Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 188 : Ác danh

    trước sau   
mobsơsfmong mặtbrmt xấzlkzu xílcbn củelcca Phong Nhạswbjc cựveflc kỳqedr khócvsw coi, hắthpwn vạswbjn vạswbjn lầyolzn khôuafcng nghĩxduz tớmonfi đoijosfmoi phưmobsơsfmong dánizmm chọzjikc ghẹuelco hắthpwn, trong lòedxbng lửycmna giậsvekn đoijoùcvswng đoijoùcvswng, lêsvekn đoijoếlippn cựveflc đoijoiểlcbnm.

Hắthpwn nătewkm đoijoócvsw tuy Trúhmxnc Cơsfmo khôuafcng thàwhssnh, nhưmobsng dựvefla vàwhsso vàwhssi mócvswn phánizmp khílcbn khôuafcng tệykgqcvswng thủelcc đoijooạswbjn hung đoijogmnsc, trong hàwhssng đoijoykgq tửycmn cấzlkzp thấzlkzp tạswbji cánizmc phánizmi hung danh lan xa!

Phảbzdsi biếlippt rằsvekng, hắthpwn bởsveki vìycmn kếlippt thùcvsw, từsdrsng đoijoem ngưmobssfmoi tu tiêsvekn khánizmc nhốsfmot trong phòedxbng tốsfmoi, liêsvekn tiếlippp tra tấzlkzn ba ngàwhssy ba đoijoêsvekm, tiếlippng kêsveku la khôuafcng ngừsdrsng, đoijoưmobstewkc xem làwhss kẻsfmo giếlippt ngưmobssfmoi hung tàwhssn.

Trong hàwhssng đoijoykgq tửycmnycmnnh thưmobssfmong, khôuafcng cầyolzn nócvswi đoijoếlippn việykgqc nhìycmnn thấzlkzy hắthpwn, màwhss chỉmobs nghe đoijoưmobstewkc danh hiệykgqu củelcca hắthpwn, thìycmn sắthpwc mặtbrmt đoijoa trắthpwng bệykgqch, lậsvekp tứswbjc chuồwjqyn ra xa rồwjqyi.

Ágiwzc danh nhưmobs thếlipp, cánizmc tu sĩxduz Trúhmxnc Cơsfmo kỳqedr vốsfmon sớmonfm xem hắthpwn khôuafcng vừsdrsa mắthpwt, tìycmnm cánizmch xửycmnihlf. Nhưmobsng hắthpwn cũelccng rấzlkzt giảbzdso hoạswbjt, tuy đoijosfmoi vớmonfi ngưmobssfmoi tu tiêsvekn cấzlkzp thấzlkzp hung ánizmc vôuafccvswng, nhưmobsng vừsdrsa thấzlkzy ngưmobssfmoi cócvsw thựveflc lựveflc vưmobstewkt trêsvekn hắthpwn, lậsvekp tứswbjc bỏfdtp chạswbjy, trốsfmon trởsvek lạswbji Thiêsvekn khuyếlippt bảbzdso đoijolcbn tịikgq nạswbjn, màwhss Thiêsvekn khuyếlippt bảbzdso bởsveki vìycmn uy danh củelcca mìycmnnh, tựvefl nhiêsvekn sẽglgd khôuafcng đoijoem hắthpwn giao ra.

ycmn thếlipp nhữxdevng ngưmobssfmoi đoijouổsiszi giếlippt hắthpwn cũelccng chỉmobscvsw thểlcbn trợtewkn mắthpwt, màwhss đoijolcbn hắthpwn tiêsveku diêsveku tựvefl tạswbji.


whss sau khi đoijoãihlf qua cơsfmon đoijouổsiszi giếlippt, Phong Nhạswbjc lạswbji nghêsveknh ngang xuấzlkzt bảbzdso, tiếlippp tụnaljc tàwhssn đoijogmnsc vớmonfi ngưmobssfmoi tu tiêsvekn khánizmc, cứswbj nhưmobs thếlipp liêsvekn tiếlippp vàwhssi lầyolzn, cánizmc cao nhâmonfn nàwhssy cũelccng đoijoàwhssnh phảbzdsi nhắthpwm mắthpwt màwhss cho qua việykgqc nàwhssy! Dùcvsw sao Phong Nhạswbjc cũelccng biếlippt nặtbrmng nhẹuelc, khôuafcng ra tay vớmonfi ngưmobssfmoi cócvsw bốsfmoi cảbzdsnh chốsfmong lưmobsng, khôuafcng cócvsw khảbzdstewkng thưmobsơsfmong tổsiszn ngưmobssfmoi thâmonfn cậsvekn củelcca bọzjikn họzjik.

Kểlcbn từsdrs đoijoócvsw, Phong Nhạswbjc trong thấzlkzt đoijoswbji phánizmi, càwhssng thêsvekm hung hãihlfn đoijosvekn cuồwjqyng, ánizmc danh lan xa! Cũelccng khiếlippn cho hắthpwn càwhssng ngàwhssy càwhssng khôuafcng kiêsvekng kịikgq, dầyolzn dầyolzn tạswbjo thàwhssnh duy ngãihlf đoijogmnsc tôuafcn, tâmonfm tílcbnnh đoijosvekn cuồwjqyng cócvsw mộgmnst khôuafcng hai! Trừsdrsnizmc đoijoykgq tửycmn trong phánizmi thanh danh khôuafcng dưmobsmonfi hắthpwn, cătewkn bảbzdsn làwhss khôuafcng xem cánizmc tu sĩxduz cấzlkzp thấzlkzp khánizmc ra gìycmn!

whss hiệykgqn tạswbji, Hàwhssn Lậsvekp chỉmobswhss mộgmnst tay lílcbnnh mớmonfi mưmobssfmoi mộgmnst tầyolzng, lạswbji dánizmm nócvswi ra lờsfmoi muốsfmon giếlippt hắthpwn, mộgmnst kẻsfmo tựvefl đoijoswbji nhưmobs Phong Nhạswbjc làwhssm sao màwhss khôuafcng giậsvekn dữxdev cho đoijoưmobstewkc!

"Muốsfmon chếlippt!"

Phong Nhạswbjc hílcbnt nhanh mộgmnst hơsfmoi, rốsfmot cuộgmnsc khôuafcng thểlcbn đoijolcbnwhssn Lậsvekp sốsfmong lâmonfu thêsvekm mộgmnst giâmonfy nàwhsso nữxdeva, thanh tiểlcbnu đoijoao trưmobsmonfc ngưmobssfmoi lạswbji tỏfdtpa hoàwhssng mang nhắthpwm thẳqlcpng vàwhsso đoijoyolzu củelcca Hàwhssn Lậsvekp màwhss bắthpwn tớmonfi, đoijoikgqnh mộgmnst đoijoao chéykgqm bay đoijoyolzu đoijosfmoi phưmobsơsfmong. Hắthpwn [tựvefl tin, cánizmi vòedxbng bảbzdso hộgmnswhssu lam thuộgmnsc tílcbnnh thủelccy củelcca đoijosfmoi phưmobsơsfmong, tuyệykgqt đoijosfmoi làwhss khôuafcng chịikgqu nổsiszi mộgmnst kílcbnch củelcca phùcvsw bảbzdso củelcca mìycmnnh.

whssn Lậsvekp, cũelccng sẽglgd khôuafcng đoijolcbn cho đoijosfmoi phưmobsơsfmong nhưmobs ýihlf. Hắthpwn bìycmnnh tĩxduznh khoánizmt tay, mộgmnst mặtbrmt đoijoem tiểlcbnu thuẫnjnjn màwhssu đoijoen rờsfmoi khỏfdtpi tay màwhss biếlippn lớmonfn lêsvekn, bay ra ngoàwhssi, trong khoảbzdsng cánizmch hai trơsfmonựveflg xung quanh, giữxdev cho hoàwhssng mang ởsveksvekn ngoàwhssi.

Ngọzjikn tiểlcbnu đoijoao hoàwhssng mang va chạswbjm vớmonfi hắthpwc quang củelcca cánizmi thuẫnjnjn màwhssu đoijoen nàwhssy, liềuelcn phánizmt ra tiếlippng ma sánizmt "xẹuelct xẹuelct", tuy nócvswi hoàwhssng mang lậsvekp tứswbjc chiếlippm thếlipp thưmobstewkng phong, đoijoem hắthpwc quang ánizmp éykgqp lui vềuelc phílcbna sau, nhưmobsng tiểlcbnu thuẫnjnjn cũelccng khôuafcng cam lòedxbng yếlippu thếlipp tỏfdtpa ra hắthpwc quang, tiếlippp tụnaljc chốsfmong cựvefl.

Kểlcbn từsdrs đoijoócvsw, hoàwhssng mang nhấzlkzt thờsfmoi bịikgq chặtbrmn lạswbji, khôuafcng thểlcbn phánizm thuẫnjnjn màwhsswhsso.

Gặtbrmp tìycmnnh cảbzdsnh nàwhssy, Phong Nhạswbjc vẻsfmo mặtbrmt ngoàwhssi ýihlf muốsfmon, màwhsswhssn Lậsvekp cũelccng khẽglgd thởsvekwhssi mộgmnst hơsfmoi.

Phong Nhạswbjc cũelccng khôuafcng dựvefl đoijonizmn đoijoưmobstewkc Hàwhssn Lậsvekp lạswbji cócvsw phánizmp khílcbn phòedxbng ngựvefl cao nhưmobs vậsveky, Hàwhssn Lậsvekp cxung vìycmn phỏfdtpng đoijonizmn củelcca bảbzdsn thâmonfn chílcbnnh xánizmc màwhsssvekn tâmonfm.

Hắthpwn dùcvswng Phi thiêsvekn thuẫnjnjn đoijosfmoi khánizmng vócvswi phùcvsw bảbzdso củelcca đoijosfmoi phưmobsơsfmong, thậsvekt ra cũelccng mạswbjo hiểlcbnm khôuafcng ílcbnt, nếlippu phùcvsw bảbzdso củelcca đoijosfmoi phưmobsơsfmong uy nătewkng vưmobstewkt xa vớmonfi dựvefllcbnnh, thìycmn đoijoyolzu củelcca hắthpwn sớmonfm đoijoãihlfsfmoi xuốsfmong đoijozlkzt rồwjqyi.

Ngàwhssy ấzlkzy khi cùcvswng vớmonfi "Lụnaljc sưmobs huynh" đoijosfmoi khánizmng, chỉmobs vớmonfi mộgmnst kiệykgqn thưmobstewkng phẩjsonm phánizmp khílcbn Thanh giao kỳqedrcvswcvsw thểlcbncvswng vớmonfi phùcvsw bảbzdso phi kiếlippm củelcca hắthpwn giằsvekng co cảbzds nửycmna ngàwhssy, tiểlcbnu đoijoao củelcca Phong Nhạswbjc uy lựveflc cho dùcvsw lớmonfn hơsfmon mộgmnst ílcbnt, thìycmn Phi thiêsvekn thuẫnjnjn củelcca mìycmnnh cũelccng cócvsw thểlcbn ngătewkn cảbzdsn đoijoưmobstewkc mộgmnst lúhmxnc.

Sau khi đoijoãihlfmonfn nhắthpwc, Hàwhssn Lậsvekp mớmonfi dánizmm mạswbjo hiểlcbnm thửycmn mộgmnst lầyolzn.


Thấzlkzy bảbzdsn thâmonfn tạswbjm thờsfmoi đoijoãihlf khôuafcng sao, Hàwhssn Lậsvekp lậsvekp tứswbjc đoijoem phùcvsw bảbzdso "Kim quang chuyêsvekn" nắthpwm trong tay, chuẩjsonn bịikgq xuấzlkzt ra, đoijolcbn đoijoánizmnh đoijosfmoi phưmobsơsfmong!

Nhưmobsng hắthpwn còedxbn chưmobsa kịikgqp đoijoiềuelcu đoijogmnsng linh lựveflc trêsvekn ngưmobssfmoi, bắthpwt đoijoyolzu thi phánizmp khu sửycmn, Phong Nhạswbjc ởsvek đoijosfmoi diệykgqn đoijogmnst nhiêsvekn héykgqt lớmonfn mộgmnst tiếlippng:

"Tiệykgqn nhâmonfn! Ngưmobsơsfmoi muốsfmon chạswbjy sao?"

Tiếlippp theo, thâmonfn hìycmnnh chợtewkt lócvswe, ngưmobssfmoi đoijoãihlf xuấzlkzt hiệykgqn tạswbji bìycmna rừsdrsng, ngătewkn giữxdev mộgmnst ngưmobssfmoi lạswbji.

Ngưmobssfmoi đoijoang léykgqn tìycmnm cánizmch chạswbjy vàwhsso rừsdrsng kia, chílcbnnh làwhss nữxdev tửycmn ánizmo vàwhssng.

Thìycmn ra, nữxdev tửycmnwhssy thấzlkzy bêsvekn mìycmnnh khôuafcng cócvsw phầyolzn thắthpwng, hơsfmon nữxdeva Phong Nhạswbjc hung danh vang xa, trong lòedxbng cựveflc kỳqedr sợtewkihlfi, liềuelcn thừsdrsa dịikgqp Hàwhssn Lậsvekp cùcvswng Phong Nhạswbjc tranh đoijozlkzu, đoijoanh tílcbnnh chạswbjy trốsfmon.

whssn Lậsvekp đoijosfmoi vớmonfi hàwhssnh vi củelcca ngưmobssfmoi nàwhssy sớmonfm đoijoãihlf thấzlkzy, trong lòedxbng cócvsw chúhmxnt tứswbjc giậsvekn, nhưmobsng cũelccng mặtbrmc kệykgq.

Mộgmnst khi đoijosfmoi phưmobsơsfmong đoijoãihlf khôuafcng cócvsw khảbzdstewkng trợtewk giúhmxnp, thìycmn đoijoi hay ởsvekelccng khôuafcng cócvsw liêsvekn quan!

Chẳqlcpng qua, đoijosfmoi phưmobsơsfmong làwhss ngưmobssfmoi đoijoyolzu tiêsvekn liêsvekn thủelccelccng làwhss ngưmobssfmoi đoijoãihlf phảbzdsn bộgmnsi hắthpwn, cho nêsvekn hắthpwn sẽglgd khôuafcng ngătewkn trởsvek việykgqc chạswbjy trốsfmon củelcca nàwhssng ta, nhưmobsng cũelccng sẽglgd khôuafcng trợtewk giúhmxnp cho việykgqc nàwhssy, đoijolcbn cho tựvefl sinh tựvefl diệykgqt!

whssn Lậsvekp lạswbjnh lùcvswng khôuafcng đoijolcbn ýihlf đoijoếlippn việykgqc nàwhssy, nhưmobsng Phong Nhạswbjc lửycmna giậsvekn đoijoang thiêsveku đoijosfmot thìycmnwhssm sao màwhss chịikgqu.

Hắthpwn sớmonfm vìycmn nhữxdevng lờsfmoi vừsdrsa rồwjqyi củelcca Hàwhssn Lậsvekp màwhss đoijoãihlf gộgmnsp chung cảbzds nữxdev tửycmn ánizmo vàwhssng nàwhssy vàwhsso, nêsvekn khi thấzlkzy ngưmobssfmoi nàwhssy trốsfmon chạswbjy, tựvefl nhiêsvekn khôuafcng thểlcbn đoijolcbn nhưmobs ýihlf! Cho nêsvekn mớmonfi phi thâmonfn chậsvekn đoijoưmobssfmong củelcca nữxdev tửycmn ánizmo vàwhssng nàwhssy.

Vịikgqmobs tỷxndbwhssy củelcca Hàwhssn Lậsvekp vừsdrsa thấzlkzy nhưmobs vậsveky, bịikgq dọzjika giốsfmong nhưmobs ngưmobssfmoi thưmobssfmong quay đoijoyolzu bỏfdtp chạswbjy, mọzjiki phánizmp thuậsvekt đoijouelcu quêsvekn sạswbjch.

Phong Nhạswbjc thấzlkzy nhưmobs vậsveky, sătewkc mặtbrmt sau khi chuyểlcbnn vàwhssi cánizmi, thâmonfn hìycmnnh vừsdrsa chuyểlcbnn, ngưmobssfmoi đoijoãihlf quỷxndb dịikgq xuấzlkzt hiệykgqn trưmobsmonfc mặtbrmt nữxdev tửycmnwhssy, hơsfmon nữxdeva khôuafcng chúhmxnt do dựvefl vung tay ta, thu hoàwhssng mang vềuelc tay, sau đoijoócvsw chọzjikc thẳqlcpng vàwhsso ngựveflc củelcca nàwhssng ta xuyêsvekn thủelccng ra tậsvekn sau lưmobsng, lộgmns ra mộgmnst bàwhssn tay đoijoyolzy mánizmu chảbzdsy ròedxbng ròedxbng.


Nữxdev tửycmn ánizmo vàwhssng thâmonfn thểlcbn đoijosisz gụnaljc xuốsfmong đoijozlkzt, mắthpwt vẫnjnjn mởsvek to, nhưmobsng đoijoãihlf khôuafcng còedxbn thầyolzn thánizmi. Nàwhssng ta trưmobsmonfc khi chếlippt, cócvsw lẽglgd hốsfmoi hậsvekn vớmonfi hàwhssnh đoijogmnsng chạswbjy trốsfmon mặtbrmc kệykgqwhssn Lậsvekp, nhưmobsng trêsvekn đoijosfmoi nàwhssy quảbzds thậsvekt khôuafcng thểlcbn đoijoem sựvefl hốsfmoi hậsvekn ra ătewkn đoijoưmobstewkc!

Sớmonfm biếlippt đoijosfmoi phưmobsơsfmong khôuafcng cócvsw phánizmp khílcbncvswng phùcvsw lụnaljc cócvsw uy lựveflc lớmonfn, màwhss Phong Nhạswbjc sau khi đoijoánizmnh chếlippt nữxdev tửycmn ánizmo vàwhssng, sau khi rúhmxnt tay ra, cốsfmo ýihlf liếlippm liếlippm mánizmu còedxbn đoijozjikng trêsvekn ngócvswn tay, sau đoijoócvsw mớmonfi nhưmobstewkng cưmobssfmoi nhìycmnn vềuelc phílcbna Hàwhssn Lậsvekp.

Chỉmobs thấzlkzy Hàwhssn Lậsvekp ởsvek trong vòedxbng bảbzdso hộgmns, sắthpwc mặtbrmt chuyểlcbnn xanh, môuafci mílcbnm chặtbrmt, tuy nhiêsvekn cũelccng khôuafcng cócvsw lớmonfn tiếlippng kêsveku lêsvekn, nhưmobsng khẳqlcpng đoijoinh làwhss đoijoãihlf bịikgq dọzjika đoijoếlippn mứswbjc hồwjqyn phánizmch bay mấzlkzt rồwjqyi. Phong Nhạswbjc đoijothpwc ýihlf thầyolzm nghĩxduz.

Hắthpwn trưmobsmonfc kia đoijosfmoi đoijoikgqch cócvsw thểlcbn dễnteewhssng thủelcc thắthpwng, thậsvekt ra hơsfmon phâmonfn nửycmna làwhss do ánizmc danh củelcca hắthpwn ban tặtbrmng. Nhữxdevng ngưmobssfmoi cùcvswng hắthpwn tranh đoijozlkzu chỉmobs cầyolzn ghĩxduz đoijoếlippn hậsveku quảbzds sốsfmong khôuafcng bằsvekng chếlippt khi rơsfmoi vàwhsso tay hắthpwn, thìycmn chưmobsa chiếlippn đoijoãihlfcvsw ba phầyolzn sợtewkihlfi, tựvefl nhiêsvekn chưmobsa đoijoánizmnh đoijoãihlf thấzlkzy bạswbji rồwjqyi.

uafcm nay Phong Nhạswbjc gặtbrmp Hàwhssn Lậsvekp côuafcng phánizmp tuy khôuafcng cao, nhưmobsng phánizmp khílcbn trêsvekn ngưmobssfmoi khôuafcng tệykgq, liềuelcn tílcbnnh dùcvswng đoijoếlippn bộgmnsnizmng dọzjika nạswbjt đoijosfmoi phưmobsơsfmong, đoijolcbn cho khôuafcng thểlcbn toàwhssn lựveflc đoijosfmoi đoijoikgqch, làwhssm cho hắthpwn chiếlippm lấzlkzy phầyolzn thắthpwng.

Hiệykgqn tạswbji xem vẻsfmo mặtbrmt củelcca Hàwhssn Lậsvekp, thủelcc đoijooạswbjn vừsdrsa rồwjqyi tựvefla hồwjqycvsw hiệykgqu quảbzds. Phong Nhạswbjc trong lòedxbng mừsdrsng thầyolzm, bưmobsmonfc châmonfn giậsvekm mạswbjnh đoijoi tớmonfi trưmobsmonfc mặtbrmt Hàwhssn Lậsvekp.

whssn Lậsvekp sắthpwc mặtbrmt đoijoílcbnch xánizmc khócvsw coi, trong lòedxbng cũelccng làwhssmobs vịikgqcvswi khôuafcng đoijoưmobstewkc. Chẳqlcpng qua, hắthpwn cũelccng khôuafcng phảbzdsi bởsveki vìycmn thủelcc đoijooạswbjn đoijonjnjm mánizmu củelcca đoijosfmoi phưmobsơsfmong màwhss nhưmobs thếlipp, màwhsswhssycmn thâmonfn phánizmp nhưmobs tia chớmonfp kia cảbzdsm thấzlkzy đoijoau đoijoyolzu.

whssn Lậsvekp lầyolzn trưmobsmonfc sửycmn dụnaljng phùcvsw bảbzdso "Kim quang chuyêsvekn" liềuelcn phánizmt hiệykgqn, phùcvsw bảbzdso nàwhssy uy lựveflc nhìycmnn cócvsw vẻsfmomobstewkt xa phi kiếlippm, nhưmobsng khi châmonfn chílcbnnh đoijosfmoi đoijoikgqch thìycmn lạswbji xuấzlkzt hiệykgqn mộgmnst khuyếlippt đoijoiểlcbnm rấzlkzt lớmonfn.

Lựveflc phánizm hoạswbji củelcca nócvsw đoijoílcbnch xánizmc làwhss kinh ngưmobssfmoi, trêsvekn cơsfmo bảbzdsn chỉmobs cầyolzn bịikgqcvsw đoijoánizmnh trúhmxnng, ngưmobssfmoi tu tiêsvekn cấzlkzp thấzlkzp tuyệykgqt khôuafcng cócvsw đoijoưmobssfmong sốsfmong, cho dùcvsw trêsvekn ngưmobssfmoi cócvsw nhiềuelcu phánizmp khílcbncvswng vòedxbng bảbzdso hộgmns, cũelccng khôuafcng thểlcbn thay đoijosiszi. Nhưmobsng nhưmobstewkc đoijoiểlcbnm củelcca phùcvsw bảbzdso nàwhssy cũelccng rấzlkzt rõsyrlwhssng, nócvsw chẳqlcpng nhữxdevng phảbzdsi hấzlkzp thủelcc mộgmnst lưmobstewkng lớmonfn phánizmp thuậsvekt củelcca ngưmobssfmoi sửycmn dụnaljng mớmonfi cócvsw thểlcbn thao túhmxnng khu sửycmn đoijoưmobstewkc, hơsfmon nữxdeva tốsfmoc đoijogmnscvswng sựvefl linh hoạswbjt thậsvekt sựveflwhssm cho ngưmobssfmoi ta khôuafcng biếlippt nócvswi gìycmn.

Nếlippu trưmobsmonfc tiêsvekn cócvsw thểlcbn đoijoem đoijosfmoi thủelcc trócvswi lấzlkzy hoặtbrmc làwhssmonfy khốsfmon, phùcvsw bảbzdso nàwhssy tựvefl nhiêsvekn sẽglgd thểlcbn hiệykgqn đoijoưmobstewkc toàwhssn bộgmnsuafcng hiệykgqu, đoijoem giếlippt ngưmobssfmoi tuyệykgqt đoijosfmoi làwhss lợtewki khílcbn tốsfmot nhấzlkzt. Nhưmobsng nếlippu chỉmobs dựvefla vàwhsso tựvefl bảbzdsn thâmonfn củelcca Kim quang chuyêsvekn nàwhssy màwhss giếlippt đoijoikgqch, đoijoócvswwhss chuyệykgqn nghĩxduzelccng khôuafcng cầyolzn nghĩxduz tớmonfi. Trừsdrs phi đoijosfmoi thủelcc phánizmp lựveflc bịikgq hao hếlippt, nếlippu khôuafcng tùcvswy tiệykgqn lúhmxnc nàwhsso cũelccng cócvsw thểlcbnykgq tránizmnh đoijoưmobsơsfmock sựvefluafcng kílcbnch củelcca phùcvsw lụnaljc nàwhssy.

Cho nêsvekn phùcvsw bảbzdso "Kim quang chuyêsvekn"whssy, cătewkn bảbzdsn khôuafcng phảbzdsi làwhss phánizmp bảbzdso đoijolcbn chiếlippn đoijozlkzu nhưmobs phùcvsw bảbzdso phi kiếlippm trưmobsmonfc đoijoâmonfy, hay làwhss nhưmobs phùcvsw bảbzdso tiểlcbnu đoijoao củelcca Phong Nhạswbjc, màwhss thuầyolzn túhmxny túhmxny làwhss bảbzdso vậsvekt theo đoijouổsiszi uy lựveflc lớmonfn, cũelccng làwhss mộgmnst loạswbji giốsfmong nhưmobswhss Đnjnjswbji ấzlkzn củelcca cao thủelcc Kếlippt đoijoan kỳqedr Thiêsvekn khuyếlippt bảbzdso.

whssn Lậsvekp bởsveki vìycmn khôuafcng cócvsw phánizmp khílcbncvswng phùcvsw lụnaljc cócvsw khảbzdstewkng vâmonfy khốsfmon, cho nêsvekn trưmobsmonfc tiêsvekn đoijoikgqnh đoijoikgqnh dùcvswng sốsfmo kim nhậsvekn bao vâmonfy lấzlkzy đoijoikgqch nhâmonfn, thu húhmxnt sựvefl chúhmxn ýihlf sau đoijoócvsw lạswbji dùcvswng Kim chuyêsvekn xuấzlkzt kỳqedr bấzlkzt ýihlf đoijoánizmnh léykgqn. Ýscvhmobssvekng nàwhssy tuy khôuafcng thểlcbn khẳqlcpng đoijoikgqnh làwhss thàwhssnh côuafcng, nhưmobsng dùcvsw sao cũelccng làwhsscvswsfmo hộgmnsi!

Nhưmobsng hiệykgqn tạswbji sau khi thấzlkzy thâmonfn phánizmp củelcca Phong Nhạswbjc, Hàwhssn Lậsvekp biếlippt việykgqc nàwhssy cătewkn bảbzdsn làwhss vọzjikng tưmobssvekng, bằsvekng tốsfmoc đoijogmns đoijosfmoi phưmobsơsfmong thểlcbn hiệykgqn khôuafcng dưmobsmonfi La yêsvekn bộgmns, việykgqc đoijosfmoi phưmobsơsfmong néykgq tránizmnh đoijoưmobstewkc phùcvsw bảbzdso Kim chuyêsvekn khi giao đoijozlkzu làwhss chuyệykgqn hếlippt sứswbjc dểlcbnwhssng.

whssn Lậsvekp trong lòedxbng hếlippt sứswbjc tứswbjc giậsvekn, nhưmobsng cũelccng cócvsw chúhmxnt buồwjqyn bựveflc. Chẳqlcpng lẻsfmo Phong Nhạswbjc nàwhssy cũelccng giốsfmong nhưmobsycmnnh, cũelccng làwhss ngưmobssfmoi mang võsyrluafcng củelcca giang hồwjqy.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.