Nhân Yêu

Chương 11 : Ngôi làng ẩn (3)

    trước sau   
Huyềcmgmn Thiêeyxdn khôdvssng bậdzbgn tâknvem tớussxi chuyệjywun cứqrjtu ngưfiyrqqari nữmxmla, nóivvsi ra nghi vấvluxn trong lòezspng: "Yêeyxdu quáxgqmi vừsxsga nãzhhhy làxszaivvsn Sáxgqmt*?"

*Ẩivvsn Sáxgqmt: yêeyxdu quáxgqmi ẩvthkn vàxszao trong đnpwxvluxt, săxvfxn mồqqari riêeyxdng lẻwnur. Vìsxsgeyxdu quáxgqmi nàxszay khôdvssng thưfiyrqqarng xuyêeyxdn xuấvluxt hiệjywun trêeyxdn mặqnwut đnpwxvluxt nêeyxdn khôdvssng ai rõikclsxsgnh dạipfqng nóivvs ra sao.

Huyếalcut Tửwmmm "ha" mộzduot tiếalcung, tiếalcup lờqqari: "Loạipfqi nàxszay... Khôdvssng dễqrjt nhằyptfn đnpwxâknveu."

Nhìsxsgn sắvhngc mặqnwut bìsxsgnh thảalrun củrraba Huyếalcut Tửwmmm, Huyềcmgmn Thiêeyxdn cứqrjtivvs cảalrum giáxgqmc nàxszang ta giốhlzrng nhưfiyr đnpwxãzhhh biếalcut hếalcut mọoktbi chuyệjywun từsxsg trưfiyrussxc.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn nóivvsi: "Ta cóivvs chuyệjywun muốhlzrn hỏipfqi ngưfiyrơwmmmi."

Huyếalcut Tửwmmm mỉyptfm cưfiyrqqari nóivvsi: "Đfvfoưfiyrmxmlc thôdvssi." Sau đnpwxóivvsfiyrussxng vềcmgm phífiyra Tuệjywu Kim Ly, "Nhưfiyrng ta khôdvssng chắvhngc ngưfiyrqqari phífiyra sau sẽivvs muốhlzrn nghe đnpwxâknveu."
Huyềcmgmn Thiêeyxdn quay đnpwxbbtpu nhìsxsgn Tuệjywu Kim Ly đnpwxang sợmxml tớussxi xanh cảalru mặqnwut, trôdvssng nhưfiyr sẽivvsivvs khảalruxvfxng ngấvluxt đnpwxi bấvluxt kỳknvevhngc nàxszao.

Thấvluxy vậdzbgy, Huyềcmgmn Thiêeyxdn bèytaln gậdzbgt đnpwxbbtpu, nóivvsi: "Ta hiểussxu rồqqari. Láxgqmt nữmxmla nóivvsi."

eyxdn trong căxvfxn phòezspng vẫdzbgn làxszabbtpi ẩvthkm mốhlzrc, bụvluxi bặqnwum, Huyếalcut Tửwmmm khôdvssng quen vớussxi cáxgqmi mùbbtpi nàxszay, vẫdzbgn ra ngoàxszai ngồqqari trêeyxdn câknvey chờqqar.

Tuệjywu Kim Ly khôdvssng phảalrui chưfiyra từsxsgng trảalrui qua chuyệjywun thếalcuxszay, nhưfiyrng đnpwxâknvey làxsza lầbbtpn đnpwxbbtpu tiêeyxdn nàxszang ta nhìsxsgn thấvluxy nhiềcmgmu loạipfqi yêeyxdu quáxgqmi quỷkhgo dịdvss đnpwxếalcun vậdzbgy nêeyxdn nhấvluxt thờqqari sắvhngc mặqnwut cóivvs chúvhngt khôdvssng tốhlzrt.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn đnpwxưfiyra Tuệjywu Kim Ly vàxszao trong phòezspng, nhìsxsgn thoáxgqmng qua chỉyptf thấvluxy Tuệjywu Kim Ly đnpwxãzhhh ngồqqari trêeyxdn ghếalcu, dùbbtpng tay day day huyệjywut tháxgqmi dưfiyrơwmmmng, hai mắvhngt nhắvhngm nghiềcmgmn, thoạipfqt nhìsxsgn cóivvs vẻwnurwmmmi mệjywut mỏipfqi. Huyềcmgmn Thiêeyxdn hoàxszan toàxszan cóivvs thểussx hiểussxu đnpwxưfiyrmxmlc.

Nếalcuu làxsza trưfiyrussxc đnpwxâknvey, mộzduot hay hai tháxgqmng, thậdzbgm chífiyr đnpwxếalcun mộzduot năxvfxm cũgjwqng chưfiyra chắvhngc sẽivvsivvseyxdu quáxgqmi tìsxsgm đnpwxếalcun, nhưfiyrng gầbbtpn đnpwxâknvey, sựxyah cốhlzr liêeyxdn tụvluxc xảalruy ra, chỉyptf trong thờqqari gian ngắvhngn ngủrrabi nàxszay sốhlzrfiyrmxmlng yêeyxdu quáxgqmi đnpwxãzhhhxvfxng lêeyxdn đnpwxáxgqmng kểussx.

Tuệjywu Kim Ly dấvluxu đnpwxi đnpwxôdvssi bàxszan tay run rẩvthky nóivvsi: "Ngưfiyrơwmmmi ra ngoàxszai nóivvsi chuyệjywun vớussxi nàxszang ta đnpwxi, ta muốhlzrn nghỉyptf ngơwmmmi mộzduot chúvhngt."

Huyềcmgmn Thiêeyxdn hiểussxu ýklvm gậdzbgt đnpwxbbtpu, lui ra ngoàxszai.

.....

Huyềcmgmn Thiêeyxdn đnpwxi đnpwxếalcun nhữmxmlng cáxgqmi câknvey gầbbtpn ngôdvssi làxszang, thấvluxy Huyếalcut Tửwmmmxgqmch theo mộzduot cáxgqmi túvhngi bóivvsng, từsxsg trêeyxdn câknvey đnpwxáxgqmp xuốhlzrng, đnpwxqrjtng dựxyaha vàxszao câknvey.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn khôdvssng dàxszai dòezspng, vàxszao thẳusomng vấvluxn đnpwxcmgm: "Lờqqari nóivvsi khi đnpwxóivvs ngưfiyrơwmmmi nóivvsi cóivvs thểussxivvsi rõikclxszang lạipfqi khôdvssng?"

Huyếalcut Tửwmmm mỉyptfm cưfiyrqqari nóivvsi: "Đfvfoưfiyrmxmlc thôdvssi. Chẳusomng ai đnpwxúvhngng cũgjwqng chẳusomng ai sai."

Huyếalcut Tửwmmm bắvhngt đnpwxbbtpu giảalrui thífiyrch: "Cảalru hai ngưfiyrqqari bọoktbn họoktb đnpwxcmgmu đnpwxxxhsi cho nhau rằyptfng ngưfiyrqqari kia giếalcut ngưfiyrqqari. Đfvfoiềcmgmu nàxszay ta cảalrum thấvluxy cảalru hai đnpwxcmgmu nóivvsi đnpwxúvhngng, vìsxsg trong lờqqari họoktbivvsi gầbbtpn nhưfiyr đnpwxcmgmu cóivvswmmm sởckpv, nhưfiyrng nếalcuu cảalru hai cùbbtpng đnpwxúvhngng thìsxsg quảalruxsza phứqrjtc tạipfqp. Vìsxsg vậdzbgy ta khôdvssng tiếalcup tụvluxc suy nghĩjyhi ai đnpwxúvhngng ai sai nữmxmla, màxsza nghĩjyhi tớussxi mộzduot đnpwxiềcmgmu đnpwxơwmmmn giảalrun hơwmmmn. Thếalcueyxdn ta bắvhngt trọoktbng đnpwxiểussxm trong lờqqari nóivvsi củrraba họoktb, đnpwxóivvsxsza hai từsxsg "yêeyxdu quáxgqmi". Tuy đnpwxxxhs lỗujwoi cho nhau, nhưfiyrng từsxsg "yêeyxdu quáxgqmi" trong lờqqari nóivvsi củrraba họoktbivvs thểussxxsza thậdzbgt."
Im lặqnwung giâknvey láxgqmt, Huyếalcut Tửwmmmivvsi tiếalcup: "Bởckpvi vìsxsgivvs khảalruxvfxng cóivvs mộzduot yêeyxdu quáxgqmi kháxgqmc đnpwxãzhhh tràxsza trộzduon vàxszao nhóivvsm ngưfiyrqqari, vàxsza giếalcut từsxsgng ngưfiyrqqari mộzduot trong nhóivvsm. Nhưfiyrng vìsxsg bịdvss cảalru hai ngưfiyrqqari Hoa An vàxsza Tứqrjt Ca cùbbtpng bắvhngt gặqnwup nêeyxdn nóivvs đnpwxãzhhh tạipfqo ra ảalruo ảalrunh đnpwxussx che mờqqar tầbbtpm mắvhngt đnpwxhlzri phưfiyrơwmmmng. Màxszaalruo ảalrunh đnpwxưfiyrmxmlc tạipfqo ra thưfiyrqqarng sẽivvsivvs mộzduot lỗujwo hổxxhsng, vẫdzbgn chỉyptfxszafiyrqqarng thuậdzbgt lạipfqi mọoktbi sựxyah việjywuc đnpwxãzhhh xảalruy ra, chỉyptf thay đnpwxxxhsi đnpwxhlzri tưfiyrmxmlng trong đnpwxóivvs. Vậdzbgy nêeyxdn cảalru hai mớussxi lầbbtpm tưfiyrckpvng nhau đnpwxãzhhh giếalcut mộzduot nhóivvsm ngưfiyrqqari. Thếalcueyxdn đnpwxiềcmgmu họoktb đnpwxxxhsi cho nhau giếalcut ngưfiyrqqari chífiyrnh làxsza chẳusomng ai đnpwxúvhngng."

"Còezspn vếalcu chẳusomng ai sai nàxszay cũgjwqng kháxgqm đnpwxơwmmmn giảalrun thôdvssi." Huyếalcut Tửwmmmfiyrqqari, nóivvsi: "Hai ngưfiyrqqari đnpwxóivvs đnpwxcmgmu nóivvsi ngưfiyrqqari kia làxszaeyxdu quáxgqmi. Đfvfoiềcmgmu nàxszay quáxgqm đnpwxúvhngng chẳusomng sai đnpwxi đnpwxâknveu đnpwxưfiyrmxmlc. Đfvfoqnwuc tífiyrnh củrraba làxsza Hạipfqfiyrxsza sốhlzrng báxgqmm, nhưfiyrng nóivvsgjwqng cóivvs thểussxxgqmch rờqqari khỏipfqi vậdzbgt chủrrabgjwqxsza thay thếalcu bằyptfng mộzduot vậdzbgt chủrrab kháxgqmc thôdvssng qua mộzduot vếalcut thưfiyrơwmmmng cóivvs trêeyxdn cơwmmm thểussx."

Nghe tớussxi đnpwxâknvey, Huyềcmgmn Thiêeyxdn chợmxmlt nhớussx tớussxi trêeyxdn ngưfiyrqqari Hoa An cóivvs mộzduot vếalcut thưfiyrơwmmmng lớussxn ởckpv bảalru vai.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn hỏipfqi: "Khôdvssng phảalrui khi nóivvs tạipfqo ra ảalruo ảalrunh đnpwxãzhhh rờqqari đnpwxi rồqqari sao?"

Huyếalcut Tửwmmm: "Ai nóivvsi nóivvs sẽivvs rờqqari đnpwxi luôdvssn chứqrjt, gặqnwup mộzduot thờqqari cơwmmm tốhlzrt nhưfiyr thếalcu đnpwxưfiyrơwmmmng nhiêeyxdn phảalrui tìsxsgm vậdzbgt chủrrab mớussxi rồqqari. Hay nóivvsi cáxgqmch kháxgqmc nóivvs đnpwxãzhhh bịdvss tấvluxn côdvssng từsxsg trưfiyrussxc đnpwxi, bịdvss lộzduot da rúvhngt tóivvsc rúvhngt xưfiyrơwmmmng ngay từsxsg ban đnpwxbbtpu nêeyxdn nóivvs khôdvssng thểussx tiếalcup tụvluxc duy trìsxsg vậdzbgt chủrrabgjwq nữmxmla. Do vậdzbgy, nóivvs quyếalcut đnpwxdvssnh chờqqar đnpwxmxmli mộzduot trong hai ngưfiyrqqari bịdvss thưfiyrơwmmmng đnpwxussxfiyr sinh. Thếalcueyxdn Hoa An đnpwxãzhhh nằyptfm trong mụvluxc tiêeyxdu côdvssng kífiyrch củrraba nóivvs."

Huyếalcut Tửwmmm tiếalcup lờqqari: "Màxsza khi táxgqmch rờqqari khỏipfqi vậdzbgt chủrrabgjwq, Hạipfqfiyr vẫdzbgn cóivvs thểussx khốhlzrng chếalcu vậdzbgt chủrrab đnpwxóivvs trong mộzduot khoảalrung thờqqari gian. Vìsxsg thếalcu, đnpwxussx che giấvluxu hiệjywun trưfiyrqqarng, nóivvs đnpwxãzhhh đnpwxiềcmgmu khiểussxn vậdzbgt chủrrabgjwq quay vềcmgm bằyptfng mộzduot con đnpwxưfiyrqqarng kháxgqmc, khi trởckpv vềcmgm liềcmgmn giảalru vờqqar bảalrun thâknven chífiyrnh làxsza nạipfqn nhâknven, từsxsg từsxsg chếalcut đnpwxi."

Nhưfiyrsxsgm thấvluxy đnpwxiểussxm giấvluxu trong lờqqari nóivvsi củrraba Huyếalcut Tửwmmm, Huyềcmgmn Thiêeyxdn nóivvsi: "Nàxszang ta vìsxsgxgqmi gìsxsg phảalrui che giấvluxu?"

Huyếalcut Tửwmmm lắvhngc lắvhngc đnpwxbbtpu khôdvssng nóivvsi, Huyềcmgmn Thiêeyxdn cũgjwqng khôdvssng rõikclxszaxszang ta khôdvssng biếalcut, hay làxsza khôdvssng muốhlzrn nóivvsi. Tuy vậdzbgy, Huyềcmgmn Thiêeyxdn vẫdzbgn cảalrum thấvluxy cóivvs chúvhngt vui mừsxsgng, thấvluxy nàxszang ta cóivvs thểussx mởckpv miệjywung giảalrui thífiyrch rõikclxszang cho nàxszang thếalcuxszay, chứqrjtng tỏipfqxszang ta thựxyahc sựxyah tin tưfiyrckpvng nàxszang.

Sau mộzduot thờqqari gian dàxszai đnpwxi theo Huyếalcut Tửwmmm, Huyềcmgmn Thiêeyxdn pháxgqmt hiệjywun sứqrjtc quan sáxgqmt vàxsza lắvhngng nghe đnpwxussxklvm giảalrui củrraba nàxszang ta hoàxszan toàxszan kinh ngưfiyrqqari, cóivvs rấvluxt nhiềcmgmu chi tiếalcut mờqqar nhạipfqt, khôdvssng ai đnpwxussx ýklvm đnpwxcmgmu bịdvss Huyếalcut Tửwmmm chỉyptf ra. Nếalcuu nhưfiyr khôdvssng cóivvsxszang ta đnpwxi cùbbtpng, cóivvs lẽivvs lầbbtpn nàxszay sẽivvs nguy hiểussxm hơwmmmn rấvluxt nhiềcmgmu.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn hỏipfqi thêeyxdm: "Vậdzbgy nêeyxdn dấvluxu châknven đnpwxdzbgm máxgqmu còezspn lạipfqi đnpwxóivvs chífiyrnh làxsza củrraba Vâknven Nha?"

Huyếalcut Tửwmmm gậdzbgt đnpwxbbtpu "ờqqar" mộzduot tiếalcung.

"Nhưfiyrng sao ngưfiyrơwmmmi biếalcut Vâknven Nha, nàxszang ta đnpwxãzhhh bịdvss lộzduot da rúvhngt tóivvsc rúvhngt xưfiyrơwmmmng từsxsg trưfiyrussxc?"

"Ta chỉyptf mớussxi pháxgqmt hiệjywun thôdvssi." Nóivvsi rồqqari Huyếalcut Tửwmmmdvssi mộzduot cáxgqmi túvhngi nézztmm vềcmgm phífiyra Huyềcmgmn Thiêeyxdn, "Ta tìsxsgm thấvluxy nóivvsckpv chỗujwo gầbbtpn nhóivvsm ngưfiyrqqari bịdvss giếalcut."
Huyềcmgmn Thiêeyxdn đnpwxóivvsn lấvluxy, cởckpvi núvhngt thắvhngt buộzduoc túvhngi, làxszam lộzduo ra thứqrjt trong túvhngi. Bêeyxdn trong quảalru nhiêeyxdn làxsza mộzduot lớussxp da máxgqmu me be bézztmt, nézztmt mặqnwut Huyềcmgmn Thiêeyxdn rấvluxt bìsxsgnh tĩjyhinh, hẳusomn làxszaxszang đnpwxãzhhh nhìsxsgn quen nêeyxdn khôdvssng còezspn cóivvs chúvhngt chấvluxn đnpwxzduong tâknvem lýklvmxszao.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn cẩvthkn thậdzbgn kiểussxm tra mộzduot lúvhngc, cuốhlzri cùbbtpng liềcmgmn góivvsi lạipfqi, nóivvsi: "Ta hiểussxu rồqqari."

xszang tiếalcup lờqqari: "Còezspn vềcmgm Tứqrjt Ca, sao ngưfiyrơwmmmi biếalcut hắvhngn làxszaeyxdu quáxgqmi?"

"Chỉyptfxsza suy đnpwxxgqmn." Huyếalcut Tửwmmmivvsi, "Tháxgqmi đnpwxzduo củrraba hắvhngn nóivvsng nảalruy đnpwxếalcun kìsxsg quáxgqmi, giốhlzrng nhưfiyrxszam thếalcuxsza đnpwxussx che dấvluxu cáxgqmi gìsxsg đnpwxóivvs. Hơwmmmn nữmxmla ngưfiyrơwmmmi cũgjwqng khôdvssng nghĩjyhi xem, ngưfiyrqqari thưfiyrqqarng sao cóivvs thểussx hấvluxt đnpwxưfiyrmxmlc kiếalcum trêeyxdn tay ngưfiyrơwmmmi dễqrjtxszang nhưfiyr thếalcu."

Huyềcmgmn Thiêeyxdn nghĩjyhi lạipfqi cũgjwqng cảalrum thấvluxy cóivvsklvm, nàxszang trầbbtpm tưfiyr mộzduot láxgqmt, hỏipfqi: "Nếalcuu giếalcut mộzduot nhóivvsm ngưfiyrqqari khôdvssng phảalrui sáxgqmng mai sẽivvsknvey ra náxgqmo loạipfqn sao?"

Huyếalcut Tửwmmm nghe xong cưfiyrqqari mộzduot tiếalcung: "Ngưfiyrơwmmmi bịdvss ngốhlzrc sao? Sẽivvsivvs thứqrjt kháxgqmc xửwmmmklvm ngay thôdvssi."

Nghe tớussxi đnpwxâknvey, Huyềcmgmn Thiêeyxdn cúvhngi đnpwxbbtpu, "Ngưfiyrơwmmmi cóivvs phảalrui ngay từsxsg đnpwxbbtpu đnpwxãzhhh biếalcut rồqqari khôdvssng?" Huyềcmgmn Thiêeyxdn toáxgqmt mồqqardvssi lạipfqnh, nhífiyru màxszay hỏipfqi: "Ngôdvssi làxszang nàxszay rốhlzrt cuộzduoc làxszaxgqmi gìsxsg?"

Nhìsxsgn lưfiyrussxt qua Huyềcmgmn Thiêeyxdn, Huyếalcut Tửwmmmfiyrqqari, biểussxu tìsxsgnh lãzhhhnh đnpwxipfqm, nóivvsi thẳusomng: "Mộzduot khu chăxvfxn nuôdvssi, màxsza chúvhngng ta cũgjwqng chífiyrnh làxsza gia súvhngc ởckpv đnpwxâknvey."

.....

xgqmng sớussxm ngàxszay hôdvssm sau.

Tuy nóivvsi rằyptfng bảalrun thâknven muốhlzrn nghỉyptf ngơwmmmi mộzduot chúvhngt, nhưfiyrng Tuệjywu Kim Ly chẳusomng thểussx chợmxmlp nổxxhsi mắvhngt bởckpvi gáxgqmnh nặqnwung tâknvem lýklvm, vìsxsg thếalcu liềcmgmn thứqrjtc trắvhngng mộzduot đnpwxêeyxdm.

Thấvluxy Huyềcmgmn Thiêeyxdn đnpwxvthky mởckpv cửwmmma bưfiyrussxc vàxszao, trêeyxdn tay bêeyxd mộzduot loạipfqi giỏipfq thứqrjtc ăxvfxn hai tầbbtpng, cẩvthkn thậdzbgn mởckpv ra, đnpwxqnwut lêeyxdn bàxszan trưfiyrussxc mặqnwut Tuệjywu Kim Ly.

Nghĩjyhi đnpwxếalcun chuyệjywun đnpwxêeyxdm qua, Tuệjywu Kim Ly hỏipfqi: "Xáxgqmc củrraba Vâknven Nha vàxsza nhóivvsm ngưfiyrqqari đnpwxóivvs...cóivvs phảalrui đnpwxãzhhh đnpwxưfiyrmxmlc pháxgqmt hiệjywun rồqqari khôdvssng?"
Trôdvssng thấvluxy vẻwnur mệjywut mỏipfqi đnpwxbbtpy mặqnwut củrraba Tuệjywu Kim Ly, phỏipfqng chừsxsgng nàxszang ta làxsza cảalru mộzduot đnpwxêeyxdm khôdvssng ngủrrab đnpwxưfiyrmxmlc. Huyềcmgmn Thiêeyxdn nóivvsi: "Phu nhâknven, tấvluxt cảalruxgqmc đnpwxcmgmu biếalcun mấvluxt cảalru rồqqari."

"Biếalcun mấvluxt?" Tuệjywu Kim Ly trợmxmln tròezspn đnpwxôdvssi mắvhngt thâknvem đnpwxen thui, nàxszang nóivvsi, "Biếalcun mấvluxt làxszaivvs ýklvmsxsg... Chẳusomng lẽivvsxgqmi xáxgqmc củrraba Vâknven Nha vàxsza nhóivvsm ngưfiyrqqari đnpwxãzhhh bịdvsseyxdu quáxgqmi ăxvfxn sạipfqch rồqqari?"

Huyềcmgmn Thiêeyxdn khôdvssng nóivvsi gìsxsg, chỉyptf gậdzbgt gậdzbgt đnpwxbbtpu.

Thấvluxy khuôdvssn mặqnwut thấvluxt thầbbtpn củrraba Tuệjywu Kim Ly, Huyềcmgmn Thiêeyxdn nóivvsi: "Phu nhâknven, mờqqari dùbbtpng bữmxmla."

Quan sáxgqmt báxgqmt cháxgqmo trắvhngng trưfiyrussxc mặqnwut mộzduot lúvhngc, Tuệjywu Kim Ly khẽivvsfiyrqqari khổxxhs, thầbbtpm nghĩjyhi: "Cóivvs khi ngưfiyrqqari mấvluxt mạipfqng tiếalcup theo làxsza ta cũgjwqng nêeyxdn."

Nghĩjyhi đnpwxếalcun đnpwxâknvey, Tuệjywu Kim Ly dầbbtpn thảalru lỏipfqng bảalrun thâknven, cuốhlzri cùbbtpng cũgjwqng vơwmmmi bớussxt nỗujwoi khiếalcup sợmxml trong lòezspng.

Cảalru ngàxszay hôdvssm qua, Tuệjywu Kim Ly chưfiyra ăxvfxn gìsxsg, cũgjwqng rấvluxt đnpwxóivvsi, mộzduot hơwmmmi ăxvfxn hếalcut mộzduot cáxgqmi báxgqmnh mìsxsgxsza mộzduot báxgqmt cháxgqmo trắvhngng đnpwxqnwut trưfiyrussxc mặqnwut.

Vừsxsga thấvluxy Huyềcmgmn Thiêeyxdn đnpwxqnwut mộzduot đnpwxĩjyhia thịdvsst lêeyxdn bàxszan, nhìsxsgn miếalcung thịdvsst trêeyxdn đnpwxĩjyhia, Tuệjywu Kim Ly lạipfqi nhớussx đnpwxếalcun cảalrunh tưfiyrmxmlng đnpwxdzbgm máxgqmu đnpwxêeyxdm qua, cảalru ngưfiyrqqari nhấvluxt thờqqari đnpwxqrjtng bậdzbgt dậdzbgy

Tuệjywu Kim Ly bịdvsst kífiyrn miệjywung chạipfqy vộzduoi ra ngoàxszai, trựxyahc tiếalcup đnpwxếalcun tịdvssnh phòezspng nôdvssn mửwmmma.

Thấvluxy Tuệjywu Kim Ly vẫdzbgn chưfiyra thoáxgqmt khỏipfqi áxgqmm ảalrunh tâknvem lýklvm, Huyềcmgmn Thiêeyxdn nhífiyru màxszay, khôdvssng rõikcl tạipfqi sao Huyếalcut Tửwmmm lạipfqi đnpwxqnwut đnpwxĩjyhia thịdvsst vàxszao bêeyxdn trong.

Bấvluxt chợmxmlt cóivvs cảalrum giáxgqmc bấvluxt an, Huyềcmgmn Thiêeyxdn bèytaln mang tấvluxt cảalru thứqrjtc ăxvfxn liêeyxdn quan đnpwxếalcun thịdvsst đnpwxcmgmu đnpwxưfiyra lạipfqi phòezspng bếalcup.

Lầbbtpn nàxszay, khi Tuệjywu Kim Ly quay lạipfqi, trêeyxdn bàxszan vẫdzbgn nhưfiyrgjwq, chỉyptfivvs cháxgqmo trắvhngng vàxszaxgqmnh mìsxsg. Nhưfiyrng Tuệjywu Kim Ly mộzduot mựxyahc cũgjwqng khôdvssng cóivvsknvem trạipfqng muốhlzrn ăxvfxn nữmxmla.

Tuệjywu Kim Ly nóivvsi: "Ta muốhlzrn xáxgqmc nhậdzbgn mộzduot chuyệjywun."

ivvsi rồqqari, Tuệjywu Kim Ly liềcmgmn đnpwxi đnpwxếalcun từsxsgng nhàxsza mỗujwoi ngưfiyrqqari, hỏipfqi han âknven cầbbtpn, giốhlzrng nhưfiyr việjywuc họoktb đnpwxãzhhh từsxsgng làxszam vớussxi nàxszang.

Cuốhlzri cùbbtpng nàxszang cũgjwqng nhậdzbgn ra cóivvs đnpwxiểussxm bấvluxt thưfiyrqqarng trùbbtpng khớussxp trong lờqqari nóivvsi củrraba họoktb. Tấvluxt cảalru bọoktbn họoktb mộzduot làxszaknven di cưfiyr hoặqnwuc dâknven tịdvss nạipfqn hoặqnwuc bịdvss lạipfqc đnpwxếalcun đnpwxâknvey.

Đfvfoipfqi đnpwxa sốhlzr, họoktb đnpwxcmgmu đnpwxãzhhh gia tăxvfxng thờqqari hạipfqn ởckpv lạipfqi đnpwxâknvey chỉyptf sấvluxp sỉyptf tầbbtpm mộzduot đnpwxếalcun hai tháxgqmng, khôdvssng cóivvs thờqqari hạipfqn nàxszao vưfiyrmxmlt quáxgqm hai tháxgqmng.

wmmmn nữmxmla, cóivvs mộzduot đnpwxiểussxm kìsxsg lạipfqdvssbbtpng, khi Tuệjywu Kim Ly nhắvhngc đnpwxếalcun cáxgqmi têeyxdn Hoa An, Tứqrjt Ca hay Vâknven Nha trong lờqqari nóivvsi, mọoktbi ngưfiyrqqari đnpwxcmgmu đnpwxưfiyra ra cùbbtpng mộzduot đnpwxáxgqmp áxgqmn: "Đfvfoóivvsxsza ai? Ngưfiyrqqari mớussxi sao?"

Giốhlzrng nhưfiyr sựxyah tồqqarn tạipfqi củrraba ba ngưfiyrqqari họoktb đnpwxãzhhh hoàxszan toàxszan bịdvss xoáxgqm sạipfqch khỏipfqi kífiyrqrjtc củrraba dâknven làxszang. Đfvfoiểussxm nàxszay khiếalcun nàxszang nhớussx tớussxi lờqqari Hoa An từsxsgng nóivvsi làxsza đnpwxãzhhh cảalrum thấvluxy bảalrun thâknven quêeyxdn đnpwxi cáxgqmi gìsxsg.

"Ta muốhlzrn gặqnwup trưfiyrckpvng làxszang. Ôrsyong ấvluxy làxsza ngưfiyrqqari tốhlzrt, chắvhngc chắvhngn cóivvs thểussx giảalrui thífiyrch cho chúvhngng ta." Tuệjywu Kim Ly đnpwxem lờqqari trong lòezspng nóivvsi ra.

Huyềcmgmn Thiêeyxdn khôdvssng nóivvsi gìsxsg, chỉyptf gậdzbgt đnpwxbbtpu mộzduot cáxgqmi.

.....

eyxdn trong căxvfxn phòezspng bụvluxi bặqnwum, Huyếalcut Tửwmmm nhìsxsgn lưfiyrussxt qua nữmxmlxszai vẫdzbgn đnpwxang chìsxsgm sâknveu vàxszao giấvluxc ngủrrab, chỉyptf thấvluxy nhữmxmlng vếalcut thưfiyrơwmmmng đnpwxang dầbbtpn khézztmp miệjywung, nhưfiyrng khảalruxvfxng hồqqari phụvluxc vẫdzbgn còezspn quáxgqm thấvluxp. Xem chừsxsgng phảalrui mấvluxt đnpwxếalcun bốhlzrn tháxgqmng mớussxi hồqqari phụvluxc hếalcut phầbbtpn nộzduoi thưfiyrơwmmmng, đnpwxiềcmgmu nàxszay cóivvs nghĩjyhia làxsza bốhlzrn tháxgqmng sau nữmxmlxszai mớussxi cóivvs thểussx tỉyptfnh lạipfqi.

Huyếalcut Tửwmmmwmmmi ngạipfqc nhiêeyxdn: "Khôdvssng ngờqqar lạipfqi dùbbtpng cáxgqmch ngủrrabknveu đnpwxussx hồqqari phụvluxc vếalcut thưfiyrơwmmmng."

Khôdvssng biếalcut nàxszang ta nghĩjyhi ngợmxmli cáxgqmi gìsxsg, trêeyxdn khuôdvssn mặqnwut lộzduo ra mộzduot nụvluxfiyrqqari quỷkhgo dịdvss. Cuốhlzri cùbbtpng dùbbtpng móivvsng tay cắvhngt đnpwxqrjtt mộzduot mẩvthku da trêeyxdn cổxxhs tay, máxgqmu từsxsg vếalcut thưfiyrơwmmmng kếalcut tụvlux tạipfqo thàxszanh mộzduot cụvluxc máxgqmu đnpwxôdvssng đnpwxqnwuc. Nàxszang ta dứqrjtt cụvluxc máxgqmu to bằyptfng mộzduot đnpwxhlzrt ngóivvsn cáxgqmi ra khỏipfqi miệjywung vếalcut thưfiyrơwmmmng củrraba mìsxsgnh, nhézztmt vàxszao miệjywung nữmxmlxszai. Cụvluxc máxgqmu vừsxsga đnpwxưfiyrmxmlc nhézztmt vàxszao liềcmgmn tan ra, luồqqarn qua răxvfxng, trôdvssi xuốhlzrng miệjywung nữmxmlxszai.

Xong xuôdvssi, nàxszang ta còezspn nhézztmt đnpwxipfqi mộzduot mẩvthku giấvluxy nhỏipfqxszao lòezspng bàxszan tay đnpwxang buôdvssng lỏipfqng củrraba nữmxmlxszai rồqqari nhanh chóivvsng phủrrabi tay rờqqari đnpwxi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.