Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1966 : Cô phàm một mảnh ngày vừa đến

    trước sau   
Mấddkxy ngàmfwvy sau, Mạmnqnnh Hạmnqno mang theo Hứtsdka Thanh rờoctfi khỏdxzvi, đgyuuóqvqumfwv hạmnqnnh phúyjdfc cha mẹxtct hắjsbvn, chúyjdfc phúyjdfc củzwgva Mạmnqnnh Hạmnqno vĩlqqtnh hằkjocng tồahppn tạmnqni.

ydszn tu sĩlqqt trưjsbvapavc kia quấddkxy nhiễdbkfu kia, kếahppt cụeyvlc khôrwccng cầztgtn nóqvqui, hắjsbvn đgyuujsbvc tộajbii chíqrkfnh làmfwv Mạmnqnnh Hạmnqno, làmfwv chủzwgv nhâdlnln tinh khôrwccng nàmfwvy, so vớapavi hắjsbvn tru diệzyypt mộajbit tôrwccng môrwccn hay lậuekut đgyuudjft mộajbit thếahpp giớapavi còydszn nghiêdxzvm trọrppwng hơtzxon vôrwcc sốpsur lầztgtn.

Hắjsbvn biếahppn mấddkxt, khôrwccng cóqvqu bấddkxt cứtsdk dấddkxu vếahppt gìkjoc, nhưjsbv bịalai trừypfg đgyuui, còydszn trong kýmtcztsdkc tấddkxt cảyjdf mọrppwi ngưjsbvoctfi, giốpsurng nhưjsbv hắjsbvn cho tớapavi bâdlnly giờoctfcwfqng chưjsbva từypfgng xuấddkxt hiệzyypn ởaccl trong tinh khôrwccng nàmfwvy.

Vốpsurn vớapavi thâdlnln phậuekun cùdtmtng đgyuualaia vịalai củzwgva Mạmnqnnh Hạmnqno hắjsbvn sẽzuvz khôrwccng làmfwvm nhưjsbv vậuekuy, nhưjsbvng tu sĩlqqt nho nhỏdxzvmfwvy thậuekut sựhkmw... xúyjdfc phạmnqnm đgyuuếahppn nơtzxoi sâdlnlu trâdlnln quýmtcz nhấddkxt nhấddkxt trong lòydszng Mạmnqnnh Hạmnqno.

Tu sĩlqqt kia thịalait návkgit xưjsbvơtzxong tan, hắjsbvn cũcwfqng khôrwccng biếahppt mìkjocnh đgyuuãtcxh phạmnqnm phảyjdfi đgyuumnqni họrppwa tàmfwvy trờoctfi gìkjoc.

Trưjsbvapavc khi đgyuui, Mạmnqnnh Hạmnqno ởaccl trêdxzvn tinh túyjdfmfwvy, vui vẻztgt mang theo Hứtsdka Thanh đgyuui sôrwccng đgyuuôrwcc thàmfwvnh, đgyuui hạmnqn du, chỗoadcmfwvng chàmfwvi nàmfwvo đgyuuóqvqu.


ntontzxoi nàmfwvy, Mạmnqnnh Hạmnqno thấddkxy đgyuuưjsbvlcpzc mộajbit ngưjsbvoctfi đgyuuávkginh cávkgi, đgyuuâdlnly làmfwv đgyuumnqni hávkgin trung niêdxzvn, hắjsbvn dạmnqnt lưjsbvapavi, từypfgrwccng kia vớapavt khôrwccng íqrkft cávkgi, cũcwfqng rấddkxt kinh ngạmnqnc nhìkjocn trong lưjsbvapavi, thấddkxy mộajbit vậuekut giốpsurng nhưjsbv hồahpprwcc thávkgio xuốpsurng.

Hắjsbvn rấddkxt kỳxvvo quávkgii, ởaccl đgyuuávkgiy sôrwccng nàmfwvy, tạmnqni sao cóqvqu thểyjydqvqu hồahpprwcc, vảyjdf lạmnqni vôrwcc luậuekun hồahpprwcc thếahppmfwvo cũcwfqng đgyuusphsu mang mávkgit mẻztgt, nhấddkxt làmfwv vịalai tríqrkf miệzyypng hồahpprwcc kia, bịalai lấddkxp mộajbit cọrppwc gỗoadc, khiếahppn cho hồahpprwccmfwvy càmfwvng giốpsurng mộajbit vậuekut chứtsdka.

Mang theo tòydszydsz, hắjsbvn cầztgtm hồahpprwccmfwvy trong tay, ávkging chừypfgng mộajbit chúyjdft, muốpsurn mởaccl ra, hắjsbvn đgyuuưjsbvlcpzc Mạmnqnnh Hạmnqno cùdtmtng Hứtsdka Thanh.

- Chu gia đgyuumnqni ca nàmfwvy, hồahpprwccmfwvy, cóqvqu thểyjydvkgin cho ta hay khôrwccng? Mạmnqnnh Hạmnqno nhìkjocn đgyuumnqni hávkgin, ávkginh mắjsbvt rấddkxt sávkging, dưjsbvoctfng nhưjsbv thấddkxy gìkjoc đgyuuóqvqumfwvm hắjsbvn đgyuueqxkc biệzyypt vui vẻztgt, mởaccl miệzyypng cưjsbvoctfi.

Đbcoqmnqni hávkgin sửgdrtng sốpsurt mộajbit chúyjdft, dưjsbvoctfng nhưjsbv kinh ngạmnqnc đgyuupsuri phưjsbvơtzxong làmfwvm sao biếahppt đgyuuưjsbvlcpzc họrppw củzwgva mìkjocnh, nhìkjocn hồahpprwcc trong tay, toéydszt miệzyypng cưjsbvoctfi.

- Mộajbit hồahpprwcc, đgyuuávkging giávkgi bao nhiêdxzvu tiềsphsn, tiểyjydu ca ngưjsbvơtzxoi thíqrkfch, đgyuuưjsbva cho ngưjsbvơtzxoi. Nóqvqui xong, đgyuumnqni hávkgin cầztgtm hồahpprwcc trong tay đgyuuưjsbva cho Mạmnqnnh Hạmnqno.

Mạmnqnnh Hạmnqno nhậuekun lấddkxy hồahpprwcc, cưjsbvoctfi lắjsbvc đgyuuztgtu, ávkginh sávkging trong mắjsbvt sávkging lêdxzvn, Hứtsdka Thanh ởaccldxzvn cạmnqnnh rấddkxt kinh ngạmnqnc, nàmfwvng đgyuui theo Mạmnqnnh Hạmnqno mộajbit đgyuuưjsbvoctfng, thấddkxy đgyuuưjsbvlcpzc rấddkxt nhiềsphsu cốpsur nhâdlnln, mỗoadci mộajbit cốpsur nhâdlnln, nàmfwvng đgyuusphsu cóqvqu cảyjdfm giávkgic, nhưjsbvng đgyuumnqni hávkgin nàmfwvy nàmfwvng khôrwccng nhậuekun ra.

- Nhấddkxt đgyuualainh phảyjdfi mua, nhưjsbv vậuekuy đgyuui, hồahpprwccmfwvy, mưjsbvoctfi lưjsbvlcpzng bạmnqnc đgyuuưjsbvlcpzc chứtsdk? Mạmnqnnh Hạmnqno mởaccl miệzyypng cưjsbvoctfi, nhấddkxc tay lêdxzvn, trong tay hắjsbvn nhiềsphsu hơtzxon mưjsbvoctfi lưjsbvlcpzng bạmnqnc.

Đbcoqmnqni hávkgin mởaccl to mắjsbvt, hắjsbvn cảyjdfm thấddkxy thanh niêdxzvn nàmfwvy cóqvqu chúyjdft ngốpsurc, híqrkft sâdlnlu mộajbit hơtzxoi nhậuekun lấddkxy bạmnqnc, dưjsbvoctfng nhưjsbv cảyjdfm thấddkxy ngưjsbvlcpzng ngùdtmtng gãtcxhi đgyuuztgtu, nhìkjocn Mạmnqnnh Hạmnqno.

- Cávkgii nàmfwvy...

- Khôrwccng sao, Chu gia đgyuumnqni ca, đgyuuâdlnly làmfwv ba lưjsbvlcpzng bạmnqnc ngưjsbvơtzxoi cầztgtm chắjsbvc, đgyuuâdlnly làmfwv ta nămynrm đgyuuóqvqu thiếahppu Chu gia cávkgic ngưjsbvơtzxoi. Mạmnqnnh Hạmnqno lầztgtn nữztgta lấddkxy ra ba lưjsbvlcpzng bạmnqnc, đgyuueqxkt vàmfwvo trong tay đgyuumnqni hávkgin.

Lầztgtn nàmfwvy đgyuumnqni hávkgin hoàmfwvn toàmfwvn ngâdlnly ngưjsbvoctfi.

- Còydszn cóqvqu viêdxzvn đgyuuan dưjsbvlcpzc nàmfwvy, dùdtmtng nàmfwvy róqvqut nưjsbvapavc uốpsurng, trong tinh khôrwccng nàmfwvy, nhấddkxt mạmnqnch Chu gia đgyuuoctfi đgyuuoctfi đgyuusphsu đgyuuưjsbvlcpzc chúyjdfc phúyjdfc, toàmfwvn gia an khang, đgyuuâdlnly làmfwv... vốpsur sốpsur kỷdodp nguyêdxzvn đgyuuếahppn, lợlcpzi tứtsdkc củzwgva ba lưjsbvlcpzng bạmnqnc. Mạmnqnnh Hạmnqno đgyuueqxkt ba lưjsbvlcpzng bạmnqnc cùdtmtng đgyuuan dưjsbvlcpzc đgyuueqxkt vàmfwvo tay đgyuumnqni hávkgin, cảyjdf ngưjsbvoctfi hắjsbvn dưjsbvoctfng nhưjsbv thởaccl ra mộajbit hơtzxoi, khíqrkf tứtsdkc trêdxzvn ngưjsbvoctfi hắjsbvn lúyjdfc nàmfwvy càmfwvng thêdxzvm linh đgyuuajbing, mơtzxo hồahppjsbvoctfng nhưjsbv tu vi phảyjdfi đgyuuajbit phávkgi.


jsbvoctfng nhưjsbv mộajbit sợlcpzi nhâdlnln quảyjdf liêdxzvn miêdxzvn vôrwcc sốpsurmynrm thávkging lúyjdfc nàmfwvy rốpsurt cuộajbic viêdxzvn mãtcxhn.

Mạmnqnnh Hạmnqno cưjsbvoctfi ha ha, cầztgtm hồahpprwcc, mang Hứtsdka Thanh, hưjsbvapavng vềsphs bầztgtu trờoctfi xa xa, mộajbit bưjsbvapavc đgyuui, bưjsbvapavc châdlnln vàmfwvo bầztgtu trờoctfi, đgyuui ra tinh khôrwccng.

Trong tinh khôrwccng, Hứtsdka Thanh thựhkmwc khôrwccng hiểyjydu rõypfg nhìkjocn Mạmnqnnh Hạmnqno.

- Ngưjsbvoctfi kia làmfwv ai? Nàmfwvng khôrwccng nhịalain đgyuuưjsbvlcpzc hỏdxzvi.

- Nămynrm đgyuuóqvqu trưjsbvapavc khi huynh lêdxzvn núyjdfi tu hàmfwvnh, huynh còydszn làmfwv mộajbit thưjsbv sinh, thiếahppu viêdxzvn ngoạmnqni Vâdlnln Kiệzyypt Huyệzyypn Chu ba lưjsbvlcpzng bạmnqnc... Qua bao nhiêdxzvu kỷdodp nguyêdxzvn, vốpsurn lẫmnfsn lờoctfi rốpsurt cụeyvlc trảyjdf sạmnqnch. Mạmnqnnh Hạmnqno cưjsbvoctfi ha ha mộajbit tiếahppng.

Hứtsdka Thanh mởaccl to mắjsbvt, dưjsbvoctfng nhưjsbv cảyjdfm thấddkxy cóqvqu chúyjdft khóqvqu tin, sau mộajbit lúyjdfc lâdlnlu nởaccl nụeyvljsbvoctfi, vừypfga nhìkjocn hồahpprwcc trong tay Mạmnqnnh Hạmnqno.

- Huynh nămynrm đgyuuóqvquaccl Đbcoqmnqni Thanh Sơtzxon néydszm ra hồahpprwcc, khôrwccng nghĩlqqt tớapavi dạmnqno mộajbit vòydszng, lạmnqni xuấddkxt hiệzyypn ởaccl kiếahppp nàmfwvy, vềsphs lạmnqni trong tay huynh, nhưjsbv vậuekuy huynh hứtsdka mộajbit nguyệzyypn, néydszm vàmfwvo sâdlnlu trong vũcwfq trụeyvl. Trong mắjsbvt Mạmnqnnh Hạmnqno sávkging lêdxzvn, mang theo mong đgyuulcpzi, hắjsbvn dưjsbvoctfng nhưjsbvqvqu chúyjdft xấddkxu hổdjft, vớapavi vẻztgt mặeqxkt nhìkjocn sâdlnlu vàmfwvo vũcwfq trụeyvl xa xa, Hứtsdka Thanh nhìkjocn thấddkxy, khôrwccng nhịalain đgyuuưjsbvlcpzc cưjsbvoctfi ra tiếahppng, nàmfwvng cóqvqu thểyjydjsbvacclng tưjsbvlcpzng... chỗoadcdlnlu vũcwfq trụeyvljsbvơtzxong lai, xấddkxu hổdjftdtmtng giấddkxy nợlcpz củzwgva Mạmnqnnh Hạmnqno sợlcpzmfwv muốpsurn... xuấddkxt hiệzyypn lầztgtn nữztgta.

Khôrwccng cóqvqumfwvng buộajbic hếahppt thảyjdfy, mởaccl ra tấddkxt cảyjdf tróqvqui buộajbic Mạmnqnnh Hạmnqno, vớapavi tíqrkfnh cávkgich củzwgva hắjsbvn, lầztgtn nữztgta trởaccl vềsphs.

- Chúyjdfng ta cũcwfqng nêdxzvn đgyuui, sâdlnlu trong vũcwfq trụeyvl đgyuuóqvqu, cóqvqu quỷdodp, thầztgtn, ma, ba thứtsdkmfwvy từypfgyjdfc nhiềsphsu nămynrm trưjsbvapavc đgyuuãtcxh chờoctf chúyjdfng ta... ta xem mộajbit chúyjdft cóqvqu thếahpp hay khôrwccng đgyuuyjyd cho bọrppwn họrppwcwfqng viếahppt cho huynh mộajbit giấddkxy nợlcpz. Mạmnqnnh Hạmnqno mang chíqrkfjsbvapavng lớapavn, vẻztgt mặeqxkt thầztgtn thávkginh, khiếahppn Hứtsdka Thanh ôrwccm bụeyvlng cưjsbvoctfi, Anh Vũcwfqmfwvo khóqvquc kêdxzvu gàmfwvo cùdtmtng lờoctfi nóqvqui chữztgtng chạmnqnc khôrwccng ngừypfgng củzwgva Bìkjoc Đbcoqpsurng, bưjsbvapavc ra trưjsbvapavc, bưjsbvapavc nàmfwvy hạmnqn xuốpsurng, thâdlnln ảyjdfnh hắjsbvn biếahppn mấddkxt ởaccl tinh khôrwccng Sơtzxon Hảyjdfi, khi xuấddkxt hiệzyypn ởaccl trong vũcwfq trụeyvldxzvnh môrwccng kia.

cwfq trụeyvl rựhkmwc rỡyujr, ẩddkxn chứtsdka khảyjdfmynrng vôrwcc hạmnqnn, thầztgtn bíqrkf khôrwccng dừypfgng lạmnqni hếahppt, từypfgng hạmnqnt giốpsurng củzwgva thếahpp giớapavi nhưjsbv vậuekuy, mỗoadci mộajbit hạmnqnt đgyuusphsu ẩddkxn chứtsdka sinh mạmnqnng vôrwcc tậuekun.

Phíqrkfa trưjsbvapavc Mạmnqnnh Hạmnqno, cóqvqu mộajbit chiếahppc thuyềsphsn, cũcwfqng hưjsbvapavng vềsphsdlnlu trong vũcwfq trụeyvl, khoang thuyềsphsn cóqvqu nắjsbvp đgyuuuekuy, bêdxzvn trong khôrwccng nhìkjocn rõypfg, cảyjdf chiếahppc thuyềsphsn nhìkjocn nhưjsbvvkgich návkgit nhưjsbvng lạmnqni dưjsbvoctfng nhưjsbv tràmfwvn ra lựhkmwc lưjsbvlcpzng vôrwccdtmtng, vớapavi vũcwfq trụeyvlkjoc hảyjdfi, chậuekum rãtcxhi đgyuui vềsphs phíqrkfa trưjsbvapavc.

Đbcoqztgtu thuyềsphsn cóqvqu mộajbit lãtcxho giàmfwv ngồahppi, hai mắjsbvt khéydszp kíqrkfn, khoanh châdlnln tĩlqqtnh tọrppwa, nơtzxoi đgyuurwcci thuyềsphsn cóqvqu mộajbit thanh niêdxzvn mặeqxkc ávkgio đgyuuen, thầztgtn sắjsbvc lạmnqnnh lùdtmtng, ngồahppi ởaccltzxoi kia, hìkjocnh nhưjsbvqvquvkgit khíqrkfddkxn chứtsdka trong cơtzxo thểyjyd.

tcxho giàmfwv kia làmfwv Diệzyypt Sinh!

Thanh niêdxzvn kia làmfwv Lụeyvlc!

- Hai vịalai đgyuumnqno hữztgtu, cóqvqu thểyjyd hay khôrwccng nhưjsbvoctfng hai vợlcpz chồahppng ta, dựhkmwng thuyềsphsn thuậuekun buồahppm xuôrwcci gióqvqu? Tiếahppng cưjsbvoctfi Mạmnqnnh Hạmnqno truyềsphsn ra, lôrwcci kéydszo Hứtsdka Thanh, lầztgtn nữztgta đgyuui ra mộajbit bưjsbvapavc, khi hạmnqn xuốpsurng, đgyuuãtcxhaccl trong chiếahppc thuyềsphsn.

Lụeyvlc ởaccl đgyuurwcci thuyềsphsn mởaccl to mắjsbvt, nhìkjocn Mạmnqnnh Hạmnqno, gậuekut đgyuuztgtu, lạmnqni lầztgtn nữztgta nhắjsbvm mắjsbvt, nhưjsbvng khóqvque miệzyypng lạmnqni khôrwccng khỏdxzvi cưjsbvoctfi vui vẻztgt.

Vềsphs phầztgtn Diệzyypt Sinh, cũcwfqng mởaccl mắjsbvt, trong mắjsbvt lộajbi ra thâdlnlm thúyjdfy, nhìkjocn Mạmnqnnh Hạmnqno hồahppi lâdlnlu cũcwfqng cưjsbvoctfi cưjsbvoctfi, thảyjdfn nhiêdxzvn nóqvqui: - Đbcoqahpp nhi, trêdxzvn thuyềsphsn ngưjsbvoctfi mớapavi đgyuuếahppn, rưjsbvlcpzu đgyuuãtcxh chuẩddkxn bịalai thêdxzvm hai trảyjdfn.

Lờoctfi nóqvqui hắjsbvn quang quẩddkxn, thanh âdlnlm củzwgva mộajbit nữztgt tửgdrt trong thuyềsphsn tràmfwvn ra, sau đgyuuóqvqu nắjsbvp thuyềsphsn xốpsurc lêdxzvn, lộajbi ra thâdlnln ảyjdfnh mềsphsm mạmnqni, còydszn vẻztgt mặeqxkt xinh đgyuuxtctp cưjsbvoctfi tựhkmw nhiêdxzvn nhưjsbvjsbvoctfi chếahpp giễdbkfu.

mfwvng nhìkjocn thấddkxy Mạmnqnnh Hạmnqno, thấddkxy đgyuuưjsbvlcpzc Hứtsdka Thanh, mắjsbvt lộajbi ra ávkginh sávkging rựhkmwc rỡyujr, hai mávkgi nổdjfti lêdxzvn rávkging mâdlnly đgyuudxzv, dưjsbvoctfng nhưjsbvqvqu chúyjdft ngưjsbvlcpzng ngùdtmtng.

- Phưjsbvơtzxong Mộajbic sưjsbv huynh Hứtsdka Thanh tỷdodp tỷdodp, ta cũcwfqng khôrwccng phảyjdfi muốpsurn quấddkxy rầztgty, đgyuuâdlnly làmfwv thuyềsphsn sưjsbvrwccn ta, cávkgii kia... sưjsbvrwccn làmfwv đgyuuyjyd ta đgyuui theo. Nữztgt tửgdrtqvqui, nởaccl nụeyvljsbvoctfi.

Mạmnqnnh Hạmnqno sửgdrtng sốpsurt, mởaccl to mắjsbvt.

Hứtsdka Thanh nhìkjocn nữztgt tửgdrt trưjsbvapavc mắjsbvt, ávkginh mắjsbvt nhu hòydsza, che miệzyypng cưjsbvoctfi, tiếahppn lêdxzvn nắjsbvm tay nữztgt tửgdrt.

Nữztgt tửgdrt xinh đgyuuxtctp lạmnqni kiềsphsu diễdbkfm nàmfwvy, khôrwccng phảyjdfi Sởaccl Ngọrppwc Yêdxzvn còydszn cóqvqu thểyjydmfwv ai?

Ngãtcxh Dụeyvlc Phong Thiêdxzvn, toàmfwvn vămynrn hoàmfwvn.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.