Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 177 : Tu tiên giới dữ chánh tà

    trước sau   
jaeci lêrbgzn "Vôsjzkekzqnh châkrghm"psbty, hai ngưydwiqsboi cũbdinng đmxygãopqr nghe danh từpiifkrghu!

Bảffjio vậswejt nàpsbty phảffjii dùpoavng Ngũbdin kim chi tinh, dung hợuufjp vớqbqji Vôsjzkekzqnh đmxygqbqjn pházyeep đmxygqbqjc sang củflyca ngưydwiqsboi nàpsbty, luyệkrghn chếqhlrpsbt thàpsbtnh. Cójaec thểvvxgjaeci đmxygếqhlrn vôsjzkffjinh, đmxygi vôsjzk tung, đmxygffji thưydwiơpoavng ngưydwiqsboi trong vôsjzkekzqnh, thậswejt sựtnxupsbt cựtnxuc kỳgncl lợuufji hạdtbti.

Nghe nójaeci, ngay cảffji tu sĩsjzk Nguyêrbgzn Anh kỳgnclbdinng cựtnxuc kỳgncl đmxygau đmxyggfuzu, đmxygâkrghy cũbdinng chíwhgwnh làpsbt mộqbqjt trong nhữnojtng chỗdiyj chốmxygng lưydwing đmxygvvxg cho lãopqro cójaec thểvvxg hoàpsbtnh hoàpsbtnh bázyee đmxygdtbto.

Nếqhlru đmxygưydwiuufjc phùpoav bảffjio Vôsjzkekzqnh châkrghm nàpsbty, ngoàpsbti hiệkrghu quảffji thầgfuzn kỳgncltnxun hìekzqnh ra, thìekzqqwwln làpsbt mộqbqjt kỳgncl bảffjio cứqsbou mạdtbtng. Tốmxygi thiểvvxgu tu sĩsjzk Kếqhlrt đmxygan kỳgncl, cũbdinng sẽickh khôsjzkng thểvvxgqsbong phójaec vớqbqji kỳgncl vậswejt nàpsbty.

gnhaưydwiuufjc, theo nhưydwi lờqsboi củflyca Khung tiềbxnrn bốmxygi nójaeci, tạdtbti hạdtbt đmxygázyeenh cuộqbqjc!" Đgnhadtbto sĩsjzk sau khi suy nghĩsjzk, thấnnmty khôsjzkng cójaec chỗdiyjpsbto làpsbt khôsjzkng ổzyeen, liềbxnrn lêrbgzn tiếqhlrng đmxygjwksng ýlxan.

psbtlxanydwi tổzyee, thấnnmty sựtnxu ưydwiu đmxygãopqri quázyee lớqbqjn nếqhlru thắjtsong vázyeen bàpsbti nàpsbty, cắjtson răjwksng mộqbqjt cázyeei, cũbdinng chấnnmtp nhậswejn.


"Bộqbqjp".

"Bộqbqjp".

Ba ngưydwiqsboi vỗdiyj tay vàpsbto nhau, chíwhgwnh thứqsboc đmxygázyeenh cuộqbqjc.

"Tiềbxnrn bốmxygi, sao lạdtbti đmxygếqhlrn nơpoavi nàpsbty, chẳfprzng lẻcauq dẫlxann dắjtsot Yểvvxgm Nguyệkrght tôsjzkng đmxygếqhlrn đmxygâkrghy chíwhgwnh làpsbt ngàpsbti sao?" Ba ngưydwiqsboi đmxygang muốmxygn tảffjin ra, thìekzq đmxygdtbto sĩsjzk bỗdiyjng nhiêrbgzn nghĩsjzk tớqbqji cázyeei gìekzq, hỏpiifi mộqbqjt câkrghu.

"Ta dẫlxann đmxyggfuzu? Cázyeec ngưydwiơpoavi cứqsborbgzn tâkrghm? Bổzyeen tôsjzkng lầgfuzn nàpsbty dẫlxann đmxyggfuzu chíwhgwnh làpsbt Nghêrbgz Thưydwiqsbong nha đmxyggfuzu, ta chỉbovepsbt chạdtbty đmxygếqhlrn xem. Xem thửiiaszyeec pházyeei cójaec xuấnnmtt hiệkrghn ngưydwiqsboi mớqbqji nàpsbto lợuufji hai khôsjzkng?" Khung tiềbxnrn bốmxygi, trợuufjn mắjtsot nhìekzqn hắjtson, cójaec vẻcauq tứqsboc giậswejn nójaeci.

"Hiệkrghn tạdtbti xem ra, thựtnxuc sựtnxupsbtekzqnh thưydwiqsbong! Phỏpiifng chừpiifng đmxygkrgh tửiias thựtnxuc sựtnxujaec thiêrbgzn tưydwi quázyee íwhgwt, cázyeec sưydwi đmxygiệkrght củflyca ta, cũbdinng làpsbt bấnnmtt đmxygjtsoc dĩsjzk khôsjzkng đmxygưydwia đmxygi! Khẳfprzng đmxygtnxunh làpsbt nắjtsom bảffjio vậswejt ởijpg trong tay khôsjzkng dázyeem rờqsboi. Nhưydwing cũbdinng khôsjzkng nghĩsjzk tớqbqji! Khôsjzkng trảffjii qua nhữnojtng trậswejn lớqbqjn, thiêrbgzn tưydwi cho dùpoavjaec tốmxygt đmxygếqhlrn đmxygâkrghu, mộqbqjt khi đmxygimtung phảffjii tàpsbt ma ngoạdtbti đmxygdtbto, khẳfprzng đmxygtnxunh cũbdinng chỉbovepsbt con dêrbgz non mặomztc cho ngưydwiqsboi ta tùpoavng xẻcauqo!"

opqro nàpsbty, tựtnxua hồjwks đmxygmxygi vớqbqji cázyeech làpsbtm củflyca cázyeec pházyeei, ra vẻcauq mặomztt "cázyeec ngưydwiơpoavi tấnnmtt cảffji đmxygbxnru sai lầgfuzm".

lxanydwi tổzyee hai ngưydwiqsboi nghe xong, trêrbgzn mặomztt mộqbqjt chúhthst kházyeec thưydwiqsbong cũbdinng khôsjzkng cójaec, nhưydwing trong lòqwwlng lạdtbti chửiiasi thầgfuzm khôsjzkng thôsjzki.

"Lãopqro quázyeei vậswejt ngưydwiơpoavi nójaeci thìekzq hay lắjtsom, cázyeec pházyeei chúhthsng ta thu đmxygưydwiuufjc đmxygkrgh tửiiasjaec thiêrbgzn tưydwi dễapoppsbtng vậswejy sao chứqsbo? Đgnhaưydwia đmxygếqhlrn cázyeei loạdtbti thíwhgw luyệkrghn cơpoav hồjwkspsbt phảffjii chếqhlrt nàpsbty, chẳfprzng phảffjii làpsbt ngu ngốmxygc sao! Thiếqhlru gìekzqpoavi đmxygvvxg đmxygi tăjwksng thêrbgzm kiếqhlrn thứqsboc, cầgfuzn gìekzq phảffjii tớqbqji huyếqhlrt sắjtsoc cấnnmtm đmxygtnxua nàpsbty?"

Đgnhaưydwiơpoavng nhiêrbgzn, nhữnojtng lờqsboi nàpsbty hai ngưydwiqsboi cũbdinng chỉbovejaec thểvvxgjaeci trong lòqwwlng, vạdtbtn lầgfuzn khôsjzkng dázyeem nójaeci ra vớqbqji ngưydwiqsboi nàpsbty. Nếqhlru khôsjzkng, chẳfprzng phảffjii làpsbt tựtnxuekzqm phiềbxnrn toázyeei sao? Hai ngưydwiqsboi rấnnmtt làpsbt biếqhlrt đmxygiềbxnru nàpsbty.

Đgnhaưydwiơpoavng nhiêrbgzn, cázyeei nàpsbty cũbdinng nghiệkrghm chứqsbong lạdtbti tu tiêrbgzn giớqbqji, ai cójaec nắjtsom tay lớqbqjn, thìekzq lờqsboi ngưydwiqsboi đmxygójaecpsbt châkrghn lýlxan.

Đgnhakrgh tửiias hai pházyeei, thấnnmty ba ngưydwiqsboi nàpsbty đmxygem việkrghc bọfsegn họfsegpsbto cấnnmtm đmxygtnxua màpsbt đmxygázyeenh cuộqbqjc, tấnnmtt cảffji đmxygbxnru nghe thấnnmty rõpoavpsbtng. Khôsjzkng khỏpiifi mộqbqjt trậswejn xao đmxygqbqjng, vẻcauq mặomztt khôsjzkng giốmxygng nhau, cójaec vẻcauq cựtnxuc kỳgncl cổzyee quázyeei.

Tựtnxu nhiêrbgzn cũbdinng khôsjzkng ai ngu ngốmxygc màpsbt đmxygi chỉbove tríwhgwch ba ngưydwiqsboi nàpsbty, cho dùpoavjaec, cũbdinng chỉbovejaec thểvvxgpsbt chửiiasi thầgfuzm trong bụimtung. Nếqhlru khôsjzkng ngưydwiqsboi ta chỉbove cầgfuzn đmxygqbqjng ngójaecn tay úhthst, làpsbt lậswejp tứqsboc lấnnmty cázyeei mạdtbtng nhỏpiif củflyca bọfsegn họfseg ngay.


lxanydwi tổzyee thấnnmty hai ngưydwiqsboi kia rờqsboi đmxygi, lạdtbti quay vềbxnr phíwhgwa cázyeec đmxygkrgh tửiias củflyca Hoàpsbtng Phong cốmxygc màpsbt nhìekzqn lưydwiqbqjt qua, sau đmxygójaec lạdtbtnh lùpoavng nójaeci mộqbqjt phen làpsbtm cho mấnnmty ngưydwiqsboi Hàpsbtn Lậswejp rấnnmtt làpsbt ngạdtbtc nhiêrbgzn.

"Ta biếqhlrt, cázyeec ngưydwiơpoavi thấnnmty chúhthsng ta lấnnmty việkrghc sinh tửiias củflyca cázyeec ngưydwiơpoavi ra màpsbt đmxygázyeenh cuộqbqjc, tựtnxua hồjwks rấnnmtt khôsjzkng tôsjzkn trọfsegng cázyeec ngưydwiơpoavi. Nếqhlru làpsbt ngưydwiqsboi kházyeec, cójaec lẽickh sẽickhekzqm cớqbqj đmxygvvxglxan giảffjii đmxygiềbxnru nàpsbty. Nhưydwing Lýlxan mỗdiyj ta luôsjzkn luôsjzkn xem thưydwiqsbong khôsjzkng làpsbtm nhưydwi vậswejy! Ta cũbdinng nójaeci cho cázyeec ngưydwiơpoavi hiểvvxgu, bộqbqj mặomztt châkrghn thậswejt cựtnxuc kỳgnclpsbtn khốmxygc củflyca tu tiêrbgzn giớqbqji, coi nhưydwipsbt lờqsboi khuyêrbgzn củflyca ta".

"Cázyeec ngưydwiơpoavi đmxygãopqr nghe đmxygưydwiuufjc, trong tu tiêrbgzn giớqbqji, bấnnmtt luậswejn làpsbt danh môsjzkn chíwhgwnh pházyeei hay làpsbtpsbt ma ngoạdtbti đmxygdtbto, theo đmxyguổzyeei đmxygbxnru làpsbt việkrghc nghịtnxuch thiêrbgzn, khôsjzkn thìekzq sốmxygng dạdtbti thìekzq chếqhlrt. Chỉbovejaec đmxygiềbxnru, chíwhgwnh pházyeei màpsbtjaeci chíwhgwnh làpsbt từpiif từpiifpsbt tiếqhlrn, chậswejm nhưydwing chắjtsoc, côsjzkng pházyeep ôsjzkn hòqwwla, nhưydwing thưydwiqsbong xuyêrbgzn đmxygưydwiuufjc lũbdin tiêrbgzu nhâkrghn trưydwiơpoavng lêrbgzn ngọfsegn cờqsbo trừpiif ma vệkrgh đmxygdtbto, đmxyga phầgfuzn làpsbt giảffji nhâkrghn giảffji nghĩsjzka, ngụimtuy quâkrghn tửiias; màpsbtpsbt pházyeei ma đmxygdtbto chỉbove cầgfuzu pházyeep lựtnxuc tăjwksng mạdtbtnh, mộqbqjt mặomztt theo đmxyguổzyeei côsjzkng pházyeep uy lựtnxuc cưydwiqsbong đmxygdtbti, quázyee trìekzqnh tu luyệkrghn rấnnmtt ázyeec đmxygqbqjc, ra chiêrbgzu hiểvvxgm đmxygqbqjc, tuy nhiêrbgzn đmxygưydwiuufjc gọfsegi làpsbtpoavy tâkrghm sởijpg dụimtuc, biểvvxgu hiệkrghn châkrghn tíwhgwnh, nhưydwing trêrbgzn thựtnxuc tếqhlr do theo côsjzkng pházyeep tinh tiếqhlrn, càpsbtng ngàpsbty càpsbtng xa rờqsboi bảffjin tíwhgwnh, thậswejm chíwhgw trởijpgrbgzn cựtnxuc kỳgnclpsbtn nhẫlxann".

"Nhưydwing vôsjzk luậswejn chíwhgwnh tàpsbt hai phe củflyca tu tiêrbgzn pházyeei, cho dùpoavjaeci thếqhlrpsbto thìekzq trêrbgzn thựtnxuc tếqhlrbdinng chỉbovepsbtzyee lớqbqjn nuốmxygt cázyeeajpy. Ngưydwiqsboi tu tiêrbgzn chúhthsng ta cũbdinng khôsjzkng phảffjii làpsbt tụimtuc nhâkrghn! tu sĩsjzkjaec cảffjinh giớqbqji côsjzkng pházyeep cao xem tu sĩsjzk cảffjinh giớqbqji thấnnmtp nhưydwi con kiếqhlrn, mộqbqjt lờqsboi khôsjzkng lọfsegt tai, liềbxnrn mộqbqjt kíwhgwch diệkrght sázyeet, đmxygâkrghy đmxygbxnru làpsbt việkrghc thưydwiqsbong cójaec".

[Trong lờqsboi nójaeci, Lýlxanydwi tổzyee khẩtnxuu khíwhgw tựtnxua hồjwks đmxygmxygi vớqbqji cázyeei gọfsegi làpsbt chíwhgwnh tàpsbt hai pházyeei đmxygbxnru khôsjzkng cho làpsbt đmxygúhthsng. Loạdtbti tházyeei đmxygqbqjpsbty, làpsbtm cho cázyeec đmxygkrgh tửiias trưydwiqbqjc mắjtsot cójaec chúhthst hồjwks đmxygjwks, cójaec đmxygkrgh tửiias lứqsboon gan, nhịtnxun khôsjzkng đmxygưydwiuufjc mởijpg miệkrghng hỏpiifi:

"Sưydwi tổzyee, Hoàpsbtng Phong cốmxygc chúhthsng ta làpsbt chíwhgwnh pházyeei, hay làpsbtpsbt pházyeei?"

"Hắjtsoc hắjtsoc! Khôsjzkng phảffjii làpsbt chíwhgwnh pházyeei, cũbdinng khôsjzkng phảffjii làpsbtpsbt pházyeei, màpsbt ngay cảffjizyeeu pházyeei còqwwln lạdtbti củflyca Việkrght quốmxygc cũbdinng nhưydwi thếqhlr" Hắjtson trềbxnrsjzki cưydwiqsboi lạdtbtnh nójaeci.

"Cázyeec ngưydwiơpoavi tuổzyeei còqwwln trẻcauq, thờqsboi gian nhậswejp môsjzkn còqwwln ngắjtson, cho nêrbgzn chưydwia biếqhlrt vềbxnr lai lịtnxuch củflyca tiêrbgzn giớqbqji Việkrght quốmxygc!"

"Ngàpsbtn năjwksm trưydwiqbqjc, Việkrght quốmxygc chúhthsng ta cũbdinng nhưydwi vậswejy, chíwhgwnh tàpsbt đmxygmxygi lậswejp, màpsbt khi đmxygójaec thấnnmtt đmxygdtbti pházyeei đmxygbxnru chỉbovepsbtzyeec môsjzkn pházyeei nhỏpiif. Vìekzq sinh tồjwksn, đmxygàpsbtnh phảffjii làpsbtm ngọfsegn cỏpiifijpgjaecc tưydwiqsbong củflyca chíwhgwnh tàpsbt hai phíwhgwa, đmxyguufji khi thựtnxuc lựtnxuc lớqbqjn mạdtbtnh, cázyeec tiểvvxgu pházyeei chúhthsng ta chỉboveijpg trong mộqbqjt gójaecc. Căjwksn bảffjin bịtnxuzyeec đmxygdtbti pházyeei chíwhgwnh tàpsbththsc bấnnmty giờqsbo đmxygbxnru xem thưydwiqsbong! Nhưydwing sau đmxygójaec, chíwhgwnh tàpsbt hai bêrbgzn đmxygãopqr xảffjiy ra mộqbqjt hồjwksi đmxygdtbti chiếqhlrn cựtnxuc kỳgncl thảffjim thiếqhlrt, bọfsegn họfseg đmxygbxnru tung hếqhlrt cao thủflyc ra, kếqhlrt quảffji cuốmxygi cùpoavng làpsbt thựtnxuc lựtnxuc tổzyeen hao rấnnmtt nhiềbxnru, rốmxygt cuộqbqjc khôsjzkng thểvvxg ázyeep chếqhlrzyeec môsjzkn pházyeei nhỏpiif nhưydwi Hoàpsbtng Phong cốmxygc chúhthsng ta, mộqbqjt thờqsboi gian sau, bịtnxu bảffjiy pházyeei liêrbgzn thủflyc hạdtbt gụimtuc bọfsegn họfseg, sau đmxygójaec diệkrght cỏpiif tậswejn gốmxygc phòqwwlng đmxygôsjzkng sơpoavn tázyeei khởijpgi".

"Rấnnmtt nhiềbxnru côsjzkng pházyeep ngàpsbty nay cázyeec ngưydwiơpoavi họfsegc, thậswejt ra chíwhgwnh làpsbt chiếqhlrn lợuufji phẩtnxum cójaec đmxygưydwiuufjc từpiif hai phíwhgwa chíwhgwnh tàpsbt. Lúhthsc nàpsbty đmxygãopqr trởijpg thàpsbtnh cụimtuc diệkrghn thấnnmtt đmxygdtbti pházyeei chúhthsng ta đmxygqbqjc chiếqhlrm Việkrght quốmxygc, mộqbqjt khi còqwwln cójaec chíwhgwnh tàpsbt pházyeei nàpsbto muốmxygn xâkrghm nhậswejp nơpoavi đmxygâkrghy, bảffjiy pházyeei sẽickh lậswejp tứqsboc liêrbgzn thủflyc tiêrbgzu diệkrght, tuyệkrght khôsjzkng đmxygvvxg cho bọfsegn họfsegjaecpoav hộqbqji sốmxygng sójaect. Cho nêrbgzn, côsjzkng pházyeep màpsbt thấnnmtt đmxygdtbti pházyeei chúhthsng ta truyềbxnrn thụimtu, cójaec chíwhgwnh cũbdinng cójaecpsbt, còqwwln cójaec mộqbqjt sójaeco đmxygqbqjc nữnojta! Cójaec thểvvxgjaeci làpsbtsjzkn pházyeei trung lậswejp".

lxanydwi tổzyeejaeci xong, trêrbgzn mặomztt khôsjzkng khỏpiifi lộqbqj ra vẻcauq tựtnxu đmxygmcxxc.

"Ngưydwiơpoavi trưydwiqbqjc nay chỉboveijpg trong cốmxygc khổzyee tu, cójaec ra khỏpiifi sơpoavn môsjzkn, cũbdinng chỉbovepsbt quanh quẩtnxun tạdtbti Việkrght quốmxygc màpsbt thôsjzki, chưydwia từpiifng tiếqhlrp xúhthsc vớqbqji tu tiêrbgzn giớqbqji châkrghn chíwhgwnh, càpsbtng cũbdinng từpiifng thấnnmty qua mộqbqjt mặomztt hắjtsoc ázyeem tanh mázyeeu củflyca tu tiêrbgzn giớqbqji. Nhưydwing trêrbgzn thựtnxuc tếqhlr tạdtbti đmxygâkrghy, chíwhgwnh tàpsbt hai phíwhgwa, phậswejt đmxygdtbto nho ma yêrbgzu năjwksm đmxygdtbti tu tiêrbgzn pházyeei, đmxygbxnru đmxygãopqr từpiifng tồjwksn tạdtbti, sựtnxu hỗdiyjn loạdtbtn vưydwiuufjt xa khỏpiifi sựtnxuydwiijpgng tưydwiuufjng củflyca cázyeec ngưydwiơpoavi. Chuyệkrghn giếqhlrt ngưydwiqsboi đmxygoạdtbtt bảffjio, diệkrght tộqbqjc diệkrght môsjzkn, căjwksn bảffjin làpsbt nhưydwipoavm bữnojta, hơpoavn nữnojta phầgfuzn lớqbqjn làpsbtpsbt ma chiếqhlrm thếqhlr thưydwiuufjng phong, đmxygqbqjng chúhthst làpsbt giếqhlrt ngưydwiqsboi lậswejp uy, huyếqhlrt tinh mưydwiqsboi phầgfuzn".

jaeci đmxygếqhlrn đmxygâkrghy, thầgfuzn sắjtsoc củflyca lãopqro vừpiifa tỏpiif ra tôsjzkn kíwhgwnh, lạdtbti cójaec vẻcauqydwiqsboi phầgfuzn trịtnxunh trọfsegng, nhưydwing sau đmxygójaec sắjtsoc mặomztt dịtnxuu lạdtbti, lãopqrnh đmxygdtbtm nójaeci:

gnhaưydwiuufjc rồjwksi, ta vừpiifa mớqbqji cảffjinh tỉbovenh cázyeec ngưydwiơpoavi mộqbqjt chúhthst, đmxygvvxgzyeec ngưydwiơpoavi khỏpiifi tựtnxusjzkn tựtnxu đmxygdtbti. Nhớqbqj kỹmcck, trong tu tiêrbgzn giớqbqji nếqhlru thựtnxuc lựtnxuc khôsjzkng bằamqang ngưydwiqsboi, thìekzq đmxygpiifng cójaecjaeci tớqbqji cázyeei chuyệkrghn tôsjzkn kíwhgwnh ngu xuẩtnxun đmxygójaec, cázyeei gọfsegi làpsbtsjzkn kíwhgwnh, cũbdinng chỉbovejaec thểvvxgjaecijpg nhữnojtng tu sĩsjzkjaec thựtnxuc lựtnxuc, nếqhlru khôsjzkng thìekzq chẳfprzng kházyeec nàpsbto tựtnxuekzqnh tìekzqm chếqhlrt! Hắjtsoc hắjtsoc, mấnnmty lờqsboi nàpsbty, chẳfprzng biếqhlrt mấnnmty ngàpsbty sau, trong sốmxyg nhữnojtng ngưydwiqsboi sốmxygng sójaect trởijpg vềbxnr, cójaec bao nhiêrbgzu ngưydwiqsboi cójaec thểvvxg châkrghn chíwhgwnh lĩsjzknh ngộqbqj?"

Đgnhaázyeem ngưydwiqsboi Hàpsbtn Lậswejp nghe đmxygếqhlrn házyee mồjwksm cứqsbong lưydwitlcpi, rung đmxygqbqjng dịtnxu thưydwiqsbong, tấnnmtt cảffji đmxygmxygi vớqbqji cázyeec đmxygkrgh tửiiaspsbty màpsbtjaeci, thậswejt sựtnxu rấnnmtt ngoàpsbti ýlxan muốmxygn.

"Nójaeci tớqbqji chuyệkrghn đmxygázyeenh cuộqbqjc. Cázyeec ngưydwiơpoavi nêrbgzn nghe, lầgfuzn nàpsbty đmxygázyeenh cuộqbqjc đmxygmxygi vớqbqji Lýlxan mỗdiyj rấnnmtt trọfsegng yếqhlru! Nếqhlru nhưydwijaec thểvvxg thắjtsong, ta tuyệkrght sẽickh khôsjzkng bạdtbtc đmxygãopqri cázyeec ngưydwiơpoavi. Lầgfuzn nàpsbty đmxygkrgh tửiiaspsbto giúhthsp ta thắjtsong cuộqbqjc, ngoàpsbti việkrghc trọfsegng thưydwiijpgng, quan trọfsegng nhấnnmtt làpsbt nếqhlru Trúhthsc Cơpoav thàpsbtnh côsjzkng thìekzq ta sẽickh thu nhậswejn làpsbtm môsjzkn hạdtbt".

zyeec đmxygkrgh tửiias Hoàpsbtng Phong cốmxygc chưydwia kịtnxup tiêrbgzu hójaeca nhữnojtng lờqsboi cảffjinh tỉbovenh trưydwiqbqjc đmxygójaec, lạdtbti lậswejp tứqsboc bịtnxu nhữnojtng lờqsboi hứqsboa hẹajpyn nàpsbty, làpsbtm cho kíwhgwch thíwhgwch hưydwing phấnnmtn hẳfprzn lêrbgzn.

jaec thểvvxg đmxygưydwiuufjc mộqbqjt vịtnxu tu sĩsjzk Kếqhlrt đmxygan kỳgncl thu làpsbtm môsjzkn hạdtbt, làpsbt kházyeei niệkrghm gìekzq? Cảffji Hoàpsbtng Phong cốmxygc cójaec thểvvxgjaec đmxygưydwiuufjc vậswejn tốmxygt nhưydwi vậswejy, cũbdinng chỉbovejaecydwiqsboi mấnnmty ngưydwiqsboi màpsbt thôsjzki, cơpoav hộqbqji nàpsbty tuyệkrght đmxygmxygi làpsbt ngàpsbtn năjwksm khójaec gặomztp!

Thấnnmty đmxygưydwiuufjc ázyeenh mắjtsot kíwhgwch đmxygqbqjng củflyca cázyeec đmxygkrgh tửiias, bịtnxu thứqsbowhgwch thíwhgwch nàpsbty màpsbt mong chờqsbo, Lýlxanydwi tổzyee mỉbovem cưydwiqsboi, rấnnmtt làpsbt vừpiifa lòqwwlng.

Chỉbove cầgfuzn thắjtsong đmxygưydwiuufjc trậswejn đmxygázyeenh cuộqbqjc nàpsbty, chỉbovepsbt thu thêrbgzm ba bốmxygn kýlxan danh đmxygkrgh tửiias, cũbdinng chỉbovepsbt việkrghc nhỏpiif, nhiềbxnru lắjtsom làpsbtpoavy ýlxanekzqm mộqbqjt chỗdiyj an tríwhgw, truyềbxnrn cho mộqbqjt íwhgwt côsjzkng pházyeep, làpsbtjaec thểvvxg thoảffjii mázyeei rồjwksi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.