Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 250 : Cố nhân ngộ

    trước sau   
obhsng khôfmjpng phảktegi tựxitj nhiêrqgvn màgcqagcqan Lậktegp nguyệujjmn ýffql rờtrvfi xa Đktegtrvfng Huyêrqgvn Nhi, Phong sưqika huynh cùktegng Yếnxgzn Vũobhs nhưqika thếnxgz.

obhsng khôfmjpng phảktegi làgcqagnzw ýffql ngăpgqmn cảktegn, màgcqa Yếnxgzn Vũobhs nọxbmg phi thưqikatrvfng nhiệujjmt tìituynh đlwkgưqikaa cho hắxbmgn mộkvxzt ngọxbmgc giảktegn. Bêrqgvn trong làgcqa đlwkgzrrja đlwkgndsv củznlua Yếnxgzn linh bảktego, làgcqam cho Hàgcqan Lậktegp tiếnxgzt kiệujjmm đlwkgưqikaktegc nhiềkwvlu thờtrvfi gian, trựxitjc tiếnxgzp đlwkgi đlwkgếnxgzn nơvwybi cầspesn thiếnxgzt, chứtmwr khồndsvng phảktegi nhưqika con ruồndsvi bịzrrjfmjpn mêrqgv đlwkgi loạquahn khắxbmgp nơvwybi.

gcqa bảktegn thâspesn Đktegtrvfng Huyêrqgvn Nhi, mặetvvc dùkteg đlwkgqikai vớpgqmi việujjmc Hàgcqan Lậktegp đlwkgkvxzt nhiêrqgvn buôfmjpng tay khôfmjpng hềkwvl ưqikapgqmc thúfmjpc mìituynh nữwlqpa, cảktegm thấhirny ngoàgcqai ýffql muốqikan! Nhưqikang cógnzw thểerft đlwkgưqikaktegc tựxitj do tạquahi sốqika đlwkgôfmjpng nam tu sĩsdiugcqay thậktegt nhưqikaqcxm gặetvvp nưqikapgqmc, tựxitj nhiêrqgvn làgcqam cho nàgcqang mừscavng rỡddsd. Đktegưqikaơvwybng nhiêrqgvn nàgcqang vẫzxsbn dùktegng áqcxmnh mắxbmgt kinh ngạquahc nhìituyn Hàgcqan Lậktegp vàgcqai lầspesn, rấhirnt làgcqa thắxbmgc mắxbmgc khôfmjpng phảktegi hắxbmgn làgcqam vậktegy làgcqagnzw dụtqthng ýffqlituy.

"Dụtqthng ýffql? Hừscav, chỉmnsb bấhirnt quáqcxm khôfmjpng muốqikan nghĩsdiu tớpgqmi cáqcxmi bao đlwkgndsv trêrqgvn ngưqikatrvfi màgcqa thôfmjpi, muốqikan làgcqam đlwkgưqikaktegc hàgcqanh đlwkgkvxzng tựxitj do tựxitj tạquahi!"gcqan Lậktegp đlwkgi ởgaiw trêrqgvn con đlwkgưqikatrvfng đlwkgáqcxm tạquahi Yếnxgzn linh bảktego, chắxbmgp hai tay sau lưqikang, phi thưqikatrvfng thoảktegi máqcxmi thầspesm nghĩsdiu, thỉmnsbnh thoảktegng lạquahi nhìituyn cáqcxmc cửqcxma hàgcqang ởgaiw hai bêrqgvn đlwkgưqikatrvfng.

qcxmc cửqcxma hàgcqang nàgcqay đlwkgkwvlu làgcqa sảktegn xuấhirnt phùkteg lụtqthc, luyệujjmn khígqdigcqa nguyêrqgvn liệujjmu luyệujjmn đlwkgan, cũobhsng cógnzwobhsng cógnzw mộkvxzt hai gian báqcxmn pháqcxmp khígqdi cấhirnp thấhirnp, nhưqikang đlwkgiếnxgzm chủznluvwybn phâspesn nửqcxma lạquahi làgcqa ngưqikatrvfi khôfmjpng cógnzw pháqcxmp lựxitjc.

qcxmi nàgcqay cũobhsng khôfmjpng kỳfkpx quáqcxmi, cảkteg Yếnxgzn linh bảktego diệujjmn tígqdich phi thưqikatrvfng lớpgqmn, ởgaiw trong nàgcqay dâspesn cưqikaobhsng tớpgqmi mưqikatrvfi mấhirny vạquahn. Nhưqikang ngưqikatrvfi cógnzw linh căpgqmn cógnzw thểerft tu luyệujjmn pháqcxmp thuậktegt lạquahi chiếnxgzm rấhirnt ígqdit, đlwkgquahi bộkvxz phậktegn đlwkgkwvlu làgcqa ngưqikatrvfi bìituynh thưqikatrvfng.


Nhữwlqpng ngưqikatrvfi nàgcqay vốqikan ởgaiw tạquahi thếnxgz tụtqthc, mộkvxzt bộkvxz phậktegn tuy khôfmjpng cógnzw linh căpgqmn, nhưqikang huyếnxgzt mạquahch thìituy vẫzxsbn làgcqa ngưqikatrvfi củznlua Yếnxgzn gia, mộkvxzt bộkvxz phậktegn cògnzwn lạquahi làgcqa gia quyếnxgzn củznlua đlwkgujjm tửqcxm Yếnxgzn gia, dùkteg sao nếnxgzu chỉmnsbgnzw ngưqikatrvfi trong tộkvxzc Yếnxgzn gia thôfmjpng hôfmjpn màgcqagnzwi, cũobhsng phi thưqikatrvfng khôfmjpng ổtrvfn, phảktegi cógnzw nhữwlqpng dògnzwng máqcxmu mớpgqmi, thìituy mớpgqmi cógnzw thểerft cho làgcqam cho Yếnxgzn gia tiếnxgzp tụtqthc bảktego trìituy sựxitj lớpgqmn mạquahnh.

Đktegưqikaơvwybng nhiêrqgvn đlwkgerft giữwlqpgqdi mậktegt, ngưqikatrvfi vàgcqao Yếnxgzn linh bảktego. Cảkteg đlwkgtrvfi đlwkgkwvlu khôfmjpng thểerft ra ngoàgcqai, chỉmnsbgnzw thểerftgaiw đlwkgâspesy sinh lãnaigo bệujjmnh tửqcxm cảkteg đlwkgtrvfi. Mặetvvc dùkteg từscav nay vềkwvl sau áqcxmo cơvwybm khôfmjpng lo. Nhưqikang cũobhsng làgcqa mộkvxzt chuyệujjmn cựxitjc kỳfkpx bi ai.

Nhữwlqpng ngưqikatrvfi từscav ngoàgcqai vàgcqao thìituygnzwn may mắxbmgn, vẫzxsbn đlwkgưqikaktegc biếnxgzt qua thếnxgz giớpgqmi bêrqgvn ngoàgcqai, nhưqikang nhữwlqpng ngưqikatrvfi từscav nhỏzxsb đlwkgãnaig sinh ởgaiw trong bảktego, nhưqikang lạquahi làgcqa ngưqikatrvfi khôfmjpng cógnzw linh căpgqmn, ngay cảkteg mộkvxzt cơvwyb hộkvxzi liếnxgzc mắxbmgt nhìituyn ra bêrqgvn ngoàgcqai cũobhsng khôfmjpng cógnzw.

Nhữwlqpng ngưqikatrvfi đlwkgspesu tiêrqgvn tiếnxgzn vàgcqao bảktego, cũobhsng khôfmjpng bịzrrj bứtmwrc báqcxmch vàgcqao! Đktegkwvlu làgcqagcqao rồndsvi khôfmjpng thểerft ra. Hoặetvvc làgcqa chịzrrju đlwkgquahi âspesn củznlua Yếnxgzn gia, màgcqa tựxitj nguyệujjmn nhưqika thếnxgz. Hơvwybn nữwlqpa Yếnxgzn linh bảktego phògnzwng bịzrrj nghiêrqgvm ngặetvvt, cógnzw trậktegn pháqcxmp bao phủznlu, ngưqikatrvfi thưqikatrvfng màgcqa muốqikan rờtrvfi thàgcqanh, bịzrrj pháqcxmt hiệujjmn lậktegp tứtmwrc giếnxgzt chếnxgzt. Cho nêrqgvn đlwkgếnxgzn nay cũobhsng khôfmjpng cógnzw nghe nógnzwi qua, cógnzw ngưqikatrvfi thưqikatrvfng nàgcqao thàgcqanh côfmjpng thoáqcxmt khỏzxsbi nơvwybi đlwkgâspesy.

Tin tứtmwrc nàgcqay, đlwkgưqikaơvwybng nhiêrqgvn khôfmjpng phảktegi do Hàgcqan Lậktegp đlwkgqcxmn ra, màgcqagcqa trêrqgvn ngọxbmgc giảktegn đlwkgzrrja đlwkgndsvgnzw mang theo mộkvxzt sốqika tin tứtmwrc. Bởgaiwi vậktegy, Hàgcqan Lậktegp cũobhsng đlwkgãnaiggnzw mộkvxzt sốqikahirnn tưqikaktegng nhấhirnt đlwkgzrrjnh đlwkgqikai vớpgqmi Yếnxgzn linh bảktego.

gcqa hắxbmgn hiệujjmn tạquahi đlwkgi đlwkgếnxgzn mộkvxzt gian tràgcqaspesu ởgaiw trong thàgcqanh. Bởgaiwi vìituy dựxitja theo sựxitj hiểerftu biếnxgzt củznlua Hàgcqan Lậktegp, cáqcxmc tu sĩsdiu phầspesn lớpgqmn đlwkgkwvlu rấhirnt thígqdich tràgcqa. Tràgcqaspesu cơvwyb hồndsv đlwkgkwvlu làgcqavwybi cáqcxmc tu sĩsdiu dừscavng châspesn. Hàgcqan Lậktegp cảktegm giáqcxmc đlwkgưqikaktegc nơvwybi nàgcqay cógnzw lẽhfvpgnzw thểerftituym đlwkgưqikaktegc cáqcxmc tu sĩsdiuktegng cấhirnp, tăpgqmng cưqikatrvfng quen biếnxgzt. Đktegâspesy chígqdinh làgcqavwyb hộkvxzi rấhirnt khógnzw đlwkgưqikaktegc đlwkgerft trao đlwkgtrvfi. Dùkteg sao tựxitjituynh đlwkgógnzwng cửqcxma cũobhsng làgcqa việujjmc khôfmjpng nêrqgvn làgcqam!

ndsv cuốqikai con đlwkgưqikatrvfng, cógnzw mộkvxzt ngãnaig ba đlwkgưqikatrvfng, đlwkgãnaiggnzw thểerft thấhirny chiêrqgvu bàgcqai củznlua tràgcqaspesu, Hàgcqan Lậktegp nghĩsdiu nhưqika vậktegy, khôfmjpng khỏzxsbi tăpgqmng nhanh cưqikapgqmc bộkvxz.

Nhưqikang khi đlwkgi ngang qua mộkvxzt cửqcxma hàgcqang bêrqgvn trong đlwkgkvxzt nhiêrqgvn truyềkwvln đlwkgếnxgzn vàgcqai tiếnxgzng nam nữwlqp tranh chấhirnp kịzrrjch liệujjmt, tiếnxgzp theo nưqikaơvwybng theo mộkvxzt tiếnxgzng rốqikang giậktegn củznlua nam nhâspesn. Mộkvxzt ngưqikatrvfi trang phụtqthc thiếnxgzu phụtqth, tứtmwrc giậktegn vộkvxzi vàgcqang từscav trong phògnzwng đlwkgi ra, trựxitjc tiếnxgzp chạquahy ra đlwkgưqikatrvfng, vừscava lúfmjpc chạquahm phảktegi Hàgcqan Lậktegp đlwkgang đlwkgi tớpgqmi.

Thiếnxgzu phụtqthgcqay dung mạquaho tựxitja hồndsv phi thưqikatrvfng túfmjp lệujjm, cho nêrqgvn Hàgcqan Lậktegp bởgaiwi vìituyqcxmi bêrqgvnh chung củznlua nam nhâspesn, cũobhsng cẩpdggm thậktegn đlwkgưqikaa mắxbmgt đlwkgáqcxmnh giáqcxm, kếnxgzt quảkteg khi Hàgcqan Lậktegp xem rõdxnc dung nhan củznlua thiếnxgzu phụtqth nhấhirnt thờtrvfi ngẩpdggn ra, ngưqikatrvfi đlwkgtmwrng lạquahi tạquahi chỗchqi.

Thiếnxgzu phụtqth nhìituyn thấhirny Hàgcqan Lậktegp khôfmjpng kiêrqgvng kỵndsvgcqa nhìituyn mìituynh nhưqika vậktegy. Trong lògnzwng cựxitjc kỳfkpx tứtmwrc giậktegn!

Nhưqikang nàgcqang ởgaiw trong thàgcqanh nàgcqay cũobhsng kháqcxmspesu, mặetvvc dùkteg khôfmjpng cógnzw chúfmjpt pháqcxmp lựxitjc nhưqikang nhìituyn qua phụtqthc sứtmwrc, cũobhsng xem ra thâspesn phậktegn tu sĩsdiu củznlua Hàgcqan Lậktegp. Mặetvvc dùkteg xấhirnu hổtrvfqikahng vẫzxsbn lưqikau tâspesm đlwkgerft ýffql đlwkgếnxgzn tưqikapgqmng mạquaho củznlua Hàgcqan Lậktegp, chỉmnsb cảktegm thấhirny phảktegng phấhirnt cógnzw chúfmjpt quen mắxbmgt, cũobhsng cốqikaagein sựxitj tứtmwrc giậktegn, khẽhfvpfmjpi đlwkgspesu nógnzwi:

"Tu sĩsdiu đlwkgquahi nhâspesn, cógnzw thểerft đlwkgerft cho tiểerftu nữwlqp tửqcxm đlwkgi qua, tạquahi hạquah đlwkgãnaiggcqaqcxmi cógnzw chồndsvng! Đktegquahi nhâspesn nhìituyn kỹqiuh nhưqika vậktegy mộkvxzt tiểerftu nữwlqp tửqcxm, khôfmjpng sợkteg mấhirnt thểerft thốqikang sao?"

Nhữwlqpng lờtrvfi nàgcqay sau khi nógnzwi ra, thiếnxgzu phụtqthobhsng khôfmjpng cógnzw cửqcxm chỉmnsb lo lắxbmgng, bởgaiwi vìituyrqgvn trong Yếnxgzn linh bảktego giớpgqmi luậktegt nghiêrqgvm ngặetvvt, nghiêrqgvm cấhirnm cáqcxmc tu sĩsdiu quấhirny nhiễtqthu cuộkvxzc sốqikang củznlua ngưqikatrvfi bìituynh thưqikatrvfng, ngưqikatrvfi tráqcxmi lệujjmnh vịzrrj xửqcxm phạquaht rấhirnt nặetvvng! Đktegưqikaơvwybng nhiêrqgvn, ngưqikatrvfi bìituynh thưqikatrvfng cũobhsng phảktegi bảktego trìituy đlwkgqikai vớpgqmi cáqcxmc tu sĩsdiu tuyệujjmt đlwkgqikai cung kígqdinh, nếnxgzu cógnzw sựxitj chậktegm trễtqth, cũobhsng do tu sĩsdiu đlwkgógnzw tựxitj do xửqcxm trígqdi.


vwybn nữwlqpa hiệujjmn tạquahi ngay ởgaiw ngãnaigqika đlwkgưqikatrvfng giữwlqpa bao nhiêrqgvu con mắxbmgt, nàgcqang cũobhsng khôfmjpng sợkteg đlwkgqikai phưqikaơvwybng cógnzwgcqanh đlwkgkvxzng gìituy vớpgqmi mìituynh.

Nhưqikang thiếnxgzu phụtqthfmjpi đlwkgspesu hồndsvi lâspesu, cũobhsng khôfmjpng thấhirny tu sĩsdiugnzw cửqcxm đlwkgkvxzng gìituy. Cũobhsng khôfmjpng cógnzw ýffql thốqikai lui, cũobhsng khôfmjpng cógnzw mởgaiw miệujjmng quởgaiw mắxbmgng nàgcqang. Đktegiềkwvlu nàgcqay làgcqam cho nàgcqang cógnzw chúfmjpt kinh ngạquahc, khôfmjpng khỏzxsbi ngẩpdggng mặetvvt lêrqgvn nhìituyn.

Kếnxgzt quảkteggcqa thấhirny mộkvxzt khuôfmjpn mặetvvt cưqikatrvfi cưqikatrvfi xuấhirnt hiệujjmn trưqikapgqmc mắxbmgt, khuôfmjpn mặetvvt nàgcqay lậktegp tứtmwrc làgcqam cho thiếnxgzu phụtqth nhớpgqm đlwkgếnxgzn mưqikatrvfi năpgqmm trưqikapgqmc trêrqgvn con đlwkgưqikatrvfng nhỏzxsb ban đlwkgêrqgvm tạquahi hậktegu việujjmn, mộkvxzt ngưqikatrvfi sưqika huynh hẹxbmgp hògnzwi vôfmjpktegng, cùktegng mộkvxzt côfmjpqcxmi tinh linh cổtrvf quáqcxmi, đlwkghirnu võdxnc mồndsvm vớpgqmi nhau, nhưqika hiệujjmn lêrqgvn trưqikapgqmc mắxbmgt!

"Sưqika huynh?"

"Sưqika muộkvxzi!"

Thiếnxgzu phụtqth rốqikat cụtqthc nhậktegn ra khuôfmjpn mặetvvt cũobhsng khôfmjpng chúfmjpt biếnxgzn hógnzwa nàgcqay, màgcqagcqan Lậktegp sau khi đlwkgqikai phưqikaơvwybng gọxbmgi mìituynh mộkvxzt tiếnxgzng sưqika huynh, cũobhsng xáqcxmc đlwkgzrrjnh thiếnxgzu phụtqthfmjp lệujjmgcqay, chígqdinh làgcqa tiểerftu nha đlwkgspesu tinh linh cổtrvf quáqcxmi đlwkgãnaig gặetvvp từscav nhiềkwvlu năpgqmm trưqikapgqmc - Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan, con gáqcxmi nhỏzxsb nhấhirnt củznlua Mặetvvc đlwkgquahi phu, màgcqaituynh từscavng gọxbmgi làgcqa tiểerftu sưqika muộkvxzi!

"Ngưqikaơvwybi thậktegt sựxitjgcqagcqan Lậktegp sưqika huynh?" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan đlwkgspesu tiêrqgvn làgcqa vạquahn phầspesn kinh ngạquahc, lậktegp tứtmwrc hồndsvi hộkvxzp hỏzxsbi lạquahi, nhưqikang trêrqgvn mặetvvt vẫzxsbn làgcqa bộkvxzqcxmng khôfmjpng dáqcxmm tin.

"Ta đlwkgưqikaa cho muộkvxzi Oanh hưqikaơvwybng hoàgcqan, cógnzw sửqcxm dụtqthng khôfmjpng?"gcqan Lậktegp đlwkgkvxzt nhiêrqgvn nhẹxbmg giọxbmgng nógnzwi.

"Sưqika… sưqika huynh, thậktegt làgcqa ngưqikatrvfi!" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan vừscava thấhirny Hàgcqan Lậktegp nógnzwi ra têrqgvn củznlua lễtqth vậktegt tặetvvng nàgcqang năpgqmm đlwkgógnzw, cũobhsng khôfmjpng chúfmjpt nàgcqao hoàgcqai nghi nữwlqpa. nhưqikang hai mắxbmgt trong giâspesy láqcxmt lạquahi đlwkgzxsbrqgvn, bắxbmgt đlwkgspesu thúfmjpt thígqdit, tựxitja hồndsv nhậktegn phảktegi sựxitjznluy khuấhirnt rấhirnt lớpgqmn.

gcqan Lậktegp cũobhsng trợktegn trògnzwn mắxbmgt! Dùkteg sao hiệujjmn tạquahi ởgaiw trêrqgvn đlwkgưqikatrvfng, bốqikan phígqdia vẫzxsbn cógnzw nhiềkwvlu ngưqikatrvfi cùktegng mộkvxzt sốqika tu sĩsdiu qua lạquahi, mộkvxzt thiếnxgzu phụtqth cựxitjc kỳfkpx xinh đlwkgxbmgp nhưqika vậktegy lạquahi đlwkgtmwrng trưqikapgqmc mặetvvt mìituynh khógnzwc lógnzwc, thìituyqcxmm chắxbmgc kiểerftu suy đlwkgqcxmn gìituyobhsng cógnzw thểerftgnzw!

Nghĩsdiu tớpgqmi đlwkgâspesy, Hàgcqan Lậktegp gãnaigi gãnaigi đlwkgspesu, cốqika gắxbmgng nógnzwi vớpgqmi Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan:

"Sưqika muộkvxzi, chúfmjpng ta cógnzw phảktegi nêrqgvn đlwkgtrvfi chỗchqi kháqcxmc đlwkgerftgnzwi chuyệujjmn hay khôfmjpng! Nơvwybi nàgcqay tựxitja hồndsv khôfmjpng phảktegi làgcqa chỗchqi đlwkgerftgnzwi chuyệujjmn".

"Ừituym!… ta nghe sưqika huynh" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan lúfmjpc nàgcqay mớpgqmi tạquahm ngừscavng khógnzwc, phi thưqikatrvfng nghe lờtrvfi.


Biểerftu hiệujjmn củznlua đlwkgqikai phưqikaơvwybng, cũobhsng làgcqam cho Hàgcqan Lậktegp cógnzw chúfmjpt ngoàgcqai ýffql muốqikan! Dùkteg sao trong ấhirnn tưqikaktegng củznlua hắxbmgn Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan vẫzxsbn làgcqa mộkvxzt tiểerftu yêrqgvu tinh, đlwkgkvxzt nhiêrqgvn ôfmjpn nhu nghe lờtrvfi nhưqika thếnxgz, thậktegt đlwkgúfmjpng làgcqagcqam cho hắxbmgn cógnzw chúfmjpt khôfmjpng thígqdich ứtmwrng. Bấhirnt quáqcxmobhsng phảktegi tìituym chỗchqigcqao yêrqgvn tĩsdiunh đlwkgâspesy chứtmwr? Hàgcqan Lậktegp nhìituyn mộkvxzt chúfmjpt bốqikan phígqdia ngãnaigqika đlwkgưqikatrvfng, cógnzw chúfmjpt buồndsvn bựxitjc thầspesm nghĩsdiu.

ktegếnxgzn nhàgcqa củznlua muộkvxzi đlwkgi! Mẹxbmg củznlua muộkvxzi cũobhsng ởgaiw đlwkgàgcqang kia" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan tâspesm tìituynh sau khi bìituynh tĩsdiunh lạquahi mộkvxzt chúfmjpt, đlwkgkvxzt nhiêrqgvn mởgaiw miệujjmng nógnzwi.

"Tứtmwrqika mẫzxsbu cũobhsng ởgaiw tạquahi Yếnxgzn linh bảktego?

gcqan Lậktegp kinh ngạquahc!

Xem ra Mặetvvc phủznlu thậktegt sựxitjgnzw đlwkgquahi sựxitj xảktegy ra, nếnxgzu khôfmjpng Nghiêrqgvm thịzrrj thâspesn làgcqa đlwkgspesu nãnaigo cảktegu Mặetvvc phủznlu, sẽhfvp khôfmjpng dễtqthgcqang lưqikau lạquahc ởgaiwvwybi đlwkgâspesy.

"
Đktegúfmjpng vậktegy, sưqika huynh! Mẹxbmg muộkvxzi bịzrrj bệujjmnh, hơvwybn nữwlqpa rấhirnt nặetvvng! Ngưqikatrvfi nhấhirnt đlwkgzrrjnh phảktegi phảktegi cứtmwru mẹxbmg!" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan trong mắxbmgt nưqikapgqmc mắxbmgt lạquahi chợktegt chảktegy ra, khổtrvf sởgaiw cầspesu khẩpdggn.

"
Đktegưqikaktegc rồndsvi, cógnzw chuyệujjmn gìituy, gặetvvp sưqikaqikaơvwybng rồndsvi hãnaigy nógnzwi, chỉmnsb cầspesn khôfmjpng phảktegi nghi nan tạquahp chứtmwrng gìituy, sưqika huynh sẽhfvpgnzw thểerft chữwlqpa đlwkgưqikaktegc!" Hàgcqan Lậktegp thấhirny Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan thưqikaơvwybng cảktegm nhưqika vậktegy, tựxitj nhiêrqgvn nghĩsdiu đlwkgếnxgzn cuộkvxzc sốqikang khôfmjpng buồndsvn khôfmjpng lo trưqikapgqmc kia củznlua nàgcqang tạquahi Mặetvvc phủznlu, khôfmjpng khỏzxsbi trong lògnzwng mềkwvlm nhũobhsn ra, ngoàgcqai miệujjmng an ủznlui nógnzwi.

"
ituym! Muộkvxzi tin tưqikagaiwng lờtrvfi sưqika huynh nógnzwi. Năpgqmm đlwkgógnzw nhịzrrj tỷetvvobhsng nógnzwi qua, thuậktegt y dưqikaktegc củznlua sưqika huynh sớpgqmm đlwkgãnaig trêrqgvn tỷetvvhirny. Lầspesn nàgcqay mẹxbmg củznlua muộkvxzi đlwkgãnaig đlwkgưqikaktegc cứtmwru rồndsvi!"

Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan nghe xong Hàgcqan Lậktegp nógnzwi nhưqika thếnxgz, lúfmjpc nàgcqay mớpgqmi mỉmnsbm cưqikatrvfi khôfmjpng khógnzwc nữwlqpa. Loạquahi bộkvxzqcxmng kiềkwvlu diễtqthm nhưqika hoa nàgcqay, làgcqam cho Hàgcqan Lậktegp nhìituyn cũobhsng khôfmjpng khỏzxsbi hơvwybi bịzrrj thấhirnt thầspesn, nhưqikang cũobhsng may lậktegp tứtmwrc thanh tỉmnsbnh lạquahi, lúfmjpc nàgcqay mớpgqmi tráqcxmnh khỏzxsbi làgcqam trògnzw ngốqikac nghếnxgzch tạquahi đlwkgâspesy.

"
Đktegi thôfmjpi, nhàgcqa củznlua muộkvxzi cáqcxmch đlwkgâspesy cũobhsng khôfmjpng xa, chỉmnsb cầspesn qua mộkvxzt cáqcxmi ngãnaigqika đlwkgưqikatrvfng làgcqa đlwkgếnxgzn rồndsvi. Mẹxbmg củznlua muộkvxzi nhìituyn thấhirny sưqika huynh nhấhirnt đlwkgzrrjnh sẽhfvp rấhirnt cao hứtmwrng!" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan phi thưqikatrvfng tựxitj nhiêrqgvn kéageio lạquahi ốqikang tay áqcxmo củznlua Hàgcqan Lậktegp dẫzxsbn hắxbmgn đlwkgi, bộkvxzqcxmng rấhirnt hưqikang phấhirnn, giốqikang nhưqikagcqaituym đlwkgưqikaktegc ngưqikatrvfi trong lògnzwng mìituynh vậktegy.

Mộkvxzt thiếnxgzu phụtqth chủznlu đlwkgkvxzng lôfmjpi kéageio mộkvxzt nam tửqcxm, đlwkgi trêrqgvn đlwkgưqikatrvfng cáqcxmi, tựxitj nhiêrqgvn làgcqam cho ngưqikatrvfi ta ởgaiw phụtqth cậktegn chúfmjp ýffql nhìituyn ngógnzw. Nhưqikang cũobhsng may Hàgcqan Lậktegp trang phụtqthc củznlua ngưqikatrvfi tu tiêrqgvn, nêrqgvn cũobhsng khôfmjpng ai dáqcxmm nógnzwi gìituy khôfmjpng dễtqth nghe vớpgqmi hai ngưqikatrvfi, vềkwvl phầspesn sau khi đlwkgãnaig rờtrvfi xa, cógnzw nghịzrrj luậktegn gìituyobhsng làgcqa đlwkgiềkwvlu khógnzwgnzwi!

"
qika muộkvxzi, muộkvxzi cùktegng sưqika mẫzxsbu sao lạquahi đlwkgếnxgzn nơvwybi đlwkgâspesy? Mặetvvc phủznlu chẳtrvfng lẻbqsl đlwkgãnaig xảktegy ra chuyệujjmn gìituy sao?" Hàgcqan Lậktegp cùktegng Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan sógnzwng vai đlwkgi, cũobhsng thừscava dịzrrjp Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan khôfmjpng đlwkgerft ýffql, đlwkgem ốqikang tay áqcxmo khe khẽhfvp thu trởgaiw vềkwvl, nhẹxbmg giọxbmgng hỏzxsbi.

"
Chuyệujjmn nàgcqay, nógnzwi đlwkgếnxgzn thìituy rấhirnt dàgcqai! Nhưqikang Mặetvvc phủznlu bảktegy năpgqmm trưqikapgqmc đlwkgãnaig bịzrrj pháqcxm hủznluy, Kinh Giao hộkvxzi đlwkgndsvng thờtrvfi cũobhsng đlwkgãnaig bịzrrjgnzwa sổtrvf!" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan nghe vậktegy, thâspesn thểerft khẽhfvp run lêrqgvn, sắxbmgc mặetvvt đlwkgkvxzt nhiêrqgvn buồndsvn bảkteggnzwi.

"
gnzwn hai vịzrrjqika muộkvxzi cùktegng cáqcxmc sưqika mẫzxsbu kháqcxmc đlwkgâspesu?" Mặetvvc dùkteggcqan Lậktegp sớpgqmm đlwkgãnaig đlwkgqcxmn đlwkgưqikaktegc khôfmjpng sai lắxbmgm, nhưqikang vẫzxsbn thởgaiwgcqai, đlwkgndsvn thờtrvfi hỏzxsbi đlwkgếnxgzn tìituynh hìituynh củznlua nhữwlqpng ngưqikatrvfi kháqcxmc.

"
Nhịzrrjqikaơvwybng, Ngũobhsqikaơvwybng đlwkgãnaig chếnxgzt, tìituynh hìituynh củznlua nhữwlqpng ngưqikatrvfi kháqcxmc muộkvxzi cũobhsng khôfmjpng rõdxncgcqang lắxbmgm. Bởgaiwi vìituy muộkvxzi cùktegng mẹxbmgobhsng rấhirnt vấhirnt vảkteg mớpgqmi thógnzwat ra đlwkgưqikaktegc. Lúfmjpc ấhirny quáqcxm rốqikai loạquahn, mọxbmgi ngưqikatrvfi chỉmnsbgnzw thểerft chia nhau chạquahy trốqikan màgcqa thôfmjpi!" Mặetvvc Thảktegi Hoàgcqan thanh âspesm run rẩpdggy hẳtrvfn lêrqgvn, cógnzw vẻbqsl cựxitjc kỳfkpx thốqikang khổtrvf

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.