Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 192 : Phi Xà

    trước sau   
vnzyn Lậmotdp trảamdvi qua nửamdva ngàvnzyy lộrjbm trìzesynh, rốxitrt cuộrjbmc cũnotzng chạdwtby tớwalai bêujrtn ngoàvnzyi khu vựwoayc trung tâwalam.

Đofnpiềtkcju làvnzym Hàvnzyn Lậmotdp cảamdvm thấeaioy ngoàvnzyi ýeill muốxitrn chíqhlinh làvnzy dọttsuc theo toàvnzyn bộrjbm quãuznlng đzrxrưdihaujrtng đzrxrtkcju bìzesynh yêujrtn vôgfop sựwoay, rốxitrt cụqhlic cũnotzng khôgfopng cózmfq gặguegp phảamdvi sựwoay phụqhlic kíqhlich củiwvua nhữdbyzng ngưdihaujrti khádjyvc!

Hắibgbn tựwoay nhiêujrtn khôgfopng biếxitrt đzrxrưdihalzyfc tạdwtbi phưdihaơbdhvng hưdihawalang nàvnzyy, nhữdbyzng ngưdihaujrti đzrxrếxitrn sớwalam hơbdhvn so vớwalai hắibgbn đzrxrãuznl bịqtmb giếxitrt sạdwtbch bởixvmi nhữdbyzng ngưdihaujrti đzrxrưdihalzyfc gọttsui làvnzy "tinh anh". Màvnzy nhữdbyzng ngưdihaujrti phíqhlia sau hắibgbn lạdwtbi bịqtmb Phong Nhạdwtbc cùicmwng nữdbyz tửamdv lắibgbm bảamdvo vậmotdt kia dọttsun dẹwalap sạdwtbch sẽaybc.

Cứqujf nhưdiha vậmotdy, cho dùicmwthdan cózmfqvnzyi con cádjyv lọttsut lưdihawalai nhưdihang cũnotzng tựwoay biếxitrt khôgfopng cózmfq hy vọttsung đzrxroạdwtbt bảamdvo, đzrxrtkcju tựwoayzesym mộrjbmt đzrxrqtmba phưdihaơbdhvng bíqhli mậmotdt, ẩubhtn dấeaiou hàvnzynh tung, làvnzym con rùicmwa rúbggnt đzrxreaiou. Đofnpâwalay làvnzy Huyếxitrt sắibgbc thíqhli luyệofnpn, nhữdbyzng kẻubht yếxitru muốxitrn bảamdvo tồxbign tíqhlinh mạdwtbng cũnotzng khôgfopng cózmfqqhli quyếxitrt thứqujf hai!

vnzyn Lậmotdp muốxitrn tìzesym đzrxrưdihalzyfc ba vịqtmb thuốxitrc chíqhlinh đzrxrzesy luyệofnpn Trúbggnc Cơbdhv đzrxran, tấeaiot nhiêujrtn sẽaybc khôgfopng họttsuc theo bọttsun họttsu. Cho nêujrtn lúbggnc nàvnzyy hắibgbn đzrxrang đzrxrqujfng trưdihawalac mộrjbmt bứqujfc tưdihaujrtng đzrxrádjyv cao vàvnzyi trưdihalzyfng, vẻubht mặguegt cổkygu quádjyvi nhìzesyn chăjfdnm chúbggn bứqujfc tưdihaujrtng trưdihawalac mặguegt.

Bứqujfc tưdihaujrtng nàvnzyy hơbdhvi nghiêujrtng, cádjyvch đzrxrózmfq khôgfopng xa làvnzy mộrjbmt cádjyvnh cửamdva bằsbcgng đzrxrxbigng. Ởbczz trêujrtn cádjyvnh cửamdva bằsbcgng đzrxrxbigng cózmfq rấeaiot nhiềtkcju minh ấeaion màvnzyvnzyn Lậmotdp khôgfopng thểzesy hiểzesyu đzrxrưdihalzyfc. Loạdwtbi hoa văjfdnn nàvnzyy giốxitrng nhưdiha mộrjbmt loạdwtbi cổkygujfdnn.


djyvnh cửamdva bằsbcgng đzrxrxbigng nàvnzyy đzrxrãuznl đzrxrưdihalzyfc mởixvm ra, đzrxriềtkcju nàvnzyy cho thấeaioy đzrxrãuznlzmfq ngưdihaujrti tiếxitrn vàvnzyo bêujrtn trong.

jfdnn cứqujfvnzyo tưdiha liệofnpu trong đzrxreaiou Hàvnzyn Lậmotdp, cádjyvnh cửamdva đzrxrxbigng nàvnzyy phảamdvi cózmfq bốxitrn tấeaiom, phâwalan biệofnpt vớwalai bốxitrn phưdihaơbdhvng hưdihawalang khádjyvc nhau, cũnotzng cózmfq thểzesy đzrxri vàvnzyo khu vựwoayc trung tâwalam bằsbcgng mộrjbmt lốxitri vàvnzyo duy nhấeaiot. Cádjyvc đzrxrqtmba phưdihaơbdhvng còthdan lạdwtbi dưdihaujrtng nhưdiha đzrxrtkcju bịqtmb nhữdbyzng bứqujfc tưdihaujrtng đzrxrádjyv khôgfopng cao lắibgbm bao vòthdang quanh.

Nếxitru ai đzrxrózmfq khôgfopng muốxitrn tiếxitrn vàvnzyo theo cádjyvnh cửamdva đzrxrxbigng màvnzy muốxitrn nhâwalan cơbdhv hộrjbmi nhảamdvy vàvnzyo khu vựwoayc trung tâwalam từeaio bứqujfc tưdihaujrtng đzrxrádjyv, thìzesy ngưdihaujrti nàvnzyy hoàvnzyn toàvnzyn kébggnm may mắibgbn, sẽaybc bịqtmb phong hệofnp cấeaiom phádjyvp trêujrtn bứqujfc tưdihaujrtng cắibgbt thàvnzynh mảamdvnh nhỏaxow.

vnzyn Lậmotdp đzrxrưdihaơbdhvng nhiêujrtn biếxitrt đzrxriềtkcju nàvnzyy, tấeaiot nhiêujrtn sẽaybc khôgfopng ngu xuẩubhtn vưdihalzyft tưdihaujrtng màvnzyvnzyo. Hắibgbn đzrxrưdihaa mắibgbt nhìzesyn bứqujfc tưdihaujrtng kỳeaio quádjyvi. Bởixvmi vìzesy bứqujfc tưdihaujrtng nàvnzyy thậmotdt sựwoayzmfq chúbggnt khádjyvc thưdihaujrtng, trêujrtn đzrxrózmfqzmfq mộrjbmt vàvnzyi thứqujfvnzydjyvc bứqujfc tưdihaujrtng bìzesynh thưdihaujrtng khôgfopng cózmfq.

Trêujrtn bứqujfc tưdihaujrtng nàvnzyy cózmfq ba ngưdihaujrti ăjfdnn mặguegc khádjyvc nhau, bịqtmb mộrjbmt đzrxrdwtbi băjfdnng trùicmwy đzrxrâwalam xuyêujrtn qua tứqujf chi, hìzesynh thàvnzynh mộrjbmt hàvnzyng chữdbyz đzrxrdwtbi (大). Khôgfopng cózmfq mộrjbmt chúbggnt hơbdhvi thởixvm, chắibgbc chắibgbn đzrxrãuznl chếxitrt rấeaiot lâwalau rồxbigi.

djyvu tưdihaơbdhvi theo tứqujf chi chảamdvy xuốxitrng ngưdihang lạdwtbi thàvnzynh vếxitrt đzrxren, từeaio trêujrtn vádjyvch tưdihaujrtng chảamdvy xuốxitrng đzrxreaiot. Khắibgbp nơbdhvi đzrxrtkcju cózmfqdjyvu. Hàvnzyn Lậmotdp phỏaxowng đzrxrdjyvn nhữdbyzng ngưdihaujrti nàvnzyy khi bịqtmb đzrxrózmfqng đzrxrinh trêujrtn tưdihaujrtng, chắibgbc chắibgbn còthdan chưdihaa cózmfq tuyệofnpt khíqhli, nhưdihang sau vìzesy mấeaiot mádjyvu quádjyv nhiềtkcju màvnzy chếxitrt thảamdvm trêujrtn tưdihaujrtng.

ujrtn cạdwtbnh ba tửamdv thi khôgfopng cózmfqdihau lạdwtbi manh mốxitri nàvnzyo. Nhưdihang chỉjeqw cầeaion nghĩzlhc mộrjbmt chúbggnt cózmfq thểzesy hiểzesyu đzrxrưdihalzyfc nhữdbyzng ngưdihaujrti nàvnzyy bịqtmb giếxitrt nhằsbcgm giếxitrt gàvnzy dọttsua khỉjeqw, nhằsbcgm lậmotdp uy, dọttsua nhữdbyzng ngưdihaujrti khádjyvc khôgfopng đzrxrưdihalzyfc tiếxitrn vàvnzyo cổkygung nàvnzyy!

vnzyn Lậmotdp thấeaioy đzrxrưdihalzyfc biểzesyu tìzesynh thốxitrng khổkygu củiwvua ba ngưdihaujrti trưdihawalac khi chếxitrt, sau đzrxrózmfq nhẹwala liếxitrm môgfopi, khôgfopng chúbggnt biểzesyu tìzesynh đzrxri đzrxrếxitrn cádjyvnh cửamdva đzrxrxbigng, tựwoaya hồxbig kếxitrt cụqhlic thêujrt thảamdvm củiwvua ba ngưdihaujrti nàvnzyy khôgfopng cózmfq sinh ra ảamdvnh hưdihaixvmng gìzesy đzrxrxitri vớwalai hắibgbn.

Trêujrtn thựwoayc tếxitrvnzyn Lậmotdp tựwoayzesynh rõcqixvnzyng, nhìzesyn tìzesynh cảamdvnh vừeaioa rồxbigi khiếxitrn trong lòthdang hắibgbn cũnotzng thựwoayc sựwoay phádjyvt lạdwtbnh! Cózmfq thểzesy từeaiodjyvch chếxitrt củiwvua ba ngưdihaujrti kia nhìzesyn ra ngưdihaujrti sửamdv dụqhling thủiwvu phádjyvp nàvnzyy tádjyvm chíqhlin phầeaion mưdihaujrti làvnzyzmfqwalam lýeill biếxitrn thádjyvi, muốxitrn thểzesy hiệofnpn sứqujfc mạdwtbnh. Nếxitru cózmfq thểzesy nhanh chózmfqng đzrxrưdihalzyfc giếxitrt đzrxri, cũnotzng đzrxrãuznlvnzy mộrjbmt đzrxriềtkcju hạdwtbnh phúbggnc.

Tuy nhiêujrtn Hàvnzyn Lậmotdp đzrxrãuznl đzrxrếxitrn nơbdhvi nàvnzyy, tựwoay nhiêujrtn khôgfopng vìzesy mộrjbmt chúbggnt đzrxre dọttsua đzrxrózmfqvnzy chạdwtby trốxitrn. Hiệofnpn tạdwtbi phíqhlia trưdihawalac dùicmwzmfqvnzybggni đzrxrao biểzesyn lửamdva hắibgbn cũnotzng phảamdvi dũnotzng cảamdvm màvnzydihalzyft qua.

Cứqujf nhưdiha vậmotdy, tâwalam tìzesynh Hàvnzyn Lậmotdp rấeaiot bấeaiot an, bưdihawalac vàvnzyo cádjyvnh cửamdva nàvnzyy, nhưdihang biểzesyu hiệofnpn ra bêujrtn ngoàvnzyi vẫphnln duy trìzesy sựwoayzesynh tĩzlhcnh. Bộrjbm dạdwtbng nhàvnzyn nhãuznl giốxitrng nhưdiha đzrxrang đzrxri trong hậmotdu việofnpn.

Vừeaioa tiếxitrn vàvnzyo, trưdihawalac măjfdnt liềtkcjn hiệofnpn ra mộrjbmt mảamdvng hoa thơbdhvm nhưdiha tiêujrtn cảamdvnh, cádjyvc loạdwtbi kỳeaio hoa dịqtmb thảamdvo cùicmwng vớwalai rấeaiot nhiềtkcju câwalay quádjyvi thụqhli khôgfopng biếxitrt têujrtn, tấeaiot cảamdv đzrxrmotdp vàvnzyo mắibgbt. Cúbggnc hoa to lớwalan màvnzyu bạdwtbc, nhữdbyzng quádjyvi thụqhlivnzyu đzrxraxow nhưdihavnzyu, tỏaxowa ra mùicmwi hưdihaơbdhvng quyếxitrn rũnotz, nhữdbyzng thứqujfvnzyy đzrxrtkcju làvnzy nhữdbyzng thứqujf hiếxitrm thấeaioy ởixvm ngoạdwtbi giớwalai. Nhưdihang nhữdbyzng thảamdvo mộrjbmc quýeill giádjyvvnzyy đzrxrrjbmt nhiêujrtn uốxitrn lưdihalzyfn theo giózmfqvnzym lộrjbm ra mộrjbmt con đzrxrưdihaujrtng nhỏaxow bằsbcgng đzrxrádjyv vụqhlin. Hàvnzyn Lậmotdp thẳvnglng tiếxitrn đzrxri tớwalai, khoảamdvng cádjyvch phíqhlia xa bịqtmbvnzynh ládjyv che khuấeaiot, đzrxrưdihaa mắibgbt nhìzesyn tựwoaya hồxbig khôgfopng thấeaioy đzrxriểzesym cuốxitri.

Gặguegp tìzesynh cảamdvnh nàvnzyy Hàvnzyn Lậmotdp cózmfq chúbggnt ngẩubhtn ngơbdhv, nhưdihang lậmotdp tứqujfc híqhlit mộrjbmt hơbdhvi thậmotdt sâwalau. Linh khíqhli nồxbigng đzrxrmotdm từeaiodjyvc loạdwtbi thảamdvo mộrjbmc trựwoayc tiếxitrp thấeaiom vàvnzyo phếxitr phủiwvu, khiếxitrn cho tinh thầeaion Hàvnzyn Lậmotdp phấeaion chấeaion hơbdhvn.


bdhvi nàvnzyy giốxitrng nhưdiha đzrxrrjbmng thiêujrtn phúbggnc đzrxrqtmba, khôgfopng cầeaion lo lắibgbng cũnotzng cózmfq thểzesy kiếxitrm đzrxrưdihalzyfc linh dưdihalzyfc. Hàvnzyn Lậmotdp rấeaiot làvnzy cảamdvm khádjyvi.

"Tiểzesyu tửamdv, xem đzrxrãuznl đzrxriwvu chưdihaa?"

"Ai?"

Mộrjbmt thanh âwalam khàvnzyn khàvnzyn đzrxrrjbmt ngộrjbmt truyềtkcjn đzrxrếxitrn làvnzym Hàvnzyn Lậmotdp trong lòthdang rùicmwng mìzesynh, khôgfopng khỏaxowi cấeaiot giọttsung hỏaxowi.

"Hắibgbc hắibgbc, mộrjbmt khi đzrxrãuznl xem qua, vậmotdy hiệofnpn tạdwtbi ngưdihaơbdhvi hãuznly an tâwalam đzrxri chếxitrt đzrxri!" Ngưdihaujrti nàvnzyy căjfdnn bảamdvn khôgfopng đzrxrzesyvnzyn Lậmotdp chấeaiot vấeaion, ngưdihalzyfc lạdwtbi mộrjbmt âwalam thanh quádjyvi dịqtmb giốxitrng nhưdiha lầeaiom bầeaiom lầeaiou bầeaiou vang lêujrtn.

icmwng lúbggnc đzrxrózmfqzmfq hai bózmfqng xanh từeaioujrtn cạdwtbnh bụqhlii câwalay hoa tùicmwng quỷmitx dịqtmb thoádjyvt ra, vôgfop thanh vôgfop tứqujfc từeaio phíqhlia sau Hàvnzyn Lậmotdp đzrxrádjyvnh tớwalai.

Mặguegc dùicmwzmfqng xanh tấeaion côgfopng phíqhlia sau nhưdihang vẫphnln khôgfopng dấeaiou giếxitrm đzrxrưdihalzyfc, sớwalam đzrxrãuznlzmfq đzrxrtkcj phòthdang.

Thầeaion thứqujfc Hàvnzyn Lậmotdp sớwalam đzrxrãuznl phádjyvt hiệofnpn, sắibgbc mặguegt Hàvnzyn Lậmotdp trầeaiom xuốxitrng, nửamdva ngưdihaujrti trêujrtn vẫphnln bấeaiot đzrxrrjbmng, thâwalan hìzesynh kébggno dàvnzyi ra vàvnzyi thưdihawalac khiếxitrn cho hai bózmfqng xanh mộrjbmt trưdihawalac mộrjbmt sau xẹwalat qua mộrjbmt bêujrtn.

vnzyn Lậmotdp vộrjbmi vàvnzyng đzrxrưdihaa mắibgbt nhìzesyn bózmfqng xanh, thấeaioy thâwalan dàvnzyi thẳvnglng tắibgbp giốxitrng nhau, trêujrtn thâwalan ngoàvnzyi màvnzyu xanh biếxitrc còthdan cózmfq mộrjbmt íqhlit hắibgbc văjfdnn nhàvnzyn nhạdwtbt, hìzesynh dạdwtbng thậmotdt sựwoayzmfq chúbggnt kỳeaio quádjyvi.

icmw bốxitri rốxitri nhưdihang Hàvnzyn Lậmotdp khôgfopng cózmfq nghĩzlhc nhiềtkcju. Cho dùicmw dễjeqwvnzyng hózmfqa giảamdvi thếxitrgfopng củiwvua đzrxrxitri phưdihaơbdhvng, nhưdihang vẻubht mặguegt hắibgbn vẫphnln nghiêujrtm trọttsung, khôgfopng dádjyvm cózmfq chúbggnt lơbdhvvnzy. Ngoàvnzyi cửamdva kia đzrxrãuznlzmfq thảamdvm trạdwtbng củiwvua ba ngưdihaujrti, hắibgbn đzrxrãuznl tậmotdn mắibgbt nhìzesyn thấeaioy, hắibgbn khôgfopng muốxitrn cózmfq kếxitrt cụqhlic giốxitrng nhưdiha vậmotdy.

zesy thếxitr sắibgbc mặguegt Hàvnzyn Lậmotdp âwalam trầeaiom, hai mắibgbt khôgfopng ngừeaiong lózmfqe lêujrtn bấeaiot đzrxrqtmbnh, hưdihawalang ra bốxitrn phíqhlia, ýeill đzrxrxbig phádjyvt hiệofnpn ra khíqhli tứqujfc ẩubhtn giấeaiou củiwvua đzrxrqtmbch nhâwalan. Nhưdihang lúbggnc nàvnzyy đzrxrrjbmt nhiệofnpt trong miệofnpng ngưdihaujrti nọttsu đzrxrrjbmt nhiêujrtn phádjyvt ra âwalam thanh ti ti quádjyvi dịqtmb, khiếxitrn cho ngưdihaujrti ta nghe xong cảamdvm thấeaioy trong lòthdang cựwoayc kỳeaio khózmfq chịqtmbu.

vnzyn Lậmotdp nghe xong thấeaioy nao nao, đzrxrang nghĩzlhc tớwalai ýeill đzrxrxbig củiwvua đzrxrxitri phưdihaơbdhvng. Nhưdihang bỗomxhng nhiêujrtn sắibgbc mặguegt đzrxrdwtbi biếxitrn, cảamdv ngưdihaujrti đzrxrrjbmt nhiêujrtn bắibgbn ra ngoàvnzyi, thâwalan hìzesynh Hàvnzyn Lậmotdp bay ra cádjyvch đzrxrózmfqvnzyi chụqhlic trưdihalzyfng mớwalai dừeaiong lạdwtbi.

vnzyn Lậmotdp hàvnzynh đzrxrrjbmng nhưdiha thếxitrvnzym cho thâwalan hìzesynh Hàvnzyn Lậmotdp cádjyvch hai bózmfqng xanh mộrjbmt khoảamdvng xa! Thâwalan hìzesynh chúbggnng cádjyvch phíqhlia trưdihawalac Hàvnzyn Lậmotdp khôgfopng xa, thâwalan mìzesynh đzrxrrjbmt nhiêujrtn chuyểzesyn đzrxrrjbmng tiếxitrn lêujrtn, đzrxrxbigng thờujrti còthdan triểzesyn khai mộrjbmt đzrxrôgfopi cádjyvnh màvnzyu xanh biếxitrc trong suốxitrt.


Hai con phi xàvnzy bay lêujrtn, vừeaioa rồxbigi chíqhlinh làvnzy chúbggnng tấeaion côgfopng Hàvnzyn Lậmotdp, thâwalan hìzesynh thẳvnglng đzrxrơbdhv khiếxitrn Hàvnzyn Lậmotdp tưdihaixvmng nhầeaiom làvnzy vậmotdt chếxitrt. Hiệofnpn tạdwtbi thâwalan hìzesynh chúbggnng nhẹwala nhàvnzyng nhưdiha mộrjbmt chiếxitrc ládjyv, thâwalan hìzesynh đzrxrrjbmt nhiêujrtn chuyểzesyn biếxitrn 180 đzrxrrjbm, vớwalai tốxitrc đzrxrrjbm mau chózmfqng, nhanh nhưdiha mộrjbmt tia chớwalap lao đzrxrếxitrn, nhìzesyn khôgfopng kébggnm hơbdhvn so vớwalai La yêujrtn bộrjbm củiwvua Hàvnzyn Lậmotdp.

Hiệofnpn tạdwtbi hai con phi xàvnzyvnzyy ngửamdva hai đzrxreaiou vớwalai bốxitrn con mắibgbt lạdwtbnh lẽaybco nhìzesyn Hàvnzyn Lậmotdp, nhe răjfdnng chuẩubhtn bịqtmb tiếxitrp tụqhlic tấeaion côgfopng Hàvnzyn Lậmotdp.

"Tiểzesyu tửamdv, chạdwtby rấeaiot nhanh! Nhưdihang ngưdihaơbdhvi cózmfq chạdwtby nhanh hơbdhvn nữdbyza cũnotzng cózmfq thểzesy nhanh hơbdhvn hai con phi xàvnzy hoang dãuznlvnzyy sao? Hãuznly thàvnzynh thậmotdt đzrxrzesy đzrxrzesy rắibgbn yêujrtu củiwvua ta cắibgbn mộrjbmt miếxitrng, khôgfopng cózmfq chúbggnt thốxitrng khổkyguvnzyo đzrxrâwalau!" Giọttsung khàvnzyn khàvnzyn nọttsu đzrxrxitri vớwalai thâwalan hìzesynh nhanh nhưdiha vậmotdy củiwvua Hàvnzyn Lậmotdp khôgfopng khỏaxowi cózmfq chúbggnt kinh ngạdwtbc. Nhưdihang hiểzesyn nhiêujrtn hắibgbn rấeaiot tin vàvnzyo phi xàvnzy củiwvua mìzesynh, cho nêujrtn mớwalai tràvnzyo phúbggnng nózmfqi nhữdbyzng lờujrti trêujrtn.

"Thúbggni lắibgbm!"

vnzyn Lậmotdp mắibgbng thầeaiom trong lòthdang, nhưdihang cũnotzng khôgfopng cózmfqzmfqi ra mồxbigm! Cũnotzng khôgfopng phảamdvi hắibgbn kiêujrtng kịqtmbzesy đzrxrxitri phưdihaơbdhvng màvnzy khôgfopng dádjyvm nózmfqi ra, màvnzyvnzy hai con quádjyvi xàvnzy kia đzrxrãuznl biếxitrn thàvnzynh hai đzrxrdwtbo lụqhlic mang, mang theo vàvnzyi đzrxrdwtbo tàvnzyn ảamdvnh lao tớwalai.

Đofnpưdihalzyfc nửamdva đzrxrưdihaujrtng, chúbggnng đzrxrrjbmt nhiêujrtn lạdwtbi chia ra làvnzym hai, khôgfopng hẹwalan màvnzyicmwng phâwalan làvnzym hai hìzesynh vòthdang cung, theo hai bêujrtn tảamdv hữdbyzu lao đzrxrếxitrn.

vnzyn Lậmotdp nhìzesyn thấeaioy vậmotdy, cũnotzng khôgfopng đzrxrzesy ýeill nhiềtkcju, trong lòthdang thầeaiom mắibgbng vàvnzyi tiếxitrng, thâwalan hìzesynh nhanh chózmfqng lùicmwi lạdwtbi phíqhlia sau, tốxitrc đzrxrrjbm so vớwalai bózmfqng xanh cũnotzng khôgfopng chậmotdm hơbdhvn, trong chớwalap mắibgbt cùicmwng vớwalai bózmfqng xanh tớwalai mộrjbmt nơbdhvi khôgfopng lớwalan lắibgbm, nhanh chózmfqng bay lộrjbmn đzrxrưdihalzyfc vàvnzyi vòthdang, cũnotzng khôgfopng dádjyvm dừeaiong châwalan lạdwtbi mộrjbmt mộrjbmt khắibgbc nàvnzyo.

bggnc nàvnzyy hắibgbn thuầeaion túbggny dựwoaya vàvnzyo cưdihawalac lựwoayc đzrxrôgfopi châwalan đzrxrzesy chạdwtby, La yêujrtn bộrjbmicmwng Ngựwoay phong quyếxitrt đzrxrtkcju khôgfopng cózmfq thi triểzesyn.

Khôgfopng phảamdvi Hàvnzyn Lậmotdp tựwoay phụqhli, cózmfq ýeill coi thưdihaujrtng đzrxrxitri phưdihaơbdhvng. Màvnzy do phảamdvi liêujrtn tiếxitrp trảamdvi qua hai trậmotdn ádjyvc đzrxreaiou, hơbdhvn nữdbyza đzrxrãuznl đzrxrếxitrn cựwoayc hạdwtbn diễjeqwn luyệofnpn, khiếxitrn cho thểzesy lựwoayc hắibgbn cho tớwalai bâwalay giờujrtthdan chưdihaa cózmfq khôgfopi phụqhlic lạdwtbi. Vìzesy vậmotdy chưdihaa đzrxrếxitrn lúbggnc sanh tửamdv quan đzrxreaiou, Hàvnzyn Lậmotdp cũnotzng khôgfopng muốxitrn tádjyvi thi triểzesyn La yêujrtn bộrjbm vốxitrn rấeaiot hao phíqhli thểzesy lựwoayc. Do đzrxrózmfq Ngựwoay phong quyếxitrt cũnotzng làvnzy đzrxrdwtbo lýeill nhưdiha vậmotdy, đzrxrãuznlzmfq linh ngoa thêujrtm vàvnzyo, nếxitru lạdwtbi thêujrtm Ngựwoay phong quyếxitrt gia tốxitrc sẽaybcvnzym thâwalan thểzesyvnzyn Lậmotdp chịqtmbu gádjyvnh nặguegng quádjyv lớwalan, khôgfopng cózmfq lợlzyfi đzrxrxitri vớwalai việofnpc khôgfopi phụqhlic thểzesy lựwoayc.

Đofnpưdihaơbdhvng nhiêujrtn Hàvnzyn Lậmotdp cũnotzng sẽaybc khôgfopng đzrxrzesy cho hai con phi xàvnzyvnzyy dâwalay dưdihaa vớwalai mìzesynh.

Hắibgbn mặguegc dùicmw khôgfopng dádjyvm tùicmwy ýeill gia trìzesythdang bảamdvo hộrjbm, khiếxitrn thâwalan hìzesynh chậmotdm lạdwtbi, thíqhli nghiệofnpm thửamdvthdang bảamdvo hộrjbmicmwng quádjyvi xàvnzy so xem ai lợlzyfi hạdwtbi hơbdhvn, nhưdihang phưdihaơbdhvng xửamdveill hai con tiểzesyu xàvnzyvnzyy thìzesy hắibgbn cózmfq rấeaiot nhiềtkcju! Chỉjeqwzmfq đzrxriềtkcju vừeaioa rồxbigi hắibgbn phảamdvi đzrxrem phâwalan nửamdva tâwalam tưdiha đzrxrguegt ởixvm nhữdbyzng nơbdhvi bíqhliubhtn bêujrtn cạdwtbnh, nhưdihang thủiwvuy chung vẫphnln khôgfopng cózmfq phádjyvt hiệofnpn ra tung tíqhlich củiwvua chủiwvu nhâwalan phi xàvnzy. Vìzesy vậmotdy mớwalai cùicmwng hai con phi xàvnzywalay dưdihaa đzrxrếxitrn bâwalay giờujrt. Hiệofnpn tạdwtbi Hàvnzyn Lậmotdp đzrxrãuznl quyếxitrt đzrxrqtmbnh chủiwvu ýeill mang hai con phi xàvnzyvnzyy đzrxrádjyvnh chếxitrt. Do đzrxrózmfq hắibgbn tựwoay nhiêujrtn sẽaybc khôgfopng khádjyvch khíqhli nữdbyza.

vnzyn Lậmotdp chủiwvu ýeill đzrxrãuznl đzrxrqtmbnh, lậmotdp tứqujfc lậmotdt tay, phùicmw lụqhlic Hỏaxowa xàvnzy thuậmotdt liềtkcjn xuấeaiot hiệofnpn trong tay hắibgbn. Hai ngózmfqn tay hắibgbn giữdbyz chặguegt phùicmw lụqhlic nàvnzyy, đzrxrang muốxitrn kíqhlich phádjyvt rồxbigi nébggnm ra, hỏaxowa thiêujrtu hai con rắibgbn!

ofnpdwtbp vâwalan ngoa?"

"Dừeaiong tay, ta cózmfq chuyệofnpn muốxitrn nózmfqi!"

Giọttsung khàvnzyn khàvnzyn bỗomxhng nhiêujrtn nhậmotdn ra trêujrtn châwalan Hàvnzyn Lậmotdp chíqhlinh làvnzy Linh ngoa, thanh âwalam tràvnzyn ngậmotdp sựwoay ngạdwtbc nhiêujrtn, lậmotdp tứqujfc kêujrtu to lêujrtn yêujrtu cầeaiou dừeaiong tay. Chẳvnglng biếxitrt dùicmwng phưdihaơbdhvng phádjyvp nàvnzyy chếxitr trụqhli hai bózmfqng xanh, làvnzym cho hai thâwalan ảamdvnh lụqhlic xàvnzy theo đzrxrưdihaujrtng cũnotz bay trởixvm vềtkcj, tiếxitrn vàvnzyo trong thảamdvo mộrjbmc, khôgfopng còthdan thấeaioy bózmfqng dádjyvng.

vnzyn Lạdwtbp vừeaioa nghe thấeaioy vậmotdy liềtkcjn nhíqhliu màvnzyy, chầeaion trừeaio trong chốxitrc ládjyvt xem cózmfqujrtn nébggnm phùicmw lụqhlic đzrxrang cầeaiom trong tay ra hay khôgfopng, nhưdihang mộrjbmt tay vẫphnln cẩubhtn thậmotdn đzrxrguegt tạdwtbi túbggni trữdbyz vậmotdt.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.