Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 336 : Anh Trữ

    trước sau   
"Cágrrgc hạrkcx mộqpsht khi đxwsoãfgqqlepe thểaitc đxwsoyfbcng ởukdm đxwsoâcksyy, xem ra tuyệfqvmt khôfqvmng phảgisxi làbkyn hạrkcxng ngưeaaicvaei vôfqvm danh! Xin hỏwzwfi chúhbmong ta đxwsoãfgqq từmirhng biếlvdht nhau chưeaaia? Nếlvdhu đxwsoúhbmong thìukdmgrrgc hạrkcxdfibng khôfqvmng tíoxylnh làbkyn ngoạrkcxi nhâcksyn, mờcvaei vàbkyno trong phòlnljng nólepei chuyệfqvmn mộqpsht chúhbmot"fqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn bỗngtlng nhiênrafn cưeaaicvaei nólepei ha hảgisx, cólepe vẻzibq cựigotc kỳjxej khágrrgch khíoxyl.

Lờcvaei nàbkyny làbkynm cho thanh niênrafn bênrafn ngưeaaicvaei lãfgqqo ngẩdpkkn ra, lộqpsh ra vàbkyni phầnrafn kinh ngạrkcxc.

bkynn Lậijbfp nghe xong lờcvaei nàbkyny, biểaitcu tìukdmnh khôfqvmng biếlvdhn đxwsooefyi, khólepee miệfqvmng lạrkcxi mọeuyvc lênrafn mộqpsht tia cưeaaicvaei nhạrkcxo.

"Năcksym đxwsoólepe, ta từmirhng làbkynfqvmn hạrkcx củbkdka Mặzibqc cưeaai nhâcksyn họeuyvc nghệfqvmbkyni năcksym, vịnraf con dâcksyu nàbkyny củbkdka ngưeaaicvaei, coi nhưeaaibkyneaai tỷqafp củbkdka ta, đxwsoưeaaiơgirzng nhiênrafn khôfqvmng tíoxylnh làbkyn ngoạrkcxi nhâcksyn. Chẳbxmong qua trưeaaictuec khi bắngtlt quàbkynng quan hệfqvm, chúhbmong ta cólepe phảgisxi làbkynnrafn tíoxylnh toágrrgn việfqvmc Mặzibqc phủbkdk bịnraf tiênrafu diệfqvmt!"bkynn Lậijbfp gặzibqp việfqvmc Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu gảgisx cho cừmirhu gia, sau khi khiếlvdhp sợmiuj xong buồfcogn bựigotc cựigotc kỳjxej, đxwsoãfgqq đxwsonrafnh ra tay.

"Ngưeaaiơgirzi làbkyneaai nghiệfqvmt củbkdka Mặzibqc phủbkdk!" Thanh niênrafn giậijbft mìukdmnh nólepei, tràbkynn đxwsonrafy vẻzibq ngoàbkyni ýfqvm muốrkvdn.

fqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn cũdfibng lộqpsh ra thầnrafn sắngtlc ngạrkcxc nhiênrafn, nhưeaaing trênrafn mặzibqt lậijbfp tứyfbcc trầnrafm xuốrkvdng, ágrrgo bàbkyno trênrafn ngưeaaicvaei bỗngtlng nhiênrafn tựigot đxwsoqpshng trưeaaiơgirzng lênrafn,trong khoảgisxnh khắngtlc phólepeng xuấfcogt ra khíoxyl thếlvdh to lớctuen.


" Mộqpsht khi đxwsoãfgqqbkynbkynn đxwsogisxng củbkdka Mặzibqc phủbkdk, vậijbfy thìukdmdfibng đxwsomirhng chạrkcxy nữrdrma, bỏwzwf mạrkcxng lạrkcxi đxwsoi."fqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn thầnrafn sắngtlc hoàbkynn toàbkynn biếlvdhn đxwsooefyi, quágrrgt lớctuen.

Tiếlvdhp theo, hắngtln liềyxfpn bưeaaictuec nhanh đxwsoếlvdhn, râcksyu tólepec đxwsoyxfpu dựigotng lênrafn, màbkyn tảgisxng đxwsoágrrgeaaictuei châcksyn,đxwsoãfgqqeaaiu lạrkcxi hai dấfcogu châcksyn sâcksyu nửgrrga tấfcogc. Nộqpshi lựigotc thâcksym sâcksyu thậijbft sựigotbkyn kinh hãfgqqi thếlvdh tụmgmac.

Thanh niênrafn kia thấfcogy vậijbfy, đxwsofcogng dạrkcxng vôfqvm thanh vôfqvm tứyfbcc đxwsoi bênrafn cạrkcxnh, đxwsonrafnh phốrkvdi hợmiujp hàbkynnh đxwsoqpshng cùtfrdng vớctuei cha hắngtln.

bkynn Lậijbfp mặzibqt khôfqvmng chúhbmot thay đxwsooefyi nhìukdmn chằeaaim chằeaaim hàbkynnh đxwsoqpshng củbkdka phụmgma tửgrrg Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn, khôfqvmng thèctuem nólepei hai lờcvaei nâcksyng tay, " Phágrrgc xíoxylch" mộqpsht tiếlvdhng, vàbkyni viênrafn hỏwzwfa cầnrafu to bằeaaing nắngtlm tay, mang theo mộqpsht cỗngtl nhiệfqvmt khíoxyl, đxwsoqpsht nhiênrafn xuấfcogt hiệfqvmn trênrafn bàbkynn tay.

Nhìukdmn thấfcogy cảgisxnh nàbkyny, môfqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn đxwsoang nhanh chólepeng ágrrgp tớctuei, thâcksyn hìukdmnh liềyxfpn ngưeaaing trệfqvm.

"Tu tiênrafn giảgisx" Hắngtln khôfqvm khốrkvdc nólepei, tràbkynn đxwsonrafy vẻzibq khólepe tin.

Thanh niênrafn bênrafn cạrkcxnh, cũdfibng ngâcksyy dạrkcxi.

"Hừmirh".

bkynn Lậijbfp căcksyn bảgisxn khôfqvmng đxwsonrafnh tiếlvdhp tụmgmac dong dàbkyni gìukdm nữrdrma, ngólepen tay khẽukdm cong lạrkcxi, chuẩdpkkn bịnraf bắngtln ra vàbkyni viênrafn hỏwzwfa cầnrafu phâcksyn biệfqvmt đxwsoágrrgnh chếlvdht hai ngưeaaicvaei nàbkyny.

Nhưeaaing vàbkyno lúhbmoc nàbkyny, Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu vốrkvdn đxwsoang ôfqvmm chặzibqt tiểaitcu nữrdrmbkyni bênrafn cạrkcxnh, đxwsoqpsht nhiênrafn mặzibqt lộqpsh ra vẻzibq quyếlvdht liệfqvmt, thâcksyn hìukdmnh chợmiujt lólepee che tạrkcxi trưeaaictuec mặzibqt Hàbkynn Lậijbfp.

" Khôfqvmng đxwsoưeaaimiujc, ta khôfqvmng cho phéwjztp ngưeaaiơgirzi giếlvdht cha củbkdka đxwsoyfbca nhỏwzwf, nếlvdhu giếlvdht hắngtln, vậijbfy thìukdm đxwsofcogng loạrkcxt giếlvdht luôfqvmn mẹxtjw con ta đxwsoi." Thầnrafn sắngtlc củbkdka nàbkynng lộqpsh vẻzibq sầnrafu thảgisxm, nólepei.

Gặzibqp cảgisxnh nàbkyny, Hàbkynn Lậijbfp nhíoxylu nhíoxylu màbkyny, hỏwzwfa cầnrafu trênrafn tay " xìukdmukdm"nrafu vang mộqpsht trậijbfn, bỗngtlng nhiênrafn to bằeaaing cágrrgi bágrrgt, càbkynng cólepe vẻzibqlepeng vôfqvmtfrdng, màbkyn Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu tuy thầnrafn sắngtlc thênraf thảgisxm, nhưeaaing bộqpshgrrgng quyếlvdht khôfqvmng lui vềyxfp phíoxyla sau.

"Vịnraf tiênrafn sưeaaibkyny, ngưeaaiơgirzi cólepe phảgisxi lầnrafm hay khôfqvmng, Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn chúhbmong ta chíoxylnh làbkyn…" Thanh niênrafn nhìukdmn thấfcogy Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu xảgisx thâcksyn che ởukdm phíoxyla trưeaaictuec, cựigotc kỳjxej cảgisxm đxwsoqpshng, cũdfibng sợmiujbkynn Lậijbfp thậijbft sựigot đxwsofcogng loạrkcxt giếlvdht chếlvdht cảgisx đxwsoyfbca nhỏwzwf. Bởukdmi vậijbfy cuốrkvdng quýfqvmt đxwsoem chỗngtl chốrkvdng lưeaaing to lớctuen ởukdm phíoxyla sau nólepei ra.


Nhưeaaing chưeaaia chờcvae hắngtln nólepei xong, Hàbkynn Lậijbfp liềyxfpn lạrkcxnh nhưeaaicksyng nólepei:

"Câcksym miệfqvmng! Ởahsm đxwsoâcksyy khôfqvmng cólepe phầnrafn cho phụmgma tửgrrg hai ngưeaaiơgirzi nólepei chuyệfqvmn, ta biếlvdht sau lưeaaing cágrrgc ngưeaaiơgirzi làbkyn Linh Thúhbmogirzn. Nhưeaaing đxwsorkvdi vớctuei ta màbkynlepei thìukdmdfibng giốrkvdng nhau. Nếlvdhu còlnljn nghe đxwsoưeaaimiujc hai ngưeaaicvaei cágrrgc ngưeaaiơgirzi nólepei thênrafm mộqpsht câcksyu vôfqvm nghĩbowma, ta lậijbfp tứyfbcc giếlvdht toàbkynn phủbkdkgrrgc ngưeaaiơgirzi."

Nghe xong lờcvaei nàbkyny, sắngtlc mặzibqt thanh niênrafn đxwsowzwf bừmirhng, muốrkvdn phágrrgt tágrrgc nhưeaaing lạrkcxi khôfqvmng dágrrgm. Khôfqvmng khỏwzwfi nólepeng vộqpshi nhưeaai lửgrrga đxwsorkvdt, hưeaaictueng phụmgma thâcksyn nhìukdmn lạrkcxi.

Kếlvdht quảgisx nhìukdmn thấfcogy môfqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn, thầnrafn sắngtlc tuy coi nhưeaai trấfcogn đxwsonrafnh, nhưeaaing thanh niênrafn con củbkdka hắngtln vẫcvaen liếlvdhc mắngtlt nhìukdmn ra trong đxwsoólepe vẻzibq bấfcogt an. Đwzwfiềyxfpu nàbkyny làbkynm cho tâcksym củbkdka hắngtln trầnrafm xuốrkvdng.

"Cho ta mộqpsht lýfqvm do đxwsoaitc khôfqvmng giếlvdht bọeuyvn họeuyv, đxwsoâcksyy chíoxylnh làbkyn giúhbmop Mặzibqc phủbkdkgrrgc ngưeaaiơgirzi bágrrgo thùtfrd, hơgirzn nữrdrma tựigotukdmnh Phưeaaimiujng Vũdfibeaaictueng ta yênrafu cầnrafu"bkynn Lậijbfp lạrkcxnh nhạrkcxt nólepei vớctuei Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu.

"Phưeaaimiujng Vũdfiblnljn sốrkvdng? Thậijbft tốrkvdt quágrrg! Ta đxwsoếlvdhn bâcksyy giờcvaelnljn lo lắngtlng cho muộqpshi ấfcogy. Vềyxfp sau ta mớctuei biếlvdht, hìukdmnh nhưeaaicksym đxwsoólepe muộqpshi ấfcogy đxwsoãfgqq nhảgisxy xuốrkvdng sôfqvmng" Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu nghe xong Hàbkynn Lậijbfp nólepei, mặzibqt lộqpsh ra vẻzibq vui mừmirhng, nólepei.

" Khôfqvmng riênrafng gìukdm Phưeaaimiujng Vũdfib, Thảgisxi Hoàbkynn cùtfrdng Tứyfbceaaieaaiơgirzng cũdfibng còlnljn sốrkvdng, nhưeaaing hiệfqvmn tạrkcxi ta đxwsorkvdi vớctuei ngưeaaiơgirzi rấfcogt thấfcogt vọeuyvng. Cho ngưeaaiơgirzi mộqpsht chúhbmot thờcvaei gian thuyếlvdht phụmgmac ta, nếlvdhu khôfqvmng, ta sẽukdm lấfcogy đxwsoi tíoxylnh mạrkcxng bọeuyvn họeuyv."bkynn Lậijbfp vung tay lênrafn, vàbkyni viênrafn hỏwzwfa cầnrafu trôfqvmi nổoefyi ởukdm khôfqvmng trung liềyxfpn biếlvdhn mấfcogt vôfqvmgisxnh vôfqvm tung, sau đxwsoólepe cựigotc kỳjxej lạrkcxnh lùtfrdng nólepei.

Thấfcogy Hàbkynn Lậijbfp bỏwzwf đxwsoi tưeaai thếlvdhfqvmng kíoxylch, hai phụmgma tửgrrgfqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn đxwsofcogng thờcvaei thởukdm phàbkyno mộqpsht hơgirzi nhẹxtjw nhõdpkkm. Tốrkvdi thiểaitcu mạrkcxng nhỏwzwf tạrkcxm thờcvaei đxwsoưeaaimiujc bảgisxo vệfqvm. Bọeuyvn họeuyv chỉtrjg sợmiujbkynn Lậijbfp dưeaaictuei cơgirzn thịnrafnh nộqpsh, căcksyn bảgisxn khôfqvmng nghe Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu giảgisxi thíoxylch a.

Sựigot đxwsoágrrgng sợmiuj củbkdka tu tiênrafn giảgisx, bọeuyvn họeuyv so vớctuei phàbkynm nhâcksyn biếlvdht đxwsoưeaaimiujc nhiềyxfpu hơgirzn, ýfqvm niệfqvmm đxwsorkvdi khágrrgng căcksyn bảgisxn khôfqvmng thểaitctfrdng lênrafn đxwsoưeaaimiujc.

Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu thầnrafn sắngtlc cũdfibng giãfgqqn ra, sau khi nghĩbowm nghĩbowm mộqpsht chúhbmot, liềyxfpn thấfcogp giọeuyvng nólepei:

" Hàbkynn sưeaai đxwsofqvm, ngưeaaiơgirzi vẫcvaen tôfqvmn trọeuyvng gia phụmgma, khôfqvmng quảgisxn ngàbkynn dặzibqm xa xôfqvmi đxwsoếlvdhn bágrrgo thùtfrd cho Mặzibqc phủbkdk. Ta trưeaaictuec hếlvdht đxwsoa tạrkcx ngưeaaiơgirzi. Chẳbxmong qua, ta muốrkvdn hỏwzwfi sưeaai đxwsofqvm, ngưeaaiơgirzi tìukdmm tưeaaictueng côfqvmng ta bágrrgo thùtfrdukdmfqvm do gìukdm? Bọeuyvn họeuyv khôfqvmng cólepe đxwsoqpshng thủbkdk thưeaaiơgirzng tổoefyn ngưeaaicvaei nàbkyno củbkdka Mặzibqc phủbkdk, chỉtrjgbkyn hạrkcx mệfqvmnh lệfqvmnh màbkyn thôfqvmi, cũdfibng khôfqvmng phảgisxi làbkyn bọeuyvn họeuyvlepe thểaitcbkynm chủbkdk đxwsoưeaaimiujc, màbkynbkynnrafn trênrafn cólepe ngưeaaicvaei khágrrgc sai khiếlvdhn. Sưeaai đxwsofqvmdfibng làbkyn tu tiênrafn giảgisx, so vớctuei ta nênrafn rõdpkkbkynng hơgirzn!"

Nghe Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu nólepei thếlvdh, Hàbkynn Lậijbfp nao nao, trởukdmnrafn trầnrafm ngâcksym.

Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu nólepei mấfcogy lờcvaei nàbkyny, Hàbkynn Lậijbfp nhưeaai thếlvdhbkyno lạrkcxi khôfqvmng biếlvdht đxwsoâcksyy?


Thựigotc nếlvdhu muốrkvdn tìukdmm kẻzibq chủbkdkeaaiu hạrkcxi Mặzibqc phủbkdk nhàbkyn tan cửgrrga nágrrgt, đxwsoưeaaiơgirzng nhiênrafn phảgisxi tìukdmm tu sĩbowm Linh Thúhbmogirzn.

Nhưeaaing dạrkcxng đxwsonrafch nhâcksyn nhưeaai vậijbfy, khôfqvmng phảgisxi làbkyn dạrkcxng Hàbkynn Lậijbfp hiệfqvmn tạrkcxi cólepe thểaitc trênrafu chọeuyvc đxwsoưeaaimiujc.

bkynng đxwsomirhng cho rằeaaing, quan hệfqvm củbkdka Hàbkynn Lậijbfp vớctuei Mặzibqc phủbkdk, tốrkvdt đxwsoếlvdhn mứyfbcc hắngtln cólepe thểaitc đxwsoưeaaia đxwsoếlvdhn mộqpsht đxwsorkcxi đxwsonrafch nhưeaai vậijbfy.

lepei đxwsoếlvdhn cuốrkvdi cùtfrdng, hắngtln chỉtrjgbkyn do tìukdmnh cảgisxm ngàbkyny xưeaaia, mớctuei thay Mặzibqc Phưeaaimiujng Vũdfib trúhbmot giậijbfn trênrafn ngưeaaicvaei vịnraffqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn nàbkyny.

Vốrkvdn làbkynm nhưeaai vậijbfy, cũdfibng khôfqvmng sao cảgisx.

tfrd sao mặzibqc kệfqvm phụmgma tửgrrgfqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn cólepe phảgisxi làbkynfqvm tộqpshi hay khôfqvmng, ai bảgisxo họeuyv tham dựigotbkyno việfqvmc diệfqvmt môfqvmn củbkdka Mặzibqc phủbkdkbkynm chi.

Nhưeaaing hiệfqvmn tạrkcxi Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu xuấfcogt hiệfqvmn, còlnljn làbkyn mộqpsht phầnrafn tửgrrg củbkdka cágrrgi gọeuyvi làbkyn " cừmirhu gia", đxwsoâcksyy chíoxylnh làbkyn đxwsoiềyxfpu Hàbkynn Lậijbfp khôfqvmng kịnrafp dựigot liệfqvmu.

Chỉtrjglepe thểaitc ngửgrrga mặzibqt lênrafn trờcvaei thởukdmbkyni, tạrkcxo hólepea trênrafu ngưeaaiơgirzi a.

Tuy nhiênrafn, mộqpsht khi ngưeaaicvaei củbkdka Mặzibqc phủbkdklepe ýfqvm kiếlvdhn tưeaaiơgirzng phảgisxn, Hàbkynn Lậijbfp tựigot nhiênrafn sẽukdm khôfqvmng làbkynm loạrkcxi việfqvmc xuấfcogt lựigotc màbkyn khôfqvmng đxwsoưeaaimiujc lòlnljng, vìukdm thếlvdhoxylnh toágrrgn mộqpsht chúhbmot, thầnrafn sắngtlc dầnrafn dầnrafn dịnrafu đxwsoi, chậijbfm rãfgqqi mởukdm miệfqvmng nólepei:

"Sưeaai tỷqafplepei cũdfibng khôfqvmng phảgisxi khôfqvmng cólepe đxwsorkcxo lýfqvm. Nhưeaaing mặzibqc kệfqvmlepei nhưeaai thếlvdhbkyno, phụmgma tửgrrg hai ngưeaaicvaei nàbkyny đxwsoyxfpu cũdfibng làbkyn đxwsofcogng lõdpkka, giếlvdht bọeuyvn họeuyvdfibng khôfqvmng hềyxfp oan uổoefyng. Càbkynng huốrkvdng chi, bọeuyvn họeuyv vừmirha nghe nólepei ta làbkyn ngưeaaicvaei củbkdka Mặzibqc phủbkdk, bộqpshgrrgng liềyxfpn muốrkvdn trảgisxm tậijbfn ságrrgt tuyệfqvmt, rấfcogt khólepe tin tưeaaiukdmng rằeaaing bọeuyvn họeuyv khôfqvmng cólepe chúhbmot quan hệfqvmbkyno cùtfrdng vớctuei việfqvmc diệfqvmt môfqvmn củbkdka Mặzibqc phủbkdk"

bkynn Lậijbfp nólepei tớctuei đxwsoâcksyy, trênrafn mặzibqt lạrkcxi phủbkdk mộqpsht tầnrafng băcksyng sưeaaiơgirzng, làbkynm cho Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn chủbkdktfrdng thanh niênrafn thầnrafn sắngtlc đxwsorkcxi biếlvdhn, lạrkcxi bắngtlt đxwsonrafu lo lắngtlng đxwsoyxfp phòlnljng.

"Chẳbxmong qua, hiệfqvmn tạrkcxi mộqpsht đxwsoãfgqq liênrafn lụmgmay đxwsoếlvdhn sưeaai tỷqafpbkyn tỷqafp muộqpshi cágrrgc ngưeaaicvaei ýfqvm kiếlvdhn khôfqvmng đxwsofcogng nhấfcogt, ta cũdfibng khôfqvmng muốrkvdn làbkynm ágrrgc nhâcksyn. Vậijbfy thìukdm đxwsoaitc cho tỷqafp muộqpshi cágrrgc ngưeaaicvaei tựigotukdmnh giảgisxi quyếlvdht đxwsoi. Hy vọeuyvng đxwsoếlvdhn lúhbmoc đxwsoólepe, ngưeaaiơgirzi cólepe thểaitc thuyếlvdht phụmgmac Phưeaaimiujng Vũdfib."lepei xong, môfqvmi Hàbkynn Lậijbfp khẽukdm nhếlvdhch, đxwsoem đxwsonrafa chỉtrjg củbkdka Mặzibqc Phưeaaimiujng Vũdfibtfrdng Mặzibqc Thảgisxi Hoàbkynn truyềyxfpn âcksym cho nàbkynng.

fqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn cùtfrdng thanh niênrafn nghe vậijbfy, đxwsoãfgqq biếlvdht vịnraf tu sĩbowm trưeaaictuec mặzibqt nàbkyny buôfqvmng tha ýfqvmeaaiukdmng giếlvdht bọeuyvn họeuyv. Khôfqvmng khỏwzwfi nhẹxtjw nhõdpkkm thởukdmbkyni mộqpsht hơgirzi.


fqvmn chủbkdk Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn, trênrafn mặzibqt cưeaaicvaei cưeaaicvaei muốrkvdn tiếlvdhn lênrafn vàbkyni bưeaaictuec cùtfrdng Hàbkynn Lậijbfp thâcksyn cậijbfn mộqpsht chúhbmot. Nhưeaaing làbkyn ágrrgnh mắngtlt lạrkcxnh nhưeaaicksyng củbkdka Hàbkynn Lậijbfp quéwjztt tớctuei, làbkynm trênrafn ngưeaaicvaei lãfgqqo phágrrgt lạrkcxnh, khôfqvmng dágrrgm bưeaaictuec thênrafm mộqpsht bưeaaictuec.

"Ta khôfqvmng biếlvdht ngưeaaiơgirzi dùtfrdng thủbkdk đxwsooạrkcxn nàbkyno làbkynm cho sưeaai tỷqafp củbkdka ta gảgisx cho đxwsoyfbca con củbkdka ngưeaaiơgirzi, cũdfibng khôfqvmng đxwsonrafnh truy cứyfbcu chuyệfqvmn vágrrgn đxwsoãfgqq đxwsoólepeng thuyềyxfpn nàbkyny, nhưeaaing sau nàbkyny tốrkvdt nhấfcogt nênrafn đxwsorkvdi vớctuei sưeaai tỷqafp ta tốrkvdt mộqpsht chúhbmot, nếlvdhu khôfqvmng."bkynn Lậijbfp còlnljn chưeaaia nólepei hếlvdht, nhưeaaing ýfqvm uy hiếlvdhp trong đxwsoólepe, mọeuyvi ngưeaaicvaei ởukdm đxwsoâcksyy đxwsoyxfpu nghe ra.

"Hàbkynn sưeaai đxwsofqvm, ngưeaaiơgirzi hiểaitcu lầnrafm rồfcogi! Ta cólepe thểaitc ……"

Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu vộqpshi vàbkynng muốrkvdn phâcksyn biệfqvmn cho hai ngưeaaicvaei nàbkyny mộqpsht chúhbmot, nhưeaaing nàbkynng còlnljn chưeaaia nólepei hếlvdht lờcvaei, lãfgqqo giảgisx đxwsoãfgqq sớctuem mởukdm miệfqvmng ngắngtlt lờcvaei nólepei.

"Tiênrafn sưeaai đxwsorkcxi nhâcksyn cứyfbcnrafn tâcksym, ta nhấfcogt đxwsonrafnh bảgisxo khuyểaitcn tửgrrg đxwsorkvdi đxwsoãfgqqi tốrkvdt vớctuei Ngọeuyvc Châcksyu, tuyệfqvmt khôfqvmng cho nàbkynng chịnrafu nửgrrga đxwsoiểaitcm ủbkdky khuấfcogt" Ngũdfib Sắngtlc môfqvmn chủbkdkbkyny cũdfibng thậijbft thôfqvmng minh, biếlvdht Hàbkynn Lậijbfp căcksyn bảgisxn khôfqvmng cầnrafn nghe lờcvaei giảgisxi thíoxylch, chỉtrjgbkyn muốrkvdn mộqpsht lờcvaei hứyfbca màbkyn thôfqvmi. Bởukdmi vậijbfy cũdfibng phi thưeaaicvaeng thàbkynnh khẩdpkkn cam đxwsooan.

bkynn Lậijbfp gậijbft gậijbft đxwsonrafu, tỏwzwf vẻzibq vừmirha lòlnljng.

bkyn Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu nghe xong, trong mắngtlt hiệfqvmn lênrafn vẻzibq cảgisxm kíoxylch, sau khi do dựigot mộqpsht chúhbmot, bỗngtlng nhiênrafn đxwsoem tiểaitcu nữrdrmbkyni vẫcvaen đxwsoang ngủbkdk say, nhẹxtjw nhàbkynng đxwsoưeaaia ra.

"Hàbkynn sưeaai đxwsofqvm, ta biếlvdht ngưeaaiơgirzi hiệfqvmn tạrkcxi làbkyn ngưeaaicvaei củbkdka giớctuei thầnrafn tiênrafn, đxwsoâcksyy làbkyn tiểaitcu nữrdrm Anh Trữrdrm, ngưeaaiơgirzi ôfqvmm mộqpsht cágrrgi đxwsoi! Coi nhưeaaibkyn kếlvdht thiệfqvmn duyênrafn, nhiễwzwfm mộqpsht chúhbmot tiênrafn khíoxyl củbkdka sưeaai đxwsofqvm" Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu nhỏwzwf giọeuyvng nólepei:

Nghe đxwsoưeaaimiujc giai nhâcksyn trưeaaictuec mặzibqt yênrafu cầnrafu nhưeaai vậijbfy, Hàbkynn Lậijbfp cólepe chúhbmot ngẩdpkkn ra, tiếlvdhp theo lạrkcxnh nhạrkcxt cưeaaicvaei, khôfqvmng nólepei hai lờcvaei đxwsoi đxwsoếlvdhn, cúhbmoi đxwsonrafu nhìukdmn.

Khuôfqvmn mặzibqt thậijbft trong ságrrgng thơgirz ngâcksyy, ngũdfib quan thanh túhbmo, làbkynn da trắngtlng hồfcogng, tuy còlnljn rấfcogt nhỏwzwf, nhưeaaing Hàbkynn Lậijbfp đxwsoãfgqq lờcvae mờcvae thấfcogy đxwsoưeaaimiujc mộqpsht vịnraf Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu trong tưeaaiơgirzng lai.

Tiểaitcu côfqvmeaaiơgirzng nàbkyny, khôfqvmng biếlvdht cólepe phảgisxi làbkyn ban ngàbkyny đxwsoùtfrda giỡdzcvn mệfqvmt mỏwzwfi màbkyncksyy giờcvae vẫcvaen ngủbkdk say khôfqvmng tỉtrjgnh, trênrafn khuôfqvmn mặzibqt nhỏwzwf nhắngtln lộqpsh ra vẻzibqeaaicvaei ngọeuyvt ngàbkyno.

bkynn Lậijbfp cốrkvdwjztn xúhbmoc đxwsoqpshng muốrkvdn véwjzto mộqpsht chúhbmot lênrafn khuôfqvmn mặzibqt thơgirz ngâcksyy kia, sau khi than nhẹxtjw mộqpsht tiếlvdhng, từmirh trong túhbmoi trữrdrm vậijbft lấfcogy ra mộqpsht mảgisxnh ngọeuyvc bộqpshi màbkynu trắngtlng, nhẹxtjw nhàbkynng nhéwjztt vàbkyno lòlnljng củbkdka nữrdrmbkyni. Sau đxwsoólepe liềyxfpn đxwsoem nữrdrmbkyni vàbkyn cảgisx ngọeuyvc bộqpshi trảgisx lạrkcxi cho Mặzibqc Ngọeuyvc Châcksyu.

"Thôfqvmng Linh ngọeuyvc nàbkyny, tuy khôfqvmng làbkyn vậijbft hi hãfgqqn gìukdm, nhưeaaing cólepe thểaitc đxwsoôfqvmng ấfcogm hạrkcxgrrgt, bágrrgch trùtfrdng bấfcogt xâcksym, đxwsoaitc lạrkcxi làbkynm kỷqafp niệfqvmm cho tiểaitcu hàbkyni đxwsoi." Trảgisxi qua vàbkyni lầnrafn đxwsorkcxi chiếlvdhn, chiếlvdhn lợmiuji phẩdpkkm Hàbkynn Lậijbfp cưeaaictuep đxwsoưeaaimiujc chẳbxmong nhữrdrmng cólepegrrgc loạrkcxi phágrrgp khíoxyl, còlnljn cólepe mộqpsht íoxylt trâcksyn bảgisxo thếlvdh gian khólepeukdmm, cágrrgi Thôfqvmng Linh ngọeuyvc nàbkyny làbkyn mộqpsht thứyfbc trong đxwsoólepe.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.