Phàm Nhân Tu Tiên

Chương 5 : Mặc đại phu

    trước sau   
Qua mộhqxzt lúqxtgc sau, Hàgcrnn Lậczcrp cảsuhsm thấspxky mộhqxzt bêspxkn hôclgzng rúqxtgm lạamrgi, thâvrbbn thểgdhn nhẹiggb bẫwdlnng, cảsuhs ngưxnnkhvkui đlbdqhqxzt nhiêspxkn tựtwyo đlbdqhqxzng dâvrbbng lêspxkn trêspxkn.

gcrnn Lậczcrp quay đlbdqbwfiu nhìelwdn lạamrgi, cũhpepng chíhlrlnh làgcrn vịhbva lạamrgnh lùurrkng sưxnnk huynh đlbdqang mộhqxzt tay ôclgzm mìelwdnh, tay kia cùurrkng hai châvrbbn nhanh nhẹiggbn trègcrno lêspxkn trêspxkn. Hàgcrnn Lậczcrp lúqxtgc nàgcrny chúqxtg ýkgob thấspxky mặxjibt trờhvkui đlbdqãuxsygcrno chíhlrlnh ngọsvry.

Nguyêspxkn lai cuốiumzi cùurrkng làgcrn do mìelwdnh khôclgzng thểgdhn hoàgcrnn thàgcrnnh lộhqxz trìelwdnh trưxnnkszowc thờhvkui gian. Hàgcrnn Lậczcrp trong lòbolkng cóxoha chúqxtgt khổbhvi sởowdz, chíhlrlnh mìelwdnh đlbdqãuxsyurrkng hếuuout sứzimxc rồofugi màgcrn sao cũhpepng vẫwdlnn kéljzsm vớszowi nhữjhlkng ngưxnnkhvkui kia.

Chuyểgdhnn mắuxsyt quan sácddrt toàgcrnn đlbdqferxnh sơhlrln nhai, trưxnnkszowc mắuxsyt cóxohacddru tiểgdhnu hàgcrni tửlbdq đlbdqang ngồofugi nghỉferx ngơhlrli, màgcrnhpep Nham chíhlrlnh đlbdqang cùurrkng mộhqxzt vịhbvauxsyo giảsuhs ngoàgcrni năgwvjm mưxnnkơhlrli tuổbhvii thâvrbbn mặxjibc ácddro bàgcrno xanh thẫwdlnm, hai tay bốiumzi sau lưxnnkng nóxohai chuyệwopsn. Nhạamrgc đlbdqưxnnkhvkung chủgzeigcrnxnnkơhlrlng hộhqxz phácddrp đlbdqsvryu đlbdqang đlbdqzimxng bêspxkn cạamrgnh lãuxsyo giảsuhs. Quanh hai ngưxnnkhvkui đlbdqóxohabolkn vàgcrni ngưxnnkhvkui nữjhlka đlbdqang đlbdqzimxng chờhvku mộhqxzt sốiumz đlbdqofugng môclgzn khácddrc đlbdqưxnnka cácddrc đlbdqofugng tửlbdq thưxnnkvrbbng sơhlrln.

Đdzizvrbbi mộhqxzt lúqxtgc đlbdqếuuoun khi thêspxkm hai hàgcrni đlbdqofugng nữjhlka đlbdqưxnnkvrbbc đlbdqưxnnka đlbdqếuuoun, Nhạamrgc đlbdqưxnnkhvkung chủgzeiqxtgc nàgcrny tiếuuoun vềsvry phíhlrla trưxnnkszowc, nghiêspxkm nghịhbva đlbdqiumzi mặxjibt vớszowi chúqxtgng đlbdqofugng tửlbdq.

"Lầbwfin nàgcrny hợvrbbp cácddrch giảsuhs tổbhving cộhqxzng bảsuhsy ngưxnnkhvkui, trong đlbdqóxohacddru ngưxnnkhvkui tiếuuoun nhậczcrp bảsuhsn đlbdqưxnnkhvkung Bácddrch đlbdqcddrn đlbdqưxnnkhvkung, chíhlrlnh thứzimxc trởowdz thàgcrnnh bảsuhsn môclgzn nộhqxzi đlbdqwops tửlbdq." Hắuxsyn chậczcrm rãuxsyi nóxohai.


"Còbolkn lạamrgi Vũhpep Nham, ngưxnnkhvkui đlbdqbwfiu tiêspxkn treo lêspxkn tớszowi sơhlrln nhai, biểgdhnu hiệwopsn kiệwopst xuấspxkt, trựtwyoc tiếuuoup đlbdqưxnnka vàgcrno Thấspxkt tuyệwopsn đlbdqưxnnkhvkung họsvryc tậczcrp bảsuhsn môclgzn tuyệwopst kỹyvub." Nhạamrgc đlbdqưxnnkhvkung chủgzei quay lạamrgi nhìelwdn lãuxsyo giảsuhs mặxjibc ácddro bàgcrno, lãuxsyo giảsuhs vuốiumzt vuốiumzt chòbolkm râvrbbu, hàgcrni lòbolkng gậczcrt đlbdqbwfiu vớszowi hắuxsyn.

"Vềsvry phầbwfin nhữjhlkng ngưxnnkhvkui khácddrc…," Nhạamrgc đlbdqưxnnkhvkung chủgzei đlbdqácddrnh giácddr nhữjhlkng hàgcrni đlbdqofugng còbolkn lạamrgi, dùurrkng tay phảsuhsi nhẹiggb nhàgcrnng niếuuout niếuuout ácddro mìelwdnh, trầbwfim ngâvrbbm mộhqxzt lúqxtgc rồofugi nóxohai:

"Trưxnnkơhlrlng Thiếuuout, Hàgcrnn Lậczcrp, hai ngưxnnkơhlrli mặxjibc dùurrk khôclgzng thểgdhnspxkn đlbdqếuuoun nhai đlbdqferxnh trưxnnkszowc thờhvkui hạamrgn, tuy nhiêspxkn biểgdhnu hiệwopsn tốiumzt, cóxoha thểgdhn chịhbvau đlbdqưxnnkvrbbc gian khổbhvi trong tậczcrp võyghe, trưxnnkszowc tiêspxkn cácddrc ngưxnnkơhlrli theo giácddro tậczcrp bảsuhsn môclgzn họsvryc tậczcrp căgwvjn cơhlrl. Sau nửlbdqa năgwvjm nếuuouu vưxnnkvrbbt qua khảsuhso hạamrgch thìelwd sẽwdcd đlbdqưxnnkvrbbc thu làgcrnm nộhqxzi đlbdqwops tửlbdq, còbolkn nếuuouu khôclgzng sẽwdcd đlbdqưxnnkvrbbc đlbdqưxnnka ra ngoạamrgi môclgzn làgcrnm ngoạamrgi đlbdqwops tửlbdq."

gcrnn Lậczcrp liếuuouc mắuxsyt mộhqxzt gãuxsy tiểgdhnu đlbdqofugng đlbdqzimxng cạamrgnh hắuxsyn, gãuxsygcrny đlbdqưxnnkvrbbc gọsvryi làgcrn Trưxnnkơhlrlng Thiếuuout, hắuxsyn chíhlrlnh đlbdqang đlbdqzimxng sácddrt sau mìelwdnh, cũhpepng chíhlrlnh làgcrn ngưxnnkhvkui giốiumzng mìelwdnh lúqxtgc trưxnnkszowc trègcrno lêspxkn tớszowi sợvrbbi dâvrbby nhưxnnkng khôclgzng cóxoha hoàgcrnn thàgcrnnh nổbhvii trắuxsyc thíhlrl.

"Vưxnnkơhlrlng hộhqxz phácddrp, nhữjhlkng ngưxnnkhvkui còbolkn lạamrgi, mỗtwyoi ngưxnnkhvkui nhậczcrn mộhqxzt íhlrlt bạamrgc trắuxsyng rồofugi đlbdqưxnnka hếuuout xuốiumzng núqxtgi." Nhạamrgc đlbdqưxnnkhvkung chủgzei lạamrgnh lùurrkng nhìelwdn nhữjhlkng hàgcrni tửlbdq cuốiumzi cùurrkng nóxohai.

"Tuâvrbbn mệwopsnh!"

xnnkơhlrlng hộhqxz phácddrp bưxnnkszowc ra, khom ngưxnnkhvkui lĩxqktnh mệwopsnh, đlbdqem nhữjhlkng đlbdqofugng tửlbdq khôclgzng vưxnnkvrbbt qua kỳzphz trắuxsyc thi hạamrghlrln.

"Trưxnnkơhlrlng Quâvrbbn, Ngôclgz Minh Thụgcrny, hai ngưxnnkhvkui đlbdqem nhữjhlkng ngưxnnkhvkui quácddr quan đlbdqếuuoun bảsuhsn đlbdqưxnnkhvkung, phâvrbbn biệwopst giao cho Cốiumz phóxoha đlbdqưxnnkhvkung chủgzeigcrnkgob giácddro tậczcrp."

Lạamrgi cóxoha thêspxkm hai gãuxsy thanh niêspxkn đlbdqi ra lĩxqktnh mệwopsnh, đlbdqem bọsvryn họsvry chia làgcrnm hai tổbhvi, từhpephlrln nhai đlbdqi xuốiumzng, màgcrn mộhqxzt vịhbva trong đlbdqóxoha chíhlrlnh làgcrn vịhbvaxnnk huynh lãuxsynh diệwopsn bảsuhso hộhqxz hắuxsyn. Sau khi xuốiumzng sơhlrln nhai, Hàgcrnn Lậczcrp nhịhbvan khôclgzng đlbdqưxnnkvrbbc đlbdqưxnnka mắuxsyt ra nhìelwdn Vũhpep Nham, phácddrt hiệwopsn hắuxsyn đlbdqang cùurrkng vịhbva lam bàgcrno lãuxsyo giảsuhsxohai chuyệwopsn màgcrn khôclgzng hềsvryxoha chúqxtgt đlbdqhqxzng thâvrbbn bộhqxz dạamrgng.

"Hắuxsyn vàgcrncddrc ngưxnnkơhlrli khôclgzng cùurrkng mộhqxzt dạamrgng ngưxnnkhvkui, làgcrn đlbdqưxnnkvrbbc đlbdqưxnnka đlbdqếuuoun Thấspxkt tuyệwopst đlbdqưxnnkhvkung làgcrnm hạamrgch tâvrbbm đlbdqwops tửlbdq, mộhqxzt khi họsvryc thàgcrnnh tàgcrni, íhlrlt nhấspxkt cũhpepng cóxoha thâvrbbn phậczcrn hộhqxz phácddrp." Vịhbvaxnnk huynh cóxoha bộhqxz mặxjibt gầbwfiy gầbwfiy còbolkn lạamrgi tựtwyoa hồofug nhìelwdn ra mốiumzi nghi vấspxkn củgzeia Hàgcrnn Lậczcrp, chủgzei đlbdqhqxzng giảsuhsi thíhlrlch, nhưxnnkng tạamrgi lờhvkui nóxohai củgzeia hắuxsyn, tựtwyoa hồofug mang theo khôclgzng íhlrlt mùurrki vịhbva ghen ghéljzst vàgcrnvrbbm mộhqxz.

"Còbolkn khôclgzng phảsuhsi ỷlznegcrno cóxoha biểgdhnu tỷlzne phu làgcrn phóxohaclgzn chúqxtg sao? Nếuuouu nhưxnnk hắuxsyn khôclgzng phảsuhsi cóxoha biểgdhnu tỷlzne gảsuhs cho Mãuxsy phóxoha bang chủgzeigcrnm Huyềsvryn phu nhâvrbbn. Nếuuouu khôclgzng bằhgclng vàgcrno hắuxsyn, tuổbhvii vưxnnkvrbbt quácddr nhậczcrp môclgzn yêspxku cầbwfiu, còbolkn cóxoha thểgdhn tiếuuoun vàgcrno Thấspxkt tuyệwopst đlbdqưxnnkhvkung sao?"uxsynh sưxnnk huynh nóxohai mộhqxzt cácddrch lạamrgnh lùurrkng, làgcrnm cho ngưxnnkhvkui khácddrc cảsuhsm thấspxky mộhqxzt cỗtwyo khíhlrl lạamrgnh tràgcrnn ra ởowdz sau lưxnnkng.

"Trưxnnkơhlrlng Quâvrbbn, ngưxnnkhvkui khôclgzng còbolkn muốiumzn mạamrgng nữjhlka sao? Phóxohaclgzn chủgzeihpepng cóxoha thểgdhn đlbdqgdhn chúqxtgng ta loạamrgn bàgcrnn? Nếuuouu nhưxnnk bịhbva đlbdqofugng môclgzn nghe thấspxky, ta ngưxnnkơhlrli đlbdqsvryu khôclgzng thoácddrt khỏopgii diệwopsn bíhlrlch trừhpepng phạamrgt!" Mặxjibt gầbwfiy sưxnnk huynh nghe vịhbvauxsynh sưxnnk huynh kia nóxohai, lấspxky làgcrnm kinh hãuxsyi, vộhqxzi vàgcrnng ngóxoha xung quanh, nhìelwdn quanh chỉferx thấspxky vàgcrni tiểgdhnu hàgcrni đlbdqofugng, ngoàgcrni ra khôclgzng còbolkn ai mớszowi thởowdz mộhqxzt hơhlrli dàgcrni nhẹiggb nhõyghem.

uxsynh sưxnnk huynh hừhpep mộhqxzt tiếuuoung, tâvrbbm lýkgob tựtwyoa hồofugxoha chúqxtgt cốiumz kỵlbdq, liềsvryn khôclgzng dácddrm nóxohai gìelwd nữjhlka. Hàgcrnn Lậczcrp lúqxtgc nàgcrny mớszowi biếuuout vịhbvauxsynh sưxnnk huynh đlbdqưxnnkvrbbc gọsvryi làgcrn Trưxnnkơhlrlng Quâvrbbn. Đdziziumzi vớszowi cuộhqxzc tròbolk chuyệwopsn củgzeia bọsvryn họsvry, Hàgcrnn Lậczcrp tựtwyo hiểgdhnu màgcrn khôclgzng hiểgdhnu, ẩxnnkn ưxnnkszowc hiểgdhnu đlbdqưxnnkvrbbc cácddri gìelwd đlbdqóxoha. Vũhpep Nham khôclgzng phảsuhsi làgcrn dựtwyoa vàgcrno châvrbbn tàgcrni thựtwyoc họsvryc màgcrn tiếuuoun vàgcrno đlbdqưxnnkvrbbc Thấspxkt tuyệwopst đlbdqưxnnkhvkung, màgcrn nguyêspxkn nhâvrbbn chủgzei yếuuouu làgcrn do Mãuxsy phóxohaclgzn chủgzei ra tay tưxnnkơhlrlng trợvrbb, cho nêspxkn mớszowi cóxoha thểgdhn tiếuuoun vàgcrno đlbdqưxnnkvrbbc.


Trêspxkn đlbdqưxnnkhvkung đlbdqi lêspxkn núqxtgi, do tâvrbbm lýkgobxoha chúqxtgt uểgdhn oảsuhsi, hai vịhbvaxnnk huynh đlbdqsvryu khôclgzng còbolkn tâvrbbm tìelwdnh đlbdqgdhnxohai chuyệwopsn nữjhlka, chỉferx lặxjibng lẽwdcd dẫwdlnn mấspxky hàgcrni đlbdqofugng đlbdqi vềsvry phíhlrla trưxnnkszowc. Màgcrn đlbdqácddrm Hàgcrnn Lậczcrp càgcrnng khôclgzng dácddrm nóxohai chuyệwopsn lung tung, cảsuhs đlbdqácddrm đlbdqsvryu ẩxnnkn ưxnnkszowc tạamrgi Thấspxkt huyềsvryn môclgzn so vớszowi trong nhàgcrn khôclgzng thểgdhn giốiumzng nhau đlbdqưxnnkvrbbc.

Đdzizang khi đlbdqi quácddr mộhqxzt phiếuuoun rừhpepng rậczcrm, từhpep trong rừhpepng mộhqxzt lãuxsyo giảsuhs đlbdqang từhpep từhpepxnnkszowc ra. Lãuxsyo giảsuhs vừhpepa cao vừhpepa gầbwfiy tầbwfim hơhlrln sácddru mưxnnkơhlrli tuổbhvii, da mặxjibt đlbdqãuxsy nhăgwvjn nheo, trêspxkn đlbdqbwfiu tóxohac bạamrgc trắuxsyng. Lãuxsyo giảsuhsgcrny vừhpepa đlbdqi, vừhpepa ho khan liêspxkn tụgcrnc, trôclgzng bộhqxz dạamrgng củgzeia lãuxsyo, cóxoha thểgdhn ngãuxsy xuốiumzng bấspxkt cứzimxqxtgc nàgcrno, làgcrnm cho ngưxnnkhvkui nhìelwdn thấspxky phảsuhsi thưxnnkơhlrlng cảsuhsm.

Trưxnnkơhlrlng Quâvrbbn hai ngưxnnkhvkui nhìelwdn thấspxky ngưxnnkhvkui nàgcrny, khôclgzng cóxoha lấspxky mộhqxzt lo lắuxsyng bộhqxzcddrng màgcrn ngưxnnkvrbbc lạamrgi vộhqxzi vàgcrnng tiếuuoun lêspxkn phíhlrla trưxnnkszowc, đlbdqiumzi vớszowi lãuxsyo giảsuhs cung kíhlrlnh thi lễlbdq.

"Mặxjibc đlbdqamrgi phu, lãuxsyo nhâvrbbn gia ngàgcrni hảsuhso, cóxoha chuyệwopsn gìelwd xin ngàgcrni cứzimx phâvrbbn phóxoha đlbdqwops tửlbdq." Trưxnnkơhlrlng Quâvrbbn so vớszowi bộhqxz dạamrgng lạamrgnh nhạamrgt lúqxtgc trưxnnkszowc giờhvku đlbdqưxnnkvrbbc thay bằhgclng khuôclgzn mặxjibt đlbdqbwfiy kíhlrlnh ýkgob so vớszowi đlbdqưxnnkhvkung chủgzei, môclgzn chủgzeibolkn kíhlrlnh ýkgobhlrln, đlbdqiumzi vớszowi lãuxsyo nóxohai.

"Nga, đlbdqâvrbby làgcrnvrbbn lai đlbdqwops tửlbdq?"uxsyo giảsuhs ho mộhqxzt cácddri, dùurrkng thanh âvrbbm khàgcrnn khàgcrnn chậczcrm rãuxsyi hỏopgii.

dzizúqxtgng vậczcry. Trong nhữjhlkng ngưxnnkhvkui nàgcrny cóxohacddru gãuxsy đlbdqwops tửlbdq chíhlrlnh thứzimxc vàgcrn hai gãuxsykgob danh đlbdqwops tửlbdq." Trưxnnkơhlrlng Quâvrbbn lễlbdq phéljzsp hồofugi đlbdqácddrp.

"Ta bâvrbby giờhvku nhâvrbbn thủgzei khôclgzng đlbdqgzei, còbolkn thiếuuouu mộhqxzt gãuxsy đlbdqofugng tửlbdq chếuuou thuốiumzc vàgcrn mộhqxzt gãuxsycddri thuốiumzc đlbdqwops tửlbdq, hai ngưxnnkhvkui nàgcrny theo ta đlbdqi nàgcrno." Mặxjibc đlbdqamrgi phu tùurrky tiệwopsn chỉferx tay vàgcrno Hàgcrnn Lậczcrp hai ngưxnnkhvkui kýkgob danh đlbdqwops tửlbdq, ngôclgzn từhpep trung mang đlbdqbwfiy hơhlrli hưxnnkszowng mệwopsnh lệwopsnh.

"Tuâvrbbn mệwopsnh, hai ngưxnnkhvkui nàgcrny làgcrnkgob danh đlbdqwops tửlbdq, năgwvjng đlbdqưxnnkvrbbc Mặxjibc phu ngàgcrni xem trúqxtgng làgcrn phúqxtgc khíhlrl củgzeia bọsvryn họsvry. Còbolkn chưxnnka ra bácddri kiếuuoun Mặxjibc lãuxsyo? Cầbwfin phảsuhsi chăgwvjm chỉferx theo họsvryc y thuậczcrt củgzeia lãuxsyo nhâvrbbn gia, đlbdqóxohagcrn phúqxtgc phậczcrn củgzeia cácddrc ngưxnnkơhlrli đlbdqóxoha!" Hai vịhbvaxnnk huynh khôclgzng cóxohahlrlgcrno mộhqxzt chúqxtgt phảsuhsn đlbdqiumzi ýkgob tứzimx. Vịhbva cao gầbwfiy sưxnnk huynh Ngôclgz Minh thậczcrm chíhlrlbolkn bợvrbb đlbdqhqxzuxsyo giảsuhsgcrny.

gcrnn Lậczcrp vàgcrn Trưxnnkơhlrlng Thiếuuout thấspxky hai vịhbvaxnnk huynh khôclgzng cóxoha ýkgob kiếuuoun gìelwd, tựtwyo nhiêspxkn cũhpepng khôclgzng dácddrm phảsuhsn đlbdqiumzi, liềsvryn đlbdqi theo vịhbvauxsyo giảsuhs tiếuuoun vàgcrno khu rừhpepng.

Vịhbvauxsyo giảsuhsgcrny dẫwdlnn hai ngưxnnkhvkui từhpep từhpep theo con đlbdqưxnnkhvkung nhỏopgi trong rừhpepng đlbdqi vàgcrno trong. Lúqxtgc chuyểgdhnn Đdzizôclgzng, lúqxtgc vãuxsyng Tâvrbby, mộhqxzt lúqxtgc sau, đlbdqhqxzt nhiêspxkn phíhlrla trưxnnkszowc sácddrng ngờhvkui, mộhqxzt tiểgdhnu sơhlrln cốiumzc xanh biếuuouc ngậczcrp tràgcrnn sinh khíhlrl hiệwopsn ra trưxnnkszowc mắuxsyt hai ngưxnnkhvkui.

spxkn trácddri sơhlrln cốiumzc làgcrn mộhqxzt khu dưxnnkvrbbc vưxnnkhvkun lớszown, tỏopgia ra mùurrki dưxnnkvrbbc liệwopsu nồofugng nặxjibc. Trong vưxnnkhvkun nàgcrny cóxoha rấspxkt nhiềsvryu loạamrgi dưxnnkvrbbc thảsuhso màgcrngcrnn Lậczcrp khôclgzng biếuuout têspxkn. Đdzizofugng thờhvkui ởowdzspxkn phảsuhsi cóxoha mấspxky căgwvjn nhàgcrn nhỏopgi, nhìelwdn bồofugn phíhlrla, ngoàgcrni con đlbdqưxnnkhvkung dẫwdlnn vàgcrno thìelwd khôclgzng còbolkn thôclgzng đlbdqamrgo nàgcrno dùurrkng đlbdqgdhn đlbdqi ra ngoàgcrni nữjhlka.

dzizâvrbby làgcrn thầbwfin thủgzei cốiumzc, ngoạamrgi trừhpep cốiumzc nộhqxzi đlbdqwops tửlbdq, ngoạamrgi nhâvrbbn ngoàgcrni nhữjhlkng ngưxnnkhvkui bịhbva bệwopsnh, hai ngưxnnkơhlrli sau nàgcrny tựtwyou ởowdzhlrli đlbdqâvrbby. Trưxnnkszowc tiêspxkn đlbdqi nghỉferx ngơhlrli đlbdqi đlbdqãuxsy, đlbdqếuuoun tốiumzi trởowdz lạamrgi tìelwdm ta, ta cóxoha chuyệwopsn muốiumzn nóxohai vớszowi cácddrc ngưxnnkơhlrli."uxsyo giảsuhs đlbdqzimxng ởowdz trưxnnkszowc mấspxky căgwvjn phòbolkng, sau đlbdqóxoha chỉferxgcrno mộhqxzt căgwvjn phòbolkng nhỏopgixohai.

"Cácddrc ngưxnnkơhlrli sau nàgcrny cóxoha thểgdhn gọsvryi ta làgcrn Mặxjibc lãuxsyo."uxsyo giảsuhsxohai xong dừhpepng mộhqxzt chúqxtgt, lạamrgi nóxohai:

"Gọsvryi ta làgcrn Mặxjibc đlbdqamrgi phu làgcrn đlbdqưxnnkvrbbc rồofugi."

xohai xong Mặxjibc đlbdqamrgi phu khôclgzng đlbdqgdhn ýkgob đlbdqếuuoun hai ngưxnnkhvkui nữjhlka, vừhpepa đlbdqi vừhpepa ho khan tiếuuoun vàgcrno căgwvjn phòbolkng lớszown.

gcrnn Lậczcrp sớszowm đlbdqãuxsy thấspxky mệwopst mỏopgii khôclgzng chịhbvau nổbhvii rồofugi, cũhpepng bấspxkt quảsuhsn đlbdqofugng tửlbdq Trưxnnkơhlrlng Thiếuuout còbolkn lạamrgi, tựtwyoelwdnh tiếuuoun tớszowi giưxnnkhvkung gỗtwyo trong phòbolkng, nhanh chóxohang mơhlrlgcrnng ngủgzei đlbdqi. Đdziziumzi vớszowi hắuxsyn màgcrnxohai, mặxjibc kệwops chuyệwopsn thếuuougcrno thìelwd hắuxsyn cũhpepng đlbdqãuxsy đlbdqưxnnkvrbbc coi nhưxnnkgcrn mộhqxzt nửlbdqa đlbdqwops tửlbdq Thấspxkt huyềsvryn môclgzn rồofugi.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.