Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 1395 : Cảm nghĩ của tác giả và dịch giả khi hoàn thành bản PNTT2

    trước sau   
Dịcvyuch: Đkdufnqhmc Hàbzznnh + Chưoivdbzznng Thiêlvevn + Đkdufwcdyu Đkdufoewy + Vìtgbt anh vôpucztgbtnh

Nhóxizkm dịcvyuch Phàbzznm Nhânldqn Tôpuczng

***

Cảzsplm nghĩurbc hoàbzznn thàbzznnh bảzspln Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn (bảzspln Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn hoàbzznn thàbzznnh, cũpuwung khôpuczng đbjxthplpi biểqceau chuyệzkjin xưoivda phàbzznm nhânldqn tu tiêlvevn kếyajot thúzyoec ^^)

Thờzvvci gian qua mau, truyệzkjin Phàbzznm Nhânldqn Tu Tiêlvevn chi Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn đbjxtếyajon thờzvvci đbjxtiểqceam kếyajot thúzyoec. Phàbzznm Nhânldqn Tu Tiêlvevn bảzspln Nhânldqn Giớpjiei Thiêlvevn đbjxtếyajon nay đbjxtãcmpr qua mưoivdzvvci ba năsmhhm. Sau vôpucz sốaxei đbjxtêlvevm khôpuczng ngủlcse, rốaxeit cuộnqhmc viếyajot xong toàbzznn bộnqhm cốaxei sựkduf vềunfbbzznn Lậwcdyp. Nhưoivd trúzyoet đbjxtưoivdfbwic gáxizknh nặicrqng!

Thờzvvci đbjxtiểqceam Phàbzznm Nhânldqn Tu Tiêlvevn bảzspln Linh giớpjiei hoàbzznn thàbzznnh, ta nhậwcdyn đbjxtưoivdfbwic rấsmhht nhiềunfbu cânldqu hỏoewyi củlcsea ngưoivdzvvci mêlvev truyệzkjin, khi nàbzzno Phàbzznm Nhânldqn Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn bắvaeft đbjxtssewu? Đkdufqcea mọaxeii ngưoivdzvvci chờzvvc mong, Vong Ngữwubx mừwubxng rỡhplp lạhplpi cảzsplm thấsmhhy tânldqm thầssewn bấsmhht đbjxtcvyunh. Chỉyajo Nhânldqn Giớpjiei Thiêlvevn cơwubx hồihux đbjxtãcmpr tiêlvevu hếyajot sạhplpch tânldqm lựkdufc củlcsea ta, ta thậwcdyt sựkduf khôpuczng dáxizkm tiếyajop tụhgnzc viếyajot. Sau đbjxtóxizkbzzni năsmhhm, mặicrqc dùotjz viếyajot hai bộnqhm « Ma Thiêlvevn Kýgfrd », « Huyềunfbn Giớpjiei Chi Môpuczn », trong lòxcxfng ta vẫbbfpn nhớpjie mong nhấsmhht làbzzn Phàbzznm Nhânldqn. Cho Hàbzznn Lậwcdyp mộnqhmt kếyajot cụhgnzc mộnqhmt mựkdufc làbzzn giấsmhhc mộnqhmng củlcsea ta. Lúzyoec rảzsplnh rỗbweii cũpuwung suy nghĩurbc mộnqhmt íiugzt tìtgbtnh tiếyajot, nhưoivdng tổbxivng thểqcea khôpuczng làbzznm cho mìtgbtnh hàbzzni lòxcxfng.
Kếyajot cụhgnzc Hàbzznn Lậwcdyp nhưoivd thếyajobzzno đbjxtânldqy, đbjxtânldqy làbzzn vấsmhhn đbjxtunfb ta mộnqhmt mựkdufc suy nghĩurbc. Ngưoivdzvvci đbjxtãcmpr trung niêlvevn, thưoivdzvvcng suy nghĩurbc lung tung, ýgfrd nghĩurbca tồihuxn tạhplpi ởbzzn đbjxtânldqu? Cho ngưoivdơwubxi thêlvevm mộnqhmt cơwubx hộnqhmi lựkdufa chọaxein, ngưoivdơwubxi cóxizkbzzn ngưoivdơwubxi bânldqy giờzvvc hay khôpuczng? Ngưoivdơwubxi cóxizk thuậwcdyn buồihuxm xuôpuczi gióxizk hay làbzzn gậwcdyp ghềunfbnh? Mộnqhmt ngưoivdzvvci cóxizk thểqcea quyếyajot đbjxtcvyunh vậwcdyn mệzkjinh mìtgbtnh? Vậwcdyn mệzkjinh phảzspli chăsmhhng cóxizk thểqcea cảzspli biếyajon?

Ta tựkduf hỏoewyi mìtgbtnh, cũpuwung đbjxtang hỏoewyi Hàbzznn Lậwcdyp. Mỗbweii lầssewn nhìtgbtn thấsmhhy ảzsplnh chụhgnzp ngânldqy ngôpucz củlcsea mìtgbtnh thờzvvci niêlvevn thiếyajou, đbjxtnqhmt nhiêlvevn cóxizk linh cảzsplm. Dùotjz ta khôpuczng viếyajot Phàbzznm Nhânldqn Tu Tiêlvevn Truyệzkjin, ta vẫbbfpn sẽuhnw đbjxti viếyajot mộnqhmt chuyệzkjin xưoivda kháxizkc, cuốaxeii cùotjzng vẫbbfpn làbzzn con đbjxtưoivdzvvcng sáxizkng táxizkc, đbjxti truy tìtgbtm lýgfrdoivdbzznng củlcsea mìtgbtnh, cóxizk thểqcea quáxizk trìtgbtnh kháxizkc nhau, cóxizk thểqcea kếyajot cụhgnzc kháxizkc nhau, nhưoivdng tânldqm ta khôpuczng thay đbjxtbxivi. Sau đbjxtóxizk ta bắvaeft đbjxtssewu suy nghĩurbc cho cốaxei sựkduf Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn.

Mấsmhhy năsmhhm gầssewn đbjxtânldqy hoạhplpt đbjxtnqhmng xãcmpr hộnqhmi dầssewn dầssewn nhiềunfbu, cóxizk khi khôpuczng thểqcea thoáxizkt thânldqn, màbzzn ta lạhplpi khôpuczng quen giao lưoivdu, cảzsplm giáxizkc hữwubxu lựkdufc vôpucznldqm. Màbzzn cốaxei sựkduf phàbzznm nhânldqn thiêlvevn đbjxtssewu vạhplpn tựkduf, phụhgnzc búzyoet đbjxtôpuczng đbjxtzsplo, làbzznm sao chỉyajonh hợfbwip hếyajot sứkdufc đbjxtqcea Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn cóxizk thểqcea diễpwsun ra trong nộnqhmi tânldqm ta, đbjxtang nổbxivi lêlvevn sau nhiềunfbu năsmhhm đbjxtnldqng đbjxtwubxng, dầssewn dầssewn cóxizk manh mốaxeii. Cuốaxeii năsmhhm 2017, rốaxeit cuộnqhmc ta quyếyajot đbjxtcvyunh bắvaeft đbjxtssewu viếyajot tiếyajop Phàbzznm Nhânldqn.

Nhoáxizkng mộnqhmt cáxizki đbjxtãcmpr qua hơwubxn hai năsmhhm, Phàbzznm Nhânldqn Tu Tiêlvevn Truyệzkjin Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn rốaxeit cuộnqhmc cũpuwung đbjxtếyajon thờzvvci đbjxtiểqceam hoàbzznn thàbzznnh. Hàbzznn Lậwcdyp từwubx phàbzznm nhânldqn trảzspli qua khóxizk khăsmhhn trắvaefc trởbzzn trởbzzn thàbzznnh Chíiugzpuczn Đkdufhplpo Tổbxiv, nhưoivdng cuốaxeii cùotjzng hắvaefn vẫbbfpn từwubx bỏoewy Đkdufhplpo Tổbxiv, lựkdufa chọaxein con đbjxtưoivdzvvcng củlcsea mìtgbtnh, đbjxtqcea khôpuczng bịcvyu ưoivdpjiec thúzyoec. Lựkdufa chọaxein cóxizkoivdfbwiu cóxizk tràbzzn, cóxizk ba năsmhhm bạhplpn thânldqn, cóxizk ngưoivdzvvci yêlvevu làbzznm bạhplpn, cóxizk con trai, cóxizk con gáxizki.

zyoet lựkdufc Vong Ngữwubxxizk hạhplpn, trong chuyệzkjin xưoivda Hàbzznn Lậwcdyp cóxizk rấsmhht nhiềunfbu đbjxtiềunfbu tiếyajoc nuốaxeii, còxcxfn cóxizk rấsmhht nhiềunfbu suy nghĩurbc khôpuczng viếyajot ra, bấsmhht kểqcea thếyajobzzno cũpuwung đbjxtãcmpr giảzspli quyếyajot xong mộnqhmt đbjxtaxeing tânldqm sựkduf củlcsea ta. Thờzvvci gian sau sẽuhnw viếyajot mộnqhmt íiugzt cốaxei sựkdufbzzn trong chíiugznh văsmhhn khôpuczng nóxizki đbjxtếyajon, lấsmhhy hìtgbtnh thứkdufc phiêlvevn ngoạhplpi thiêlvevn pháxizkt ra, đbjxtunfbn bùotjz mộnqhmt chúzyoet tiếyajoc nuốaxeii củlcsea mọaxeii ngưoivdzvvci.

bzznn Lậwcdyp đbjxtãcmprxizk kếyajot cụhgnzc, màbzzn Vong Ngữwubx vẫbbfpn còxcxfn phảzspli tiếyajop tụhgnzc. Tưoivdơwubxng lai, hi vọaxeing cáxizkc bạhplpn đbjxtaxeic cóxizk thểqcea tiếyajop tụhgnzc kếyajot bạhplpn cùotjzng đbjxti vớpjiei ta.

Tiêlvevn Giớpjiei Thiêlvevn hoàbzznn tấsmhht chỉyajobzzn mộnqhmt đbjxtiểqceam dừwubxng trong thếyajo giớpjiei quan Phàbzznm Nhânldqn, toàbzznn bộnqhm đbjxthplpi thếyajo giớpjiei Phàbzznm Nhânldqn còxcxfn cóxizk thểqcea đbjxtzspln sinh ra cốaxei sựkduf truyềunfbn kỳaxsy mớpjiei. Vong Ngữwubxpuwung khôpuczng loạhplpi trừwubx, vềunfb sau cóxizkbzznng nhiềunfbu cảzsplm hứkdufng tíiugzch lũpuwuy, lạhplpi đbjxti viếyajot mộnqhmt "Hàbzznn Lậwcdyp" kháxizkc trong thếyajo giớpjiei Phàbzznm Nhânldqn kháxizkc, mộnqhmt chuyệzkjin tu tiêlvevn truyệzkjin đbjxticrqc sắvaefc.

Vong Ngữwubx lạhplpi báxizko trưoivdpjiec, quyểqcean tiểqceau thuyếyajot tiếyajop theo vẫbbfpn làbzzn loạhplpi tu tiêlvevn, đbjxthplpi kháxizki trong tháxizkng năsmhhm năsmhhm nay bắvaeft đbjxtssewu đbjxtăsmhhng nhiềunfbu kỳaxsybzzn Qidian, hi vọaxeing đbjxtếyajon lúzyoec đbjxtóxizkxizkc bạhplpn đbjxtaxeic chúzyoe ýgfrd nhiềunfbu hơwubxn.

Cuốaxeii cùotjzng, Vong Ngữwubx chânldqn thàbzznnh cảzsplm ơwubxn tấsmhht cảzspl thưoivd hữwubxu nhiềunfbu năsmhhm theo dõluqli! Nhiềunfbu năsmhhm làbzznm bạhplpn! Vạhplpn phầssewn cảzsplm tạhplp mọaxeii ngưoivdzvvci!

***

Cảzsplm nghĩurbc củlcsea nhữwubxng Dịcvyuch giảzspl dịcvyuch nhữwubxng chưoivdơwubxng cuốaxeii cùotjzng củlcsea pntt2:

wubxn mưoivdzvvci năsmhhm từwubxzyoec bắvaeft đbjxtssewu đbjxtaxeic pntt, đbjxtãcmprxizk nhữwubxng thứkduf thay đbjxtbxivi trong từwubxng ấsmhhy năsmhhm nhưoivdng tìtgbtnh yêlvevu dàbzznnh cho pntt vẫbbfpn vậwcdyy, cảzsplm xúzyoec vẫbbfpn thếyajo, vẫbbfpn mong chờzvvc ngóxizkng trôpuczng từwubxng chưoivdơwubxng đbjxtqcea rồihuxi chẳhpejng thểqcea thỏoewya mãcmprn khi đbjxtaxeic xong. Cóxizk thểqcea vớpjiei nhiềunfbu ngưoivdzvvci pntt tu tiêlvevn khôpuczng quáxizk hay nhưoivdng vớpjiei ta nóxizkbzzn thưoivdpjiec đbjxto, làbzzn chuẩbwein mựkdufc củlcsea nhữwubxng truyệzkjin ta đbjxtaxeic sau nàbzzny.

iugz dụhgnz nhưoivd nhânldqn vậwcdyt chíiugznh củlcsea truyệzkjin kháxizkc ta đbjxtaxeic, nếyajou khôpuczng đbjxtưoivdơwubxc cao to đbjxten hôpuczi nhưoivd anh Lậwcdyp thìtgbt íiugzt ra phảzspli cóxizkiugz chấsmhht xáxizkm chứkduf đbjxtwubxng cóxizk kiểqceau nãcmpro tàbzznn, cho mìtgbtnh làbzznpucz đbjxtcvyuch chảzspl sợfbwi thằnldqng nàbzzno. Hoặicrqc quáxizk tựkduf luyếyajon bảzspln thânldqn, đbjxtgpstp trai tớpjiei mứkdufc gáxizki nóxizk đbjxtòxcxfi đbjxtèluql ra... hay đbjxti ngoàbzzni đbjxtưoivdzvvcng nhặicrqt cụhgnzc sh*t màbzznpuwung cóxizk thểqceaxizka thàbzznnh vàbzznng.
Pntt cuốaxeii cùotjzng đbjxtãcmpr đbjxti đbjxtếyajon đbjxtiểqceam cuốaxeii, kếyajot thúzyoec hàbzznnh trìtgbtnh dang dởbzzn củlcsea nóxizkbzzn bao đbjxtnqhmc giảzspl, vẫbbfpn cóxizk chúzyoet tiếyajoc nuốaxeii hụhgnzt hẫbbfpng nhưoivdng biếyajot sao đbjxtưoivdfbwic, buổbxivi tiệzkjic nàbzzno rồihuxi cũpuwung đbjxtếyajon lúzyoec phảzspli tàbzznn.

Nhânldqn đbjxtânldqy xin cảzsplm ơwubxn mọaxeii ngưoivdzvvci trong nhóxizkm dịcvyuch thờzvvci gian qua đbjxtãcmpr giúzyoep đbjxthplptgbtnh, vàbzzn cho mìtgbtnh đbjxtưoivdfbwic thựkdufc hiệzkjin niềunfbm đbjxtam mêlvev. Xin chúzyoec cho mọaxeii ngưoivdzvvci vàbzznpuczng đbjxtihux phàbzznm nhânldqn tôpuczng sẽuhnw luôpuczn tràbzznn trềunfb sứkdufc khỏoewye vàbzzn đbjxtưoivdfbwic nhiềunfbu niềunfbm vui trong cuộnqhmc sốaxeing

Dịcvyuch giảzspl: Vìtgbt anh vôpucztgbtnh.

puwung kháxizknldqu kểqcea từwubx khi lọaxeit hốaxei Phàbzznm nhânldqn tu tiêlvevn truyệzkjin, đbjxtãcmpr từwubxng mộnqhmt thờzvvci ăsmhhn ngủlcse chỉyajobzzni tiếyajong, ôpuczm đbjxtiệzkjin thoạhplpi trong tay càbzzny khôpuczng ngừwubxng nghỉyajo từwubxng chưoivdơwubxng truyệzkjin, theo bưoivdpjiec chânldqn Lậwcdyp đbjxten từwubxng bưoivdpjiec đbjxthplpp tu tiêlvevn giớpjiei. Từwubx Thấsmhht Huyềunfbn Môpuczn đbjxtếyajon Hoàbzznng Phong Cốaxeic, huyếyajot sắvaefc thìtgbt luyệzkjin,... cho đbjxtếyajon trậwcdyn chiếyajon Mãcmproivdơwubxng,...từwubxng tíiugznh toáxizkn, tânldqm cơwubx thânldqm sânldqu khôpuczng lưoivdzvvcng đbjxtưoivdfbwic thểqcea hiệzkjin qua từwubxng chi tiếyajot. Nhữwubxng trậwcdyn PK đbjxtyajonh cao nổbxivi da gàbzzn, thêlvevm nhiềunfbu giao dịcvyuch đbjxtssewy rủlcsei ro, tham gia nhiềunfbu phóxizk bảzspln cựkdufc kỳaxsy hung hiểqceam màbzzn đbjxtáxizknh đbjxtbxivi lạhplpi chỉyajoxizk thểqceabzzn chếyajot khôpuczng toàbzznn thânldqy! Đkdufôpuczi khi làbzzn nhữwubxng phúzyoet giânldqy tìtgbtnh cảzsplm củlcsea Lậwcdyp vớpjiei cáxizkc mỹwize nữwubx trong truyệzkjin, hay nhữwubxng lờzvvci tựkduftgbtnh màbzznxizkc nhânldqn vậwcdyt nữwubx khôpuczng dáxizkm thổbxiv lộnqhm... đbjxtunfbu khiếyajon cho cânldqu truyệzkjin khôpuczng quáxizk khôpucz khan. Dầssewn dầssewn theo dẫbbfpn dắvaeft logic củlcsea táxizkc giảzspl, Lậwcdyp dầssewn dầssewn bưoivdpjiec lêlvevn đbjxtyajonh cao: Thiêlvevn Nam đbjxtzkji nhấsmhht kiếyajom tu (Nhânldqn giớpjiei)- Đkdufzkji nhấsmhht Đkdufhplpi thừwubxa (Linh giớpjiei) - Hàbzznn Thiêlvevn Tôpuczn (Tiêlvevn giớpjiei).

Sau khi phầssewn 1 kếyajot thúzyoec, cũpuwung làbzzn mộnqhmt chuỗbweii ngàbzzny tiếyajoc nuốaxeii mộnqhmt bộnqhm truyệzkjin hay lạhplpi hếyajot nhanh nhưoivd vậwcdyy T_T. Tạhplpi hạhplp thậwcdyt sựkduf rấsmhht vui khi nghe tin táxizkc giảzspl Vong Ngữwubx sẽuhnw ra mắvaeft phầssewn 2, vàbzzn sau đbjxtóxizk...tấsmhht nhiêlvevn rồihuxi! Làbzzn chuỗbweii ngàbzzny chờzvvc đbjxtfbwii từwubxng chưoivdơwubxng truyệzkjin ra đbjxtqceaxizk thểqcea thoảzsplwubxn nghiệzkjin ( chíiugzch bi đbjxtsmhhy), mỗbweii ngàbzzny 2 bi, đbjxtaxeic xong thìtgbt sẽuhnwbzzno bàbzznn luậwcdyn cùotjzng mọaxeii ngưoivdzvvci, đbjxtaxeic bao nhiêlvevu bìtgbtnh luậwcdyn chấsmhht lưoivdfbwing, cùotjzng nhau dựkduf đbjxtxizkn nộnqhmi dung tiếyajop theo,...v.v. Nhưoivdng thờzvvci gian thấsmhhm thoáxizkt thoi đbjxtưoivda, đbjxtiềunfbu gìtgbt đbjxtếyajon cũpuwung phảzspli đbjxtếyajon, tiệzkjic vui nàbzzno rồihuxi cũpuwung đbjxtếyajon lúzyoec tàbzznn, Phàbzznm nhânldqn tu tiêlvevn cũpuwung vậwcdyy, cũpuwung phảzspli đbjxtếyajon ngàbzzny hôpuczm nay - ngàbzzny kếyajot thúzyoec phầssewn 2 bộnqhm truyệzkjin - Phàbzznm nhânldqn tu tiêlvevn Tiêlvevn giớpjiei thiêlvevn. Mặicrqc dùotjz kếyajot phầssewn 2 nàbzzny, táxizkc giảzspl vẫbbfpn đbjxtqcea lạhplpi cho đbjxtnqhmc giảzspl nhiềunfbu tiếyajoc nuốaxeii, thếyajo nhưoivdng ânldqu cũpuwung làbzznxizki kếyajot thàbzznnh côpuczng cho bộnqhm truyệzkjin nàbzzny rồihuxi!!!

Tạhplpi hạhplp - Đkdufwcdyu đbjxtoewy, mặicrqc dùotjz đbjxtếyajon vớpjiei nhóxizkm Phàbzznm nhânldqn tôpuczng trễpwsu, cũpuwung chỉyajo đbjxti cùotjzng team gầssewn 1 nửsmpaa chặicrqng đbjxtưoivdzvvcng. Quãcmprng thờzvvci gian nàbzzny, cảzsplm ơwubxn nhóxizkm dịcvyuch đbjxtãcmpr giúzyoep đbjxthplp (nhấsmhht làbzzn huynh Đkdufnqhmc Hàbzznnh - trưoivdbzznng nhóxizkm màbzzn) tạhplpo đbjxtiềunfbu kiệzkjin cho Đkdufwcdyu Đkdufoewy đbjxtưoivdfbwic thoảzspl sứkdufc đbjxtam mêlvev, theo kỹwizewubxn từwubxng cânldqu từwubxng chữwubx củlcsea từwubxng chưoivdơwubxng truyệzkjin, đbjxtqceaxizk thểqcea thấsmhhm đbjxtưoivdfbwic cáxizki hay củlcsea nóxizkpuwung nhưoivdluqlbzznng hơwubxn trong nộnqhmi dung cânldqu truyệzkjin. Đkdufwcdyu đbjxtoewy gửsmpai lờzvvci cảzsplm ơwubxn tớpjiei mọaxeii ngưoivdzvvci, chúzyoec mọaxeii ngưoivdzvvci vui vẻwtlvbzzn thàbzznnh côpuczng hơwubxn trong cuộnqhmc sốaxeing. Vàbzzn biếyajot đbjxtânldqu đbjxtưoivdfbwic, chúzyoeng ta lạhplpi đbjxtưoivdfbwic song hàbzznnh trong mộnqhmt bộnqhm siêlvevu phẩbweim nàbzzno kháxizkc thìtgbt sao!! (☞゚ヮ゚)☞

- --- Đkdufwcdyu Đkdufoewy - lưoivdu búzyoet ----

nldqy a, lờzvvci hay ýgfrd đbjxtgpstp cáxizkc anh em kháxizkc nóxizki hếyajot rồihuxi, màbzzn ta cũpuwung dốaxeit văsmhhn nữwubxa nêlvevn trong quáxizk trìtgbtnh pháxizkt biểqceau cảzsplm nghĩurbcxizk đbjxtiềunfbu chi bốaxeii rốaxeii, kíiugznh mong quýgfrd vịcvyu đbjxtnqhmc giảzsplotjzng bàbzzn con xa gầssewn rộnqhmng lưoivdfbwing tha thứkduf...

Cảzsplm nghĩurbc củlcsea ta thếyajobzzno khi Phàbzznm nhânldqn kếyajot thúzyoec ấsmhhy hởbzzn? Làbzzn mộnqhmt Phàbzznm mêlvev, ta thấsmhhy hơwubxi hụhgnzt hẫbbfpng khi đbjxtssewu truyệzkjin ưoivda thíiugzch củlcsea mìtgbtnh khétxqkp lạhplpi. Làbzzn ngưoivdzvvci dịcvyuch, ta thấsmhhy nhẹgpst nhõluqlm. Mộnqhmt phầssewn cho bảzspln thânldqn, mộnqhmt phầssewn cho trưoivdbzznng nhóxizkm dịcvyuch. Xétxqkt khốaxeii lưoivdfbwing đbjxtóxizkng góxizkp thìtgbtpuczng sứkdufc mộnqhmt kẻwtlv tậwcdyp tàbzznnh dịcvyuch dọaxeit nửsmpaa mùotjza nhưoivd ta bỏoewy ra chẳhpejng đbjxtáxizkng làbzzn bao. Ta làbzznm việzkjic cũpuwung tuỳaxsy hứkdufng nữwubxa. Phảzspli chưoivdơwubxng nàbzzno hay ta mớpjiei dịcvyuch, hoặicrqc phảzspli nịcvyunh thìtgbt mớpjiei dịcvyuch cho cơwubx. Khôpuczng nhưoivd ngưoivdzvvci vấsmhht vảzspl nhấsmhht nhóxizkm dịcvyuch Phàbzznm Nhânldqm Tu Tiêlvevn, chảzspl Đkdufnqhmc Hàbzznnh. Vấsmhht vảzspl cụhgnz thểqcea thếyajobzzno thìtgbt thôpuczi ta khỏoewyi kểqcea, khôpuczng quýgfrd vịcvyu lạhplpi nghĩurbc ta đbjxtàbzznn bàbzzn, kểqceapuczng. Khẹgpstc khẹgpstc...

xizkm lạhplpi, mấsmhhy anh em nhóxizkm dịcvyuch đbjxtunfbu ăsmhhn cơwubxm nhàbzznxizkc tùotjzbzznbzznng tổbxivng hếyajot. Ta biếyajot cóxizk ngưoivdzvvci còxcxfn thứkdufc đbjxtêlvevm thứkdufc hôpuczm dịcvyuch miễpwsun phíiugz cho kịcvyup tiếyajon đbjxtnqhm nữwubxa cơwubx, vậwcdyy nêlvevn kíiugznh mong bàbzzn con quýgfrd vịcvyu đbjxtnqhmc giảzspl gầssewn xa giơwubx cao đbjxtáxizknh khẽuhnw, đbjxtôpucz-nếyajot cho anh em chúzyoeng tôpuczi thiệzkjic nhiềunfbu. Ahihi...

Sau cùotjzng, ta kíiugznh chúzyoec quýgfrd vịcvyu đbjxtnqhmc giảzsplotjzng bàbzzn con xa gầssewn dồihuxi dàbzzno sứkdufc khoẻwtlv.

Chúzyoec quýgfrd vịcvyucmpri giữwubx đbjxtưoivdfbwic nhữwubxng kỷctaw niệzkjim đbjxtgpstp cùotjzng Phàbzznm Nhânldqn Tu Tiêlvevn!

Hẹgpstn gặicrqp lạhplpi quýgfrd vịcvyubzzn mộnqhmt đbjxtssewu truyệzkjin kháxizkc trong mộnqhmt ngàbzzny khôpuczng xa...

Lậwcdyp đbjxten sốaxeing mãcmpri trong lýgfrdoivdbzznng vàbzzn sựkduf nghiệzkjip củlcsea anh em Phàbzznm mêlvev!

- --

Ngọaxeic Thụhgnznldqm Phong Bụhgnz Bẫbbfpm Mỹwize Miềunfbu đbjxtíiugzch Chưoivdbzznng Thiêlvevn

A.k.a. Đkdufbzznn chủlcse Bạhplpch Ngọaxeic Càbzzn Khịcvyua Lânldqm Ly Đkdufbzznn

Mọaxeii ngưoivdzvvci đbjxtãcmprxizki hếyajot rồihuxi, ta biếyajot nóxizki gìtgbt đbjxtânldqy, thôpuczi thìtgbt nghĩurbctgbtxizki nấsmhhy vậwcdyy. Sau khi pntt1 kếyajot thúzyoec, ta vẫbbfpn luôpuczn theo dõluqli ngàbzzny pntt2 ra đbjxtzvvci. Bấsmhht ngờzvvc cuốaxeii 2017 pntt2 ra, ta theo link trêlvevn fb vàbzznbzzno Bạhplpch ngọaxeic sáxizkch.

Ngàbzzny đbjxtóxizk, ta ko đbjxtaxeic đbjxtưoivdfbwic bảzspln convert, nêlvevn chỉyajo đbjxtaxeic bảzspln dịcvyuch màbzzn thôpuczi. Lúzyoec ta vàbzzno thìtgbt bảzspln dịcvyuch cũpuwung đbjxtãcmprwubxn 100 rồihuxi, đbjxtaxeic mộnqhmt lèluqlo đbjxtếyajon hếyajot bảzspln dịcvyuch, còxcxfn lạhplpi vàbzzni chưoivdơwubxng convert chưoivda ai dịcvyuch. Ngồihuxi đbjxtfbwii, nhưoivdng thấsmhhy cóxizk vẻwtlvwubxi chậwcdym, lúzyoec đbjxtóxizk lệzkjich đbjxtếyajon 4-5 chưoivdơwubxng so vớpjiei bảzspln dịcvyuch. Vớpjiei mong muốaxein theo kịcvyup pntt vàbzzn thảzsplo luậwcdyn vớpjiei mọaxeii ngưoivdzvvci, nêlvevn ta nhảzsply vàbzzno dịcvyuch thửsmpa. Chưoivdơwubxng đbjxtssewu ta màbzzny mòxcxf ngồihuxi từwubx 3h chiềunfbu đbjxtếyajon 8h tốaxeii mớpjiei xong, mấsmhht đbjxtếyajon 5h mớpjiei xong mộnqhmt chưoivdơwubxng, nhưoivdng bảzspln dịcvyuch chảzspl tớpjiei đbjxtânldqu, khiếyajon cho trưoivdbzznng nhóxizkm dịcvyuch lúzyoec đbjxtóxizkbzzncmpro Cubihu biêlvevn toáxizkt mồihuxpuczi hộnqhmt. Lúzyoec đbjxtóxizk ta cũpuwung cảzsplm thấsmhhy quãcmpri, vìtgbt vừwubxa tốaxein thờzvvci gian, vừwubxa mệzkjit, đbjxtau lưoivdng lạhplpi đbjxtau đbjxtssewu. Nhưoivdng dầssewn dầssewn quen vớpjiei văsmhhn phong lãcmpro Vong, ta dịcvyuch nhanh hơwubxn, từwubx 5h xuốaxeing 2h, rồihuxi 1h, sau nàbzzny chỉyajo 45p mộnqhmt chưoivdơwubxng. Rồihuxi lãcmpro Cubihu bậwcdyn việzkjic ngoàbzzni đbjxtzvvci, lãcmpro nhắvaefn gửsmpai cho ta làbzzn thay lãcmpro ấsmhhy làbzznm trưoivdbzznng nhóxizkm dịcvyuch. Ta ko đbjxtihuxng ýgfrdtgbt ko muốaxein chịcvyuu tráxizkch nhiệzkjim chíiugznh. Nhưoivdng lãcmpro bỏoewy ngang, lúzyoec đbjxtóxizk ko ai gáxizknh team buộnqhmc ta phảzspli gáxizknh. Mộnqhmt mìtgbtnh ta gáxizknh team mộnqhmt đbjxtoạhplpn thờzvvci gian thìtgbtxizk đbjxtzkji Tiểqceau Mjnh vàbzzno, sau đbjxtóxizkbzzn đbjxtzkji tửsmpa Lạhplpc Đkdufinh Đkdufang, rồihuxi Miêlvevu Nhưoivd muộnqhmi, Mạhplpc Mặicrqc Phi Ngữwubx, Đkdufwcdyu Đkdufoewy, Chưoivdbzznng Thiêlvevn, hoangdz2014, NguyenDzung, Tiểqceau Táxizkn Tu, Vìtgbt anh vôpucztgbtnh..., vàbzzn mộnqhmt sốaxei anh chịcvyu em kháxizkc.

Cuốaxeii cùotjzng bảzspln dịcvyuch đbjxtãcmpr xong, gầssewn 1400 chưoivdơwubxng, bảzspln thânldqn ta dịcvyuch cũpuwung hơwubxn 500 chưoivdơwubxng, pntt2 kếyajot thúzyoec vớpjiei nhiềunfbu tiếyajoc nuốaxeii vìtgbt chưoivda thoảzsplcmprn cáxizkc Phàbzznm mêlvev nhưoivd ta. Nhưoivdng ta vẫbbfpn luôpuczn cáxizkm ơwubxn Táxizkc giảzspl Vong Ngữwubx đbjxtãcmpr cho ta mộnqhmt bộnqhm truyệzkjin hay nhấsmhht trong cáxizkc bộnqhm truyệzkjin tu tiêlvevn màbzzn ta đbjxtãcmpr đbjxtaxeic. Cáxizkm ơwubxn tấsmhht cảzspl anh chịcvyu em dịcvyuch giảzspl, vàbzznxizkc bạhplpn đbjxtaxeic đbjxtãcmprlcseng hộnqhm đbjxtaxeic vàbzzn donate cho nhóxizkm dịcvyuch. Cáxizkm ơwubxn Bạhplpch ngọaxeic sáxizkch đbjxtãcmpr mang bảzspln dịcvyuch đbjxtếyajon cho ta vàbzznxizkc đbjxthplpo hữwubxu Phàbzznm mêlvev, tạhplpo mộnqhmt sânldqn chơwubxi làbzznnh mạhplpnh cho anh em.

Cuốaxeii cùotjzng, chúzyoec anh chịcvyu em luôpuczn sứkdufc khoẻwtlv, vưoivdfbwit qua đbjxthplpi dịcvyuch Corona, vàbzzn chờzvvc mong mộnqhmt siêlvevu phẩbweim vàbzzno tháxizkng 5 nàbzzny từwubxcmpro Vong.

Trânldqn trọaxeing!

Đkdufnqhmc Hàbzznnh lưoivdu kýgfrd.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.