Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 2448 : Tiên giới

    trước sau   
Mấijpby ngàhnajy sau, Hàhnajn Lậabcop đjmsieo trêvcebn lưhkshng mộumskt đjmsioạnlfqn Dưhkshlqczng Hồwmdgn Mộumskc dàhnaji hơvcebn mộumskt thưhkshewifc đjmsii ra khỏfhbyi cửdqqpa mậabcot thấijpbt.

Mộumskt luồwmdgng gióyhyr nổuszji lêvcebn, mơvceb hồwmdg truyềtjtyn đjmsiếxmagn nhữqcirng âhqbdm thanh nóyhyri chuyệvpumn vớewifi nhau.

- Hắwgedc hắwgedc! Bảrswin Thầntkfn Quâhqbdn thậabcot khôbyerng ngờblixqdejn cóyhyr thểglph đjmsiưhkshewifc nhìowksn thấijpby álqcznh mặsoejt trờblixi.

- Tiềtjtyn bốnpuei vẫomdwn nêvcebn nhỏfhby giọvcebng mộumskt chúrgcnt. Nơvcebi đjmsiâhqbdy làhnaj cấijpbm đjmsiqosea củlqcza Thiêvcebn Trúrgcnc Giálqczo. Vạnlfqn nhấijpbt bịqose đjmsiálqczm hậabcou nhâhqbdn nghe thấijpby thìowks lạnlfqi phiềtjtyn toálqczi.

- Hừqcir! Vớewifi tu vi củlqcza ngưhkshơvcebi nhữqcirng thằumskng ranh con kia còqdejn cóyhyr thểglphhqbdy khóyhyr cho ngưhkshơvcebi sao.....

Thanh âhqbdm đjmsiàhnajm thoạnlfqi càhnajng ngàhnajy càhnajng xa, cuốnpuei cùsxdhng nhạnlfqt nhòqdeja theo gióyhyr.


- Bắwgedc Hàhnajn Tiêvcebn Vựsoejc?

hnajn Lậabcop nhálqczy mắwgedt mấijpby cálqczi, hắwgedn phálqczt hiệvpumn ra mìowksnh đjmsiang nằumskm trong mộumskt thủlqczy trìowks rộumskng khôbyerng đjmsiếxmagn mưhkshblixi trưhkshewifng. Nưhkshewifc trong thủlqczy trìowks trong xanh ôbyern hòqdeja làhnajm cho ngưhkshblixi ta cóyhyr mộumskt loạnlfqi cảrswim giálqczc ấijpbm álqczp.

- Ha ha! Bắwgedc Hàhnajn Tiêvcebn Vựsoejc ởqose phưhkshơvcebng Bắwgedc làhnaj mộumskt trong tứsxdh đjmsinlfqi tiêvcebn vựsoejc. Đrsqhnlfqo hữqciru vừqcira mớewifi phi thătgazng lêvcebn tiêvcebn giớewifi, cóyhyr mộumskt vàhnaji sựsoejowksnh cầntkfn lưhkshu ýnlfq. Nhưhkshng khôbyerng biếxmagt đjmsinlfqo hữqciru têvcebn họvcebhnajowks, làhnaj từqcir hạnlfq giớewifi nàhnajo phi thătgazng? Phi Tiêvcebn Đrsqhàhnaji nàhnajy nằumskm ởqose mộumskt đjmsiqosea phưhkshơvcebng xa xôbyeri hẻsxdho lálqcznh, cóyhyr rấijpbt íbkfyt ngưhkshblixi giốnpueng nhưhksh đjmsinlfqo hữqciru, cóyhyr thểglph trựsoejc tiếxmagp phi thătgazng lêvcebn Tiêvcebn Giớewifi.

Mộumskt ngưhkshblixi thanh niêvcebn đjmsisxdhng bêvcebn cạnlfqnh, cưhkshblixi hìowksowksqdej hỏfhbyi Hàhnajn Lậabcop.

- Tạnlfqi hạnlfqhnajhnajn Lậabcop! Làhnaj từqcir Linh Giớewifi phi thătgazng lêvcebn. Nơvcebi nàhnajy chíbkfynh làhnaj Phi Tiêvcebn Đrsqhàhnaji trong truyềtjtyn thuyếxmagt. Trừqcir đjmsinlfqo hữqciru ởqose đjmsiâhqbdy ra, hìowksnh nhưhkshvcebn ngoàhnaji cũwgedng khôbyerng cóyhyr ngưhkshblixi nàhnajo khálqczc.

hnajn Lậabcop vỗtxgg nhẹnexz tay xuốnpueng mặsoejt nưhkshewifc, thoálqczng cálqczi đjmsiãwwvi bay lêvcebn khỏfhbyi thủlqczy trìowks. Trêvcebn ngưhkshblixi lóyhyre lêvcebn álqcznh sálqczng màhnaju xanh dịqoseu nhẹnexz, quầntkfn álqczo khôbyerng hềtjtybkfynh mộumskt chúrgcnt nưhkshewifc nàhnajo.

rgcnc nàhnajy Hàhnajn Lậabcop phálqczt hiệvpumn Chưhkshqoseng Thiêvcebn Bìowksnh Nguyêvcebn cùsxdhng vớewifi Ngũwged Cựsoejc Sơvcebn, vàhnajlqczc loạnlfqi trọvcebng bảrswio đjmsitjtyu bìowksnh yêvcebn vôbyer sựsoej nằumskm trong cơvceb thểglph hắwgedn. Ngưhkshewifc lạnlfqi đjmsiálqczm ngưhkshblixi Ma Quang giấijpbu ởqose trong túrgcni đjmsinlfqi linh thúrgcn lạnlfqi khôbyerng cóyhyr bấijpbt kỳxven phảrswin ứsxdhng nàhnajo.

hnajvcebi đjmsiâhqbdy xem ra chỉjhzqhnaj mộumskt Phi Thiêvcebn Đrsqhàhnaji đjmsiơvcebn giảrswin, trừqcirqose trung tâhqbdm cóyhyr mộumskt thủlqczy trìowks ra thìowks bốnpuen phíbkfya xung quanh Phi Thiêvcebn Đrsqhàhnaji bịqose bao phủlqcz bởqosei mộumskt tầntkfng álqcznh sálqczng.

vcebn ngoàhnaji tầntkfng álqcznh sálqczng, mơvceb hồwmdgyhyr thểglph thấijpby đjmsiưhkshewifc nhữqcirng bôbyerng tuyếxmagt rơvcebi nhưhksh Mạnlfqn Thiêvcebn Phi Vũwged. Thếxmag giớewifi bêvcebn ngoàhnaji làhnaj mộumskt thếxmag giớewifi Bătgazng Tuyếxmagt.

- Nguyêvcebn lai làhnajhnajn đjmsinlfqo hữqciru. Chỉjhzqhnaj đjmsinlfqo hữqciru đjmsiếxmagn từqcirvcebi gọvcebi làhnaj Linh Giớewifi, quảrswi thậabcot cóyhyr chúrgcnt phiềtjtyn toálqczi? Trong sốnpue nhữqcirng hạnlfq giớewifi thìowks cứsxdhhkshblixi hạnlfq giớewifi lạnlfqi cóyhyr đjmsiếxmagn hai, ba hạnlfq giớewifi đjmsiưhkshewifc gọvcebi làhnaj Linh Giớewifi. Thôbyeri! Ta cứsxdhsxdhy tiệvpumn giúrgcnp đjmsinlfqo hữqciru đjmsiătgazng kýnlfq. Dùsxdh sao thưhkshewifng cấijpbp cũwgedng khôbyerng cóyhyr mấijpby ai rỗtxggi hơvcebi đjmsii tra nhữqcirng chuyệvpumn nhưhksh thếxmaghnajy.

Cao Thătgazng nhưhkshewifng màhnajy, nhưhkshng cũwgedng lậabcop tứsxdhc nóyhyri, ýnlfq tứsxdh khôbyerng cóyhyrlqczi gìowks phứsxdhc tạnlfqp khóyhyr khătgazn cảrswi.

Hai tay Cao Thătgazng giơvceb ra trưhkshewifc ngưhkshblixi, hóyhyra trảrswio vồwmdghnajo trong hưhksh khôbyerng. Trong tay lậabcop tứsxdhc xuấijpbt hiệvpumn mộumskt quyểglphn sálqczch ngọvcebc óyhyrng álqcznh cùsxdhng vớewifi mộumskt cựsoejrgcnt màhnaju bạnlfqc, cũwgedng nhanh chóyhyrng viếxmagt lêvcebn trêvcebn đjmsióyhyr mấijpby chữqcir.

Trong lòqdejng Hàhnajn Lậabcop lúrgcnc nàhnajy mặsoejc dùsxdhyhyr phầntkfn kinh ngạnlfqc nhưhkshng cũwgedng khôbyerng cóyhyr lộumsk ra ngoàhnaji. Ngưhkshewifc lạnlfqi càhnajng đjmsisxdhng nguyêvcebn tạnlfqi chỗtxgg, lặsoejng lẽsxdh theo dõlpfvi nhấijpbt cửdqqp nhấijpbt đjmsiumskng củlqcza đjmsinpuei phưhkshơvcebng.


Mộumskt lálqczt sau, hai tay Cao Thătgazng léhkuso lêvcebn hàhnajo quang, sálqczch ngọvcebc cùsxdhng cựsoejrgcnt liềtjtyn biếxmagn mấijpbt khôbyerng thấijpby đjmsiâhqbdu. Thay vàhnajo đjmsióyhyrhnaj mộumskt ngọvcebc bàhnaji màhnaju tíbkfym hơvcebi mỏfhbyng. Cao Thătgazng tưhkshơvcebi cưhkshblixi đjmsiưhksha ngọvcebc bàhnaji cho Hàhnajn Lậabcop.

- Đrsqhâhqbdy làhnaj?

hnajn Lậabcop cũwgedng khôbyerng cóyhyr lậabcop tứsxdhc nhậabcon lấijpby màhnaj vẫomdwn đjmsisxdhng bấijpbt đjmsiumskng ởqose đjmsióyhyr hỏfhbyi.

- Đrsqhâhqbdy làhnaj Tiêvcebn Bàhnaji củlqcza đjmsinlfqo hữqciru. Mỗtxggi mộumskt ngưhkshblixi khi Phi Thătgazng, sau khi đjmsiătgazng kýnlfqhnajo trong danh sálqczch đjmsitjtyu cóyhyr thểglph nhậabcon đjmsiưhkshewifc ngọvcebc bàhnaji nàhnajy. Cóyhyr vậabcot nàhnajy, vềtjty sau đjmsinlfqo hữqciru cóyhyr thểglph tiếxmagn vàhnajo tấijpbt cảrswilqczc đjmsinlfqi Tiêvcebn Thàhnajnh màhnaj khôbyerng cầntkfn phảrswii trảrswii qua quálqcz trìowksnh kiểglphm tra. Hơvcebn nữqcira còqdejn cóyhyr thểglph tiếxmagn vàhnajo mộumskt sốnpue đjmsiqosea phưhkshơvcebng đjmsisoejc thùsxdhhnaj khôbyerng cầntkfn giao nạnlfqp bấijpbt cứsxdh phíbkfy tổuszjn nàhnajo. Ha ha! Cálqczi nàhnajy chỉjhzqyhyr nhữqcirng ngưhkshblixi Phi Thătgazng lêvcebn Tiêvcebn Giớewifi mớewifi nhậabcon đjmsiưhkshewifc đjmsiãwwvii ngộumskhnajy. Giốnpueng nhưhksh ta, hay cálqczc Châhqbdn Tiêvcebn bảrswin thổuszj Tiêvcebn Giớewifi, khôbyerng cóyhyr đjmsiưhkshewifc đjmsiãwwvii ngộumsk nhưhksh thếxmaghnajy.

Cao Thătgazng dùsxdhng mộumskt loạnlfqi khẩivluu khíbkfyhqbdm mộumskyhyri vớewifi Hàhnajn Lậabcop.

- Ah! Cálqczi nàhnajy làhnajowks sao?

hnajn Lậabcop rốnpuet cuộumskc cũwgedng lộumsk ra mộumskt tia kinh ngạnlfqc.

- Tiêvcebn Giớewifi vôbyer biêvcebn vôbyer hạnlfqn, tiêvcebn nhâhqbdn bảrswin thổuszjwgedng phảrswii dùsxdhng đjmsiếxmagn đjmsiơvcebn vịqosehnajng tỷglph đjmsiglphbkfynh toálqczn. Nhưhkshng nhữqcirng ngưhkshblixi ởqose hạnlfq giớewifi dựsoeja vàhnajo thựsoejc lựsoejc củlqcza chíbkfynh mìowksnh Phi Thătgazng lêvcebn Tiêvcebn Giớewifi trởqose thàhnajnh tiêvcebn nhâhqbdn lạnlfqi rấijpbt íbkfyt. Nhưhkshng bêvcebn trong tấijpbt cảrswilqczc Tiêvcebn Vựsoejc thìowks trong cálqczc tiêvcebn nhâhqbdn đjmsiplgtng cấijpbp cao, sốnpuehkshewifng tiêvcebn nhâhqbdn Phi Thătgazng vàhnaj tiêvcebn nhâhqbdn bảrswin đjmsiqosea lạnlfqi xấijpbp xỉjhzq ngang bằumskng nhau. Đrsqhiềtjtyu nàhnajy đjmsinlfqi biểglphu cho cálqczi gìowks? Cóyhyr lẽsxdh đjmsinlfqo hữqciru hiểglphu rấijpbt rõlpfv.

Cao Thătgazng mỉjhzqm cưhkshblixi giảrswii thíbkfych.

- Thìowks ra làhnaj thếxmag! Ta cũwgedng hiểglphu ra vàhnaji phầntkfn. Tiêvcebn giớewifi đjmsiãwwviyhyr quy đjmsiqosenh nàhnajy, ta cũwgedng khôbyerng khálqczch khíbkfy.

hnajn Lậabcop cóyhyr chúrgcnt giậabcot mìowksnh, gậabcot gậabcot đjmsintkfu, khoálqczt tay đjmsióyhyrn lấijpby ngọvcebc bàhnaji. Cầntkfm ngọvcebc bàhnaji trong tay, Hàhnajn Lậabcop đjmsiưhksha lêvcebn trưhkshewifc mặsoejt cẩivlun thậabcon quan sálqczt. Thìowks thấijpby mặsoejt trưhkshewifc ngọvcebc bàhnaji xuấijpbt hiệvpumn châhqbdn dung củlqcza chíbkfynh mìowksnh, trôbyerng rấijpbt sốnpueng đjmsiumskng, bêvcebn cạnlfqnh còqdejn cóyhyr ghi lạnlfqi danh tíbkfynh củlqcza mìowksnh cùsxdhng vớewifi hai trữqcir "Phi Thătgazng". Nhữqcirng vătgazn tựsoejhnajy đjmsitjtyu làhnaj Kim Triệvpumn Vătgazn.

Tay álqczo Hàhnajn Lậabcop run lêvcebn, ngọvcebc bàhnaji lậabcop tứsxdhc lóyhyre lêvcebn biếxmagn mấijpbt, hắwgedn mởqose miệvpumng cưhkshblixi hỏfhbyi:

- Nghe khẩivluu khíbkfy củlqcza Cao huynh thìowks Tiêvcebn Giớewifi tựsoeja hồwmdg rấijpbt cóyhyr trậabcot tựsoej. Nhưhkshng khôbyerng biếxmagt thưhkshewifng cấijpbp trong miệvpumng đjmsinlfqo hữqciru cóyhyr phảrswii …


- Việvpumc nàhnajy Hàhnajn huynh khôbyerng nêvcebn hỏfhbyi nhiềtjtyu, chỉjhzq cầntkfn xem qua Kýnlfqijpbc thạnlfqch nàhnajy làhnajyhyr chúrgcnt lýnlfq giảrswii.

Cao Thătgazng cũwgedng khôbyerng cóyhyryhyri gìowks thêvcebm, giơvceb tay lêvcebn, néhkusm vềtjty phíbkfya Hàhnajn Lậabcop mộumskt khốnpuei tinh thạnlfqch màhnaju xanh.

- Hàhnajn mỗtxgg đjmsia tạnlfq.

hnajn Lậabcop bắwgedt lấijpby tinh thạnlfqch, trêvcebn mặsoejt lộumsk ra sựsoej cảrswim kíbkfych, sau đjmsióyhyr đjmsiưhksha Kýnlfqijpbc thạnlfqch đjmsisoejt lêvcebn mi tâhqbdm. Phưhkshơvcebng phálqczp sửdqqp dụizkxng Kýnlfqijpbc thạnlfqch rấijpbt dễtavx, chỉjhzq cầntkfn thúrgcnc dụizkxc mộumskt chúrgcnt phálqczp quyếxmagt rồwmdgi đjmsiưhksha thầntkfn thứsxdhc xuyêvcebn vàhnajo trong đjmsióyhyr.

Thờblixi gian trọvcebn vẹnexzn mộumskt chéhkusn tràhnaj, Hàhnajn Lậabcop mớewifi thởqose khẽsxdh mộumskt hơvcebi, đjmsiưhksha Kýnlfqijpbc thạnlfqch ra khỏfhbyi mi tâhqbdm, cũwgedng chậabcom rãwwvii nóyhyri.

- Thìowks ra làhnaj thếxmag! Tiêvcebn Giớewifi hôbyerm nay bịqose phâhqbdn thàhnajnh vôbyer sốnpue Tiêvcebn vựsoejc, màhnaj nhữqcirng Tiêvcebn Vựsoejc nàhnajy đjmsitjtyu cóyhyr Tiêvcebn Cung tiếxmagn hàhnajnh giálqczm thịqose. Cálqczi nàhnajy thìowksyhyr chúrgcnt ýnlfq tứsxdh, chỉjhzqhnaj giálqczm thịqosehnaj khôbyerng phảrswii thốnpueng trịqose?

- Đrsqhnlfqo hữqciru quảrswi nhiêvcebn làhnaj mộumskt ngưhkshblixi cóyhyr álqcznh mắwgedt tinh tưhkshblixng. Đrsqhãwwvi nhưhksh vậabcoy, ta cũwgedng nóyhyri cho đjmsinlfqo hữqciru biếxmagt mộumskt sốnpue tin tứsxdhc vềtjty Tiêvcebn Giớewifi hiệvpumn nay. Khôbyerng biếxmagt đjmsinlfqo hữqciru cóyhyr hứsxdhng thúrgcn nghe tạnlfqi hạnlfq kểglph chuyệvpumn?

Cao Thătgazng nghe đjmsiưhkshewifc ngữqcir khíbkfy củlqcza Hàhnajn Lậabcop, trêvcebn mặsoejt lạnlfqi biểglphu hiệvpumn kỳxven quálqczi hỏfhbyi.

- Kíbkfynh xin Cao huynh chỉjhzq đjmsiiểglphm mộumskt hai.

hnajn Lậabcop vừqcira chắwgedp tay, sắwgedc mặsoejt cũwgedng ngưhkshng trọvcebng thêvcebm vàhnaji phầntkfn.

- Hàhnajn đjmsinlfqo hữqciru khôbyerng cầntkfn khálqczch khíbkfy. Tìowksnh hìowksnh Tiêvcebn Giớewifi xálqczc thựsoejc cùsxdhng vớewifi Tiêvcebn Giớewifi trong Kýnlfqijpbc thạnlfqch cóyhyr chúrgcnt bấijpbt đjmsiwmdgng. Tiêvcebn Vựsoejc trêvcebn danh nghĩdppwa đjmsitjtyu thuộumskc sựsoej giálqczm thịqose củlqcza Tiêvcebn Cung. Nhưhkshng trêvcebn thựsoejc tếxmag, mỗtxggi Tiêvcebn Vựsoejc đjmsitjtyu cóyhyr khôbyerng íbkfyt cálqczc thếxmag lựsoejc cưhkshblixng đjmsinlfqi khôbyerng dưhkshewifi Tiêvcebn Cung. Thậabcom chíbkfyqdejn cóyhyrlqczc thếxmag lựsoejc siêvcebu cưhkshblixng đjmsinlfqi cóyhyr thểglphsxdhng Tiêvcebn Cung đjmsinpuei khálqczng.

- Chỉjhzqhnaj chưhksh vịqose Đrsqhnlfqo Tổuszj đjmsitjtyu muốnpuen duy trìowks mộumskt trậabcot tựsoej nhấijpbt đjmsiqosenh ởqose Tiêvcebn Giớewifi. Đrsqhglph trálqcznh xảrswiy ra xung đjmsiumskt, khiếxmagn cho Tiêvcebn Vựsoejc nhiễtavxu loạnlfqn khóyhyryhyr thểglph giảrswii quyếxmagt ổuszjn thỏfhbya đjmsiưhkshewifc nêvcebn mớewifi cam chịqoseu đjmsiglph cho tấijpbt cảrswilqczc Tiêvcebn Vựsoejc trêvcebn danh nghĩdppwa đjmsitjtyu do Tiêvcebn Cung làhnajm chủlqcz. Đrsqhưhkshơvcebng nhiêvcebn nhữqcirng Tiêvcebn Cung nàhnajy, bảrswin thâhqbdn cũwgedng làhnaj mộumskt thếxmag lựsoejc siêvcebu cưhkshblixng đjmsinlfqi ởqose trong Tiêvcebn Vựsoejc. Nếxmagu khôbyerng thìowks khôbyerng thểglphhnajo phụizkxc chúrgcnng.

- Màhnaj đjmsinlfqi bộumsk phậabcon Chấijpbp Chưhkshqoseng Giảrswi củlqcza Tiêvcebn Cung đjmsitjtyu rấijpbt thứsxdhc thờblixi, cũwgedng khôbyerng đjmsii chọvcebc giậabcon ngưhkshblixi khálqczc làhnajm tổuszjn thưhkshơvcebng thếxmag lựsoejc củlqcza chíbkfynh mìowksnh. Cho nêvcebn, hiệvpumn tạnlfqi Tiêvcebn Giớewifi coi nhưhksh đjmsiưhkshewifc bìowksnh an. Chỉjhzq cầntkfn khôbyerng xúrgcnc phạnlfqm cấijpbm luậabcot củlqcza Tiêvcebn Giớewifi, tựsoej nhiêvcebn cóyhyr thểglphqose Tiêvcebn Giớewifi hảrswio hảrswio tiêvcebu dao. Màhnaj đjmsinlfqo hữqciru lạnlfqi làhnaj tiêvcebn nhâhqbdn Phi Thătgazng, tìowksnh hìowksnh cùsxdhng tiêvcebn nhâhqbdn bảrswin đjmsiqosea cóyhyr phầntkfn khálqczc biệvpumt. Châhqbdn Tiêvcebn vừqcira Phi Thătgazng mặsoejc dùsxdh trảrswii qua lôbyeri kiếxmagp tẩivluy lễtavx, Châhqbdn Nguyêvcebn trong cơvceb thểglph bắwgedt đjmsintkfu cảrswii biếxmagn, cóyhyr thểglph tiếxmagp nhậabcon Tiêvcebn Linh lựsoejc. Nhưhkshng nếxmagu quálqcz trìowksnh chuyểglphn hóyhyra nàhnajy hoàhnajn tấijpbt thìowks sợewif rằumskng cũwgedng mấijpbt đjmsiếxmagn mấijpby trătgazm nătgazm. Tạnlfqi hạnlfq đjmsitjty nghịqose đjmsinlfqo hữqciru nêvcebn chọvcebn mộumskt thếxmag lựsoejc trong Tiêvcebn Vựsoejc phụizkx thuộumskc vàhnajo. Đrsqhewifi khi Châhqbdn Nguyêvcebn trong cơvceb thểglph chuyểglphn hóyhyra hoàhnajn toàhnajn thanh Tiêvcebn Linh lựsoejc rồwmdgi hẵzhlkng tíbkfynh đjmsiếxmagn làhnajm nhữqcirng sựsoejowksnh khálqczc. Nếxmagu khôbyerng đjmsinlfqo hữqciru làhnaj ngưhkshblixi mớewifi lêvcebn Tiêvcebn Giớewifi, Tiêvcebn Linh Tinh tiêvcebu hao hằumskng ngàhnajy chỉjhzq sợewifwgedng khôbyerng phảrswii làhnaj con sốnpue nhỏfhby.


Cao Thătgazng cũwgedng khôbyerng khálqczch khíbkfy, chậabcom rãwwvii nóyhyri.

hnajn Lậabcop đjmsisxdhng bêvcebn lắwgedng nghe, biệvpumu lộumsk sựsoej đjmsiătgazm chiêvcebu.

- Đrsqha tạnlfq Cao huynh chỉjhzq đjmsiiểglphm. Nghe khẩivluu khíbkfy củlqcza đjmsinlfqo hữqciru, hìowksnh nhưhksh khôbyerng phảrswii làhnaj ngưhkshblixi củlqcza Tiêvcebn Cung.

hnajn Lậabcop cưhkshblixi mộumskt tiếxmagng, đjmsiumskt nhiêvcebn hỏfhbyi.

- Hàhnajn đjmsinlfqo hữqciru nhìowksn ra? Tạnlfqi hạnlfqlqczc thựsoejc khôbyerng phảrswii làhnaj ngưhkshblixi củlqcza Tiêvcebn Cung, màhnaj ngưhkshblixi củlqcza Thạnlfqch Ki đjmsiiệvpumn. Sởqosedppw xuấijpbt hiệvpumn ởqosevcebi nàhnajy, chẳplgtng qua làhnaj nhiệvpumm vụizkxhnaj Tiêvcebn Cung giao cho bảrswin đjmsiiệvpumn màhnaj thôbyeri. Bấijpbt quálqcz nếxmagu đjmsinlfqo hữqciru hiệvpumn tạnlfqi chịqoseu gia nhậabcop bảrswin đjmsiiệvpumn, Cao mỗtxgg tựsoej nhiêvcebn cựsoejc kỳxven hoan nghêvcebnh. Thạnlfqch Ki đjmsiiệvpumn chẳplgtng nhữqcirng cóyhyr thểglph cung cấijpbp đjmsilqczlqczc loạnlfqi đjmsiãwwvii ngộumskhnaj ngay lúrgcnc nàhnajy ta cóyhyr thểglphhnajm chủlqcz cho đjmsinlfqo hữqciru ởqose trong bảrswin đjmsiiệvpumn cóyhyr thểglph tu luyệvpumn miễtavxn phíbkfy mộumskt bộumsk tiêvcebn gia côbyerng phálqczp đjmsiplgtng cấijpbp cao.

Cao Thătgazng cũwgedng cưhkshblixi, khôbyerng chúrgcnt nàhnajo giấijpbu diếxmagm ýnlfq đjmsiwmdg củlqcza mìowksnh, trảrswi lờblixi.

- Tiêvcebn gia côbyerng phálqczp?

hnajn Lậabcop nhíbkfyu màhnajy hỏfhbyi lạnlfqi mộumskt câhqbdu.

- Tiêvcebn gia côbyerng phálqczp làhnaj phálqczp quyếxmagt tu luyệvpumn dàhnajnh cho Châhqbdn Tiêvcebn. Chỉjhzqyhyr tu luyệvpumn tiêvcebn gia côbyerng phálqczp mớewifi cóyhyr thểglph chíbkfynh thứsxdhc luyệvpumn hóyhyra đjmsiưhkshewifc Tiêvcebn Linh lựsoejc, khôbyerng nhữqcirng thếxmagqdejn cóyhyr thểglph giúrgcnp cho tiêvcebn nhâhqbdn cấijpbp thấijpbp đjmsiumskt phálqcz trởqose thàhnajnh tiêvcebn nhâhqbdn cấijpbp cao. Bấijpbt quálqcz đjmsinlfqi bộumsk phâhqbdn tiêvcebn gia trung giai côbyerng phálqczp cho dùsxdhyhyr tu luyệvpumn tớewifi viêvcebn mãwwvin cũwgedng chỉjhzqyhyr thểglph giúrgcnp cho tiêvcebn nhâhqbdn đjmsitjty cao mộumskt phầntkfn cảrswinh giớewifi màhnaj thôbyeri. Đrsqhếxmagn lúrgcnc đjmsióyhyr khôbyerng thểglph khôbyerng chọvcebn lựsoeja mộumskt bộumsk tiêvcebn gia côbyerng phálqczp khálqczc đjmsiglph tu luyệvpumn.

- Màhnaj chỉjhzqyhyr nhữqcirng thếxmag lựsoejc lớewifn mớewifi cấijpbt giữqcir nhữqcirng tiêvcebn gia côbyerng phálqczp cao cấijpbp, cóyhyr khảrswitgazng giúrgcnp cho Châhqbdn Tiêvcebn tu luyệvpumn đjmsiếxmagn khi đjmsiumskt phálqcz mộumskt cảrswinh giớewifi mớewifi thôbyeri. Màhnaj loạnlfqi tiêvcebn gia côbyerng phálqczp cóyhyr cấijpbp bậabcoc nhưhksh vậabcoy, ởqosevcebn ngoàhnaji cóyhyr rấijpbt íbkfyt. Dùsxdh cho cóyhyr xuấijpbt hiệvpumn thìowkswgedng chỉjhzqhnaj mặsoejt hàhnajng bìowksnh thưhkshblixng nhấijpbt màhnaj thôbyeri, khôbyerng cóyhyrowks đjmsisoejc biệvpumt cảrswi.

Cao Thătgazng tựsoeja hồwmdg thấijpby đjmsiưhkshewifc sựsoej nghi ngờblix củlqcza Hàhnajn Lậabcop, bètxggn chủlqcz đjmsiumskng giảrswii thíbkfych.

- A! Chẳplgtng nhẽsxdh khôbyerng cóyhyr tiêvcebn gia côbyerng phálqczp nàhnajo cóyhyr thểglph đjmsiumskt phálqcz đjmsiếxmagn cảrswinh giớewifi Đrsqhnlfqo Tổuszj sao?

hnajn Lậabcop chậabcom rãwwvii hỏfhbyi.


- Đrsqhnlfqo Tổuszj? Ha ha! Hàhnajn đjmsinlfqo hữqciru cóyhyr chíbkfy khíbkfy cao nhưhksh vậabcoy, khôbyerng phảrswii ngưhkshblixi bìowksnh thưhkshblixng cóyhyr đjmsiưhkshewifc. Nhưhkshng đjmsiálqczng tiếxmagc, cho dùsxdhhnaj Tiêvcebn Giớewifi cóyhyr thậabcop đjmsinlfqi thầntkfn đjmsiiểglphn cũwgedng khôbyerng cóyhyr mộumskt bộumskhnajo giúrgcnp cho tiêvcebn nhâhqbdn trựsoejc tiếxmagp tu hàhnajnh lêvcebn cảrswinh giớewifi Đrsqhnlfqo Tổuszj. Hiệvpumn tạnlfqi ởqose Tiêvcebn Giớewifi cóyhyrvcebn trătgazm vịqose Đrsqhnlfqo Tổuszj, mỗtxggi mộumskt ngưhkshblixi đjmsitjtyu kinh nghiệvpumm qua khôbyerng biếxmagt bao nhiêvcebu kiếxmagp nạnlfqn. Cộumskng thêvcebm tạnlfqo hóyhyra kinh ngưhkshblixi cũwgedng thiêvcebn duyêvcebn mớewifi cóyhyr thểglph đjmsii tớewifi cảrswinh giớewifi nàhnajy. Cho dùsxdhhnaj tiêvcebn gia côbyerng phálqczp cao thâhqbdm mạnlfqt trắwgedc nhấijpbt cũwgedng chỉjhzqyhyr thểglph giúrgcnp cho tiêvcebn nhâhqbdn tu luyệvpumn đjmsiếxmagn Thálqczi Ấivlut Cảrswinh. Nếxmagu nhưhksh muốnpuen đjmsiumskt phálqcz, chỉjhzqyhyr thểglph dựsoeja vàhnajo chíbkfynh mìowksnh màhnaj thôbyeri.

Cao Thătgazng lộumsk ra mộumskt tia thầntkfn sắwgedc quálqczi dịqose, nhưhkshng màhnaj vềtjty sau vẫomdwn cưhkshblixi ha ha, đjmsiwmdgng thờblixi lạnlfqi giảrswii thíbkfych thêvcebm cho Hàhnajn Lậabcop.

- Xem ra muốnpuen thàhnajnh tựsoeju Đrsqhnlfqo Tổuszj, làhnaj mộumskt chuyệvpumn khóyhyryhyr thểglph đjmsinlfqt đjmsiưhkshewifc. Nhưhkshng khôbyerng biếxmagt dưhkshewifi Thálqczi Ấivlut Cảrswinh còqdejn cóyhyr mấijpby tầntkfng Tiêvcebn Nhâhqbdn Cảrswinh.

hnajn Lậabcop nhge vậabcoy, thầntkfn sắwgedc thoálqczng kinh dịqose, nhưhkshng vẫomdwn gậabcot gậabcot đjmsintkfu hỏfhbyi tiếxmagp.

- Tuy chúrgcnng ta bịqose nhữqcirng ngưhkshblixi ởqose hạnlfq giớewifi gọvcebi chung làhnaj Châhqbdn Tiêvcebn. Nhưhkshng trêvcebn thựsoejc thếxmag Châhqbdn Tiêvcebn trong Châhqbdn Tiêvcebn Cảrswinh chỉjhzqhnaj cấijpbp bậabcoc thấijpbp nhấijpbt màhnaj thôbyeri. Phíbkfya trêvcebn còqdejn cóyhyrhksh Linh, Thanh Nguyêvcebn, Đrsqhnlfqi La. Mỗtxggi mộumskt cảrswinh giớewifi đjmsitjtyu phảrswii khổuszj tu qua trătgazm vạnlfqn nătgazm mớewifi cóyhyr hi vọvcebng đjmsiumskt phálqcz. Cho nêvcebn mỗtxggi mộumskt cảrswinh giớewifi lạnlfqi chia thàhnajnh ba giai vịqose. Ngay cảrswi nhữqcirng ngưhkshblixi cóyhyrsxdhng cảrswinh giớewifi nhưhkshng chỉjhzq cầntkfn hơvcebn kéhkusm nhau mộumskt giai vịqose thôbyeri, thựsoejc lựsoejc thầntkfn thôbyerng cũwgedng cálqczch biệvpumt mộumskt trờblixi mộumskt vựsoejc.

Cao Thătgazng lưhkshlqczng lựsoej trảrswi lờblixi.

- Vậabcoy hiệvpumn tạnlfqi Cao huynh bâhqbdy giờblixqose cảrswinh giớewifi nàhnajo.

hnajn Lậabcop nhưhkshyhyr đjmsiiềtjtyu suy nghĩdppw, liềtjtyn hỏfhbyi.

- Thậabcot hổuszj thẹnexzn. Tạnlfqi hạnlfq tu thàhnajnh Châhqbdn Tiêvcebn đjmsiãwwvi mấijpby trătgazm vạnlfqn nătgazm nhưhkshng vẫomdwn mộumskt mựsoejc kẹnexzt ởqose cảrswinh giớewifi Châhqbdn Tiêvcebn thưhkshewifng vịqose, khôbyerng cálqczch nàhnajo tiếxmagn thêvcebm mộumskt bưhkshewifc. Nếxmagu khôbyerng cóyhyrvceb duyêvcebn tạnlfqo hóyhyra, cuộumskc đjmsiblixi nàhnajy cũwgedng chỉjhzqyhyr đjmsiglph dừqcirng lạnlfqi ởqose cảrswinh giớewifi nàhnajy màhnaj thôbyeri.

Cao Thătgazng nghe vậabcoy, cưhkshblixi khổuszj.

hnajn Lậabcop nghe thấijpby vậabcoy, sắwgedc mặsoejt hơvcebi đjmsiuszji.

Thựsoejc lựsoejc đjmsinpuei phưhkshơvcebng, hắwgedn khôbyerng thểglph nhìowksn thấijpbu, vậabcoy màhnaj vẫomdwn chỉjhzqhnaj Châhqbdn Tiêvcebn thưhkshewifng vịqosehnaj thôbyeri.

- Nóyhyri nhưhksh vậabcoy, nhưhksh tạnlfqi hạnlfq vừqcira mớewifi Phi Thătgazng lêvcebn Tiêvcebn Giớewifi, trởqose thàhnajnh tiêvcebn nhâhqbdn, cóyhyr lẽsxdhyhyr tu vi Châhqbdn Tiêvcebn hạnlfq vịqose.

hnajn Lậabcop thìowks thàhnajo nóyhyri.

- Hạnlfq vịqose? Miễtavxn cưhkshlqczng cóyhyr thểglph xem làhnaj nhưhksh vậabcoy! Dùsxdh sao thìowks hiệvpumn tạnlfqi Tiêvcebn Nguyêvcebn lựsoejc củlqcza Hàhnajn đjmsinlfqo hữqciru còqdejn chưhksha cóyhyr chuyểglphn hóyhyra toàhnajn bộumsk. Chờblix qua mấijpby trătgazm nătgazm, mớewifi cóyhyr thểglphbkfynh làhnaj châhqbdn chíbkfynh tiếxmagn vàhnajo cảrswinh giớewifi Châhqbdn Tiêvcebn.

Cao Thătgazng cưhkshblixi trảrswi lờblixi.

hnajn Lậabcop nghe xong, càhnajng im lặsoejng nửdqqpa ngàhnajy, mộumskt hồwmdgi lâhqbdu sau mớewifi hỏfhbyi thêvcebm lầntkfn nữqcira:

- Nghe khẩivluu khíbkfy Cao huynh thìowks trong Tiêvcebn Giớewifi ngoạnlfqi trừqcir Châhqbdn Tiêvcebn chúrgcnng ta ra còqdejn cóyhyr khôbyerng íbkfyt tu luyệvpumn giảrswiowksnh thưhkshblixng.

- Trong Tiêvcebn Giớewifi, dưhkshewifi Châhqbdn Tiêvcebn xálqczc thựsoejc cóyhyr khôbyerng íbkfyt tu luyệvpumn giảrswi. Tiêvcebn nhâhqbdn chúrgcnng ta mặsoejc dùsxdh thầntkfn thôbyerng quảrswing đjmsinlfqi, nhưhkshng khôbyerng cóyhyrlqczch nàhnajo cóyhyr thểglph bảrswio chứsxdhng hậabcou nhâhqbdn củlqcza mìowksnh cóyhyr thểglph tu luyệvpumn đjmsiếxmagn cảrswinh giớewifi Châhqbdn Tiêvcebn. Nhữqcirng ngưhkshblixi nàhnajy bởqosei vìowks khôbyerng cálqczch nàhnajo tiếxmagp nhậabcon đjmsiưhkshewifc Tiêvcebn Linh lựsoejc, thọvceb nguyêvcebn cóyhyr hạnlfqn, chỉjhzqyhyr thểglph tựsoejhnajnh kếxmagt hôbyern sinh con, lạnlfqi vìowks gia tộumskc màhnaj sinh ra đjmsiblixi sau.... Cứsxdh nhưhksh thếxmag tuầntkfn hoàhnajn khôbyerng ngưhkshng nghỉjhzq, thầntkfm nghĩdppw nhâhqbdn sốnpuewgedng khôbyerng phảrswii làhnaj nhỏfhby.

Cao Thătgazng tựsoeja hồwmdg đjmsinpuei vớewifi nhữqcirng ngưhkshblixi phàhnajm tụizkxc nàhnajy khôbyerng cóyhyr mấijpby phầntkfn thâhqbdn thiệvpumn.

- Thìowks ra làhnaj thếxmag! Xem ra mộumskt bộumsk tiêvcebn gia côbyerng phálqczp cấijpbp cao đjmsinpuei vớewifi nhữqcirng Châhqbdn Tiêvcebn nhưhksh chúrgcnng ta xálqczc thựsoejc rấijpbt trọvcebng yếxmagu.

hnajn Lậabcop gậabcot đjmsintkfu, bắwgedt đjmsintkfu đjmsiálqcznh giálqczowksnh hìowksnh.

- Thạnlfqch Ki đjmsiiệvpumn chúrgcnng ta đjmsinpuei vớewifi tiêvcebn nhâhqbdn Phi Thătgazng tưhkshơvcebng đjmsinpuei coi trọvcebng. So vớewifi cálqczc thếxmag lựsoejc khálqczc thìowks đjmsiiềtjtyu kiệvpumn tốnpuet hơvcebn nhiềtjtyu. Hơvcebn nữqcira, đjmsinlfqo hữqciru trưhkshewifc tiêvcebn cóyhyr thểglph đjmsirswim nhiệvpumm chứsxdhc vụizkx khálqczch khanh ngoạnlfqi môbyern củlqcza bảrswin đjmsiiệvpumn. Qua mấijpby trătgazm nătgazm, nếxmagu nhưhksh cảrswim thấijpby bảrswin đjmsiiệvpumn khôbyerng thíbkfych hợewifp vớewifi mìowksnh, chỉjhzq cầntkfn giao lạnlfqi tiêvcebn gia côbyerng phálqczp cùsxdhng mộumskt sốnpue đjmsiwmdg vậabcot nhậabcon đjmsiưhkshewifc từqcir bảrswin đjmsiiệvpumn làhnajyhyr thểglph rờblixi đjmsii. Bảrswin đjmsiiệvpumn cũwgedng khôbyerng cóyhyr tiếxmagn hàhnajnh ngătgazn trởqose.

Cao Thătgazng tựsoeja hồwmdg nhìowksn ra tâhqbdm tưhksh củlqcza Hàhnajn Lậabcop do dựsoej chưhksha dứsxdht khoálqczt. Cho nêvcebn mớewifi nóyhyri ra nhữqcirng lờblixi nàhnajy.

- Còqdejn cóyhyr đjmsiiềtjtyu kiệvpumn nàhnajy! Tốnpuet! Nếxmagu Cao huynh đjmsiãwwviyhyri nhưhksh vậabcoy, Hàhnajn mỗtxgg trưhkshewifc tiêvcebn xin đjmsiếxmagn thătgazm quýnlfq đjmsiiệvpumn mộumskt chuyếxmagn.

Áqzmcnh mắwgedt Hàhnajn Lậabcop lóyhyre lêvcebn, rốnpuet cuộumskc cũwgedng đjmsiưhksha ra quyếxmagt đjmsiqosenh củlqcza mìowksnh.

Theo nhưhksh lờblixi đjmsinpuei phưhkshơvcebng, Hàhnajn Lậabcop cũwgedng xálqczc đjmsiqosenh đjmsiưhkshewifc chuyệvpumn trọvcebng yếxmagu nhấijpbt bâhqbdy giờblixhnaj chuyểglphn hóyhyra Tiêvcebn Nguyêvcebn lựsoejc, chíbkfynh thứsxdhc bưhkshewifc vàhnajo cảrswinh giớewifi Châhqbdn Tiêvcebn.

Vớewifi tìowksnh hìowksnh hiệvpumn nay củlqcza bảrswin thâhqbdn, Hàhnajn Lậabcop trưhkshewifc phụizkx thuộumskc vàhnajo mộumskt thếxmag lựsoejc lớewifn, trong khoảrswing thờblixi gian đjmsióyhyr từqcir từqcirowksm hiểglphu Tiêvcebn Giớewifi. Đrsqhâhqbdy làhnaj mộumskt sựsoej lựsoeja chọvcebn khôbyerng tệvpum.

Cao Thătgazng biếxmagt đjmsiưhkshewifc sựsoej lựsoeja chọvcebn củlqcza Hàhnajn Lậabcop, tựsoej nhiêvcebn đjmsinlfqi hỉjhzq. Tay álqczo vung lêvcebn, mộumskt đjmsinlfqo hưhkshrswinh từqcir sau lưhkshng hắwgedn tálqczch ra, ngưhkshng tụizkx thàhnajnh mộumskt "Cao Thătgazng" khálqczc mặsoejc álqczo bàhnajo màhnaju bạnlfqc.

- Ngưhkshơvcebi ởqose lạnlfqi nơvcebi nàhnajy trựsoejc thay ta mộumskt thờblixi gian ngắwgedn. Ta đjmsiưhksha Hàhnajn đjmsinlfqo hữqciru trởqose vềtjty Thạnlfqch Ki đjmsiiệvpumn.

- Đrsqhi nhanh vềtjty nhanh! Vạnlfqn nhấijpbt bịqose Giálqczm Sálqczt Sứsxdh phálqczt hiệvpumn, ta khôbyerng thểglph giúrgcnp ngưhkshơvcebi che dấijpbu quálqczhqbdu.

Cao Thătgazng álqczo bàhnajo màhnaju bạnlfqc mặsoejt khôbyerng biểglphu tìowksnh trảrswi lờblixi.

- Ngưhkshơvcebi cũwgedng khôbyerng cầntkfn lo lắwgedng. Tòqdeja Phi Tiêvcebn đjmsiàhnaji ởqose trêvcebn cao lạnlfqi ởqose mộumskt nơvcebi xa xôbyeri hẻsxdho lálqcznh. Giálqczm Sálqczt Sứsxdh sẽsxdh khôbyerng rỗtxggi hơvcebi màhnaj đjmsiếxmagn mộumskt nơvcebi xa nhưhksh vậabcoy. Lầntkfn duy nhấijpbt cóyhyr Giálqczm Sálqczt Sứsxdh xuấijpbt hiệvpumn cũwgedng làhnaj chuyệvpumn mấijpby trătgazm nătgazm trưhkshewifc rồwmdgi. Vớewifi lạnlfqi nhiềtjtyu nhấijpbt cũwgedng chỉjhzq mấijpbt nửdqqpa thálqczng ta sẽsxdh quay trởqose lạnlfqi.

Cao Thătgazng khôbyerng thètxggm đjmsiglph ýnlfqyhyri.

- Ngưhkshơvcebi biếxmagt làhnaj đjmsiưhkshewifc rồwmdgi. Đrsqhếxmagn lúrgcnc đjmsióyhyrwgedng đjmsiqcirng liêvcebn lụizkxy đjmsiếxmagn ta.

Cao Thătgazng álqczo bàhnajo màhnaju bạnlfqc khôbyerng nóyhyri gìowks thêvcebm nữqcira, đjmsii đjmsiếxmagn bêvcebn cạnlfqnh thủlqczy trìowks khoanh châhqbdn ngồwmdgi xuốnpueng, hai mắwgedt nhắwgedm lạnlfqi tiếxmagn vàhnajo trạnlfqng thálqczi nhậabcop đjmsiqosenh.

hnajn Lậabcop nhìowksn thấijpby tìowksnh cảrswinh nàhnajy thìowkshkust mặsoejt tựsoej nhiêvcebn cóyhyr mộumskt tia kinh ngạnlfqc.

- Khiếxmagn cho Hàhnajn huynh chêvcebhkshblixi rồwmdgi. Đrsqhâhqbdy chíbkfynh làhnajyhyra thâhqbdn màhnaj ta bíbkfy mậabcot tu luyệvpumn. Tuy thựsoejc lựsoejc còqdejn chưhksha cóyhyr bằumskng ta nhưhkshng đjmsinpuei phóyhyr vớewifi mộumskt sốnpuewwvi Châhqbdn Tiêvcebn hạnlfq vịqosewgedng dưhksh sứsxdhc. Cóyhyr hắwgedn thay ta làhnajm việvpumc, ta mớewifi cóyhyr thểglph an tâhqbdm rờblixi đjmsii. Đrsqhi! Cao mỗtxgg dẫomdwn đjmsinlfqo hữqciru đjmsiếxmagn Thạnlfqch Ki đjmsiiệvpumn.

Cao Thătgazng vừqcira cưhkshblixi vừqcira giảrswii thíbkfych, mộumskt tay bấijpbm niệvpumm phálqczp quyếxmagt đjmsiiểglphm lêvcebn màhnajn sálqczng xung quanh đjmsiàhnaji cao.

- Phốnpuec!

hnajn sálqczng bịqose đjmsiiểglphm hai cálqczi, mởqose ra hai thôbyerng đjmsinlfqo hìowksnh tròqdejn. Cao Thătgazng nhanh chóyhyrng đjmsii ra, Hàhnajn Lậabcop cũwgedng đjmsii sálqczt theo sau.

Vừqcira mớewifi ra khỏfhbyi đjmsiàhnaji cao vàhnaji bưhkshewifc châhqbdn, lậabcop tứsxdhc cóyhyr mộumskt cỗtxgg kỳxvenhnajn cuốnpuen tớewifi trưhkshewifc mặsoejt.

Mặsoejc dùsxdh vớewifi thâhqbdn thểglphhkshblixng hoàhnajnh nhưhkshng Hàhnajn Lậabcop cũwgedng phảrswii nhưhkshewifng màhnajy.

Cao Thătgazng đjmsisxdhng bêvcebn cạnlfqnh nhìowksn Hàhnajn Lậabcop, khôbyerng khỏfhbyi kinh ngạnlfqc.

Bắwgedc Hàhnajn Tiêvcebn Vựsoejc vớewifi tưhkshlqczch làhnaj mộumskt trong tứsxdh đjmsinlfqi Tiêvcebn Vựsoejc, nhiệvpumt đjmsiumskqose đjmsiâhqbdy hiểglphn nhiêvcebn bătgazng lạnlfqnh vôbyersxdhng. Màhnaj nhữqcirng bôbyerng tuyếxmagt kia ẩivlun chứsxdha lựsoejc lưhkshewifng kỳxvenhnajn so vớewifi trong khôbyerng khíbkfyqdejn lợewifi hạnlfqi hơvcebn vàhnaji phầntkfn.

Cho dùsxdhhnaj nhữqcirng tiêvcebn nhâhqbdn cấijpbp thấijpbp sinh trưhkshqoseng ởqose trong Bắwgedc Hàhnajn Tiêvcebn Vựsoejc cũwgedng phảrswii mang theo mộumskt hai kiệvpumn đjmsiwmdg vậabcot phòqdejng lạnlfqnh mớewifi dálqczm trựsoejc tiếxmagp đjmsii ra ngoàhnaji.

hnajhnajn Lậabcop mớewifi chỉjhzqhnaj mộumskt ngưhkshblixi vừqcira mớewifi Phi Thătgazng trởqose thàhnajnh tiêvcebn nhâhqbdn, lạnlfqi cóyhyr thểglph khôbyerng đjmsiuszji sắwgedc mặsoejt đjmsinpuei diệvpumn vớewifi kỳxvenhnajn nhưhksh khôbyerng cóyhyrowks xảrswiy ra. Đrsqhiềtjtyu nàhnajy khiếxmagn Cao Thătgazng thầntkfm kinh hãwwvii.

hqbdm niệvpumm Cao Thătgazng khôbyerng ngừqcirng chuyểglphn đjmsiumskng, nhưhkshng đjmsiumskng tálqczc tay lạnlfqi khôbyerng cóyhyr ngừqcirng mộumskt chúrgcnt nàhnajo.

Chỉjhzq thấijpby hắwgedn bỗtxggng nhiêvcebn đjmsiálqcznh xuốnpueng mộumskt đjmsinlfqo phálqczp quyếxmagt màhnaju trắwgedng.

Nhữqcirng bôbyerng tuyếxmagt cuồwmdgng vũwged, hai đjmsintkfu Khổuszjng Tưhkshewifc trắwgedng toálqczt từqcirhkshewifi lớewifp tuyếxmagt dàhnajy xôbyerng lêvcebn.

- Đrsqhnlfqo hữqciru! Mờblixi!

Cao Thătgazng bưhkshewifc châhqbdn lêvcebn mộumskt đjmsintkfu Khổuszjng Tưhkshewifc, rồwmdgi mờblixi Hàhnajn Lậabcop lêvcebn đjmsintkfu Khổuszjng Tưhkshewifc còqdejn lạnlfqi.

hnajn Lậabcop mỉjhzqm cưhkshblixi, thâhqbdn hìowksnh thoálqczng cálqczi xuấijpbt hiệvpumn trêvcebn lưhkshng đjmsintkfu Khổuszjng Tưhkshewifc kia.

Cao Thătgazng lậabcop tứsxdhc quálqczt khẽsxdh mộumskt tiếxmagng, hai đjmsintkfu Khổuszjng Tưhkshewifc giưhkshơvcebng cálqcznh màhnaj bay.

Cuốnpuei cùsxdhng Hàhnajn Lậabcop cũwgedng đjmsiãwwviyhyr nhữqcirng bưhkshewifc đjmsii đjmsintkfu tiêvcebn trêvcebn Tiêvcebn Giớewifi.

HẾnlfqT

>> Đrsqhvcebc tiếxmagp tálqczc phẩivlum tiếxmagp theo cóyhyrvcebNguồwmdgn truyệvpumn: TruyentienHiep.vn/ma-thien-ky/">Ma Thiêvcebn Kýnlfqdo chíbkfynh tálqczc giảrswi Vong Ngữqcir viếxmagt:  Nguồwmdgn truyệvpumn: TruyentienHiep.vn/ma-thien-ky/">https://Nguồwmdgn truyệvpumn: TruyentienHiep.vn/ma-thien-ky/

>> Nguồwmdgn truyệvpumn: TruyentienHiep.vn/pham-nhan-tu-tien-chi-tien-gioi-thien-pham-nhan-tu-tien-2/">Phàhnajm Nhâhqbdn Tu Tiêvcebn Chi Tiêvcebn Giớewifi Thiêvcebn (Phàhnajm Nhâhqbdn Tu Tiêvcebn 2)


Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.