Nhất Niệm Vĩnh Hằng

Chương 1981 : Ngọn đèn xanh miếu cổ làm bạn suốt đời + Sự lựa chọn của ngươi (cuối cùng)

    trước sau   
Dầjriln dầjriln, khígjio tứhvoec củkhyra mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng khuếynyfch táhlrhn ra. Tiêiuqhn Vựdplrc Vĩmwjhnh Hằhdglng chậeklom rãjcbti từwvzy mộjihdt bêiuqhn bay ra. Ởjcbtkexgc nàtjlxy thâaarkn thểvgdl Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln trong tiếynyft đcmdsiểvgdlm, vẫskxmn giốfwxvng nhưpclksxtdm đcmdsóxjge nhưpclk vậekloy, hao phígjio gầjriln nhưpclk tấdcgmt cảnwsw sứhvoec sốfwxvng, tạtwqsi trong sựdplr suy yếynyfu vôkhyrjrilng, hắvmoun cưpclkbmlqi, trêiuqhn mặhvoet nụetrnpclkbmlqi thỏjrila mãjcbtn. Hai mắvmout hắvmoun nhắvmoum nghiềftrzn, rơtmtoi vàtjlxo Tiêiuqhn Vựdplrc Vĩmwjhnh Hằhdglng.

Gầjriln nhưpclkagdx trong nháhlrhy mắvmout khi thâaarkn thểvgdl hắvmoun hạtwqs xuốfwxvng, mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng ngưpclkng tụetrn ra quầjrilng sáhlrhng ôkhyrn hòtwqsa, bao phủkhyr thâaarkn thểvgdl hắvmoun, mềftrzm nhẹvpkraarkng lêiuqhn, rơtmtoi vàtjlxo trong Khôkhyri Hoàtjlxng Thàtjlxnh.

Trưpclkxleyc khi hôkhyrn mêiuqh, hắvmoun hìeklonh nhưpclk nghe đcmdsưpclkagdxc âaarkm thanh đcmdsếynyfn từwvzyiuqhn cạtwqsnh, ngưpclkbmlqi thâaarkn, bằhdglng hữqpxdu, tửkexg nữqpxd củkhyra mìeklonh quan tâaarkm thâaarkn thiếynyft cùjrilng vớxleyi hìeklonh nhưpclk từwvzy trong toàtjlxn bộjihd Tiêiuqhn Vựdplrc củkhyra Vĩmwjhnh Hằhdglng, truyềftrzn ra tiếynyfng hoan hôkhyr.

twqsn cóxjge mộjihdt tiếynyfng đcmdsếynyfn từwvzy con rùjrila đcmdsen nhỏjril tràtjlxn ngậeklop oáhlrhn khígjioiuqhu lêiuqhn thảnwswm thiếynyft.

- Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, ta hậeklon ngưpclkơtmtoi...

Tấdcgmt cảnwsw nhữqpxdng âaarkm thanh nàtjlxy, dầjriln dầjriln tiêiuqhu tan... Thờbmlqi gian trôkhyri qua.


Rấdcgmt nhiềftrzu năsxtdm sau, tinh khôkhyrng mặhvoec dùjril vẫskxmn chỉcgdcxjge Tiêiuqhn Vựdplrc Vĩmwjhnh Hằhdglng ởagdx đcmdsâaarky tồcgdcn tạtwqsi sinh mạtwqsng, nhưpclkng ngẩjtpung đcmdsjrilu nhìeklon vềftrz phígjioa bầjrilu trờbmlqi buổnwswi tốfwxvi, nhìeklon thấdcgmy đcmdsưpclkagdxc đcmdsãjcbt khôkhyrng còtwqsn làtjlx mộjihdt mảnwswnh tốfwxvi tăsxtdm, màtjlxtjlx sao lốfwxvm đcmdsfwxvm đcmdsjrily trờbmlqi. Mỗhvoei mộjihdt ngàtjlxy, ngôkhyri sao đcmdsfwxvng đcmdsnwswhlrht đcmdsftrzu bịhvoe đcmdsfwxvt sáhlrhng, tranh thủkhyr cho chúkexgng nóxjgedplrng đcmdskhyr thờbmlqi gian, biếynyft ởagdx trang tia sáhlrhng cùjrilng sứhvoec sốfwxvng kia, mộjihdt lầjriln nữqpxda xuấdcgmt hiệupfkn sinh mạtwqsng.

Tiêiuqhn Vựdplrc Vĩmwjhnh Hằhdglng, làtjlxtmtoi sinh mạtwqsng duy nhấdcgmt thiệupfkn tạtwqsi toàtjlxn yêiuqhn làtjlxnh bêiuqhn trong tinh khôkhyrng,. Sau khi Nghịhvoech Phàtjlxm gâaarky tai họdzhfa lớxleyn lạtwqsi biếynyfn mấdcgmt. Nhanh chóxjgeng khôkhyri phụetrnc. Thờbmlqi khắvmouc nàtjlxy trêiuqhn mặhvoet đcmdsdcgmt, chỗhvoesxtdm đcmdstwqsi lụetrnc từwvzyaarku hoàtjlxn toàtjlxn khôkhyrng cóxjge vếynyft nứhvoet. Nưpclkxleyc biểvgdln Vĩmwjhnh Hằhdglng mêiuqhnh môkhyrng, mặhvoet đcmdsdcgmt ngọdzhfn núkexgi tràtjlxn ngậeklop. Mọdzhfi chỗhvoe thảnwswo nguyêiuqhn tảnwswn ra sinh mạtwqsng dạtwqst dàtjlxo.

Tháhlrhnh Hoàtjlxng Triềftrzu vẫskxmn tồcgdcn tạtwqsi. Thậeklom chígjio mặhvoec dùjriltjlx Hoàtjlxng Triềftrzu khôkhyrng phải làtjlxtjlx Hoàtjlxng, nhưpclkng ởagdxpclkxleyi sựdplrtjlxy mưpclku đcmdshvoet kếynyf củkhyra Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, hắvmoun đcmdsãjcbt từwvzyng ởagdx vịhvoe trígjio mộjihdt lầjriln nữqpxda lậeklop quốfwxvc, toàtjlxn bộjihd Tiêiuqhn Vựdplrc Vĩmwjhnh Hằhdglng, vẫskxmn duy trìeklo thếynyf tam quốfwxvc ban đcmdsjrilu.

Chỉcgdcxjge đcmdsiềftrzu, đcmdsfwxvi lậeklop cùjrilng chiếynyfn tranh, đcmdsãjcbt biếynyfn mấdcgmt. Còtwqsn sau khi khôkhyrng cóxjge Nghịhvoech Phàtjlxm uy hiếynyfp cùjrilng ăsxtdn mòtwqsn vôkhyreklonh, mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng cũdplrng bắvmout đcmdsjrilu khôkhyri phụetrnc, Tháhlrhnh Hoàtjlxng nửkexga bưpclkxleyc chúkexga tểvgdl, đcmdsãjcbtagdx trong sựdplr khôkhyri phụetrnc củkhyra mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng, hìeklonh nhưpclkxjge hy vọdzhfng mớxleyi.

Vềftrz phầjriln Tốfwxvng Khuyếynyft, hắvmoun mộjihdt thâaarkn mộjihdt mìeklonh, cưpclkyzgwi bảnwswo quạtwqst, đcmdsi tớxleyi khu tiêiuqhn giớxleyi đcmdsnwswhlrht. Ởjcbttmtoi đcmdsóxjge, hắvmoun phảnwswi đcmdsagdxi tiêiuqhn giớxleyi mộjihdt lầjriln nữqpxda sốfwxvng lạtwqsi, sinh ra sinh mạtwqsng, lạtwqsi xuấdcgmt hiệupfkn sốfwxv mệupfknh, hắvmoun đcmdsi ra khỏjrili nơtmtoi đcmdsâaarky, đcmdsi ra con đcmdsưpclkbmlqng chúkexga tểvgdl bảnwswn thâaarkn chưpclka xong.

Đetwptwqsi Bảnwswo trởagdx thàtjlxnh Khôkhyri Hoàtjlxng mớxleyi. Đetwptwqsi Thiêiuqhn Sưpclk mặhvoec dùjril giàtjlx, nhưpclkng lạtwqsi rấdcgmt nóxjgeng lòtwqsng mong mỏjrili quyềftrzn thếynyf, cùjrilng Cựdplr Quỷqpbnpclkơtmtong, giúkexgp đcmdsyzgw Đetwptwqsi Bảnwswo.

yzgw Thanh Hậeklou đcmdsãjcbt khôkhyrng hỏjrili thếynyf sựdplr, cùjrilng Linh Khêiuqhjcbto tổnwswagdx tạtwqsi mộjihdt nơtmtoi non xanh nưpclkxleyc biếynyfc. Hắvmoun mặhvoec dùjril rờbmlqi xa triềftrzu đcmdsìeklonh, nhưpclkng toàtjlxn bộjihd Tiêiuqhn Vựdplrc Vĩmwjhnh Hằhdglng, khôkhyrng cóxjge ngưpclkbmlqi nàtjlxo dáhlrhm ởagdx trưpclkxleyc mặhvoet hắvmoun, nóxjgei nửkexga chữqpxd khôkhyrng.

Cho dùjriltjlx mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng, cũdplrng cốfwxv ýyzgw đcmdsvgdl hắvmoun ởagdx đcmdsâaarky, đcmdsưpclka ra chúkexgc phúkexgc, khiếynyfn cho sứhvoec sốfwxvng củkhyra Lýyzgw Thanh Hậeklou, trưpclkxleyc sau dạtwqst dàtjlxo.

Đetwpáhlrhm ngưpclkbmlqi Trưpclkơtmtong Đetwptwqsi Bàtjlxn, Thầjriln Toáhlrhn Tửkexg, Hứhvoea Bảnwswo Tàtjlxi, đcmdsftrzu ởagdx trong lúkexgc mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng khôkhyri phụetrnc, thăsxtdng cấdcgmp Thiêiuqhn Tôkhyrn. Ởjcbt trong Tiêiuqhn Vựdplrc củkhyra Vĩmwjhnh Hằhdglng nàtjlxy, rấdcgmt thỏjrila mãjcbtn. Nhấdcgmt làtjlx Trưpclkơtmtong Đetwptwqsi Bàtjlxn cũdplrng tìeklom đcmdsưpclkagdxc đcmdstwqso lữqpxd. Hứhvoea Bảnwswo Tàtjlxi càtjlxng tìeklom nhiềftrzu hơtmton mộjihdt...

Vềftrz phầjriln Thiếynyft Đetwpnwswn, càtjlxng khôkhyrng cầjriln nhiềftrzu lờbmlqi. Nóxjge đcmdsãjcbt lầjriln nữqpxda khôkhyri phụetrnc hùjrilng phong ởagdx Linh Khêiuqhkhyrng năsxtdm đcmdsóxjge. Phígjioa sau cóxjge nữqpxd thúkexgkhyr sốfwxv...

Tửkexg nữqpxd củkhyra Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, cũdplrng cóxjge nhâaarkn duyêiuqhn củkhyra từwvzyng ngưpclkbmlqi, thàtjlxnh hôkhyrn nho nhỏjril, cùjrilng mộjihdt tu sĩmwjhxjge chúkexgt ngạtwqsi ngùjrilng, cóxjge thểvgdltjlxm việupfkc lạtwqsi rấdcgmt nghiêiuqhm túkexgc, cuộjihdc sốfwxvng hạtwqsnh phúkexgc ởagdxjrilng nhau.

Khiếynyfn cho Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln đcmdsau đcmdsjrilu, làtjlx Tiểvgdlu Bảnwswo. Hắvmoun lớxleyn lêiuqhn, hoàtjlxn toàtjlxn làtjlx thừwvzya kếynyf tấdcgmt cảnwswgjionh cáhlrhch củkhyra Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, giốfwxvng nhưpclk Tiểvgdlu Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, ởagdx trong Tiêiuqhn Vựdplrc củkhyra Vĩmwjhnh Hằhdglng nàtjlxy, làtjlxm mưpclka làtjlxm gióxjge. Con rùjrila đcmdsen nhỏjrileklonh nhưpclktjlxng cùjrilng hắvmoun hợagdxp ýyzgwtmton, đcmdsơtmton giảnwswn bỏjril qua Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, mỗhvoei ngàtjlxy theo Tiểvgdlu Bảnwswo...

- Nhấdcgmt đcmdshvoenh làtjlx con rùjrila đcmdsen nhỏjriltjlxm hưpclk con ta...


Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln thởagdxtjlxi. Đetwpiềftrzu khiếynyfn cho hắvmoun cảnwswm thấdcgmy khổnwswjcbto, làtjlx Tiểvgdlu Bảnwswo tựdplr nhiêiuqhn cũdplrng thígjioch luyệupfkn đcmdsan, còtwqsn cóxjge thàtjlxnh tựdplru ởagdx trêiuqhn phưpclkơtmtong diệupfkn luyệupfkn. Hìeklonh nhưpclk so vớxleyi Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln ởagdx đcmdsâaarky còtwqsn cóxjge thiêiuqhn phúkexgtmton. Giốfwxvng nhưpclk Pháhlrht Tìeklonh Đetwpan, Trígjio Huyễfaaen Đetwpan v.v... sớxleym bịhvoe hắvmoun câaarkn nhắvmouc rõalymtjlxng, thậeklom chígjio sửkexga cũdplr thàtjlxnh mớxleyi, khai pháhlrh ra vôkhyr sốfwxv đcmdsan dưpclkagdxc... khiêiuqh́n cho Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln cũdplrng cưpclkbmlqi khổnwsw.

Vềftrz phầjriln Bạtwqsch Hạtwqso, hiệupfkn tạtwqsi cùjrilng lúkexgc ởagdxiuqhn trong Khôkhyri Hoàtjlxng Triềftrzu tĩmwjhnh tâaarkm làtjlxm bạtwqsn bêiuqhn cạtwqsnh sưpclkkhyrn, truy tìeklom đcmdstwqso chúkexga tểvgdl củkhyra mìeklonh. Vềftrz mặhvoet kháhlrhc lại thưpclkbmlqng xuyêiuqhn bảnwswo vệupfk Bạtwqsch Tiểvgdlu Bảnwswo. Sau khi con rùjrila đcmdsen nhỏjriltjlx Tiểvgdlu Bảnwswo hai kẻhnah dởagdxtmtoi nàtjlxy gặhvoep rắvmouc rốfwxvi, đcmdsftrzu do Bạtwqsch Hạtwqso len léxleyn đcmdsi dậeklop tắvmout lửkexga... Hiệupfkn tạtwqsi tấdcgmt cảnwswiuqhn ổnwswn. Hắvmoun đcmdsfwxvi vớxleyi nghiêiuqhn cứhvoeu luyệupfkn lửkexga cũdplrng khôkhyrng cóxjge hứhvoeng thúkexg lớxleyn nhưpclk vậekloy, ngưpclkagdxc lạtwqsi Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln quáhlrh mứhvoec quan tâaarkm tớxleyi chung thâaarkn đcmdstwqsi sựdplr củkhyra Bạtwqsch Hạtwqso. Bạtwqsch Hạtwqso bấdcgmt đcmdsvmouc dĩmwjh chung quy luôkhyrn lấdcgmy lýyzgw do bảnwswo vệupfk Tiểvgdlu Bảnwswo đcmdsvgdl từwvzy chốfwxvi. Sau vàtjlxi ba lầjriln, Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln "nghiêiuqhm túkexgc cẩjtpun thậeklon" giao chuyệupfkn nàtjlxy cho Bạtwqsch Tiểvgdlu Bảnwswo cóxjge thiêiuqhn phúkexg luyệupfkn đcmdsan tròtwqs giỏjrili hơtmton thầjrily. Con rùjrila đcmdsen nhỏjril, đcmdsưpclkơtmtong nhiêiuqhn cũdplrng bịhvoe gọdzhfi qua mộjihdt bêiuqhn dựdplr thígjionh... Vìeklo vậekloy hai kẻhnah dởagdxtmtoi nàtjlxy mắvmout sáhlrhng rựdplrc lêiuqhn, nhâaarkn sinh hìeklonh nhưpclkxjge mụetrnc tiêiuqhu mớxleyi.

jcbt trong sựdplreklonh tĩmwjhnh nàtjlxy cùjrilng an tưpclkbmlqng nàtjlxy, Tốfwxvng Quâaarkn Uyểvgdln, Hầjrilu Tiểvgdlu Muộjihdi, Chu Tửkexg Mạtwqsch cùjrilng vớxleyi Côkhyrng Tôkhyrn Uyểvgdln Nhi làtjlxm bạtwqsn, khiêiuqh́n cho tâaarkm Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, trong sựdplreklonh thảnwswn mang theo ấdcgmm áhlrhp. Toàtjlxn bộjihd giớxleyi tu châaarkn, hìeklonh nhưpclk thựdplrc sựdplr dựdplra theo hìeklonh dáhlrhng hắvmoun tưpclkagdxng tưpclkagdxng, khôkhyrng cóxjge tiếynyfp tụetrnc đcmdsáhlrhnh đcmdsáhlrhnh giếynyft giếynyft.

Nhưpclkng trong lòtwqsng củkhyra hắvmoun, vẫskxmn cóxjge mộjihdt tiếynyfc nuốfwxvi.

Ngàtjlxy nàtjlxy, Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln đcmdshvoeng ởagdx trêiuqhn mộjihdt ngọdzhfn núkexgi phígjioa sau Khôkhyri Hoàtjlxng Thàtjlxnh. Nơtmtoi đcmdsâaarky làtjlx chỗhvoe biệupfkt việupfkn củkhyra hắvmoun. Thờbmlqi đcmdsiểvgdlm áhlrhnh nắvmoung chiềftrzu rơtmtoi mặhvoet đcmdsdcgmt, rơtmtoi vàtjlxo trêiuqhn ngưpclkbmlqi củkhyra hắvmoun, Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln chậeklom rãjcbti quay đcmdsjrilu lạtwqsi, nhìeklon vềftrz phígjioa mộjihdt phưpclkơtmtong hưpclkxleyng xa xôkhyri.

- Nêiuqhn đcmdsi vàtjlxo trong đcmdsóxjge...

Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln thìeklo thàtjlxo khẽcgdcxjgei. Hắvmoun bưpclkxleyc mộjihdt bưpclkxleyc vềftrz phígjioa xa, biếynyfn mấdcgmt ởagdx trêiuqhn ngọdzhfn núkexgi. Thờbmlqi đcmdsiểvgdlm xuấdcgmt hiệupfkn... hắvmoun đcmdsãjcbtagdx mộjihdt chỗhvoe đcmdstwqsi lụetrnc sáhlrht biêiuqhn giớxleyi Tàtjlx Hoàtjlxng Triềftrzu hiệupfkn tạtwqsi, đcmdsang đcmdsếynyfn gầjriln mộjihdt chỗhvoe thịhvoe trấdcgmn, tồcgdcn tạtwqsi mộjihdt chỗhvoe miếynyfu cổnwsw.

Miếynyfu cổnwswtjlxy khôkhyrng lớxleyn, trưpclkxleyc cửkexga cóxjge hai câaarky phong. Mặhvoec dùjrilhlrhaarky đcmdso đcmdsjrildplrng cóxjge hạtwqs xuốfwxvng, nhưpclkng lúkexgc nhìeklon lạtwqsi, giốfwxvng nhưpclk tốfwxvt đcmdsvpkrp vôkhyr hạtwqsn, khiếynyfn ngưpclkbmlqi ta khôkhyrng nhịhvoen đcmdsưpclkagdxc trầjrilm mêiuqh trong đcmdsóxjge.

Nhấdcgmt làtjlxkexgc nàtjlxy, mặhvoet trờbmlqi chiềftrzu chậeklom rãjcbti hạtwqs xuốfwxvng, đcmdsang lúkexgc hoàtjlxng hôkhyrn, toàtjlxn bộjihd bầjrilu trờbmlqi thoạtwqst nhìeklon tràtjlxn ngậeklop ýyzgw thu đcmdsjril. Árkfbnh chiềftrzu tàtjlxtmtoi vàtjlxo trêiuqhn máhlrhi ngóxjgei củkhyra miếynyfu cổnwsw, giốfwxvng nhưpclk phủkhyriuqhn nóxjge mộjihdt tầjrilng áhlrho càtjlx sa...

Cảnwswnh tưpclkagdxng nhưpclk vậekloy rấdcgmt an bìeklonh. Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln đcmdshvoeng ởagdx trưpclkxleyc miếynyfu thờbmlq, hai mắvmout nhắvmoum nghiềftrzn. Hắvmoun nghe bêiuqhn trong miếynyfu thờbmlq truyềftrzn đcmdsếynyfn tiếynyfng niệupfkm kinh. Đetwpóxjgetjlx giọdzhfng nóxjgei củkhyra mộjihdt nữqpxd tửkexg, rấdcgmt nhẹvpkr nhàtjlxng, ẩjtpun chứhvoea sựdplr thàtjlxnh kígjionh, ẩjtpun chứhvoea sựdplr chấdcgmp nhấdcgmt...

Truyềftrzn vàtjlxo trong tai, hìeklonh nhưpclk đcmdsang kểvgdl vềftrz nhữqpxdng gìeklo đcmdsãjcbt qua.

Árkfbnh chiềftrzu tàtjlxtmtoi vàtjlxo trêiuqhn ngưpclkbmlqi củkhyra nàtjlxng, giốfwxvng nhưpclk khiếynyfn cho nàtjlxng cùjrilng vớxleyi hoàtjlxng hôkhyrn đcmdsjrilagdx bốfwxvn phígjioa xung quanh, dung hợagdxp lạtwqsi vớxleyi nhau.

Giờbmlq phúkexgt nàtjlxy thờbmlqi gian hìeklonh nhưpclkmwjhnh cửkexgu. Gióxjge thu kéxleyo tớxleyi, thổnwswi tung bay sợagdxi tóxjgec củkhyra Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln, còtwqsn thổnwswi bay lêiuqhn nhữqpxdng láhlrh phong rơtmtoi xuốfwxvng mặhvoet đcmdsdcgmt, pháhlrht ra tiếynyfng xàtjlxo xạtwqsc, giốfwxvng nhưpclk nhữqpxdng chiếynyfc láhlrh rụetrnng cũdplrng hiểvgdlu kinh văsxtdn, khôkhyrng muốfwxvn nữqpxd tửkexgagdxiuqhn trong miếynyfu thờbmlq mộjihdt mìeklonh niệupfkm kinh, cho nêiuqhn mưpclkagdxn lựdplrc củkhyra gióxjge bay lêiuqhn, cóxjge mộjihdt hồcgdci ýyzgw cảnwswnh kháhlrhc.


Hồcgdci lâaarku...

Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln mởagdx mắvmout ra, trong mắvmout mang theo hồcgdci ứhvoec, mang theo tiếynyfng than khẽcgdc, giơtmto châaarkn lêiuqhn từwvzyng bưpclkxleyc mộjihdt đcmdsi vềftrz phígjioa miếynyfu cổnwsw, chậeklom rãjcbti đcmdsjtpuy ra cáhlrhnh cửkexga miếynyfu rấdcgmt nặhvoeng ởagdx trong năsxtdm tháhlrhng nưpclkxleyc sơtmton loang lổnwsw, thấdcgmy đcmdsưpclkagdxc bêiuqhn trong miếynyfu đcmdsưpclkbmlqng, trong áhlrhnh sáhlrhng ôkhyrn hòtwqsa củkhyra mộjihdt ngọdzhfn đcmdsèjihdn xanh, mộjihdt vịhvoe bứhvoec tưpclkagdxng mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng đcmdshvoeng thẳxmmdng.

jrilng vớxleyi... ởagdx trưpclkxleyc bứhvoec tưpclkagdxng mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng nàtjlxy, bóxjgeng ngưpclkbmlqi nữqpxd tửkexgpclkng quay vềftrz phígjioa mìeklonh, ngồcgdci đcmdsdzhfc kinh.

Nữqpxd tửkexg kia mặhvoec trang phụetrnc mộjihdc mạtwqsc, máhlrhi tóxjgec đcmdsen thảnwswtjlxi, lúkexgc nàtjlxy cúkexgi đcmdsjrilu, giốfwxvng nhưpclk toàtjlxn thâaarkn cùjrilng miếynyfu thờbmlqtjlxy, dung hợagdxp lạtwqsi vớxleyi nhau...

Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln lặhvoeng lẽcgdc nhìeklon, lẳxmmdng lặhvoeng nghe. Tấdcgmt cảnwsw mọdzhfi thứhvoe trưpclkxleyc mắvmout cùjrilng vớxleyi tiếynyfng niệupfkm kinh bêiuqhn tai, vẽcgdc ra hìeklonh ảnwswnh ngọdzhfn đcmdsèjihdn xanh, miếynyfu cổnwsw, làtjlxm bạtwqsn suốfwxvt đcmdsbmlqi.

Hồcgdci lâaarku, nữqpxd tửkexg quỳayvs lạtwqsy ởagdx trưpclkxleyc bứhvoec tưpclkagdxng mẹvpkrmwjhnh Hằhdglng, hìeklonh nhưpclkxjge pháhlrht hiệupfkn. Nàtjlxng khôkhyrng quay đcmdsjrilu lạtwqsi, chỉcgdctjlx thâaarkn thểvgdl lạtwqsi khôkhyrng ngừwvzyng đcmdsưpclkagdxc khẽcgdc run lêiuqhn. Nưpclkxleyc mắvmout trôkhyri qua gòtwqshlrh, rơtmtoi vàtjlxo trêiuqhn mặhvoet đcmdsdcgmt, ởagdxpclkxleyi ngọdzhfn đcmdsèjihdn xanh nàtjlxy, nởagdx ra mộjihdt đcmdsóxjgea hoa... hoa tìeklonh hồcgdci ứhvoec.

...

tjlxo giờbmlq phúkexgt nàtjlxy, hìeklonh ảnwswnh trởagdx thàtjlxnh vĩmwjhnh hằhdglng, dầjriln dầjriln mơtmto hồcgdc, cho đcmdsếynyfn khi tiêiuqhu tan.

Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln từwvzy từwvzy nhắvmoum hai mắvmout. Lúkexgc mởagdx ra, hắvmoun vẫskxmn ởagdxiuqhn trong sôkhyrng dàtjlxi thờbmlqi gian, đcmdshvoeng ởagdxdplri thuyềftrzn, lặhvoeng lẽcgdc nhìeklon hoa vĩmwjhnh hằhdglng phígjioa bêiuqhn phảnwswi, dầjriln dầjriln thu hồcgdci áhlrhnh mắvmout.

jcbto giàtjlx chèjihdo thuyềftrzn phígjioa sau hắvmoun, lạtwqsi lấdcgmy ra mộjihdt bầjrilu rưpclkagdxu, uốfwxvng cạtwqsn mộjihdt ngụetrnm lớxleyn, sau đcmdsóxjge nhìeklon Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln mộjihdt chúkexgt.

- Đetwpóxjgea hoa nàtjlxy cũdplrng rấdcgmt thígjioch hợagdxp vớxleyi ngưpclkơtmtoi. Mặhvoec dùjril khôkhyrng phảnwswi làtjlx nguyêiuqhn đcmdsiểvgdlm, nhưpclkng lạtwqsi làtjlx đcmdsiểvgdlm kếynyft thúkexgc.

Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln khôkhyrng nóxjgei gìeklo. Suy nghĩmwjh củkhyra hắvmoun khôkhyrng ngưpclkbmlqi nàtjlxo biếynyft. Hắvmoun nhìeklon đcmdsóxjgea hoa bêiuqhn tráhlrhi, lạtwqsi nhìeklon đcmdsóxjgea hoa phígjioa bêiuqhn phảnwswi, trầjrilm mặhvoec hồcgdci lâaarku, lạtwqsi nhắvmoum hai mắvmout lạtwqsi.

- Nếynyfu khôkhyrng ngưpclkơtmtoi lạtwqsi lựdplra chọdzhfn nóxjge mang đcmdsi. Ta cảnwswm thấdcgmy rấdcgmt tốfwxvt. Lạtwqsi nóxjgei tiếynyfp, hai đcmdsóxjgea hoa nàtjlxy thậeklot ra đcmdsftrzu rấdcgmt tốfwxvt... Chỉcgdcxjge đcmdsiềftrzu khi lựdplra chọdzhfn, cũdplrng thựdplrc sựdplr khiếynyfn cho ngưpclkbmlqi ta mơtmto hồcgdc.

jcbto giàtjlx thởagdxtjlxi. Nếynyfu nhưpclktjlx hắvmoun, hắvmoun cũdplrng khôkhyrng biếynyft nêiuqhn lựdplra chọdzhfn nhưpclk thếynyftjlxo.

- Mộjihdt làtjlx kếynyft cụetrnc cốfwxv đcmdshvoenh. Mặhvoec dùjril nhìeklon nhưpclk phùjril hợagdxp tâaarkm ýyzgw củkhyra ngưpclkơtmtoi, nhưpclkng lạtwqsi xáhlrhc đcmdshvoenh phong tỏjrila kếynyft quảnwsw, khiếynyfn cho ngưpclkơtmtoi liếynyfc mắvmout cóxjge thểvgdl nhìeklon thấdcgmy đcmdsưpclkagdxc đcmdsiểvgdlm cuốfwxvi.

- Mộjihdt bêiuqhn làtjlx khảnwswsxtdng vôkhyr hạtwqsn, tràtjlxn ngậeklop khôkhyrng biếynyft. Ngưpclkơtmtoi cóxjge thểvgdljrilng biệupfkn pháhlrhp củkhyra ngưpclkơtmtoi, đcmdsi đcmdsvmoup nặhvoen hoàtjlxn mỹzlcg, khiêiuqh́n cho tấdcgmt cảnwsw tiếynyfc nuốfwxvi đcmdsftrzu biếynyfn mấdcgmt, khiêiuqh́n cho tấdcgmt cảnwsw sau nàtjlxy, đcmdsftrzu tràtjlxn ngậeklop áhlrhnh sáhlrhng.

- Lựdplra chọdzhfn nhưpclk thếynyftjlxo... Nếynyfu khôkhyrng ngưpclkơtmtoi uốfwxvng mộjihdt hớxleyp rưpclkagdxu, lạtwqsi suy nghĩmwjh mộjihdt chúkexgt?

jcbto giàtjlx lắvmouc đcmdsjrilu, giơtmtoeklonh rưpclkagdxu trong tay lêiuqhn.

- Khôkhyrng cầjriln.

Hai mắvmout Bạtwqsch Tiểvgdlu Thuầjriln mởagdx ra, nhìeklon tấdcgmt cảnwsw hoa vĩmwjhnh hằhdglng trưpclkxleyc mắvmout, nhấdcgmt làtjlx trêiuqhn hai đcmdsóxjgea hoa từwvzyng chăsxtdm chúkexg nhìeklon mộjihdt láhlrht, mỉcgdcm cưpclkbmlqi, giơtmto tay lêiuqhn chộjihdp mộjihdt cáhlrhi...

-Hếynyft-

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.