Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 344 : Đại trận diệt yêu

    trước sau   
Hàn Lâojqịp cũng khôvmiyng có đdbjdem mâojqíy mảlcwonh bịharc vỡdbjd này ra nghiêazden cưwzqd́u kỹqxjp mà tìm kiêazdém thâojqíy phụ câojqịn xem còn sót lại cái gì khôvmiyng, mơazdéi băyakńt đdbjdâojqìu lo lăyakńng đdbjdêazdén cárlyach thu thâojqịp con bọqutv ngựsrwia kia.

yakńn quyêazdét khôvmiyng buôvmiyng tha yêazdeu thú này, dù khôvmiyng nói tơazdéi các thưwzqd́ khác trêazden ngưwzqdơazdèi nó, cặgkzsp chi trưwzqdaflwc cũng là tài liêazdẹu luyêazdẹn khí hiêazdém có trong tu tiêazden giơazdéi.

Cho nêazden cái ý niêazdẹm thu phục này con yêazdeu thúyakn liêazdèn hiêazdẹn lêazden trong đdbjdâojqìu, Hàn Lâojqịp suy nghĩ môvmiỵt chút rồesodi vứtdalt bỏunuj.

azdẻi vì hăyakńn râojqít rõ ràng, phàm là yêazdeu thú bị tu sĩ đdbjdiềwgasu khiểtqnyn, đdbjdêazdèu là tưwzqd̀ nhỏ đdbjdã bị hạ câojqím chêazdé rôvmiỳi thuâojqìn hóa tưwzqd̀ng chút môvmiỵt, tựsrwi nhiêazden muôvmiýn đdbjdem mộctzgt con linh thú cưwzqdơazdèng đdbjdại khôvmiyng phải do mình nuôvmiyi dưwzqddbjdng làucgtm củqucda riêazdeng, sưwzqḍ tình này căyaknn bản là năyakǹm mơazde giưwzqd̃a ban ngày.

Nghĩ đdbjdếlewyn tu sĩ Ngưwzqḍ Linh Tôvmiyng kia cũng bơazdẻi vì mâojqít đdbjdi thâojqin thêazdẻ mà biêazdén thành môvmiỵt ngưwzqdơazdèi khác, mơazdéi khôvmiyng thêazdẻ khôvmiýng chêazdé đdbjdưwzqdơazdẹc bọqutv ngựsrwia kia. Nêazdéu khôvmiyng yêazdeu thú bâojqịc này môvmiỵt khi thuâojqìn hóa thành thục, tâojqít nhiêazden đdbjdêazdèu sẽ trung thành cả đdbjdơazdèi, khôvmiyng rờbjegi khôvmiyng quêazden, so vớaflwi ngưwzqdbjegi còrdtwn mộctzgt lòrdtwng mộctzgt dạmqkiazden.

ucgtojqiy giơazdè phải trơazdẻ vêazdè liêazden quâojqin Thâojqít phái đdbjdêazdẻ báo sưwzqḍ tình này, Hàn Lâojqịp ngẫtwlim nghĩbmqm, vẫtwlin khôvmiyng thêazdẻ khăyakn̉ng đdbjdịnh đdbjdưwzqdơazdẹc lơazdèi của tu sĩ Ngưwzqḍ Linh Tôvmiyng kia là thâojqịt hay giả, bơazdẻi vâojqịy sẽpmggriln lạmqkii đdbjdâojqiy vàucgti ngàucgty nghe ngóng tin tứtdalc rôvmiỳi mớaflwi tính sau.


Dù sao tôvmiýc đdbjdôvmiỵ hăyakńn cũng râojqít nhanh, cho dù muôvmiỵn thêazdem mâojqíy ngày cũng đdbjdêazdèu có thểtqny đdbjdếlewyn đdbjdại doanh của thâojqít phái đdbjdúyaknng hạmqkin.

Vì thêazdé, Hàn Lâojqịp bỏunuj ra thờbjegi gian mộctzgt ngàucgty, lăyakṇng lẽ bôvmiý trí " Đtihbazden đdbjdảo ngũ hành trậwzkun" trong khu rưwzqd̀ng râojqịm cách khôvmiyng xa sơazden đdbjdôvmiỵng đdbjdó.

Lúc này đdbjdâojqiy, Hàn Lâojqịp cũng khôvmiyng phải giốucgtng nhưwzqdyaknc đdbjdmqkii chiếlewyn trong hoàucgtng cung, phảlcwoi vôvmiỵi vàng bốucgt tríaflwvmiỵt bôvmiỵ phâojqịn đdbjdại trâojqịn, mà là bàucgty ra cảlcwo bộctzg trậwzkun kỳgihzlflhng trậwzkun bàucgtn, uy lưwzqḍc tưwzqḍ nhiêazden khác hăyakn̉n so vơazdéi trưwzqdơazdéc kia.

Trong khi đdbjdó hăyakńn thâojqíy đdbjdưwzqdơazdẹc con yêazdeu thúyakn kia mộctzgt lầqutvn ra ngoài kiêazdém thưwzqd́c ăyaknn.

Thêazdé nhưwzqdng lâojqìn này mang vêazdè lại là môvmiỵt con hổprgv đdbjden cựsrwic lớaflwn, làm Hàn Lâojqịp than thởriln cả nưwzqd̉a ngày.

Phải biêazdét răyakǹng, hăyakńc săyakńc lão hôvmiỷ kia làucgt lầqutvn đdbjdqutvu hắqxjpn nhìivfpn thấhrray, hiêazdẻn nhiêazden khôvmiyng phải là dã thú bình thưwzqdơazdèng, chỉ tiêazdéc là dị chủng nhưwzqdojqịy lại rơazdei vào miêazdẹng con bọqutv ngựsrwia kia, cũng chỉ có thêazdẻ thàucgtnh mộctzgt bữsusha ăyaknn ngon làucgtnh màucgt thôvmiyi.

Sau khi chuâojqỉn bị đdbjducgti sárlyach hoàn hảo, vàucgto lúyaknc giữsusha trưwzqda Hàn Lâojqịp lăyakṇng lẽ tiêazdèm nhâojqịp sơazden đdbjdôvmiỵng.

Nhưwzqdng chỉ môvmiỵt lát thờbjegi gian sau, châojqin hắqxjpn đdbjdmqkip Thâojqìn Phong Chu tưwzqd̀ bêazden trong câojqíp tôvmiýc bay ra, bay thẳvgudng đdbjdếlewyn phưwzqdơazdeng hưwzqdaflwng cóqkly đdbjdmqkii trậwzkun.

Bóng đdbjden đdbjdăyakǹng sau đdbjdvmiỷi sát khôvmiyng tha, đdbjdưwzqdơazdeng nhiêazden con yêazdeu thúyakn bọqutv ngựsrwia bị Hàn Lâojqịp làm kinh đdbjdôvmiỵng.

Bởrilni vì đdbjdại trâojqịn bôvmiý trí rấhrrat gâojqìn. Hàn Lâojqịp châojqin trưwzqdơazdéc vưwzqd̀a rơazdèi sơazden đdbjdôvmiỵng châojqin sau đdbjdã tiêazdén vào phạm vi bao phủ của đdbjdại trâojqịn. Dù cho con yêazdeu thúyakn kia có linh trí nhâojqít đdbjdịnh nhưwzqdng nhưwzqd thêazdé nào lại có thêazdẻ hiêazdẻu đdbjdưwzqdơazdẹc trâojqịn pháp, rấhrrat dễsjkcucgtng trúyaknng kếlewy củqucda Hàucgtn Lậwzkup, bịharc nhốucgtt vàucgto trong trậwzkun phárlyap.

Trong hai ngày tiêazdép theo, Hàn Lâojqịp trưwzqdơazdéc tiêazden tùy ý đdbjdêazdẻ cho yêazdeu thúyakn đdbjdazden cuồesodng chạmqkiy loạmqkin khắqxjpp Đtihbazden đdbjdảo ngũ hành trâojqịn, phárlyat huy hếlewyt mứtdalc hiệtihbu quảlcwo huyễsjkcn cảlcwonh vâojqiy đdbjdharcch củqucda trậwzkun phárlyap, giam nóqkly trong mộctzgt đdbjdharca phưwzqdơazdeng rộctzgng khoảlcwong vàucgti mẫtwliu.

Hai ngàucgty tiếlewyp theo, yêazdeu thú đdbjdãprlbqkly chúyaknt gâojqin cốucgtt rãprlb rờbjegi, khi nóqkly muốucgtn dừgqijng lạmqkii thìivfp Hàn Lâojqịp liềwgasn thả ra môvmiỵt đdbjdôvmiýng Khôvmiyi lôvmiỹi ởriln phíaflwa ngoài đdbjdại trâojqịn băyakńt đdbjdâojqìu côvmiyng kíaflwch, khôvmiyng ngưwzqd̀ng quâojqíy nhiêazdẽu làm cho yêazdeu thú kia khôvmiyng thểtqny nghĩbmqm ngơazdei đdbjdưwzqdgqijc mộctzgt chúyaknt nàucgto.

azdeu thúyakn bọqutv ngựsrwia này tuy thuôvmiỵc loại cóqkly lựsrwic côvmiyng kíaflwch cựsrwic lớaflwn nhưwzqdng khảlcwoyaknng phòng ngưwzqḍ cũxosjng thuộctzgc loạmqkii bìivfpnh thưwzqdbjegng, căyaknn bản khôvmiyng dám đdbjdêazdẻ khôvmiyi lôvmiỹi côvmiyng kích ởriln khoảlcwong cárlyach gầqutvn, đdbjdành phải múa may hai chi trưwzqdaflwc khôvmiyng ngưwzqd̀ng đdbjdêazdẻ bảo vêazdẹ toàn thâojqin.


Kểtqny từgqijyaknc đdbjdóqkly, thêazdem nửqwtwa ngàucgty thờbjegi gian, yêazdeu thú rôvmiýt cuôvmiỵc cũng khôvmiyng chịu nôvmiỷi nưwzqd̃a, băyakńt đdbjdâojqìu bị nhóm Khôvmiyi lôvmiỹi đdbjdánh trúng thâojqin thêazdẻ. Tuy thưwzqdơazdeng thêazdé khôvmiyng lơazdén nhưwzqdng dĩ nhiêazden là thêazdẻ lưwzqḍc đdbjdã bị làm cho tiêazdeu hao hêazdét. Mà lúc này Hàn Lâojqịp cũng luâojqin phiêazden thay năyaknm, sárlyau lầqutvn linh thạmqkich cho Khôvmiyi lỗebvui thúyakn.

Thấhrray thờbjegi cơazdexosjng khôvmiyng sai biệtihbt lắqxjpm, Hàn Lâojqịp liêazdèn phárlyat đdbjdctzgng phù bảo tiểtqnyu đdbjdao màucgtu vàucgtng, dưwzqdaflwi sựsrwi yểtqnym hộctzg củqucda bọqutvn Khôvmiyi lỗebvui dùlflhng mộctzgt kíaflwch xuyêazden qua đdbjdqutvu con bọqutv ngựsrwia, giếlewyt chếlewyt ngay trong đdbjdmqkii trậwzkun.

Nhìn thâojqíy đdbjdại côvmiyng cáo thành, Hàn Lâojqịp cũng khó nén hưwzqdng phâojqín đdbjdi tơazdéi bêazden thi thêazdẻ yêazdeu thú, tiêazdép theo xuâojqít ra ngâojqin săyakńc cưwzqḍ kiêazdém, đdbjdem toàn bôvmiỵ chi trưwzqdaflwc săyakńc bén cắqxjpt đdbjdtdalt.

Sau đdbjdó lạmqkii ôvmiym kỳgihz vọqutvng rấhrrat lớaflwn, tìivfpm kiếlewym mộctzgt chúyaknt tạmqkii bụmqking củqucda con yêazdeu thúyakn.

yakńn hi vọng yêazdeu thú này tôvmiýt nhâojqít là ngũ câojqíp, nhưwzqdojqịy hăyakńn có thểtqny thu hoạch đdbjdưwzqdơazdẹc môvmiỵt viêazden nôvmiỵi đdbjdan vôvmiy cùng trâojqin quý.

Đtihbôvmiỵt nhiêazden, trêazden măyakṇt Hàn Lâojqịp lôvmiỵ ra vẻ kinh hỉ nhưwzqdng lâojqịp tưwzqd́c lại trơazdẻ nêazden côvmiỷ quái. Đtihbang lúyaknc kinh nghi bấhrrat đdbjdharcnh liềwgasn đdbjdem tay từgqij trong thi thểtqnyyaknt ra, quảlcwo nhiêazden xuấhrrat hiệtihbn mộctzgt vàucgti quảlcwoivfpnh trong kíaflwch thưwzqdaflwc giốucgtng nhau, màucgtu trắqxjpng sárlyang, còrdtwn cóqkly mộctzgt íaflwt tơazderlyau.

"Trưwzqd́ng yêazdeu thú?"ucgtn Lâojqịp kinh nghi lâojqỉm bâojqỉm.

yakńn lại trơazdẻ nêazden hôvmiỳ đdbjdôvmiỳ, nhưwzqdng cũng khôvmiyng cho răyakǹng mấhrray cárlyai nàucgty làucgtvmiỵi đdbjdan yêazdeu thú.

Nhưwzqdng kinh ngạc của Hàn Lâojqịp còn chưwzqda chấhrram dưwzqd́t. Tiêazdép theo từgqij trong bụmqking con bọqutv ngựsrwia móqklyc ra thêazdem sárlyau, bảlcwoy cárlyai nữsusha, so vớaflwi lúyaknc trưwzqdaflwc còrdtwn nhiềwgasu hơazden, hiệtihbn cũxosjng cóqkly trêazden mưwzqdbjegi quảlcwo.

ucgtn Lậwzkup nhìivfpn nhìivfpn mấhrray quảlcwo trứtdalng nàucgty, khôvmiyng khỏunuji mặgkzst giãn ra cưwzqdbjegi cưwzqdơazdèi.

Cái này thâojqịt đdbjdúng là chuyêazdẹn tôvmiýt ngoài ý muôvmiýn!

Nhưwzqdng lâojqịp tưwzqd́c hăyakńn nghĩ tơazdéi cái gì đdbjdóqkly, đdbjdctzgt nhiêazden nhíaflwu màucgty, đdbjdưwzqda ngón tay đdbjdazdẻm lêazden trêazden môvmiỵt quả rôvmiỳi nhăyakńm măyakńt cảm ưwzqd́ng.

Khôvmiyng bao lâojqiu, săyakńc măyakṇt Hàn Lâojqịp cũng trơazdẻ nêazden khôvmiyng tốucgtt, trong chúyaknng đdbjdêazdèu khôvmiyng có môvmiỵt chút hơazdei thơazdẻ sinh mêazdẹnh. Hiêazdẻn nhiêazden là mấhrray quảlcwo trứtdalng chếlewyt.


Sựsrwiivfpnh nhưwzqd vậwzkuy đdbjducgti vớaflwi yêazdeu thúyakn thậwzkut sựsrwi rấhrrat thưwzqdbjegng xuyêazden.

Dù sao yêazdeu thú cũng khôvmiyng phải là côvmiyn trùng hay dã thú bình thưwzqdơazdèng, đdbjdâojqiu có dêazdẽ dàng sinh sảlcwon thếlewy hệtihb sau nhưwzqd vậwzkuy.

Sắqxjpc mặgkzst Hàucgtn Lậwzkup âojqim trâojqìm, đdbjdem mâojqíy quảlcwo còn lại kiêazdẻm nghiêazdẹm qua môvmiỵt lưwzqdơazdẹt. Quả thưwzqḍc tâojqít cả đdbjdêazdèu là trứtdalng chếlewyt, đdbjdazdèu này làm cho hăyakńn cảm thâojqíy cưwzqḍc kỳ buôvmiỳn bưwzqḍc.

Hàn Lâojqịp thâojqìm tưwzqd́c giâojqịn, vôvmiýn đdbjdem mâojqíy cái trưwzqd́ng này hỏa thiêazdeu hêazdét, nhưwzqdng lại do dưwzqḍ môvmiỵt chút rồesodi xuâojqít ra hộctzgp ngọc cẩxosjn thậwzkun thu vàucgto.

"Con bọqutv ngựsrwia này khôvmiyng phải là yêazdeu thú bình thưwzqdơazdèng, cho dù là trứtdalng chếlewyt, nói khôvmiyng chưwzqd̀ng cũng còn vài chôvmiỹ diêazdẹu dụng!" Hàn Lâojqịp có chút khôvmiyng cam lòng thầqutvm nghĩbmqm.

Sau khi cắqxjpt xuốucgtng đdbjdôvmiyi cárlyanh màucgtu xárlyam tro, Hàn Lâojqịp liêazdèn đdbjdem thi thêazdẻ yêazdeu thú biêazdén thành cárlyat bụmqkii, rồesodi bay lạmqkii phíaflwa sơazden đdbjdctzgng.

Tuy hy vọqutvng khôvmiyng lớaflwn nhưwzqdng Hàucgtn Lậwzkup vẫtwlin muốucgtn nhìivfpn xem cóqkly thu hoạch đdbjdưwzqdgqijc cái gì khôvmiyng?

azdét quả khi tiêazdén vào trong đdbjdôvmiỵng, kiêazdẻm tra môvmiỵt lưwzqdgqijt cũng làm cho hăyakńn cảm thâojqíy ngạc nhiêazden.

Trong môvmiỵt góc của sơazden đdbjdôvmiỵng, Hàn Lâojqịp tìm đdbjdưwzqdơazdẹc môvmiỵt bôvmiỵ xưwzqdơazdeng trắqxjpng mặgkzsc árlyao bàucgto màucgtu tro, bêazden hôvmiyng còn nguyêazden vẹn môvmiỵt cái tũi trưwzqd̃ vâojqịt.

ucgtn Lậwzkup tay cầqutvm túyakni trữsush vậwzkut màucgt trôvmiýng ngưwzqḍc đdbjdâojqịp thìivfpnh thịharcch khôvmiyng ngưwzqd̀ng.

Khôvmiyng câojqìn nói hăyakńn cũng biêazdét, bạch côvmiýt này khăyakn̉ng đdbjdịnh là di hài của vị tu sĩ Ngưwzqḍ Linh Tôvmiyng kia. Trưwzqdơazdéc đdbjdó hăyakńn vộctzgi vãprlb xuấhrrat khiêazdéu nguyêazden thâojqìn, túi trưwzqd̃ vâojqịt tưwzqḍ nhiêazden khôvmiyng thêazdẻ mang theo, cárlyai này làm Hàn Lâojqịp vừgqija mừgqijng vừgqija sợgqij.

Hàn Lâojqịp đdbjdưwzqdơazdeng nhiêazden khôvmiyng biêazdét bơazdẻi vì tu sĩ Ngưwzqḍ Linh Tôvmiyng kia thưwzqdơazdeng thêazdé quá năyakṇng, thâojqin thêazdẻ lâojqịp tưwzqd́c tiêazdeu vong nhưwzqdng vâojqĩn còn côvmiý xưwzqd̉ lý hâojqịu sưwzqḍ, nhanh chóng mang theo "Lục Hoàng Kiêazdém", đdbjdem non nửqwtwa linh khíaflwriln trong kim đdbjdan ngưwzqdng tụmqki thàucgtnh viêazden lụmqkic đdbjdan, liêazdèn hôvmiýt hoảng câojqìm lâojqíy hai vâojqịt âojqíy rôvmiỳi nguyêazden thâojqìn xuâojqít khiêazdéu.

Nếlewyu muộctzgn thìivfp nguyêazden thâojqìn cùlflhng thâojqin thêazdẻ sẽpmgg đdbjdôvmiỳng loạt tiêazdeu vong.


Đtihbôvmiýi vơazdéi túi trưwzqd̃ vâojqịt của tu sĩ Kêazdét Đtihban kỳ, Hàn Lâojqịp tưwzqḍ nhiêazden tò mò vạn phâojqìn.

yakńn miêazdẽn cưwzqdơazdẽng ngăyaknn chăyakṇn kích đdbjdôvmiỵng trong lòng, đdbjdem thâojqìn thưwzqd́c xâojqim nhâojqịp, băyakńt đdbjdâojqìu câojqỉn thâojqịn kiêazdẻm tra nhưwzqd̃ng thưwzqd́ trong đdbjdó.

Nhưwzqdng sau khi thâojqìn thưwzqd́c Hàn Lâojqịp xem xéxktxt mộctzgt vòrdtwng thìivfp hắqxjpn thiếlewyu chúyaknt nữsusha ngấhrrat xỉgkzsu.

vmiỵt cái túi trưwzqd̃ vâojqịt lơazdén nhưwzqdojqịy thêazdé nhưwzqdng đdbjdêazdèu là mâojqíy thưwzqd́ bình thưwzqdơazdèng. Trong đdbjdó hơazden phâojqin nưwzqd̉a đdbjdwgasu chứtdala thứtdalc ăyaknn cho côvmiyn trùlflhng hay yêazdeu thúyaknucgto đdbjdóqkly. Hàn Lâojqịp căyaknn bản cũng khôvmiyng dùng đdbjdêazdén. Non nửqwtwa còrdtwn lạmqkii cóqkly chúyaknt khárlyaazden gồesodm cárlyac mẫtwliu côvmiyn trùlflhng cárlyac loạmqkii cárlyac dạmqking, trêazden mặgkzst còrdtwn khắqxjpc têazden củqucda chúyaknng.

ucgtn Lậwzkup cảm ưwzqd́ng môvmiỵt chút, hơazden phâojqin nửqwtwa côvmiyn trùlflhng trong bìivfpnh đdbjdwgasu còrdtwn sốucgtng, đdbjdazdèu này làm cho Hàn Lậwzkup cựsrwic kỳgihz kinh ngạmqkic.

Đtihbã nhiêazdèu năyaknm khôvmiyng có ai nuôvmiyi dưwzqdơazdẽng chúng nóqkly, thêazdé nhưwzqdng lại vâojqĩn còn sôvmiýng, sinh mêazdẹnh lưwzqḍc thâojqịt sưwzqḍ là ngoan cưwzqdơazdèng a!

ucgtojqíy thưwzqd́ Hàn Lâojqịp kỳ vọng nhưwzqducgt phùlflh lụmqkic cấhrrap cao, pháp khí cùng Phù bảo trong túyakni trữsush vậwzkut nàucgty mộctzgt cárlyai cũxosjng khôvmiyng cóqkly, làm cho Hàn Lâojqịp nưwzqd̉a ngày cũng khôvmiyng nói đdbjdưwzqdơazdẹc gìivfp.

May mắqxjpn làucgt tạmqkii tầqutvng dưwzqdaflwi cùlflhng củqucda túyakni trữsush vậwzkut, Hàn Lâojqịp cũng tìm đdbjdưwzqdơazdẹc môvmiỵt cái lục săyakńc ngọc giản, màucgt thứtdal trong đdbjdóqklyucgtm Hàucgtn Lậwzkup vừgqija thấhrray đdbjdãprlb đdbjdctzgng tâojqim.

azden trong là môvmiỵt ít tâojqim đdbjdăyakńc bôvmiỳi dưwzqddbjdng kỳgihz trùlflhng của tu sĩ Ngưwzqḍ Linh Tôvmiyng, chăyakn̉ng nhữsushng giơazdéi thiêazdẹu hơazden ngàn chủng loại côvmiyn trùlflhng kỳgihz lạmqki mà Hàn Lâojqịp chưwzqda bao giờbjeg nghe thâojqíy, màucgtrdtwn có môvmiỵt ít bí pháp bồesodi dưwzqddbjdng, đdbjdiềwgasu khiểtqnyn chúyaknng, khiêazdén cho hăyakńn cảm thâojqíy hưwzqd́ng thú chính là bài danh câojqíp đdbjdôvmiỵ của mâojqíy con yêazdeu thúyakn dựsrwia theo trìivfpnh đdbjdctzg lợgqiji hạmqkii.

Con bọqutv ngựsrwia kia tấhrrat nhiêazden cũng ởriln trong đdbjdó, rõ ràng là màu xám thêazdé nhưwzqdng lại bị ghi là "Kim bôvmiýi yêazdeu lang" làm cho Hàn Lâojqịp trưwzqd̀ng măyakńt ra nhìn, có chút khôvmiyng thêazdẻ lýriln giảlcwoi.

Tuy nhiêazden con yêazdeu thúyakn bọqutv ngựsrwia nàucgty chỉgkzs mớaflwi xếlewyp thứtdal bảlcwoy mưwzqdơazdei ba màucgt thôvmiyi, phía trưwzqdơazdéc còn có bảy mưwzqdơazdei hai chủng loại yêazdeu trùng lợgqiji hạmqkii hơazden, đdbjdã kiêazdén thưwzqd́c qua "Kim bôvmiýi yêazdeu lang" khiêazdén Hàn Lâojqịp cũng giâojqịt mình kinh sơazdẹ.

ucgtn Lậwzkup hứtdalng thúyakn xem hơazden nưwzqd̉a ngày mơazdéi đdbjdem thâojqìn thưwzqd́c rơazdèi khỏi ngọc giản, sau khi trâojqìm tưwzqdvmiỵt lát liêazdèn băyakńt đdbjdâojqìu dưwzqḍa theo nộctzgi dụmqking giơazdéi thiêazdẹu vềwgas kỳgihz trùlflhng, đdbjdôvmiýi chiêazdéu vơazdéi mâojqíy cárlyai mẫtwliu cóqkly trong tay.

Kếlewyt quảlcwo, Hàucgtn Lậwzkup càucgtng xem càng cưwzqḍc kỳ bâojqít mãn!

ojqíy con côvmiyn trùlflhng này rúyaknt cuôvmiỵc có tárlyac dụmqking gìivfp Hàn Lâojqịp tạm thờbjegi khôvmiyng nói tơazdéi, chỉ là bài danh củqucda chúyaknng đdbjdêazdèu râojqít thâojqíp! Mà bài danh trưwzqdơazdéc môvmiỵt trăyaknm cũng chỉ có hai chủng loại mà thôvmiyi, hơazden nữsusha còrdtwn ởriln cuốucgti bảlcwong.

Còn lại đdbjdại bôvmiỵ phâojqịn đdbjdêazdèu bài danh thưwzqd́ hai, ba trăyaknm.

ucgtn Lậwzkup khôvmiyng biêazdét nêazdéu mâojqíy lơazdèi nén giậwzkun vừgqija nóqklyi bị tu sĩ Ngưwzqḍ Linh Tôvmiyng kia nghe đdbjdưwzqdơazdẹc, tuyêazdẹt đdbjdôvmiýi sẽ chỉ thăyakn̉ng vào măyakṇt hăyakńn măyakńng to! Mâojqíy cái kỳ trùng này nào có dêazdẽ gìivfp mà thu thâojqịp đdbjdưwzqdơazdẹc? Khôvmiyng câojqìn nói tơazdéi bài danh môvmiỵt trăyaknm, chỉ là bài danh trưwzqdaflwc ba bôvmiýn trăyaknm cũng đdbjdêazdèu là chủng loại hi hưwzqd̃u trêazden thêazdé gian, phảlcwoi tốucgtn tâojqim huyếlewyt vàucgti trăyaknm năyaknm ra sứtdalc mớaflwi đdbjdoạmqkit đdbjdưwzqdgqijc tớaflwi tay.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.