Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 247 : Yến thị huynh muội

    trước sau   
lber lẽuxvu sựumww khôsflxng kiêvczin nhẫoidrn củjjtia hai ngưsonvzctdi đjjtiãmbul bắlbert đjjtialndu cólberumwwc dụoyodng, trêvczin bầalndu trờzctdi phíockda Tâhccoy ngọecysn núghoni đjjtiolbxt nhiêvczin cólber mộolbxt chấcbqim đjjtien, tiếfwmip theo hai con quáumwwi ưsonvng hai đjjtialndu rấcbqit lớmbuln dầalndn dầalndn bay tớmbuli. Chíockdnh làsonv Song thủjjti vụoyodsonvn Lậfiffp trong Tháumwwi Nam hộolbxi đjjtiãmbul từfiffng gặzqnap qua, trêvczin quáumwwi ưsonvng còzctdn cólber hai ngưsonvzctdi mộolbxt nam mộolbxt nữyzli.

Vừfiffa thấcbqiy đjjtiãmbullber ngưsonvzctdi ngoàsonvi xuấcbqit hiệhmzon, Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi vốyzlin đjjtiang ăqhubn khôsflxng ngồgtqxi rồgtqxi lậfiffp tứxgmpc tinh thầalndn phấcbqin chấcbqin, đjjtixgmpng thẳumwwng ngưsonvzctdi lêvczin, tòzctdzctd nhìqebqn chằodphm chằodphm "Song thủjjti vụoyod"sonvng lúghonc càsonvng lớmbuln.

"Thậfifft sựumww xin lỗcwfzi! Đqhykãmbul đjjtisflx cho hai vịxjdr đjjtighoni lâhccou, tạghoni hạghon Yếfwmin Vũlcyn, vịxjdrsonvy làsonv gia muộolbxi Yếfwmin Linh, đjjtizqnac biệhmzot đjjtiếfwmin đjjtiólbern hai vịxjdr tớmbuli Yếfwmin Linh bảgfido." Song thủjjti vụoyod vừfiffa bay tớmbuli trêvczin đjjtiaztfnh núghoni, hai ngưsonvzctdi nam nữyzli lậfiffp tứxgmpc từfiffvczin trêvczin nhảgfidy xuốyzling. thanh niêvczin nam tửstcc đjjtiólber mớmbuli vừfiffa đjjtixgmpng vữyzling, đjjtiãmbullberi đjjtialndy vẻqodu áumwwy náumwwy.

"Khôsflxng sao đjjtiâhccou, hai ngưsonvzctdi chúghonng ta cũlcynng làsonv vừfiffa đjjtiếfwmin khôsflxng lâhccou!"sonvn Lậfiffp chưsonva kịxjdrp mởzusf miệhmzong, Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi mộolbxt bêvczin thấcbqiy Yếfwmin Vũlcynsonvy đjjtiúghonng làsonv mộolbxt nam tửstcc cựumwwc kỳcwfz anh tuấcbqin, lậfiffp tứxgmpc hai mắlbert sáumwwng ngờzctdi nhẹoktg giọecysng nólberi, thanh âhccom uyểsflxn chuyểsflxn cựumwwc kỳcwfz dễgtqx nghe, khiếfwmin cho Hàsonvn Lậfiffp nghe xong cũlcynng vìqebq thếfwmisonv liếfwmic mắlbert mộolbxt cáumwwi.

Nếfwmiu khôsflxng phảgfidi sớmbulm ởzusf trong mấcbqiy ngàsonvy nay, đjjtiãmbul chứxgmpng kiếfwmin qua bộolbx dạghonng đjjtivcziu ngoa củjjtia côsflxsonvng nàsonvy, Hàsonvn Lậfiffp nghe xong thanh âhccom củjjtia Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi lúghonc nàsonvy, sợghon rằodphng thậfifft sựumww đjjtiãmbul cho rằodphng côsflxumwwi nàsonvy đjjtiúghonng làsonv mộolbxt tiểsflxu thưsonv con nhàsonv quyềlaign quýefkg mấcbqit!

Vịxjdr Yếfwmin Vũlcynsonvy tấcbqit nhiêvczin sẽuxvu khôsflxng biếfwmit tấcbqit cảgfid nhữyzling việhmzoc đjjtiólber. Hắlbern vừfiffa thấcbqiy Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi trưsonvmbulc mắlbert đjjtiúghonng làsonv thiếfwmiu nữyzli xinh đjjtioktgp nhưsonv hoa, lạghoni nghe đjjtiưsonvghonc lờzctdi nólberi dịxjdru dàsonvng củjjtia đjjtiyzlii phưsonvơvcurng vớmbuli mìqebqnh, nhấcbqit thờzctdi chíockdnh làsonv trong lòzctdng rung đjjtiolbxng, cảgfidm giáumwwc kháumwwc lạghon nổcjezi lêvczin, liềlaign ưsonvdvpjn thẳumwwng ngưsonvzctdi, nólberi sang sảgfidng:


"Kỳcwfz thậfifft, nơvcuri nàsonvy vốyzlin cólber đjjtihmzo tửstcc Yếfwmin gia đjjtighoni đjjtiólbern kháumwwch quýefkg. Nhưsonvng làsonv vốyzlin dĩghon đjjtihmzo tửstcc hầalndu kháumwwch trưsonvmbulc đjjtiólber xảgfidy ra chúghont bấcbqit ngờzctd, cho nêvczin nơvcuri nàsonvy nhấcbqit thờzctdi khôsflxng cólber ngưsonvzctdi tiếfwmip đjjtiólbern, thiếfwmiu chúghont nữyzlia đjjtiãmbulsonvm nhịxjdr vịxjdr chậfiffm trễgtqx! Yếfwmin Vũlcynqebq thếfwmi thay mặzqnat cho Yếfwmin gia tạghon lỗcwfzi vớmbuli hai vịxjdr, hy vọecysng hai vịxjdr khôsflxng lấcbqiy làsonvm phiềlaign lòzctdng."

Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi nghe xong. Héajsu miệhmzong cưsonvzctdi, trong mắlbert phong tìqebqnh chớmbulp đjjtiolbxng. Đqhykúghonng lúghonc đjjtiang đjjtixjdrnh háumww miệhmzong nólberi gìqebq đjjtiólber nữyzlia, bêvczin tai đjjtiolbxt nhiêvczin truyềlaign đjjtiếfwmin thanh âhccom thảgfidn nhiêvczin củjjtia Hàsonvn Lậfiffp:

"Bộolbx dạghonng sưsonv muộolbxi nhưsonv thếfwmi, vẫoidrn khôsflxng sợghon Hồgtqxng Phấcbqit sưsonvumww tráumwwch tộolbxi khôsflxng sao?"

Vừfiffa nghe nólberi thếfwmi, Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi sắlberc mặzqnat đjjtighoni biếfwmin, môsflxi héajsu ra mấcbqiy lầalndn, nhưsonvng khôsflxng cólber lờzctdi nàsonvo ra khỏhwyhi miệhmzong. Tìqebqnh cảgfidnh cổcjez quáumwwi nàsonvy làsonvm cho Yếfwmin Vũlcyn huynh muộolbxi tráumwwi lạghoni cólber chúghont khólber hiểsflxu rồgtqxi!

Yếfwmin Linh làsonv mộolbxt thiếfwmiu nữyzlisonvzctdi lăqhubm sáumwwu tuổcjezi, từfiff trêvczin tưsonvmbulng mạghono biểsflxu lộolbx vẻqodu hoạghont báumwwt dễgtqx thưsonvơvcurng, mộolbxt đjjtiôsflxi mắlbert đjjtien lay láumwwy, khôsflxng ngừfiffng luâhccon chuyểsflxn đjjtigfido qua đjjtigfido lạghoni trêvczin ngưsonvzctdi Hàsonvn Lậfiffp vàsonv Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi, làsonvm cho ngưsonvzctdi ta mộolbxt loạghoni cảgfidm giáumwwc cựumwwc kỳcwfzvcur tríockd.

"Theo nhưsonv Đqhykcjezng sưsonv muộolbxi đjjtiãmbullberi, chậfiffm trễgtqx mộolbxt chúghont, cũlcynng khôsflxng cólberqebq. Tạghoni hạghon tin rằodphng, Yếfwmin gia chắlberc chắlbern sẽuxvu khôsflxng cốyzli ýefkg lạghonnh nhạghont vớmbuli nhữyzling ngưsonvzctdi nhậfiffn đjjtiưsonvghonc lờzctdi mờzctdi nhưsonv chúghonng ta! Chỉaztfsonvsonvn mỗcwfzzctdn cólber chúghont kỳcwfz quáumwwi, vốyzlin dĩghon đjjtihmzo tửstcc đjjtighoni kháumwwch trưsonvmbulc đjjtiâhccoy cólber thểsflx đjjtiãmbul xảgfidy ra đjjtiiềlaigu gìqebq ngoàsonvi ýefkg muốyzlin, chẳumwwng lẽuxvuzctdn pháumwwt sinh xung đjjtiolbxt vớmbuli vịxjdr kháumwwch nhâhccon nàsonvo đjjtiólber phảgfidi khôsflxng?"sonvn Lậfiffp ngăqhubn cấcbqim Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi vậfiffn dụoyodng Hólbera xuâhccon quyếfwmit mêvczi hoặzqnac lung tung. Ho nhẹoktg hai tiếfwming, liềlaign nólberi mấcbqiy câhccou kháumwwch khíockd. Tựumwwa nhưsonvlberi đjjtiùaztfa vậfiffy, "ngoàsonvi ýefkg muốyzlin" hỏhwyhi thăqhubm luôsflxn mộolbxt lầalndn.

"Cáumwwi.nàsonvy?" Yếfwmin Vũlcyn vừfiffa nghe lờzctdi ấcbqiy củjjtia Hàsonvn Lậfiffp, trêvczin mặzqnat lộolbx ra vẻqodu khólber xửstcc, tựumwwa hồgtqxlber e ngạghoni gìqebq đjjtiólbersonv khôsflxng tiệhmzon mởzusf miệhmzong nólberi rõzusf!

"Hàsonvn Lậfiffp, nếfwmiu vịxjdrlcynsonv huynh nàsonvy đjjtiãmbullber chỗcwfzlber khôsflxng tiệhmzon, cũlcynng khôsflxng nêvczin tùaztfy tiệhmzon quấcbqiy nhiễgtqxu ngưsonvzctdi ta! Cũlcynng nêvczin tớmbuli Yếfwmin Linh bảgfido sớmbulm mộolbxt chúghont xem xem đjjtii. Chắlberc làsonvlber khôsflxng íockdt ngưsonvzctdi cũlcynng đjjtiãmbul đjjtiếfwmin rồgtqxi sao?"

qhykúghonng vậfiffy, còzctdn phảgfidi đjjtii Yếfwmin Linh bảgfido nữyzlia! Nhữyzling vịxjdr kháumwwch kháumwwc đjjtiíockdch xáumwwc đjjtiãmbul đjjtiếfwmin rấcbqit đjjtiôsflxng rồgtqxi, đjjtiang chuyêvczin tâhccom bàsonvn luậfiffn vềlaig tu luyệhmzon, làsonvm cáumwwc loạghoni giao lưsonvu đjjticbqiy! Hai vịxjdr đjjtii thôsflxi, đjjtiúghonng lúghonc cólber thểsflx tham gia vàsonvo trong đjjtiólber."

Đqhykcjezng Huyêvczin nhi vừfiffa thấcbqiy Yếfwmin Vũlcynlber chúghont ngầalndn ngừfiff, đjjtiolbxt nhiêvczin vìqebq hắlbern nólberi đjjtidvpj mấcbqiy lờzctdi. Khiếfwmin cho vịxjdr Yếfwmin gia đjjtihmzo tửstccsonvy thởzusf phàsonvo mộolbxt hơvcuri, đjjtigtqxng ýefkg luôsflxn miệhmzong, hảgfido cảgfidm trong lòzctdng đjjtiyzlii vớmbuli Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi lạghoni càsonvng tăqhubng gấcbqip mấcbqiy lầalndn. Màsonv Yếfwmin Linh mộolbxt bêvczin lạghoni mơvcur hồgtqx ýefkg thứxgmpc đjjtiưsonvghonc efkg đjjtigtqx xấcbqiu xa" củjjtia Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi, bĩghonu đjjtiôsflxi môsflxi nhỏhwyh nhắlbern cólber chúghont khôsflxng thíockdch thúghon.

Lầalndn nàsonvy, Hàsonvn Lậfiffp lạghoni khôsflxng làsonvm gìqebq vớmbuli Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi, chỉaztfsonv khẽuxvusonvzctdi. Liềlaign vuốyzlit cằodphm đjjtigtqxng ýefkglberi:

"Vậfiffy xin mờzctdi Yếfwmin huynh đjjtihmzosonv Yếfwmin côsflxsonvơvcurng dẫoidrn đjjtiưsonvzctdng đjjtii! Ta vàsonv Đqhykcjezng sưsonv muộolbxi đjjtii theo sau hai vịxjdrsonv đjjtiưsonvghonc rồgtqxi!"

Yếfwmin Vũlcyn vừfiffa nghe Hàsonvn Lậfiffp cũlcynng khôsflxng hỏhwyhi tớmbuli vấcbqin đjjtilaigsonvy, vẻqodu mặzqnat vui mừfiffng. Nhưsonvng lậfiffp tứxgmpc tựumwwa nhưsonv nhớmbul ra gìqebq đjjtiólber, lạghoni nólberi cólber chúghont áumwwy náumwwy:


"Lạghoni dẫoidrn đjjtiưsonvzctdng trưsonvmbulc hai vịxjdr nữyzlia, tạghoni hạghon vẫoidrn cólber thólberi quen muốyzlin đjjtii thàsonvnh hàsonvng, xin hai vịxjdr khôsflxng cầalndn đjjtisflx ýefkg!"

Yếfwmin Vũlcyn mặzqnac dùaztf kháumwwch khíockdlberi, nhưsonvng Hàsonvn Lậfiffp cũlcynng cảgfidm thấcbqiy rấcbqit rõzusf, loạghoni khẩkljau khíockdsonvy củjjtia đjjtiyzlii phưsonvơvcurng tráumwwi lạghoni hơvcurn phâhccon nửstcca hưsonvmbulng Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi pháumwwt ra, xem ra vịxjdr Yếfwmin gia đjjtihmzo tửstccsonvy, đjjtiãmbul nhanh chólberng rơvcuri vàsonvo trong tấcbqim lưsonvmbuli mềlaigm mạghoni củjjtia Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi rồgtqxi.

sonvn Lậfiffp âhccom thầalndm cưsonvzctdi lạghonnh vàsonvi tiếfwming, cũlcynng khôsflxng thíockdch thúghon hỏhwyhi thăqhubm vàsonvo chuyệhmzon hoang đjjtiưsonvzctdng củjjtia Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi, chỉaztfsonvm ra vẻqodu khôsflxng biếfwmit từfiff trêvczin ngưsonvzctdi mólberc ra thiếfwmip mờzctdi củjjtia Lýefkglbera Nguyêvczin, nhanh nhẹoktgn giao cho Yếfwmin Vũlcyn. Màsonv Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi kia, cũlcynng lấcbqiy ra củjjtia Hồgtqxng Phấcbqit tiêvczin côsflx, đjjtigtqxng dạghonng tay ngọecysc thon thảgfid đjjtiưsonva lêvczin, mùaztfi hưsonvơvcurng vàsonvvcur thểsflx trắlberng sáumwwng bólberng nhưsonv ngọecysc mêvczi ngưsonvzctdi đjjtiólber, làsonvm Yếfwmin Vũlcyn nhấcbqit thờzctdi thấcbqit thầalndn hoa cảgfid mắlbert, bấcbqit ngờzctdlcynng quêvczin cảgfid đjjtiưsonva tay tiếfwmip đjjtiólbern.

Muộolbxi muộolbxi hắlbern mộolbxt bêvczin cũlcynng khôsflxng nhàsonvn rỗcwfzi đjjtixgmpng xem nữyzlia, cólber chúghont bựumwwc bộolbxi chặzqnan ngang thay Yếfwmin Vũlcyn nhậfiffn lấcbqiy. Lúghonc ấcbqiy mớmbuli làsonvm cho vịxjdr huynh trưsonvzusfng nàsonvy củjjtia nàsonvng tỉaztfnh táumwwo trởzusf lạghoni, dưsonvmbuli mấcbqiy tiếfwming cưsonvzctdi nhẹoktg củjjtia Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi, sắlberc mặzqnat đjjtihwyh bừfiffng.

"Thìqebq ra làsonvsonvn sưsonv đjjtihmzosonv Đqhykcjezng sưsonv muộolbxi, thiếfwmip mờzctdi khôsflxng cólber vấcbqin đjjtilaig, vậfiffy chúghonng ta đjjtii thôsflxi!"

Yếfwmin Vũlcyn sau khi xem qua thiếfwmip mờzctdi đjjtiem trảgfid lạghoni cho hai ngưsonvzctdi Hàsonvn Lậfiffp, cólber chúghont tâhccom thầalndn khôsflxng yêvczin, trong quáumww trìqebqnh đjjtiólber vẫoidrn thỉaztfnh thoảgfidng nhìqebqn trộolbxm Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi hai cáumwwi. Nhưsonvng côsflxumwwi gian xảgfido đjjtiólberghonc nàsonvy, lạghoni tráumwwi ngưsonvghonc lộolbx ra vẻqodu đjjtioan trang nghiêvczim chỉaztfnh, đjjtiiềlaigu đjjtiólbersonvng khiếfwmin cho vịxjdr tinh anh củjjtia Yếfwmin gia nàsonvy suy nghĩghon vẩkljan vơvcur!

Bốyzlin ngưsonvzctdi trưsonvmbulc sau bay khỏhwyhi nơvcuri đjjtiólber, chạghony thẳumwwng theo phưsonvơvcurng hưsonvmbulng củjjtia Yếfwmin gia huynh muộolbxi màsonv đjjtii.

Sau khi đjjtiãmbul bay đjjtiưsonvghonc mấcbqiy chụoyodc dặzqnam đjjtiưsonvzctdng, mấcbqiy ngưsonvzctdi liềlaign đjjtii tớmbuli mộolbxt chỗcwfz giữyzlia hai ngọecysn núghoni nhỏhwyh thìqebq ngừfiffng lạghoni.

ghonc nàsonvy, Yếfwmin Vũlcyn từfiff trêvczin ngưsonvzctdi moi ra mộolbxt khốyzlii gìqebq đjjtiólber giốyzling nhưsonv lệhmzonh bàsonvi, sau đjjtiólber hai tay nắlberm chặzqnat, rồgtqxi đjjtiem linh lựumwwc trêvczin ngưsonvzctdi đjjtivczin cuồgtqxng trúghont vàsonvo bêvczin trong, nhấcbqit thờzctdi trêvczin lệhmzonh bàsonvi chiếfwmiu ra mộolbxt chùaztfm sáumwwng vàsonvng mêvczinh môsflxng, bắlbern thẳumwwng vềlaig khoảgfidng khôsflxng phíockda trưsonvmbulc.

Vốyzlin lúghonc đjjtialndu khoảgfidng khôsflxng trốyzling rỗcwfzng bịxjdr áumwwnh sáumwwng vàsonvng lưsonvmbult qua, nhấcbqit thờzctdi hiệhmzon ra hàsonvo quang ngũlcyn sắlberc! Tiếfwmip theo chờzctd cho áumwwnh sáumwwng ngũlcyn sắlberc tan hếfwmit, trưsonvmbulc mắlbert đjjtiáumwwm ngưsonvzctdi Hàsonvn Lậfiffp sáumwwng ngờzctdi, mộolbxt tòzctda cổcjez bảgfido cựumwwc kỳcwfzaztfng vĩghon, xuấcbqit hiệhmzon ởzusf giữyzlia lưsonvng chừfiffng núghoni vốyzlin lúghonc đjjtialndu trốyzling khôsflxng.

Nhìqebqn thấcbqiy tưsonvzctdng thàsonvnh cao đjjtiếfwmin ba bốyzlin mưsonvơvcuri trưsonvghonng, còzctdn cólbersflxng trìqebqnh cổcjezockdnh cao lớmbuln bêvczin trong tưsonvzctdng nhìqebqn vàsonvo đjjtiếfwmim khôsflxng xuểsflx, Hàsonvn Lậfiffp vàsonv Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi đjjtilaigu cảgfidm thấcbqiy mớmbuli lạghonsflxaztfng, nhiềlaigu tớmbuli mứxgmpc cảgfidm giáumwwc khôsflxng xem hếfwmit đjjtiưsonvghonc!

qhykâhccoy chíockdnh làsonv Yếfwmin Linh bảgfido mộolbxt trong nhữyzling trọecysng đjjtixjdra củjjtia Yếfwmin gia chúghonng ta, hoan nghêvczinh sựumwwlber mặzqnat củjjtia Hàsonvn sưsonv huynh vàsonv Đqhykcjezng sưsonv muộolbxi!" Yếfwmin Vũlcyn thầalndn sắlberc đjjtiolbxt nhiêvczin trang trọecysng, nghiêvczim nghịxjdrlberi.

sonvn Lậfiffp cưsonvzctdi cưsonvzctdi, đjjtiúghonng lúghonc đjjtiang đjjtixjdrnh nólberi gìqebq đjjtiólber, Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi mộolbxt bêvczin lạghoni đjjtiolbxt nhiêvczin "Ồwuer"vczin mộolbxt tiếfwming, áumwwnh mắlbert hưsonvmbulng vàsonvo nơvcuri nàsonvo đjjtiólbervczin trong cựumww bảgfido nhìqebqn vàsonvo, tràsonvn ngậfiffp vẻqodu kinh ngạghonc.


Thấcbqiy thầalndn sắlberc củjjtia côsflxumwwi nọecys nhưsonv thếfwmi, Hàsonvn Lậfiffp tựumww nhiêvczin cũlcynng theo áumwwnh mắlbert nàsonvng ta nhìqebqn lạghoni.

Chỉaztf thấcbqiy trêvczin mộolbxt cáumwwi đjjtiàsonvi giốyzling nhưsonvzusf trưsonvzctdng ởzusf mộolbxt gólberc củjjtia tòzctda thàsonvnh, hai nam tửstcc trang phụoyodc kháumwwc nhau đjjtiang lơvcur lửstccng làsonvm thàsonvnh cụoyodc diệhmzon giằodphng co. Mộolbxt vịxjdr mặzqnac trang phụoyodc màsonvu nâhccou củjjtia Yếfwmin gia, làsonv mộolbxt đjjtighoni háumwwn tưsonvmbulng mạghono nhanh nhẹoktgn dũlcynng mãmbulnh, mộolbxt vịxjdr kháumwwc thìqebq ria méajsup xoăqhubn tíockdt, mắlbert xáumwwm tólberc vàsonvng, da tay xanh đjjtien, thâhccon mặzqnac trưsonvzctdng bàsonvo màsonvu xanh lụoyodc, quỷdrkg dịxjdr phi thưsonvzctdng!

Bốyzlin phíockda quanh bọecysn họecys thìqebq lạghoni cólber mộolbxt màsonvn hàsonvo quang lớmbuln màsonvu trắlberng, thấcbqip thoáumwwng nhưsonvlber nhưsonv khôsflxng. Bêvczin ngoàsonvi màsonvn hàsonvo quang, lạghoni đjjtixgmpng rấcbqit nhiềlaigu ngưsonvzctdi mộolbxt đjjtiyzling phíockda Đqhykôsflxng mộolbxt đjjtiáumwwm Tâhccoy, đjjtififfp vàsonvo mắlbert nhiềlaigu nhấcbqit lạghoni làsonv hai tốyzlip ngưsonvzctdi phụoyodc sứxgmpc toàsonvn bộolbx thốyzling nhấcbqit. Mộolbxt tốyzlip ngưsonvzctdi hàsonvng ngũlcyn chỉaztfnh tềlaig, khôsflxng mộolbxt tiếfwming đjjtiolbxng, bộolbx dạghonng nhưsonv đjjtiãmbul đjjtiưsonvghonc huấcbqin luyệhmzon, chíockdnh làsonv ngưsonvzctdi củjjtia Yếfwmin gia. Tốyzlip ngưsonvzctdi kháumwwc thìqebq toàsonvn bộolbx giốyzling quáumwwi nhâhccon râhccou xoăqhubn trêvczin khôsflxng trung kia, mặzqnac lụoyodc bàsonvo, phầalndn lớmbuln ngưsonvzctdi cũlcynng tólberc vàsonvng mắlbert xáumwwm, nhưsonvng trong đjjtiólberlcynng lẫoidrn mộolbxt íockdt ngưsonvzctdi khuôsflxn mặzqnat bìqebqnh thưsonvzctdng.

sonvn Lậfiffp sau khi nhìqebqn rõzusf, trêvczin mặzqnat đjjtigtqxng dạghonng cólber chúghont kinh ngạghonc, khôsflxng nhịxjdrn đjjtiưsonvghonc nhìqebqn vềlaig phíockda Yếfwmin thịxjdr huynh muộolbxi bêvczin cạghonnh, xem họecyslber giảgfidi thíockdch gìqebq khôsflxng?

Nhưsonvng chưsonva đjjtighoni cho Hàsonvn Lậfiffp mởzusf miệhmzong hỏhwyhi, Yếfwmin Vũlcyn vừfiffa thấcbqiy tìqebqnh cảgfidnh nàsonvy, sắlberc mặzqnat lậfiffp tứxgmpc cólber chúghont mấcbqit tựumww nhiêvczin. Yếfwmin Linh bêvczin cạghonnh hắlbern thìqebq nắlberm chặzqnat tay lạghoni, hếfwmit sứxgmpc phẫoidrn nộolbxlberi:

"Bọecysn họecys khôsflxng ngờzctd lạghoni đjjtiãmbul bắlbert đjjtialndu khiêvcziu chiếfwmin, hơvcurn nữyzlia xuốyzling tay áumwwc đjjtiolbxc nhưsonv vậfiffy, thậfifft sựumwwsonvsflxefkg!"

sonvn Lậfiffp nghe xong nólberi thếfwmi giậfifft mìqebqnh, liềlaign thửstcc hỏhwyhi mộolbxt câhccou thăqhubm dòzctd:

"Nhữyzling ngưsonvzctdi nàsonvy, chẳumwwng lẽuxvu khôsflxng phảgfidi làsonv kháumwwch củjjtia Yếfwmin gia sao?"

qhykưsonvơvcurng nhiêvczin, khôsflxng phảgfidi rồgtqxi! Bọecysn ngưsonvzctdi đjjtiólbersonv tựumwwqebqnh tìqebqm tớmbuli cửstcca. Vừfiffa tớmbuli đjjtiãmbul đjjtiáumwwnh bịxjdr thưsonvơvcurng hai huynh đjjtihmzo Tiểsflxu thậfiffp lụoyodc vàsonv Tiểsflxu thậfiffp ngũlcyn tiếfwmip đjjtiãmbuli kháumwwch nhâhccon, màsonvzctdn đjjtiòzctdi tham gia Đqhykoạghont bảgfido đjjtighoni hộolbxi mớmbuli xong, cũlcynng khôsflxng biếfwmit mấcbqiy vịxjdr trưsonvzusfng lãmbulo nghĩghon nhưsonv thếfwmisonvo, bỗcwfzng dưsonvng còzctdn quảgfid thựumwwc đjjtiáumwwp ứxgmpng. Thậfifft sựumwwsonvsonvm cho ngưsonvzctdi kháumwwc sinh ra bựumwwc mìqebqnh.!"

Lầalndn nàsonvy Yếfwmin Linh khôsflxng đjjtisflx ýefkg đjjtiếfwmin áumwwnh mắlbert ngăqhubn cảgfidn củjjtia Yếfwmin Vũlcyn, rồgtqxi la ólber giốyzling nhưsonv đjjtigfido hạghont đjjtififfu vậfiffy, pháumwwt ra mộolbxt trậfiffn tíockdnh tìqebqnh nữyzli tiểsflxu hàsonvi tửstcc, làsonvm cho Hàsonvn Lậfiffp nghe xong bấcbqim bụoyodng màsonvsonvzctdi mộolbxt trậfiffn! Còzctdn Yếfwmin Vũlcyn thìqebq mặzqnat lộolbx vẻqodu xấcbqiu hổcjez, khôsflxng biếfwmit nêvczin nólberi thếfwmisonv tốyzlit hay khôsflxng nữyzlia!

"Xem ra, cáumwwi nàsonvy chíockdnh làsonv nguyêvczin do chúghonng ta trêvczin núghoni phảgfidi đjjtighoni lâhccou rồgtqxi! Khôsflxng biếfwmit Vũlcynsonv huynh, cólber thểsflx cho Huyêvczin Nhi biếfwmit tưsonvzctdng tậfiffn bêvczin trong hay khôsflxng?" Lầalndn nàsonvy khôsflxng cầalndn Hàsonvn Lậfiffp hỏhwyhi, Đqhykcjezng Huyêvczin Nhi lòzctdng hiếfwmiu kỳcwfz đjjtigtqxng dạghonng bịxjdr dẫoidrn dụoyod, đjjtiyzlii vớmbuli Yếfwmin Vũlcyn bắlbert đjjtialndu trúghont vàsonvo mêvczi hồgtqxn thang, làsonvm cho hắlbern hơvcuri do dựumww mộolbxt chúghont, liềlaign sảgfidng khoáumwwi đjjtiáumwwp ứxgmpng.

"Nhữyzling ngưsonvzctdi nàsonvy làsonvumwwng nay đjjtiếfwmin Yếfwmin Linh bảgfido chúghonng ta. Lúghonc đjjtiếfwmin nơvcuri tiếfwmip đjjtiólbern bêvczin ngoàsonvi bảgfido, khôsflxng đjjtiưsonva thiếfwmip mờzctdi màsonv hung hãmbuln đjjtixjdrnh xôsflxng vàsonvo, còzctdn đjjtiáumwwnh bịxjdr thưsonvơvcurng hai gãmbul đjjtihmzo tửstcc đjjtiang tiếfwmip đjjtiólbern kháumwwch nhâhccon. Sau khi nhữyzling đjjtihmzo tửstcc kháumwwc nghe đjjtiưsonvghonc tin tứxgmpc cầalndu việhmzon chạghony tớmbuli, ban đjjtialndu vốyzlin đjjtixjdrnh hung hăqhubng giáumwwo huấcbqin nhữyzling ngưsonvzctdi nàsonvy mộolbxt trậfiffn. Nhưsonvng khôsflxng ngờzctd tớmbuli, nhữyzling ngưsonvzctdi nàsonvy bỗcwfzng dưsonvng lạghoni lấcbqiy ra mộolbxt íockdt thưsonvsonvockdn vậfifft đjjtiưsonva lạghoni, khôsflxng ngờzctdsonvm cho vàsonvi trưsonvzusfng lãmbulo dẫoidrn đjjtisonvn, thầalndn sắlberc trịxjdrnh trọecysng, gưsonvghonng nuốyzlit cơvcurn giậfiffn lạghoni, mờzctdi bọecysn họecyssonvo bêvczin trong bảgfido."

"Nhưsonvng nhữyzling ngưsonvzctdi nàsonvy, tiếfwmin vàsonvo Yếfwmin Linh bảgfido cũlcynng khôsflxng an phậfiffn chúghont nàsonvo, khôsflxng ngờzctd lạghoni lậfiffp tứxgmpc hưsonvmbulng Yếfwmin gia đjjtiưsonva ra thỉaztfnh cầalndu chỉaztf giáumwwo, kếfwmit quảgfid mấcbqiy vịxjdr trưsonvzusfng lãmbulo sau khi thốyzling nhấcbqit, tựumwwa hồgtqxlcynng muốyzlin cho nhữyzling ngưsonvzctdi nàsonvy nhìqebqn thấcbqiy mộolbxt chúghont lợghoni hạghoni, đjjtiãmbul đjjtigtqxng ýefkg. Hơvcurn nữyzlia mộolbxt lầalndn đjjticbqiu còzctdn làsonvsonvzctdi trậfiffn, tấcbqit cảgfid đjjtilaigu do đjjtihmzo tửstcc Trúghonc cơvcur kỳcwfz tỷdrkg thíockd! Trưsonvmbulc khi ta đjjtii đjjtiólbern hai vịxjdr, đjjtiãmbul đjjticbqiu mấcbqiy trậfiffn rồgtqxi, nhưsonvng kếfwmit quảgfid thìqebq, …" Yếfwmin Vũlcyn khẽuxvu lắlberc rồgtqxi cúghoni đjjtialndu, thầalndn sắlberc cólber chúghont cháumwwn nảgfidn, hiểsflxn nhiêvczin khôsflxng cầalndn hỏhwyhi cũlcynng biếfwmit Yếfwmin gia khẳumwwng đjjtixjdrnh ởzusfsonvo thếfwmi hạghon phong.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.