajbn lànzmb sựtvdx thấpmzot vọvjsong.

silk đflwaãkrwt mang thai thậerwot rồrtjli, đflwaãkrwt gầnvzen mộsljmt tháhfvrng.

silk đflwaang tísljmnh đflwai ra ngoànzmbi bànzmbn bạfiekc vớmbkzi Lụrtjlc Gia Diệlgdmp xem nêwyuin lànzmbm gìvoodnzmby giờjzsm, nếtyiau nạfieko thai thìvood…ísljmt nhấpmzot cũkqdsng phảnzmbi nghỉunwa ngơnqugi mộsljmt tháhfvrng.

Kếtyiat quảnzmb côsilk vừkrwta đflwai ra thìvood lạfieki khôsilkng thấpmzoy anh đflwaânzmbu cảnzmb.

…Sao vậerwoy? Bịkvhd dọvjsoa cho sợizib chạfieky trốcaoci chếtyiat rồrtjli ànzmb?

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli cózgwn chúmyzmt hoang mang.

silk gọvjsoi đflwaiệlgdmn cho Lụrtjlc Gia Diệlgdmp, mànzmb Lụrtjlc Gia Diệlgdmp lạfieki đflwambkz đflwaiệlgdmn thoạfieki ởwyui chếtyia đflwasljm rung nêwyuin khôsilkng nghe thấpmzoy.

Đvwnmiệlgdmn thoạfieki khôsilkng cózgwn ai bắlgdmt máhfvry, Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli khôsilkng còrtjln gìvood đflwambkz nózgwni.

Thôsilki đflwai, tựtvdxvoodnh quyếtyiat cũkqdsng đflwaưbistizibc.

silk cùvjsong vớmbkzi báhfvrc sĩynzb hẹhdccn ngànzmby pháhfvr thai.

hfvrc sĩynzb cốcaoc gắlgdmng khuyêwyuin can: “Pháhfvr thai rấpmzot hạfieki đflwaếtyian thânzmbn thểmbkz, tôsilki mong côsilk suy nghĩynzb kỹttwqnzmbng, khôsilkng nêwyuin quyếtyiat đflwakvhdnh vộsljmi vànzmbng nhưbist thếtyia.”


“Hếtyiat cáhfvrch rồrtjli báhfvrc sĩynzb, tôsilki thậerwot sựtvdx vẫzajbn chưbista chuẩeiibn bịkvhd sẵkdiin sànzmbng.” Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli cưbistjzsmi khổaoel, rõlgxu rànzmbng lầnvzen nànzmbo cũkqdsng dùvjsong bao mànzmb, sao lạfieki cózgwn chuyệlgdmn nànzmby cơnqug chứvuay!

silk vànzmbhfvrc sĩynzbnzmbn bạfiekc thờjzsmi gian cụrtjl thểmbkz, báhfvrc sĩynzb dẫzajbn côsilk đflwaếtyian phòrtjlng kháhfvrm.

Hai ngưbistjzsmi đflwaang đflwai trêwyuin hànzmbnh lang thìvood chợizibt thấpmzoy bózgwnng dáhfvrng Lụrtjlc Gia Diệlgdmp chạfieky ànzmbo tớmbkzi.

anh loáhfvrng thoáhfvrng nghe đflwaưbistizibc hai chữohhm pháhfvr thai thìvood sợizib muốcaocn tiểmbkzu ra quầnvzen.

Cho rằerwong côsilk đflwaang muốcaocn đflwai đflwaếtyian phòrtjlng phẫzajbu thuậerwot, anh liềmbkzn chạfieky nhưbist đflwawyuin, hôsilk to: “Bồrtjli Bồrtjli!!!”

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli đflwavuayng yêwyuin tạfieki chỗjzsm, nhìvoodn vềmbkz phísljma anh.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp chạfieky đflwaếtyian đflwavuayng cáhfvrch côsilk mộsljmt khoảnzmbng, anh quỳnuvu mộsljmt chânzmbn xuốcaocng đflwapmzot, lấpmzoy nhẫzajbn kim cưbistơnqugng trong túmyzmi ra, thởwyui gấpmzop giơnqugwyuin.

“anh, anh muốcaocn cầnvzeu hôsilkn em! Cưbistmbkzi anh nhéaoel, rồrtjli sinh khỉunwa con cho anh…khôsilkng khôsilkng khôsilkng, sinh con cho anh! Đvwnmưbistizibc khôsilkng em?”

“…” Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli sửlgxung sốcaoct nhìvoodn chiếtyiac nhẫzajbn kim cưbistơnqugng sáhfvrng lózgwna trưbistmbkzc mắlgdmt.

Vậerwoy lànzmb, anh mộsljmt mìvoodnh lặmyzmng lẽgpkrvjsong tốcaocc đflwasljm áhfvrnh sáhfvrng đflwai mua nhẫzajbn kim cưbistơnqugng đflwaózgwn sao?

Hai mắlgdmt Lụrtjlc Gia Diệlgdmp rựtvdxc sáhfvrng nhìvoodn côsilk, “anh biếtyiat, thờjzsmi gian chúmyzmng ta yêwyuiu nhau khôsilkng dànzmbi, cózgwn thểmbkz em vẫzajbn chưbista sẵkdiin sànzmbng đflwambkzbistmbkzi anh. Nhưbistng bânzmby giờjzsm chúmyzmng ta đflwaãkrwt cózgwn con rồrtjli, cózgwnnzmbu, cứvuayu mộsljmt mạfiekng ngưbistjzsmi còrtjln hơnqugn xânzmby bảnzmby tòrtjla tháhfvrp…Cứvuayu con chúmyzmng ta mộsljmt mạfiekng, nhấpmzot đflwakvhdnh kiếtyiap sau anh sẽgpkr lạfieki đflwaưbistizibc tiếtyiap tụrtjlc yêwyuiu em. Chúmyzmng ta cùvjsong nhau họvjsoc cáhfvrch lànzmbm mộsljmt ngưbistjzsmi cha ngưbistjzsmi mẹhdcc tốcaoct nhéaoel, đflwaưbistizibc khôsilkng em?”

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli khôsilkng biếtyiat nêwyuin khózgwnc hay nêwyuin cưbistjzsmi, anh thậerwot lànzmb ngốcaocc, đflwaếtyian lờjzsmi cầnvzeu hôsilkn còrtjln khôsilkng nózgwni đflwaưbistizibc cho tửlgxu tếtyia, nhưbistng cũkqdsng đflwanfhznzmbm cho hốcaocc mắlgdmt côsilk ưbistơnqugn ưbistmbkzt rồrtjli.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp nózgwni tiếtyiap: “anh, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp, xin đflwaưbistizibc dùvjsong sinh mệlgdmnh vànzmbsilkn nghiêwyuim củnfhza bảnzmbn thânzmbn đflwambkz hứvuaya vớmbkzi em, anh sẽgpkr cốcaoc gắlgdmng hếtyiat sứvuayc đflwambkz trởwyui thànzmbnh mộsljmt ngưbistjzsmi chồrtjlng tốcaoct, mộsljmt ngưbistjzsmi cha tốcaoct. Cózgwn anh ởwyui đflwaânzmby, anh nhấpmzot đflwakvhdnh sẽgpkr khôsilkng đflwambkz cho mẹhdcc con em phảnzmbi chịkvhdu khổaoel đflwaânzmbu. Bồrtjli Bồrtjli, gảnzmb cho anh nhéaoel.”


Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli còrtjln chưbista kịkvhdp phảnzmbn ứvuayng thìvood cózgwn ngưbistjzsmi đflwavuayng ngoànzmbi hànzmbnh lang đflwaãkrwt ồrtjln ànzmbo nózgwni: “anh ấpmzoy lànzmb mộsljmt ngưbistjzsmi đflwaànzmbn ôsilkng tốcaoct đflwapmzoy, gảnzmb cho anh ấpmzoy đflwai.”

zgwn hai côsilk gáhfvri đflwaang ngồrtjli chờjzsm thìvood cúmyzmi đflwanvzeu khózgwnc nứvuayc nởwyui, mộsljmt mìvoodnh côsilk đflwaơnqugn đflwaếtyian đflwaânzmby pháhfvr thai, nhìvoodn thấpmzoy cảnzmbnh nànzmby, thậerwot khózgwn tráhfvrnh khỏirwci việlgdmc xúmyzmc đflwasljmng.

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli đflwaưbista mắlgdmt nhìvoodn quanh, pháhfvrt hiệlgdmn mọvjsoi ngưbistjzsmi đflwambkzu đflwaang nhìvoodn mìvoodnh thìvood ngưbistizibng ngùvjsong giụrtjlc Lụrtjlc Gia Diệlgdmp: “anh đflwavuayng lêwyuin đflwai đflwaãkrwt, vềmbkz nhànzmb rồrtjli nózgwni sau.”

“khôsilkng, anh muốcaocn nhậerwon đflwaưbistizibc cânzmbu trảnzmb lờjzsmi củnfhza em ngay bânzmby giờjzsm.” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp bưbistmbkzng bỉunwanh nhìvoodn côsilk, đflwanvzeu gốcaoci vẫzajbn dísljmnh trêwyuin mặmyzmt đflwapmzot, tay giơnqug nhẫzajbn kim cưbistơnqugng, “Đvwnmânzmby lànzmb việlgdmc gấpmzop, liêwyuin quan đflwaếtyian sựtvdx an nguy củnfhza con anh.”

“Nếtyiau em khôsilkng đflwartjlng ýrcvg thìvood sao?”

“…” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp tan náhfvrt cõlgxui lòrtjlng, tủnfhzi thânzmbn nhìvoodn côsilk, hai mắlgdmt ưbistmbkzt nhẹhdccp, giốcaocng nhưbist con chózgwn đflwaáhfvrng thưbistơnqugng bịkvhd chủnfhz nhânzmbn vứvuayt bỏirwc.

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli khẽgpkrbistjzsmi, đflwaưbista tay ra: “Còrtjln khôsilkng đflwaeo vànzmbo cho em đflwai?”

“…!!!” Hạfieknh phúmyzmc tớmbkzi quáhfvr đflwasljmt ngộsljmt, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp sữohhmng sờjzsm ba giânzmby, run run lấpmzoy nhẫzajbn trong hộsljmp ra, đflwaeo vànzmbo ngózgwnn tay côsilk.

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli hậerwom hựtvdxc: “Em thậerwot sựtvdx khôsilkng nghĩynzbnzmbvoodnh sẽgpkr phảnzmbi cưbistmbkzi anh nhanh nhưbist thếtyia đflwaânzmbu, tấpmzot cảnzmbnzmbvood con đflwapmzoy nhéaoel.”

“Ừgnlc, đflwaúmyzmng vậerwoy, anh biếtyiat…”

“Nếtyiau cózgwn mộsljmt ngànzmby anh lànzmbm em buồrtjln thìvood em sẽgpkr ôsilkm con bỏirwc nhànzmb đflwai đflwapmzoy.” Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli kiêwyuiu ngạfieko nózgwni.

“Em lànzmbnzmb nộsljmi củnfhza anh, lànzmb tổaoelsilkng củnfhza anh, anh nànzmbo dáhfvrm chọvjsoc giậerwon em chứvuay.” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp cưbistjzsmi.

Đvwnmeo nhẫzajbn xong, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp đflwavuayng dậerwoy, đflwakvhdnh bếtyia côsilk lêwyuin xoay vòrtjlng, nhưbistng báhfvrc sĩynzb đflwavuayng bêwyuin cạfieknh đflwaãkrwt kịkvhdp thờjzsmi ngănqugn anh lạfieki: “Chúmyzm ýrcvg mộsljmt chúmyzmt, đflwakrwtng va chạfiekm mạfieknh vànzmbo phụrtjl nữohhmzgwn thai.”

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp sợizib đflwaếtyian mứvuayc đflwavuayng nghiêwyuim tạfieki chỗjzsm.

Hai ngưbistjzsmi rờjzsmi khỏirwci bệlgdmnh việlgdmn, Lụrtjlc Gia Diệlgdmp cẩeiibn thậerwon đflwavhqs Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli.

wyuin xe, Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli nhớmbkz lạfieki chuyệlgdmn cũkqds, bựtvdxc bộsljmi nózgwni: “Rốcaoct cuộsljmc lànzmb lầnvzen nànzmbo khôsilkng biếtyiat? rõlgxu rànzmbng lànzmb luôsilkn dùvjsong bao mànzmb!”

“Cózgwn thểmbkznzmb…Mấpmzoy lầnvzen uốcaocng rưbistizibu say…Nêwyuin quêwyuin mấpmzot?” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp cũkqdsng hoang mang.

“Chứvuay khôsilkng phảnzmbi lànzmb anh léaoeln lúmyzmt chọvjsoc thủnfhzng bao ànzmb?”

“Trờjzsmi đflwapmzot chứvuayng giáhfvrm, sao anh cózgwn thểmbkznzmbm cáhfvri chuyệlgdmn hèbemwn hạfiek đflwaózgwn đflwaưbistizibc cơnqug chứvuay!” anh còrtjln chưbista hưbistwyuing thụrtjl đflwanfhz thờjzsmi khắlgdmc sózgwnng xôsilkzgwnng đflwaânzmbu nhéaoel, đflwavuaya béaoel tớmbkzi bấpmzot ngờjzsmnzmbm anh cũkqdsng luốcaocng cuốcaocng, “Bọvjson mìvoodnh đflwaang yêwyuiu nhau hạfieknh phúmyzmc, sựtvdx nghiệlgdmp cũkqdsng pháhfvrt triểmbkzn khôsilkng ngừkrwtng, em tưbistwyuing lànzmb anh muốcaocn bịkvhd cắlgdmt ngang thếtyianzmby sao?”

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli bĩynzbu môsilki, cốcaoc ýrcvg nózgwni: “Nếtyiau anh khôsilkng vui thìvood sao lạfieki khôsilkng cho em bỏirwc đflwavuaya béaoel hảnzmb?”

“Sao lạfieki bỏirwc? anh yêwyuiu em nhưbist thếtyia, giờjzsm em lạfieki đflwaang mang thai con củnfhza anh, đflwaózgwnnzmbzgwnn quànzmbnzmb ôsilkng trờjzsmi ban cho chúmyzmng ta. Kểmbkz cảnzmbnzmb ngoànzmbi dựtvdx kiếtyian thìvood anh vẫzajbn rấpmzot vui!”

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli quay mặmyzmt đflwai, nhìvoodn ra ngoànzmbi cửlgxua sổaoel, sắlgdmc mặmyzmt đflwairwc hồrtjlng, cong môsilki cưbistjzsmi.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp lạfieki nózgwni: “anh sẽgpkr bắlgdmt đflwanvzeu chuẩeiibn bịkvhdsilkn lễkjre luôsilkn, tranh thủnfhzmyzmc bụrtjlng em chưbista lớmbkzn. Em khôsilkng cầnvzen phảnzmbi lànzmbm gìvood hếtyiat, an tânzmbm dưbistvhqsng thai lànzmb đflwaưbistizibc.”

“Nhưbistng em còrtjln nhiềmbkzu việlgdmc phảnzmbi lànzmbm lắlgdmm…”

“Giao cho ngưbistjzsmi kháhfvrc lànzmbm, nếtyiau thậerwot sựtvdx khôsilkng yêwyuin tânzmbm thìvood em cózgwn thểmbkz trợizib giúmyzmp, nhưbistng khôsilkng đflwaưbistizibc lànzmbm quáhfvr sứvuayc, khôsilkng đflwaưbistizibc lànzmbm thêwyuim giờjzsm. Thếtyianzmby đflwai, mộsljmt tuầnvzen cho em đflwai lànzmbm ba ngànzmby, mỗjzsmi ngànzmby khôsilkng đflwaưbistizibc quáhfvr ba tiếtyiang.”

“Thếtyiazgwn phảnzmbi hơnqugi ísljmt quáhfvr khôsilkng?”

“khôsilkng ísljmt, quáhfvrbist dảnzmb rồrtjli.” Nếtyiau khôsilkng phảnzmbi biếtyiat côsilk rấpmzot đflwaam mêwyuisilkng việlgdmc thìvood anh chỉunwa hậerwon khôsilkng thểmbkz giữohhm côsilk trong nhànzmbnzmb nuôsilki thôsilki. “Mấpmzoy nănqugm qua em đflwaãkrwt nỗjzsm lựtvdxc hếtyiat sứvuayc rồrtjli, lầnvzen nànzmby coi nhưbistnzmb mộsljmt kìvood nghỉunwanzmbi đflwai.”

anh nắlgdmm lấpmzoy tay côsilk, nózgwni: “Em yêwyuin tânzmbm, dùvjso em cózgwn nghỉunwa bao lânzmbu thìvood vẫzajbn còrtjln chồrtjlng em ởwyui đflwaânzmby, giang sơnqugn nànzmby vĩynzbnh viễkjren lànzmb củnfhza em!”

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli bịkvhd anh chọvjsoc cưbistjzsmi, trong lòrtjlng vôsilkvjsong cảnzmbm đflwasljmng.

vood tin vui bấpmzot ngờjzsmnzmby nêwyuin nhịkvhdp đflwasljm sốcaocng tựtvdx do tựtvdx tạfieki củnfhza hai ngưbistjzsmi nhấpmzot thờjzsmi trởwyuiwyuin rốcaoci loạfiekn.

Hai bêwyuin dẫzajbn theo bốcaoc mẹhdcc đflwaếtyian gặmyzmp mặmyzmt đflwambkznzmbn chuyệlgdmn cưbistmbkzi xin.

Cha mẹhdcc củnfhza Lụrtjlc Gia Diệlgdmp rấpmzot thísljmch Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli, tiểmbkzu thưbist khuêwyuihfvrc, mặmyzmt mũkqdsi xinh đflwahdccp, biếtyiat nózgwni ngọvjsot lạfieki ngoan ngoãkrwtn, đflwaưbistơnqugng nhiêwyuin, quan trọvjsong nhấpmzot lànzmb con trai nhànzmbvoodnh thísljmch.

Đvwnmânzmby lànzmb lầnvzen đflwanvzeu tiêwyuin Lụrtjlc Gia Diệlgdmp dẫzajbn bạfiekn gáhfvri vềmbkz gặmyzmp bốcaoc mẹhdcc, trưbistmbkzc đflwaânzmby vìvood mấpmzoy tin đflwartjln củnfhza anh mànzmb ngưbistjzsmi nhànzmbrtjln lo anh sẽgpkr dẫzajbn mộsljmt côsilk bạfiekn gáhfvri minh tinh nànzmbo đflwaózgwn vềmbkz nhànzmb. Bânzmby giờjzsm thìvood yêwyuin tânzmbm rồrtjli, hai đflwavuaya thìvood ra lạfieki lànzmb bạfiekn họvjsoc thờjzsmi trung họvjsoc, gia thếtyia thìvood cànzmbng khôsilkng cầnvzen phảnzmbi nózgwni, nhànzmb họvjso Lụrtjlc cựtvdxc kỳnuvunzmbi lòrtjlng vớmbkzi côsilk con dânzmbu nànzmby.

Vềmbkz phísljma cha mẹhdcc củnfhza Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli, bọvjson họvjso thấpmzoy con gáhfvri mìvoodnh suốcaoct ngànzmby chỉunwa quan tânzmbm đflwaếtyian sựtvdx nghiệlgdmp mànzmb khôsilkng yêwyuiu đflwaưbistơnqugng gìvood thìvood sốcaoct ruộsljmt cựtvdxc kỳnuvu. Sắlgdmp đflwanvzeu ba đflwaếtyian nơnqugi, cuốcaoci cùvjsong cũkqdsng dẫzajbn đflwaưbistizibc mộsljmt đflwavuaya tửlgxu tếtyia vềmbkz nhànzmb ra mắlgdmt, cộsljmng thêwyuim việlgdmc Lụrtjlc Gia Diệlgdmp tấpmzon côsilkng cựtvdxc mạfieknh nêwyuin nhànzmb họvjso Trịkvhdnh từkrwt giànzmb đflwaếtyian trẻynzb đflwambkzu bịkvhd anh chọvjsoc cưbistjzsmi vui vẻynzb.

Hai bêwyuin gia đflwaìvoodnh đflwambkzu táhfvrn thànzmbnh chuyệlgdmn lànzmbm đflwaáhfvrm cưbistmbkzi, chọvjson ngànzmby rấpmzot nhanh chózgwnng.

rtjln chuyệlgdmn mang thai thìvood…Hựtvdx, Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli vẫzajbn chưbista dáhfvrm nózgwni cho bốcaoc mẹhdcc biếtyiat.

Gia đflwaìvoodnh côsilk cựtvdxc kỳnuvu nghiêwyuim khắlgdmc, ôsilkng nộsljmi côsilk mànzmb biếtyiat côsilk chưbista kếtyiat hôsilkn đflwaãkrwt cózgwn con thìvood sợizibnzmb sẽgpkr đflwaáhfvrnh gãkrwty chânzmbn côsilk mấpmzot.

vood Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli đflwaang mang thai nêwyuin Lụrtjlc Gia Diệlgdmp gấpmzop rúmyzmt chuẩeiibn bịkvhd đflwaáhfvrm cưbistmbkzi, tốcaocc đflwasljm cựtvdxc nhanh, chỉunwa sợizib bụrtjlng vợizib to lêwyuin thìvood mặmyzmc váhfvry cưbistmbkzi sẽgpkr khôsilkng đflwahdccp.

Ban đflwanvzeu Lụrtjlc Gia Diệlgdmp lêwyuin kếtyia hoạfiekch tổaoel chứvuayc hôsilkn lễkjrewyui mộsljmt lânzmbu đflwaànzmbi ởwyui chânzmbu Âjblsu, nhưbistng vìvood bụrtjlng Cốcaocbistzajbc cànzmbng ngànzmby cànzmbng to, khôsilkng thểmbkz đflwai nưbistmbkzc ngoànzmbi trong thờjzsmi gian dựtvdx sinh nêwyuin Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli quyếtyiat đflwakvhdnh khôsilkng tổaoel chứvuayc ởwyuibistmbkzc ngoànzmbi nữohhma. Việlgdmc quan trọvjsong nhấpmzot trong đflwajzsmi, côsilk muốcaocn bạfiekn thânzmbn mìvoodnh phảnzmbi đflwaưbistizibc nhìvoodn thấpmzoy tậerwon mắlgdmt mớmbkzi đflwaưbistizibc.

Ngànzmby diễkjren ra hôsilkn lễkjre, kháhfvrch khứvuaya đflwaếtyian đflwaôsilkng nghịkvhdt.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp cựtvdxc kỳnuvu dễkjresljmnh, cho phéaoelp tấpmzot cảnzmb phózgwnng viêwyuin nhànzmbhfvro đflwaếtyian tham dựtvdx, còrtjln chuẩeiibn bịkvhd cảnzmb bao lìvoodvood cho họvjso nữohhma.

trêwyuin mạfiekng cũkqdsng rấpmzot náhfvro nhiệlgdmt, nhữohhmng fan khôsilkng thểmbkz đflwaếtyian nơnqugi tổaoel chứvuayc hôsilkn lễkjre thìvood đflwambkzu hózgwnng tin tứvuayc trêwyuin Weibo.

vood Lụrtjlc Gia Diệlgdmp vànzmb Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli đflwambkzu lànzmb nhữohhmng ngưbistjzsmi cózgwn đflwakvhda vịkvhd trong giớmbkzi giảnzmbi trísljm, nêwyuin kháhfvrch mờjzsmi đflwaếtyian dựtvdx đflwaáhfvrm cưbistmbkzi củnfhza họvjsokqdsng phảnzmbi quáhfvr nửlgxua lànzmb ngôsilki sao.

Cốcaocbistzajbc vìvood bụrtjlng to nêwyuin Hạfiek Chi Tuyểmbkzn luôsilkn ởwyuiwyuin cạfieknh côsilk, cẩeiibn thậerwon trôsilkng chừkrwtng.

trêwyuin bànzmbn tiệlgdmc, nhữohhmng ngưbistjzsmi bạfiekn thânzmbn ngồrtjli chung vớmbkzi nhau, Tôsilknzmbn khôsilkng đflwaếtyian, mọvjsoi ngưbistjzsmi đflwambkzu biếtyiat tốcaoci nay anh cózgwn concert ởwyui thànzmbnh phốcaoc C.

Đvwnmáhfvrm cưbistmbkzi hôsilkm nay tựtvdxa nhưbist mộsljmt giấpmzoc mơnqug.

silk dânzmbu Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli mặmyzmc chiếtyiac váhfvry cưbistmbkzi xinh đflwahdccp, đflwaưbistizibc bốcaoc cầnvzem tay chậerwom rãkrwti bưbistmbkzc vềmbkz phísljma chúmyzm rểmbkz Lụrtjlc Gia Diệlgdmp.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp mặmyzmc trêwyuin ngưbistjzsmi bộsljm vest, anh đflwavuayng thẳttwqng ngưbistjzsmi, néaoelt mặmyzmt trang trọvjsong.

myzmc nắlgdmm lấpmzoy tay Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli, hai ngưbistjzsmi nhìvoodn nhau, MC đflwaưbista mic cho anh nózgwni chuyệlgdmn vớmbkzi côsilk dânzmbu.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp cầnvzem mic, cứvuay ngẩeiibn ngơnqug nhìvoodn Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli.

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli dùvjsong khẩeiibu hìvoodnh nózgwni vớmbkzi anh: Đvwnmkrwtng cănqugng thẳttwqng.

silk cảnzmbm giáhfvrc đflwaưbistizibc lànzmbnzmbn tay anh đflwaang run rẩeiiby.

“anh…” Lụrtjlc Gia Diệlgdmp nuốcaoct nưbistmbkzc bọvjsot, muốcaocn nózgwni nhưbistng lạfieki nhậerwon ra cổaoel họvjsong đflwaang tắlgdmc nghẹhdccn.

Ngưbistjzsmi tìvoodnh trong mộsljmng củnfhza anh, lúmyzmc nànzmby đflwaang mặmyzmc váhfvry cưbistmbkzi, đflwavuayng ngay trưbistmbkzc mắlgdmt anh…Đvwnmânzmby cózgwn phảnzmbi lànzmbnqug khôsilkng?

nzmbm trạfiekng củnfhza anh nhưbist dờjzsmi númyzmi lấpmzop biểmbkzn, anh bỗjzsmng cúmyzmi đflwanvzeu xuốcaocng, ngózgwnn tay đflwaèbemwwyuin mắlgdmt, ngănqugn khôsilkng cho nưbistmbkzc mắlgdmt chảnzmby ra.

Kháhfvrch khứvuaya ai cũkqdsng nhậerwon ra sựtvdx xúmyzmc đflwasljmng củnfhza anh, mọvjsoi ngưbistjzsmi đflwambkzu đflwartjlng loạfiekt cưbistjzsmi đflwaùvjsoa cổaoelkqds.

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp hísljmt sânzmbu, ngẩeiibng đflwanvzeu nhìvoodn Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli, hốcaocc mắlgdmt đflwairwc hoe, đflwaáhfvry mắlgdmt ưbistmbkzt nhòrtjla.

anh xúmyzmc đflwasljmng nózgwni: “Vợizib ànzmb, anh cảnzmbm thấpmzoy mìvoodnh cựtvdxc kỳnuvu hạfieknh phúmyzmc…anh khôsilkng thểmbkz tin đflwaưbistizibc, anh thậerwot sựtvdx đflwaãkrwt cưbistmbkzi đflwaưbistizibc em rồrtjli…Hồrtjli trưbistmbkzc anh khôsilkng dáhfvrm nghĩynzb đflwaếtyian đflwaânzmbu…anh thềmbkz, cảnzmb đflwajzsmi nànzmby anh sẽgpkr nânzmbng niu em trong lòrtjlng bànzmbn tay! Thứvuayvood ngưbistjzsmi ta cózgwn anh nhấpmzot đflwakvhdnh cũkqdsng sẽgpkr đflwambkz em cózgwn đflwaưbistizibc, thứvuay ngưbistjzsmi ta khôsilkng cózgwn anh cũkqdsng sẽgpkr mang đflwaếtyian cho em! anh muốcaocn vợizib anh sẽgpkr trởwyui thànzmbnh ngưbistjzsmi phụrtjl nữohhm hạfieknh phúmyzmc nhấpmzot trêwyuin thếtyia giớmbkzi nànzmby!”

Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli cảnzmbm đflwasljmng rơnqugi nưbistmbkzc mắlgdmt, côsilk cúmyzmi đflwanvzeu đflwaưbista tay lau đflwai.

hfvri mic đflwaưbistizibc chuyểmbkzn sang cho côsilk, côsilk nhìvoodn Lụrtjlc Gia Diệlgdmp mộsljmt lúmyzmc rồrtjli nózgwni: “Chồrtjlng ànzmb, cảnzmbm ơnqugn anh vìvood vẫzajbn luôsilkn ởwyui đflwaânzmby.”

Cảnzmbm ơnqugn anh đflwaãkrwt khôsilkng rờjzsmi xa em, chưbista từkrwtng từkrwt bỏirwc em…

Cảnzmbm ơnqugn anh đflwaãkrwt luôsilkn ởwyuiwyuin em trong nhữohhmng ngànzmby tháhfvrng em chậerwot vậerwot vànzmb khổaoel sởwyui nhấpmzot…

Cảnzmbm ơnqugn anh đflwaãkrwt cho em biếtyiat tìvoodnh yêwyuiu cózgwn thểmbkz khiếtyian em hạfieknh phúmyzmc cỡvhqsnzmbo…

Lụrtjlc Gia Diệlgdmp nắlgdmm chặmyzmt tay côsilk, áhfvrnh mắlgdmt vôsilkvjsong thânzmbm trầnvzem vànzmbzgwnng bỏirwcng: “anh ởwyui đflwaânzmby, sẽgpkr luôsilkn ởwyui đflwaânzmby. Sau nànzmby nơnqugi nànzmbo cózgwn vợizib thìvood nơnqugi đflwaózgwn chísljmnh lànzmb nhànzmb củnfhza anh, anh sẽgpkr khôsilkng đflwai đflwaânzmbu hếtyiat.”

wyuin dưbistmbkzi truyềmbkzn đflwaếtyian tiếtyiang vỗjzsm tay vang dộsljmi.

trêwyuin Weibo cũkqdsng trànzmbn ngậerwop nhữohhmng lờjzsmi chúmyzmc phúmyzmc ủnfhzng hộsljm.

“Lờjzsmi tỏirwcvoodnh đflwaáhfvrng tin nhấpmzot chísljmnh lànzmbbistmbkzi ngưbistjzsmi ta vềmbkz nhànzmb, anh Lụrtjlc lànzmbm đflwaưbistizibc rồrtjli ~”

“Hai ngưbistjzsmi đflwahdccp đflwaôsilki quáhfvr!”

“Tôsilki lạfieki cózgwn niềmbkzm tin vànzmbo tìvoodnh yêwyuiu rồrtjli [Tim] [Tim].”

“Ngưbistjzsmi nànzmbo nhìvoodn qua cànzmbng thấpmzoy khôsilkng đflwavuayng đflwalgdmn thìvood lạfieki cànzmbng thânzmbm tìvoodnh, cânzmbu nànzmby quáhfvr đflwaúmyzmng vớmbkzi Lụrtjlc Gia Diệlgdmp rồrtjli.”

“Gửlgxui tớmbkzi hai ngưbistjzsmi vạfiekn lờjzsmi chúmyzmc phúmyzmc, ngồrtjli chờjzsm hai ngưbistjzsmi show ânzmbn áhfvri vung đflwaưbistjzsmng sau khi kếtyiat hôsilkn đflwaózgwn nha ~”

vjsong lúmyzmc đflwaózgwn, giữohhma trung tânzmbm thànzmbnh phốcaoc C, buổaoeli concert đflwaang đflwaưbistizibc diễkjren ra.

bistmbkzi sânzmbn khấpmzou truyềmbkzn đflwaếtyian nhữohhmng tiếtyiang hòrtjlaoelt vang dộsljmi, lightstick pháhfvrt sáhfvrng rựtvdxc rỡvhqs giữohhma bầnvzeu trờjzsmi đflwaêwyuim.

Đvwnmânzmby lànzmb tour concert kỉunwa niệlgdmm mưbistjzsmi nănqugm ca háhfvrt củnfhza Tôsilknzmbn, đflwaãkrwt diễkjren tớmbkzi đflwaêwyuim thứvuaybistjzsmi rồrtjli, đflwai đflwaếtyian thànzmbnh phốcaocnzmbo cũkqdsng đflwambkzu chậerwot kísljmn kháhfvrn giảnzmb.

anh vừkrwta kếtyiat thúmyzmc mộsljmt ca khúmyzmc cózgwnkqds đflwafieko sôsilki đflwasljmng, đflwaang nghỉunwa ngơnqugi giữohhma giờjzsm.

hfvrc fan cùvjsong nhau hôsilk vang têwyuin anh, muốcaocn anh quay lạfieki sânzmbn khấpmzou.

mộsljmt tiếtyiang trốcaocng nhẹhdcc vang lêwyuin, chísljmnh giữohhma sânzmbn khấpmzou đflwaưbistizibc áhfvrnh đflwaèbemwn tậerwop trung chiếtyiau vànzmbo.

silknzmbn tay cầnvzem micro, từkrwt từkrwt đflwaưbistizibc nânzmbng lêwyuin sânzmbn khấpmzou.

Ca khúmyzmc “Cạfiekn ly” đflwaưbistizibc lànzmbm mớmbkzi lạfieki, trởwyuiwyuin êwyuim áhfvri nhẹhdcc nhànzmbng hơnqugn qua giọvjsong háhfvrt củnfhza anh.

“Liệlgdmu cózgwn thểmbkzzgwn mộsljmt ngànzmby, thờjzsmi gian bỗjzsmng quay ngưbistizibc trởwyui lạfieki?

Trởwyui lạfieki nhữohhmng ngànzmby tháhfvrng vôsilkbist củnfhza bạfiekn vànzmbsilki

zgwn lẽgpkr rồrtjli sẽgpkr cózgwn mộsljmt ngànzmby, thếtyia giớmbkzi nànzmby đflwai đflwaếtyian đflwaiểmbkzm kếtyiat thúmyzmc

kqdsng muốcaocn đflwaưbistizibc cùvjsong bạfiekn nânzmbng cao ly rưbistizibu kísljmvuayc ngọvjsot ngànzmbo, cùvjsong bạfiekn uốcaocng cạfiekn ly…”

hfvrt xong mộsljmt đflwaoạfiekn thìvood nhạfiekc tạfiekm dừkrwtng.

silknzmbn trong bộsljm đflwartjl trắlgdmng tựtvdxa nhưbist mộsljmt chànzmbng hoànzmbng tửlgxubistmbkzc ra từkrwt trong chuyệlgdmn cổaoelsljmch, anh ngồrtjli trêwyuin bụrtjlc sânzmbn khấpmzou, nózgwni: “Hôsilkm nay hai ngưbistjzsmi bạfiekn thânzmbn củnfhza tôsilki lànzmbm đflwaáhfvrm cưbistmbkzi, tôsilki khôsilkng thểmbkz đflwaếtyian tham dựtvdx đflwambkz chúmyzmc mừkrwtng họvjso, nêwyuin đflwaànzmbnh ởwyui đflwaânzmby gửlgxui lờjzsmi chúmyzmc hai ngưbistjzsmi tânzmbn hôsilkn vui vẻynzb vậerwoy.”

wyuin dưbistmbkzi liêwyuin tụrtjlc truyềmbkzn đflwaếtyian nhữohhmng tiếtyiang hôsilk: “Lụrtjlc Gia Diệlgdmp Trịkvhdnh Bồrtjli Bồrtjli…” Cáhfvrc fan cózgwn mặmyzmt ởwyui đflwaânzmby đflwambkzu tranh thủnfhz thờjzsmi gian nghỉunwa đflwambkzbistmbkzt Weibo nêwyuin cũkqdsng biếtyiat chuyệlgdmn nànzmby.

silknzmbn cưbistjzsmi: “Đvwnmúmyzmng vậerwoy, chísljmnh lànzmb họvjso.”

anh lấpmzoy di đflwasljmng ra, kếtyiat nốcaoci vớmbkzi mànzmbn hìvoodnh ởwyuinzmbn khấpmzou, trêwyuin mànzmbn hìvoodnh lớmbkzn bấpmzot ngờjzsm pháhfvrt mộsljmt đflwaoạfiekn video.

Đvwnmoạfiekn video nànzmby lànzmb quay ởwyui đflwaáhfvrm cưbistmbkzi, trong hìvoodnh cózgwn côsilk dânzmbu chúmyzm rểmbkz, Cốcaocbistzajbc vànzmb Hạfiek Chi Tuyểmbkzn, hai ngưbistjzsmi nhìvoodn vànzmbo ốcaocng kísljmnh nózgwni lờjzsmi chànzmbo, tiếtyiap theo cózgwn Chu Kiêwyuiu, Trưbistơnqugng Hânzmbn Dịkvhdch vànzmbbistmbkzng Lêwyui.

Trong video vang lêwyuin tiếtyiang cưbistjzsmi củnfhza Cốcaocbistzajbc: “Biếtyiat lànzmb cậerwou rấpmzot cưbistng fan, vìvood concert nêwyuin khôsilkng thểmbkz đflwaếtyian hôsilkn lễkjre đflwaưbistizibc, nêwyuin bọvjson mìvoodnh quay cho cậerwou xem đflwapmzoy.”

Đvwnmoạfiekn video dànzmbi mấpmzoy phúmyzmt kếtyiat thúmyzmc, Tôsilknzmbn khẽgpkrbistjzsmi: “Bọvjson họvjso đflwambkzu lànzmb nhữohhmng ngưbistjzsmi bạfiekn rấpmzot thânzmbn củnfhza tôsilki, ban đflwanvzeu khi tôsilki vànzmbo giớmbkzi giảnzmbi trísljm, bọvjson họvjso luôsilkn đflwavuayng phísljma sau tiếtyiap thêwyuim sứvuayc mạfieknh vànzmbrtjlng can đflwanzmbm cho tôsilki. Khi ấpmzoy tôsilki vẫzajbn chưbista biếtyiat đflwaưbistizibc rằerwong, trêwyuin con đflwaưbistjzsmng cuộsljmc đflwajzsmi, đflwaưbistizibc cáhfvri nànzmby sẽgpkr mấpmzot cáhfvri kia, tôsilki bưbistmbkzc lêwyuin sânzmbn khấpmzou, nhậerwon đflwaưbistizibc nhiềmbkzu thứvuay, nhưbistng cũkqdsng mấpmzot đflwai nhiềmbkzu thứvuay…”

hfvrc fan bêwyuin dưbistmbkzi đflwawyuin cuồrtjlng hôsilk to: “Tôsilknzmbn! Tôsilknzmbn! Tôsilknzmbn! Tôsilknzmbn!”

Tiếtyiang héaoelt chózgwni tai dânzmbng cao nhưbist thủnfhzy triềmbkzu, mang theo hếtyiat nhữohhmng tìvoodnh cảnzmbm chânzmbn thànzmbnh nhấpmzot củnfhza cáhfvrc fan gửlgxui đflwaếtyian anh.

silknzmbn cong môsilki cưbistjzsmi: “Tôsilki rấpmzot vui vìvood đflwaãkrwt đflwaưbistizibc cùvjsong họvjso đflwai qua nhữohhmng nănqugm tháhfvrng thanh xuânzmbn, sau nànzmby dùvjsozgwn đflwafiekt đflwaưbistizibc bao nhiêwyuiu thànzmbnh tựtvdxu đflwai nữohhma thìvood cũkqdsng khôsilkng thểmbkz thay thếtyia đflwaưbistizibc nhữohhmng kýrcvgvuayc tưbistơnqugi đflwahdccp ấpmzoy. Bànzmbi háhfvrt nànzmby, tôsilki xin dànzmbnh tặmyzmng cho nhữohhmng ngưbistjzsmi bạfiekn củnfhza tôsilki, cho thanh xuânzmbn củnfhza tấpmzot cảnzmb chúmyzmng ta.”

silknzmbn đflwavuayng dậerwoy, ânzmbm nhạfiekc mộsljmt lầnvzen nữohhma đflwaưbistizibc vang lêwyuin.

“Nhữohhmng kýrcvgvuayc vưbistizibt qua kỳnuvu thi, vưbistizibt qua nănqugm tháhfvrng hiệlgdmn lêwyuin trưbistmbkzc mắlgdmt tôsilki

silki vànzmb bạfiekn mồrtjlsilki nhễkjre nhạfieki uốcaocng lon nưbistmbkzc ngọvjsot ngay cạfieknh sânzmbn tậerwop

zgwni vớmbkzi nhau dùvjsozgwn thếtyianzmbo cũkqdsng phảnzmbi cùvjsong nhau bưbistmbkzc đflwaếtyian thếtyia giớmbkzi trong tưbistơnqugng lai

nzmby giờjzsm chísljmnh lànzmb thếtyia giớmbkzi đflwaózgwn, tưbistơnqugng lai đflwaózgwn

Nhưbistng tạfieki sao ngưbistjzsmi bêwyuin cạfieknh tôsilki, bêwyuin cạfieknh bạfiekn lạfieki khôsilkng phảnzmbi lànzmb nhau nữohhma“Liệlgdmu cózgwn thểmbkzzgwn mộsljmt ngànzmby, thờjzsmi gian bỗjzsmng quay ngưbistizibc trởwyui lạfieki?

Trởwyui lạfieki nhữohhmng nănqugm tháhfvrng dànzmbi đflwaerwong đflwakdiing củnfhza bạfiekn vànzmbsilki

Cuốcaoci cùvjsong rồrtjli sẽgpkr cózgwn mộsljmt ngànzmby, chúmyzmng ta đflwambkzu trởwyui thànzmbnh ngànzmby hôsilkm qua

nzmb bạfiekn đflwaãkrwt cùvjsong tôsilki đflwai qua nhữohhmng hốcaoci hảnzmb trong cuộsljmc đflwajzsmizgwn mộsljmt ngànzmby chísljmnh lànzmb ngànzmby hôsilkm nay, hôsilkm nay chísljmnh lànzmb “cózgwn mộsljmt ngànzmby” đflwaózgwn

silki nózgwni ra lờjzsmi cảnzmbm ơnqugn bạfiekn vẫzajbn luôsilkn giấpmzou trong lòrtjlng, cùvjsong bạfiekn uốcaocng cạfiekn mộsljmt ly

Cạfiekn tiếtyiap mộsljmt ly vĩynzbnh cửlgxuu, uốcaocng vànzmbo sẽgpkr sốcaocng muôsilkn tuổaoeli, hếtyiat nănqugm nànzmby qua nănqugm kháhfvrc

Thờjzsmi gian đflwaãkrwt dừkrwtng lạfieki, chúmyzmng ta đflwambkzu đflwaãkrwt trởwyui vềmbkz rồrtjli, tôsilki rấpmzot nhớmbkzhfvrc bạfiekn, tôsilki chờjzsmhfvrc bạfiekn đflwaếtyian…”

Toànzmbn vănqugn hoànzmbn.

nzmbm sựtvdx cuốcaoci: Truyệlgdmn thanh xuânzmbn vưbistjzsmn trưbistjzsmng luôsilkn chiếtyiam mộsljmt vịkvhd trísljm vữohhmng chắlgdmc trong tim mìvoodnh, mìvoodnh thísljmch sựtvdx êwyuim đflwambkzm nhẹhdcc nhànzmbng, cùvjsong cảnzmbm giáhfvrc tiếtyiac nuốcaoci vànzmb bồrtjli hồrtjli mànzmb truyệlgdmn thanh xuânzmbn mang lạfieki. Mỗjzsmi lầnvzen viếtyiat chữohhm hoànzmbn cho mộsljmt bộsljm thanh xuânzmbn, mìvoodnh đflwambkzu thấpmzoy buồrtjln buồrtjln thếtyianzmbo ấpmzoy, rấpmzot khózgwn tảnzmb, biếtyiat thếtyia nhưbistng vẫzajbn muốcaocn lànzmbm nhữohhmng bộsljm thanh xuânzmbn, dùvjso nhiềmbkzu ngưbistjzsmi nózgwni lànzmbm thanh xuânzmbn nhiềmbkzu quáhfvr sẽgpkr nhànzmbm, nhưbistng vẫzajbn cứvuay thísljmch thìvood biếtyiat lànzmbm sao? J)

Chísljmnh thứvuayc nózgwni lờjzsmi tạfiekm biệlgdmt vớmbkzi nhữohhmng ngànzmby tháhfvrng sốcaocng trong sựtvdx hưbistjzsmng phấpmzon củnfhza tìvoodnh yêwyuiu bọvjsosljmt củnfhza Tưbistzajbc vànzmb A Tuyểmbkzn rồrtjli, cảnzmbm ơnqugn hai bạfiekn nhiềmbkzu lắlgdmm, mỗjzsmi lầnvzen ngồrtjli edit lúmyzmc hai bạfiekn hẹhdccn hòrtjl hờjzsmn dỗjzsmi nhau mànzmb vừkrwta nổaoeli da gànzmb lạfieki vừkrwta cưbistjzsmi nhưbist đflwawyuin, đflwaáhfvrng yêwyuiu lắlgdmm hai bạfiekn ạfiek, xie xie. Tựtvdxbistng ngồrtjli nhớmbkz lạfieki nhữohhmng lầnvzen hai bạfiekn đflwai du lịkvhdch vớmbkzi nhau, lêwyuin sânzmbn thưbistizibng họvjsoc bànzmbi, chen chúmyzmc đflwai chơnqugi Noel, đflwai ngắlgdmm mưbista sao bănqugng, cảnzmb nhữohhmng lầnvzen ănqugn vụrtjlng chùvjsoi méaoelp nữohhma chứvuay Thấpmzoy nhớmbkz ghêwyui gớmbkzm luôsilkn ýrcvg, chắlgdmc phảnzmbi đflwavjsoc lạfieki mộsljmt lầnvzen nữohhma rồrtjli

silknzmbn nózgwni đflwaúmyzmng, khôsilkng ai chịkvhdu đflwavuayng yêwyuin mộsljmt chỗjzsm đflwaizibi mìvoodnh, mànzmbvoodnh cũkqdsng khôsilkng cózgwn quyềmbkzn bắlgdmt ngưbistjzsmi ta phảnzmbi đflwaizibi, bưbistmbkzc ra xãkrwt hộsljmi đflwaưbistizibc cáhfvri nànzmby mấpmzot cáhfvri kia, mấpmzoy ai may mắlgdmn cózgwn đflwaưbistizibc tấpmzot cảnzmb đflwaânzmbu. Mìvoodnh thísljmch Lụrtjlc Gia Diệlgdmp vớmbkzi Bồrtjli Bồrtjli ởwyuiwyuin nhau, nhưbistng nghĩynzb cảnzmbnh Tôsilknzmbn háhfvrt mộsljmt ca khúmyzmc hoànzmbi niệlgdmm ởwyui concert trong lúmyzmc hai ngưbistjzsmi bạfiekn lànzmbm đflwaáhfvrm cưbistmbkzi, vẫzajbn cảnzmbm thấpmzoy thưbistơnqugng cậerwou ấpmzoy mộsljmt chúmyzmt.

Cảnzmbm ơnqugn cáhfvrc côsilk đflwaãkrwt đflwai cùvjsong tôsilki từkrwtng chưbistơnqugng truyệlgdmn cho đflwaếtyian bânzmby giờjzsm, nhiềmbkzu côsilk truyệlgdmn nànzmbo cũkqdsng thấpmzoy cózgwn mặmyzmt tôsilki nhớmbkz luôsilkn rồrtjli nháhfvr Cảnzmb nhữohhmng bạfiekn mớmbkzi nữohhma nhưbistng cũkqdsng rấpmzot nhiệlgdmt tìvoodnh, tưbistơnqugng táhfvrc FB cũkqdsng tốcaoct nữohhma, siêwyuiu vui mộsljmt lầnvzen nữohhma cảnzmbm ơnqugn cáhfvrc côsilk, hy vọvjsong sẽgpkr còrtjln đflwaưbistizibc nhìvoodn thấpmzoy cáhfvrc côsilk ởwyui nhữohhmng truyệlgdmn kháhfvrc, nếtyiau forum CQH vẫzajbn còrtjln tồrtjln tạfieki lânzmbu dànzmbi

wyuiu thưbistơnqugng.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.