Nhân Yêu

Chương 11 : Ngôi làng ẩn (3)

    trước sau   
Huyềpnqtn Thiêxdtrn khôejywng bậxdxzn tâfaaem tớifwgi chuyệtgacn cứnqkfu ngưrhvjzewyi nữpesha, nórfjii ra nghi vấcrctn trong lòespmng: "Yêxdtru quácrcti vừkkdwa nãetyoy làrfjiukwen Sácrctt*?"

*Ẩukwen Sácrctt: yêxdtru quácrcti ẩqftpn vàrfjio trong đhqbxcrctt, săizbbn mồvbhhi riêxdtrng lẻksiq. Vìxdtrxdtru quácrcti nàrfjiy khôejywng thưrhvjzewyng xuyêxdtrn xuấcrctt hiệtgacn trêxdtrn mặejywt đhqbxcrctt nêxdtrn khôejywng ai rõxkhlxdtrnh dạytytng nórfji ra sao.

Huyếxdtrt Tửioea "ha" mộvayat tiếxdtrng, tiếxdtrp lờzewyi: "Loạytyti nàrfjiy... Khôejywng dễnbtu nhằxkhln đhqbxâfaaeu."

Nhìxdtrn sắqftpc mặejywt bìxdtrnh thảfnlnn củlrxqa Huyếxdtrt Tửioea, Huyềpnqtn Thiêxdtrn cứnqkfrfji cảfnlnm giácrctc nàrfjing ta giốnbtung nhưrhvj đhqbxãetyo biếxdtrt hếxdtrt mọkjhji chuyệtgacn từkkdw trưrhvjifwgc.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn nórfjii: "Ta córfji chuyệtgacn muốnbtun hỏbexni ngưrhvjơyvcti."

Huyếxdtrt Tửioea mỉioeam cưrhvjzewyi nórfjii: "Đubbpưrhvjswqtc thôejywi." Sau đhqbxórfjirhvjifwgng vềpnqt phívbhha Tuệtgac Kim Ly, "Nhưrhvjng ta khôejywng chắqftpc ngưrhvjzewyi phívbhha sau sẽiajw muốnbtun nghe đhqbxâfaaeu."
Huyềpnqtn Thiêxdtrn quay đhqbxceqvu nhìxdtrn Tuệtgac Kim Ly đhqbxang sợswqt tớifwgi xanh cảfnln mặejywt, trôejywng nhưrhvj sẽiajwrfji khảfnlnizbbng ngấcrctt đhqbxi bấcrctt kỳqftpfncuc nàrfjio.

Thấcrcty vậxdxzy, Huyềpnqtn Thiêxdtrn bèxdxzn gậxdxzt đhqbxceqvu, nórfjii: "Ta hiểtufgu rồvbhhi. Lácrctt nữpesha nórfjii."

xdtrn trong căizbbn phòespmng vẫceqvn làrfjibexni ẩqftpm mốnbtuc, bụlrxqi bặejywm, Huyếxdtrt Tửioea khôejywng quen vớifwgi cácrcti mùbexni nàrfjiy, vẫceqvn ra ngoàrfjii ngồvbhhi trêxdtrn câfaaey chờzewy.

Tuệtgac Kim Ly khôejywng phảfnlni chưrhvja từkkdwng trảfnlni qua chuyệtgacn thếxdtrrfjiy, nhưrhvjng đhqbxâfaaey làrfji lầceqvn đhqbxceqvu tiêxdtrn nàrfjing ta nhìxdtrn thấcrcty nhiềpnqtu loạytyti yêxdtru quácrcti quỷfdqd dịhqbx đhqbxếxdtrn vậxdxzy nêxdtrn nhấcrctt thờzewyi sắqftpc mặejywt córfji chúfncut khôejywng tốnbtut.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn đhqbxưrhvja Tuệtgac Kim Ly vàrfjio trong phòespmng, nhìxdtrn thoácrctng qua chỉioea thấcrcty Tuệtgac Kim Ly đhqbxãetyo ngồvbhhi trêxdtrn ghếxdtr, dùbexnng tay day day huyệtgact thácrcti dưrhvjơyvctng, hai mắqftpt nhắqftpm nghiềpnqtn, thoạytytt nhìxdtrn córfji vẻksiqyvcti mệtgact mỏbexni. Huyềpnqtn Thiêxdtrn hoàrfjin toàrfjin córfji thểtufg hiểtufgu đhqbxưrhvjswqtc.

Nếxdtru làrfji trưrhvjifwgc đhqbxâfaaey, mộvayat hay hai thácrctng, thậxdxzm chívbhh đhqbxếxdtrn mộvayat năizbbm cũrhvjng chưrhvja chắqftpc sẽiajwrfjixdtru quácrcti tìxdtrm đhqbxếxdtrn, nhưrhvjng gầceqvn đhqbxâfaaey, sựtgac cốnbtu liêxdtrn tụlrxqc xảfnlny ra, chỉioea trong thờzewyi gian ngắqftpn ngủlrxqi nàrfjiy sốnbturhvjswqtng yêxdtru quácrcti đhqbxãetyoizbbng lêxdtrn đhqbxácrctng kểtufg.

Tuệtgac Kim Ly dấcrctu đhqbxi đhqbxôejywi bàrfjin tay run rẩqftpy nórfjii: "Ngưrhvjơyvcti ra ngoàrfjii nórfjii chuyệtgacn vớifwgi nàrfjing ta đhqbxi, ta muốnbtun nghỉioea ngơyvcti mộvayat chúfncut."

Huyềpnqtn Thiêxdtrn hiểtufgu ýksiq gậxdxzt đhqbxceqvu, lui ra ngoàrfjii.

.....

Huyềpnqtn Thiêxdtrn đhqbxi đhqbxếxdtrn nhữpeshng cácrcti câfaaey gầceqvn ngôejywi làrfjing, thấcrcty Huyếxdtrt Tửioeacrctch theo mộvayat cácrcti túfncui bórfjing, từkkdw trêxdtrn câfaaey đhqbxácrctp xuốnbtung, đhqbxnqkfng dựtgaca vàrfjio câfaaey.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn khôejywng dàrfjii dòespmng, vàrfjio thẳzpwrng vấcrctn đhqbxpnqt: "Lờzewyi nórfjii khi đhqbxórfji ngưrhvjơyvcti nórfjii córfji thểtufgrfjii rõxkhlrfjing lạytyti khôejywng?"

Huyếxdtrt Tửioea mỉioeam cưrhvjzewyi nórfjii: "Đubbpưrhvjswqtc thôejywi. Chẳzpwrng ai đhqbxúfncung cũrhvjng chẳzpwrng ai sai."

Huyếxdtrt Tửioea bắqftpt đhqbxceqvu giảfnlni thívbhhch: "Cảfnln hai ngưrhvjzewyi bọkjhjn họkjhj đhqbxpnqtu đhqbxzpbfi cho nhau rằxkhlng ngưrhvjzewyi kia giếxdtrt ngưrhvjzewyi. Đubbpiềpnqtu nàrfjiy ta cảfnlnm thấcrcty cảfnln hai đhqbxpnqtu nórfjii đhqbxúfncung, vìxdtr trong lờzewyi họkjhjrfjii gầceqvn nhưrhvj đhqbxpnqtu córfjiyvct sởwsrx, nhưrhvjng nếxdtru cảfnln hai cùbexnng đhqbxúfncung thìxdtr quảfnlnrfji phứnqkfc tạytytp. Vìxdtr vậxdxzy ta khôejywng tiếxdtrp tụlrxqc suy nghĩtgac ai đhqbxúfncung ai sai nữpesha, màrfji nghĩtgac tớifwgi mộvayat đhqbxiềpnqtu đhqbxơyvctn giảfnlnn hơyvctn. Thếxdtrxdtrn ta bắqftpt trọkjhjng đhqbxiểtufgm trong lờzewyi nórfjii củlrxqa họkjhj, đhqbxórfjirfji hai từkkdw "yêxdtru quácrcti". Tuy đhqbxzpbf lỗnswdi cho nhau, nhưrhvjng từkkdw "yêxdtru quácrcti" trong lờzewyi nórfjii củlrxqa họkjhjrfji thểtufgrfji thậxdxzt."
Im lặejywng giâfaaey lácrctt, Huyếxdtrt Tửioearfjii tiếxdtrp: "Bởwsrxi vìxdtrrfji khảfnlnizbbng córfji mộvayat yêxdtru quácrcti khácrctc đhqbxãetyo tràrfji trộvayan vàrfjio nhórfjim ngưrhvjzewyi, vàrfji giếxdtrt từkkdwng ngưrhvjzewyi mộvayat trong nhórfjim. Nhưrhvjng vìxdtr bịhqbx cảfnln hai ngưrhvjzewyi Hoa An vàrfji Tứnqkf Ca cùbexnng bắqftpt gặejywp nêxdtrn nórfji đhqbxãetyo tạytyto ra ảfnlno ảfnlnnh đhqbxtufg che mờzewy tầceqvm mắqftpt đhqbxnbtui phưrhvjơyvctng. Màrfjifnlno ảfnlnnh đhqbxưrhvjswqtc tạytyto ra thưrhvjzewyng sẽiajwrfji mộvayat lỗnswd hổzpbfng, vẫceqvn chỉioearfjirhvjzewyng thuậxdxzt lạytyti mọkjhji sựtgac việtgacc đhqbxãetyo xảfnlny ra, chỉioea thay đhqbxzpbfi đhqbxnbtui tưrhvjswqtng trong đhqbxórfji. Vậxdxzy nêxdtrn cảfnln hai mớifwgi lầceqvm tưrhvjwsrxng nhau đhqbxãetyo giếxdtrt mộvayat nhórfjim ngưrhvjzewyi. Thếxdtrxdtrn đhqbxiềpnqtu họkjhj đhqbxzpbfi cho nhau giếxdtrt ngưrhvjzewyi chívbhhnh làrfji chẳzpwrng ai đhqbxúfncung."

"Còespmn vếxdtr chẳzpwrng ai sai nàrfjiy cũrhvjng khácrct đhqbxơyvctn giảfnlnn thôejywi." Huyếxdtrt Tửioearhvjzewyi, nórfjii: "Hai ngưrhvjzewyi đhqbxórfji đhqbxpnqtu nórfjii ngưrhvjzewyi kia làrfjixdtru quácrcti. Đubbpiềpnqtu nàrfjiy quácrct đhqbxúfncung chẳzpwrng sai đhqbxi đhqbxâfaaeu đhqbxưrhvjswqtc. Đubbpejywc tívbhhnh củlrxqa làrfji Hạytytvbhhrfji sốnbtung bácrctm, nhưrhvjng nórfjirhvjng córfji thểtufgcrctch rờzewyi khỏbexni vậxdxzt chủlrxqrhvjrfji thay thếxdtr bằxkhlng mộvayat vậxdxzt chủlrxq khácrctc thôejywng qua mộvayat vếxdtrt thưrhvjơyvctng córfji trêxdtrn cơyvct thểtufg."

Nghe tớifwgi đhqbxâfaaey, Huyềpnqtn Thiêxdtrn chợswqtt nhớifwg tớifwgi trêxdtrn ngưrhvjzewyi Hoa An córfji mộvayat vếxdtrt thưrhvjơyvctng lớifwgn ởwsrx bảfnln vai.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn hỏbexni: "Khôejywng phảfnlni khi nórfji tạytyto ra ảfnlno ảfnlnnh đhqbxãetyo rờzewyi đhqbxi rồvbhhi sao?"

Huyếxdtrt Tửioea: "Ai nórfjii nórfji sẽiajw rờzewyi đhqbxi luôejywn chứnqkf, gặejywp mộvayat thờzewyi cơyvct tốnbtut nhưrhvj thếxdtr đhqbxưrhvjơyvctng nhiêxdtrn phảfnlni tìxdtrm vậxdxzt chủlrxq mớifwgi rồvbhhi. Hay nórfjii cácrctch khácrctc nórfji đhqbxãetyo bịhqbx tấcrctn côejywng từkkdw trưrhvjifwgc đhqbxi, bịhqbx lộvayat da rúfncut tórfjic rúfncut xưrhvjơyvctng ngay từkkdw ban đhqbxceqvu nêxdtrn nórfji khôejywng thểtufg tiếxdtrp tụlrxqc duy trìxdtr vậxdxzt chủlrxqrhvj nữpesha. Do vậxdxzy, nórfji quyếxdtrt đhqbxhqbxnh chờzewy đhqbxswqti mộvayat trong hai ngưrhvjzewyi bịhqbx thưrhvjơyvctng đhqbxtufgvbhh sinh. Thếxdtrxdtrn Hoa An đhqbxãetyo nằxkhlm trong mụlrxqc tiêxdtru côejywng kívbhhch củlrxqa nórfji."

Huyếxdtrt Tửioea tiếxdtrp lờzewyi: "Màrfji khi tácrctch rờzewyi khỏbexni vậxdxzt chủlrxqrhvj, Hạytytvbhh vẫceqvn córfji thểtufg khốnbtung chếxdtr vậxdxzt chủlrxq đhqbxórfji trong mộvayat khoảfnlnng thờzewyi gian. Vìxdtr thếxdtr, đhqbxtufg che giấcrctu hiệtgacn trưrhvjzewyng, nórfji đhqbxãetyo đhqbxiềpnqtu khiểtufgn vậxdxzt chủlrxqrhvj quay vềpnqt bằxkhlng mộvayat con đhqbxưrhvjzewyng khácrctc, khi trởwsrx vềpnqt liềpnqtn giảfnln vờzewy bảfnlnn thâfaaen chívbhhnh làrfji nạytytn nhâfaaen, từkkdw từkkdw chếxdtrt đhqbxi."

Nhưrhvjxdtrm thấcrcty đhqbxiểtufgm giấcrctu trong lờzewyi nórfjii củlrxqa Huyếxdtrt Tửioea, Huyềpnqtn Thiêxdtrn nórfjii: "Nàrfjing ta vìxdtrcrcti gìxdtr phảfnlni che giấcrctu?"

Huyếxdtrt Tửioea lắqftpc lắqftpc đhqbxceqvu khôejywng nórfjii, Huyềpnqtn Thiêxdtrn cũrhvjng khôejywng rõxkhlrfjirfjing ta khôejywng biếxdtrt, hay làrfji khôejywng muốnbtun nórfjii. Tuy vậxdxzy, Huyềpnqtn Thiêxdtrn vẫceqvn cảfnlnm thấcrcty córfji chúfncut vui mừkkdwng, thấcrcty nàrfjing ta córfji thểtufg mởwsrx miệtgacng giảfnlni thívbhhch rõxkhlrfjing cho nàrfjing thếxdtrrfjiy, chứnqkfng tỏbexnrfjing ta thựtgacc sựtgac tin tưrhvjwsrxng nàrfjing.

Sau mộvayat thờzewyi gian dàrfjii đhqbxi theo Huyếxdtrt Tửioea, Huyềpnqtn Thiêxdtrn phácrctt hiệtgacn sứnqkfc quan sácrctt vàrfji lắqftpng nghe đhqbxtufgksiq giảfnlni củlrxqa nàrfjing ta hoàrfjin toàrfjin kinh ngưrhvjzewyi, córfji rấcrctt nhiềpnqtu chi tiếxdtrt mờzewy nhạytytt, khôejywng ai đhqbxtufg ýksiq đhqbxpnqtu bịhqbx Huyếxdtrt Tửioea chỉioea ra. Nếxdtru nhưrhvj khôejywng córfjirfjing ta đhqbxi cùbexnng, córfji lẽiajw lầceqvn nàrfjiy sẽiajw nguy hiểtufgm hơyvctn rấcrctt nhiềpnqtu.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn hỏbexni thêxdtrm: "Vậxdxzy nêxdtrn dấcrctu châfaaen đhqbxceqvm mácrctu còespmn lạytyti đhqbxórfji chívbhhnh làrfji củlrxqa Vâfaaen Nha?"

Huyếxdtrt Tửioea gậxdxzt đhqbxceqvu "ờzewy" mộvayat tiếxdtrng.

"Nhưrhvjng sao ngưrhvjơyvcti biếxdtrt Vâfaaen Nha, nàrfjing ta đhqbxãetyo bịhqbx lộvayat da rúfncut tórfjic rúfncut xưrhvjơyvctng từkkdw trưrhvjifwgc?"

"Ta chỉioea mớifwgi phácrctt hiệtgacn thôejywi." Nórfjii rồvbhhi Huyếxdtrt Tửioeaejywi mộvayat cácrcti túfncui néwrbem vềpnqt phívbhha Huyềpnqtn Thiêxdtrn, "Ta tìxdtrm thấcrcty nórfjiwsrx chỗnswd gầceqvn nhórfjim ngưrhvjzewyi bịhqbx giếxdtrt."
Huyềpnqtn Thiêxdtrn đhqbxórfjin lấcrcty, cởwsrxi núfncut thắqftpt buộvayac túfncui, làrfjim lộvaya ra thứnqkf trong túfncui. Bêxdtrn trong quảfnln nhiêxdtrn làrfji mộvayat lớifwgp da mácrctu me be béwrbet, néwrbet mặejywt Huyềpnqtn Thiêxdtrn rấcrctt bìxdtrnh tĩtgacnh, hẳzpwrn làrfjirfjing đhqbxãetyo nhìxdtrn quen nêxdtrn khôejywng còespmn córfji chúfncut chấcrctn đhqbxvayang tâfaaem lýksiqrfjio.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn cẩqftpn thậxdxzn kiểtufgm tra mộvayat lúfncuc, cuốnbtui cùbexnng liềpnqtn górfjii lạytyti, nórfjii: "Ta hiểtufgu rồvbhhi."

rfjing tiếxdtrp lờzewyi: "Còespmn vềpnqt Tứnqkf Ca, sao ngưrhvjơyvcti biếxdtrt hắqftpn làrfjixdtru quácrcti?"

"Chỉioearfji suy đhqbxcrctn." Huyếxdtrt Tửioearfjii, "Thácrcti đhqbxvaya củlrxqa hắqftpn nórfjing nảfnlny đhqbxếxdtrn kìxdtr quácrcti, giốnbtung nhưrhvjrfjim thếxdtrrfji đhqbxtufg che dấcrctu cácrcti gìxdtr đhqbxórfji. Hơyvctn nữpesha ngưrhvjơyvcti cũrhvjng khôejywng nghĩtgac xem, ngưrhvjzewyi thưrhvjzewyng sao córfji thểtufg hấcrctt đhqbxưrhvjswqtc kiếxdtrm trêxdtrn tay ngưrhvjơyvcti dễnbturfjing nhưrhvj thếxdtr."

Huyềpnqtn Thiêxdtrn nghĩtgac lạytyti cũrhvjng cảfnlnm thấcrcty córfjiksiq, nàrfjing trầceqvm tưrhvj mộvayat lácrctt, hỏbexni: "Nếxdtru giếxdtrt mộvayat nhórfjim ngưrhvjzewyi khôejywng phảfnlni sácrctng mai sẽiajwfaaey ra nácrcto loạytytn sao?"

Huyếxdtrt Tửioea nghe xong cưrhvjzewyi mộvayat tiếxdtrng: "Ngưrhvjơyvcti bịhqbx ngốnbtuc sao? Sẽiajwrfji thứnqkf khácrctc xửioeaksiq ngay thôejywi."

Nghe tớifwgi đhqbxâfaaey, Huyềpnqtn Thiêxdtrn cúfncui đhqbxceqvu, "Ngưrhvjơyvcti córfji phảfnlni ngay từkkdw đhqbxceqvu đhqbxãetyo biếxdtrt rồvbhhi khôejywng?" Huyềpnqtn Thiêxdtrn toácrctt mồvbhhejywi lạytytnh, nhívbhhu màrfjiy hỏbexni: "Ngôejywi làrfjing nàrfjiy rốnbtut cuộvayac làrfjicrcti gìxdtr?"

Nhìxdtrn lưrhvjifwgt qua Huyềpnqtn Thiêxdtrn, Huyếxdtrt Tửioearhvjzewyi, biểtufgu tìxdtrnh lãetyonh đhqbxytytm, nórfjii thẳzpwrng: "Mộvayat khu chăizbbn nuôejywi, màrfji chúfncung ta cũrhvjng chívbhhnh làrfji gia súfncuc ởwsrx đhqbxâfaaey."

.....

crctng sớifwgm ngàrfjiy hôejywm sau.

Tuy nórfjii rằxkhlng bảfnlnn thâfaaen muốnbtun nghỉioea ngơyvcti mộvayat chúfncut, nhưrhvjng Tuệtgac Kim Ly chẳzpwrng thểtufg chợswqtp nổzpbfi mắqftpt bởwsrxi gácrctnh nặejywng tâfaaem lýksiq, vìxdtr thếxdtr liềpnqtn thứnqkfc trắqftpng mộvayat đhqbxêxdtrm.

Thấcrcty Huyềpnqtn Thiêxdtrn đhqbxqftpy mởwsrx cửioeaa bưrhvjifwgc vàrfjio, trêxdtrn tay bêxdtr mộvayat loạytyti giỏbexn thứnqkfc ăizbbn hai tầceqvng, cẩqftpn thậxdxzn mởwsrx ra, đhqbxejywt lêxdtrn bàrfjin trưrhvjifwgc mặejywt Tuệtgac Kim Ly.

Nghĩtgac đhqbxếxdtrn chuyệtgacn đhqbxêxdtrm qua, Tuệtgac Kim Ly hỏbexni: "Xácrctc củlrxqa Vâfaaen Nha vàrfji nhórfjim ngưrhvjzewyi đhqbxórfji...córfji phảfnlni đhqbxãetyo đhqbxưrhvjswqtc phácrctt hiệtgacn rồvbhhi khôejywng?"
Trôejywng thấcrcty vẻksiq mệtgact mỏbexni đhqbxceqvy mặejywt củlrxqa Tuệtgac Kim Ly, phỏbexnng chừkkdwng nàrfjing ta làrfji cảfnln mộvayat đhqbxêxdtrm khôejywng ngủlrxq đhqbxưrhvjswqtc. Huyềpnqtn Thiêxdtrn nórfjii: "Phu nhâfaaen, tấcrctt cảfnlncrctc đhqbxpnqtu biếxdtrn mấcrctt cảfnln rồvbhhi."

"Biếxdtrn mấcrctt?" Tuệtgac Kim Ly trợswqtn tròespmn đhqbxôejywi mắqftpt thâfaaem đhqbxen thui, nàrfjing nórfjii, "Biếxdtrn mấcrctt làrfjirfji ýksiqxdtr... Chẳzpwrng lẽiajwcrcti xácrctc củlrxqa Vâfaaen Nha vàrfji nhórfjim ngưrhvjzewyi đhqbxãetyo bịhqbxxdtru quácrcti ăizbbn sạytytch rồvbhhi?"

Huyềpnqtn Thiêxdtrn khôejywng nórfjii gìxdtr, chỉioea gậxdxzt gậxdxzt đhqbxceqvu.

Thấcrcty khuôejywn mặejywt thấcrctt thầceqvn củlrxqa Tuệtgac Kim Ly, Huyềpnqtn Thiêxdtrn nórfjii: "Phu nhâfaaen, mờzewyi dùbexnng bữpesha."

Quan sácrctt bácrctt chácrcto trắqftpng trưrhvjifwgc mặejywt mộvayat lúfncuc, Tuệtgac Kim Ly khẽiajwrhvjzewyi khổzpbf, thầceqvm nghĩtgac: "Córfji khi ngưrhvjzewyi mấcrctt mạytytng tiếxdtrp theo làrfji ta cũrhvjng nêxdtrn."

Nghĩtgac đhqbxếxdtrn đhqbxâfaaey, Tuệtgac Kim Ly dầceqvn thảfnln lỏbexnng bảfnlnn thâfaaen, cuốnbtui cùbexnng cũrhvjng vơyvcti bớifwgt nỗnswdi khiếxdtrp sợswqt trong lòespmng.

Cảfnln ngàrfjiy hôejywm qua, Tuệtgac Kim Ly chưrhvja ăizbbn gìxdtr, cũrhvjng rấcrctt đhqbxórfjii, mộvayat hơyvcti ăizbbn hếxdtrt mộvayat cácrcti bácrctnh mìxdtrrfji mộvayat bácrctt chácrcto trắqftpng đhqbxejywt trưrhvjifwgc mặejywt.

Vừkkdwa thấcrcty Huyềpnqtn Thiêxdtrn đhqbxejywt mộvayat đhqbxĩtgaca thịhqbxt lêxdtrn bàrfjin, nhìxdtrn miếxdtrng thịhqbxt trêxdtrn đhqbxĩtgaca, Tuệtgac Kim Ly lạytyti nhớifwg đhqbxếxdtrn cảfnlnnh tưrhvjswqtng đhqbxceqvm mácrctu đhqbxêxdtrm qua, cảfnln ngưrhvjzewyi nhấcrctt thờzewyi đhqbxnqkfng bậxdxzt dậxdxzy

Tuệtgac Kim Ly bịhqbxt kívbhhn miệtgacng chạytyty vộvayai ra ngoàrfjii, trựtgacc tiếxdtrp đhqbxếxdtrn tịhqbxnh phòespmng nôejywn mửioeaa.

Thấcrcty Tuệtgac Kim Ly vẫceqvn chưrhvja thoácrctt khỏbexni ácrctm ảfnlnnh tâfaaem lýksiq, Huyềpnqtn Thiêxdtrn nhívbhhu màrfjiy, khôejywng rõxkhl tạytyti sao Huyếxdtrt Tửioea lạytyti đhqbxejywt đhqbxĩtgaca thịhqbxt vàrfjio bêxdtrn trong.

Bấcrctt chợswqtt córfji cảfnlnm giácrctc bấcrctt an, Huyềpnqtn Thiêxdtrn bèxdxzn mang tấcrctt cảfnln thứnqkfc ăizbbn liêxdtrn quan đhqbxếxdtrn thịhqbxt đhqbxpnqtu đhqbxưrhvja lạytyti phòespmng bếxdtrp.

Lầceqvn nàrfjiy, khi Tuệtgac Kim Ly quay lạytyti, trêxdtrn bàrfjin vẫceqvn nhưrhvjrhvj, chỉioearfji chácrcto trắqftpng vàrfjicrctnh mìxdtr. Nhưrhvjng Tuệtgac Kim Ly mộvayat mựtgacc cũrhvjng khôejywng córfjifaaem trạytytng muốnbtun ăizbbn nữpesha.

Tuệtgac Kim Ly nórfjii: "Ta muốnbtun xácrctc nhậxdxzn mộvayat chuyệtgacn."

rfjii rồvbhhi, Tuệtgac Kim Ly liềpnqtn đhqbxi đhqbxếxdtrn từkkdwng nhàrfji mỗnswdi ngưrhvjzewyi, hỏbexni han âfaaen cầceqvn, giốnbtung nhưrhvj việtgacc họkjhj đhqbxãetyo từkkdwng làrfjim vớifwgi nàrfjing.

Cuốnbtui cùbexnng nàrfjing cũrhvjng nhậxdxzn ra córfji đhqbxiểtufgm bấcrctt thưrhvjzewyng trùbexnng khớifwgp trong lờzewyi nórfjii củlrxqa họkjhj. Tấcrctt cảfnln bọkjhjn họkjhj mộvayat làrfjifaaen di cưrhvj hoặejywc dâfaaen tịhqbx nạytytn hoặejywc bịhqbx lạytytc đhqbxếxdtrn đhqbxâfaaey.

Đubbpytyti đhqbxa sốnbtu, họkjhj đhqbxpnqtu đhqbxãetyo gia tăizbbng thờzewyi hạytytn ởwsrx lạytyti đhqbxâfaaey chỉioea sấcrctp sỉioea tầceqvm mộvayat đhqbxếxdtrn hai thácrctng, khôejywng córfji thờzewyi hạytytn nàrfjio vưrhvjswqtt quácrct hai thácrctng.

yvctn nữpesha, córfji mộvayat đhqbxiểtufgm kìxdtr lạytytejywbexnng, khi Tuệtgac Kim Ly nhắqftpc đhqbxếxdtrn cácrcti têxdtrn Hoa An, Tứnqkf Ca hay Vâfaaen Nha trong lờzewyi nórfjii, mọkjhji ngưrhvjzewyi đhqbxpnqtu đhqbxưrhvja ra cùbexnng mộvayat đhqbxácrctp ácrctn: "Đubbpórfjirfji ai? Ngưrhvjzewyi mớifwgi sao?"

Giốnbtung nhưrhvj sựtgac tồvbhhn tạytyti củlrxqa ba ngưrhvjzewyi họkjhj đhqbxãetyo hoàrfjin toàrfjin bịhqbx xoácrct sạytytch khỏbexni kívbhhnqkfc củlrxqa dâfaaen làrfjing. Đubbpiểtufgm nàrfjiy khiếxdtrn nàrfjing nhớifwg tớifwgi lờzewyi Hoa An từkkdwng nórfjii làrfji đhqbxãetyo cảfnlnm thấcrcty bảfnlnn thâfaaen quêxdtrn đhqbxi cácrcti gìxdtr.

"Ta muốnbtun gặejywp trưrhvjwsrxng làrfjing. Ôwrbeng ấcrcty làrfji ngưrhvjzewyi tốnbtut, chắqftpc chắqftpn córfji thểtufg giảfnlni thívbhhch cho chúfncung ta." Tuệtgac Kim Ly đhqbxem lờzewyi trong lòespmng nórfjii ra.

Huyềpnqtn Thiêxdtrn khôejywng nórfjii gìxdtr, chỉioea gậxdxzt đhqbxceqvu mộvayat cácrcti.

.....

xdtrn trong căizbbn phòespmng bụlrxqi bặejywm, Huyếxdtrt Tửioea nhìxdtrn lưrhvjifwgt qua nữpeshrfjii vẫceqvn đhqbxang chìxdtrm sâfaaeu vàrfjio giấcrctc ngủlrxq, chỉioea thấcrcty nhữpeshng vếxdtrt thưrhvjơyvctng đhqbxang dầceqvn khéwrbep miệtgacng, nhưrhvjng khảfnlnizbbng hồvbhhi phụlrxqc vẫceqvn còespmn quácrct thấcrctp. Xem chừkkdwng phảfnlni mấcrctt đhqbxếxdtrn bốnbtun thácrctng mớifwgi hồvbhhi phụlrxqc hếxdtrt phầceqvn nộvayai thưrhvjơyvctng, đhqbxiềpnqtu nàrfjiy córfji nghĩtgaca làrfji bốnbtun thácrctng sau nữpeshrfjii mớifwgi córfji thểtufg tỉioeanh lạytyti.

Huyếxdtrt Tửioeayvcti ngạytytc nhiêxdtrn: "Khôejywng ngờzewy lạytyti dùbexnng cácrctch ngủlrxqfaaeu đhqbxtufg hồvbhhi phụlrxqc vếxdtrt thưrhvjơyvctng."

Khôejywng biếxdtrt nàrfjing ta nghĩtgac ngợswqti cácrcti gìxdtr, trêxdtrn khuôejywn mặejywt lộvaya ra mộvayat nụlrxqrhvjzewyi quỷfdqd dịhqbx. Cuốnbtui cùbexnng dùbexnng mórfjing tay cắqftpt đhqbxnqkft mộvayat mẩqftpu da trêxdtrn cổzpbf tay, mácrctu từkkdw vếxdtrt thưrhvjơyvctng kếxdtrt tụlrxq tạytyto thàrfjinh mộvayat cụlrxqc mácrctu đhqbxôejywng đhqbxejywc. Nàrfjing ta dứnqkft cụlrxqc mácrctu to bằxkhlng mộvayat đhqbxnbtut ngórfjin cácrcti ra khỏbexni miệtgacng vếxdtrt thưrhvjơyvctng củlrxqa mìxdtrnh, nhéwrbet vàrfjio miệtgacng nữpeshrfjii. Cụlrxqc mácrctu vừkkdwa đhqbxưrhvjswqtc nhéwrbet vàrfjio liềpnqtn tan ra, luồvbhhn qua răizbbng, trôejywi xuốnbtung miệtgacng nữpeshrfjii.

Xong xuôejywi, nàrfjing ta còespmn nhéwrbet đhqbxytyti mộvayat mẩqftpu giấcrcty nhỏbexnrfjio lòespmng bàrfjin tay đhqbxang buôejywng lỏbexnng củlrxqa nữpeshrfjii rồvbhhi nhanh chórfjing phủlrxqi tay rờzewyi đhqbxi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.