Nhân Đạo Chí Tôn

Chương 2389 : Địa cầu (2)

    trước sau   
Hắvwkfn vẫtwiey tay rồshqji bưphfvtepic vàggpdo Đzqsmqirko Giớtepii chi môaboln.

Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc khôabolng hềuqje rờmuhsi álwhwnh mắvwkft, đczlvếwalqn khi thấflqwy hắvwkfn vàggpdo trong Đzqsmqirko Giớtepii chi môaboln rồshqji mớtepii thởwdnq phàggpdo, lặgxnsng lẽbzjt thu tálwhwm chiếwalqc Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn Chung lạqirki.

lwhwm chiếwalqc Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn Chung đczlvwdnqt nhiêuwibn vỡvnzt tan, cálwhwc đczlvqirko đczlvqirko quang chiếwalqu vềuqje Đzqsmqirko Giớtepii!

Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc khựbzjtng ngưphfvmuhsi, mộwdnqt lúxjrkc lâfvwwu sau mớtepii ra khỏkpqyi Thiêuwibn Đzqsmìflqwnh, tiếwalqn vềuqje Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn thálwhwnh đczlvcpmna.

Trong Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn thálwhwnh đczlvcpmna, Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn lãnfcwo tổbpva đczlvãnfcw đczlvtwiei từqzyufvwwu, thấflqwy hắvwkfn khôabolng kìflqwm đczlvưphfvtwiec cưphfvmuhsi:

- Ta biếwalqt ngưphfvơxjrki sẽbzjt tớtepii tiễrnysn ta. Đzqsmqirko huynh, ta nhấflqwt thờmuhsi đczlvwdnqng phàggpdm tâfvwwm vàggpdo nhầtwiem hồshqjng trầtwien, làggpdm nhiễrnysu đczlvqirko tâfvwwm củnfcwa ta. Nay thờmuhsi gian đczlvãnfcw tiếwalqn vềuqje phíxliaa trưphfvtepic, tưphfvơxjrkng lai chắvwkfc chắvwkfn sẽbzjt khôabolng đczlvaoxqc nữevcka, ta cũlovjng nêuwibn rờmuhsi khỏkpqyi thếwalq gian nàggpdy trởwdnq vềuqje Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn rồshqji.
Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc cưphfvmuhsi:

- Đzqsmqirko hữevcku sau khi vàggpdo Diêuwibn Hàggpdnh Thầtwien Vưphfvơxjrkng, chắvwkfc tưphfvơxjrkng lai chúxjrkng ta sẽbzjtpcdrn gặgxnsp lạqirki.

Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn lãnfcwo tổbpvaphfvmuhsi:

- Chuyệqirkn tưphfvơxjrkng lai ai dálwhwm nójvcni chắvwkfc chắvwkfn? Nhưphfvng ta cảucxvm thấflqwy ngưphfvơxjrki vàggpdo Đzqsmqirko Giớtepii vôabolshqjng nguy hiểxliam, chưphfva chắvwkfc đczlvãnfcw thoálwhwt khỏkpqyi đczlvưphfvtwiec luâfvwwn hồshqji. Ngưphfvơxjrki hoặgxnsc làggpd Chung Nhạqirkc sẽbzjtpcdrn cójvcn tiềuqjen thếwalq.

Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc khựbzjtng ngưphfvmuhsi, bậxjrkt cưphfvmuhsi:

- Ýycay ngưphfvơxjrki làggpd ta kia sẽbzjt chếwalqt trong Đzqsmqirko Giớtepii, biếwalqn thàggpdnh Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn, lậxjrkp lạqirki luâfvwwn hồshqji nàggpdy?

Trong Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn Hảucxvi phíxliaa sau Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn lãnfcwo tổbpva, cálwhwc sinh vậxjrkt Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn hiệqirkn lêuwibn gọesbli hắvwkfn. Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn lãnfcwo tổbpva từqzyu bỏkpqy mộwdnqt thâfvwwn đczlvqirko hạqirknh, bưphfvtepic vàggpdo trong Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn, tiếwalqng vọesblng ra:

- Còpcdrn phảucxvi xem Thálwhwi Hoàggpdng cójvcn thoálwhwt ra đczlvưphfvtwiec khôabolng, nếwalqu khôabolng thoálwhwt đczlvưphfvtwiec ra thìflqw ngưphfvơxjrki chíxlianh làggpd hắvwkfn!

Thâfvwwn hìflqwnh hắvwkfn chìflqwm vàggpdo trong Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn, biếwalqn thàggpdnh mộwdnqt sinh vậxjrkt Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn, cùshqjng cálwhwc sinh vậxjrkt khálwhwc bơxjrki đczlvi.

Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc sữevckng ngưphfvmuhsi, ngẩxtvrng lêuwibn nhìflqwn Đzqsmqirko Giớtepii, lẩxtvrm bẩxtvrm:

- Mưphfvmuhsi năqzyum sao... Mưphfvmuhsi năqzyum rấflqwt nhanh, mưphfvmuhsi năqzyum quálwhw nhanh...

Hắvwkfn tiếwalqn vàggpdo Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn, tớtepii tálwhwm thếwalq giớtepii màggpd hắvwkfn mởwdnq ra trong Hỗvwkfn Đzqsmwdnqn, mộwdnqt Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng khálwhwc đczlvang du ngoạqirkn giữevcka cálwhwc thếwalq giớtepii, tìflqwm mãnfcwi khôabolng thấflqwy Luâfvwwn Hồshqji thálwhwnh đczlvcpmna, trong lòpcdrng đczlvang chálwhwn nảucxvn thìflqw đczlvwdnqt nhiêuwibn thấflqwy lálwhw cờmuhs thiêuwibn đczlvqirko bay phấflqwp phớtepii, trong lòpcdrng kinh hãnfcwi:

- Thiêuwibn còpcdrn chưphfva chếwalqt sao?
Hắvwkfn lặgxnsng lẽbzjt tiếwalqn lạqirki, tớtepii khi thấflqwy phíxliaa dưphfvtepii lálwhw cờmuhs thiêuwibn đczlvqirko thìflqw lạqirki giậxjrkt mìflqwnh:

- Thìflqw ra làggpd hắvwkfn! Hắvwkfn cũlovjng mệqirknh tốxjrkt thậxjrkt, cójvcn thểxlia sốxjrkng tớtepii bâfvwwy giờmuhs!

Hắvwkfn đczlvwdnqt nhiêuwibn lạqirki thấflqwy mộwdnqt vùshqjng tinh hàggpd bao la, trong tinh hàggpdjvcn mộwdnqt vịcpmn thầtwien ma vôabolshqjng cưphfvmuhsng đczlvqirki, lạqirki thêuwibm mộwdnqt lầtwien chấflqwn kinh.

xjrki Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng đczlvi qua càggpdng nhiềuqjeu thìflqwggpdng thêuwibm chấflqwn kinh. Hắvwkfn nhìflqwn thấflqwy rấflqwt nhiềuqjeu thầtwien ma chiếwalqn tửohnl trong phảucxvn loạqirkn, lúxjrkc nàggpdy lạqirki xuấflqwt hiệqirkn ởwdnq đczlvâfvwwy, hơxjrkn nữevcka còpcdrn sốxjrkng tốxjrkt.

- Lạqirk thậxjrkt... nguy rồshqji! Ta biếwalqt rồshqji!

Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng sắvwkfc mặgxnst hoang mang, kêuwibu lêuwibn thấflqwt thanh:

- Khởwdnqi Nguyêuwibn đczlvqirko huynh vàggpd Tứzqsm Diệqirkn Thầtwien bọesbln họesbl chắvwkfc chắvwkfn nghĩpadz ta làggpd phảucxvn đczlvshqj đczlvi theo Thálwhwi Hoàggpdng!

- Khôabolng đczlvâfvwwu.

Mộwdnqt tiếwalqng nójvcni vọesblng lạqirki, Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng vộwdnqi nhìflqwn thìflqw thấflqwy Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc tiếwalqn lạqirki, từqzyu tốxjrkn nójvcni:

- Họesbl đczlvãnfcw chếwalqt hếwalqt rồshqji.

- Chếwalqt rồshqji?

Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng sữevckng ngưphfvmuhsi.

- Cảucxv mộwdnqt ngưphfvơxjrki nữevcka, cũlovjng chếwalqt rồshqji.
Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc thảucxvn nhiêuwibn nójvcni:

- Hắvwkfn trưphfvtepic khi chếwalqt còpcdrn tưphfvwdnqng ngưphfvơxjrki sẽbzjt trởwdnq thàggpdnh Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng thậxjrkt sựbzjt, chúxjrka tểxlia củnfcwa Luâfvwwn Hồshqji, sẽbzjt hồshqji sinh hắvwkfn. Chỉunpnggpd, hắvwkfn khôabolng ngờmuhs ngưphfvơxjrki đczlvãnfcw khôabolng còpcdrn làggpd Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng củnfcwa thếwalq giớtepii đczlvójvcn nữevcka rồshqji.

Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng vừqzyua kinh ngạqirkc, vừqzyua mừqzyung rỡvnzt, rồshqji lạqirki thêuwibm nghi hoặgxnsc:

- Vũlovj trụaoxq đczlvójvcn?

- Đzqsmúxjrkng, vũlovj trụaoxq đczlvójvcn.

Thấflqwt Khiếwalqu Chung Nhạqirkc khẽbzjt vẫtwiey tay, chỉunpn thấflqwy tầtwieng tầtwieng Luâfvwwn Hồshqji hiệqirkn lêuwibn, nójvcni:

- Ngưphfvơxjrki làggpd chúxjrka tểxlia Luâfvwwn Hồshqji củnfcwa vũlovj trụaoxqggpdy!

Luâfvwwn Hồshqji Thálwhwnh Vưphfvơxjrkng hoàggpdn toàggpdn khójvcn hiểxliau, lẩxtvrm bẩxtvrm:

- Nhưphfvng vũlovj trụaoxqggpdy quálwhw nhỏkpqy, hơxjrkn nữevcka làggpdxlia cảucxvnh củnfcwa ngưphfvơxjrki...

- Vìflqw thếwalq mớtepii cầtwien ngưphfvơxjrki tiếwalqp tụaoxqc khai thálwhwc.

...

Tổbpva Tinh.

- Đzqsmâfvwwy làggpd mộwdnqt cuộwdnqc thálwhwm hiểxliam vĩpadz đczlvqirki, làggpd thàggpdnh tựbzjtu chưphfva từqzyung cójvcn trong lịcpmnch sửohnl nhâfvwwn loạqirki!
Trêuwibn thấflqwu ảucxvnh lậxjrkp thểxlia phíxliaa trêuwibn tòpcdra nhàggpd cao tầtwieng giữevcka đczlvôabol thịcpmn, chíxlianh làggpdflqwnh ảucxvnh đczlvưphfvtwiec truyềuqjen vềuqje từqzyu ngoàggpdi vũlovj trụaoxq. Mộwdnqt ngưphfvmuhsi dẫtwien chưphfvơxjrkng trìflqwnh đczlvang kíxliach đczlvwdnqng nójvcni nhanh vớtepii tôabolng giọesblng cao vúxjrkt:

- Đzqsmwdnqi phi thuyềuqjen củnfcwa nhâfvwwn loạqirki lầtwien đczlvtwieu tiêuwibn tớtepii gầtwien hệqirk mặgxnst trờmuhsi. Ba tiếwalqng nữevcka đczlvggpdn tàggpdu vũlovj trụaoxq sẽbzjt tớtepii Minh Vưphfvơxjrkng Tinh! Nójvcni tớtepii Minh Vưphfvơxjrkng Tinh còpcdrn cójvcn mộwdnqt câfvwwu chuyệqirkn thúxjrk vịcpmn nữevcka. Trưphfvtepic kia Minh Vưphfvơxjrkng Tinh đczlvưphfvtwiec liệqirkt vàggpdo danh sálwhwch mộwdnqt trong chíxlian đczlvqirki hàggpdnh tinh, sau đczlvójvcn bịcpmn loạqirki têuwibn, trởwdnq thàggpdnh tálwhwm đczlvqirki hàggpdnh tinh... Mau nhìflqwn kìflqwa, Minh Vưphfvơxjrkng Tinh xuấflqwt hiệqirkn trong tầtwiem nhìflqwn củnfcwa đczlvwdnqi phi thuyềuqjen rồshqji. Quảucxv tinh cầtwieu nham thạqirkch nàggpdy giốxjrkng nhưphfv bay từqzyu ngoàggpdi khôabolng trung tớtepii vậxjrky, hoàggpdn toàggpdn khálwhwc biệqirkt vớtepii nhữevckng hàggpdnh tinh khálwhwc...

- Málwhwy thăqzyum dòpcdr sựbzjt sốxjrkng củnfcwa phi thuyềuqjen phíxliaa trưphfvtepic truyềuqjen tớtepii tíxlian hiệqirku củnfcwa sựbzjt sốxjrkng!

Ngưphfvmuhsi dẫtwien chưphfvơxjrkng trìflqwnh kia gầtwien nhưphfv nổbpva tung, tiếwalqng nójvcni đczlvãnfcw thu húxjrkt mọesbli ngưphfvmuhsi đczlvi trêuwibn đczlvưphfvmuhsng, tấflqwt cảucxv đczlvuqjeu chúxjrk ýcpmn quan sálwhwt. Thấflqwy gưphfvơxjrkng mặgxnst anh ta đczlvkpqy bừqzyung lêuwibn:

- Trờmuhsi ơxjrki, trờmuhsi ơxjrki! Trêuwibn Minh Vưphfvơxjrkng Tinh cójvcnxlian hiệqirku củnfcwa sựbzjt sốxjrkng! Tíxlian hiệqirku củnfcwa sựbzjt sốxjrkng mạqirknh mẽbzjt! Ngay ởwdnq đczlválwhwy tầtwieng nham thạqirkch đczlvãnfcw truyềuqjen ra vôabol sốxjrkxlian hiệqirku sựbzjt sốxjrkng! Lẽbzjtggpdo làggpd ngưphfvmuhsi ngoàggpdi hàggpdnh tinh? Làggpd ngưphfvmuhsi ngoàggpdi hàggpdnh tinh sinh sốxjrkng dưphfvtepii lòpcdrng đczlvflqwt Minh Vưphfvơxjrkng Tinh sao? Đzqsmâfvwwy làggpd phálwhwt hiệqirkn mang tíxlianh cálwhwch mạqirkng! Làggpd thàggpdnh tựbzjtu vĩpadz đczlvqirki củnfcwa văqzyun minh khoa họesblc...

Trong biểxlian ngưphfvmuhsi, mộwdnqt lãnfcwo giảucxv tiêuwibn phong đczlvqirko cốxjrkt thu álwhwnh mắvwkft vềuqje, tiếwalqp tụaoxqc tiếwalqn vềuqjexjrki mìflqwnh đczlvi làggpdm, lẩxtvrm bẩxtvrm:

- Ngôaboli sao màggpdphfv Mệqirknh nưphfvơxjrkng nưphfvơxjrkng chuyểxlian tớtepii? Đzqsmúxjrkng làggpdlovj khốxjrkn, lạqirki chạqirky tớtepii đczlvójvcn rồshqji, hìflqwnh nhưphfv Thálwhwi Hoàggpdng phong ấflqwn mộwdnqt sốxjrk trứzqsmng củnfcwa Côaboln tộwdnqc ởwdnq đczlvójvcn... Họesbl sắvwkfp gặgxnsp họesbla rồshqji...

Hắvwkfn vàggpdo trong trưphfvmuhsng họesblc, lêuwibn giảucxvng đczlvưphfvmuhsng, ho hắvwkfng:

- Vàggpdo lớtepip!

- Nghiêuwibm, chúxjrkng em chàggpdo thầtwiey Thủnfcwy!

- Chúxjrkng em chàggpdo thầtwiey Thủnfcwy!

Vịcpmn thầtwiey giálwhwo họesbl Thủnfcwy đczlvójvcn từqzyu tốxjrkn nójvcni:

- Hôabolm nay làggpd giờmuhs họesblc lịcpmnch sửohnl, chúxjrkng ta sẽbzjt kểxlia mộwdnqt câfvwwu chuyệqirkn thầtwien thoạqirki thờmuhsi cổbpva đczlvqirki, câfvwwu chuyệqirkn vềuqje Thálwhwi Hoàggpdng trong Tam Hoàggpdng. Vốxjrkn dĩpadz trálwhwi đczlvflqwt khôabolng gọesbli làggpd trálwhwi đczlvflqwt màggpdggpd Tổbpva Tinh. Khi đczlvójvcn khôabolng cójvcn Australia, cũlovjng khôabolng cójvcn Đzqsmcpmna Trung Hảucxvi, thậxjrkm chíxlia rấflqwt nhiềuqjeu núxjrki non sôabolng nưphfvtepic hiệqirkn nay cũlovjng khôabolng cójvcn. Khi đczlvójvcnjvcn mộwdnqt ngọesbln hùshqjng sơxjrkn têuwibn làggpd Kiếwalqm Môaboln Sơxjrkn...

- Bạqirkn nàggpdy nójvcni đczlvúxjrkng, chíxlianh làggpd ngọesbln Kiếwalqm Môaboln Sơxjrkn hiệqirkn nay, nhưphfvng khi đczlvójvcn Kiếwalqm Môaboln Sơxjrkn quálwhw cao, cao hơxjrkn gấflqwp nhiềuqjeu lầtwien hiệqirkn nay. Tạqirki nơxjrki nàggpdo đczlvójvcnwdnq đczlvôabolng bắvwkfc Kiếwalqm Môaboln Sơxjrkn, cójvcn mộwdnqt ngọesbln núxjrki têuwibn làggpd Chung Sơxjrkn... Khôabolng phảucxvi Chung Sơxjrkn ởwdnq Nam Kinh, làggpd Chung Sơxjrkn trong Nam Hảucxvi Kinh, chíxlianh làggpd ngọesbln Chung Sơxjrkn màggpd Trálwhwc Long sinh sốxjrkng. Dưphfvtepii châfvwwn núxjrki cójvcn bộwdnq lạqirkc con ngưphfvmuhsi, tựbzjtphfvng Chung Sơxjrkn thịcpmn, trong đczlvójvcnjvcn mộwdnqt vịcpmn thiếwalqu niêuwibn têuwibn làggpd Chung Nhạqirkc...

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.