Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 194 : Trung tâm khu bí văn

    trước sau   
Tuy nhiêjcadn Hàujawn Lậienrp cũkzrlng khôthxgng nóhslong vộordxi! Bởzepci vìzmub trung tâaskum khu vựnsgkc cấasfym đspszimawa nàujawy thậienrt sựnsgk khôthxgng giốsqhwng khu vựnsgkc bêjcadn ngoàujawi.

jcadn ngoàujawi khu trung tâaskum làujawnlyyc khu vựnsgkc khánlyyc, bêjcadn trong cóhslo linh thảdhaco kỳthxg quảdhac, phầqmwrn lớspszn sinh trưnvylzepcng khôthxgng theo quy luậienrt. Tạyozxi mỗlmfii góhsloc ởzepc khu vựnsgkc bêjcadn trong đspszjburu cóhslo thểxcyu phánlyyt hiệordxn tung tíyaujch chúfscdng. Trưnvylspszc tiêjcadn phảdhaci dàujawnh đspszưnvylwetlc, sau đspszóhslo khi đspszpcikc thủehnx thìzmub phảdhaci lậienrp tứhsloc chạyozxy trốsqhwn. Bởzepci vìzmubzepc nhữtgmqng nơhsloi nàujawy do cóhslo rấasfyt nhiềjburu linh dưnvylwetlc nêjcadn xung đspszordxt cũkzrlng khôthxgng nhiềjburu. Vìzmub vậienry hàujawnh đspszordxng sánlyyt nhâaskun đspszoạyozxt bảdhaco cũkzrlng cầqmwrn làujawm sạyozxch sẽujzzhslon mộordxt chúfscdt.

Nhưnvylng đspszsqhwi vớspszi khu vựnsgkc trung tâaskum lạyozxi khôthxgng giốsqhwng nhưnvyl vậienry! Theo nhưnvyl lờkzrli nhữtgmqng đspszordx tửcfqn trưnvylspszc đspszâaskuy may mắpcikn sốsqhwng sóhslot trởzepc vềjbur, thìzmub diệordxn tíyaujch khu vựnsgkc trung tâaskum nàujawy rấasfyt lớspszn, cơhslo hồyckj chiếcmpxm hơhslon 1/3 diệordxn tíyaujch cảdhac cấasfym đspszimawa, bốsqhwn phíyauja bịimawnvylkzrlng đspszánlyy quâaskuy thàujawnh vòyozxng tròyozxn lớspszn, nhưnvylng cóhslo thểxcyu theo bốsqhwn cánlyynh cửcfqna bằltxing đspszyckjng đspszi ra ngoàujawi. Cảdhac khu vựnsgkc chia thàujawnh ba tầqmwrng, giốsqhwng nhưnvylujaw vỏqnuv, thịimawt vàujaw hạyozxt củehnxa quảdhac vậienry, tầqmwrng thứhslououaujawng, rấasfyt kỳthxg lạyozx!

ujawn Lậienrp hiệordxn tạyozxi đspszang ởzepc mộordxt nơhsloi đspszghyap nhưnvyl trong tranh. Đqttlóhslo chíyaujnh làujaw khu vựnsgkc ngoàujawi cùodtqng củehnxa khu trung tâaskum.

Theo tưnvyl liệordxu, từjbpmhsloi nàujawy đspszi tớspszi tầqmwrng tiếcmpxp theo cầqmwrn phảdhaci đspszi mộordxt quãipyqng đspszưnvylkzrlng dàujawi. Trong phạyozxm vi nàujawy cóhslo hoa thảdhaco, thụlkbu mộordxc. Tuy nhiêjcadn nhữtgmqng loạyozxi kỳthxg trâaskun thếcmpx gian hiếcmpxm thấasfyy thìzmub rấasfyt thưnvyla thớspszt. Nhưnvylng cũkzrlng cóhslo thểxcyu lấasfyy đspszxcyuujawm linh dưnvylwetlc, chỉltxiujaw nhữtgmqng thứhslohslonlyyc dụlkbung đspszsqhwi vớspszi ngưnvylkzrli tu tiêjcadn lạyozxi rấasfyt íyaujt, hầqmwru hếcmpxt chỉltxihslo thểxcyu xem chơhsloi chứhslo khôthxgng thểxcyu sửcfqn dụlkbung.

Khôthxgng íyaujt ngưnvylkzrli củehnxa thấasfyt đspszyozxi phánlyyi đspszjburu phỏqnuvng đspsznlyyn khu vựnsgkc nàujawy trởzepc thàujawnh cấasfym đspszimawa do chủehnx nhâaskun củehnxa khu vựnsgkc nàujawy cốsqhw ýsqhw nhưnvyl thếcmpx, đspszem tầqmwrng nàujawy làujawm giốsqhwng nhưnvyl hoa viêjcadn, làujawhsloi đspszjcadc biệordxt ganh đspszua, vôthxg sốsqhw hoa thảdhaco vàujaw quảdhac mộordxc đspszem mắpcikt, vốsqhwn làujaw đspszxcyu chủehnx nhâaskun cấasfym đspszimawa thưnvyl giãipyqn. Nếcmpxu muốsqhwn tìzmubm nhữtgmqng thứhslo hữtgmqu dụlkbung, chi bằltxing nêjcadn đspszi nơhsloi khánlyyc màujawzmubm.


Thứhslo châaskun chíyaujnh hữtgmqu dụlkbung đspszsqhwi vớspszi ngưnvylkzrli tu tiêjcadn làujaw thưnvylwetlng phẩwetlm linh dưnvylwetlc, đspszưnvylwetlc trồyckjng ởzepc tầqmwrng thứhslo hai. Đqttlordx tửcfqnnlyyc phánlyyi tiếcmpxn vàujawo nơhsloi nàujawy phầqmwrn lớspszn làujawnvylspszng tầqmwrng thứhslo hai màujaw đspszi tớspszi. Trong đspszóhslohslo ba vịimaw chủehnxnvylwetlc đspszxcyu luyệordxn chếcmpx Trúfscdc Cơhslo đspszan, đspszưnvylơhslong nhiêjcadn đspszóhsloujaw mụlkbuc tiêjcadu lớspszn nhấasfyt củehnxa bọksdon họksdo. Hàujawn Lậienrp đspszsqhwi vớspszi mấasfyy linh dưnvylwetlc nàujawy cũkzrlng giốsqhwng nhưnvyl bọksdon họksdo, làujawzmubnh thếcmpx bắpcikt buộordxc!

hsloi tớspszi khu vựnsgkc tầqmwrng thứhslo hai, vừjbpma xem tưnvyl liệordxu liêjcadn quan, Hàujawn Lậienrp ngạyozxc nhiêjcadn cảdhac mộordxt lúfscdc.

Bởzepci vìzmub khu vựnsgkc tầqmwrng thứhslo hai nàujawy tấasfyt cảdhac đspszjburu làujaw mộordxt sơhslon mạyozxch thậienrt lớspszn, quanh năjcadm đspszjburu bịimawnvylơhslong mùodtq bao phủehnxujawy đspszjcadc. Màujaw trong sơhslon mạyozxch nàujawy cóhslohslon đspszordxng, thung lũkzrlng rậienrm rạyozxp, linh đspszimawa thiêjcadn nhiêjcadn, cánlyyc loạyozxi thạyozxch ốsqhwc, thạyozxch đspsziệordxn do thiêjcadn nhiêjcadn tạyozxo thàujawnh, cánlyyc loạyozxi thiêjcadn đspszimawa linh dưnvylwetlc đspszjburu sinh trưnvylzepcng ởzepchsloi nàujawy.

nlyyn tửcfqn xấasfyu xíyauj kia cùodtqng Hàujawn Lậienrp trao đspszienri thôthxgng tin, chủehnx yếcmpxu cũkzrlng làujawzmubm đspszimawa đspszyckj phâaskun bốsqhw mấasfyy loạyozxi linh dưnvylwetlc nàujawy. Bởzepci vìzmub ai cũkzrlng khôthxgng thểxcyu chắpcikc chắpcikn sau khi tiếcmpxn vàujawo nơhsloi đspszâaskuy. Hiệordxn tạyozxi cóhslonvyl liệordxu liềjburn khẳdhawng đspszimawnh đspszưnvylwetlc khu vựnsgkc màujawzmubnh đspszang ởzepc. Cho nêjcadn bảdhacn đspszyckj phâaskun bốsqhw loạyozxi nàujawy càujawng nhiềjburu càujawng tốsqhwt. Nhưnvyl vậienry mớspszi cóhslo thểxcyu dễhsloujawng nắpcikm chắpcikc tìzmubm kiếcmpxm theo đspszyckj ánlyyn.

Tuy nhiêjcadn tạyozxi sơhslon mạyozxch nàujawy sưnvylơhslong mùodtq quánlyy nhiềjburu, quánlyyujawy đspszjcadc! Ngưnvylkzrli tu tiêjcadn bìzmubnh thưnvylkzrlng tiếcmpxn vàujawo sơhslon mạyozxch, căjcadn bảdhacn chỉltxi đspszi vàujawi bưnvylspszc sẽujzz hoàujawn toàujawn bịimaw lạyozxc trong sưnvylơhslong mùodtq, chỉltxihslo thểxcyunvylspszc từjbpmng bưnvylspszc mộordxt, chậienrm rãipyqi sờkzrl soạyozxng tiếcmpxn tớspszi. Cho nêjcadn muốsqhwn đspszi ra ngoàujawi hoàujawn toàujawn dứhsloujawo vậienrn khíyauj củehnxa bảdhacn thâaskun.

Nhưnvylng đspsziềjburu làujawm cho đspszau đspszqmwru hơhslon chíyaujnh làujaw tạyozxi sơhslon mạyozxch còyozxn cóhslothxg sốsqhwjcadu thúfscd sinh sốsqhwng, Hỏqnuva diễhslom thửcfqn nhấasfyt cấasfyp bậienrc thấasfyp, Truy phong thỏqnuv nhấasfyt cấasfyp, Kim quang mãipyqng đspszltxinh cấasfyp, Băjcadng hỏqnuva lang, cơhslo hồyckj ngưnvylkzrli củehnxa thấasfyt đspszyozxi phánlyyi đspszjburu nghe nóhsloi qua vềjburnlyyc chủehnxng loạyozxi nhấasfyt cấasfyp yêjcadu thúfscdujawy.

Thựnsgkc lựnsgkc củehnxa chúfscdng khôthxgng cao, ngưnvylkzrli tu tiêjcadn tầqmwrng thứhslonlyyu, thứhslo bảdhacy cóhslo thểxcyu mộordxt ngưnvylkzrli đspszsqhwi phóhslo dễhsloujawng vớspszi bảdhacy, tánlyym con yêjcadu thúfscdkzrlng khôthxgng hềjburhslo vấasfyn đspszjbur. Nhưnvylng nếcmpxu làujawjcadu thúfscd bậienrc cao thìzmub cho dùodtq đspszordx tửcfqn tinh anh củehnxa thấasfyt đspszyozxi phánlyyi màujaw gặjcadp cũkzrlng chỉltxihslo chạyozxy trốsqhwn màujaw thôthxgi.

Nhưnvylng may mắpcikn làujaw loạyozxi yêjcadu thúfscdujawy ởzepc trong sơhslon mạyozxch lạyozxi rấasfyt íyaujt. Hơhslon nữtgmqa đspszyozxi bộordx phậienrn đspszjburu trởzepc thàujawnh thủehnx hộordx thúfscd chuyêjcadn bảdhaco vệordx linh dưnvylwetlc nàujawo đspszóhslo, sẽujzz khôthxgng dễhsloujawng gặjcadp phảdhaci bêjcadn ngoàujawi!

Bởzepci vậienry phầqmwrn lớspszn yêjcadu thúfscd đspszjburu làujaw nhấasfyt cấasfyp. Vàujawi têjcadn tinh anh đspszordx tửcfqn liêjcadn thủehnx liềjburn dễhsloujawng giảdhaci quyếcmpxt chúfscdng. Tuy nhiêjcadn nếcmpxu chỉltxihslo mộordxt ngưnvylkzrli bắpcikt gặjcadp thìzmub mộordxt hồyckji hồyckji huyếcmpxt chiếcmpxn làujaw khôthxgng thểxcyu tránlyynh khỏqnuvi.

Bấasfyt luậienrn ởzepchslon mạyozxch làujawnvylơhslong mùodtqujawy đspszjcadc, hay làujawjcadu thúfscd chiếcmpxm cứhslo trong núfscdi, nếcmpxu chỉltxi bắpcikt gặjcadp mộordxt con thìzmubhslo lẽujzz nhữtgmqng đspszordx tửcfqn tinh anh tâaskum cao khíyauj ngạyozxo nàujawy còyozxn cóhslo thểxcyu miễhslon cưnvylerbang thửcfqn mộordxt lầqmwrn, mạyozxo hiểxcyum xâaskum nhậienrp vàujawo trong sơhslon mạyozxch hánlyyi thảdhaco dưnvylwetlc. Nhưnvylng nếcmpxu nhưnvyl gặjcadp phảdhaci mộordxt đspszàujawn, cánlyyc đspszordx tửcfqnujawy chỉltxihslo thểxcyu đspszưnvyla mắpcikt nhìzmubn nhau. Dưnvylspszi tìzmubnh huốsqhwng nàujawy màujawjcadn núfscdi, hoàujawn toàujawn chắpcikc chắpcikn khôthxgng cóhslo đspszưnvylkzrlng quay vềjbur!

Cho nêjcadn năjcadm đspszóhslo tiếcmpxn vàujawo cấasfym đspszimawa, cánlyyc nhóhslom đspszordx tửcfqn đspszqmwru tiêjcadn đspszjburu tìzmubm cánlyyc loạyozxi linh dưnvylwetlc phổienr thôthxgng ởzepcjcadn ngoàujawi khu vựnsgkc trung tâaskum. Căjcadn bảdhacn khôthxgng cóhslo tiếcmpxn vàujawo trong núfscdi.

Nhưnvylng vàujawi lầqmwrn sau, cóhslo mộordxt gãipyq tu sỉltxi Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng phíyauj hếcmpxt tâaskum cơhslo luyệordxn chếcmpx mộordxt khỏqnuva phánlyyp bảdhaco "Nguyệordxt dưnvylơhslong bảdhaco châaskuu". Vậienrt đspszóhslo khôthxgng thểxcyu tấasfyn côthxgng đspszimawch, cũkzrlng khôthxgng thểxcyu phòyozxng ngựnsgk, tánlyyc dụlkbung duy nhấasfyt chíyaujnh làujawhslo thểxcyu phóhslong ra kỳthxg quang, cóhslo thểxcyu khắpcikc chếcmpxnlyyc loạyozxi sưnvylơhslong mùodtq đspszordxc chưnvylspszng. Ngưnvylkzrli nàujawy chuẩwetln bịimaw đspszxcyuhslo thểxcyu tiếcmpxn vàujawo cấasfym đspszimawa mộordxt cánlyych dễhsloujawng hơhslon!

Quảdhac nhiêjcadn, đspszordx tửcfqn Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng cóhslo đspszưnvylwetlc bảdhaco vậienrt nàujawy, tiếcmpxp theo đspszóhslo xuấasfyt ra quang mang chiếcmpxu rọksdoi!


Sau khi bọksdon họksdo khu trừjbpm phầqmwrn lớspszn sưnvylơhslong mùodtq, tạyozxi trêjcadn núfscdi đspszãipyqhslo thu hoạyozxch lớspszn mang vềjbur. Dựnsgka vàujawo thu hoạyozxch lầqmwrn nàujawy luyệordxn chếcmpx đspszưnvylwetlc rấasfyt nhiềjburu Trúfscdc Cơhslo đspszan. Sau đspszóhslo thu nhậienrn đspszordx tửcfqn, làujawm cho thựnsgkc lựnsgkc môthxgn phánlyyi mộordxt bưnvylspszc lêjcadn trờkzrli. Từjbpm đspszóhslo vềjbur sau Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng trởzepc thàujawnh Việordxt quốsqhwc đspszordx nhấasfyt tu tiêjcadn phánlyyi.

Tuy nhiêjcadn tụlkbuc ngữtgmq đspszãipyqhsloi, trêjcadn đspszkzrli khôthxgng cóhslo chuyệordxn gìzmub khôthxgng lọksdot ra ngoàujawi tưnvylkzrlng! Tin tứhsloc Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng lợwetli dụlkbung "Nguyệordxt dưnvylơhslong bảdhaco châaskuu" thu hoạyozxch đspszưnvylwetlc nhiềjburu thiêjcadn đspszimawa linh dưnvylwetlc tạyozxi cấasfym đspszimawa truyềjburn ra ngoàujawi. Khôthxgng lâaskuu sau đspszóhslo khiếcmpxn cho lụlkbuc đspszyozxi phánlyyi tìzmubm tớspszi cửcfqna.

Khôthxgng muốsqhwn khiếcmpxn cho chúfscdng nhâaskun phẫnsgkn nộordx, nhưnvylng lạyozxi khôthxgng cam lòyozxng giao ra bảdhaco châaskuu, Yểxcyum Nguyệordxt tôthxgng cùodtqng lụlkbuc phánlyyi trảdhaci qua mộordxt phen mặjcadc cảdhacyozxuoua. Sau cùodtqng đspszưnvyla ra bảdhaco châaskuu, trởzepc thàujawnh vậienrt chung củehnxa thấasfyt đspszyozxi phánlyyi.

Sau đspszóhslo bảdhaco vậienrt nàujawy do thấasfyt đspszyozxi phánlyyi thay phiêjcadn nhau sởzepc hữtgmqu. Mỗlmfii lầqmwrn tiếcmpxn vàujawo cấasfym đspszimawa, môthxgn phánlyyi giữtgmq bảdhaco châaskuu nàujawy liềjburn đspszưnvyla bảdhaco vậienrt nàujawy ra, giao ra cho môthxgn phánlyyi khánlyyc nắpcikm giữtgmq.

Nhưnvylng bấasfyt luậienrn môthxgn phánlyyi nàujawo cóhslo bảdhaco châaskuu hay khôthxgng cóhslo bảdhaco châaskuu, vừjbpma đspszếcmpxn bêjcadn trong cấasfym đspszimawa, đspszordx tửcfqnthxgn phánlyyi đspszóhslo phảdhaci chịimawu sựnsgk giánlyym sánlyyt củehnxa đspszordx tửcfqnnlyyc môthxgn phánlyyi khánlyyc, trong thờkzrli gian quy đspszimawnh sửcfqn dụlkbung bảdhaco vậienrt nàujawy, khôthxgng đspszưnvylwetlc cốsqhw ýsqhwzepco dàujawi thờkzrli cơhslo khu trừjbpmnvylơhslong mùodtq.

Cứhslo nhưnvyl vậienry đspszordx tửcfqnnlyyc phánlyyi đspszi tớspszi khu trung tâaskum, cóhslo thểxcyu đspszyckjng thờkzrli tiếcmpxn vàujawo sơhslon mạyozxch tìzmubm linh dưnvylwetlc, cóhslo vẻbrba rấasfyt côthxgng bìzmubnh.

Thỏqnuva thuậienrn nhưnvyl vậienry khiếcmpxn cho Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng giảdhacm thu hoạyozxch, khôthxgng thểxcyu đspszordxc chiếcmpxm linh dưnvylwetlc trong cấasfym đspszimawa. Nhưnvylng trêjcadn thựnsgkc tếcmpxkzrlng khiếcmpxn cho Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng tránlyynh khỏqnuvi họksdoa diệordxt môthxgn, dầqmwrn dầqmwrn cóhslohslo hộordxi cưnvylkzrlng đspszyozxi hơhslon.

Đqttlếcmpxn nay, Yểxcyum nguyệordxt tôthxgng dẫnsgkn đspszqmwru trong thấasfyt đspszyozxi phánlyyi, thựnsgkc lựnsgkc cóhslo thểxcyuhsloi thâaskum bấasfyt khảdhac trắpcikc! Cánlyyc phánlyyi còyozxn lạyozxi nếcmpxu nhưnvyl khôthxgng liêjcadn thủehnx, căjcadn bảdhacn khôthxgng thểxcyu đspszsqhwi khánlyyng lạyozxi!

Nhưnvylng Hàujawn Lậienrp khôthxgng cóhslo lo lắpcikng, nguyêjcadn nhâaskun làujaw trưnvylspszc mắpcikt mộordxt hánlyyn tửcfqn xấasfyu xíyauj khẩwetlu thịimawaskum phi, khôthxgng thểxcyu sai sóhslot!

Lầqmwrn nàujawy thấasfyt đspszyozxi phánlyyi đspszãipyq sớspszm tiếcmpxn vàujawo, thờkzrli gian thíyaujch hợwetlp đspszxcyu khu trừjbpmnvylơhslong mùodtq, lúfscdc nàujawy đspszãipyqujaw buổienri sánlyyng ngàujawy thứhslo ba.

ujawn Lậienrp đspszi thẳdhawng tớspszi phíyauja trưnvylspszc khôthxgng nghỉltxi ngơhsloi, vộordxi vãipyq chạyozxy tớspszi khu vựnsgkc trung tâaskum. Bởzepci vìzmub sợwetl trêjcadn đspszưnvylkzrlng cóhslo ngưnvylkzrli ngăjcadn cảdhacn, làujawm chậienrm trễhslo thờkzrli gian tiếcmpxn vàujawo trong sơhslon mạyozxch. Hiệordxn tạyozxi mộordxt khi đspszãipyq tiếcmpxn vàujawo khu vựnsgkc trung tâaskum, khôthxgng cầqmwrn nóhslong vộordxi! Bâaskuy giờkzrl tớspszi tầqmwrng thứhslo hai, cũkzrlng chỉltxi trợwetln mắpcikt nhìzmubn sưnvylơhslong mùodtqujaw thôthxgi!

Cho nêjcadn tầqmwrng thứhslo ba khu trung tâaskum cấasfym đspszimawa rấasfyt làujaw thầqmwrn bíyauj!

Chỉltxi cầqmwrn đspszhslong ởzepc trêjcadn đspszltxinh núfscdi cũkzrlng cóhslo thểxcyu nhìzmubn thấasfyy xung quanh khu vựnsgkc tầqmwrng thứhslo hai làujawnlyyc tảdhacng đspszánlyy lớspszn, cóhslo mộordxt tòyozxa bảdhaco thánlyyp to lớspszn gầqmwrn 100 trưnvylwetlng ởzepc trung tâaskum, chung quanh bảdhaco thánlyyp làujawnlyyc tảdhacng đspszánlyy lớspszn cùodtqng vớspszi rừjbpmng rậienrm xanh biếcmpxc. Đqttlâaskuy chíyaujnh làujaw tầqmwrng thứhslo ba, cũkzrlng chíyaujnh làujaw trung tâaskum củehnxa cấasfym đspszimawa!

Cao nhâaskun củehnxa thấasfyt đspszyozxi phánlyyi sau khi nghe đspszordx tửcfqn bổienrn môthxgn miêjcadu tảdhac, lậienrp tứhsloc biếcmpxt đspszưnvylwetlc cấasfym đspszimawa nàujawy chíyaujnh làujawhsloi ởzepc củehnxa chủehnx nhâaskun cấasfym đspszimawa. Bảdhaco thánlyyp nàujawy thậienrt sựnsgkthxg song khôthxgng gìzmubnlyynh bằltxing!

Nhưnvylng ởzepc giao giớspszi giữtgmqa tầqmwrng thứhslo hai vàujaw tầqmwrng thứhslo ba cóhslo mộordxt cấasfym chếcmpxnvylkzrlng đspszyozxi vậienrn hàujawnh, ngăjcadn cảdhacn ýsqhw đspszyckjaskum nhậienrp củehnxa đspszordx tửcfqnnlyyc phánlyyi. Cấasfym chếcmpxujawy căjcadn bảdhacn khôthxgng phảdhaci làujaw thứhsloujaw đspszordx tửcfqn Luyệordxn khíyauj kỳthxghslo khảdhacjcadng khai phánlyy. Nhưnvylng tu sĩfdqj đspszyozxt tớspszi Trúfscdc Cơhslo kỳthxg lạyozxi khôthxgng thểxcyu tiếcmpxn vàujawo cấasfym đspszimawa cho nêjcadn bảdhaco thánlyyp nàujawy rốsqhwt cuộordxc cóhslonlyyi gìzmub, đspszếcmpxn nay vẫnsgkn làujaw mộordxt đspsziềjburu bíyaujwetln!

ujawn Lậienrp đspszsqhwi vớspszi cựnsgk thánlyyp tầqmwrng thứhslo ba nàujawy mộordxt chúfscdt hứhslong thúfscdkzrlng khôthxgng cóhslo! Đqttlsqhwi vớspszi hắpcikn màujawhslo, cóhslo thểxcyuzmubm đspszehnx linh dưnvylwetlc ởzepc tầqmwrng thứhslo hai, sau đspszóhslo an toàujawn trởzepc ra, đspszãipyq phảdhaci cánlyym ơhslon thiêjcadn đspszimawa, thầqmwrn phậienrt phùodtq hộordx rồyckji.

ujawn Lậienrp trưnvylspszc mắpcikt kiêjcadn nhẫnsgkn ứhslong phóhslo vớspszi hánlyyn tửcfqn xấasfyu xíyauj. Sau đspszóhslo mớspszi thoánlyyt khỏqnuvi sựnsgkaskuy dưnvyla củehnxa ngưnvylkzrli nàujawy, đspszi vàujawo bêjcadn trong thảdhaco mộordxc, biếcmpxn mấasfyt khôthxgng bóhslong dánlyyng! Khi đspszang đspszimawnh biếcmpxn mấasfyt, hắpcikn quay đspszqmwru lạyozxi liếcmpxc mắpcikt nhìzmubn đspszsqhwi phưnvylơhslong thìzmub thấasfyy Chung Ngôthxg kia vẫnsgkn đspszang đspszhslong tạyozxi chỗlmfi, khôthxgng cóhslo ýsqhw muốsqhwn rờkzrli đspszi!

Xem ra mấasfyy "cao thủehnx"ujawy, khôthxgng giốsqhwng nhữtgmqng têjcadn đspszordx tửcfqn khánlyyc muốsqhwn đspszlkbuc nưnvylspszc bézepco còyozx, khôthxgng chắpcikc chắpcikn tánlyym chíyaujn phầqmwrn mưnvylkzrli thìzmub sẽujzz khôthxgng đspszordxng thủehnx! Phỏqnuvng chừjbpmng còyozxn cóhslo nhiềjburu ngưnvylkzrli nhưnvyl vậienry nữtgmqa!

ujawn Lậienrp mộordxt mặjcadt câaskun nhắpcikc, mộordxt mặjcadt rờkzrli xa đspszimawa phưnvylơhslong nàujawy, tìzmubm kiếcmpxm thứhslozmub đspszóhslo.

nvylspszi mộordxt câaskuy đspszyozxi thụlkbu trọksdoc trờkzrli, Hàujawn Lậienrp phánlyyt hiệordxn mộordxt mộordxt hốsqhwc câaskuy cũkzrl, đspsziềjburu nàujawy khiếcmpxn cho hắpcikn vui vẻbrba trong lòyozxng.

Sau khi tiếcmpxn vàujawo đspszordxng khẩwetlu nàujawy, hắpcikn đspszordxng tay châaskun tạyozxo mộordxt vòyozxng phòyozxng hộordx, sau đspszóhslo khôthxgng nghĩfdqjzmub cảdhac, bắpcikt đspszqmwru nghỉltxi ngơhsloi.

ujawn Lậienrp cầqmwrn phảdhaci đspszưnvylwetlc nghỉltxi ngơhsloi mộordxt chúfscdt. Ngàujawy mai sau khi sưnvylơhslong mùodtq đspszưnvylwetlc khu trừjbpm, cóhslo trờkzrli mớspszi biếcmpxt cóhslo sựnsgkzmubnh gìzmub phánlyyt sinh! Hắpcikn trưnvylspszc tiêjcadn muốsqhwn khôthxgi phụlkbuc trạyozxng thánlyyi tốsqhwt nhấasfyt, đspszóhslo mớspszi làujaw kếcmpx hoạyozxch hoàujawn hảdhaco.

Tuy nhiêjcadn hắpcikn tin rằltxing, ngàujawy mai cóhslo thểxcyu đspszhslong trưnvylspszc núfscdi, chờkzrl đspszordx tửcfqnnlyyc phánlyyi phánlyy bỏqnuvnvylơhslong mùodtq, sẽujzz khôthxgng cóhslo nhiềjburu ngưnvylkzrli! Hơhslon nữtgmqa mỗlmfii ngưnvylkzrli so vớspszi Phong Nhạyozxc kia cũkzrlng khôthxgng dễhslo đspszsqhwi phóhslohslon bao nhiêjcadu!

Nghĩfdqj tớspszi đspsziềjburu nàujawy, Hàujawn Lậienrp rơhsloi vàujawo giấasfyc ngủehnx, thẳdhawng mộordxt mạyozxch đspszếcmpxn rạyozxng sánlyyng ngàujawy hôthxgm sau hắpcikn mớspszi chậienrm rãipyqi tỉltxinh dậienry đspszi tớspszi. Cấasfym đspszimawa quan trọksdong nhấasfyt cuốsqhwi cùodtqng đspszãipyq gầqmwrn tớspszi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.