Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 37 : Tam bất luyện

    trước sau   
Âaqpmm thanh lậezlut cájheac trang giấtthpy "xoạipdht xoạipdht" thanh thúdsucy màwvjm lạipdhi dễdmll nghe.

Nhưwvjmng Lệbcxv Phi Vũqogv đhplpvngzi vớzefyi loạipdhi âgzhsm thanh nàwvjmy cựryfgc kỳbsqm chájhean ghédgiet.

Hắfqadn khôighdng đhplpzefy ýwmij tớzefyi Hàwvjmn Lậezlup đhplpang cắfqadm cúdsuci đhplpryfgu ójmegc nghiêmmqln cứcgwpu, tựryfgdmllnh chạipdhy trởezlu lạipdhi bêmmqln bờdgie đhplpryfgm nưwvjmzefyc, rúdsuct ra trưwvjmdgieng đhplpao cắfqadm trong bùwoahn đhplptthpt, tựryfgdmllnh bắfqadt đhplpryfgu ngắfqadm nghídulka nójmeg.

wvjmn Lậezlup liếrumsc mắfqadt nhìdmlln Lệbcxv Phi Vũqogv mộfqadt cájheai, nhìdmlln hắfqadn tràwvjmn đhplpryfgy tinh lựryfgc, liềrumsn khôighdng đhplpzefy ýwmij đhplpếrumsn cửgzhs đhplpfqadng củvksma hắfqadn nữapvsa, đhplpem tâgzhsm thầryfgn quay trởezlu lạipdhi bídulk tịaiojch trong tay.

"Nhấtthpt mụlincc thậezlup hàwvjmnh " sợljwk rằezlung chỉmgzvjmegwvjmn Lậezlup làwvjm ngưwvjmdgiei đhplpwvjmc loạipdhi sájheach nàwvjmy vớzefyi tốvngzc đhplpfqad kinh nhâgzhsn, mộfqadt quyểzefyn sájheach dàwvjmy rấtthpt nhanh đhplpãkqey đhplpưwvjmljwkc hắfqadn xem xong, hắfqadn cúdsuci đhplpryfgu xuốvngzng, cũqogvng khôighdng thèmgzvm nhìdmlln tớzefyi, tiệbcxvn tay lấtthpy mộfqadt quyểzefyn khájheac, lậezlut xem khôighdng ngừmidqng.

Hai mắfqadt Hàwvjmn Lậezlup nhídulku nhídulku lạipdhi, trong quájhea trìdmllnh đhplpwvjmc sájheach, thỉmgzvnh thoảkqeyng lộfqad ra vẻdnxi mặzvxct đhplpang suy nghĩwoah đhplpiềrumsu gìdmll đhplpójmeg, ájheanh mắfqadt nhìdmlln chòkbaxng chọwvjmc vàwvjmo cuốvngzn bídulk tịaiojch, mộfqadt khắfqadc cũqogvng khôighdng muốvngzn rờdgiei đhplpi, đhplpryfgu theo ájheanh mắfqadt di đhplpfqadng qua lạipdhi nhịaiojp nhàwvjmng, rấtthpt cójmeg phong thájheai củvksma ngưwvjmdgiei đhplpwvjmc sájheach gậezlut gùwoah khi hàwvjmi lòkbaxng.


Thờdgiei gian trôighdi đhplpi rấtthpt nhanh, mộfqadt quyểzefyn "Trájheat nhãkqeyn kiếrumsm phổzefy"qogvng bịaiojwvjmn Lậezlup nhanh chójmegng xem qua mộfqadt lầryfgn.

dsucc Hàwvjmn Lậezlup xem quyểzefyn bídulk tịaiojch thứcgwpwvjmdgiei mộfqadt, đhplpfqadt nhiêmmqln tựryfgdmllnh dừmidqng khôighdng đhplpwvjmc nữapvsa, bídulk tịaiojch mớzefyi vừmidqa rồaioji xem xong, cũqogvng bịaioj hắfqadn lôighdi ra lạipdhi từmidq trong đhplpvngzng đhplpaioj.

Hắfqadn nhắfqadm hai mắfqadt lạipdhi, dưwvjmjpqbng thầryfgn mộfqadt chúdsuct.

Chờdgie sau khi tinh thầryfgn hồaioji phụlincc mộfqadt chúdsuct, hắfqadn ngồaioji xuốvngzng khoanh châgzhsn tạipdhi chỗsrgv, vậezlun dụlincng Trưwvjmdgieng xuâgzhsn côighdng, đhplpem nhữapvsng đhplpiềrumsu vừmidqa đhplpwvjmc đhplpưwvjmljwkc trong mưwvjmdgiei quyểzefyn bídulk tịaiojch, tạipdhi trong đhplpryfgu diễdmlln luyệbcxvn lạipdhi.

Chỉmgzv chốvngzc lájheat sau, trêmmqln mặzvxct Hàwvjmn Lậezlup trởezlummqln biếrumsn hójmega phong phúdsuc, khi thìdmllwvjmng phấtthpn khôighdng thôighdi, khi thìdmll trầryfgm tưwvjm cau màwvjmy, khi thìdmll hoàwvjmn toàwvjmn uểzefy oảkqeyi, đhplpau đhplpzefyn.

Chẳgqasng biếrumst qua bao lâgzhsu, Hàwvjmn Lậezlup cuốvngzi cùwoahng hai mắfqadt cũqogvng mởezlu ra, trưwvjmzefyc mắfqadt bịaiojjheai gìdmll đhplpójmeg rấtthpt to làwvjmm cho giậezlut mìdmllnh.

Đdsucryfgu củvksma Lệbcxv Phi Vũqogv, khôighdng biếrumst khi nàwvjmo đhplpãkqey đhplpưwvjma tớzefyi dưwvjmzefyi mắfqadt hắfqadn, cơosgh hồaioj xảkqeyy ra tìdmllnh huốvngzng hai chójmegp mũqogvi đhplplincng nhau.

"Ngưwvjmơosghi đhplpang làwvjmm gìdmll đhplpójmeg? Ngưwvjmdgiei khôighdng phảkqeyi đhplpang luyệbcxvn tậezlup đhplpao phájheap sao?"

"Hàwvjmn sưwvjm đhplpbcxv, đhplpâgzhsy làwvjmdsucc nàwvjmo rồaioji? Ngưwvjmơosghi còkbaxn hỏmidqi vấtthpn đhplprums ngớzefy ngẩmeakn nhưwvjm vậezluy." Lệbcxv Phi Vũqogv đhplpem thâgzhsn thểzefy rụlinct vềrumswoahu môighdi.

wvjmn Lậezlup lúdsucc nàwvjmy mớzefyi phájheat hiệbcxvn ájheanh sájheang bốvngzn phídulka xung quanh đhplpãkqey trởezlummqln hôighdn ájheam.

Hắfqadn ngẩmeakng đhplpryfgu nhìdmlln bầryfgu trờdgiei mộfqadt chúdsuct, sắfqadc trờdgiei đhplpãkqey biếrumsn thàwvjmnh mờdgie mờdgie tốvngzi, đhplpêmmqlm đhplpãkqey đhplpếrumsn rồaioji.

"Ai da! Thờdgiei gian qua thậezlut làwvjm nhanh, ta mộfqadt đhplpiểzefym cũqogvng khôighdng chúdsuc ýwmij rằezlung thờdgiei gian đhplpãkqeygzhsu nhưwvjm vậezluy."

wvjmn Lậezlup đhplpcgwpng lêmmqln, hoạipdht đhplpfqadng tay châgzhsn mìdmllnh.


"Thếrumswvjmo, từmidq trêmmqln bídulk tịaiojch tìdmllm ra đhplpưwvjmljwkc cájheai gìdmll thúdsuc vịaioj sao?" Lệbcxv Phi Vũqogv ájheanh mắfqadt sốvngzt sắfqadng nhìdmlln kỹtnya hắfqadn, hy vọwvjmng từmidq trong miệbcxvng củvksma hắfqadn sẽrums biếrumst đhplpưwvjmljwkc kếrumst quảkqey cuốvngzi cùwoahng.

"Ừtthp, cũqogvng khôighdng tệbcxv lắfqadm, rấtthpt thídulkch hợljwkp vớzefyi ta."

"Cájheai gìdmllmmqlu làwvjm khôighdng tệbcxv lắfqadm? Nójmegi ra đhplpiểzefym gìdmll đhplpójmeg thựryfgc tếrums mộfqadt chúdsuct." Lệbcxv Phi Vũqogvjmeg chúdsuct bấtthpt mãkqeyn nójmegi.

"Cụlinc thểzefywvjmjmegi, cájheai bídulk tịaiojch nàwvjmy đhplpúdsucng làwvjm mộfqadt mớzefy hỗsrgvn tạipdhp, khôighdng cójmegjheai gìdmllwvjm hoàwvjmn chỉmgzvnh, đhplpôighdng cójmegp tâgzhsy nhặzvxct tậezlup hợljwkp màwvjm thàwvjmnh."wvjmn Lậezlup chậezlum rãkqeyi nójmegi.

"Vậezluy Trájheat nhãkqeyn kiếrumsm phájheap đhplpúdsucng làwvjmjmeg sựryfg thúdsuc vịaioj, thậezlut sựryfgjmeg loạipdhi kiếrumsm phájheap nàwvjmy sao? Tạipdhi sao lạipdhi kêmmqlu bằezlung cájheai têmmqln quájheai dịaioj nhưwvjm vậezluy." Lệbcxv Phi Vũqogv vẫvngzn chưwvjma hàwvjmi lòkbaxng, tiếrumsp tụlincc hỏmidqi tớzefyi.

"Trájheat nhãkqeyn kiếrumsm phájheap thậezlut sựryfgwvjmjmeg tồaiojn tạipdhi, chỉmgzv bấtthpt quájheajmegwvjm mộfqadt phầryfgn hỗsrgvn tạipdhp, nhữapvsng bídulk tịaiojch ởezlu đhplpâgzhsy chỉmgzvwvjm mộfqadt chúdsuct nhỏmidq trong tổzefyng thểzefy."wvjmn Lậezlup nhẫvngzn nạipdhi nójmegi

"Vềrums phầryfgn tạipdhi sao cójmegjheai têmmqln nàwvjmy cũqogvng cójmeg đhplpipdho lýwmij củvksma nójmeg."

"Cójmeg đhplpipdho lýwmijdmll? Ngưwvjmơosghi khôighdng thểzefy mộfqadt hơosghi nójmegi tấtthpt cảkqey ra sao, đhplpmidqng cójmeg từmidqng câgzhsu từmidqng câgzhsu nójmegi ra nhưwvjm vậezluy, họwvjmc đhplpòkbaxi theo bộfqadjheang nhưwvjmkqeyo phu tửgzhsjmegi chuyệbcxvn vậezluy." Lệbcxv Phi Vũqogv trừmidqng mắfqadt liếrumsc nhìdmlln hắfqadn mộfqadt cájheai, đhplpvngzi vớzefyi cájheai kiểzefyu thong thảkqey củvksma Hàwvjmn Lậezlup thậezlut sựryfgwvjm khôighdng quen nhìdmlln.

wvjmn Lậezlup thậezlut sựryfgwvjm khôighdng thểzefyjmegjheach nàwvjmo vớzefyi đhplpvngzi phưwvjmơosghng, khôighdng thểzefywvjmo làwvjmm khájheac hơosghn làwvjm giảkqeyi thídulkch nhanh hơosghn.

"Loạipdhi kiếrumsm phájheap nàwvjmy theo nhưwvjm trêmmqln bídulk tịaiojch nójmegi đhplpúdsucng làwvjm lợljwki dụlincng cájheac loạipdhi ájheanh sájheang cùwoahng sựryfg sai lầryfgm củvksma thịaioj giájheac khắfqadc đhplpaiojch chếrums thắfqadng, thưwvjmdgieng thưwvjmdgieng làwvjmm cho đhplpaiojch nhâgzhsn trong nhájheay mắfqadt tựryfgu mấtthpt đhplpi tídulknh mạipdhng, cho nêmmqln mớzefyi kêmmqlu làwvjm "Trájheat nhãkqeyn kiếrumsm phájheap"."

"Cũqogvng cójmeg mộfqadt loạipdhi kiếrumsm phájheap quájheai dịaioj nhưwvjm vậezluy sao? Trêmmqln đhplpdgiei kỳbsqm nhâgzhsn thậezlut đhplpúdsucng làwvjm khôighdng ídulkt a!" Lệbcxv Phi Vũqogv sau khi nghe xong, cảkqeym thấtthpy hứcgwpng thúdsuc nhưwvjmng lậezlup tứcgwpc bởezlui vìdmll mộfqadt câgzhsu nójmegi cuốvngzi cùwoahng củvksma Hàwvjmn Lậezlup màwvjm ngừmidqng ồaiojn àwvjmo.

"Loạipdhi kiếrumsm phájheap nàwvjmy cójmeg ba đhplpiềrumsu khôighdng thểzefy luyệbcxvn, châgzhsn khídulk nếrumsu cójmeg chúdsuct thàwvjmnh tựryfgu – khôighdng thểzefy luyệbcxvn, khôighdng cójmeg nghịaioj lựryfgc lớzefyn – khôighdng thểzefy luyệbcxvn, khôighdng cójmeg thiêmmqln phúdsuc – khôighdng thểzefy luyệbcxvn."

Lệbcxv Phi Vũqogv sau khi nghe đhplpiềrumsu thứcgwp nhấtthpt, lậezlup tứcgwpc bỏmidq đhplpi sựryfg quan tâgzhsm đhplpvngzi vớzefyi nójmeg, nộfqadi gia châgzhsn khídulk củvksma hắfqadn đhplpãkqeyjmeg hỏmidqa hậezluu khôighdng ídulkt, khôighdng thểzefy phếrums đhplpi côighdng lựryfgc củvksma chídulknh mìdmllnh, đhplpi họwvjmc cájheai loạipdhi kiếrumsm phájheap màwvjm uy lựryfgc còkbaxn khôighdng biếrumst ra sao nàwvjmy.

Theo đhplpójmeg Lệbcxv Phi Vũqogv đhplpvngzi vớzefyi cájheai bídulk tịaiojch nàwvjmy hoàwvjmn toàwvjmn mấtthpt đhplpi hứcgwpng thúdsuc, hắfqadn khôighdng muốvngzn tiếrumsp tụlincc ởezlu tạipdhi đhplpâgzhsy nữapvsa.

Hắfqadn đhplpcgwpng dậezluy chuẩmeakn bịaiojjheao từmidq trởezlu vềrums, trưwvjmzefyc khi đhplpi hắfqadn dặzvxcn dòkbaxwvjmn Lậezlup: Mau mau đhplpem bídulk tịaiojch nàwvjmy sao lụlincc lạipdhi, lầryfgn sau gặzvxcp nhau, hắfqadn phảkqeyi đhplpem tấtthpt cảkqey mang vềrums, phảkqeyi biếrumst rằezlung bídulk tịaiojch nàwvjmy mặzvxcc dùwoah ngưwvjmdgiei khájheac khôighdng trọwvjmng thịaioj nhưwvjmng nếrumsu mộfqadt đhplpvngzng nàwvjmy bịaioj mấtthpt trong thờdgiei gian dàwvjmi cũqogvng sẽrums khiếrumsn cho ngưwvjmdgiei khájheac chúdsuc ýwmij.

Lệbcxv Phi Vũqogv rờdgiei đhplpi khôighdng lâgzhsu, Hàwvjmn Lậezlup cũqogvng ly biệbcxvt nơosghi nàwvjmy.

Khắfqadp núdsuci non khoájheac mộfqadt tầryfgng sưwvjmơosghng mùwoahwvjmng bạipdhc, cójmeg chúdsuct ảkqeym đhplpipdhm, tạipdhi hai bêmmqln sơosghn đhplpipdho chậezlut hẹkkmvp nàwvjmy sinh trưwvjmezlung tạipdho thàwvjmnh mộfqadt rừmidqng tùwoahng bájheach, sau khi mộfqadt trậezlun giójmegdsuci thổzefyi qua, phájheat ra tiếrumsng vang "Hoa lạipdhp lạipdhp", nhữapvsng nhájheanh câgzhsy hai bêmmqln cũqogvng theo đhplpójmegwvjm trởezlummqln yêmmqlu dịaioj, giưwvjmơosghng nanh múdsuca vuốvngzt.

wvjmn Lậezlup ởezlu trêmmqln sơosghn đhplpipdho cójmeg chúdsuct quỷmeak dịaiojwvjmy, lậezlup tứcgwpc vộfqadi vãkqeywvjmzefyng phưwvjmơosghng hưwvjmzefyng thầryfgn thủvksm cốvngzc chạipdhy tớzefyi.

Bởezlui vìdmll thờdgiei gian trởezlu vềrumsjmeg chúdsuct quájhea muộfqadn nêmmqln tạipdhi nửgzhsa đhplpưwvjmdgieng thìdmll sắfqadc trờdgiei đhplpãkqey trởezlummqln hoàwvjmn toàwvjmn tốvngzi đhplpen.

Nếrumsu khôighdng cójmeg Trưwvjmdgieng xuâgzhsn côighdng trong ngưwvjmdgiei, ban đhplpêmmqlm làwvjmm cho hai mắfqadt càwvjmng thêmmqlm nhạipdhy cảkqeym, Hàwvjmn Lậezlup tuyệbcxvt sẽrums khôighdng trong hoàwvjmn cảkqeynh hôighdn ájheam nhưwvjm vậezluy màwvjm chạipdhy, phảkqeyi biếrumst rằezlung đhplpưwvjmdgieng nhỏmidqwvjmy khôighdng dễdmll đhplpi, trêmmqln đhplpoạipdhn đhplpưwvjmdgieng nàwvjmy khi thìdmll quẹkkmvo trájheai, khi thìdmll rẽrums phảkqeyi, đhplpídulkch xájheac làwvjm mộfqadt chỗsrgv hiểzefym yếrumsu, nếrumsu khôighdng đhplpzefygzhsm sẽrums phájheat sinh sựryfg việbcxvc ngoàwvjmi ýwmij muốvngzn, theo đhplpójmegwvjm đhplpi tong cájheai mạipdhng nhỏmidq.

Nhấtthpt mụlincc thậezlup hàwvjmnh: ýwmijjmegi ngưwvjmdgiei đhplpwvjmc rấtthpt nhanh

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.